på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S"

Transkript

1 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 25. juni 2013 Kl på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S 10. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) Lise Müller (F) Birgit Tystrup (V) Finn Rudaizky (O) Nina Berrig (C)

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Den nationale skizofreni database 3 2. Ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien 6 3. Prioritering af bidrag til budget 2014 og flerårige forslag 8 4. Afrapportering om status og initiativer i psykiatrien Landspatienttilfredshedsundersøgelse psykiatri og opfølgning PsykInfo en status Meddelelser Eventuelt 23 2

3 25. juni 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 1 DEN NATIONALE SKIZOFRENI DATABASE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning. RESUME Den Nationale Skizofreni Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Med databasen overvåges og udvikles kvaliteten i behandlingen af sygdommen skizofreni i landets regioner. I 2012 blev der indført en ny metode til indrapportering af data til skizofreni-databasen. Overgangen mellem to systemer har medført, at de aktuelle data er mangelfulde, og ikke kan ses som udtryk for den faktiske kvalitet på landets afdelinger. Det forventes, at den kommende årsrapport 2013 vil vise væsentlig højere datakomplethed. De tal der er offentliggjort, er derfor kun de samlede resultater for hele landet, mens der ikke er resultater for enkelte regioner/afdelinger. Region Hovedstadens Psykiatri kan dermed heller ikke anvende de aktuelle data i udviklingen, og fokus er derfor på at støtte de psykiatriske centres videre arbejde med indberetning af data. SAGSFREMSTILLING Den Nationale Skizofreni Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som blev etableret for over 10 år siden, og blev del af det daværende Nationale Indikator Projekt (NIP). Formålet med databasen er, ud fra den aktuelle viden om diagnostik og behandling af skizofreni, at overvåge og udvikle kvaliteten i behandlingen af sygdommen skizofreni. Alle patienter der har diagnosen og har været i kontakt med hospitalspsykiatrien indgår i databasen. Det opgøres blandt andet, hvilke undersøgelser patienterne har fået, hvilke bivirkninger de oplever i relation til behandlingen, og om de pårørende er inddraget i forløbet. 3

4 Data anvendes både på det enkelte center og på hospitalsniveau. I Region Hovedstadens Psykiatri er data fra databasen blandt andet blevet brugt til at afdække behov for uddannelse af medarbejderne i brug af redskaber til at diagnosticere. I centrene giver den løbende overvågning af data anledning til at drøfte ressourceanvendelse og organisering af det daglige arbejde, så det sikres, at patienterne får de relevante ydelser. I januar 2012 overgik man på nationalt niveau til en ny metode til indrapportering af data til skizofreni-databasen. Selve overgangen mellem de to systemer har medført, at de aktuelle data (figurerende i databasens årsrapport 2012) er mangelfulde for samtlige regioner. Databasens nationale styregruppe har vurderet, at de foreliggende data ikke kan ses som udtryk for den faktiske kvalitet på landets afdelinger. De tal der er offentliggjort er derfor kun de samlede resultater for hele landet, mens der ikke er resultater for enkelte regioner/afdelinger. Det forventes, at den kommende årsrapport 2013 vil vise væsentlig højere datakomplethed, og dermed være grundlag for arbejdet med kvalitet og kvalitetsudvikling. Med baggrund i ovenstående er der ikke mulighed for at anvende de aktuelle data i styrings- eller udviklingsøjemed i Region Hovedstadens Psykiatri. Fokus er derfor på at støtte de psykiatriske centres videre arbejde med indberetningen af data. På mødet i Psykiatriudvalget gives et oplæg, hvor databasens formål, baggrund og muligheder gennemgås. Der gives eksempler på udviklingen i resultater for Region Hovedstadens Psykiatri samt på landsplan, og hvad der kan konkluderes om kvaliteten af diagnostik og behandling. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. 4

5 PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oversigt over indikatorer og standarder i Den nationale skizofreni database Sagsnr:

6 25. juni 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 2 VENTETIDER I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen om ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien tages til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget skal løbende have en status for ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Der gives en status for antallet af børn og unge, der stod på ventelisten i 1. april SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget skal løbende have en status for ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien, som specificeres på diagnosegrupper, herunder opdeling på de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre samt antal modtagere af private tilbud. Status gives kvartalsvis. Administrationen har bedt Region Hovedstadens Psykiatri udarbejde et kort notat, der viser antallet af børn og unge, der stod på ventelisten pr. 1. april Der skal gøres opmærksom på, at kolonnen med tal for januar 2013 som vanligt er korrigeret en anelse. Fra juli 2012 til januar 2013 er der sket en stigning i antal ventende, hvilket skyldes, at antallet af henvisninger er steget markant i sidste kvartal Fra januar til april 2013 er antal ventende ikke steget yderligere, dog er antal ventende over 2 måneder fortsat stigende. Der er i budget 2013 afsat 10 mio. kr. årligt til kapacitetsudvidelser i børne- og ungdomspsykiatrien med det formål at nedbringe ventelisterne. 6

7 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat om ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien, juni 2013 Sagsnr:

8 25. juni 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 3 PRIORITERING AF BIDRAG TIL BUDGET 2014 OG FLERÅRIGE FORSLAG ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget med udgangspunkt i ramme for udmøntning af visioner for fremtidens psykiatri de kommende tre år drøfter og beslutter prioritering af bidrag til budget 2014 og flerårige forslag. RESUME Psykiatriudvalget drøftede på møde den 5. marts 2013, hvilke bidrag der skal indgå i budgetplanlægningen for Psykiatriudvalget har foreslået 11 emner. På regionsrådets budgetseminar den 9. april 2013, blev det anbefalet, at Psykiatriudvalget prioriterer forslagene yderligere. I forlængelse heraf har udvalget den 16. maj 2013 drøftet en foreløbig prioritering og har på den baggrund bedt administrationen om oplæg til prioritering. Samtidig ønskede udvalget, at administrationen med udgangspunkt i visioner, politikker og strategier udarbejdede en ramme med mål for udmøntning af visioner for fremtidens psykiatri de kommende tre år. Administrationen har skitseret en ramme for, hvordan budgetlægningen over nogle år kan sikre en forandring, der understøtter den retning, der er angivet i visionerne. Administrationen har endvidere udarbejdet et oplæg til prioritering af budgetbidrag. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget drøftede prioritering af bidrag til budget 2014 på mødet den 16. maj I den forbindelse besluttede udvalget, at administrationen med udgangspunkt i visioner, politikker og strategier skulle udarbejde et oplæg til mål for psykiatriens udvikling de kommende tre år. 8

9 Administrationen har skitseret en ramme for, hvordan budgetlægningen over nogle år kan sikre en forandring, der understøtter den retning, der er angivet i visionerne. Budgetlægningen skal dels sikre rammerne for den daglige drift, så aktiviteten kan udføres, dels skal budgetlægningen medvirke til, at den politisk ønskede retning udmøntes i ændringer i den daglige drift. Balancen mellem kontinuitet og forandring søges opnået ved, at en del af budgettet disponeres til formål, som understøtter den udvikling og omstilling, der er igangsat med de politiske prioriteringer. Omvendt er det kun en begrænset del af budgettet, der kan omprioriteres fra år til år på grund af bygninger, strukturer og faste rutiner. I vedhæftede notat for en ramme skitseres de prioriteringer, der kan fokuseres på i de kommende tre år med henblik på at støtte en målrettet forandringsproces, der har patienten i fokus, og som er i tråd med visionerne for psykiatrien. Initiativerne er grupperet i tre overordnede indsatsområder om kapacitet, kvalitet og kultur. Administrationen har ligeledes udarbejdet et forslag til prioritering ud fra de 11 emner til budgetbidrag, som medlemmerne fandt mest vigtige. De resterende emner, der ikke indgår nedenfor, er alle fornuftige initiativer, som kan prioriteres i kommende budgetår på længere sigt. For enkelte emner ønskede udvalget en evaluering af indsatsen inden endelig stillingtagen. De emner som udvalget fandt mest vigtige grupperer sig i følgende fire områder. Øget kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien Behovet for psykiatrisk behandling i hospitalsregi er stigende. Derfor er der til trods for kapacitetsudvidelse de seneste år stadig mange patienter, som venter mere end to måneder på at påbegynde udredning eller behandling. Hertil kommer, at der i den netop indgåede aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2014 indføres ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien svarende til rettighederne i somatikken. Rettighederne indføres i to faser, og 1 fase indføres den 1. september Der er ikke afsat ressourcer direkte, idet der blev afsat midler i økonomiaftalen for 2013 til at påbegynde en udbygning af kapaciteten. Øget kapacitet indenfor børne- og ungdomspsykiatrien kan indeholde elementerne børn og unge, yngre voksne og tidlig opsporing, herunder information. Børn og unge Siden 2007 er antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien vokset med over 50 pct. Tal fra 2012 og 2013 viser, at ventetiden har været stigende frem til 1. kvartal 2013 på grund af et stigende antal henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien. Det er vurderingen, at de ressourcer, der er afsat i budget 2013 til yderligere udbyg- 9

10 ning af børne- og ungdomspsykiatrien ikke er tilstrækkelige til at opfylde en kommende udrednings- og behandlingsret. Der bør afsættes 5 mio. kr. til yderligere kapacitetsudbygning i budget Yngre voksne Der er sket en betydelig udvidelse af behandlingskapaciteten til yngre voksne (18-35-årige) med debuterende psykose. OPUS-team bidrager til tidlig opsporing af patienter med psykoser og sikrer en fokuseret behandling på et meget højt kvalitetsmæssigt niveau. Tidlig opsporing og den demografiske udvikling i de kommende år gør imidlertid, at behovet for OPUS-team øges. Der foreslås derfor etableret yderligere et OPUS-team. Udgiften skønnes at udgøre ca. 5 mio. kr. om året. Tidlig opsporing Behandlingstilbuddene til yngre voksne kan suppleres med andre tiltag, der sikrer tidlig opsporing. En model er at etablere et tilbud, hvor alle kan komme i telefonisk kontakt med erfarne medarbejdere, der kan sikre hurtig screening og henvisning til behandlingstilbud ved mistanke om begyndende psykose. Etablering af tidlig opsporing skønnes at koste ca. 4,5 mio. kr. om året til løn og øvrig drift og yderligere 2-3 mio. kr. om året til informationsaktiviteter. Recovery og bruger- og pårørendeinddragelse Brugernes og de pårørendes indsigt og ressourcer er af afgørende betydning for en vellykket behandling og rehabilitering. Det har derfor høj prioritet at bringe brugernes ønsker, ideer og viden i spil for at forbedre behandlingsforløb, arbejdsgange og dialog for dermed at øge brugernes oplevelse af autonomi og evne til at mestre og komme sig over sin sygdom (recovery). Dette indsatsområde kan omfatte følgende tre elementer: Kompetenceudvikling i recovery For at kunne leve op til visionen om patienten i centrum og arbejde systematisk og proaktivt skal der ske en fortsat styrkelse af medarbejdernes kompetencer til at inddrage brugerne og de pårørende. I budget 2013 blev der afsat 1 mio. kr. til uddannelse af personalet i recovery. Det kan overvejes, at permanentgøre bevillingen på 1 mio. kr. fra 2014, idet der er tale om en omfattende og kontinuerlig uddannelsesopgave. Medarbejdere med brugerbaggrund I 2013 er der afsat 1,3 mio. kr. til ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund på tre psykiatriske centre. Dette tiltag kan videreføres og udvides til at omfatte flere psykiatriske centre i 2014 og frem. Det er vurderingen, at der kan ansættes en til to medarbejdere på alle psykiatriske centre for 5-7 mio. kr. årligt. 10

11 Pårørendeinddragelse Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP) har vist, at inddragelse og orientering af pårørende er det område, hvor der er størst behov for forbedring. Der er derfor behov for at udvikle metoder til at inddrage pårørende. Det kan overvejes at afsætte en pulje på 2 mio. kr. til udviklingsaktiviteter og forsøg. Aktivitets- og motionstilbud Patienterne efterspørger flere tilbud om aktiviteter af social og fysisk karakter under indlæggelse. Det gælder særligt ved længerevarende indlæggelser og især i eftermiddags- og aftentimerne og i weekends, hvor bemandingen typisk er lille. Det kræver en meget betydelig varig ressourcetilførsel at øge bemandingen på alle sengeafsnit eller blot på de 25 lukkede almenpsykiatriske sengeafsnit for at styrke aktivitets- og motionstilbuddene. Det kan derfor overvejes i første halvdel af 2014 at undersøge, hvilke sengeafsnit der har størst behov for flere tilbud. Samtidig kan det undersøges, om der er mulighed for i højere grad at samle patienter, som er indlagt i lang tid, og som derfor vil have størst glæde af aktivitets- og motionstilbud. Undersøgelsen skal i givet fald udmønte sig i konkrete forslag til prioriteringsprocessen i forbindelse med budget Udbredelse af psykoterapi Der sker løbende en udvikling og udbredelse af de eksisterende tilbud om psykoterapeutisk behandling, herunder kognitiv terapi, til patienter med ikke-psykotiske lidelser. Et væsentligt indsatsområde, der bidrager til at fremme visionen om En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud er at sikre, at der også sker en systematisk udvikling og udbredelse af disse tilbud til indlagte patienter med psykoselidelser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen om prioritering af budgetbidrag indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 11

12 PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse 1. Beslutning fra sag nr. 3 fra Psykiatriudvalgets møde den 16. maj 2013 om prioritering af bidrag til budget 2014 og flerårige forslag 2. Notat om ramme for udmøntning af visioner for fremtidens psykiatri de kommende tre år, juni 2013 Sagsnr:

13 25. juni 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 4 AFRAPPORTERING OM STATUS OG INITIATIVER I PSYKIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager orientering om afrapportering om status og initiativer i psykiatrien til efterretning. RESUME Regionsrådet har på møde den 18. juni 2013 fået en afrapportering om status og initiativer i psykiatrien. Baggrunden var sagen om overmedicinering i Region Hovedstadens Psykiatri i sommeren Sagen til regionsrådet med forretningsudvalgets indstilling vedlægges til Psykiatriudvalgets orientering. SAGSFREMSTILLING Der blev efter sagen om overmedicinering i Region Hovedstadens Psykiatri i sommeren 2012 iværksat initiativer af tre spor: medicinområdet visions- og kommunikationsområdet ledelsesområdet. Der er igangsat forskellige initiativer på de tre områder, som blandt andet involverer et system til overvågning af medicinbrug, forskellige kulturudviklingsprojekter og ledelsestiltag. I 2013 er fokusområdet for psykiatrien at fremme recoveryorientering og skabe en forbedringskultur. Recoveryorientering er en langstrakt proces, der også de kommende år vil kræve fokus samtidig med, at udfordringer med stigende antal patienter, genskabelse af tillid og fortsat rekruttering af medarbejdere skal håndteres. Hovedlinjerne i de tre spor er, at der er indført et system til overvågning af medicinbrug, som gør det muligt at følge brugen af medicin pr. patient, afsnit, center og pr. ordinerende læge. Samtidig er der lavet en samlet handleplan for medicinom- 13

14 rådet. Psykiatriudvalget fik på sit møde den 7. maj 2013 en præsentation af medicinmonitoreringssystemet og konstaterede med tilfredshed, at medicinforbruget er faldende. Psykiatriudvalget forelægges en opfølgning på medicinforbruget i oktober For så vidt angår opfølgning på anbefalinger om visioner for psykiatrien har Psykiatriudvalget godkendt et forslag til at "måle" implementering af visionerne. Der gennemføres en kommunikationspakke om visioner for at skabe et bedre kendskab til visionerne. Der er afholdt feedbackmøder med interview af patienter, og der er igangsat pilotprojekter med ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund, ligesom den eksisterende recoveryuddannelse er udvidet. Endelig er der i forbindelse med undersøgelsen af ledelsesforholdene i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor der blev peget på fem områder for forbedring, taget en række forskellige initiativer, herunder reel inddragelse af centercheferne og bedre udnyttelse af ledelsesressourcerne på de psykiatriske centre. Udover de ovenstående tiltag arbejder Region Hovedstadens Psykiatri generelt med at udmønte de politiske visioner for fremtidens psykiatri. Udmøntning af visionerne er fokus i udviklingsaftalen for , ligesom visionerne er i fokus i virksomhedsplan og resultataftaler. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen om at tage orienteringen til efterretning indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. 14

15 PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sag nr. 5 til Regionsrådets møde den 18. juni Afrapportering om status og initiativer på psykiatriområdet 3. Status for gennemførelse af anbefalinger i rapporter 4. Handleplan for medicinområdet maj Kodeks for god behandling med medicin i RHP Sagsnr:

16 25. juni 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 5 LANDSPATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PSYKIATRI OG OPFØLGNING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager orienteringen om opfølgning på patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget fik på mødet den 16. maj 2013 en orientering om den landsdækkende patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelse i psykiatrien. I forlængelse heraf ønskede udvalget en orientering om, hvordan der følges op på resultaterne. Samlet set er patienter og pårørende meget tilfredse, men besvarelserne viser også, at der er plads til forbedring på en række områder. På den baggrund har Region Hovedstadens Psykiatri iværksat et arbejde på, hvordan der følges op, og hvor der skal sættes ind med forbedring. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget fik på mødet den 16. maj 2013 en orientering om den landsdækkende patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelse i psykiatrien. I forlængelse heraf ønskede udvalget en orientering om, hvordan der følges op på resultaterne. Langt størstedelen af alle patienter har et godt samlet indtryk af deres behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det gælder også blandt de pårørende og forældre til børn og unge i psykiatrisk udredning eller behandling. Selvom patienter og pårørende samlet set er meget tilfredse, peger besvarelserne også på områder for forbedring, som omhandler følgende forhold: Modtagelse af skriftlig information om sygdom og behandling Kendskab til behandlingsplan Information om livsstil og fysisk aktivitet 16

17 Personalets håndtering af fejl Sammenhæng mellem psykiatrien, kommuner og almen praksis Tilbud til pårørende. De områder for forbedring der peges på er i høj grad i tråd med visionerne for psykiatrien, og der vil fremadrettet blive arbejdet med at kvalificere patient- og pårørendeuddannelserne og information. Samtidig vil der blive sat et udviklingsarbejde i gang om fælles beslutninger i behandlingen og patientfeedback. Andre fokusområder er kvalitetsudvikling af behandlingstilbud, forskning og sammenhængende patientforløb. Undersøgelsesresultaterne viser en relativ stor spredning på center- og afsnitsniveau, og de enkelte psykiatriske centre er i gang med at samle op herpå, og det skal munde ud i en forpligtende handleplan for hvert center. Samtidig vil LUP-resultatet blive drøftet i tværgående fora. Endelig vil der blive fulgt op på sammenhænge mellem resultaterne fra de feedbackmøder, der holdes i 2013 (kvalitativ undersøgelse) og LUP resultaterne (kvantitativ undersøgelse) for at målrette og kvalificere forbedringsprocessen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Opfølgning patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri, juni 2013 Sagsnr:

18 25. juni 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 6 PSYKINFO EN STATUS ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager status for PsykInfo i Region Hovedstaden til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget har ønsket en status for arbejde med PsykInfo i Region Hovedstaden. PsykInfo - åbnede efter beslutning af regionsrådet - i april Åbningen blev markeret med en indvielse i lokalerne i Rosengården i Københavns Centrum. Status for PsykInfo omfatter etablering og åbning, aktiviteter der er løbet af stablen samt kommende aktiviteter og øvrige opgaver samt samarbejde med foreninger og andre. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget har ønsket en status for arbejdet med PsykInfo i Region Hovedstaden. PsykInfo åbnede efter beslutning af regionsrådet i april PsykInfo er en informationsbutik, der også har rådgivnings- og arrangementsfaciliteter. PsykInfo har åbent for telefonisk og personlig henvendelse tirsdag til fredag kl samt lørdag kl , og efter sommerferien udvides den telefoniske rådgivning til kl. 20 om onsdagen. Siden åbningen har der været en del henvendelser, som primært har drejet sig om pårørende og om flere forskellige problemstillinger og diagnoser. Herudover har der været afholdt en række aktiviteter som: Psykiatriens deltagelse i DIR-dage med en markedsplads i PsykInfo Reception den 3. april 2013, der markerede åbning af PsykInfo Psykiatriens deltagelse på regionens Sundhedsdage Lancering af indsats rettet mod børn og unge i EN AF OS kampagnen 18

19 PsykInfo markerede Sindets Dag 2012 i samarbejde med Fællesrådet EN AF OS kampagnens mobile kaffesalon har været rundt i kommuner og på psykiatriske centre PsykInfo deltog i Folkemødet i juni 2012 med stand om psykoser Nedenfor er et udpluk af kommende aktiviteter: PsykInfo afholder månedlige arrangementer i 2. halvår 2013 Sindets Dag markeres i samarbejde med Fællesrådet den 9. oktober I forbindelse med Kulturnatten i oktober arrangeres en kulturaften i PsykInfo PsykInfo deltager også i 2013 ved Folkemødet på Bornholm med en ungestand om ADHD og selvskade Som led i EN AF OS kampagnen igangsættes en indsats målrettet personale i psykiatrien i efteråret 2013 EN AF OS kampagnen deltager i eventen Smag Verden i september. Udover ovennævnte aktiviteter er der en række andre opgaver, som omfatter: I tilknytning til EN AF OS kampagnen, er der etableret en frivilliggruppe PsykInfo er ved at indkøbe en bus, der skal fungere som rullende PsykInfo i regionen Hjemmesiden blev lanceret ved åbningen. Den udvikles løbende, bl.a. med kalenderfunktion, hvor formålet er at samle og omtale både egne og bruger- og pårørendeforeningers åbne arrangementer Der arbejdes på en kampagne til igangsættelse i 2. halvår Kampagnen skal gøre opmærksom på PsykInfo og rettes både mod borgere, vigtige interessenter samt patienter og pårørende på de psykiatriske centre. Der er etableret samarbejde med PsykiatriFonden og EN AF OS landssekretariatet om udvikling af koncept og materialer til en indsats målrettet personale i psykiatrien. Derudover er der bl.a. etableret et samarbejde med Københavns Kommune om afholdelse af møder for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og med Røde Kors besøgstjeneste om udviklingen af et undervisningskoncept for deres frivillignetværk. Endelig har PsykInfo indledt samarbejde med Psykiatriforeningernes Fællesråd og bruger- og pårørendeforeningerne for netværksopbygning, vidensdeling samt afholdelse af fælles arrangementer og øvrige aktiviteter. 19

20 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Sagsnr:

21 25. juni 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 7 MEDDELELSER Specialuddannelse af psykologer Formålet med regionens videreuddannelse af psykologer til specialpsykologer, der er en 4-årig videreuddannelse, er at udvide udredning og behandlingskapaciteten, så flere patienter kan behandles i voksen- og i børne- og ungdomspsykiatrien. Danske Regioner har ansvar for uddannelsen, og opslår uddannelsesstillinger årligt. Andelen af uddannelsesstillinger i Region Hovedstadens Psykiatri udregnes på baggrund af en regional fordelingsnøgle. Videreuddannelsen, der forløber planmæssigt, startede den 1. december 2011 i voksenpsykiatrien med ansættelse af fem psykologer i uddannelsesstillinger. I 2012 er der ansat syv, og i 2013 skal der ansættes ni. I børne- og ungdomspsykiatrien startede videreuddannelsen den 1. september 2012 med ansættelse af fem psykologer i uddannelsesstillinger, og i 2013 skal der ligeledes ansættes fem. Det første hold af specialpsykologer er færdige i december Psykologer med specialistuddannelse og lang erfaring i psykiatri har mulighed for at søge merit som specialpsykolog, det vil sige få tilladelse til at betegne sig som specialpsykolog. Status er, at ca. 15 psykologer i Region Hovedstadens Psykiatri kan betegne sig som specialpsykolog, og ca. 15 er i gang med videreuddannelse, og kan inden for 1 2 år ligeledes betegne sig som specialpsykolog. Der igangsættes et arbejde med at udarbejde en plan for oprettelse af kliniske specialpsykologstillinger i såvel voksenpsykiatri som børne- og ungdomspsykiatri. Visionskonference om brugerinddragelse Som led i udmøntningen af de afsatte midler til kultur- og organisationsudvikling i Region Hovedstadens Psykiatri har Psykiatriudvalget prioriteret op til kr. til en visionskonference i Visionskonferencen skal medvirke til at skabe kulturforandring med afsæt i de politiske visioner om patienten i centrum og inddragelse af netværk og pårørende. Visionskonferencen afholdes mandag den 26. august 2013 kl Konferencen sætter brugerinddragelse på dagsorden, og formålet er at medvirke til at en- 21

22 gagere og motivere medarbejdere og ledere til at udvikle brugerinvolverende kultur og praksis. Der sættes fokus på de mange, gode og innovative eksempler, der er på brugerinddragelse i Region Hovedstadens Psykiatri, således at centrene kan lære af de gode erfaringer. Eksempler herpå er medarbejdere med brugerbaggrund i døgnafsnit, ansættelse af medarbejdere i projekter og udskrivningsguiden. På konferencen indgår samtidig drøftelser om dilemmaer og udfordringer ved brugerinddragelse i psykiatrien. Sagsnr:

23 25. juni 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 8 EVENTUELT Sagsnr:

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 18.00 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen - 3400

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Torsdag den 4. april 2013 Kl. 16.00 19.00 på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte 8. møde Mødet slut kl. 19.20 Medlemmer:

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Tirsdag den 22. marts 2010 Kl. 18.00 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde nr. 2 Medlemmer:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 18.00 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen -

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 27. august Kl på regionsgården. 11. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 27. august Kl på regionsgården. 11. møde B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 27. august 2013 Kl. 17.00 19.00 på regionsgården 11. møde Til stede: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Lise Müller

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale D A G S O R D E N Onsdag den 14. april 2010 Kl. 15.00 Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Erfaringer med inddragelse af indlagte patienter i arbejdet med egen behandlingsplan Psykiatrisk Center Nordsjælland Helsingør Udviklingschef Gitte Busch

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 7. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S Møde nr. 3 Medlemmer: Arly Eskildsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien Regeringen 20. juni 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien 1. Et betydeligt løft

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8.

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8. DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2012 Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 1. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 16 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 16. Marts 17 LUP Psykiatri undersøger s og pårørendes oplevelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere