Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 27

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: FONDEN BOFÆLLESSKABET HUSET Skjulet Bagsværd Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 60 år (udviklingshæmning, angst, forandret virkelighedsopfattelse) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Der er gennemført et anmeldt tilsyn d med udgangspunkt i temaet: Målgruppe, metoder og resultater. Vurderinger, centrale anbefalinger og udviklingspunkter omhandler dette tema og ikke alle 7 temaer i Kvalitetsmodellen, som indgår i en samlet regodkendelse af tilbuddet. Der er endvidere foretaget interview med leder d , idet leder var sygemeldt ved tilsynsbesøget. Side 2 af 27

3 Det belyste tema med tilhørende kriterium og indikatorer vil indgå i den samlede regodkendelse i Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. På tilbudsportalen beskriver tilbuddet målgruppen som 8 personer mellem 18 og 65 år med udviklingshæmning samt psykisk sygdom, som typisk viser sig i form af skizofreni, paranoia, angst og psykoser. Endvidere nævnes det, at borgerens pensionforhold som udgangspunkt skal være afklaret. Tilbuddets værdigrundlag angives til at tage udgangspunkt i at møde borgerne som et ligeværdigt menneske og at sætte borgeren i centrum. Tilbuddets målsætning er ifølge tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen at give borgerne en forankret følelse af at kunne tage ansvar for eget liv. Det beskrives, at tilbuddets faglige tilgange er miljøterapeutiske, anerkendende og ressourceorienterede, mens tilbuddets metode er miljøterapeutisk. Det er vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets målgruppe er defineret temmeligt bredt og ikke helt opdateret i forhold til den nuværende beboergruppe. Endvidere konkluderer Socialtilsynet, at dele af målgruppebeskrivelsen ikke kan anvendes som visiteringsgrundlag efter SEL 107, som tilbuddet er godkendt til. Side 3 af 27

4 På trods af dette konkluderer Socialtilsynet, at der anvendes faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og bredere definere målgruppe, men at der kun til en vis grad kan henvises til konkrete eksempler fra den pædagogiske hverdag omhandlende, hvordan tilbuddets udmeldte overordnede målsætning samt faglige og metodiske tilgang omsættes. Socialtilsynet er dog opmærksom på, at der der fra leder og personale er fokus på at udvikle og fastholde en fælles faglig og metodisk tilgang. Der ses en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere indsats, praksis og resultater, og Socialtilsynet vurderer, at der foreligger evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Det vurderes ikke som entydigt af Socialtilsynet, at indsatsen tager udgangspunkt i klart definerede individuelle mål for den enkelte borgers ophold i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer desuden, at er en vis træghed fra de visiterende kommuner til at udarbejde handleplaner på alle borgerne i tilbuddet, selv om tilbuddet understøtter, at der udarbejdes individuelle 141 handleplaner på alle borgere, som ønsker det. Borgerens ret til selv- og medbestemmelse samt inddragelse i forhold om dem selv og tilrettelæggelsen af dagligdagen i tilbuddet er centralt i forhold til at styrke borgernes muligheder for at udvikle kompetencer til en mere selvstændig tilværelse. Der ses grundlæggende en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt, samt at borgerne medinddrages og har indflydelse på eget liv og i tilbuddet, hvilket borgere og pårørende også giver udtryk for. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel igennem tilbud om sund kost og motion, idet der opstilles individuelle mål for borgerne for dette. Endvidere understøtter personalet, med udgangspunkt i en forståelse af, at borgerne på grund af lang tids psykiatrisk sygdom, kan være i særlig risiko for følgesygdomme, overvægt og inaktivitet såvel sundheds- som fysiske aktiviteter. dem i at opsøge Side 4 af 27

5 sundhedsydelser, sund kost og aktiviteter. Der er en kultur på tilbuddet som sikrer, at der ikke foretages magtanvendelser. Socialtilsynet konkluderer i den forbindelse, at der ikke foregår en systematisk evaluering eller faglig drøftelse omkring begrebet magtanvendelse, og hvordan man definerer og undgår magtanvendelser. Socialtilsynet konkluderer desuden, at der ikke er en indarbejdet praksis i tilbuddet for at opdatere interne retningslinjer og orientere personalet om ændringer i lovgrundlaget om magtanvendelser. Der er en generel opfattelse blandt ledelse og medarbejdere om målgruppen som værende i risiko for overgreb, hvilket også ses i tilgangen til, hvorledes personalet intervenerer i forhold overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet konkluderer, at der ikke er en systematisk drøftelse af, hvorledes begrebet overgreb skal forstås og håndteres i den daglige pædagogiske praksis. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 5 af 27

6 Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder tager initiativ til at udarbejde ny målgruppebeskrivelse for tilbuddet, således at tilbuddets konkrete målgruppe fremstår mere tydeligt. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder tager initiativ til konkrete beskrivelser af, hvorledes tilbuddets målsætning, faglige tilgange og metoder skal omsættes i forhold til tilbuddet målgruppe, således at alle medarbejdere har et klart billede af forventningerne til dem i forhold til pædagogisk praksis. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder løbende opdaterer tilbuddets retningslinjer vedr. magtanvendelse, så de altid tager udgangspunkt i gældende lovgivning og vejledninger indenfor området. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder indfører fast praksis for orientering af personalet om gældende regler og praksis i forhold til magtanvendelse. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder tager initiativ til at indføre faglige drøftelser med personalet omkring begrebet magtanvendelser, således at der opnås en faglig fælles forståelse af begrebet magtanvendelser, og hvorledes disse håndteres eller undgås i tilbuddet. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder tager initiativ til at udarbejde en definition af begrebet overgreb, og hvorledes dette begreb håndteres i tilbuddets daglige pædagogiske praksis. Side 6 af 27

7 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportalen Tilbuddets hjemmeside Rapport uanmeldt tilsyn 2013 Dokumentation af indsatsplan og daglig pædagogisk praksis under anmeldt tilsyn Fonden Bofællesskabet Husets værdigrundlag Internt notat fra tilbuddet vedrørende brugerindflydelse Beskrivelse af pædagogiske metoder i Bofællesskabet Huset fra 2003 Samspil mellem medarbejdere og borgere under anmeldt tilsyn Samspil mellem borgere under anmeldt tilsyn Åbningsmøde med betyrelse, medarbejdere og borgere, som skal deltage i tilsynet Enkeltinterview med leder Semistruktureret interview af 5 borgere, Enkeltinterview med 1 pårørende Semistruktureret interview af 3 medarbejdere Semistruktureret interview af 2 bestyrelsesmedlemmer Beboere Bestyrelse Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 7 af 27

8 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Skjulet 002, 2880 Bagsværd : Skjulet 002, 2880 Bagsværd Lars Thomsen Nikolaj Hother Paulsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Kvalitetsmodellens tema 3, kriterium 3-7, indikator 3a - 7b. Side 8 af 27

9 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 9 af 27

10 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets målgruppe er defineret temmeligt bredt og ikke helt opdateret i forhold til den nuværende beboergruppe. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at dele af målgruppebeskrivelsen ikke kan anvendes som visiteringsgrundlag efter SEL 107, som tilbuddet er godkendt til. På trods af dette vurderer Socialtilsynet, at der anvendes faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og bredt definere målgruppe, men at der kun til en vis grad kan henvises til konkrete eksempler fra den pædagogiske hverdag gående på, hvordan tilbuddets udmeldte overordnede målsætning samt faglige og metodiske tilgang omsættes. Socialtilsynet vurderer, at der fra leder og personale er fokus på at udvikle og fastholde en fælles faglig og metodisk tilgang. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder tager initiativ til at udarbejde ny målgruppebeskrivelse for tilbuddet, således at tilbuddets konkrete målgruppe fremstår mere tydeligt. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder tager initiativ til konkrete beskrivelser af, hvorledes tilbuddets målsætning, faglige tilgange og metoder skal omsættes i forhold til tilbuddets målgruppe, således at alle medarbejdere har et klart billede af forventningerne til dem i forhold til pædagogisk praksis. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder løbende opdaterer tilbuddets retningslinjer vedr. magtanvendelse, så de altid tager udgangspunkt i gældende lovgivning og vejledninger indenfor området. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder indfører fast praksis for orientering af personalet om gældende regler og praksis i forhold til magtanvendelse. Side 10 af 27

11 Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder tager initiativ Der ses en systematisk og struktureret tilgang til at til at indføre faglige drøftelser med personalet omkring dokumentere indsats, praksis og resultater, og begrebet magtanvendelser, således at der opnås en faglig Socialtilsynet vurderer, at der foreligger evaluering af fælles forståelse af begrebet magtanvendelser, og resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug hvorledes disse håndteres eller undgås i tilbuddet. for egen læring og forbedring af indsatsen. Det vurderes Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder tager initiativ ikke som entydigt, at indsatsen tager udgangspunkt i til at udarbejde en definition af begrebet overgreb, og klart definerede individuelle mål for den enkelte borgers hvorledes dette begreb håndteres i tilbuddets daglige ophold i tilbuddet. pædagogiske praksis. Socialtilsynet vurderer desuden, at er en vis træghed fra de visiterende kommuner til at udarbejde handleplaner på alle borgerne i tilbuddet, selv om tilbuddet understøtter, at der udarbejdes individuelle 141 handleplaner på alle borgere, som ønsker det. Der ses grundlæggende en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt, samt at borgerne medinddrages og har indflydelse på eget liv og i tilbuddet, hvilket borgere og pårørende også giver udtryk for. Tilbuddet understøtter grundlæggende borgernes fysiske og mentale trivsel igennem tilbud om sund kost og motion, idet der opstilles individuelle mål for borgerne for dette. Endvidere understøtter personalet, med udgangspunkt i en forståelse af, at borgerne på grund af lang tids psykiatrisk sygdom, kan være i særlig risiko for Side 11 af 27

12 følgesygdomme, overvægt og inaktivitet såvel sundhedssom fysiske aktiviteter. dem i at opsøge sundhedsydelser, sund kost og aktiviteter. Der er en kultur på tilbuddet som sikrer, at der ikke foretages magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer i den forbindelse, at der ikke foregår en systematisk evaluering eller faglig drøftelse omkring begrebet magtanvendelse, og hvordan man definerer og undgår magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer desuden, at der ikke er en indarbejdet praksis i tilbuddet for at opdatere interne retningslinjer og orientere personalet om ændringer i lovgrundlaget om magtanvendelser. Der er en generel opfattelse blandt ledelse og medarbejdere omkring målgruppen som værende i risiko for overgreb, hvilket også ses i tilgangen til, hvorledes personalet intervenerer omkring overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der ikke er en systematisk drøftelse af, hvorledes begrebet overgreb skal forstås og håndteres i den daglige pædagogiske praksis. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange Socialtilsynet ser tilbuddets målgruppe beskrevet temmeligt bredt og desuden med en henvisning til, at den enkelte borgers pensionsforhold er afklarede. Socialtilsynet vurderer, at målgruppebeskrivelsen tager udgangspunkt i en tidligere beskrivelse, og at den nuværende målgruppebeskrivelse ikke er fuldstændig relevant i forhold til SEL 107, som der visiteres til tilbuddet efter. Side 12 af 27

13 og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i overvejende grad arbejder med afsæt faglige tilgange og metoder, som er relevante for tilbuddets målsætning og målgruppe, som personalet kun meget famlende kan beskrive, samt at der ikke er et klart og fælles billede blandt personalet på, hvad der på TIlbudsportalen beskrives som tilbuddets målgruppe. Det er endvidere Socialtilsynets bedømmelse, at personalet kun til en vis grad er i stand til at omsætte tilbuddets udmeldte overordnede målsætning samt faglige og metodiske tilgang til konkrete eksempler fra den pædagogiske hverdag. Socialtilsynet er dog opmærksom på, at personalet giver udtryk for, at der aktuelt er et meget større fokus på at udvikle og fastholde en fælles faglig og metodisk tilgang, hvilket socialtilsynet også ser tegn på. Der er en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere mål, indsats og praksis, og der foreligger evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Det er dog ikke entydigt, at tilbuddet arbejder med de mål, der ved visitationen er sat for den enkelte borger, idet Socialtilsynet kan konstatere, at der ikke er udarbejdet kommunal handleplan i forhold til alle borgere i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at personalet løbende efterspørger handleplaner hos de visiterende kommuner, også på vegne af borgerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) På tilbudsportalen beskriver tilbuddet målgruppen som 8 personer mellem 18 og 65 år med udviklingshæmning samt psykisk sygdom, som typisk viser sig i form af skizofreni, paranoia, angst og psykoser. Endvidere nævnes det, at borgerens pensionforhold som udgangspunkt skal være afklaret. Tilbuddets værdigrundlag angives til at tage udgangspunkt i at møde borgeren som et ligeværdigt menneske samt at sætte borgeren i centrum. Tilbuddets målsætning er i følge tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen at give borgerne en forankret følelse af at kunne tage ansvar for eget liv. Side 13 af 27

14 Det beskrives, at tilbuddets faglige tilgange er miljøterapeutiske, anerkendende og ressourceorienterede, mens tilbuddets metode er miljøterapeutisk. Bestyrelsen beskriver, at målgruppen som udgangspunkt er borgere med psykisk sygdom. Enkelte borgere i tilbuddet er endvidere lettere udviklingshæmmede. Bestyrelsen udtaler, at alle borgere i tilbuddet er visiteret i forhold til SEL 107. Bestyrelsen giver udtryk for, at beskrivelsen på tilbudsportalen af tilbuddets målgruppe således er korrekt, men stiller sig uforstående overfor, at der i målgruppebeskrivelsen nævnes, at pensionsforholdene som udgangspunkt er afklarede. Lederen udtrykker en holdning til, at tilbuddets målgruppe er ret bred, men at dette skyldes, at borgernes sociale situation gennemgående er kompleks, men udgangspunktet er altid, at borgeren har en psykiatrisk diagnose. Lederen udtaler, at beskrivelsen på Tilbudsportalen om, at borgerens pensionsforhold skal være afklarede, skyldes en historisk tilgang, som ikke længere er relevant. Lederen beskriver, at den overordnede faglige metode er miljøterapi, mens tilgangen er anerkendende og baseret på Recovery. Lederen giver konkrete eksempler på, hvorledes metode og tilgang omsættes til konkret pædagogisk praksis med udgangspunkt i eksempler fra dagligdagen. Personalet beskriver, at målgruppen består af personer mellem år med psykisk sygdom og lettere udviklingshæmning. Borgerne angives til især at være præget af angst, forandret virkelighedsopfattelse, skizofreni, angst og psykoser, hvilket også er gældende i forhold til borgere med udviklingshæmning. Personalet giver udtryk for, at målgruppebeskrivelsen på Tilbudsportalen omkring borgernes pensionsforhold ikke er gældende i dag, idet det alene er borgernes psykiske sygdom, som definerer om de er omfattet af målgruppen til tilbuddet. Personalet beskriver i interview, at de sjældent beskæftiger sig konkret med målgruppebeskrivelsen for tilbuddet, og som udgangspunkt ikke deltager i ivisitation til tilbuddet. Side 14 af 27

15 Personalet beskriver, at den overordnede faglige metode er miljøterapi, mens tilgangen er anerkendede og baseret på Recovery og grundliggende for det daglige pædagogiske indsats. Personalet forklarer, at der i den senere tid er kommet noget større fokus i personalegruppen omkring den fælles forståelse af faglig og metodisk tilgang til det daglige pædagogiske arbejde. Ifølge personalet skyldes dette især, at der generelt er større krav til kontiunitet og dokumentation, både fra borgere og kommunernes side. Borgerne giver udtryk for, at personalet gennemgående er dygtige til deres arbejde. Borgerne beskriver, at de føler sig hjulpet, og at personalet agerer meget professionelle. En pårørende giver udtryk for, at hendes pårørende som den eneste borger i tilbuddet er udviklingshæmmet, men at der ikke er sat en konkret diagnose på borgerens situation. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøg, at der på tilbuddets opslagstavle er en beskrivelse af tilbuddets pædagogiske metoder, dateret Til dette oplyser bestyrelse og personale, at beskrivelsen stadig er gældende. Bestyrelsen beskriver, at der opstilles klare, konkrete mål for borgerne i form af pædagogiske handleplaner, og at der løbende evalueres, om målene opnås. Dette beskrives i halvårlige statusnotater, som udarbejdes i samtale med borgerne, ligesom den daglige pædagogisk praksis i forhold til den enkelte borger dokumenteres i form af cardex. Der udarbejdes nye pædagogiske handleplaner en gang årligt, og denne danner baggrund for drøftelse med visiterende kommune om borgerens ophold i tilbuddet. Leder udtaler, at der opstilles klare, konkrete mål for borgernes ophold i tilbuddet. Dette sker en gang om året, men der sker en løbende opsamling og tilretning på den pædagogiske indsats. Dette dokumenteres i borgernes individuelle Cardex. Lederen giver udtryk for, at der foregår en form for Side 15 af 27

16 daglig refleksion af indsatsen, men at dette ikke dokumenteres skriftligt. Den faglige indsats drøftes endvidere i supervision. Personalet beskriver, at der opstilles konkrete, klare mål for borgernes ophold i tilbuddet en gang om året. Dette sker i samarbejde med borgerne. Der laves endvidere et halvårligt statusnotat, som drøftes med borgeren. Personalet omtaler, at der er løbende opsamling på, om målene nåes. På supervision en gang om måneden drøftes, hvorledes den pædagogiske indsats sigter mod de opstillede mål. Det forklares, at alle borgeres situation drøftes struktureret på supervision. Personalet fortæller, at der jævnligt afholdes møder omkring den daglige indsats. Der tages ikke referat af supervision eller møder, men der dokumenteres omkring den daglige praksis i Cardex på alle borgere. Borgerne nævner, at der er opstillet i konkrete, klare mål for deres ophold i tilbuddet, og at mål og indsats er beskrevet i pædagogisk handleplan for den enkelte borger. Borgerne udtaler, at personalet efter deres vurdering bruger pædagogiske planer konkret i samtaler og den daglige pædagogiske indsats, og at personalet kommunikerer om dette. En pårørende giver udtryk for, at der er opstillet konkrete, klare mål for borgerens ophold i tilbuddet, men at hun ikke kender indholdet, idet der er tale om en plan mellem hendes pårørende og tilbuddet. Hun er dog af personalet orienteret om, at der er lavet en plan. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der er opstillet konkrete mål, og at den pædagogiske indsats er dokumenteret for 2 borgere udvalgt ved stikprøve under det anmeldte tilsyn. Bestyrelsen beskriver i interview, at der ikke foretages konkret intern resultatmåling af tilbuddets indsats. Lederen beskriver, at han har et ledelsesmæssigt fokus på, at der bliver indhentet sociale Side 16 af 27

17 har opstillet for borgernes ophold 141handleplaner på alle borgere. Lederen udtaler, at der er udarbejdet social handleplan på 5 ud af 8 borgere, og at der er en positiv dialog med de anbringende kommuner. Lederen omtaler endvidere, at nogle borgere ikke ønsker en handleplan, og at det kan give nogle udfordringer i forhold til at vide, om tilbuddet opnår de mål, som er opstillet for den enkelte borger fra kommunens side. Personalet beskriver, at der ikke foreligger handleplaner i forhold til 141 (SEL) på alle borgerne. Personalet giver udtryk for, at man overfor de visiterende kommuner har givet udtryk for, at borgerne skal tilbydes en 141-handleplan, også selv om borgerne ikke selv ønsker det. Personalet giver endvidere udtryk for, at de ser de manglende handleplaner som en udfordring i forhold til at opstille relevante mål for borgerens ophold i tilbuddet og måle på, om man opnår målet. Personalet beskriver, at resultater for den enkelte borger fremgår af individuelle statusrapporter. Personalet udtrykker en holdning til, at der opnås resultater, men at målgruppen består af personer, som er væsentligt præget af deres psykiske sygdom, og at der derfor er tale om meget små skridt i hverdagen. Borgerne beskriver, at der en gang om året afholdes individuelle statusmøder, hvor borgeren nedskriver egen opfattelse af vedkommendes situation og udvikling over det forgangne år. Desuden nedskriver borgeren en forventningstekst til det kommende år. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at der grundliggende er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet bemærker særligt den anerkendende og inkluderende tilgang, hvor borgere og medarbejdere i fællesskab inviteres til at deltage i en årlig tur, hvor man i fællesskab vurderer borgernes sitiation i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at der er faste møder for borgerne, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Side 17 af 27

18 Det ses, at borgerne er tilfredse med at bo i tilbuddet, og at de føler sig set, anerkendt og forstået. Socialtilsynet bedømmer, at de pårørende gennemgående er tilfredse med tilbuddets indsats overfor borgerne, og samtidig giver udtryk for, at personalet besidder høj faglig kompetence. Socialtilsynet er dog også opmærksom på, at selv om der grundlæggende er en anerkendende og inkluderende kultur i tilbuddet, så kan personalet kun i mindre grad omsætte tilbuddets overordnede værdier og anerkendende tilgang til konkrete eksempler fra den pædagogiske praksis. Side 18 af 27

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger 4 (i høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad Bestyrelsen beskriver, at borgerrådsformand en gang om året skriver en beretning om årets gang i tilbuddet, som det opfattes af borgerne. Medarbejderne giver udtryk for, at der er en praksis for at spørge til borgernes mening om alle forhold i tilbuddet, både i forhold til den enkelte borger og til dagligdagen i tilbuddet, og at der er en forståelse af, at dette tager udgangspunkt i tilbuddets overrodnede værdier. Medarbejderne udtaler, at de stiller sig til rådighed for borgerne. Medarbejderne beskriver, at der grundlæggende er en anerkendende tilgang i tilbuddet, hvilket også er beskrevet i notat om pædagogiske metoder. Borgerne giver udtryk for, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne beskriver, at personalet er med til at hjælpe borgerne med at få redskaber til at løse konflikter borgerne imellem, og i de situationer er personalet meget opsøgende med at finde løsninger sammen med borgerne, så alle føler sig anerkendt. Borgerne nævner, at personalet ofte spørger ind til borgernes mening om tilbuddets dagligdag. En pårørende giver udtryk for, at personalet grundlæggende har en tilgang til, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt, og giver eksempler på, hvordan dette kommer til udtryk i forhold til kontakten til hendes pårørende. Her nævnes som eksempel, hvordan personalet har støttet den borgeren i at træffe et personligt valg, selv om personalet ikke var enige i det konkrete valg fra borgerens side. Socialtilsynet er i forbindelse med tilsynsbesøget blevet præsenteret for brugerrådsformandens årsberetning. Borgerne beskriver, at de har medindflydelse i form af husmøde en gang om måneden, samt deltager i personalemøder via en beboerrepræsentant. Borgerne giver udtryk for, at de har indflydelse på Side 19 af 27

20 vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov beslutninger vedrørende sig selv og hverdag i tilbuddet, og at det sker i overensstemmelse med deres ønsker og behov. En borger nævner, at personalet er gode til at acceptere, at borgerne siger fra overfor personalet, hvis det f.eks. ikke passer borgeren at tale om konkrete emner. Borgerne beskriver, at der en gang om året er en fælles tur for personale og borgere, hvor man taler om året, der er gået og afstemmer fælles forventninger til det kommende år i botilbuddet på kollektivt plan. Borgerne giver udtryk for, at de på den måde føler sig inddraget i tilbuddets drift og udvikling. En pårørende beskriver, at der afholdes en årlig tur for alle borgerne i tilbuddet, men at borgerne ikke er pålagt at tage med på turen. En pårørende mener, at borgerne grundlæggende har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov og lægger til grund for vurderingen, at borgerne ofte inddrages i beslutningsprocesser, hvilket borgerne giver udtryk for overfor hende som pårørende. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel set i lyset af, at der er tale om en målgruppe, som er præget af alvorlig psykisk sygdom. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fokus på borgernes generelle sundhedssituation ved at opstille individuelle mål for nogle borgere, mens alle borgere understøttes til at opsøge relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgere og pårørende giver udtryk for personalets støtte i disse situationer. Det bedømmes, at tilbuddet har opmærksomhed rettet mod at motivere borgerne til sund kost og motion. Side 20 af 27

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Lederen udtrykker, at borgerne efter hans vurdering trives i tilbuddet. Lederen lægger til grund for hans opfattelse, at borgernes adfærd i tilbuddet viser, at de er trygge og glade for at bo i tilbuddet. Lederen udtaler endvidere, at der er et fokus fra personalets side på, at borgerne på den ene side skal trives i tilbuddet, men på den anden side også skal presses lidt i at komme videre med henblik på at flytte ud fra tilbuddet. Dette afprøves i 4 selvstændige lejligheder, som er tilknyttet tilbuddet. Borgerne giver udtryk for, at de trives i tilbuddet. Borgerne lægger til grund for deres opfattelse, at de har boet en del år i tilbuddet, samt at de kommer i mange andre sammenlignelige tilbud, og på den baggrund kan se forskellene på tilbuddene. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad opfyldt) En pårørende giver udtryk for, at borgerne trives i tilbuddet. Den pårørende lægger til grund for holdningen, at hendes pårørende har boet i tilbuddet i mange år. Personalet beskriver, at der er et overordnet fokus på borgernes adgang til relevante sundhedsydelser med udgangspunkt i en faglig tilgang og forståelse på, at borgerne på baggrund af deres almene situation også har somatiske sygdomme, som kræver jævnlig kontakt til relevante sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Der er for så vidt ikke en struktur, som sikrer, at alle borgerne kommer jævnligt til læge, tandlæge og lignende, men stort set alle borgerne er jævnligt i kontakt med disse. Borgerne fortæller, at de kan blive fulgt til læge, tandlæge, psykolog og lignende, hvis de ønsker det. En borger giver udtryk for, at vedkommende får støtte til at holde sig ude af misbrug, og i den forbindelse bliver fulgt til behandling i misbrugscenter. En pårørende giver i interview udtryk for, at personalet efter hendes mening har fokus på at sikre, at borgerne generelt har adgang til relevante sundhedsydelser, og giver eksempler på, at hendes Side 21 af 27

22 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) pårørende får støtte til at komme til tandlæge, læge og lignende. Personalet beskriver, at der er et stort fokus på sund kost og motion, og at der opstilles individuelle mål for dette i forhold til den enkelte borger. Personalet giver i interview udtryk for en viden om, at sund kost og motion er vigtig i forhold til at give resurser til psykisk syge personer. Det omtales, at personalet følger og deltager i aktiviteter omkring sund kost og motion med borgerne. Borgerne beskriver, at personalet gennemgående har fokus på kost og motion. 2 borgere beskriver, at de dyrker motion og fitness, og flere borgere beskriver, at der i den individuelle plan er opsat mål omkring kost og motion. En pårørende giver udtryk for, at hendes pårørende har fået opstillet mål om daglig motion, men at det kan være meget vanskeligt for personalet at motivere borgeren på grund af vedkommendes situation. Den pårørende udtaler, at personalet har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed, og at det er blevet mere udtalt i det sidste år. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der er motionsrum til rådighed for borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det bedømmes, at der er en gennemgående kultur på tilbuddet om, at magtanvendelser ikke skal forekomme i tilbuddet, og ikke er foreneligt med det overordnede menneskesyn i tilbuddet. Det ses, at der er en nedskrevet procedure til personalet om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af magtanvendelse, men at personalet giver udtryk for ikke at være opdateret på de lovgivningsmæssige rammer omkring magtanvendelse. Socialtilsynet bedømmer, at der ikke er en systematisk tilgang til at diskutere begrebet magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen, men at magtanvendelser drøftes på årlig temadag. Side 22 af 27

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Bestyrelsen beskriver, at der forefindes retningslinjer om magtanvendelser til brug for personalet. Bestyrelsen giver udtryk for en forventning om, at personalet er vidende om indholdet i retningslinjerne. Lederen udtaler, at der er udarbejdet retningslinjer om magtanvendelse, og at personalet er instrueret i, at den pædagogiske virksomhed ikke må ske ved brug af magtanvendelse af nogen grad. Personalet beskriver, at der er en kultur i tilbuddet, som understøtter, at der ikke foretages magtanvendelser. Personalet giver forskellige tilgange til, hvordan man løser konkrete kritiske situationer i overensstemmelse med den overordnede forståelse af, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet. Personalet giver udtryk for, at de ikke er opdateret på de lovmæssige forhold i forhold til magtanvendelser, ligesom der ikke er en klar definition af begrebet magtanvendelser i tilbuddet. Borgerne beskriver, at der som udgangspunkt ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet. De omtaler, at der ved en enkelt situation har været en borger, som er blevet tvangsindlagt, og i den situation var det politiet, som handlede. En pårørende beskriver, at der efter hendes opfattelse ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet. Det omtales, at personalet i stedet er gode til at tale situationerne ned, så der ikke opstår vanskelige situationer, som ellers kunne ende risikere at ende i konflikter. Socialtilsynet er under tilsynsbesøget præsenteret for interne retningslinjer vedrørende magtanvendelse og kan konstatere, at retningslinierne er opdateret april Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der ikke er indrapporteret Side 23 af 27

24 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 1 (i meget lav grad opfyldt) magtanvendelser fra tilbuddet til Socialtilsynet i Bestyrelsen beskriver, at tilbuddets målgruppe generelt er kendetegnet ved ikke at være udadreagerende eller voldsomme. Lederen udtaler, at eftersom der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet, så dokumenteres der ikke omkring dette. Lederen forklarer endvidere, at der ikke foregår strukturerede eller systematiske faglige diskussioner og refleksioner over begrebet magtanvendelser med henblik på løbende læring eller forbedring af indsatsen. Personalet beskriver, at der ikke er foretaget magtanvendelser og dermed heller ikke forekommer dokumentation. Det omtales, at begrebet magtanvendelser ikke diskuteres med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet grundlæggende har fokus på at forebygge overgreb mod borgerne, og at tilbuddets værdier understøtter dette, men at personalets fokus i høj grad er centreret omkring konflikter borgerne imellem og ikke i et mere overordnet perspektiv. Socialtilsynet bedømmer endvidere, at personalet har et overordet fokus på at sikre, at dialog med borgerne foregår på et respektfuldt og gensidigt forhold. Socialtilsynet er desuden opmærksom på den anerkendende tilgang, hvor personalet understøtter en borgers valg i en vanskelig situation og ikke i stedet foretager indgreb i borgerens personlige frihed. Socialtilsynet bedømmer, at der ikke er en nedskrevet definition på begrebet overgreb eller procedure til at forebygge overgreb i tilbuddet. Side 24 af 27

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Lederen udtrykker, at han ledelsesmæssig understøtter, at borgerne skal behandles ligeværdigt og respektuldt, og at dette gennemsyrer kulturen i tilbuddet i hverdagen. Lederen vurderer målgruppen til generelt at være i risiko for overgreb, og derfor er personalet i hverdagen opmærksom på situationer, hvor der kan forekomme overgreb, enten mellem borgerne eller mellem borgerne og personalet. Lederen giver eksempler på, hvordan han ledelsesmæssigt understøtter dette. Personalet udtaler, at der er en overordnet forståelse og bevidsthed om, at borgere og personale gensidigt skal respektere hinanden, hvilket tager udgangspunkt i tilbuddets værdier. Som eksempel omtaler personalet, at man er meget bevist om, hvordan man taler med borgerne om sitautioner, som ellers kan opfattes som overgreb fra personalets side. Desuden fortæller personalet med udgangspunkt i en anerkendende tilgang, at man ikke kan forhindre overgreb, men at man har fokus på, at borgerne er i risiko for at blive udsat for overgreb på grund af deres sociale situation. Derfor er der også en praksis til, at personalet spørger interesseret ind til borgernes adfærd og ønsker med respekt for borgernes valg. Borgerne beskriver, at personalet har fokus på at gå ind i konflikter borgerne imellem. Borgerne omtaler konkrete situationer, hvor personalet via dialog og handlinger har medvirket til sikre, at borgerne har kunnet løse uoverensstemmelser. Borgerne beskriver, at de ikke føler sig udsat for overgreb fra personalets side, og lægger til grund for deres vurdering, at personalet efter borgernes mening er instrueret til at respektere borgerne og deres ønsker i dagligdagen. Borgerne giver udtryk for, at der ikke er særlige husregler i tilbuddet. Den pårørende udtrykker, at der efter hendes mening ikke forekommer overgreb i tilbuddet, og at personalet er meget opmærksomme på dette. Indikator 07.b: Tilbuddets 3 (i middel Bestyrelsen giver udtryk for, at der ikke er en nedskrevet procedure eller lignende til at forebygge Side 25 af 27

26 beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne grad opfyldt) overgreb, ligesom der heller ikke er en konkret ambulanceplan eller lignende til brug for situationer, hvis medarbejderne er udsat for overgreb fra borgernes side. Personalet omtaler, at den enkelte medarbejder i dagligdagen har fokus på at forebygge overgreb. I særligt kritiske situationer har personalet mulighed for at kontakte en bagvagt i tilbuddet. Det forklares, at der ikke er en klar definition i tilbuddet omkring overgreb eller en særlig instruks til at forebygge overgreb. Personalet giver enkelte eksempler fra den pædagogiske hverdag på, hvordan overgreb kan tænkes mere overordnet i forhold til tilbuddets målgruppe. En pårørende giver udtryk for, at der er en kultur i tilbuddet gående på, at der hurtigt bliver afholdt samtaler og møder mellem borgere, hvis der er optræk til konflikter. Den pårørende beskriver, at personalet i de situationer altid reagerer hurtigt. Den pårørende udtaler, at hendes pårørende er i vanskelig situation, hvor der er økonomi mellem borgeren og en person udenfor tilbuddet, og her er personalet i kontinuerlig dialog med borgeren for at give ham nogle redskaber til håndtere situationen. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Side 26 af 27

27 Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 60,40 Overskud (0,40) Ejendomsudgifter 21,60 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 52,10 Lønomkostninger, fast personale 1,30 22,20 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 29,90 1,30 0,40 3,30 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 27 af 27

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere