AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: januar 2011 J.nr.: NMK Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Gribskov Kommune har ved afgørelse af 10. december 2009 meddelt afslag på en ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1, til opførelse af et sommerhus på ejendommen matr.nr. 12q Annisse By, der har adressen Klintevej 3. Kommunens afslag er påklaget til Naturklagenævnet af ansøger den 8. januar Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen efter de hidtil gældende regler 1. Ejendommen Klintevej 3 ligger direkte ud til Arresø ved Dalenborg i et område, der er udlagt til sommerhusområde ved partiel byplanvedtægt nr. 13 for Helsinge Kommune, området ved Dalenborg, Ejendommen ligger indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen ved Arresø. Sø- og åbeskyttelseslinjen er det pågældende sted reduceret ved Fredningsstyrelsens afgørelse af 7. november 1983 og forløber det pågældende sted i matrikelskellet mellem ejendommen og Klintevej; Gribskov Kommune har oplyst, at reduktionen er foretaget i forbindelse med en generel stillingstagen til beskyttelseslinjen omkring Arresø for så vidt angår udstykkede og bebyggede områder. Ejendommen er på 1077m2 (ESR). Ifølge BBR er der på ejendommen et sommerhus på 42m2. Gribskov Kommune har oplyst, at ejendommen er omfattet af udpegningen af Natura 2000-området Arresø (Habitatområde nr. 118 og EF- fuglebeskyttelsesområde nr. 106). Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er Rørdrum, Stor Skallesluger, Rørhøg og Fiskeørn. For habitatområdet er arterne Skæv Vindelsnegl og Stor Vandsalamander udpeget, samt naturtyper som bl.a. Næringsrige 1 Jf. 28, stk. 5, (overført fra Naturklagenævnet), i lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelses, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love og 3, stk. 2 i lov nr af 22. december 2010 om ændring af Lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om naturbeskyttelses, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love.

2 søer og vandhuller med flydeplanter eller stor vandaks, Tidvis våd eng på mager eller kalkrig bund, ofte med Blåtop samt Rigkær. Arresø er endvidere en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens 3. Ansøgning. Der er søgt om dispensation til opførelse af et nyt fritidshus på 119m2 med tilhørende garage/multirum på 36m2 og en træterrasse på 127m2. Ifølge ansøgningen består den eksisterende bebyggelse på ejendommen af et sommerhus på 5x10m, et fritliggende toilethus på 5,4m2 og et udhus på 8,4m2. Ifølge ansøgningen agtes den eksisterende bebyggelse nedrevet i forbindelse med gennemførelsen af det nye byggeri. Kommunens afslag. Gribskov Kommune har ved afgørelse af 10. december 2009 meddelt afslag på det ansøgte. Ifølge kommunen er det eksisterende sommerhus på ejendommen 42m2 og opført i Det eksisterende udhus er på 11m2; der foreligger ikke tilladelse til udhuset, der så vidt det kan vurderes ud fra luftfotos, er opført mellem 1978 og Kommunen har henvist til, at det nye projekt omfatter et nyt fritidshus på 119m2, et tilhørende garage/multirum på 36m2, en træterrasse på 127m2 og et udhus på 9,9 m2. Ifølge kommunen bliver den samlede facadelængde af den ansøgte bebyggelse langs Klintevej 24,74 m, heri medregnet et plankeværk på 3m der forbinder huset med garage/multirummet. Dertil kommer ca. 4,5m for udhuset i den sydligste del af grunden. I forhold til de landskabelige hensyn har kommunen anført, at den projekterede bebyggelse strækker sig 24,74 m på tværs af grunden plus 4,5m for et uopvarmet udhus, således at indsynet til søen fra Klintevej ifølge kommunen i meget høj grad vanskeliggøres. Det eksisterende hus og udhuset strækker sig over 7,4m + 3,3 m på tværs af grunden. I forhold til de naturmæssige hensyn har kommunen vurderet, at søens og søbreddens værdi som spredningskorridor påvirkes, hvis projektet gennemføres som projekteret. Dele af den samlede bebyggelse kommer væsentlig tættere på Arresø end det eksisterende hus, hvis mindste afstand er ca m. Særligt det projekterede multirum kommer til at ligge i en afstand af knap 5m fra søen. Den samlede bebyggelse på grunden bliver 4 gange større end den nuværende. Desuden vil der ske en yderligere forøgelse af det befæstede areal på grunden i forbindelse med anlæggelse af den ansøgte 127m2 store træterrasse. Dette medfører en væsentlig påvirkning af arealet, som vil have indflydelse på stedets værdi som levested og spredningskorridor for bl.a. padder. Der er registreret løgfrø og grøn frø i området; disse er desuden beskyttet ved bilag IV i habitatdirektivet. Det er kommunens vurdering, at denne ændring ligeledes kan have indflydelse på levesteder for stor vandsalamander, som er en af arterne Natura-2000 området er udpeget for. Det er ikke kommunens 2

3 vurdering, at projektet kan have indflydelse på de øvrige arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Der er ikke rørskov i søen ud for grunden. Ifølge kommunen er praksis, at anlægsarbejder i nærheden af en beskyttet sø bør holdes mindst 10m fra bredzonen når søen vurderes at være særlig sårbar. Dette må siges at være tilfældet med Arresø, idet den er et udpeget Natura-2000 område. Revideret projekt. Kommunen har i sin afgørelse givet udtryk for, at det er muligt at udarbejde et projekt, der ikke i samme grad tilsidesætter de beskyttelseshensyn som naturbeskyttelseslovens bestemmelser skal varetage. Udover bestemmelserne i bygningsreglementet og Byplanvedtægt 13 Dalenborg har kommunen beskrevet nogle retningslinjer som et sådant projekt skal overholde. Disse indebærer bl.a. at den samlede facadelængde langs Klintevej ikke må overstige 12m samt at al bebyggelse skal holdes 10m fra søen. Besigtigelse. Gribskov Kommune har besigtiget ejendommen den 19. november 2009 med deltagelse af ansøger. Ved besigtigelsen kunne kommunen se, at der på søbredden var udført en sikring med jernbanesveller som kant og en stenkastning med store kampesten. Under besigtigelsen fortalte ejerne ifølge kommunen, at de har holdt ejendommen som en naturgrund og at de tidligere har observeret Alm. Rødknæ (en art der findes som pioner på enge og overdrev). Af arter fandt kommunen følgende: Eng-Rørhvene, Hundegræs, Følfod/Hestehår, Skvalderkål, Rød Svingel, Vild Kørvel og Alm. Rapgræs. På den nordlige del af grunden var der en del tuer af Alm. Hvene. I det nordøstlige hjørne af grunden var der et mindre område med mange tidsler, brændenælder, skvalderkål og små løvtræopvækster. Enkeltstående birk sp. og pil sp. fandtes ved søbredden og ud mod vejen der var ryddet for Rynket Rose, men der var opvækst flere steder af nye busketter. Det er kommunens vurdering, at der overordnet set ikke er indikatorer nok til at karakterisere sommerhushaven som mose eller eng. Der er en meget smal zone af bredvegetation tættest på søbredden, som medregnes til søens areal. Det kan ifølge kommunen tænkes, at årsagen til, at der ikke er mere bredvegetation er den opførte bredsikring, som hindrer at søen fluktuerer ind over havearealet. Bredsikringen er udført mellem 1984 og 1989; der ses heller ikke at ligge en tilladelse til dette. Klagen. I klagen af 8. januar 2010 har ansøgerne redegjort for sagsforløbet, herunder de stedfundne møder og drøftelser med Gribskov Kommune. Ansøger har i klagen gennemgået en række punkter: ansøgningen, beskyttelseshensyn på ejendommen, kommunens afgørelse og begrundelse, muligheder vedrørende et revideret projekt, spørgsmål om de meget store vinduespartier, kommunens besigtigelse samt de tilladelser, der er meddelt til tre andre ejendomme i området. Ansøger har herunder bl.a. anført: Vedrørende ansøgningen. Det projekterede hus er på 119m2, svarende til 10% af grundens areal med tillæg af vejens halve bredde samt ansøgernes del af Grundejerforeningens fællesareal svarende m2. Kommunen har overfor ansøger oplyst, at der ikke er en ting- 3

4 lyst byggeret svarende til fællesarealet, hvorfor de sidste 3 m2 ikke kan bygges uden dispensation. Det eksisterende sommerhus er 5x10m med et fritliggende toilethus på 5,4 m2. Ansøger har bygget et redskabsskur i skel op mod et tilsvarende skur på Klintevej, der ligeledes ligger i skel. Det eksisterende udhus er 8,4m2 og ikke som anført af kommunen 11m2. Da udhuset er under 10m2 kan det opføres uden tilladelse. Ansøger forstår ikke, hvorfor det under besigtigelsen blev hævdet, at der ikke måtte bygges i skel når der i byplanvedtægtens 5, stk. 6, står Dog kan enkelte garager opføres nærmere eller i skel mod nabogrund. Vedrørende beskyttelseshensyn på ejendommen. Ansøger har henvist til, at kommunen indenfor de senere år har givet byggetilladelser til Klintevej 1, 5 og 20. Ansøger har vedlagt luftfoto, der viser de tre grunde. Ansøger har nærmere redegjort for bebyggelsen i Dalenborg området, for bebyggelsen langs Klintevej og for etablerede indretninger m.v. på grundejerforeningens fællesareal. Vedrørende kommunens afgørelse og begrundelse. o Ansøgerne forstår ikke kommunens henvisning til søen og søbreddens betydning som spredningskorridor henset til, at der på fællesarealer er opstillet borde, bænke, jollebro, 3 sommerhuse, pumpeanlæg, gruslager, afvandingsgrøft, målestation mv. Ansøgerne er ligeledes uforstående overfor, at stor vandsalamander ikke er et hensyn, der har været fremdraget i forbindelse med kommunens tidligere byggesager på Klintevej. o Ansøger har endvidere anført, at det eksisterende hus har en udstrækning på ca. 10m langs vejskellet samt at toilethuset er 2,1m bredt og udhuset 2,4 m bredt. Ansøgers projekt dækker ikke mere for søen end naboernes bebyggelse af deres grunde. På vejen færdes næsten kun folk, der selv bor der og har søudsigt fra deres grunde. Ansøger har selv haft en 2m høj bræmme med vilde roser mod vejen, som hindrede indsigt, og ingen har nogensinde klaget over det. o Det eksisterende hus ligger ca. 11,3 m fra søen, mens det ansøgte ligger 9,8m fra søen. På Klintevej 1 tillod kommunen i 2006, at afstanden til søen blev reduceret med 6,5 m, fordi det nye hus var større og skulle ligge 5m fra vejen. Det er heller ikke korrekt, at det projekterede multirum kommer til at ligge i en afstand af knap 5m fra søen. Afstanden bliver 6,8m svarende til naboens placering af sit udhus. Endelig bliver den samlede bebyggelse 3 gange så stor som den eksisterende ikke fire gange så stor som anført af kommunen. Vedrørende det reviderede projekt. Ansøger kan ikke acceptere de vilkår bl.a. m.h.t. vinduer og udformning som kommunen har beskrevet i det reviderede projekt. Vedrørende de tilladelser, der er meddelt til tre andre ejendomme i område: o På Klintevej 1 er der den 13. januar 2006 meddelt tilladelse til opførelse af et sommerhus på 88m2 inkl. udhus, 6½ m nærmere søen end det gamle sommerhus. o På Klintevej 5 er der meddelt tilladelse til udvidelse af et eksisterende hus til 55m2 samt et udhus. 4

5 o På Klintevej 20 er der den 4. juni 2004 meddelt byggetilladelse til udbygning af eksisterende sommerhus til 181m2 med fire ovenlysvinduer. Tilladelsen er ikke udnyttet. Kommunens bemærkninger. Gribskov Kommune har ved brev af 22. februar 2010 kommenteret klagen og de af klager rejste spørgsmål. Særligt bemærkes: Spørgsmålet om de tre øvrige ejendomme, hvor der er meddelt tilladelser: o På Klintevej 1 er der meddelt dispensation til opførelse af hus på 88m2 til erstatning for et lille og meget utidssvarende hus med samme beliggenhed som det eksisterende. Beboerne ønskede ligesom ansøger på Klintevej 3 at benytte huset som pensionistbolig. Husets afstand til Arresø er ca. 12m og terrassen holder en afstand af ca. 10m. Det var på daværende tidspunkt kommunens vurdering, at huset ikke kom væsentligt tættere på søen end det oprindelige. Huset er endvidere opført som en meget kompakt bygning og dermed med en høj grad af respekt for hensynet til den landskabelige oplevelse af Arresø. Der er muligvis på ejendommen et udhus på ejendommen der skal lovliggøres. o På Klintevej 5 er der meddelt dispensation til en tilbygning på et lille sommerhus fra 28 m2 til 55 m2. Den oprindelige tilladelse er meddelt før bestemmelsen om sø- og åbeskyttelseslinjen trådte i kraft i o På Klintevej 20 er der ikke meddelt dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, da ejendommen ifølge kommunen ikke ligger indenfor den reducerede åbeskyttelseslinje. Der er meddelt en byggetilladelse til opførelse af en tilbygning på 117m2 i Tilladelsen er ikke udnyttet. o Grundejerforeningens arealer. Kommunen har oplyst at der ikke er søgt om eller meddelt tilladelse til de nævnte anlæg. Kommunen vil undersøge forholde nærmere. Spørgsmålet om et tidssvarende sommerhus. Kommunen har anført, at et tidssvarende sommerhus efter kommunens vurdering kan holdes indenfor 70-80m2. Sommerhusene på Klintevej 1 og 3 ligger stort set indenfor denne ramme. Det er kommunens vurdering, at beskyttelseshensynenepå ejendommen er så væsentlige, at der ikke nødvendigvis kan være plads til en bebyggelse, der udnytter en i byplanvedtægten tilladte bebyggelsesprocent til fulde. Spørgsmålet om vinduespartier og ovenlysvinduer. Kommunen har redegjort nærmere for de hensyn der ligger bag kravene til vinduer mm. Det reviderede projekt har alene til formål at beskrive mulighederne for at få en dispensation til et nyt hus. Spørgsmålet om tidssvarende sommerhus. Kommunen har redegjort nærmere for baggrunden for kommunens praksis mht. størrelsen af tilladte sommerhuse. Ansøger har ved brev af 1. marts 2010 kommenteret kommunens udtalelse. Ansøger har i denne forbindelse fremsat nogle kommentarer og rettelser vedrørende sagsforløbet, besigtigelsen og referatet af denne samt af forholdene omkring toiletbygningen. Med hensyn til spørgsmålet om lighedsgrundsætningen har ansøger præciseret, at ansøger ikke agter at benytte Klintevej 3 som pensionistbolig. Ansøger har endvidere henvist til, at kommunen har givet tilladelse til opførelse af et oran- 5

6 geri og en wellness afdeling på Klintevej 18. Ansøger har endvidere senere fremsendt supplerende bemærkninger og materiale herunder fotos af vinduer og søfacader i området. Ansøger har den 23. august og 8. september 2010 fremsendt supplerende materiale og bemærkninger bl.a. vedrørende Klintevej 1 og 20. Ifølge ansøger udvides Klintevej 1 ved tilladelsen fra ca. 35m2 til 88m2 og bliver væsentligt større og kommer ligeledes tættere på søen. Klintevej 20, der har fået meddelt en byggetilladelse, der bl.a. giver muligheder for ovenlysvinduer i den del af byggeriet, der ligger ud mod søen. Ved mail af 4. november 2010 har Gribskov Kommune præciseret, at kommunens vurderinger i forbindelse med afgørelsen ikke er baseret på bebyggelsesprocenter, men på hensynet til de landskabelige og naturmæssige forhold. Afgørelse: Denne afgørelse er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Ifølge naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1, må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende m.v. indenfor søbeskyttelseslinjen. Indholdet af naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1 er et generelt forbud mod at placere bebyggelse m.v; efter lovens 65, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen gøre undtagelse fra bestemmelsen. Hovedformålet med søbeskyttelseslinjen er at sikre søer som værdifulde landskabselementer og spredningskorridorer for plante- og dyrelivet. Det beror på et konkret skøn, om der i sagen er tilstrækkeligt grundlag for at fravige hovedreglen i naturbeskyttelseslovens 16. Den konkrete afgørelse skal træffes på grundlag af de sædvanlige hensyn, der ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af søbeskyttelseslinjen. Ved afgørelsen kan der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse. I vurderingen indgår overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Efter Naturklagenævnets praksis gives der normalt dispensation til at opføre et nyt sommerhus til erstatning for et ældre forudsat at den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, og at huset opføres med omtrent samme størrelse og placering på grunden. Ejendommen ligger i et sommerhusområde direkte ned til Arresø indenfor søbeskyttelseslinjen. Det forhold, at ejendommen ligger i et område, der udlagt til sommerhusområde ved partiel byplanvedtægt nr. 13 for Helsinge Kommune, området ved Dalenborg, 1973, ikke i sig selv kan begrunde, at 6

7 der skal meddeles dispensation til ansøgte efter naturbeskyttelseslovens 16 om søbeskyttelseslinjen. Visse af de aktiviteter eller tiltag der ikke er meddelt tilladelser til f.eks. forholdene på grundejerforeningens fællesareal, naboejendommens skur og bredsikringen på ansøgers ejendom er tilsynsspørgsmål, der henhører under tilsynsmyndigheden. Naturklagenævnet kan ikke tage stilling til tilsynsspørgsmål. Det følger af naturbeskyttelseslovens 73 at tilsynsmyndigheden, Gribskov Kommune, skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort enten fysisk eller retligt medmindre forholdet har underordnet betydning. Der er ved denne afgørelse alene taget stilling til det ansøgte projekt, hvortil kommunen har meddelt afslag. Spørgsmål om det reviderede projekt herunder vilkårene for et sådant må i givet fald behandles af kommunen som 1. instans. Kommunens eventuelle afgørelse herom vil kunne påklages til Naturklagenævnet. Klager har henvist til, at der er meddelt tilladelser til lignende bebyggelser indenfor søbeskyttelseslinjen i området og har nærmere redegjort for disse. Efter den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning skal ens sager behandles på samme måde. Forskelligt udfald af ansøgninger må således kunne begrundes i relevante forskelle i de enkelte sager. Nævnet har gennemgået de anførte eksempler, hvor der ifølge klager er tale om tilsidesættelse af lighedsgrundsætningen: Klintevej 1. Der er meddelt dispensation til opførelse af et sommerhus på 88m2. Naturklagenævnet finder ikke, at dette er sammenligneligt med den foreliggende sag, hvor der er søgt om dispensation til opførelse af et betydeligt større sommerhus på 119m2 med tilhørende garage/multirum på 36m2 samt en træterrasse på 127m2. Naturklagenævnet finder derfor ikke, at den af kommunen meddelte dispensation, som i øvrigt ikke blev påklaget, og som nævnet derfor ikke kan tage stilling til, kan have bibragt ansøger en berettiget forventning om at kunne opnå en dispensation til den ansøgte udskiftning af sit sommerhus. Klintevej 5. Der er meddelt tilladelse til udvidelse af eksisterende hus til 55m2 samt udhus. Naturklagenævnet finder ikke at dette er sammenligneligt med den foreliggende sag. Klintevej 18. Naturklagenævnet finder ikke at opførelse af en wellness afdeling (på ca. 30m2) og et orangeri (på ca. 30m2) er sammenligneligt med nedrivning af et sommerhus på 40-50m2 og opførelse af et nyt på 119m2. Det bemærkes, at Naturklagenævnet har ændret Gribskov Kommunes dispensation vedrørende Klintevej 18 til et afslag. Klintevej 20. Der er i sagen ikke meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen til byggeriet på den pågældende ejendom, men alene en byggetilladelse. Det fremgår, at Gribskov Kommune ved sin afgørelse har lagt til grund, at den pågældende ejendom ikke ligger indenfor søbeskyttelseslinjen. Naturklagenævnet finder derfor ikke, at den af kommunen meddelte byggetilladelse kan have bibragt 7

8 ansøger en berettiget forventning om at kunne opnå en dispensation fra søbeskyttelseslinjen til den ansøgte udskiftning af sommerhuset. Efter en gennemgang af de nævnte punkter finder Naturklagenævnet således ikke, at Gribskov Kommune ved at meddele afslag på den foreliggende ansøgning om dispensation fa søbeskyttelseslinjen har tilsidesat den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Efter Naturklagenævnets praksis gives der normalt tilladelse til at opføre et nyt helårshus til erstatning for et ældre på en ejendom, der er beboet, eller som har været beboet inden for de seneste år, bl.a. forudsat at den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, og at huset opføres med omtrent samme beliggenhed, størrelse og placering. Gribskov Kommune har meddelt afslag på det ansøgte udskiftning af det lille eksisterende sommerhus m2 med et større på 119m2. Der er tale om et byggeri, som er mere end dobbelt så stort som den eksisterende bebyggelse på ejendommen og betydeligt større end, hvad der sædvanligvis tillades. Naturklagenævnet finder, at den nye bebyggelse samlet set, navnlig på grund af den fremtrædende placering direkte ned til Arresø indenfor søbeskyttelseslinjen, vil fremtræde unødigt dominerende i landskabet, og at der derfor bør gives afslag på dispensationen. Naturklagenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan begrunde, at der bør gives tilladelse til det ansøgte. Det af klager anførte, herunder de fremsendte fotos, kan ikke føre til et andet resultat. På denne baggrund stadfæstes Gribskov Kommunes afslag af 10. december 2009 på den ansøgte udskiftning af sommerhuset. Lise Marie Buhl Ankechef Michael Trier Jacobsen Fuldmægtig Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. 8

9 Denne afgørelse er sendt pr. til: Vibeke Quist: Gribskov Kommune: 9

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om lovliggørelse af en række forhold i koncertstedet Mariehaven

AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om lovliggørelse af en række forhold i koncertstedet Mariehaven Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juni 2013 J.nr.: NMK-510-00309, NMK-501-00072 og NMK-43-00326 Ref.: JCH AFGØRELSE i sagen om Varde Kommunes påbud om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet En nabo blev ikke partshørt inden en kommune gav byggetilladelse til opførelse af hotellejligheder umiddelbart foran naboens feriebolig. Byggeriet medførte at

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13.

Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. juni 2014 i sag nr. BS 10J-2960/2011: mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere