AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: januar 2011 J.nr.: NMK Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Gribskov Kommune har ved afgørelse af 10. december 2009 meddelt afslag på en ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1, til opførelse af et sommerhus på ejendommen matr.nr. 12q Annisse By, der har adressen Klintevej 3. Kommunens afslag er påklaget til Naturklagenævnet af ansøger den 8. januar Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen efter de hidtil gældende regler 1. Ejendommen Klintevej 3 ligger direkte ud til Arresø ved Dalenborg i et område, der er udlagt til sommerhusområde ved partiel byplanvedtægt nr. 13 for Helsinge Kommune, området ved Dalenborg, Ejendommen ligger indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen ved Arresø. Sø- og åbeskyttelseslinjen er det pågældende sted reduceret ved Fredningsstyrelsens afgørelse af 7. november 1983 og forløber det pågældende sted i matrikelskellet mellem ejendommen og Klintevej; Gribskov Kommune har oplyst, at reduktionen er foretaget i forbindelse med en generel stillingstagen til beskyttelseslinjen omkring Arresø for så vidt angår udstykkede og bebyggede områder. Ejendommen er på 1077m2 (ESR). Ifølge BBR er der på ejendommen et sommerhus på 42m2. Gribskov Kommune har oplyst, at ejendommen er omfattet af udpegningen af Natura 2000-området Arresø (Habitatområde nr. 118 og EF- fuglebeskyttelsesområde nr. 106). Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er Rørdrum, Stor Skallesluger, Rørhøg og Fiskeørn. For habitatområdet er arterne Skæv Vindelsnegl og Stor Vandsalamander udpeget, samt naturtyper som bl.a. Næringsrige 1 Jf. 28, stk. 5, (overført fra Naturklagenævnet), i lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelses, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love og 3, stk. 2 i lov nr af 22. december 2010 om ændring af Lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om naturbeskyttelses, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love.

2 søer og vandhuller med flydeplanter eller stor vandaks, Tidvis våd eng på mager eller kalkrig bund, ofte med Blåtop samt Rigkær. Arresø er endvidere en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens 3. Ansøgning. Der er søgt om dispensation til opførelse af et nyt fritidshus på 119m2 med tilhørende garage/multirum på 36m2 og en træterrasse på 127m2. Ifølge ansøgningen består den eksisterende bebyggelse på ejendommen af et sommerhus på 5x10m, et fritliggende toilethus på 5,4m2 og et udhus på 8,4m2. Ifølge ansøgningen agtes den eksisterende bebyggelse nedrevet i forbindelse med gennemførelsen af det nye byggeri. Kommunens afslag. Gribskov Kommune har ved afgørelse af 10. december 2009 meddelt afslag på det ansøgte. Ifølge kommunen er det eksisterende sommerhus på ejendommen 42m2 og opført i Det eksisterende udhus er på 11m2; der foreligger ikke tilladelse til udhuset, der så vidt det kan vurderes ud fra luftfotos, er opført mellem 1978 og Kommunen har henvist til, at det nye projekt omfatter et nyt fritidshus på 119m2, et tilhørende garage/multirum på 36m2, en træterrasse på 127m2 og et udhus på 9,9 m2. Ifølge kommunen bliver den samlede facadelængde af den ansøgte bebyggelse langs Klintevej 24,74 m, heri medregnet et plankeværk på 3m der forbinder huset med garage/multirummet. Dertil kommer ca. 4,5m for udhuset i den sydligste del af grunden. I forhold til de landskabelige hensyn har kommunen anført, at den projekterede bebyggelse strækker sig 24,74 m på tværs af grunden plus 4,5m for et uopvarmet udhus, således at indsynet til søen fra Klintevej ifølge kommunen i meget høj grad vanskeliggøres. Det eksisterende hus og udhuset strækker sig over 7,4m + 3,3 m på tværs af grunden. I forhold til de naturmæssige hensyn har kommunen vurderet, at søens og søbreddens værdi som spredningskorridor påvirkes, hvis projektet gennemføres som projekteret. Dele af den samlede bebyggelse kommer væsentlig tættere på Arresø end det eksisterende hus, hvis mindste afstand er ca m. Særligt det projekterede multirum kommer til at ligge i en afstand af knap 5m fra søen. Den samlede bebyggelse på grunden bliver 4 gange større end den nuværende. Desuden vil der ske en yderligere forøgelse af det befæstede areal på grunden i forbindelse med anlæggelse af den ansøgte 127m2 store træterrasse. Dette medfører en væsentlig påvirkning af arealet, som vil have indflydelse på stedets værdi som levested og spredningskorridor for bl.a. padder. Der er registreret løgfrø og grøn frø i området; disse er desuden beskyttet ved bilag IV i habitatdirektivet. Det er kommunens vurdering, at denne ændring ligeledes kan have indflydelse på levesteder for stor vandsalamander, som er en af arterne Natura-2000 området er udpeget for. Det er ikke kommunens 2

3 vurdering, at projektet kan have indflydelse på de øvrige arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Der er ikke rørskov i søen ud for grunden. Ifølge kommunen er praksis, at anlægsarbejder i nærheden af en beskyttet sø bør holdes mindst 10m fra bredzonen når søen vurderes at være særlig sårbar. Dette må siges at være tilfældet med Arresø, idet den er et udpeget Natura-2000 område. Revideret projekt. Kommunen har i sin afgørelse givet udtryk for, at det er muligt at udarbejde et projekt, der ikke i samme grad tilsidesætter de beskyttelseshensyn som naturbeskyttelseslovens bestemmelser skal varetage. Udover bestemmelserne i bygningsreglementet og Byplanvedtægt 13 Dalenborg har kommunen beskrevet nogle retningslinjer som et sådant projekt skal overholde. Disse indebærer bl.a. at den samlede facadelængde langs Klintevej ikke må overstige 12m samt at al bebyggelse skal holdes 10m fra søen. Besigtigelse. Gribskov Kommune har besigtiget ejendommen den 19. november 2009 med deltagelse af ansøger. Ved besigtigelsen kunne kommunen se, at der på søbredden var udført en sikring med jernbanesveller som kant og en stenkastning med store kampesten. Under besigtigelsen fortalte ejerne ifølge kommunen, at de har holdt ejendommen som en naturgrund og at de tidligere har observeret Alm. Rødknæ (en art der findes som pioner på enge og overdrev). Af arter fandt kommunen følgende: Eng-Rørhvene, Hundegræs, Følfod/Hestehår, Skvalderkål, Rød Svingel, Vild Kørvel og Alm. Rapgræs. På den nordlige del af grunden var der en del tuer af Alm. Hvene. I det nordøstlige hjørne af grunden var der et mindre område med mange tidsler, brændenælder, skvalderkål og små løvtræopvækster. Enkeltstående birk sp. og pil sp. fandtes ved søbredden og ud mod vejen der var ryddet for Rynket Rose, men der var opvækst flere steder af nye busketter. Det er kommunens vurdering, at der overordnet set ikke er indikatorer nok til at karakterisere sommerhushaven som mose eller eng. Der er en meget smal zone af bredvegetation tættest på søbredden, som medregnes til søens areal. Det kan ifølge kommunen tænkes, at årsagen til, at der ikke er mere bredvegetation er den opførte bredsikring, som hindrer at søen fluktuerer ind over havearealet. Bredsikringen er udført mellem 1984 og 1989; der ses heller ikke at ligge en tilladelse til dette. Klagen. I klagen af 8. januar 2010 har ansøgerne redegjort for sagsforløbet, herunder de stedfundne møder og drøftelser med Gribskov Kommune. Ansøger har i klagen gennemgået en række punkter: ansøgningen, beskyttelseshensyn på ejendommen, kommunens afgørelse og begrundelse, muligheder vedrørende et revideret projekt, spørgsmål om de meget store vinduespartier, kommunens besigtigelse samt de tilladelser, der er meddelt til tre andre ejendomme i området. Ansøger har herunder bl.a. anført: Vedrørende ansøgningen. Det projekterede hus er på 119m2, svarende til 10% af grundens areal med tillæg af vejens halve bredde samt ansøgernes del af Grundejerforeningens fællesareal svarende m2. Kommunen har overfor ansøger oplyst, at der ikke er en ting- 3

4 lyst byggeret svarende til fællesarealet, hvorfor de sidste 3 m2 ikke kan bygges uden dispensation. Det eksisterende sommerhus er 5x10m med et fritliggende toilethus på 5,4 m2. Ansøger har bygget et redskabsskur i skel op mod et tilsvarende skur på Klintevej, der ligeledes ligger i skel. Det eksisterende udhus er 8,4m2 og ikke som anført af kommunen 11m2. Da udhuset er under 10m2 kan det opføres uden tilladelse. Ansøger forstår ikke, hvorfor det under besigtigelsen blev hævdet, at der ikke måtte bygges i skel når der i byplanvedtægtens 5, stk. 6, står Dog kan enkelte garager opføres nærmere eller i skel mod nabogrund. Vedrørende beskyttelseshensyn på ejendommen. Ansøger har henvist til, at kommunen indenfor de senere år har givet byggetilladelser til Klintevej 1, 5 og 20. Ansøger har vedlagt luftfoto, der viser de tre grunde. Ansøger har nærmere redegjort for bebyggelsen i Dalenborg området, for bebyggelsen langs Klintevej og for etablerede indretninger m.v. på grundejerforeningens fællesareal. Vedrørende kommunens afgørelse og begrundelse. o Ansøgerne forstår ikke kommunens henvisning til søen og søbreddens betydning som spredningskorridor henset til, at der på fællesarealer er opstillet borde, bænke, jollebro, 3 sommerhuse, pumpeanlæg, gruslager, afvandingsgrøft, målestation mv. Ansøgerne er ligeledes uforstående overfor, at stor vandsalamander ikke er et hensyn, der har været fremdraget i forbindelse med kommunens tidligere byggesager på Klintevej. o Ansøger har endvidere anført, at det eksisterende hus har en udstrækning på ca. 10m langs vejskellet samt at toilethuset er 2,1m bredt og udhuset 2,4 m bredt. Ansøgers projekt dækker ikke mere for søen end naboernes bebyggelse af deres grunde. På vejen færdes næsten kun folk, der selv bor der og har søudsigt fra deres grunde. Ansøger har selv haft en 2m høj bræmme med vilde roser mod vejen, som hindrede indsigt, og ingen har nogensinde klaget over det. o Det eksisterende hus ligger ca. 11,3 m fra søen, mens det ansøgte ligger 9,8m fra søen. På Klintevej 1 tillod kommunen i 2006, at afstanden til søen blev reduceret med 6,5 m, fordi det nye hus var større og skulle ligge 5m fra vejen. Det er heller ikke korrekt, at det projekterede multirum kommer til at ligge i en afstand af knap 5m fra søen. Afstanden bliver 6,8m svarende til naboens placering af sit udhus. Endelig bliver den samlede bebyggelse 3 gange så stor som den eksisterende ikke fire gange så stor som anført af kommunen. Vedrørende det reviderede projekt. Ansøger kan ikke acceptere de vilkår bl.a. m.h.t. vinduer og udformning som kommunen har beskrevet i det reviderede projekt. Vedrørende de tilladelser, der er meddelt til tre andre ejendomme i område: o På Klintevej 1 er der den 13. januar 2006 meddelt tilladelse til opførelse af et sommerhus på 88m2 inkl. udhus, 6½ m nærmere søen end det gamle sommerhus. o På Klintevej 5 er der meddelt tilladelse til udvidelse af et eksisterende hus til 55m2 samt et udhus. 4

5 o På Klintevej 20 er der den 4. juni 2004 meddelt byggetilladelse til udbygning af eksisterende sommerhus til 181m2 med fire ovenlysvinduer. Tilladelsen er ikke udnyttet. Kommunens bemærkninger. Gribskov Kommune har ved brev af 22. februar 2010 kommenteret klagen og de af klager rejste spørgsmål. Særligt bemærkes: Spørgsmålet om de tre øvrige ejendomme, hvor der er meddelt tilladelser: o På Klintevej 1 er der meddelt dispensation til opførelse af hus på 88m2 til erstatning for et lille og meget utidssvarende hus med samme beliggenhed som det eksisterende. Beboerne ønskede ligesom ansøger på Klintevej 3 at benytte huset som pensionistbolig. Husets afstand til Arresø er ca. 12m og terrassen holder en afstand af ca. 10m. Det var på daværende tidspunkt kommunens vurdering, at huset ikke kom væsentligt tættere på søen end det oprindelige. Huset er endvidere opført som en meget kompakt bygning og dermed med en høj grad af respekt for hensynet til den landskabelige oplevelse af Arresø. Der er muligvis på ejendommen et udhus på ejendommen der skal lovliggøres. o På Klintevej 5 er der meddelt dispensation til en tilbygning på et lille sommerhus fra 28 m2 til 55 m2. Den oprindelige tilladelse er meddelt før bestemmelsen om sø- og åbeskyttelseslinjen trådte i kraft i o På Klintevej 20 er der ikke meddelt dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, da ejendommen ifølge kommunen ikke ligger indenfor den reducerede åbeskyttelseslinje. Der er meddelt en byggetilladelse til opførelse af en tilbygning på 117m2 i Tilladelsen er ikke udnyttet. o Grundejerforeningens arealer. Kommunen har oplyst at der ikke er søgt om eller meddelt tilladelse til de nævnte anlæg. Kommunen vil undersøge forholde nærmere. Spørgsmålet om et tidssvarende sommerhus. Kommunen har anført, at et tidssvarende sommerhus efter kommunens vurdering kan holdes indenfor 70-80m2. Sommerhusene på Klintevej 1 og 3 ligger stort set indenfor denne ramme. Det er kommunens vurdering, at beskyttelseshensynenepå ejendommen er så væsentlige, at der ikke nødvendigvis kan være plads til en bebyggelse, der udnytter en i byplanvedtægten tilladte bebyggelsesprocent til fulde. Spørgsmålet om vinduespartier og ovenlysvinduer. Kommunen har redegjort nærmere for de hensyn der ligger bag kravene til vinduer mm. Det reviderede projekt har alene til formål at beskrive mulighederne for at få en dispensation til et nyt hus. Spørgsmålet om tidssvarende sommerhus. Kommunen har redegjort nærmere for baggrunden for kommunens praksis mht. størrelsen af tilladte sommerhuse. Ansøger har ved brev af 1. marts 2010 kommenteret kommunens udtalelse. Ansøger har i denne forbindelse fremsat nogle kommentarer og rettelser vedrørende sagsforløbet, besigtigelsen og referatet af denne samt af forholdene omkring toiletbygningen. Med hensyn til spørgsmålet om lighedsgrundsætningen har ansøger præciseret, at ansøger ikke agter at benytte Klintevej 3 som pensionistbolig. Ansøger har endvidere henvist til, at kommunen har givet tilladelse til opførelse af et oran- 5

6 geri og en wellness afdeling på Klintevej 18. Ansøger har endvidere senere fremsendt supplerende bemærkninger og materiale herunder fotos af vinduer og søfacader i området. Ansøger har den 23. august og 8. september 2010 fremsendt supplerende materiale og bemærkninger bl.a. vedrørende Klintevej 1 og 20. Ifølge ansøger udvides Klintevej 1 ved tilladelsen fra ca. 35m2 til 88m2 og bliver væsentligt større og kommer ligeledes tættere på søen. Klintevej 20, der har fået meddelt en byggetilladelse, der bl.a. giver muligheder for ovenlysvinduer i den del af byggeriet, der ligger ud mod søen. Ved mail af 4. november 2010 har Gribskov Kommune præciseret, at kommunens vurderinger i forbindelse med afgørelsen ikke er baseret på bebyggelsesprocenter, men på hensynet til de landskabelige og naturmæssige forhold. Afgørelse: Denne afgørelse er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Ifølge naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1, må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende m.v. indenfor søbeskyttelseslinjen. Indholdet af naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1 er et generelt forbud mod at placere bebyggelse m.v; efter lovens 65, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen gøre undtagelse fra bestemmelsen. Hovedformålet med søbeskyttelseslinjen er at sikre søer som værdifulde landskabselementer og spredningskorridorer for plante- og dyrelivet. Det beror på et konkret skøn, om der i sagen er tilstrækkeligt grundlag for at fravige hovedreglen i naturbeskyttelseslovens 16. Den konkrete afgørelse skal træffes på grundlag af de sædvanlige hensyn, der ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af søbeskyttelseslinjen. Ved afgørelsen kan der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse. I vurderingen indgår overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Efter Naturklagenævnets praksis gives der normalt dispensation til at opføre et nyt sommerhus til erstatning for et ældre forudsat at den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, og at huset opføres med omtrent samme størrelse og placering på grunden. Ejendommen ligger i et sommerhusområde direkte ned til Arresø indenfor søbeskyttelseslinjen. Det forhold, at ejendommen ligger i et område, der udlagt til sommerhusområde ved partiel byplanvedtægt nr. 13 for Helsinge Kommune, området ved Dalenborg, 1973, ikke i sig selv kan begrunde, at 6

7 der skal meddeles dispensation til ansøgte efter naturbeskyttelseslovens 16 om søbeskyttelseslinjen. Visse af de aktiviteter eller tiltag der ikke er meddelt tilladelser til f.eks. forholdene på grundejerforeningens fællesareal, naboejendommens skur og bredsikringen på ansøgers ejendom er tilsynsspørgsmål, der henhører under tilsynsmyndigheden. Naturklagenævnet kan ikke tage stilling til tilsynsspørgsmål. Det følger af naturbeskyttelseslovens 73 at tilsynsmyndigheden, Gribskov Kommune, skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort enten fysisk eller retligt medmindre forholdet har underordnet betydning. Der er ved denne afgørelse alene taget stilling til det ansøgte projekt, hvortil kommunen har meddelt afslag. Spørgsmål om det reviderede projekt herunder vilkårene for et sådant må i givet fald behandles af kommunen som 1. instans. Kommunens eventuelle afgørelse herom vil kunne påklages til Naturklagenævnet. Klager har henvist til, at der er meddelt tilladelser til lignende bebyggelser indenfor søbeskyttelseslinjen i området og har nærmere redegjort for disse. Efter den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning skal ens sager behandles på samme måde. Forskelligt udfald af ansøgninger må således kunne begrundes i relevante forskelle i de enkelte sager. Nævnet har gennemgået de anførte eksempler, hvor der ifølge klager er tale om tilsidesættelse af lighedsgrundsætningen: Klintevej 1. Der er meddelt dispensation til opførelse af et sommerhus på 88m2. Naturklagenævnet finder ikke, at dette er sammenligneligt med den foreliggende sag, hvor der er søgt om dispensation til opførelse af et betydeligt større sommerhus på 119m2 med tilhørende garage/multirum på 36m2 samt en træterrasse på 127m2. Naturklagenævnet finder derfor ikke, at den af kommunen meddelte dispensation, som i øvrigt ikke blev påklaget, og som nævnet derfor ikke kan tage stilling til, kan have bibragt ansøger en berettiget forventning om at kunne opnå en dispensation til den ansøgte udskiftning af sit sommerhus. Klintevej 5. Der er meddelt tilladelse til udvidelse af eksisterende hus til 55m2 samt udhus. Naturklagenævnet finder ikke at dette er sammenligneligt med den foreliggende sag. Klintevej 18. Naturklagenævnet finder ikke at opførelse af en wellness afdeling (på ca. 30m2) og et orangeri (på ca. 30m2) er sammenligneligt med nedrivning af et sommerhus på 40-50m2 og opførelse af et nyt på 119m2. Det bemærkes, at Naturklagenævnet har ændret Gribskov Kommunes dispensation vedrørende Klintevej 18 til et afslag. Klintevej 20. Der er i sagen ikke meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen til byggeriet på den pågældende ejendom, men alene en byggetilladelse. Det fremgår, at Gribskov Kommune ved sin afgørelse har lagt til grund, at den pågældende ejendom ikke ligger indenfor søbeskyttelseslinjen. Naturklagenævnet finder derfor ikke, at den af kommunen meddelte byggetilladelse kan have bibragt 7

8 ansøger en berettiget forventning om at kunne opnå en dispensation fra søbeskyttelseslinjen til den ansøgte udskiftning af sommerhuset. Efter en gennemgang af de nævnte punkter finder Naturklagenævnet således ikke, at Gribskov Kommune ved at meddele afslag på den foreliggende ansøgning om dispensation fa søbeskyttelseslinjen har tilsidesat den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Efter Naturklagenævnets praksis gives der normalt tilladelse til at opføre et nyt helårshus til erstatning for et ældre på en ejendom, der er beboet, eller som har været beboet inden for de seneste år, bl.a. forudsat at den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, og at huset opføres med omtrent samme beliggenhed, størrelse og placering. Gribskov Kommune har meddelt afslag på det ansøgte udskiftning af det lille eksisterende sommerhus m2 med et større på 119m2. Der er tale om et byggeri, som er mere end dobbelt så stort som den eksisterende bebyggelse på ejendommen og betydeligt større end, hvad der sædvanligvis tillades. Naturklagenævnet finder, at den nye bebyggelse samlet set, navnlig på grund af den fremtrædende placering direkte ned til Arresø indenfor søbeskyttelseslinjen, vil fremtræde unødigt dominerende i landskabet, og at der derfor bør gives afslag på dispensationen. Naturklagenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan begrunde, at der bør gives tilladelse til det ansøgte. Det af klager anførte, herunder de fremsendte fotos, kan ikke føre til et andet resultat. På denne baggrund stadfæstes Gribskov Kommunes afslag af 10. december 2009 på den ansøgte udskiftning af sommerhuset. Lise Marie Buhl Ankechef Michael Trier Jacobsen Fuldmægtig Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. 8

9 Denne afgørelse er sendt pr. til: Vibeke Quist: Gribskov Kommune: 9

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere