Designdelen. Oversigt over den digitale præsenta on. Generelt. Projektoplæg. Den bundne opgave. Fagområdernes hovedside. Energi fagområde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designdelen. Oversigt over den digitale præsenta on. Generelt. Projektoplæg. Den bundne opgave. Fagområdernes hovedside. Energi fagområde."

Transkript

1 December

2 Generelt Projektoplæg Den bundne opgave Fagområdernes hovedside Murer Flise Valg Energi af Restaurering Tag fagområde Case 1 Case 1 Case 1 Case 1 Case 1 Case 2 Case 2 Case 2 Case 2 Case 2 Designdelen Den ekstra d bruges på enten: Oversigt over den digitale præsentaon

3 Indholdsfortegnelse: 03 Lidt om drejebogens formål 04 Inden 5. hovedforløb hovedforløb, skema og økonomi 06 Svendeprøven generelt 09 Projektoplægget 10 Den bundne opgave 13 Den valgfri designdel (i forhold til den bundne opgave) 15 Valg af case 16 Fagområdets projektarbejde 19 Den valgfri designdel (i forhold til projektarbejdet) 21 Bilag A. Uddrag af uddannelsesordningen 23 Bilag B. Uddrag af bekendtgørelsen 24 Bilag C. Eksempel på skema for 5. HF 2

4 Drejebogen Drejebogen har først og fremmest til formål at give et overblik over omfanget af udviklingsarbejdet, og er altså et arbejdspapir for udviklerne. PT består gruppen af: Jesper Skovsgård, Erik Fog og Erik Ploug. Gruppen udvides efter behov. Endvidere giver drejebogen et overblik over, hvordan svendeprøven bliver præsenteret for eleverne, og skulle også gerne give det første bud på, hvordan svendeprøven rent praktisk kan gennemføres. En del af teksten vil senere blive til en vejledning, andet bliver en del af oplægget til eleverne. 3

5 Inden 5. hovedforløb Elev og praktikvirksomhedens eget projekt Behandling af eventuelle ansøgninger fra elever/virksomheder jævnfør nedenstående tekst fra uddannelsesordningen: Hvis elev og virksomhed ønsker det, kan specialefagets case - efter ansøgning - erstattes af en problemformulering, (projektbeskrivelse) fx med baggrund i et af virksomhedens aktuelle projekter. Ansøgning og beskrivelse af projektet, fremsendes til skolen og Det Lokale Uddannelsesudvalg, senest 4 uger før 5. hovedforløbs begyndelse. Efter behandling af ansøgningen fremsender skolen skriftligt svar til elev/virksomhed. Godkendes ansøgningen, vil svaret tillige indeholde skolen og udvalgets krav til omfanget af elevens dokumentation. Skolens og De Lokale Uddannelsesudvalgs krav til elevens dokumentation for det teoretiske arbejde skal være sammenlignelige med kravene til de case-baserede projekter, der er udarbejdet af lærebogsudvalget. Det udførte praktiske arbejde skal kunne være inden for det samme byggefelt, som er til rådighed for de elever der udfører en case-baseret projektopgave. Den økonomiske ramme for materialeindkøb skal overholdes. For ikke at give økonomisk velstillede elever en fordel, må eleven ikke selv indkøbe og medbringe materialer. Materialebestilling til den bundne opgave 4 uger før opstarten af 5. hovedforløb, modtager de svendeprøveansvarlige på skolerne en oversigt over hvilke, og hvor mange materialer der skal bruges til den bundne opgave. Pladsbehov Oversigten indeholder endvidere en tegning, der angiver størrelsen på byggefeltet til én elev. Den bundne opgaves vandrette dimensioner og placering på byggefeltet vil også kunne ses på tegningen. Udstyr Kræver udførelsen særligt værktøj eller udstyr, vil det være angivet i oversigten. Vejledning På Svendeprøve.dk kan der downloades vejledninger i brug af svendeprøveportalen Arbejdsopgaver udviklere: Fastsæt størrelsen: længde og bredde på byggefeltet. Ingen opgaver må have en højde over 1400mm målt fra overkant gulv. Beregn materialeforbruget til den bundne opgave. Udarbejd skabelon og skriv infobrev til skolerne. 4

6 5. Hovedforløb Skemalægning (se også Bilag C.) Der afsættes i alt 56 lektioner på 5. hovedforløb til det teoretiske projektarbejde og det teoretiske arbejde i forbindelse med designdelen.. I praktikhallen må afsætning, tilkørsel af materialer, blanding af mørtel samt klipning/hugning af sten udføres inden prøvens start. Som en del af klargøringen, hænger eleven sine tegninger mv. op på en tavle, så den er klar til eksamen (Alternativt, kan eleven forberede en Power point præsentation hvis der på skolen er mulighed for at anvende én mobil projektor) Der afsættes i alt 25 timer til den bundne praktikopgave. Der afsættes 12 timer, til udførelsen af den praktiske del af projektopgaven. (Arbejdet udføres på baggrund af elevens egne arbejdstegninger, skitser og beregninger.) Der afsættes 12 timer, til udførelsen af den praktiske designdel. Som beskrevet i uddannelsesordningen, kan tiden bruges på en videre bearbejdning af enten den bundne opgave eller den praktiske projektopgave. (Arbejdet udføres på baggrund af elevens egne arbejdstegninger, skitser og beregninger.) Økonomi/budget Den samlede materialeudgift til én svendeprøve udgør =???????????????kr A. Udgiften til den bundne del (basis) udgør =???????????????kr B. Til den praktiske projektopgave afsættes =???????????????kr C. Til den praktiske designdel afsættes =???????????????kr *Vi foreslår et udsvingsbånd på +/- 10% Arbejdsopgaver udviklere: Fastsæt den økonomiske ramme i dialog med Det Faglige Fællesudvalg. Regneark med oplistning af de mest almindelige materialer til murerfaget, samt ekstra rubrikker til øvrige materialer. De angivne priser tilrettes de lokale forhold af de svendeprøveansvarlige på skolerne. Materialebestilling til projekt og designopgaven Eleven skal på baggrund af sine skitser, tegninger og beregninger udfylde en materialebestillings blanket. Denne skal afleveres til den svendeprøveansvarlige underviser DAG 10. (se bilag C) Arbejdsopgaver udviklere: Udarbejd materialebestillingsblanket.(evt. som en del af regnearket) 5

7 Svendeprøven generelt Om prøven Orientering om hvordan selve projektoplægget er opbygget, hvad oplægget indeholder og vejledning i, hvordan eleven navigerer rundt i den digitale mappe. Generelt Det samlede projektoplæg er samlet til en digital mappe, som downloades DAG 1 fra Svendeprøve.dk. Medlemmer af LUU og de svendeprøveansvarlige kan downloade oplægget en uge før 5. hovedforløbs begyndelse. Oplægget er selvinstruerende og præsenteres for eleven, 1 dias af gangen, undervejs har eleven mulighed for at udskrive relevante tegninger mv. Al tekst er indtalt og kan afspilles ved at klikke på et ikon. Rækkefølgen i opbygningen af præsentationen er: A. Generel orientering om prøven, herunder hvordan elevens arbejde bedømmes. B. Præsentation af det samlede projektoplæg. C. Præsentation af den bundne opgave.(basis). D. Valg af case. E. Præsentation af fagområdets projektarbejde. Arbejdsopgaver udviklere: Valg af præsentationsprogram i samarbejde med Erhvervsskolernes forlag. De nuværende prøver er udarbejdet med Adobe Pro. Det har vist sig svært at følge med udviklingen, da Adobes opdateringer ofte radikalt ændrer brugen af programmet og giver konflikter med de enkelte versioner af Adobe Reader. Formulering af eksempler på relevante spørgsmål. Lærervejledning med eksempel på styring af et PBL forløb. Indtaling af al tekst i hele præsentationen. Redigering af lydfiler. Konvertering af lydfiler til mp3 filer. Skriv tekst til den generelle orientering om prøven (se nedenstående) Sammenskrivning og omskrivning af rammerne angivet i uddannelsesordningen og bekendtgørelsen, så teksten er let læselig. Indledning i stil med den generelle tekst i de eksisterende teoriprøver: Den teoretiske svendeprøve er underlagt Ministeriet for Børn og Undervisnings eksamens-regler samt murerfagets vejledninger o.s.v 6

8 Orientering til eleven om hvordan bedømmelsen og eksamen foregår: Oplysning om hvem der er eksaminator og censorer. (lærer og repræsentanter fra Det Lokale uddannelsesudvalg. Elevens teoretiske arbejde uploades til Svendeprøve.dk - DAG 15 (se bilag C) Skolen og LUU gennemgår elevens teoretiske arbejde, giver en foreløbig karakter og bliver enige om formuleringen af et par relevante spørgsmål i forhold til elevens projektarbejde. Endvidere udvælges eller formuleres et par generelle spørgsmål i paratviden indenfor murerfagets discipliner, (herunder arbejdsmiljø) Mindst et spørgsmål skal have relation til den bundne opgave. Inden den mundtlige eksamen, gennemgår skolen og LUU kvaliteten af elevens praktiske arbejde og giver en foreløbig karakter. Denne del af bedømmelsen foregår med anvendelse af vejledningen for bedømmelse af svendeprøver. Denne bedømmelse kan fx foregå i forbindelse med gennemgangen af elevernes skriftlige arbejde. Teoridelen kan fx gennemgås om formiddagen DAG 22, og praktikarbejdet kan gennemgås om eftermiddagen DAG 22. (se bilag C.) Til karaktergivningen anvendes 7 trins skalaen. Den praktiske prøve påbegyndes DAG 16. (se bilag C.) Den praktiske prøve afsluttes - DAG 22. (se bilag C) Til den mundtlige eksamen afsættes i alt 20 minutter pr elev. Selve eksamenen finder sted i praktikhallen ved elevens opgave. Eleven har nu 10 minutter (maksimalt) til mundtligt at gøre rede for sit samlede arbejde, argumentere for sine valg af løsninger etc. Som nævnt i uddannelsesordningen, må eleven undervejs anvende modeller og demonstrere teknikker, værktøjer mv. Afslutningsvis stiller eksaminator og censorer spørgsmål til eleven. Til denne del af eksamenen afsættes der minutter, inklusive votering. OBS Bedømmelse af elevens teoretiske arbejde, vurdering af kvaliteten af elevens praktiske arbejde og den mundtlige eksamen må maksimalt vare 60 minutter. (honorar til skuemestre = 60 minutter pr. elev) Der gives en samlet teoretisk karakter: I vurderingen indgår elevens samlede teoretiske arbejde, herunder elevens evne til at kommunikere og argumentere for sine valg og sammensætning af materialer og konstruktioner. Endvidere skal de stillede spørgsmål afdække elevens paratviden, i forhold til murerfaget. Kvaliteten af elevens praktiske arbejde bedømmes som en helhed. For at opnå bestå-karakter skal eleven have udført arbejde inden for svendeprøvens 3 elementer: Den bundne opgave, projektdelen og designdelen. 7

9 Endelig karakter: Både den teoretiske og den praktiske del af svendeprøven skal være bestået. På svendebrevet anføres det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af de to prøver. I det vægtede gennemsnit indgår den mundtlige prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3. 8

10 Projektoplægget Den samlede svendeprøve tager udgangspunkt i et større byggeri. De vigtigste tegninger præsenteres for eleven, 1 dias af gangen. Er der økonomi til det, kunne præsentationen indeholde et filmet interview med arkitekten, hvor han redegør for sine overvejelser i forbindelse med byggeriet. Det er muligt for eleven at downloade de vigtigste oversigtstegninger og beskrivelser. For at skabe lidt studieatmosfære kan tegningerne printes ud og hænges op i teorilokalet. Selve (den virtuelle) byggeplads er en eksemplarisk byggeplads. Der afholdes fx projektgennemgangsmøder med de udførende. Pointen er, at byggeriet ikke er projekteret i alle detaljer på grund af byggeriets karakter. Arkitekt og ingeniør lægger op til, at væsentlige knudepunkter og detaljer løses i dialog med de udførende på baggrund af 1:1 modeller (muck - ups). Det er (i mindre grad) den teoretiske løsning og (i høj grad) den praktiske fremstilling af muck-ups, af disse knudepunkter og detaljer, der skal danne baggrund, for de cases der hører til de nye svendeprøver. Teksten til de enkelte cases skal være letlæselig og må ikke fylde mere end maksimalt 2 A4 sider. En case kan suppleres med tegninger, fotografier og/eller filmklip. Det er intentionen, at præsentationen af det samlede projekt skal give eleven lyst og motivation til at gå i gang med opgaven. Arbejdsopgaver udviklere: Udvælg et egnet projekt. Pt er vi ved at undersøge, om vi kan bruge materialet fra ombygningen og renoveringen af Hindsgavl slot. Real Dania er foreløbigt positive overfor tanken og vil gerne være en del af udviklingen. Der er møde om betingelserne primo Projektet skal indeholde mange murede detaljer og i øvrigt kunne danne basis for udarbejdelsen af cases til alle 5 fagområder (specialer) Udvælg tegninger, fotografier og beskrivelse til præsentationen med ledsagende tekst. Eventuelt: Forbered, gennemfør og optag interview med arkitekten og/eller ingeniøren. Eventuelt: Er projektet kun optegnet i 2D, kan det være relevant at optegne en oversigtstegning i 3D. 9

11 Den bundne opgave (basis) Efter præsentationen af det samlede projektmateriale, præsenteres eleven for oplægget til den bundne opgave. (Den bundne opgave vil altså være kendt af eleven allerede fra - DAG 1) Præsentationen viser først en oversigtstegning med alle bygninger. Den relevante bygning er markeret. (helhed) Tegningen kan udskrives. Herefter vises plantegningen af den aktuelle bygning, og der zoomes ind på den del af bygningen der er fokus på. (afgrænsning) Tegningen kan udskrives. Til sidst vises teksten til casen, der ligger til grund for den bundne opgave.(præcisering) Den bygningsdel/detalje der er udvalgt skal indeholde murerfagets gængse discipliner, med ca. den samme procentvise sammensætning som de nuværende svendeprøver, endvidere skal der være mulighed for at arbejde videre på opgaven, hvis eleven vælger at bruge timerne fra den valgfri designdel på den bundne opgave. Casen kan udskrives. Arbejdstegningen med plan, facader, snit samt arbejdsbeskrivelsen præsenteres og der er mulighed for at udskrive disse. Mål og rammer for den bundne opgave præsenteres punktvis: (kan også udskrives) *Teksten i nedenstående er et eksempel på en elevrettet tekst. Formålet med den bundne opgave (basis) Den bundne opgave er den afsluttende evaluering af din basisuddannelse som murer. Opgaven er udvalgt, så den indeholder de mest almindelige former for mure og flisearbejde. Opgavens omfang. Udarbejdelse af tidsplan. Mure, pudse, flise og gulvarbejde i henhold til Fællesudvalgets tegning og beskrivelse. Placering Dit byggefelt måler: Længde:?????mm, Bredde:????mm. Selve opgaven placeres indenfor byggefeltet som vist på Fællesudvalgets tegning. Økonomi Materialerne til den bundne opgave er indkøbt af skolen på forhånd. Du skal derfor ikke tage hensyn til hvad materialerne koster. Afsat tid Der er afsat i alt 56 lektioner til dit samlede teoretiske arbejde med svendeprøven. En lille del af denne tid, skal du bruge på at udarbejde en tidsplan over arbejdet med den bundne opgave. I praktikhallen må du udføre: afsætning, tilkørsel af materialer, blanding af mørtel samt klipning/hugning af sten inden prøvens start. Til det praktiske arbejde i praktikhallen har du i alt 49 timer. Heraf er der afsat 25 timer til den bundne opgave. Bruger du mere end 25 timer på den bundne opgave, vil du derfor have mindre tid 10

12 til dine øvrige opgaver. Indenfor de 49 timer, afgør du selv i hvilken rækkefølge, du vil udføre dit samlede praktiske arbejde. Dine lærere I løbet af de første 3 uger på 5. hovedforløb, vil dine lærere støtte dig og hjælpe dig både med dit projektarbejde og med det ordinære forløb. Hvis du undervejs får problemer med eller ikke forstår opgaven og har behov for undervisning og/eller instruktion, vil dine lærere give dig det. I de 49 timer, hvor du udfører din samlede praktiske svendeprøve, har dine lærere en mere tilbagetrukket rolle. De vil dog hjælpe med at skabe nogle gode rammer for dit arbejde, i forhold til lokaler, materialer, udstyr, værktøj mv. Din rolle I det mere lærerstyrede ordinære forløb forventes det, at du deltager aktivt og i det hele taget bidrager til at skabe et godt undervisningsmiljø. Det forventes også, at du afleverer eventuelle opgaver til den fastsatte tid. I de 25 timer hvor du udfører din bundne opgave, er det et krav, at du arbejder selvstændigt. Arbejdsmiljø Det er et krav at du gennemfører projektet arbejdsmiljømæssigt korrekt, forhold til dig selv, andre personer, lokaler, værktøj og udstyr. Værktøj Du skal selv medbringe dit eget håndværktøj samt fliseskærer, alt i rengjort og velholdt stand. Skolen stiller elektrisk værktøj til rådighed. Hvad bliver bedømt? Helhedsindtryk (fremstår arbejdet fx rengjort og med skarpe kanter?) Om du i alle nedenstående discipliner overholder murerfagets måltolerancer og øvrige udfaldskrav. Fugearbejde. Mureteknik. Pudsearbejde Flisearbejde Gulvarbejde Eksamen Den mundtlige eksamen, inklusive præsentationen af din bundne opgave, foregår som beskrevet i afsnittet: Generelt. Slut på eksempel. Den samlede bundne opgave er nu kendt af eleven. 5. Hovedforløb vil, på trods af den afsatte tid til projektarbejdet, stadig indeholde almindelig undervisning (se bilag C). En del af denne undervisning består af praktiske fag. Det vil derfor være oplagt, at lade eleven få indflydelse på hvilke discipliner, han med fordel vil kunne arbejde med i praktikhallen inden svendeprøven. Underviseren vil kunne vejlede eleven efter at have kontrolleret elevens logbog. 11

13 Udover en tidsplan, skal eleven ikke præstere nogen form for teoretisk arbejde i forbindelse med den bundne opgave. Arbejdsopgaver udviklere: Udvælg en muret bygningsdel/detalje, der vil kunne indfri kravene til den bundne opgave. Her skal vi være forberedte på, at det kan blive nødvendigt at tilrette de originale tegninger. Endvidere skal den økonomiske ramme for materialeindkøb overholdes. Udvælg de tegninger der viser helheden og afgrænsningen. Ledsagende tekst til do. Skriv casen til den bundne opgave. Incl. oplæg til designdelen. Nedskriv mål og rammer for den bundne opgave. Skabelon til tidsplan. 12

14 Den valgfri designdel I forhold til den bundne opgave. Det forudsættes at læreren hjælper eleven med at vælge, om han skal bruge tiden på den bundne opgave, eller på sit projektarbejde. *Teksten i nedenstående er et eksempel på en elevrettet tekst. Som du kan læse i casen og se på Fællesudvalgets tegning, er det muligt at arbejde videre på den bundne opgave. Alternativt kan du vælge at arbejde videre med din projektopgave. Den sidste mulighed er, at fordele tiden på både den bundne opgave og din projektopgave. Vi anbefaler dog, at du vælger enten den bundne opgave eller din projektopgave. Mål og rammer for designdelen kan også udskrives) Vælger du at arbejde videre på den bundne opgave ændres/tilføjes nedenstående mål og rammer: Formålet med designdelen Designdelen af din svendeprøve har først og fremmest til formål, at give dig ekstra tid til at sætte dit eget kreative præg på den bundne opgave. Opgavens omfang. Projektgranskning. Informationssøgning. Skitsetegning. Udregninger. Udfyld regneark og materialebestillingsblanket. (Den skal afleveres til din lærer - DAG 10.) Rentegning (cad) af relevante arbejdstegninger. (placering på byggefeltet, plan, facader og snit Udarbejdelse af tidsplan. Praktisk udførelse af designdelen. Arbejdet skal udføres efter dine egne arbejdstegninger. Placering Er givet på forhånd, da du arbejder videre på den bundne opgave. Husk, at din opgave skal holde sig indenfor byggefeltets rammer. Økonomi Du skal designe dit ekstra arbejde, så dine materialeudgifter ikke overstiger:????????kr +/- 10% Du må ikke selv indkøbe og medbringe materialer. Afsat tid Der er afsat i alt 56 lektioner til dit samlede teoretiske arbejde med svendeprøven. I praktikhallen må du udføre: afsætning, tilkørsel af materialer, blanding af mørtel samt klipning/hugning af sten inden prøvens start. Som en del af klargøringen, skal du hænge dine 13

15 tegninger mv. op på en tavle, så den er klar til eksamen (Alternativt, kan du forberede en Power point præsentation hvis der på skolen er mulighed for at anvende én mobil projektor) Til det praktiske arbejde i praktikhallen har du i alt 49 timer. Heraf er der afsat 12 timer til designdelen. Din rolle I det mere lærerstyrede ordinære forløb forventes det, at du deltager aktivt og i det hele taget bidrager til at skabe et godt undervisningsmiljø. Det forventes også, at du afleverer eventuelle opgaver til den fastsatte tid. I de 12 timer hvor du rent praktisk arbejder videre på den bundne opgave, er det et krav, at du arbejder selvstændigt. Under arbejdet med den teoretiske designdel forventer vi, at du selv er aktiv og styrende, i forhold til at planlægge og udføre de nødvendige skitser, tegninger, udregninger mv. Hvad bliver bedømt? Dit teoretiske arbejde Dit samlede teoretiske arbejde vurderes i forhold til, om det er gennemarbejdet og er fri for konstruktionsfejl, fejl i udregninger mv. Det vurderes også, om dit design passer til den aktuelle bygning/bygningsdel. Dit praktiske arbejde Helhedsindtryk (fremstår arbejdet fx rengjort og med skarpe kanter?) Om du overholder murerfagets måltolerancer og øvrige udfaldskrav. Eksamen Den mundtlige eksamen, inklusive præsentationen af din projektopgave, foregår som beskrevet i afsnittet: Generelt. Slut på eksempel. Arbejdsopgaver udviklere: Formuler og nedskriv mål og rammer for designdelen. 14

16 Valg af case I den digitale præsentation, er vi nu nået til et skærmbillede med 5 knapper. Hver knap symboliserer de 5 fagområder: Murer, Flise, Energi, Restaurering og renovering samt Tag. For elever der har modtaget alle 8 ugers undervisning indenfor samme fagområde (speciale) er valget enkelt. Han klikker på sit fagområde og præsentationen kan fortsætte. Han behøver altså ikke nødvendigvis, at forholde sig til de øvrige fagområder. Elever der har modtaget undervisning indenfor 2 eller flere fagområder, må nødvendigvis sætte sig ind i oplæggene til hvert af disse, for at kunne vælge den case der bedst passer til hans sammensætning af fagområder (specialer) Det er vigtigt, at læreren har et så godt kendskab til alle fagområderne og den enkelte elevs niveau, at han kan hjælpe eleven med at træffe det rigtige valg. Herefter vises et skærmbillede, med en oversigt over de cases, der hører til det fagområde, han har valgt. Hver case har en knap med et billede og en meget kort beskrivelse af casen. Eleven bør gennemse alle de cases, der hører til hans fagområde, og i samråd med læreren, vælge den case der bedst passer til ham, i forhold til hans faglige kunnen, lyst og interesse. Arbejdsopgaver udviklere: Skriv vejledende tekst til elevens valg af case. 15

17 Fagområdets projektarbejde Efter præsentationen af det samlede projektmateriale, oplægget til den bundne opgave samt valg af case, præsenteres og gennemgås materialet til fagområdets projektarbejde. En elev, der har fået godkendt sit eget projekt, skal ikke sætte sig ind i dette oplæg til fagområdets projektarbejde. I stedet skal han følge de mål og rammer, han fik tilsendt sammen med skolen og udvalgets accept. Disse mål og rammer opstilles på samme måde som i nedenstående, og arbejdsomfanget skal kunne sidestilles med mål og rammer for de case baserede projektopgaver. Vi forudsætter, at elever der arbejder ud fra deres egen problemformulering vælger at bruge timerne fra designdelen på sit projektarbejde. Præsentationen viser først en oversigtstegning med alle bygninger. Den relevante bygning er markeret. (helhed) Tegningen kan udskrives. Herefter vises plantegningen af den aktuelle bygning, og der zoomes ind på den del af bygningen der er fokus på. (afgrænsning) Tegningen kan udskrives. Til sidst præsenteres teksten til casen, der ligger til grund for projektarbejdet.(præcisering) Gå eventuelt tilbage til side 10 og se teksten i afsnittet: Projektoplægget. Vi vil tilstræbe, at der er mindst 2 forskellige cases til hvert fagområde, så eleven har mulighed for at vælge efter sin faglige kunnen, lyst og interesse. Den bygningsdel/detalje/problemstilling, der er udvalgt, skal endvidere give eleven mulighed for at arbejde videre på opgaven, hvis eleven vælger at bruge timerne fra den valgfri designdel på fagområdets projektarbejde. Casen kan udskrives. Til casen hører en håndtegnet skitse fra arkitekten. Skitsen viser hvad arkitekten foreløbig har gjort sig af tanker om løsningen. Denne skitse er kun til inspiration. Eleven er ikke bundet på nogen måde af denne skitse og kan frit vælge, hvordan han vil løse opgaven. Skitsen kan udskrives. Mål og rammer for fagområdets projektarbejde præsenteres punktvis: (kan også udskrives) *Teksten i nedenstående er et eksempel på en elevrettet tekst. Formålet med fagområdets projektarbejde Projektarbejdet er den afsluttende evaluering af den uddannelse, du har fået indenfor dit fagområde. Du får mulighed for, at komme med dit eget løsningsforslag til den del af byggeriet, du fik præsenteret i casen. Opgavens omfang. Projektgranskning. Informationssøgning. Skitsetegning. Udregninger. Materialebudget. Kortfattet beskrivelse. Udfyld regneark og materialebestillingsblanket. (Den skal afleveres til din lærer - DAG 10.) Rentegning (cad) af relevante arbejdstegninger. (placering på byggefeltet, plan, facader og snit) Udarbejdelse af tidsplan. 16

18 En digital mappe med alt dit teoretiske arbejde uploades til Svendeprøve.dk - DAG 15. Praktisk udførelse af praktikopgaven. Arbejdet udføres efter dine egne arbejdstegninger. *Det præcise omfang af elevens dokumentation, kan vi først fastlægge, når vi har teksten til de enkelte cases. Sandsynligvis vil kravene blive forskellige fra fagområde til fagområde. Fx kan det tænkes, at der er flere tegninger i murerspecialet og flere beregninger indenfor energispecialet. Placering Din praktiske projektopgave kan valgfrit placeres indenfor byggefeltet. Husk, at den bundne opgaves placering er fastlagt på forhånd. Er det muligt, må din projektopgave gerne sammenbygges med den bundne opgave. Økonomi Du skal designe din opgave, så dine materialeudgifter til projektarbejdet ikke overstiger:????????kr +/- 10% Du må ikke selv indkøbe og medbringe materialer. Afsat tid Der er afsat i alt 56 lektioner til dit samlede teoretiske arbejde med svendeprøven. I praktikhallen må du udføre: afsætning, tilkørsel af materialer, blanding af mørtel samt klipning/hugning af sten udføres inden prøvens start. Som en del af klargøringen, skal du hænge dine tegninger mv. op på en tavle, så den er klar til eksamen (Alternativt, kan du forberede en Power point præsentation hvis der på skolen er mulighed for at anvende én mobil projektor) Til det praktiske arbejde i praktikhallen har du i alt 49 timer. Heraf er der afsat 12 timer til fagområdets projektopgave. Indenfor de 49 timer, afgør du selv i hvilken rækkefølge, du vil udføre dit samlede praktiske arbejde. Dine lærere I løbet af de første 3 uger på 5. hovedforløb, vil dine lærere støtte dig og hjælpe dig både med dit projektarbejde og med det ordinære forløb. Hvis du undervejs får problemer med eller ikke forstår opgaven og har behov for undervisning og/eller instruktion, vil dine lærere give dig det. I de 49 timer, hvor du udfører din samlede praktiske svendeprøve, har dine lærere en mere tilbagetrukket rolle. De vil dog hjælpe med at skabe nogle gode rammer for dit arbejde, i forhold til lokaler, materialer, udstyr, værktøj mv. Din rolle I det mere lærerstyrede ordinære forløb forventes det, at du deltager aktivt og i det hele taget bidrager til at skabe et godt undervisningsmiljø. Det forventes også, at du afleverer eventuelle opgaver til den fastsatte tid. I de 12 timer hvor du udfører den praktiske del af din projektopgave, er det et krav, at du arbejder selvstændigt. Under arbejdet med den teoretiske del af din projektopgave forventer vi, at du selv er aktiv og styrende, i forhold til at planlægge og udføre de nødvendige skitser, tegninger, udregninger mv. 17

19 Arbejdsmiljø Det er et krav at du gennemfører projektet arbejdsmiljømæssigt korrekt, forhold til dig selv, andre personer, lokaler, værktøj og udstyr. Værktøj Du skal selv medbringe dit eget håndværktøj samt fliseskærer, alt i rengjort og velholdt stand. Skolen stiller elektrisk værktøj til rådighed. Hvad bliver bedømt? Dit teoretiske arbejde Dit samlede teoretiske arbejde vurderes i forhold til, om det er gennemarbejdet og er fri for konstruktionsfejl, fejl i udregninger mv. Det vurderes også, om du har været i stand til at indsamle og anvende alle relevante oplysninger om dine materialer og konstruktioner. Dit praktiske arbejde Helhedsindtryk (fremstår arbejdet fx rengjort og med skarpe kanter?) Om du overholder murerfagets måltolerancer og øvrige udfaldskrav indenfor dit fagområde. Eksamen Den mundtlige eksamen, inklusive præsentationen af din projektopgave, foregår som beskrevet i afsnittet: Generelt. Slut på eksempel. Arbejdsopgaver udviklere: Udvælg en muret bygningsdel/detalje eller problemstilling, der vil kunne indfri kravene til det enkelte fagområde. Udvælg de tegninger der viser helheden og afgrænsningen. Ledsagende tekst til do. arkitektens håndtegnede skitse. Ledsagende tekst til do. Skriv casen til fagområdets projektopgave. Incl. oplæg til designdelen. Nedskriv mål og rammer for fagområdets projektopgave. Skabelon til tidsplan. 18

20 Den valgfri designdel I forhold til dit projektarbejde Det forudsættes at læreren hjælper eleven med at vælge, om han skal bruge tiden på den bundne opgave, eller på sit projektarbejde. *Teksten i nedenstående er et eksempel på en elevrettet tekst. Som du kan læse i casen, er det muligt at arbejde videre med dit projektarbejde. Alternativt kan du vælge at arbejde videre med den bundne opgave. Den sidste mulighed er at fordele tiden på både den bundne opgave og din projektopgave. Vi anbefaler dog, at du vælger enten den bundne opgave eller din projektopgave. Mål og rammer for designdelen: (kan også udskrives) Vælger du at arbejde videre med dit projektarbejde ændres/ tilføjes nedenstående mål og rammer: Formålet med designdelen Designdelen af din svendeprøve har først og fremmest til formål, at give dig ekstra tid til at gå mere i dybden med dit projektarbejde, eller at sætte dit eget kreative præg på den bundne opgave. Opgavens omfang. Projektgranskning. Informationssøgning. Skitsetegning. Udregninger. Udfyld regneark og materialebestillingsblanket. (Den skal afleveres til din lærer - DAG 10.) Rentegning (cad) af relevante arbejdstegninger. (placering på byggefeltet, plan, facader og snit Udarbejdelse af tidsplan. Praktisk udførelse af designdelen. Arbejdet udføres efter dine egne arbejdstegninger. Placering Er givet på forhånd, da du arbejder videre på, den praktiske del af din projektopgave. Husk, at din opgave skal holde sig indenfor byggefeltets rammer. Økonomi Du skal designe dit ekstra arbejde, så dine materialeudgifter til ikke overstiger:????????kr +/- 10% Du må ikke selv indkøbe og medbringe materialer. Afsat tid Der er afsat i alt 56 lektioner til dit samlede teoretiske arbejde med svendeprøven. Til det praktiske arbejde i praktikhallen har du i alt 49 timer. Heraf er der afsat 12 timer til designdelen. Indenfor de 49 timer, afgør du selv i hvilken rækkefølge, du vil udføre dit samlede praktiske arbejde. 19

21 Din rolle I det mere lærerstyrede ordinære forløb forventes det, at du deltager aktivt og i det hele taget bidrager til at skabe et godt undervisningsmiljø. Det forventes også, at du afleverer eventuelle opgaver til den fastsatte tid. I de 12 timer hvor du rent praktisk arbejder videre på din projektopgave, er det et krav, at du arbejder selvstændigt. Under arbejdet med den teoretiske designdel forventer vi, at du selv er aktiv og styrende, i forhold til at planlægge og udføre de nødvendige skitser, tegninger, udregninger mv. Hvad bliver bedømt? Dit teoretiske arbejde Dit samlede teoretiske arbejde vurderes i forhold til, om det er gennemarbejdet og er fri for konstruktionsfejl, fejl i udregninger mv. Det vurderes også, om dit design passer til den aktuelle bygning. Dit praktiske arbejde Helhedsindtryk (fremstår arbejdet fx rengjort og med skarpe kanter?) Om du overholder murerfagets måltolerancer og øvrige udfaldskrav. Eksamen Den mundtlige eksamen, inklusive præsentationen af din projektopgave, foregår som beskrevet i afsnittet: Generelt. Slut på eksempel. Arbejdsopgaver udviklere: Formuler og nedskriv mål og rammer for designdelen. Øvrige arbejdsopgaver udviklere: Redigering af vejledningen til bedømmelse af svendeprøver Eventuelt: diverse bedømmelsesskemaer 20

22 Bilag A. Uddannelsesordningens tekst om svendeprøven: Til den afsluttende prøve på det sidste skoleperiode udarbejder skolerne i samarbejde med det faglige udvalg en sammenhængende teoretisk og praktisk projektopgave. Opgaven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Prøven bedømmes af en lærer, der er eksaminator, og to censorer (skuemestre) Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 20 minutter og tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. Opgaven (projektoplægget) består af et sæt tegninger, en basisbeskrivelse og et antal cases, der relaterer til hvert enkelt af uddannelsens valgfri specialefag. Projektoplægget er udarbejdet som en digital interaktiv projektmappe til download. Eleven downloader projektoplægget ved undervisningens begyndelse (DAG 1) og vælger den case, der bedst svarer til elevens sammensætning af valgfri specialefag. Elevens arbejde med casen skal dokumenteres med tegninger, beregninger mv. Omfanget er beskrevet i den valgte case. Det udarbejdede materiale uploades til svendeprøveportalen 15 dage efter skoleperiodens begyndelse. (DAG 15) Arbejdet med casen afslutter uddannelsens skoleundervisning. Den praktiske del af prøven, består af en fremstillingsopgave med følgende procentvise sammensætning: A. 50% af opgaven er en bunden opgave udført på baggrund af projektetoplæggets basisbeskrivelse. B. 25% af opgaven udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, der hører til det/de valgfri specialefag. B. Hvis elev og virksomhed ønsker det, kan specialefagets case - efter ansøgning - erstattes af en problemformulering, fx med baggrund i et af virksomhedens aktuelle projekter. Ansøgning og beskrivelse af projektet, fremsendes til skolen og Det Lokale Uddannelsesudvalg, senest 4 uger før 5. hovedforløbs begyndelse. Efter behandling af ansøgningen fremsender skolen skriftligt svar til elev/virksomhed. Godkendes ansøgningen, vil svaret tillige indeholde skolen og udvalgets krav til omfanget af elevens dokumentation. C. 25 % af opgaven er en valgfri designdel. Tiden kan bruges på en videreudvikling af A og/eller B Den praktiske prøve løses indenfor en varighed af 49 timer. Klargøring og forberedende arbejder må udføres inden prøvens start. Den praktiske prøve afsluttes (DAG 22) Den mundtlige prøve afholdes i praktikhallen, så eleven får mulighed for at præsentere sammenhængen mellem sit teoretiske og praktiske arbejde. Eleven kan under den mundtlige prøve også anvende modeller og demonstrere teknikker, værktøjer mv. Der gives en karakter for den teoretiske prøve. Der gives en karakter for den praktiske prøve. Det forudsættes at lærer og censorer på forhånd har gennemgået det udførte praktiske og teoretiske arbejde. 21

23 For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i hvert områdefag i hovedforløbet, i hvert af de bundne specialefag, de valgte valgfri specialefag, samt den teoretiske afsluttende prøve og praktiske afsluttende prøve. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af de to prøver. I det vægtede gennemsnit indgår den mundtlige prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne: antaget med ros, bronze og sølv. 22

24 Bilag B. Fra bekendtgørelsen: 6. Bedømmelse og beviser mv Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Svendeprøven består af en praktisk og en teoretisk projektopgave, hvis udførelse og besvarelse danner grundlag for bedømmelsen Svendeprøven skal afdække elevens opnåede kompetencer inden for uddannelsens kompetenceområder. Eleverne må anvende skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder elevens egne notater og it-værktøjer. Censorerne er til stede den sidste dag Svendeprøvens teoretiske del kan gennemføres som en mundtlig fremlæggelse på baggrund af det skriftlige materiale og den praktiske udførelse af prøven. Retningslinjerne fastsættes i uddannelsesordningen For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i hvert grund-, område- og bundne specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke giver karakterer, skal være gennemført efter reglerne om faget Hvis eleven ikke har opnået beståkarakter i samtlige grundfag men i øvrigt opfylder betingelserne, udstedes skolebevis, når skolen med tilslutning fra det faglige udvalg ud fra en samlet bedømmelse vurderer, at eleven opfylder målene for skoleundervisningen, eventuelt efter supplerende undervisning Både den teoretiske og den praktiske del af svendeprøven skal være bestået. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit af de to projektopgaver. Vægtningen af karaktererne for henholdsvis den teoretiske og den praktiske projektopgave fastsættes i uddannelsesordningen Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen Det faglige udvalg kan påtegneuddannelsesbeviset (svendebrevet) udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ros, bronzemedalje eller sølvmedalje. Link til eksamensbekendtgørelsen: 23

25

26

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG]

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Projektsvendeprøver [CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med oplægning af et nyt tegltag på svinestalden, hvor hele taget skal udskiftes, der skal hen-mures rygninger og

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI]

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Intro I denne case skal du arbejde med renovering af laden. Bygherren skal tage stilling til, om laden skal have den helt store tur, med henblik på at optimere

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Murerfagets faglærerkonference onsdag den 6. november 2013 Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle

Murerfagets faglærerkonference onsdag den 6. november 2013 Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle Morgenkaffe fra kl. 9.30 Kl. 10.00 Velkomst v/ Henning Østergaard, formand for fællesudvalget Kl. 10.15 Evaluering svendeprøve efterår 2013 v/ Lærebogsudvalget Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 13.30 Kl.

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT PRODUKTIONSLEDER AFSLUTTENDE PROJEKT 2011 Målet For at blive produktionsleder, skal du vise, at du

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter. Eleven må anvende

Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter. Eleven må anvende VEJLEDNING FOR UDFØRELSE OG BEDØMMELSE AF SVENDEPRØVE/ AFSLUTTENDE PRØVE I SNEDKERFAGET Snedkerfagets Fællesudvalg drager omsorg for, at afsluttende svendeprøver / afsluttende prøver aflægges i overensstemmelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Procedure for svendeprøver Stukkaturfaget

Procedure for svendeprøver Stukkaturfaget Procedure for svendeprøver Stukkaturfaget Indholdsfortegnelse Generelle aftaler og regler vedr. svendeprøven... 3 Regler fra Uddannelsesordning... 4 Bedømmelse og beviser... 4 Svendeprøvens omfang... 4

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN Vejledning vedrørende afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle Rev.: 06. juli 2011 Formålet med vejledningen Vejledningen beskriver procedure og krav

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere