SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE"

Transkript

1 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN

2 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen, i stedet mødte Jens Otto Dalhøj. Til behandling forelå: 6. Forretningsorden for Sammenlægningsudvalget Mødeplan for Sammenlægningsudvalget Udpegelse af stedfortræder for formanden for Sammenlægningsudvalget til KL s repræsentantskab Kasse- og regnskabsregulativ for Sammenlægningsudvalget Valg af revisionsregulativ Budget for Sammenlægningsudvalget Tegningsret Oprettelse af Sammenlægningssekretariat Bemyndigelse til KL som arbejdsgiverorganisation for Sammenlægningsudvalget og den nye kommune Udpegelse af repræsentanter til at forhandle med Amtet om fordeling af aktiver, passiver og medarbejdere Fastsættelse af evt. vederlag til Sammenlægningsudvalgets 1. næstformand Valg af revision for Sammenlægningsudvalget Genåbning af kommunernes budgetter for LUKKET PUNKT: Ansættelse af kommunaldirektør i NyBogense Kommune LUKKET PUNKT: Ansættelse af vicekommunaldirektør i NyBogense Kommune..18

3 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 9 6. Forretningsorden for Sammenlægningsudvalget Sagsnr J.nr Sammenlægningsudvalget vedtager selv sin forretningsorden jf. Lov om revision af den kommunale inddeling 16. Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for Sammenlægningsudvalget, som er udleveret til medlemmerne den 8. december 2005 i det grå ringbind. Bilag: Forslaget ligger i sagen. Administrationens indstilling: Administrationen anbefaler forretningsordenen godkendt. Godkendt med den ændring, at han udskiftes med medlemmet. 7. Mødeplan for Sammenlægningsudvalget Sagsnr J.nr Der er udarbejdet forslag til mødeplan for Sammenlægningsudvalget, som indebærer, at Sammenlægningsudvalget i 2006 skal holde sine møder på følgende datoer: 25.01, , , , , , , , , , og , alle dage kl Sammenlægningsudvalget skal ligeledes tage stilling til, hvor møder skal afholdes jf. Lov om revision af den kommunale inddeling 12. Bilag: Forslag til mødeplan er vedlagt dagsordenen.

4 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 10 Godkendt således at budgetmøderne afholdes på den måde, at det ordinære møde holdes kl og budgetmøderne (1. og 2. behandling) afholdes kl Det konservative Folkeparti stillede forslag om, at møderne går på skift mellem de tre kommuner. Dette godkendt. Mødet den afholdes på Otterup Rådhus. 8. Udpegelse af stedfortræder for formanden for Sammenlægningsudvalget til KL s repræsentantskab Sagsnr J.nr Formanden for Sammenlægningsudvalget i 2006 (den kommende borgmester) er medlem af KL s repræsentantskab. I henhold til 13 i KL s nye love vælger Sammenlægningsudvalget en personlig stedfortræder for formanden til KL s repræsentantskab. Valget af stedfortræder har gyldighed for hele valgperioden Christian Sommerlund blev udpeget. 9. Kasse- og regnskabsregulativ for Sammenlægningsudvalget Sagsnr J.nr Af Lov om revision af den kommunale inddeling 28, stk. 2 fremgår, at Sammenlægningsudvalgets kasse- og regnskabsvæsen udøves i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet for en af de kommuner, der indgår i sammenlægningen. Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om, hvilken af de i 1. pkt. nævnte kommuners kasse- og regnskabsregulativ Sammenlægningsudvalgets kasse- og regnskabsvæsen skal udøves i overensstemmelse med.

5 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 11 Bilag: Søndersø Kommunes regnskabsregulativ ligger i sagen. Administrationens indstilling: Det indstilles, at Søndersø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal være gældende for Sammenlægningsudvalgets regnskabsperiode. Godkendt. 10. Valg af revisionsregulativ Sagsnr J.nr Af Lov om revision af kommunernes inddeling 28, stk. 3 fremgår, at revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab foretages i overensstemmelse med revisionsregulativet for en af de kommuner, der indgår i Sammenlægningen. Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om, hvilken af de i 1. pkt. nævnte kommuners revisionsregulativ, revisionen skal foretages i overensstemmelse med. Bilag: Søndersø Kommunes revisionsregulativ ligger i sagen. Administrationens indstilling: Det indstilles, at Søndersø Kommunes revisionsregulativ skal være gældende for Sammenlægningsudvalgets funktionsperiode. Godkendt.

6 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: Budget for Sammenlægningsudvalget 2006 Sagsnr J.nr I henhold til Lov om revision af den kommunale inddeling 27, skal Sammenlægningsudvalget vedtage sit budget for Sammenlægningsudvalgets funktionsperioden (1. januar december 2006). Budgettet skal kun undergå 1 behandling, ligesom der ikke skal budgetteres med overslagsår. Når budgettet er vedtaget, skal der inden 1. maj 2006 udsendes en kort redegørelse om indholdet til alle borgerne i de involverede kommuner. Dette kan ske ved annoncering i den lokale ugepresse. Godkendt. 12. Tegningsret Sagsnr J.nr Af Lov om revision af den kommunale inddeling 18 fremgår, at styrelseslovens 32 finder anvendelse på Sammenlægningsudvalgets virksomhed, hvilket betyder, at dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning til garantiforpligtelse underskrives af Sammenlægningsudvalgets formand eller næstformænd og en eller to personer, der er bemyndiget hertil af Sammenlægningsudvalget. De personer, der skal være bemyndiget hertil fra administrationens side, skal være angivet ved navns nævnelse. Bent Dyssemark og Christian Sommerlund samt John Therkelsen blev godkendt.

7 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: Oprettelse af Sammenlægningssekretariat Sagsnr J.nr Af Lov om revision af den kommunale inddeling 14 fremgår, at Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om etablering af administrativ bistand i forbindelse med udvalgets arbejde, herunder om ansættelse og afskedigelse af personale hertil. Der er udarbejdet forslag til fremtidig sekretariatsbetjening af Sammenlægningsudvalget. Bilag: Forslag til fremtidig sekretarariatsbetjening er vedlagt dagsordenen. Administrativ indstilling: Det indstilles, at der oprettes et lille snævert sekretariat med en sekretariatsleder og nogle få medarbejdere, som er parate til at yde en ekstraordinær indsats med at koordinere de opgaver, som bliver stillet sekretariatet med hensyn til at samarbejde med de i dag værende forvaltningschefer og andre ledere samt at koordinere dette arbejde med de snart udnævnte ledere i den nye organisation for derigennem at sikre de bedste løsninger for fremtiden. Der vil altså blive tale om at arbejde i en form for matrixorganisation, som vil komme til at bestå af kommunaldirektør og vicekommunaldirektør, sekretariatsleder og nogle får medarbejdere i et sekretariat samt lederne i den øvrige organisation i de tre kommuner. Sekretariatets funktion vil primært blive at definere og bestille opgaver i organisationen og sikre, at kvaliteten er i orden og at afrapportering bliver overholdt tidsmæssigt, så sagerne rettidigt kan forelægges for Sammenlægningsudvalget. Størrelsen af sekretariatet vil løbende blive vurderet. Ud over kommunaldirektøren i den nye kommune samt kommunaldirektørerne fra de gamle kommuner, finder vi, at sekretariatet fra begyndelsen skal normeres med 1 leder og 1 medarbejder. Lederen vil ikke kunne udpeges, før den administrative organisation er på plads, idet vi forestiller os, at lederen skal findes blandt de nuværende chefer og ledere. Da vi ikke har overblik over opgavernes omfang, vil vi forbeholde os ret til løbende at justere sekretariatets normering. Sekretariatet skal træde i kraft den 1. januar 2006 eller snarest derefter. Godkendt.

8 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: Bemyndigelse til KL som arbejdsgiverorganisation for Sammenlægningsudvalget og den nye kommune Sagsnr J.nr Sammenlægningsudvalgene er ikke medlemmer af KL og har ikke afgivet bemyndigelse til KL til at agere som arbejdsgiverforening. Sammenlægningsudvalgene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns kompetence. På den baggrund skal Sammenlægningsudvalget tage stilling til, om udvalget vil bemyndige KL til at agere som arbejdsgiverorganisation. I givet fald omfattes man af Lønningsnævnets godkendelse af KL s overenskomster og aftaler, og der etableres et sikkert kollektivt arbejdsretligt grundlag for Sammenlægningsudvalget og den nye kommune. Godkendt. 15. Udpegelse af repræsentanter til at forhandle med Amtet om fordeling af aktiver, passiver og medarbejdere Sagsnr J.nr Af procedurelovens 10 fremgår, at da forhandlingerne med amtet om fordeling af medarbejdere, aktiver og passiver indledes i januar måned, skal Sammenlægningsudvalget udpege repræsentanter til forhandlingerne. Det er et krav, at Sammenlægningsudvalget vælger repræsentanterne på et møde i Sammenlægningsudvalget. Den fælles Kommunalbestyrelse har på sit møde den 13. juni 2005 besluttet at bemyndige de tre kommunaldirektører til at forhandle i forbindelse med personaleoverdragelse, og at den samlede Styregruppe bestående af de tre borgmestre og de tre kommunaldirektører blev udpeget som forhandlingsudvalg vedrørende evt. overdragelse af institutioner fra amtet til kommunen. Bent Dyssemark, Arne Kruse, Erik Hansen, Jes K. Hansen, Inge Frandsen og John Therkelsen bemyndiges til at forhandle.

9 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: Fastsættelse af evt. vederlag til Sammenlægningsudvalgets 1. næstformand Sagsnr J.nr Sammenlægningsudvalget kan iht. 10, stk. 3 i bekendtgørelse om vederlag og diæter m.v. til medlemmer af forberedelsesudvalg og sammenlægningsudvalg beslutte, at der kan ydes vederlag til 1. næstformand for sammenlægningsudvalget, og at denne kan oppebære et vederlag på op til 10% af vederlaget til formanden for sammenlægningsudvalget. Vederlaget kan først få virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse for resten af funktionsperioden. Bilag: Notat vedrørende vederlag til næstformanden i sammenlægningsudvalget er vedlagt dagsordenen. Økonomiske oplysninger: Det kan besluttes ikke at yde vederlag eller at yde et vederlag på 1-10% af formandsvederlaget. 10% vederlag udgør p.t kr. Ved afstemning stemte 14 (V, F, N, B, O) 9 imod 2 (C) stemte for vederlag på 0% Et 5% vederlag til 1. næstformands. Forslaget blev vedtaget.

10 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: Valg af revision for Sammenlægningsudvalget Sagsnr J.nr Af Lov om revision af den kommunale inddeling 28 fremgår, at Sammenlægningsudvalget antager en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden til at revidere Sammenlægningsudvalgets regnskab. Styregruppen har på sit møde den 9. august 2005 besluttet at indstille til Sammenlægningsudvalget, at Kommunernes Revision indstilles som revision for Sammenlægningsudvalget. Der foreligger tilbud fra Kommunernes Revision på at revidere Sammenlægningsudvalgets regnskab. Godkendt. 18. Genåbning af kommunernes budgetter for 2006 Sagsnr J.nr Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren har udsendt skrivelse af 21. december om kommunernes budgetter for I skrivelsen anføres, at niveauet for serviceudgifter i kommunernes budgetter for 2006 samlet er godt 2 mia. kr. højere end aftalt. Den anføres, at denne vækst i budgetterne kan medvirke til et kapacitetspres i økonomien, som er uholdbart. Ligeledes anses udgiftsudviklingen for problematisk, da den kan give de nye kommuner et dårligt økonomisk udgangspunkt. Derfor anmoder regeringen samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte.

11 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 17 Da eventuelle politiske beslutninger også skal træffes i sammenlægningsudvalgene har regeringen gennemført en række initiativer for at styrke sammenlægningsudvalgenes kompetence. Indenrigs- og sundhedsministeren har udsendt en ændret Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, hvor sammenlægningsudvalgene tillægges større kompetence. Med de nye regler kan sammenlægningsudvalget pålægge sammenlægningskommunerne at nedsætte alle typer drifts- og anlægsbevillinger på budgetter for Samtidig skal alle tillægsbevillinger som udgangspunkt godkendes af sammenlægningsudvalget. Kommunernes tilpasninger i budgetterne skal være indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 15. februar Stigningen i serviceudgifterne fra 2005 til 2006 for NyBogense samlet og for hver af de tre kommuner er opgjort således: Mio.kr. Budget 2005 Budget 2006 Vækst i løbende priser Vækst i løbende priser i % Bogense ,4% Otterup ,5% Søndersø ,7% Ny Bogense ,6% Væksten i serviceudgifter er opgjort i løbende priser, hvilket betyder, at stigningen iht. aftale mellem KL og regeringen må være på 2,7%. Godkendt at budgetterne genåbnes, og at der flyttes flest mulige penge fra drift til anlæg.

12 Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: LUKKET PUNKT: Ansættelse af kommunaldirektør i NyBogense Kommune Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Ansættelse af vicekommunaldirektør i NyBogense Kommune Sagsnr J.nr

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere