Vilkår for Fritidshus Bygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Fritidshus Bygning"

Transkript

1 Vilkår for Fritidshus Bygning Oktober 2010

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Fritidshus Bygning Værd at vide før du læser vilkårene Et par ord om Skadehjælp Har du spørgsmål til forsikringen? Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeks regulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Risikoændring Ejerskifte Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket i et andet selskab Krig, natur katastrofer og atomskader Ankenævn Voldgift Lovgivning Hvad kan fritidshus forsikringen bestå af? Brandforsikring 18. Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Kaskoforsikring 20. Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Svampe- og insektforsikring 22. Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Rørforsikring 24. Skjulte rør* og stik ledninger* Beregning af erstatning Lejerskade 26. Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Særlige erstatnings regler Byggeforsikring 29. Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Erstatningsregler 31. Hvordan erstatter vi skaderne? Betaling af erstatning Udgifter til redning og flytning samt huslejetab Husejeransvarsforsikring 34. Forsikrings sum* Hvilket ansvar er dækket? Særlige regler Retshjælp 37. Retshjælpsforsikringen Ordforklaring Side 3

4 Et par ord om Fritidshus Bygning Værd at vide før du læser vilkårene Når der i vilkårene står du, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt i punkt 1 Hvem er sikret?. I vilkårene finder du ord, som er markeret med *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen. Du finder ordforklaringen bagerst i dine vilkår. Et par ord om Skadehjælp Skadehjælp 24 timer i døgnet Ring til Skadehjælp på telefon , hvis du vil anmelde en skade. Du kan også anmelde en skade via internettet på Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Topdanmark, hvis du har spørgsmål til forsikringen. Du finder telefonnummeret på din police. 4

5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? A Forsikringstageren* som ejer eller bruger af det forsikrede. B Byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter nybygning eller tilbygning. Medhjælp ved pasning af ejendommen, men udelukkende i forbindelse med ansvar for skader, der hører under husejeransvarsforsikringen. 2. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker på det forsikringssted, der er nævnt i policen. 3. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren* betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Påkrav* om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. Bliver beløbet ikke betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, kan Topdanmark efter retsplejeloven foretage udlæg - uden dom - for det skyldige beløb, renter, andre omkostninger - herunder advokatomkostninger, som vedrører bygningsbrandforsikringen. For den øvrige del af forsikringen mistes retten til erstatning. 4. Gebyr Gebyrer for serviceydelser Topdanmark har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 5. Indeks regulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer*, selvrisiko beløb* og andre beløb, der er nævnt i police og vilkår bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Stati- 5

6 stik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6. Selvrisiko A Selvrisiko* trækkes først fra, når erstatningsberegningen har fundet sted. Forsikringstageren* betaler selv skadeudgifter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet*. B D E F Hvis forsikringstageren* har flere forsikringer i Topdanmark, der bliver ramt af samme skade, kan selvrisikobeløbet* ikke overstige det største af disse forsikringers selvrisiko*. Topdanmark lægger ikke selv risiko* ud. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter ved skader, der ikke overstiger selvrisikobeløbet*. Der gælder særlige selvrisikobestemmelser for følgende dækninger: Lejerskade 893 kr. (2010) Glas og sanitet 821 kr. (2010) Retshjælp jf. de særlige vilkår De aktuelle beløb fremgår af policen. Er forsikringen tegnet med en højere selvrisiko, er det dog denne selvrisiko, der gælder ved lejerskade. 7. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren* eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren* har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på www. topdanmark.dk. Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler. Se punkt D. B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren* og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko*, forhøje en eksisterende selvrisiko*, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren* kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal dog have skriftlig besked inden. 3. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler. Se punkt D. D Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren* ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens* ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 4. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler om opsigelse. Se punkt D. Topdanmarks accept af opsigelse af bygningsbrandforsikringen forudsætter samtykke fra de tinglyste rettighedshavere, hvis ikke ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et selskab, der har tilladelse til at sælge bygningsbrandforsikring. Topdanmark kan med øjeblikkelig virkning opsige bygningsbrandforsikringen for bygninger, der ikke er forsvarligt 6

7 indrettet mod brandfare, og for bygninger som er forladte*. I forhold til de tinglyste rettighedshavere ophører Topdanmarks ansvar med 14 dages varsel. 8. Ret til besigtigelse Topdanmark har ret til at foretage besigtigelse af forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 9. Risikoændring A Ny- og tilbygninger er kun dækket, hvis dette er skriftligt bekræftet af Topdanmark. B Ombygning, ændring af tag beklædning, samt forandring af bygningers anvendelse skal meddeles Topdanmark, før arbejdet sættes i gang. Herefter tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 1. Hvis Topdanmark ikke får med delelse, kan retten til erstatning helt eller delvist mistes. 2. For de berettigede ifølge samt lige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, ophører Topdanmarks ansvar dog med 14 dages varsel. 10. Ejerskifte A Ejerskifte skal straks meddeles Topdanmark. 1. Den ny ejer er dækket af forsikringen i 1 måned efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke er dækket af en anden forsikring. 2. Hvis en forsikringstager dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, medmindre den ønskes ændret eller ophævet. Topdanmark skal dog have meddelelse. B Bygningsbrandforsikringen fort sætter dog, indtil det efter reglerne i punkt 7 D dokumenteres, at Topdanmark ikke længere hæfter over for panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. 11. Hvis skaden sker A Skade skal anmeldes hurtigt Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes til Topdanmark. Er der tale om indbrudstyveri, forsøg på det eller hærværk* skal dette straks anmeldes til politiet. B Skade skal afværges eller begrænses Afværgelse eller begrænsning af en skade skal altid forsøges. Topdanmark kan træffe foranstaltninger med samme formål. Udbedring af skade skal aftales med Topdanmark Udbedring af skade, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun ske efter aftale med Topdanmark. Foreløbig udbedring må foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger, men eventuelt udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen er afsluttet. D Ved mistanke om svampe-, råd- eller insektangreb Ved svampe-, råd- eller insektangreb skal anmeldelse ske allerede ved mistanke om skade. Det er vigtigt, at bekæmpelse sker så tidligt som muligt. 12. Hvis skaden også er dækket i et andet selskab Er der købt tilsvarende forsikring hos andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er købt hos andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 7

8 13. Krig, natur katastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 14. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede* og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede* klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan der klages Sikrede* skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede* får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Voldgift A Aftalt voldgift* Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstageren* og Topdanmark om opgørelsen af en skade, kan forsikringstageren* og Topdanmark aftale, at skaden bliver opgjort af upartiske vurderingsmænd. B Hvordan foregår voldgift*? Forsikringstageren* og Topdanmark vælger hver sin vurderingsmand. Inden forretningens foretagelse vælger vurderingsmændene en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træffer afgørelse om de punkter, der er uenighed om. Hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige om at vælge en opmand, udpeger Sø- og Handelsretten denne. Vurderingsmændenes rolle Vurderingsmændene udarbejder en skadeopgørelse i nøje overensstemmelse med policens og vilkårenes bestemmelser og forklarer denne skriftligt. Resultatet af deres opgørelse kan ikke indbringes for domstolene. D Voldgiftsrettens rolle Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmændene og opmanden. 16. Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 8

9 17. Hvad kan fritidshus forsikringen bestå af? Forsikringens omfang fremgår af policen og kan bestå af: Brandforsikring, se punkt 18 og 19. Kaskoforsikring, se punkt 20 og 21. Svampe- og insektforsikring, se punkt 22 og 23. Rørforsikring, se punkt 24 og 25. Lejerskade, se punkt Byggeforsikring, se punkt 29 og 30. Husejeransvarsforsikring og Retshjælp, se punkt Brandforsikring 18. Hvad omfatter forsikringen? A Forsikringen omfatter bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv. B Desuden er følgende omfattet af forsikringen, hvis det ejes af forsikringstageren* og hører til de bygninger, der er nævnt under punkt A: 1. Faste el-installationer, herunder a. stikledninger* og hoved tavler. b. lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som fx pærer og lysstofrør. c. kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn, hvis der ikke er styretavle. Styretavle og motorværn er ikke omfattet. 2. Fast bygningstilbehør*, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder a. gas- og vandinstallationer. b. rumtemperatur- og rumventilationsanlæg. c. sanitets*- og kloakanlæg. d. glas* og ruder af andet mate riale (se nærmere under punkt 21 F). e. hårde hvidevarer. 3. Gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 4. Anlæg til brandsikring af byg ningen eller afsnit af denne. 5. Flagstænger, antenner til ikke erhvervsmæssigt brug, gård belægninger, grundvandspumper og hegn, dog ikke levende hegn. 6. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi og højst med kr. (2010). 7. Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. a. Udgifter til retablering af haveanlæg godtgøres med højst kr. (2010). For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning - det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. b. Erstatning bortfalder, hvis retablering ikke finder sted. 19. Hvilke skader er dækket? Det er direkte skade på det forsikrede ved: A Brandskade Som brandskade dækkes: 1. Brand* (ildsvåde). Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet, anses ikke for brandskade og er derfor ikke dækket. Dog dækkes smeltning af ting, der er imprægneret mod brand. 9

10 2. Lynnedslag*. Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løs øre, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. 3. Eksplosion* 4. Tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning. 5. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte spræng stoffer. 6. Pludselig opstået tilsodning* fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 7. Forsikringen dækker desuden a. skade, der i forbindelse med en brandskade påføres det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brandskader. b. forsikrede ting, der bortkommer under en brandskade. 8. Forsikringen dækker ikke a. driftstab eller andet indirekte tab*. b. skade ved rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Som elektrisk fænomen kan fx nævnes induktion og overspænding fra tordenvejr. B Kortslutning 1. Selv om der ikke opstår brand, dækker forsikringen direkte skader som følge af kortslutning* på a. den faste el-installation, se punkt 18 B 1 a-c. b. el-motorer på indtil 25 hk med undtagelse af synkronmotorer i programværker, el-ure, styre enheder og lignende. 2. Ved kortslutning forstås i disse vilkår forbindelse mellem el førende dele eller mellem elførende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væ sentlig større end den normale driftsstrøm. 3. Forsikringen dækker ikke a. skade som følge af installation eller anvendelse i strid med stærkstrømsreglementet. b. skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse. c. skade, som skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring. d. skade, der er dækket af garanti. 4. For kortslutningsskade gælder særlige erstatningsregler, se punkt 31 G. Kaskoforsikring 20. Hvad omfatter forsikringen? A Forsikringen omfatter de bygninger, installationer og bygningstilbehør m.m., der er nævnt i punkt 18. B Forsikringen omfatter ikke 1. bygninger og anlæg, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 2. de bygningsdele, der er nævnt under punkt 18 B, hvis de hører til bygninger, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 3. haveanlæg. Dog dækkes håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade med de i punkt 18 B 7 anførte begrænsninger. 4. telte, boble- og presenninghaller. 5. baldakiner, halvtage, sol afskærm ninger, markiser og overdækninger. 6. vindmøller, anlæg til biogas, sol- og jordvarme og andre ved varende energikilder. 7. projektører og skilte. 10

11 21. Hvilke skader er dækket? Det er en forudsætning for dækningen, at den opståede skade ikke skyldes det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. I frostperioder skal rør, beholdere mv. holdes tømte for vand, hvis huset er uopvarmet. Dækket er direkte skade på det forsikrede ved: A Storm*, herunder skypumpe og eventuelt samtidigt forvoldt nedbørsskade. 1. Som stormskade dækkes i disse vilkår skade forvoldt allerede ved vindstyrke 8 svarende til en vindhastighed på 17,2 m/sek. 2. Forsikringen dækker ikke skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. B Snetryk Vand der under voldsomt skybrud* eller under voldsomt tøbrud* ikke kan få normalt afløb* og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. Forsikringen dækker ikke 1. skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre det skyldes tilfældigt teknisk svigt (fx i en grundvandspumpe). 2. skade som følge af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. D Udstrømning af vand, olie eller kølevæske 1. Forsikringen dækker skade på grund af vand, olie eller kølevæske, der tilfældigt og pludseligt strømmer ud fra a. røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg. b. vand-, varme- og sanitets* installationer. 2. Forsikringen dækker ikke a. udgifter til reparation af tærede røranlæg m.m. samt hermed forbundne udgifter til lokalisering af skaden og reparation af bygningsdele. b. skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle- og fryseanlæg. c. skade ved udstrømning fra an læg af erhvervsmæssig karakter. d. skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand. e. skade forårsaget af vand fra tagrender eller disses nedløbsrør. f. vandskade som følge af frost sprængning, der ikke skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen*. E F Frostsprængning 1. Hvis skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen*, dækker forsikringen frostsprængning af a. røranlæg, der tilfører bygningerne vand. b. røranlæg, der indgår i byg ningens vand- og sanitets*-installationer. c. centralvarme- og varmtvands anlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere, radiatorer, wc-kummer og -cisterner. 2. Forsikringen dækker ikke a. frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton. b. udgift til optøning. c. frostskade på udendørs springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer. Brud på glas og sanitet 1. Ved enhver skade på glas* og sanitet* i andre bygninger end beboelsesbygningen er der en selvrisiko på 893 kr. (2010). 2. Forsikringen dækker a. brud på glas, der er monteret som en bygningsdel. b. brud på fastmonterede hånd vaske, badekar, bideter, wc-kummer og -cisterner. 3. Forsikringen dækker ikke 11

12 a. ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud, medmindre skaden har gjort installationen ubrugelig. b. skade i forbindelse med repara tion eller ombygning. c. skade på drivhuse og mist bænke. d. punkteringer og andre utæt heder i termoruder. G Indbrudstyveri eller forsøg på det samt hærværk* på det forsikrede i forbindelse med indbrud eller indbrudsforsøg. H Væltende eller nedstyrtende ting, der udefra beskadiger det forsikrede. J Pludselige skader der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket i det foregående. 1. Ved en pludselig skade skal både dens årsag og skadevirkning være øjeblikkelig og uventet. Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal altså være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. 2. Forsikringen dækker ikke a. skader, der skyldes dryp, udsivning, revnedannelser ved frost, tæring, sætning, trafikrystelser, dyr, der gnaver eller bygger reder eller lignende skader. b. skader, som opstår ved almindelig brug herunder rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig vedlige holdelse, fx ridser, skrammer eller tilsmudsning ved spild af fødevarer o.l. c. skader forvoldt af lejere eller lånere. Svampe- og insektforsikring 22. Hvad omfatter forsikringen? A Forsikringen omfatter de bygninger, der er nævnt i punkt 18. B Forsikringen omfatter ikke 1. bygninger, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 2. svampeskade på verandaer, terrasser, altaner, garager, udhuse eller lignende af træ samt kældergulve og paneler på kældervægge. 3. haveanlæg. Dog dækkes håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade med de i punkt 18 B 7 anførte begrænsninger. 23. Hvilke skader er dækket? A Dækket er direkte skader ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe* og insekter på træ- og murværk konstateret og anmeldt i forsikrings tiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. B For svampe- og insektskade gælder særlige erstatningsregler, se punkt 31 F. Forsikringen dækker ikke 1. skade forårsaget af råd* eller rådborebiller. 2. skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 3. skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. 4. skade som følge af materiale- eller konstruktionsfejl herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl. Er fejlen begået, før ejendommen over tages af forsikringstageren*, er denne dog dækket, hvis han ikke vidste eller burde vide, at der var materialeeller konstruk tionsfejl. 5. skade på sternbeklædning, tagudhæng, vindskeder og de tilhørende dæklister. 6. skade på uafdækkede spær, bjælke og remender. 12

13 Rørforsikring (Tillæg til Kaskoforsikringen) 24. Skjulte rør* og stik ledninger* A Indvendige rør Forsikringen dækker direkte skader på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer som findes i eller under de forsikrede bygninger. Ved skjulte installationer forstås rør, der er indstøbt eller skjult under gulve, i kanaler eller krybekældre, i vægge eller i skunkrum e.l. samt kedler og beholdere, der er indbyggede, så de er utilgængelige. Med utilgængelig menes, at der ikke er direkte adgang til installationen uden brug af værktøj, eller at der ikke findes en permanent trappe til lofts- eller kælderrum. Isolering alene medfører ikke, at installationer er skjult. De enkelte dele i en kedelunit betragtes kun som skjulte installationer, såfremt hele enheden er skjult. Forsikringen dækker også nødvendige udgifter til trykprøvning og sporing af skaden samt omkostninger til udbedring og istandsættelse efter skaden, herunder også reparation af den utæthed, der er årsag til udsivningen. Forsikringen dækker ikke 1. skade, som er konstateret, inden rørforsikringen er trådt i kraft. 2. hvis der foretages ændring i installationen, uden Topdanmark er underrettet, før arbejdet udføres 3. skade på kedler og beholdere, der er mere end 10 år gamle. 4. frostsprængning og vandskade som følge heraf. B Udvendige stikledninger* Forsikringen dækker skade konstateret i forsikringstiden på de udvendige stikledninger* til gas-, vand-, varme- eller afløbsinstallationer mellem huset og hovedledningen, herunder ledninger mellem flere bygninger på samme grund. Det er en forudsætning, at forsikringstageren* har vedligeholdelsen. Ved skade forstås at der skal være funktionsforstyrrelser som følge af brud, rødder, forskudte samlinger eller åbne samlinger. Forsikringen dækker også nødvendige udgifter til sporing af skaden samt omkostninger til udbedring og istandsættelse efter skaden. 25. Beregning af erstatning Skader, der er dækket af rørforsikringen, opgøres efter de samme regler, som er nævnt i punkt 31 A Skadeopgørelse, men med følgende ændringer: 1. Indvendige rør Erstatningen fastsættes til nyværdi, således at fradag for værdiforringelse efter punkt 31A 5 ikke gøres gældende 2. Stikledninger Erstatningen fastsættes til nyværdi, dog således at fradrag for værdiforringelse efter punkt 31A 5 højst kan udgøre kr. pr. skade. (2010). Lejerskade (i tilknytning til kasko for fritidshusforsikring - bygning) 26. Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter skade forvoldt af lejere, som er anvist enten gennem et udlejningsbureau eller gennem en lejekontrakt med depositum. 13

14 27. Hvilke skader er dækket? A Skade, hvor lejere kommer til at ødelægge ting ved et uheld. B Hærværk på fritidshuset forvoldt af lejere. Huslejetab, som udlejer kan få, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt som følge af en skade, og det kan dokumenteres ved en lejekontrakt, at huset skulle have været udlejet i den pågældende periode, dog højst 1 år. 28. Særlige erstatnings regler Ved skader forvoldt af lejere gælder en særlig selvrisiko, se punkt 6. Byggeforsikring 29. Hvad omfatter forsikringen? A Forsikringen omfatter de bygninger mv., der er nævnt i punkt 18, når de er under opførelse, tilbygning eller ombygning. Herunder større reparationer, som fx udskiftning af tagbeklædning. B Endvidere omfatter forsikringen materialer, der er på byggepladsen, og som skal monteres i bygningen. De ting, der er nævnt i punkt 20 B, er kun dækket mod brand skade. 30. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker 1. brandskade som nævnt i punkt 19 A. 2. stormskade* og skypumpe som nævnt i punkt 21 A. Det er en forudsætning for dækningen, a. at den opståede skade ikke skyldes det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. b. at projektet opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen. c. at projektet er godkendt af byggemyndighederne. d. at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. e. at glas* og sanitet* er monteret i selve bygningen. Erstatningsregler 31. Hvordan erstatter vi skaderne? A Erstatningens beregning 1. Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt (nyværdiforsikring). 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger og højst priser for bygge materialer og -metoder, der er gængse* på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 14

15 5. Var det beskadigede på grund af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen. 6. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. B Oprydningsomkostninger 1. Topdanmark erstatter nødven dige udgifter til oprydning af det forsikrede efter en skade. 2. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Restværdierstatning (totalskade). 1. Hvis bygningen er beskadiget mindst 50 % (opgjort efter punkt A), kan forsikringstageren - i stedet for reparation - vælge at få nedrevet resterne og opgjort erstatningen, som om hele bygningen var ødelagt ved skaden. Restværdierstatningen opgøres efter de samme regler som den egentlige skadeerstatning, se punkt A. 2. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. 3. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen, og at erstatningen anvendes til genopførelse af en ny bygning. 4. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. Hvis forsikringstageren* over tager sådanne rester, nedsættes erstatningen med det beløb, de er ansat til i erstatnings opgørelsen. D Forøgede byggeudgifter 1. Forsikringen erstatter forøgede byggeudgifter, som efter en skade - ved istandsættelse eller genopførelse - påføres forsikringstageren* til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen. Erstatningen for hver bygning er begrænset til 10 % af bygningens nyværdi og højst kr. (2010). 2. Erstatningen fastsættes til de udgifter, der er nævnt under 1, og som vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. 3. Det er en forudsætning for dækningen, at a. udgifterne vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for. b. dispensation fra bestemmel serne ikke har kunnet opnås. c. det beskadigedes værdiforringelse på grund af slid og alder ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdien. d. istandsættelse eller genopførelse finder sted. 4. Forsikringen dækker ikke a. udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. b. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. E F Anvendelige rester Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50 %. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. Svampe- eller insektskade 1. Ved svampeskade* eller angreb af træødelæggende insekter betales for udskiftning eller af stivning af det angreb ne træ værk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. 2. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 3. I øvrigt gælder erstatnings reglerne i punkterne A til D samt punkterne G og H. G Kortslutningskade 1. Skade på den faste el-installa tion erstattes efter reglerne i punkt A. 15

16 2. Skade på el-motorer: a. Totalskade erstattes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien: Genstandens alder indtil 2 år 100 % 3 år 80 % 4 år 60 % 5 år 40 % 6 år 20 % Efter det 6. år dækker forsikringen ikke. b. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. H Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt*, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. I Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, betales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne under punkt A. 32. Betaling af erstatning A Erstatning til genoprettelse Erstatning betales, når reparation eller genopførelse af det beskadigede har fundet sted. B Erstatningen til fri rådighed Hvis erstatningen ikke bruges til reparation eller genopførelse af det beskadigede, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Betaling af erstatning forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 33. Udgifter til redning og flytning samt huslejetab A I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales ud over erstatningen for bygningen 1. rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. 2. huslejetab, hvis et udlejet fritidshus bliver ubeboeligt. Erstatningen beregnes på grundlag af gældende lejekontrakt og betales i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst for 1 år. 3. rimelige og nødvendige merudgifter til afholdelse af tilsvarende egen ferie, hvis denne egen ferie var påbegyndt i huset eller umiddelbart forestående. Disse merudgifter erstattes med indtil kr. (2010) om ugen og højst kr. (2010) i alt. B D Hvis der ikke er indboforsikring, betales rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af sikredes indbo samt opmagasinering af dette i indtil 1 år. Eventuel besparelse eller erstatning fra anden forsikring fradrages i erstatningen. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 16

17 Husejeransvarsforsikring 34. Forsikrings sum* A Forsikringen dækker for hver skade med indtil 10 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for skade på dyr og ting. Beløbene indeksreguleres ikke. B Herudover betales omkostningerne i forbindelse med erstatnings sagen og de renter, som skadelidte får tilkendt. Forsikringen betaler også de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af sikrede. 35. Hvilket ansvar er dækket? A Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, dyr og ting, sikrede - som ejer af den forsikrede ejendom - efter dansk ret er blevet ansvarlig for, mens forsikringen er i kraft. B På samme måde dækkes erstatningsansvaret for personer i forsikringstagerens* tjeneste, når de er beskæftiget ved ejendommens pasning. 36. Særlige regler A Aftaler Forsikringen dækker ikke ansvar, der udelukkende støttes på aftaler, som de sikrede har indgået. B Anlægs- og byggearbejde Forsikringen dækker ikke ansvar for 1. skade ved udgravning eller grund forstærkning herunder pilotering, nedbrydningsarbejde, jord- eller grundvandssænkning eller brug af sprængstoffer. 2. skade på ting i forbindelse med andet byggearbejde. Biler, motorcykler, knallerter mv. samt både og fly Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt med biler, motor cykler, knallerter og andre motordrevne køretøjer samt både og registreringspligtige fly. Skade på selve køretøjet, båden eller flyet dækkes heller ikke. D Egne ting, lån, leje mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på dyr og ting, som de sikrede ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, befordring, behandling, har sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i deres varetægt*. E F Forurening Forsikringen dækker ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand, og den skade der derved sker på dyr og ting, hvis 1. skaden er opstået ved et enkeltstående uheld*, og 2. sikrede har overholdt de offentlige forskrifter. Haveredskaber med motor 1. Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt med havered skaber med en motor på under 5 hk. 2. Hvis sikrede er ansvarlig efter færdselslovens regler, dækkes med de forsikringssummer*, der er nævnt i færdselsloven. G Hunde Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af hunde. H Virksomhed på ejendommen Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed. 17

18 Retshjælp (i tilknytning til kaskoforsikring) 37. Retshjælpsforsikringen A Hvad dækker forsikringen? Retshjælpsforsikringen dækker dine udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister*. Du skal selv være involveret i sagen som privat person, og tvisten må ikke have forbindelse til dit erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine sagsomkostninger. Domstolene skal kunne afgøre din sag. Hvis sagen kan behandles af et godkendt klagenævn fx Forbrugerklagenævnet, er du forpligtet til først at benytte denne mulighed. B Anmeldelse af skade Får du brug for forsikringen, må du kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark Du skal selv anmelde sagen til os når sagen behandles under småsagsprocessen*. Vilkår Vilkår for retshjælpsforsikringen får du hos vores retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder dig. D Summer og selvrisiko* Fremgår af vilkårene for retshjælp. 18

19 Ordforklaring B Brand Ved brand forstår vi ildsvåde, der indebærer en løssluppen flammedannende ild, som har evnen til at brede sig ved egen kraft, og som har et større omfang. Skader forårsaget af stikflammer, hvor tingen ikke selvstændigt bryder i brand, er således ikke dækket. Svide-, glødeskader eller småhuller uden flammer er ikke dækket. Sodskader, der ikke er en følge af en brandskade, fx sod fra stearinlys, petroleums-/olielamper og gryder, er ikke dækket. E Eksplosion En meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig varme, der som regel ledsages af brag og lysglimt. Enkeltstående uheld Ved et enkeltstående uheld forstår vi, at skaden sker øjeblikkelig og uventet. Årsagen og virkningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. F Fast bygningstilbehør Ved fast bygningstilbehør forstår vi fx faste elinstallationer, hovedtavler, kraftinstallationer, lysinstallationer, grundvandspumper, fastmonterede anlæg til brand-, vandskade- og tyverisikring af bygninger og indendørs svømmebassiner. Forladte En bygning er forladt, når forsikringstageren eller andre ikke bruger den eller har opgivet at få et økonomisk udbytte af den fx ved salg. Forsikringssummer Forsikringssummen inkl. evt. senere indeksreguleringer er et udtryk for Topdanmarks maksimale hæftelse. Forsikringssummen skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af det forsikrede. Forsikringstager Ved forsikringstager forstår vi den, der har indgået aftalen med Topdanmark. G Glas Glas eller erstatningsmateriale for glas, der er monteret som en bygningsdel på den blivende plads, fx vinduer, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, ovnglas og døre til brusekabiner. Gængse Ved gængse byggematerialer forstår vi materialer, der kan indkøbes som almindelige standardmaterialer, det vil sige ikke specialfremstillede dele. Ved gængse byggemetoder forstås håndværksmæssige arbejder, der på skadetidspunktet er kendt og anvendt. H Hærværk Ved hærværk forstår vi skader forvoldt med vilje af personer uden lovlig adgang til bygningen. I Indirekte tab Indirekte tab, fx merforbrug af el er ikke dækket. Tab af vand og olie er kun dækket, hvis forsikringen omfatter Udvidet dækning. 19

20 K Kortslutning Ved kortslutning forstås forbindelse mellem el førende dele eller mellem elførende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. L Lynnedslag Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller den bygning, hvor genstanden befinder sig. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller bygningstilbehør. N Normalt afløb Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan løbe igennem. P Pludselig tilsodning Tilsodningen skal være øjeblikkelig og uventet, hvilket betyder at årsagen til tilsodningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Påkrav En henvendelse fra Topdanmark om, at forsikringen skal betales. R Retstvister Ved tvister forstår vi konkrete konflikter, der indeholder et rimeligt grundlag for et civilretligt søgsmål. Råd Skader på træ, der er forårsaget af svampe og/eller bakterier og hvor nedbrydningen er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse i forhold til konstruktionens forventede levetid. S Sanitet Ved sanitet forstår vi håndvaske, wc-kummer, fod-/badekar, bideter, cisterner og køkkenvaske. Selvrisiko/Selvrisikobeløbet Selvrisiko er den del af erstatning en, du selv skal betale, hvis du får en skade. Hvis du fx har en selvrisiko på kr. og har en skade på kr., får du 950 kr. i erstatning. Sikrede Sikrede er den, der har ret til ydelsen, hvis en forsikringsydelse kommer til udbetaling. Skjulte rør og kabler Ved skjulte rør og kabler forstås skjulte vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsrør, skjulte elkabler til ejendommens strømforsyning, bredbåndsforbindelse og rumopvarmning. Det er en forudsætning, at de skjulte rør og kabler befinder sig i de forsikrede bygninger eller under disse, regnet fra den udvendige side af fundamentet og ind i huset. Skybrud Usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på over 15 mm på 30 minutter eller, når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb* gennem i øvrigt utilstoppede afløb. 20

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere