Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri"

Transkript

1 Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt forskellige opfattelser omkring regelsættene for byggeri i sommerhusområderne. Disse opfattelser af reglerne er ofte ganske fastlåste ste og stammer fra tidligere praksis fulgt af kommunen og den erfaring, den enkelte har i forhold til et konkret byggeri. Det er vigtigt for kommunen at fåf kontakt med nøglepersoner n ude i området for netop at fåf ensrettet opfattelsen af regelsættene. Grundejerforeningerne udgør r om nogen netop nøglepersoner. n Afdeling Byg vil gerne med mødet m i aften både b udbrede kendskabet til de regelsæt, der er gældende g nu, og fortælle om den praksis, der anlægges ved behandling af byggesager med nye sager og lovliggørelser.

2 Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Forslag til emner for mødet: m 1. Kort gennemgang af nogle af de gældende g lokalplaner. 2. Oftest forekomne situationer. 3. Bebyggelsesregulerende bestemmelser. 4. Bebyggelsesprocent. 5. Antal bygninger påp ejendommen. 6. I tilfælde lde af dispensation. 7. Overdækkede arealer. 8. BBR og OIS. 9. Brand. 10. Spørgsm rgsmål l og kommentarer.

3 Kort gennemgang af nogle af de gældende g lokalplaner. Solbjerg Øster Hurup Lokalplan nr. S Lokalplan nr og nr Lokalplan nr og nr. S Korup Skelund Veddum Lokalplan nr. 13/2007 Lokalplan nr. B Lokalplan nr. 7.4 (H3), og nr. BL og nr. 15 (HAD) Helberskov Als Lokalplan nr. 7.3 (0.4) Lokalplan S Lokalplan S Visborg Lokalplan 27/2009 Hadsund Lokalplan Lokalplan 32/2009

4 Kort gennemgang af nogle af de gældende g lokalplaner I relation til temaet er det primært forhold omkring bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom samt bebyggelsens ydre fremtræden, der er interessant. Afstande til skel er ligeledes et emne, der meget ofte giver anledning til problemer. Bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocent for sommerhuse i almindelighed er 15 %, men de kan variere alt efter hvilken lokalplan der er. Udregningen af bebyggelsesprocenter sker ved at udregne etagearealet som ganges med 100, og derefter dividere med grundens størrelse. Langt de fleste bygningers etageareal svarer til bygningens ydre mål (længde x bredde)+ lukkede overdækninger. Der ud over medregnes garage/carport og udhuses samlede m² ud over de første 35 m². Ydre fremtræden. Bygninger må kun opføres i én etage uden udnyttet tagetage.

5 Oftest forekomne situationer. De forhold, som afdeling Byg oftest støder på ved en given sag, er: 1. For lille afstand fra beboelse til skel. 2. For lille afstand fra garage/carport til skel. 3. Inddragelse af overdækkede terrasser til beboelsesarealet (der opføres lige en væg for at minimere vindpåvirkning, og lige en væg.). Dermed fremstår den tidligere overdækkede terrasse nu som en del af beboelsen. 4. Placeringer af små bygninger som eksempelvis legehuse, redskabsskure og lignende.

6 Skelbræmmen i sommerhusområder. Skel Beboelse Carport/garage Skelbræmmen

7 Tilbygning ved sommerhus, inddragelse af overdækning

8 Ændret anvendelse, skur

9 Tilbygning, inddragelse af overdækket terrasse

10 Tilbygning ved carport

11 Oftest forekomne situationer, fortsat Ad 1. For lille afstand fra beboelse til skel. Nøgleordet her er sikkerheden i bygninger, der tjener som ophold for mennesker. Det er givet i Bygningsreglementet, at afstand til naboskel i sommerhusområder skal være mindst 5 m. Denne afstand til skel er fastlagt ud fra planmæssige årsager med ønsket om en åben bebyggelse i sommerhusområder. Denne afstand på 5 m til naboskel tjener endvidere som en sikkerhedsmæssig faktor i forhold til brandsmitte fra parcel og til parcel. Praksis. Afdeling Byg anlægger en restriktiv praksis omkring fjernelse af byggerier med ophold for personer, der ligger nærmere naboskel end 5 m ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn dog under hensyntagen til grundens geometri og de nærmeste omgivelser.

12 Lidt om højder h i skelbræmmen Beboelse Carport/garage Skel

13 Oftest forekomne situationer, fortsat Ad 2. For lille afstand fra garage/carport til skel. Det er givet i Bygningsreglementet, at afstand til skel skal være mindst 2,50 m og i skelbræmmen må højden være maksimalt være 2,50 m. Praksis. Afdeling Byg ser ikke muligheden for en mere lempelig administration af af standsbestemmelserne i et sommerhusområde i forhold til bestemmelser om afstandsforhold i et boligområde i eksempelvis Hobro. Ved afgørelser i sådanne sager indgår en vurdering af grundens geometri som en væsentlig faktor. Såfremt det er muligt at placere carporten på en anden måde kan det være en medvirkende årsag til at forlange carporten fjernet med en efterfølgende ny placering på grunden. Bygningens vedligeholdelsesmæssige stand er ligeledes væsentlig. Afdeling Byg har således muligheden for at vurdere den aktuelle bygnings stand ved afgørelse om nedrivning eller meddelelse om fornøden dispensation.

14 Bebyggelsesregulerende bestemmelser for beboelse Det er givet i det nu gældende Bygningsreglement om bebyggelsesregulerende bestemmelser for beboelse at: 1. Maksimalt etageantal: 1 2. Maksimal højde, tag: 5,0 m 3. Maksimal højde, ydervæg langs mindst en langside: 3,0 m 4. Mindst afstand til vej, sti og skel: 5,0 m Det bemærkes, at en lokalplan kan fastlægge særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser for enkelte områder og delområder.

15 Bebyggelsesregulerende bestemmelser for carporte, garager, udhuse og lignende mindre bygninger. Det er givet i det nu gældende Bygningsreglement om bebyggelsesregulerende bestemmelser for garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, at sådanne bygninger kan placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra skel mod vej, sti og nabo, når følgende bestemmelser er opfyldt: 1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m til 5,0 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. 2. De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller andre åbninger mod skel. 4. Tagvand skal holdes inde på egen grund.

16 Småbygninger påp højst 10 m². m Småbygninger i sommerhusområder må ikke opføres nærmere naboskel eller sti end 2,5 m. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1. Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m². 2. Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m. 3. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn. Det bemærkes også her, at der kan være særlige bestemmelser i en lokalplan, der regulerer udførelse og placering af sådanne småbygninger yderligere. Det er væsentligt, at afdeling Byg orienteres, når der opføres sådanne småbygninger af hensyn til opgradering af BBR, således BBR til enhver tid viser det faktiske billede på ejendommen. Der kan opføres højst 2 af sådanne småbygninger uden tilladelse. Ønskes der opført flere end to småbygninger, skal der indsendes anmeldelse efter Byggeloven.

17 Bebyggelsesregulerende bestemmelser i sommerhusområder. En kort sammenfatning.

18 Bebyggelsesprocent. Det kan være ganske kompliceret at beregne bebyggelsesprocenten for en ejendom. Der er dog en række fællesnævnere, der kort kan beskrives som: 1. Etagearealet beregnes ved ydervægges ydre afgrænsning. 2. Lukkede overdækninger til personophold, det vil sige udestuer, lukkede altaner, lukkede overdækkede gårde, lukkede terrasseoverdækninger, forbindelsesgange og lignende, som kan indrettes til personophold, medregnes. For garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, åbne overdækninger herunder åbne overdækkede terrasser og lignende bygninger medregnes kun den del, der overstiger: 35 m² ved sommerhuse Det bemærkes, at overdækninger og overdækkede terrasser anses for åbne, når mindst én væg er helt eller delvist åben og ikke kan lukkes med vindue, dør, port eller lignende.

19 Antal bygninger påp ejendommen. Med de to nyeste lokalplaner i området er der blandt andet et ønske om at regulere antallet af bygninger på den enkelte ejendom. Det er ikke hensigten, at en stor ejendom bebygges med flere små bygninger rundt på ejendommen. Det er fortsat ønsket, at sommerhusområder fremstår med en så åben bebyggelse som vel muligt. Det må forventes, a t også kommende lokalplaner vil blive formuleret med lignende reguleringer af antallet af bygninger på en grund. I de tidligere lokalplaner er der ingen regulering i antal af bygninger på en ejendom. Det er således væsentligt at være opmærksom på det antal af bygninger, der kan opføres på én grund. Der er altid nuancer, men udgangspunktet er: Én beboelsesbygning (altid) Én garage/carport (som regel) Ét udhus (som regel) Derudover må der være som tidligere nævnt være op til 2 småbygninger på højst 10 m².

20 I tilfælde lde af dispensation. Der opstår situationer, hvor kommunen finder anledning til at overveje en dispensation. Afdeling Byg lægger stor vægt på en overordnet vurdering af både de konkrete forhold på selve ejendommen og en overordnet vurdering af nærområdet som helhed. Afdelingen kan komme frem til den konklusion, at der ikke ses at være mulighed for at meddele fornøden dispensation. I et sådant tilfælde sendes sagen ikke til naboorientering. I de tilfælde, hvor afdelingen finder grundlag for at meddele en dispensation, sendes sagen til naboorientering. Ved en naboorientering høres også den pågældende grundejerforening. Det er her væsentligt at oplyse, at afdelingen selvfølgelig inddrager eventuelle bemærkninger fra en nabo i den videre sagsbehandling. Det er dog ikke givet, at eventuelle bemærkninger fra en nabo får direkte indflydelse på den afgørelse, som afdelingen træffer i den konkrete situation.

21 Overdækkede arealer. Som tidligere omtalt er det ofte overdækkede terrasser og lignende overdækkede arealer, der giver problemer, når sådanne overdækkede arealer inddrages i beboelsesarealet. Afstande til skel og redningsåbninger får med betydning ved den samlede vurdering af et sommerhus. Bebyggelsesprocenten kan ligeledes påvirkes i en sådan grad, at bebyggelsesprocenten overskrides. Samme situation kan også opstå i de tilfælde, hvor der udføres facader og gulve i en tidligere carport eller garage. Det er set, at der udføres en dør fra det oprindelige sommerhus og til den beboelse, der indrettes i en tidligere carport. Afstand til skel skal nu være 5,0 m mod tidligere 2,50 m til en carport eller garage.

22 BBR og OIS. Afdeling Byg bliver ofte opmærksom på ændringer ved et sommerhus, når ejeren eller en ejendomsmægler gennemgår BBR-oplysningerne i forbindelse med salg. Afdeling Byg bruger i vid udstrækning luftfotos i forbindelse med ønsker om ændringer i BBR.

23 Brand. Brand og personsikkerhed hænger uhjælpeligt sammen. Derfor er det afgørende, at opholdsrum er udført med de brandmæssigt egnede overflader, redningsåbninger og brandmæssige adskillelser. Afstande til skel er ligeledes afgørende for at hindre brandspredning fra parcel til parcel. Derfor indgår netop afstande og branddrøje konstruktioner ofte i de lovliggørelser, som vi snakker om i aften. Den brandadskillende konstruktion, der oftest kommer i betragtning, er en bærende, adskillende bygningsdel REI 60 (BD-bygningsdel 60). En sådan konstruktion er branddrøj, hvorfor der udmærket kan indgå træ. En eksisterende ydervæg af træ kan således opgraderes ved at fastholde stenulden og udføre supplerende lag af gips. Særlig beredskabsplan for sommerhusområdet.

24 Eksempler påp konstruktioner.

25 Eksempler påp brand. Indvendig beklædning kan typisk være 13 mm gips. Det kan i princippet også være profilbrædder, når isoleringen er fastholdt.

26 Eksempler påp brand.

27 Eller kommentarer. Spørgsm rgsmål.

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere