VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse"

Transkript

1 BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

2 Indhold 1. Bygningers indretning Niveaufri adgang Fri åbning Konstruktioner Personsikkerhed Brand Flugtveje Redningsåbninger Indeklima Ventilation Forurening fra byggematerialer Energiforbrug Nybyggeri Tilbyg og ændret anvendelse Renovering/ombygning Sommerhuse Pavilloner Bygningsreglement 2010 BR10 trådte i kraft den 30. juni 2010 og fra og med den må der kun bygges i hht. BR10 Hæftet beskriver i hovedtræk de regler, som er gældende i BR10 i forhold til vinduer og døre. Informationerne er udtaget fra følgende kapitler i BR10. Bygningers indretning (kap. 3) Konstruktioner (kap. 4) Brand (kap. 5) Indeklima (kap. 6) Energiforbrug (kap. 7)

3 1. Bygningers indretning Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle, samt renholdelse og vedligeholdelse (3.1 stk. 1). 1.1 Niveaufri adgang Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. Åbner døren ind mod personen, skal der være mindst 0,5 m ved siden af døren modsat dens hængselside. Højden af dørtrin må højst være 25 mm (kap stk. 4). Højden må ikke overstige 25 mm (inkl. fuge), og generelt bør man undgå dørtrin i fælles adgangsveje, alternativt kan man anvende forsænkede bundstykker. Af hensyn til svagtseende anbefales det at lave bundstykket i et andet materiale end gulvbelægningen Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangsveje og er relevant i forhold til nybyggeri. Det anbefales til renovering, men det er ikke et krav. Bundstykket på Rationel s facade- og terrassedøre er 25 mm højt. Det er lavet af et materiale, der i relation til de fleste former for gulvbelægning, har en anden farve end gulv-belægningen. For at opnå niveaufri adgang kan bundstykket indbygges i både udvendig og indvendig gulvbelægning. Materialet giver en høj randzone og er derfor med til at mindske risikoen for kondens. BygnIngers IndretnIng Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangs-arealet uden for bygningen. Der kan anvendes ramper. Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der være yderligere 0,2 m langs bygningsfacaden. Arealet uden for yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv. Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning (kap stk. 2). Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre, døre ved flugtveje i stueetagen samt have- altan- og terrassedøre. Niveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) udenfor bygningen og enhederne i stueetagen. Relevant i forhold til nybyggeri. Anbefales til renovering, men det er ikke et krav. Mindst 1,5 m Mindst 1,5 m Mindst 1,7 m 3

4 1.2 Fri åbning Den fri bredde måles med døren åbnet 90 grader, med eventuelt tillæg for udragende dørhåndtag, og er den mindste afstand mellem døren og den modsatte karm. Omfatter ALLE udvendige døre og hæveskydedøre. Relevant i forhold til nybyggeri. Anbefales til renovering, men det er ikke et krav. Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau. Fri dørbredde på mindst 0,77 m. Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx. svarende til DS 3028 (Dansk Standard 2001d), SBIanvisninger mv. Fri dørbredde på mindst 0,87 m. Tillader bl.a. at drivringe på manuelle kørestole kan bruges i døråbningen. Kvalitetsniveau C+B Fri bredde ved åbning til 90 grader for Rationels facade- og terrassedøre (enkelt fløjet). DOMUS / PATUS : Krav 0,77 m opnås ved udvendig karmbredde = 940 mm (Udvendig karmbredde = 170 mm) ALDUS / PATUS+ : Krav 0,77 m opnås ved udvendig karmbredde = 955 mm (Udvendig karmbredde = 185 mm) Fri bredde ved åbning til 90 grader for Rationels facade og terrassedøre (dobbelt fløjet). DOMUS / PATUS : Udvendig karmbredde = 232 mm ALDUS / PATUS+ : Udvendig karmbredde = 262 mm Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx. til behovene hos personer med stort plejebehov. Fri dørbredde på mindst 1,07 m. Anvendes hvor almindelig plejesenge og bredere hjælpemidler skal kunne passere. Kan evt. deles op i asymmestrisk 2-fløjede døre, hvor åbning af den ene fløj opfylder kravet om 0,77 m fri åbning. Plejesenge og hjælpemidler til personer over 200 kg kan kræve op til 1,37 m dørbredde. Kvalitetsniveau A Den fri dørbredde kan kun lade sig gøre ved dobbelt fløjede døre. Fri bredde ved åbning til 90 grader for Rationels facade og terrassedøre (dobbelt fløjet). DOMUS / PATUS : Udvendig karmbredde = 232 mm ALDUS / PATUS+ : Udvendig karmbredde = 262 mm 4

5 2. Konstruktioner Bygninger skal opføres, så der opnås tilfredsstillende forhold i funktions-, sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmæssig henseende. Udførelsen skal være i overensstemmelse med god praksis, og der skal anvendes materialer, som er egnede til det aktuelle formål (kap. 4.1 stk. 1). KonstruKtIoner 2.1 Personsikkerhed Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader (kap. 4.3 stk. 1). Kritiske steder hvor der skal anvendes sikkerhedsglas: Der bør altid vælges personsikkerhedsglas, hvis dele af ruden placeres lavere end 1,8 m over gulvet i døre og sidepartier til døre i adgangsveje. I øvrige risikoområder gælder samme anbefaling ved placering lavere end 0,8 m. Bemærk: Kun krav om sikkerhedsglas i hoveddøren og evt. sideparti. 5

6 3. Brand Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet (kap. 5.1 stk. 1) Flugtveje Flugtveje skal være lette at identificere, nå og anvende (kap. 5.2 stk. 2). Udgange og flugtveje skal dimensioneres til de personer, som udgangene og flugtvejene skal betjene. Døre i flugtveje skal i bygningens brugstid være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj. Døre i flugtveje, som skal anvendes af mange personer, skal åbne flugtretningen (kap. 5.2 stk. 3). Formålet med flugtveje er, at de mennesker, der opholder sig i bygningen, så hurtigt som muligt kan komme i sikkerhed i eller uden for bygningen i tilfælde af brand, enten ved egen eller ved andres hjælp. Døråbninger i flugtvejen Udadgående døre giver en mere sikker og ubesværet evakuering. Ved døre beregnet til mere end 150 personer, skal døre i flugtvejen altid være udadgående døre. Hvis en dør til, eller i, en flugtvej har en bredde på 1,2 m og/eller åbning i flugtretningen, bør dette også gælde for alle døre i det videre flugtvejssystem for at sikre en jævn hastighed under evakueringen Redningsåbninger En brandmæssig enhed til personophold skal udføres med redningsåbninger, jf. stk. 7 og stk. 8, medmindre et tilsvarende sikkerhedsniveau kan opnås på anden måde (kap. 5.2 stk. 6). Antallet af redningsåbninger i et rum skal tilpasses det antal personer, som rummet er beregnet til. Redningsåbninger skal placeres og udformes på en sådan måde, at personer har mulighed for at give sig til kende over for redningsberedskabet. De skal endvidere udformes, så personer kan reddes ud via redningsberedskabets stiger eller ved egen hjælp, medmindre bygningen indrettes i overensstemmelse med stk. 8 (kap. 5.2 stk. 7). 6

7 Redningsåbning Redningsåbninger har tre funktioner: - Personredning via redningsberedskabets stiger - Give personer mulighed for at give sig til kende over for redningsberedskabet - Røgudluftning Redningsåbninger bør være lette at identificere, nå og anvende. Redningsåbninger er udelukkende et supplement til flugtvejene fra brandcellen og kan derfor ikke erstatte en flugtvej. Redningsåbninger er helt afgørende, hvis personsikkerheden bygger på, at personer i tilfælde af blokeret flugtvej kan forblive i det rum, hvor de opholder sig, indtil de kan reddes ud. Brand Rationels elementer er ikke godkendt til røgudluftning. Dimensionering og placering af redningsåbninger For enfamiliehuse anses funktionskravet opfyldt, når beboelsesrum og køkken i selvstændigt rum har en redningsåbning direkte til det fri udført enten som vindue, dør eller som lem. Funktionskravet anses for opfyldt når: - Redningsåbningens fri højde og bredde tilsammen er mindst 1,5 m og hverken højden eller bredden er mindre end 0,5 m. - Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen ikke er mere end 1,2 m. - Højden mindst er 0,6 m, når underkanten af redningsåbningen er mere end 2,0 m fra terræn. - Redningsåbningen er let at betjene og kan holdes fast i en stilling, så der er fri passage både indefra og udefra. Redningsåbningen bør til enhver tid være let og uhindret at åbne indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj, og må ikke på anden måde blokeres. Solafskærmninger og lignende må ikke forhindre brugen af redningsåbninger. Rationel kan tilbyde forskellige vinduesløsninger, der kan bruges til redningsåbninger. Redningsåbninger kan som hovedregel ikke sælges med låsbart system Udeladelse af redningsåbning i enfamiliehuse Redningsåbninger kan normalt udelades, når der er en redningsmulighed gennem to af hinanden uafhængige naborum. Princippet kan fx. anvendes ved opsætning af udestuer foran redningsåbninger. 7

8 4. Indeklima Bygninger skal opføres så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima (kap 6.1 stk 1). 4.1 Ventilation Tilførsel af udeluft skal tilvejebringes gennem åbninger direkte til det fri eller med ventilations-anlæg med indblæsning (kap stk. 2). I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udeluftilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m 2 opvarmede etageareal (kap stk 1). Ventilationsåbninger direkte til det fri kan fx. være udeluftventiler eller styrede vinduer. Åbningernes primære formål er at sikre, at udeluft tilføres rummene på en kontrolleret måde. Funktionskravene til udelufttilførsel i beboelsesrum anses for opfyldt, når der monteres en eller flere udeluftventiler med et samlet frit åbningsareal på mindst 60 cm 2 per 25 m 2 gulvareal (nettogulvareal) ved naturlig ventilation. Rationel tilbyder forskellige ventilløsninger, både mekaniske og manuelle. Funktionskravet til udelufttilførsel ved brug af ventiler i vinduer kan opfyldes som følger: Op til 33 m 2 gulvareal = 2 ventiler Op til 49 m 2 gulvareal = 3 ventiler Bemærk: At ventiler bør undgås, hvis man anvender lydglas eller genvindings anlæg. Funktionskravet for ventilation i rum med normal rumhøjde anses endvidere for opfyldt, når rummene ventileres i henhold til nedenstående beskrivelser, baseret på brugen af de forskellige rum. Beboelsesrum Tilførsel af udeluft: Oplukkeligt vindue, lem eller yderdør og en eller flere udeluftventiler med en samlet fri åbning på mindst 60 cm pr 25 m 2 gulvarel. Køkkener Tilførsel af luft: Åbning på mindst 100 cm 2 mod adgangsrum og oplukkeligt vindue, lem eller yderdør. Fjernelse af indeluft: Aftrækskanal med kanaltværsnit på mindst 200 cm 2. Bade- og WC-rum Tilførsel af luft: Åbning på mindst 100 cm 2 mod adgangsrum. Desuden, hvis rummet er mod ydervæg, oplukkeligt vindue, lem eller yderdør. Kælderrum Tilførelse af udeluft gennem en eller flere udeluftventiler. Fjernelse af indeluft fra mindst et kælderrum med en aftrækskanal med kanaltværsnit på mindst 200 cm Forureninger fra byggematerialer Byggematerialer må ikke afgive gasser, dampe, partikler eller ioniserede stråling, der kan give anledning til utilfredsstillende sundhedsmæssige indeklimaforhold (kap stk. 1). Der bør altid benyttes byggematerialer med den lavest mulige afgivelse af forureninger til indeklimaet. Rationel er certificeret i henhold til Dansk Indeklima Mærkning. Et indeklima mærket produkt har gennemgået en prøvning og har dokumentation for, at der ikke afgives kemiske stoffer til luften. 8

9 5. Energiforbrug Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås samtidig med, at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold. Tilsvarende gælder ved ombygning og andre væsentlige forandringer af bygninger (kap stk. 1). Bygningsdele mod det fri, herunder vinduer og døre, må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang. Den energimæssige virkning af kuldebroer skal medtages ved beregning af varmetabet for de enkelte bygningsdele (kap stk. 2). Bygninger og bygningsdele, herunder vinduer og døre, skal udføres, så varmetabet ikke forøges væsentligt som følge af fugt, blæst eller utilsigtet luftgennemgang (kap stk. 3). 5.1 Nybyggeri Der er fastsat 2 kategorier med bygningstyper fordelt efter anvendelse. For hver kategori er der fastsat en ramme for standardbyggeri (klasse 2010) og en lavenergiramme (klasse 2015). IndeKlIMa/energIforBrug For enfamilieshuse, kollegier, hoteller m.m: , opvarmet etageareal = kwh/m 2 pr. år For skoler, kontorer og institutioner: , opvarmet etageareal = kwh/m 2 pr. år Lavenergibygninger (forventes at blive krav i 2015) For enfamilieshuse, etageboliger, kollegier, hoteller m.m: 1000 opvarmet etageareal = kwh/m 2 pr. år For skoler, kontorer og institutioner opvarmet etageareal = kwh/m 2 pr. år Samt: - Energitilskuddet gennem vinduet i fyringssæsonen (Eref) må ikke være mindre end (minus) 33 kwh/m 2 /år - Yderdøre, porte, lemme = Uw maks. 1,8 - Ovenlysvinduer = Eref min. -10 kwh/m 2 /år 9

10 5.2 Tilbyg og ændret anvendelse Stramninger på komponent niveau Energikravene for tilbygninger kan opfyldes ved hjælp af en af følgende tre metoder: 1. Energirammen (samme som nybyg) I så fald beregnes energirammen på grundlag af bygningens samlede areal. Behovet for tilført energi beregnes derimod alene for tilbygningen. - Energitilskuddet gennem vinduet i fyringssæsonen (Eref) må ikke være mindre end (minus) 33 kwh/m 2 /år, gældende for reference vindue på x mm forsynet med producentens standard rude (systemkrav) 2. Varmeisolering af bygningsdele Uw max. 1,40 W/m 2 K for vinduer og yderdøre. Uw max 1,70 W/m 2 K for ovenlysvinduer Linietabet i samlingen mellem vindue/dør og ydervæg må max. være 0,03 W/mK. Det samlede areal af vinduer, yderdøre, ovenlys, glasvægge og lemme mod det fri må maks. udgøre 22% af bygningens opvarmede etageareal. Arealet af vinduer og yderdøre forstås som arealet af den åbning, som elementet indbygges i. 3. Varmetabsrammen Uw max 1,40 W/m 2 K kan anvendes som et arealvægtet gennemsnit for flere elementer og de 22% kan overskrides, hvis det samlede varmetab ikke overstiger kravet i bygningsreglementet (BR10 kap. 7.3) Samt mindste varmeisolering: For facadedøre: - UD maks W/m 2 K For vinduer: - E ref min. 33 kwh/m 2 /år For ovenlysvinduer: - E ref min. 10 kwh/m 2 /år Linjetab: - maks. 0,03 W/mK Ved brug af varmetabsrammen, kan man for en tilbygning fratrække det tidligere varmetab gennem den dækkende del af den eksisterende bygning. 5.3 Renovering/Ombygning Stramninger på komponent niveau Omkring vinduer er der 3 krav, som skal opfyldes: Hvis ombygning eller ændring vedrører klimaskærmen, skal energibesparelser gennemføres i det omfang, at de er rentable. Kravene til vinduer og yderdøre gælder dog uanset rentabilitet. Det anses dog for at være rentabelt at udskifte vinduer og yderdøre, som opfylder følgende krav: - Energitilskuddet gennem vinduet i fyringssæsonen (Eref) må ikke være mindre end (minus) 33 kwh/m 2 /år, gældende for reference vindue på x mm med oplukkelig ramme forsynet med producentens standard rude (systemkrav), samt - Randzonetemperatur på min. 9,3 0 C, samt - Vinduer/ døre mod ydervæg: linietab maks. 0,03 W/mK, kravet gælder kun ved samtidige ændringer i ydervæggen. - Krav til ovenlysvinduer: Eref må ikke være mindre end 10 kwh/m 2 /år Yderdøre; : 1 krav skal opfyldes: - UD maks. 1,65 W/m 2 K for aktuelt dør. 10

11 5.4 Sommerhuse Stramninger på komponent niveau Tilbygninger eller nybyg: - UD værdi maks. 1,80 W/m 2 K - Uw værdi maks. 1,80 W/m 2 K Ombygning og udskiftning: - Uw værdi maks. 1,80 W/m 2 K - UD værdi maks. 1,80 W/m 2 K - Linietab maks. 0,03 W/mK energiforbrug Samt mindste varmeisolering: For vinduer: - E ref min. 33 kwh/m 2 /år For ovenlysvinduer: - E ref min. 10 kwh/m 2 /år For facadedøre: - UD maks W/m 2 K 5.5 Pavilloner Stramninger på komponent niveau Midlertidige og flytbare pavilloner: For vinduer og døre: - Uw maks W/m 2 K For ovenlysvinduer og ovenlyskegle: - Uw maks W/m 2 K Alle Rationels produkter lever op til kravene i BR10 både i forbindelse med nybyggeri, tilbygninger, renovering, sommerhusbyggeri og pavilloner. Produkt Randzone E ref U-værdi BR10 ALDUS 12,60 C ,33 DOMUS 12,60 C ,32 PATUS ca. 12,60 C ,30 PATUS+ ca. 12,60 C ,32 Rationel AURAPLUS TM 14,6 0 C + 1,3 0,7 AURA 14,60 C + 1,3 0,7 Lydruder og andre funktionsglas kan frit anvendes i forbindelse med vinduesudskiftning, forudsat at referencevinduet med producentens standardrude opfylder kravet til energitilskud. 11

12 hjem med gode energier før du bestiller vinduer, næste gang, så åbn lige din nye værktøjskasse ProduktVælger Bliv nemt, hurtigt og overskueligt ledt frem til den perfekte løsning, med vores nye ProduktVælger. energiberegner Prøv EnergiBeregneren hvor du taster mål ind og får de vejledende energimæssige egenskaber. råd & Vejledning Her kan du få teknisk rådgivning, ordreforløb og lovkrav, og en række praktiske svar på spørgsmål. online service Her finder du online reklamation og Teknisk Support, der også kan hjælpe på telefon i arbejdstiden. Værktøjskasse Her finder du alt fra snittegninger, ordreblok og vejledninger, der letter dig i tilbudsgivning og hverdag. alt om energi Læs alt om energi, byggeri og vinduer under Energi. Vi kommer også gerne og rådgiver på byggepladsen Rationel Vinduer A/S rationel and rationel logo are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer. rationel.dk

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere