Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune."

Transkript

1 Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs Byråd med virkning fra den 1. januar 2007 havde antaget Kommunernes Revision i en 3- årig periode fra den 1. januar 2007 til den 31. december Ved mail af 12. februar 2010 skrev Syddjurs Kommune til statsforvaltningen, at kommunens revisionsaftale med BDO/KR var forlænget fra 31. december 2009 til 31. maj Det blev samtidig meddelt, at kommunen var i gang med udbud af revisionsopgaven. Ved mail af 31. maj 2010 skrev Syddjurs Kommune til statsforvaltningen, at revisionsaftalen med BDO/KR på ny var forlænget, nu fra den 31. maj 2010 til 31. august Siden har statsforvaltningen ikke hørt fra Syddjurs Kommune om sagen. Det ses ikke at fremgå af de referater af kommunalbestyrelsesmøder, som offentliggøres på kommunens hjemmeside, at kommunalbestyrelsen har valgt en revisor siden ovennævnte mails. Derimod fremgår det, at kommunalbestyrelsens økonomiudvalg den 15. juni 2010 godkendte en indstilling fra kommunens økonomidirektør om valg af revisor. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /419 SAGSBEHANDLER: MKLAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Det er på den baggrund statsforvaltningens opfattelse, at Syddjurs Kommune siden 1. januar 2010 har været uden lovligt valgt revisor. Statsforvaltningen anmoder Syddjurs Byråd om bemærkninger hertil samt om at oplyse, hvad det giver Syddjurs Byråd anledning til at foretage.

2 Denne anmodning bedes besvaret efter forelæggelse af sagen, herunder nærværende brev, for det førstkommende møde i byrådet. Regelgrundlag: 42-42c i lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 med senere ændringer, lyder således: 42. Enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke. Stk. 2. Revisionen skal omfatte alle under kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Stk. 3. Det påhviler revisionen regelmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Stk. 4. Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af kommunens årsregnskab. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller når revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger). Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele de oplysninger, der er fornødne for revisionens virksomhed. Stk. 6. Revisionen må ikke deltage i eller tage medansvar for beslutninger, hvorved revisionens stilling som uafhængig revision vil kunne bringes i fare. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasseog regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. 42 a. (Ophævet). 42 b. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens beretninger, jf. 42, stk. 4, udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. SIDE 2

3 42 c. Revisionen har adgang til at forelægge revisionens beretninger, jf. 42, stk. 4, for kommunalbestyrelsen. Forelæggelse af revisionens beretninger for kommunalbestyrelsen skal endvidere ske, når mindst en fjerdedel af medlemmerne anmoder herom. Kommunalbestyrelsens formand fastsætter på revisionens henholdsvis mindst en fjerdedel af medlemmernes anmodning tid og sted for forelæggelsen og indkalder kommunalbestyrelsens medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden revisionens forelæggelse udsendes en indkaldelse til kommunalbestyrelsens medlemmer, og at det fornødne materiale til forelæggelsen så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne senest 3 hverdage inden mødet. 8, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer forelæggelsen. Stk. 4. Ved forelæggelsen kan der ikke træffes beslutninger. Kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 940 af 2. juli 2010 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har følgende indhold: 5. Kommunalbestyrelsen antager en sagkyndig revision, jf. 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser, revisionen finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler om revisionen i et revisionsregulativ. 6. Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger), jf. 42, stk. 4, i lov om kommuners styrelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens årsberetning og delberetninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen, jf. 42 b i lov om kommuners styrelse. 7. I delberetninger redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love SIDE 3

4 og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. 42, stk. 2, 3. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen. Stk. 2. Beretningen forelægges økonomiudvalget og for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, inden kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab. Stk. 3. Beretningen og kommunalbestyrelsens afgørelse herom indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter modtagelsen af beretningen, dog senest samtidig med afgørelsen vedrørende revisionsberetningen om årsregnskabet, jf. 8. Samtidig sendes afgørelsen til revisionen. 8. Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget eller magistraten til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det følgende år. Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser. Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15. august beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen. Stk. 4. Fremgangsmåden i 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på revisionens og kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet. Årsregnskabet skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af september måned til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget for Syddjurs Kommune valgte på møde den 5. januar 2006 Kommunernes Revision som revisor for Syddjurs Kommune. SIDE 4

5 Syddjurs Kommune anmodede den 27. januar 2007 statsforvaltningen om at godkende, at Kommunernes Revision antoges som revisionsfirma for Syddjurs Kommune for en 3-årig periode fra 2007 til og med Statsforvaltningen godkendte ved brev af 16. april Ved mail af 12. februar 2010 skrev Syddjurs Kommune til statsforvaltningen, at kommunens revisionsaftale med BDO/KR var forlænget fra 31. december 2009 til 31. maj Det blev samtidig meddelt, at kommunen var i gang med udbud af revisionsopgaven. Det fremgik ikke, at sagen var behandlet i kommunalbestyrelsen Ved mail af 31. maj 2010 skrev Syddjurs Kommune til statsforvaltningen, at revisionsaftalen med BDO/KR på ny var forlænget, nu fra den 31. maj 2010 til 31. august Det fremgik ikke, at sagen var behandlet i kommunalbestyrelsen. Ved statsforvaltningens eftersyn på Syddjurs Kommunes hjemmeside den 17. september 2010 ses ikke at fremgå, at kommunalbestyrelsen har valgt en revisor siden ovennævnte mails. Sagen ses heller ikke på den offentliggjorte dagsorden for kommunalbestyrelsens møde den 23. september Derimod fremgår det, at kommunalbestyrelsens økonomiudvalg den 15. juni 2010 godkendte en indstilling fra kommunens økonomidirektør om valg af revisor. Af den godkendte indstilling fremgår, at den lovpligtige revisionsopgave sker ved direkte tildeling til BDO Kommunernes Revision Aktieselskab for 2010 til BDO skal afgive et overslag for Lovpligtige revision samt Erklæringspligtige ydelser. I overslaget skal klart fremgå hvilke ydelser der ikke er omfattet. Overslaget skal være opgjort på ydelse og opdelt på forbrug (timer) af ressourcekategorier(1-7). Endvidere anføres i den godkendte indstilling: Det økonomiske overslag fremlægges i Økonomiudvalg inden aftalen underskrives. Endelig anføres: Aftalen er uopsigelig fra BDO side i aftale perioden. Syddjurs Kommune kan opsige aftalen med mindst 3 måneders varsel. På kommunens hjemmeside er gengivet beslutningsreferat fra økonomiudvalgets møde den 14. september Her er kort redegjort for en udarbejdet kontrakt med BDO, og der gengives følgende indstilling til økonomiudvalget: Direktøren for økonomi indstiller aftalen til efterretning og at aftalen herefter underskrives. Beslutningsreferatet lyder: Til efterretning. Statsforvaltningens udtalelse: SIDE 5

6 Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 48, stk. 1. Hertil hører de kommunale styrelsesregler, bl.a. reglerne om antagelse af den kommunale revision. På baggrund af Syddjurs Kommunes underretninger til statsforvaltningen samt på baggrund af, at kommunen ikke ved ophør af sin revisionskontrakt for har anmodet om godkendelse af fornyet valg af revision, bemærker statsforvaltningen: 1. Kommunen skal have en sagkyndig revision Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed. Kommunen har således det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed. Det følger af 2, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen er kompetent til at træffe afgørelse i enhver sag, som vedrører kommunen, og der er ikke andre kommunale organer, som har kompetence til at efterprøve kommunalbestyrelsens beslutninger. Som øverste myndighed påhviler det kommunalbestyrelsen at drage omsorg for og føre tilsyn med, at kommunens forvaltning fungerer tilfredsstillende, herunder at den økonomiske planlægning og administration af kommunens midler varetages lovligt og i øvrigt forsvarligt. Det påhviler kommunalbestyrelsen at reagere, hvis der inden for kommunens forvaltning konstateres en retsstridig adfærd. Et af redskaberne til, at kommunalbestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan løfte dette ansvar, er, at kommunen skal have en sagkyndig revision. Det fremgår af styrelseslovens 42, stk. 1. Revisionen har til opgave at foretage en række kontroller og afgive en række beretninger til kommunalbestyrelsen herom. Revisionens opgaver er beskrevet i styrelseslovens 42-42c samt kapitel 4 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Revisionen er endvidere i lovgivningen tillagt beføjelser og forpligtelser til at reagere over for kommunalbestyrelsen, såfremt der måtte være særlig anledning hertil. Det følger således af styrelseslovens 42 c, stk. 1, at revisionen har adgang til at forelægge revisionens beretninger for kommunalbestyrelsen. Det kan der f.eks. være behov for, hvis revisionen finder, at kommunalbestyrelsens medlemmer ikke har den fornødne forståelse for en sags alvorlige karakter, eller at revisionen har viden om eller en fornemmelse af, at kommunalbestyrelsens medlemmer er for- SIDE 6

7 holdt relevante økonomiske oplysninger af forvaltningen og/eller borgmesteren. Herved sikres, at kommunalbestyrelsen forud for dens behandling af en beretning eller delberetning, hvori der eksempelvis er fremkommet meget kritiske bemærkninger, får de oplysninger og den indsigt i de omhandlede forhold, der er nødvendigt for medlemmernes varetagelse af deres hverv. Se Hans B. Thomsen, Lov om kommunernes styrelse, 2. udgave 2010, s. 362 f. Herudover er revisionen offentlighedens garant for, at de kommunale midler administreres lovligt og forsvarligt. Revisionen er også et redskab for statsforvaltningen og øvrige tilsynsmyndigheder, som ved lov er pålagt at føre kontrol med kommunalbestyrelsens virksomhed. Statsforvaltningen modtager og læser revisionens beretninger, særligt revisionens bemærkninger og forbehold. Det er statsforvaltningens opgave som tilsynsmyndighed at reagere, såfremt kommunalbestyrelsen og dens medlemmer ikke lever op til deres ansvar som kommunens øverste myndighed. Det følger af foranstående, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at forberede antagelse af ny revision i god tid, inden kontrakten med den nuværende revisor ophører, således at kommunen ikke kommer til at stå uden lovligt valgt revision på noget tidspunkt. 2. Det er kommunalbestyrelsen, der vælger revisionen Beslutningen efter 42, stk. 1, i styrelsesloven og 5, stk. 1, i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal træffes af kommunalbestyrelsen i et møde. Kompetencen til at vælge revision og indgå aftale med revisionen kan ikke delegeres til hverken et af kommunalbestyrelsens udvalg eller forvaltningen. Delegationsforbuddet har sammenhæng med bl.a., at revisionen som nævnt tjener til, at kommunalbestyrelsen kan føre tilsyn med hele den kommunale virksomhed, herunder udvalgenes og forvaltningens dispositioner. Hvis valget af revision overlades til et udvalg eller til forvaltningen, opstår der risiko for, at revisionens uafhængighed kompromitteres, og at revisionens opgaveløsning ikke opfylder formålet med revisionen. 3. Valget af revision skal godkendes af statsforvaltningen. Ifølge styrelseslovens 42, stk. 1, skal den revision, kommunalbestyrelsen har antaget, godkendes af statsforvaltningen. Uden sådan godkendelse er kommunalbestyrelsens beslutning ikke lovlig. Godkendelsen skal derfor ind- SIDE 7

8 hentes, inden den valgte revisions funktionsperiode begynder. Statsforvaltningen påser ved godkendelsen af kommunens valg af revisor, at revisor opfylder betingelserne i lovgivningen herfor. Statsforvaltningen påser navnlig, om den antagne revisor har det kendskab til offentlig revision, herunder offentligretlig lovgivning, som er nødvendigt for revision af kommunale regnskaber, og det fornødne kendskab til de særlige forhold, der gælder for revision af kommunale regnskaber, se Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse, 2. udgave 2010 s. 328 m.fl. Herudover påser statsforvaltningen, om den antagne revisor har den fornødne uafhængighed, jf. styrelseslovens 42, stk. 6. Det er afgørende, at revisionen fremstår som uafhængig af kommunen. Statsforvaltningen påser således blandt andet, at kommunalbestyrelsen har antaget revisor for en vis længere periode. Antagelse af revision for f.eks. et eller to regnskabsår, vil som udgangspunkt ikke sikre revisionen en tilstrækkelig uafhængig stilling i forhold til kommunalbestyrelsen og dens organer. Statsforvaltningen påser videre, at den kommunale revision varetager revisionen af alle de regnskabsområder, der hører under kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens 42, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen er udtryk for, at den kommunale revision er en enhedsrevision, som skal have det fulde ansvar for samtlige kommunens regnskabsområder. Endelig påser statsforvaltningen, om kommunalbestyrelsen har antaget revisor på en lovlig måde, f.eks. om kommunalbestyrelsens valg af revisor er sket ud fra saglige hensyn. Statsforvaltningen påser for eksempel, at kommunalbestyrelsen ved valg af revisor ikke har forfulgt formål, der må antages at være uvedkommende i forhold til udførelsen af revisionsopgaven. Om et hensyn er sagligt afhænger af, i hvilken sammenhæng det forekommer. Ved valg af flere egnede revisorer vil det for eksempel være sagligt at lægge vægt på, hvilket tilbud der er billigst. Modsat vil f.eks. et ønske om at undgå EU-udbud ikke være et sagligt motiv for valg af revisor eller for fastlæggelse af revisionsperiodens længde. 4. Kommunalbestyrelsen kan ikke på egen hånd afskedige revisionen. Statsforvaltningen har noteret sig oplysningen i økonomiudvalgets protokollat fra mødet den 14. september 2010: Syddjurs Kommune kan opsige aftalen med mindst 3 måneders varsel. SIDE 8

9 For god ordens skyld bemærkes, at også afskedigelse af kommunens revision kræver statsforvaltningens godkendelse og altså ikke kan få virkning, før sådan godkendelse foreligger. 5. Sammenfatning og konklusion. Af det for statsforvaltningen foreliggende synes at fremgå, at Syddjurs Byråd ikke har sørget for valg af ny revision, således at denne lovligt kunne træde i funktion ved den tidligere revisionskontrakts ophør den 31. december 2009, at to midlertidige forlængelser af den tidligere revisionskontrakt ikke er besluttet af byrådet i et møde, og at den i september 2010 besluttede kontrakt med revisionsfirmaet BDO er besluttet af kommunens forvaltning eller økonomiudvalget, ikke af byrådet, og at valget af revision ikke er forelagt statsforvaltningen til godkendelse, ledsaget af de hertil fornødne oplysninger. Det er på den baggrund statsforvaltningens opfattelse, at Syddjurs Kommune siden 1. januar 2010 har været uden lovligt valgt revisor. Statsforvaltningen anmoder Syddjurs Byråd om bemærkninger til ovenstående samt om at oplyse, hvad det giver Syddjurs Byråd anledning til at foretage. Denne anmodning bedes besvaret efter forelæggelse af sagen, herunder nærværende brev, for det førstkommende møde i byrådet. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Torben Sørensen /Malene Kleist SIDE 9

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere