Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle"

Transkript

1 Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle

2 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri Eksisterende byggeri Andre initiativer Implementering af EU Direktiv EPBD Energy Performance of Building Directive - Recast 2) Næsten 0-energi huse i Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger April 2009, 2.

3 7. ENERGIFORBRUG ændringer (1) Kravene til klimaskærmens isolering er blevet skærpet 1) Der er indført krav om, at den enkelte bygningsejer også ved mindre renoveringer, udskiftningsarbejder og ombygninger i eksisterende bebyggelse skal overholde bygningsreglementets energikrav til de enkelte bygningsdele. 1. Erhvervs- og byggestyrelsen,

4 7. ENERGIFORBRUG ændringer (2) Kravene til klimaskærmens isolering er blevet skærpet På samme vis er der indført krav om, at der skal foretages efterisolering også ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfælde er rentabelt. Ved udskiftning af vinduer stilles der nu krav til vinduers samlede energibalance, så der tager højde for den energi, der kommer ind ad vinduet.

5 7. ENERGIFORBRUG energiramme 2010 Nye krav til energiramme i 2010 for boliger Energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand må højest være: 52, /A [kwh pr. år] hvor A er det opvarmede etageareal

6 7. ENERGIFORBRUG lavenergiramme 2015 Ny lavenergiramme 2015 for boliger Energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand må højest være: /A [kwh pr. år] Energirammer for boliger, kollegier, hoteller Energiramme kwh/m2/år BR10 52, /A 63,5 BR10 Lavenergiklasse /A 36,7 BR /A 84,7 BR08 Lavenergiklasse /A 60,7 BR08 Lavenergiklasse /A 42,3 A = Opvarmet etageareal Eksempel, 150 m2 parcelhus kwh/m2/år

7 7. ENERGIFORBRUG energiramme 2010 (2) Nye krav til energiramme i 2010 for kontorer, skoler m.m. Energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand må højest være: 71, /A [kwh pr. år] hvor A er det opvarmede etageareal Tillæg for særlige forhold Proces energi som fx ventilation af stinkskabe indgår ikke i energirammen

8 7. ENERGIFORBRUG lavenergiramme (2) Ny lavenergiramme 2015 for kontorer, skoler m.m. Energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand må højest være: /A [kwh pr. år] Energirammer for kontorer, skoler, institutioner Energiramme kwh/m 2 /år BR10 71,3+1650/A 72,2 BR10 Lavenergiklasse /A 41,6 BR /A 96,2 BR08 Lavenergiklasse /A 70,9 BR08 Lavenergiklasse /A 50,6 A = Opvarmet etageareal Eksempel, 1775 m2 kontorbygning kwh/m 2 /år

9 7. ENERGIFORBRUG lavenergiramme (3) Tillæg til energiramme nu også for lavenergibygninger Der er mulighed for at opnå tillæg til energirammen ved særlige behov. Gælder både BR10 bygninger og lavenergibygninger Tillægget modsvarer det beregnede merforbrug. Afgrænsning af merforbrug i henhold til Sbi213 - Bygningers energibehov. Gælder kun andet byggeri Tillæg for særlige behov gives ved: Højt belysningsniveau (over 200 lux) Forhøjet luftskifte (over 1,2 l/s m 2 ) Stort forbrug af varmt brugsvand Lang benyttelsestid Stor rumhøjde

10 7. ENERGIFORBRUG lavenergiramme (4) For bygninger, der forsynes med fjernvarme, gælder en energifaktor på 0,8, ved eftervisning af, at lavenergirammen er overholdt. Energifaktoren for fjernvarme på 0,8 afspejler, at fjernvarme generelt bliver produceret mere energieffektivt end anden varme. Fjernvarmefaktoren på 0,8 kan kun bruges i forbindelse med lavenergibygninger. For almindeligt byggeri skal der anvendes en faktor på 1,0, som for anden type varmeforsyning.

11 7. ENERGIFORBRUG forventet fremtidig krav Energikravene til nye bygninger er blevet skærpet med 25% siden 2006 og der forventes en ny 2020 energiklasse BR

12 7. ENERGIFORBRUG energiramme indtil 15 C Nyt krav til energiramme i 2010 for bygninger opvarmet til mere end 5 C og indtil 15 C Energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand må højest være: 71, /A [kwh pr. år] hvor A er det opvarmede etageareal Uanset temperaturniveauet eftervises energirammen ved en indetemperatur på 15 C

13 7. ENERGIFORBRUG krav til klimaskærm (1) Skal sikre at klimaskærmen som helhed udformes med en rimelig god isoleringsevne Vinduer og døre medregnes ikke i beregning af klimaskærmens areal Bygning BR10 Lavenergi BR08 Én etage 5 W/m2 4 W/m2 6 W/m2 To etager 6 W/m2 5 W/m2 7 W/m2 Tre etager eller mere 7 W/m2 6 W/m2 8 W/m2 [W/m 2 ] - beregnet som m 2 klimaskærm ekskl. vinduer og døre

14 7. ENERGIFORBRUG krav til klimaskærm (2) Lufttæthed øgede krav for lavenergibygninger BR10 kravet til luftinfiltration (utæthed af bygningen) er uændret 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal Kravet til luftinfiltration i lavenergibyggeri 2015 er 1,0 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. Passivhus krav: 0,6 gange/h v. 50 Pa svarer til ca. 0,4 l/s/m2 ved 2,5 m. loftshøjde Bygninger med høje rum : Klimaskærmens overflade divideret med etageareal er større end 3: BR10 - Max. 0,5 l/s/m2 klimaskærm Lavenergibygninger - Max. 0,3 l/s/m2 klimaskærm

15 7. ENERGIFORBRUG tilbygninger Skema over U-værdier U-værdi W/m 2 K Rum opvarmet til T > 15 C 5 C< T < 15 C Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. Vinduer herunder glasvægge, yderdøre, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²). 0,40 0,40 0,10 0,15 0,10 0,15 1,40 1,50 Ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 1,70 1,80 Skema med linjetab Linjetab W/m K Fundamenter. 0,12 0,20 Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,03 0,03 Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 0,10 0,10

16 7. ENERGIFORBRUG varmetabsramme (1) Det er en betingelse for anvendelse af de nævnte U- værdier og linjetab ved tilbygninger der opvarmes til mindst 15 C, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, herunder ovenlysvinduer og ovenlyskupler, glasvægge og lemme mod det fri højst udgør 22 pct. af det opvarmede etageareal i tilbygningen. U-værdier og linjetab for tilbygninger opvarmet til mindst 15 C kan ændres, og vinduesareal m.v. forøges, hvis tilbygningens varmetab ikke derved bliver større, end hvis kravene i kap var opfyldt. De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres svarende til U-værdier og linjetab i kap. 7.6.

17 7. ENERGIFORBRUG varmetabsramme (2) Bilag 6: Benyttes energirammen for tilbygninger, gælder energirammen kun for tilbygningen. Den eksisterende bygning skal således ikke opfylde energirammen. Størrelsen af energirammen for tilbygningen beregnes på grundlag af arealet af den samlede bygning. Sker der en tilbygning på 20 m 2 til et hus på 130 m 2 bliver energirammen 63,5 kwh/m 2. Hvis energirammen derimod var blevet beregnet på grundlag af tilbygningen, ville den have været 135 kwh/m 2, det ville have været en stor lempelse sammenlignet med de alternative krav i form af U- værdier.

18 7. ENERGIFORBRUG ombygning (1) Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning. Hvis der bygges om og der foretages efterisolering af eksisterende bygningsdele gælder kravniveauet i den efterfølgende tabel, forudsat arbejdet er rentabelt og kan gennemføres fugtteknisk forsvarligt. Hvis hele bygningsdelen udskiftes ud gælder tabellen uanset rentabilitet.

19 7. ENERGIFORBRUG ombygning (2) Krav til isolering af klimaskærm og linjetab ved ombygning Skema over U-værdier W/m²K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,20 Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. 0,40 0,12 0,15 Yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,65 Linjetab W/mK Fundamenter. 0,12 Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,03 Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler. 0,03

20 7. ENERGIFORBRUG udskiftning af vinduer (1) Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 33 kwh/m² pr. år. For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end 10 kwh/m² pr. år. Overfladetemperaturen på vinduesrammer i ydervægge må ikke være lavere end 9,3 C. Lydruder og andre mål kan frit vælges. Velfac 2010

21 7. ENERGIFORBRUG udskiftning af vinduer (2) Bilag 6: Kravet gælder for et referencevindue på 1,23 m x 1,48 m forsynet med producentens standardrude. For et vindue udformet f.eks. som dannebrogsvindue eller forsynet med friskluftsventil benyttes ligeledes kravet for referencevinduet, forudsat vinduet forsynes producentens standardrude. Velfac 2010

22 7. ENERGIFORBRUG større ombygninger Større ombygninger og andre energimæssige forandringer. Ombygninger der er et led i en væsentlig ændring af anvendelsen er omfattet af ændret anvendelse og tilbygninger og skal gennemføres uanset om ændringerne eventuelt ikke er rentable. 25% reglen gælder stadigvæk. For enfamiliehuse gælder det dog kun for den bygningsdel - der indgår i ombygningen - som skal bringes op på niveau, forudsat at arbejdet er rentabelt.

23 7. ENERGIFORBRUG sommerhuse (1) Gældende krav er skærpet med ca. 25%. Skema over U-værdier U-værdi W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord. 0,25 Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede. 0,40 Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. 0,15 Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage. 0,15 Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede. Skema med linjetab 1,80 linjetab W/mK Fundamenter. 0,15 Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, glasvægge, porte og lemme. 0,03 Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag. 0,10

24 7. ENERGIFORBRUG sommerhuse (2) U-værdierne gælder for et samlet areal af vinduer og døre på 30%. U-værdier kan ændres og vinduesarealet kan forøges, hvis varmetabsrammen overholdes. U-værdier gælder også ved tilbygninger. Ved ombygninger og andre energimæssige forandringer gælder u-værdierne, forudsat de er rentable.

25 7. ENERGIFORBRUG mindste varmeisolering Skema over U-værdier U-værdi W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. 0,40 0,20 Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede. 0,50 Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. For yderdøre, ovenlyskupler, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede og disse samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Skema med linjetab 0,20 1,80 linjetab W/mK Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 C. 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme. 0,20 Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,06 Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler. 0,20

26 7. ENERGIFORBRUG overblik Kategori Nybyggeri Ændret anvendelse og tilbygning Ombygning Sommerhus og og og og eller eller eller og og eller Følgende bestemmelser er gældende: Maks. energiforbrug Maks. transmissionstab Maks. infiltration (lufttæthed) Mindste krav til installationsdele Mindste krav til varmeisolering Mindste krav til varmeisolering Maks. U-værdier, linjetab og vinduesareal (22%) Varmetabsramme overholdt Kompenserende energibesparelser (eller som nybyggeri dog kun samlet areal) Mindste krav til installationsdele Mindste krav til varmeisolering (dog kun hvis rentabel) Mindste krav til varmeisolering Maks. U-værdier, linjetab og vinduesareal (30%) Varmetabsramme overholdt Pavilloner til midlertidigt brug Maks. U-værdier, linjetab og vinduesareal

27 7. ENERGIFORBRUG energistrategi 2050 Regeringens energistrategi ) 1. Her og nu initiativer 2. Forberedelse af omstillingen 3. Udvikling af ny teknologi 1. Energistrategi 2050 Februar 2011, %20og%20Energipolitik/Energistrategi%202050%20-%20final.pdf

28 7. ENERGIFORBRUG energistrategi 2050 (2) 1. Her og nu - initiativer - Fremtidssikre krav til bygningskomponenter - Stop for installation af oliefyr i nybyggeri Fremme opførelse af lavenergi bygninger 2. Forberedelse af omstillingen - Stramning af energikravene for nye bygninger 2015 og 2020 for fremtidssikring af nybygger - Udfasning af naturgas til individuel opvarmning - Energieffektivisering af eksisterende byggeri 3. Udvikling af ny teknologi - Forskning og demonstrationsbyggeri

29 8. INSTALLATIONER ændringer Ændringer til kapitel 8 - Installationer: Aftrækssystemer dækker skorstene og røgrør Nyt: Kap. 8.1 (stk. 8) - Installationer skal udføres, så der ikke er unødig risiko for korrosion (SBi 227). Komponentkrav

30 8. INSTALLATIONER aftrækssystemer Aftrækssystemer Præcisering af hvad der forstås ved aftræksssystemer Afstandskrav til brændbart materiale tilføjet 300 mm vandrette røgrør

31 8. INSTALLATIONER komponentkrav Komponentkrav Regulering af varme Cirkulationspumper Ventilationsanlæg Minikraftvarmeanlæg Olie- og gasfyrede anlæg Biobrændselsfyrede anlæg Varmepumper

32 8. INSTALLATIONER regulering af varme (1) Regulering af varme og varmt brugsvand Kap. 8.2 stk. 3 El- og luftvarmeanlæg i bygninger skal udføres med automatisk regulering af varmetilførslen efter varmebehovet tilføjet i det enkelte rum. Vær her særligt opmærksom på passiv huse! Tilføjelse: Det skal endvidere sikres, at der ikke sker samtidig køling og opvarmning I samme rum.

33 8. INSTALLATIONER regulering af varme (2) Flyttes fra vejledningstekst: Brugsvandsanlæg skal udføres, så risikoen for vækst af legionellabakterier minimeres. Nyt: Brugsvandsanlæg forsynet fra en boligventilationsvarmepumpe skal mindst have en COP ved brugsvandstapning på 3,1. Nyt: Cirkulationspumper i varme-, varmtvands-, jordvarme- og køleanlæg skal være A-mærkede eller opfylde tilsvarende energimæssige krav hertil.

34 8. INSTALLATIONER ventilationssystemer (1) Varmegenvinding på ventilationsanlæg Krav til varmegenvinding er hævet fra 65 til 70% Anlæg der kun forsyner én bolig skal udføres med en varmgenvinding på mindst 80% Varmepumper der supplere en varmegenvinder skal have en COP på mindst 3,6. OBS! Ved ventilationsanlæg, der betjener flere boliger eller flere erhvervsenheder, og hvor der kan forekommer dampe eller partikler, skal der vælges løsninger, der sikrer en god luftkvalitet.

35 8. INSTALLATIONER ventilationssystemer (2) Maksimalt tilladte el-forbrug For ventilationsanlæg med konstant luftydelse må elforbruget ikke overstige 1800 J/m 3 udeluft. For ventilationsanlæg med variable luftydelse må elforbruget ikke overstige 2100 J/m 3 udeluft. For udsugningsanlæg må el-forbruget ikke overstige 800 J/m 3 udeluft. For ventilationsanlæg der forsyner én bolig må elforbruget ikke overstige 1000 J/m 3. Ventilationsanlæg skal forsynet med separat el-måler.

36 8. INSTALLATIONER små kraftvarmeanlæg Små kraftvarmeanlæg 120 kw for anlæg med sterling-, stempel- eller brændselsmotor: total virkningsgrad inkl. varmeproduktion 80% for andre typer el- og varmeproducerende anlæg: total virkningsgrad inkl. elproduktion 90%

37 8. INSTALLATIONER olie- og gasfyr Oliefyr Nyttevirkning mindst 93% ved fuldlast og 98% ved dellast Gasfyr Nyttevirkning mindst 96% ved fuldlast og 105% ved 30% last.

38 8. INSTALLATIONER store centralvarmekedler Store olie- og gasfyrede centralvarmekedler på mere en 400kW: Højst et røggastab på 7% ved fuldlast

39 8. INSTALLATIONER solvarmeanlæg Solvarmeanlæg: Ved nybyggeri eller renovering af bygninger udenfor eksisterende fjernvarmeområder, hvor det forventede varmtvandsforbrug overstiger 2000 l/døgn, skal der etableres solvarmeanlæg, der skal dække et energibehov svarende til varmtvandsforbruget under normale driftsforhold.

40 8. INSTALLATIONER varmepumpeanlæg (1) Vand/vand-varmepumpe (med gulvvarme)

41 8. INSTALLATIONER varmepumpeanlæg (2) Vand/vand-varmepumpe (med radiator)

42 8. INSTALLATIONER varmepumpeanlæg (3) Luft/vand-varmepumpe Normeffektfaktor 3,2 ved gulvarme Normeffektfaktor 2,7 ved radiator Luft/luft-varmepumpe A-mærkede med en effektivitet på 3,6 i opvarmningstilstand

43 BILAG 6 loft og tagkonstruktioner (1)

44 BILAG 6 loft og tagkonstruktioner (Bygsol) Beregningsværktøj

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9.1 Generelt... 3 9.1.1 Inden energimærkningen påbegyndes... 3 9.1.2 BBR anvendelseskoder... 3 9.1.3 Graddage for 1992-2012... 5 9.1.4 Koder for bygningsdele...

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere