Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland"

Transkript

1 Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts maj 2013 Sag nr P Der er indkommet 11 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden, derudover er der kommet ændringer til lokalplanen fra byggesagsafdelingen og planafdelingen. nr. Indsiger Indhold Svar Indstilling 1 Henrik Uhd Markussen, Siøvej 15 a. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Indsiger vil gerne stille krav om, at facadehøjde på 2,7 m måles fra overkant af fundament, da mange grunde skråner en del. Hvis der skal laves en vinkel tilbygning, som hænger sammen med indsigers eksisterende hus, vil der opstå problemer med højderne fra eksisterende niveau. 2 Bent Sørensen a. Teknik 6.3 Må nuværende udvendige antenner bevares/ vedligeholdes og evt. fornyes? b. Ubebyggede arealer 9.2 Hvordan skelnes der mellem joller styrepultsbåde og motorbåde? Er længden f.eks. 6 meter? Jeg har p.t. 2½ båd. Er det nu ulovligt? a. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at facadehøjde og bygningshøjde, som det er almindelig praksis, skal måles fra niveauplan, og maksimal højderne er fastsat for at sikre udsigtsmuligheder for sommerhusene. Det er en konkret vurderingssag, hvorvidt der skal fastsættes et nyt niveauplan for en tilbygning, eller om tilbygningen skal have samme niveauplan som den eksisterende bebyggelse. a. Teknik 6.3 Alle eksisterende lovlige forhold er også lovlige efter lokalplanens vedtagelse uanset lokalplanens bestemmelser. Det er kun i forbindelse med ændringer, at de nye bestemmelser vil være gældende. Det er en konkret vurderingssag hvorvidt vedligeholdelse eller fornyelse er så omfattende, at det er en ændring. b. Ubebyggede arealer 9.2 Formålet med bestemmelsen er at sikre, at omgivelserne ikke generes ved fx skyggegener, eller at området får et andet præg, fordi der opbevares mange store motorbåde. Der er ikke fastsat en længde og i forhold til antal både er det for, at kunne hindre oplag af både på sommerhusgrundene. a. Bemærkningen giver ikke a. b. Bemærkningerne giver ikke Der er ingen interesse i at regulere forhold vedrørendemindre motorbåde, joller og kajakker. 1

2 c. Ubebyggede arealer 9.4 Her sker en væsentligt ændring/skærpelse af gældende regler. Nuværende hegn skal fortrinsvis være gran/fyr. Hegnslovens højde er i ikke boligområder 3.5 meter. Skal alle hegn efter gældende regler skæres ned? d. Ubebyggede arealer 9.5 Er græsarmeringssten at betragte som befæstet areal? c. Ubebyggede arealer 9.4 Sommerhusområder betragtes i forhold til hegnsloven som boligområder, og hegnshøjden for fælleshegn jævnfør hegnsloven er max 1,8 m. Dette er gældende for sommerhusområdet i dag og vil også være gældende efter vedtagelsen af 9.4 ændres til 9.3, da 9.3 flyttes til Ad 9. c. d. Bemærkningerne giver ikke d. Ubebyggede arealer 9.5 Græsarmeringssten er at betragte som befæstet areal. 3 Ole Olsen, Birkholmvej Faaborg og Fangelvej Odense S a. Takker for et godt og oplysende møde i Horne Forsamlingshus mandag den 4. februar b. Teknik 6.3 Foreslår ændring-tilføjelse: Hvor den enkelte ejendom ikke har mulighed for at modtage TV-signal med indvendig antenne, kan der opsættes 1 udvendig antenne, hvis højde ikke må overstige 4 meter over bygningshøjden. c. Ubebyggede arealer 9.3 Forslag til ændring-tilføjelse: Der er fortsat mulighed for at benytte ophalepladserne i henholdsvis øst og vestområderne. Ophalede både kan fortsat henstilles på fællesarelalerne i henholdsvis øst og vestområderne. 9.5 ændres til 9.4, da 9.3 flyttes til Ad 9. a. Kommunalbestyrelsen er glade for de positive tilkendegivelser. b. Teknik 6.3 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 6.3 ændres så det er muligt at opsætte en udvendig antenne med en maksimalhøjde på 6,5 m over niveauplan. Denne maksimalhøjde er fastsat af hensyn til sommerhusområdets visuelle udtryk, som ikke bør domineres af høje antenner. c. Ubebyggede arealer 9.3 Naturstyrelsen er myndighed for områder inden for strandbeskyttelseslinjen. Der er i 9.3 derfor ikke mulighed for at optage bestemmelser i lokalplanen om ophalepladserne i øst og vest områderne, da de ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. a. Bemærkningen giver ikke b. 6.3 ændres til: Der må på hvert sommerhus opsættes en udvendige antenne, hvis totalhøjde ikke må overstige 6,5 m fra niveauplan. Ad 6.3 ændres til: Niveauplan fastsættes af bygningsmyndigheden. c. Bemærkningen giver ikke 4 Poul-Erik Christensen, Thurøvej 28 Hornesommerland a. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Indsiger mener, at man skal holde sig til den gamle byplanvedtægt, hvor murede facader skal være hvide, og træhuse skal behandles med sort, brun eller grå imprægnering frem for, at facader skal fremstå i jordfarver. a. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at som situationen er i sommerhusområdet nu, er det ikke hensigtsmæssigt at bibeholde disse bestemmelser. a. Bemærkningen giver ikke 2

3 b. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Indsiger mener ikke, at cementbaserede materialer (hardiplank Iversonplank) skal forbydes, men foreslår, at man derimod forbyder glatte plader, hvis det er hensigten at forbyde glatte eternit plader. c. Ubebyggede arealer 9.2 Ifølge 9.2 er det ikke tilladt at have en lille motorbåd liggende på grunden, men ifølge udtalelse ved høring i Horne Forsamlingshus er det lovligt at have en registreret campingvogn stående. Indsiger kan ikke se, at den hører hjemme her, hvorimod både hører til sommerhus og ferie. Indsiger foreslår at henstillen af både begrænses til en bestemt periode f.eks. 1. oktober til 1. maj, og evt. begrænses til både på trailer. d. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger håber, at der ved høringen var enighed om, at man må have en lampe i en højde af cm ved hoveddøren. b. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at det er vigtigt, at bevare det oprindelige udtryk i området. Træ og mursten patinerer, hvilket giver et særlig præg, hvorimod cementbaserede materialer udformet som efterligninger ikke gennemgår samme patineringsproces, og derfor vil give området et helt andet præg. c. Ubebyggede arealer 9.2 Se svar til indsiger nr. 2 (b). Både inden for en tidsbegrænset periode eller både på trailer vurderes ikke til at give anledning til et andet svar end givet til indsiger 2 (b). d. Ubebyggede arealer 9.6 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at udendørs belysning ved indgangen kan indarbejdes i lokalplanen, men at det hører under Bebyggelsens ydre fremtræden 8.6. b. - c. Bemærkningen giver ikke d. Tilføjes 8.6: Der tillades udendørs belysning ved indgang til sommerhus, såfremt det placeres på facade og lyskilden afskærmes og nedadrettes. 5 Aase Nielsen, Bjørnøvænget Faaborg a. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger har flere forskellige ting, som indsiger ikke er glad for bliver anført i lokalplanen, men som aldrig er blevet til noget i den gamle lokalplan. Indsiger gør opmærksom på, at til trods for at indsiger sendte et brev til Faaborg Midtfyn kommune den 8/ (15 år siden) om manglende vendeplads på Bjørnøvænget, har indsiger ikke fået noget svar endnu. Indsiger synes, at det vil være en god idé, at lave den gamle lokalplan i orden, inden en ny laves. b. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Indsiger protesterer imod, at cementbasere plader ikke er godkendt materiale, da indsiger mener, at mange træhuse kunne trænge til at blive fikset op med sådanne plader, der ydermere er vedligeholdelsesfrie. a. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at da der er tale om et område med allerede etablerede veje, bør 5.2 ændres til kun at omhandle eksisterende vendepladser. Bjørnøvænget og Hjortøvænget er private fællesveje med et begrænset antal tilstødende grunde. Etablering af vendepladser på disse vænger vil kræve, at der inddrages dele af grundejeres arealer. Da det er private fællesveje, er det grundejerne selv der afholder udgifterne ved en sådan etablering. Ændringen af 5.2 hindrer ikke grundejerne i at etablere vendepladser. b. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Se svar til indsiger nr. 4 (b). a. 5.2 erstattes: Blinde veje skal forsynes med anvendelig vendeplads med Eksisterende vendepladser skal bibeholdes. b. Bemærkningen giver ikke 3

4 c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger synes, at det er en dårlig idé, at udendørs belysning ikke må have en højde over 1 m, da det i forvejen er et utrolig mørkt område. c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til indsiger nr. 4 (d). c. Tilføjes 8.6, se indstilling til nr. 4 (d). 6 Gitte Madsen & Torben Hvid Pedersen Strynøvej 10 Horne Sommerland og Pavegyden Stenstrup a. Teknik 6.3 Indsiger gør opmærksom på, at modtagerforholdene i området er dårlige, og der bør derfor være mulighed for en udendørsantenne med en maks. højde på 7 m over grunden. b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Indsiger synes, at det er en god tilgang at ændre byggelinje til byggefelter, men i forhold til 7.7 er der en udfordring, da der ikke må opføres små bygninger mellem byggefelt og vejskel. På Strynøvej med lige husnumre bør det dog være mellem byggefelt og bagskel, at der ikke må opføres små bygninger, da det ellers nærmest vil være umuligt at placere 2 små bygninger, som i øvrigt vil tage den mest attraktive del af grunden. a. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Kommunalbestyrelsen vurderer, at bemærkningerne kan indarbejdes i c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til nr. 4 (d). 9.6 ændres til 9.5, da 9.3 flyttes til Ad 9. a. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). b. 7.7 tilføjes: På matriklerne 5bø, 5bæ, 5bz, 5by, 5bx, 5bv, 5bu og 5au alle Horne By, Horne (Strynøvej 2-16 lige numre) må der ikke placeres småbygninger mellem byggefelt og bagskel. c. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger gør opmærksom på, at i forbindelse med besøg vil det i ydre tidspunkter af sæsonen være mørkt. Indsiger mener derfor, at det er nødvendigt med belysning på facaden af sommerhuset og foreslår at det tilføjes i lokalplanen, at det er tilladt i forbindelse med en indgangsdør at have en facadelampe. Lyspunktshøjde må maks. være 2,20 m fra jorden. 7 Ejere af 9 sommerhusgrunde i Horne Sommerland a. Indsiger mener, at navnet på lokalplanen bør ændres til Sommerhusområdet Horne Sommerland. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at navnet på Lokalplan Sommerhusområde ved Horne Sommerland kan ændres. a. Lokalplanens titel ændres til: Lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland. 4

5 b. Vedrørende eksisterende planer gør indsiger opmærksom på, at Fredningsoverenskomst af 15. okt som er indsat i byplanvedtægten, ikke skal aflyses i forbindelse med vedtagelsen af en ny lokalplan og enten skal overføres i sin helhed eller væsentlige forhold indarbejdes i c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger mener, at der bør tilføjes asfalt- til sætningen Udlagte og etablerede veje, således at der står asfaltveje. d. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger mener, at den del der omhandler vendepladsere, enten skal fjernes eller ændres til: Blinde veje er forsynet med passende vendeplads., da alle blinde veje er forsynet med vendeplads på nær Hjortø- og Bjørnøvej, som er meget korte. e. Teknik 6.3 Indsiger mener, at 6.3 bør ændres til at: Der må opsættes en udvendig antenne på hvert hus med en max. højde på 6,5 m over terræn. og ikke noget med at søge om dispensationer for at opsætte udvendige antenner. f. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Indsiger mener, 7.2 bør ændres til at taghældning på garager, carporte, udhuse, udstuer og overdækkede terrasser og skure skal have en hældning mellem 15 og 25 grader. g. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.4 Indsiger mener, at der er mange restriktioner, hvis nogle ønsker at opsætte solpaneler. Indsiger foreslår, at 8.4 om solceller lempes, så det er muligt at opsætte solceller evt. som flere rektangler. b. Fredningsoverenskomst af 15. okt er, udover at stå i byplanvedtægten, tinglyst på matrikel 44g Horne By, Horne, og vil derfor ikke blive aflyst når Byplanvedtægten aflyses. Der tilføjes under 13 Servitutter og lokalplaner, at der er en fredningsoverenskomst. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 5.2 fastholdes, da Lyøvej delvis ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvorfor en lokalplan ikke vil kunne kræve, at den asfalteres. Områdets veje er alle private fællesveje bortset fra en strækning af Lyøvej, og det er derfor ikke hensigtmæssigt at stille krav til, at vejene skal asfalteres, da det er grundejerforeningen der afholder udgifterne. d. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Se svar til nr. 5 (a). e. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). f. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Kommunalbestyrelsen vurderer, at bemærkningerne indarbejdes i lokalplanen, af hensyn til helhedsindtrykket i området. g. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.4 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 8.4 fastholdes, da disse retningslinjer sikrer et hamonisk visuelt udtryk ved opsætning af solceller. b tilføjes: Der er på matrikel 44g Horne By, Horne tinglyst en fredningsoverenskomst af 15. okt. 1962, der sikrer, at arealet anvendes som offentlig badestrand. c. Bemærkningerne giver ikke d. 5.2 se indstilling til nr. 5 (a). e. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). f. 7.4 ændres til: Tage skal udføres som saddeltage med en taghældning på På illustrationen i Ad 7.3 og 7.4 ændres angivning af taghældning til g. Bemærkningen giver ikke 5

6 h. Ubebyggede arealer 9.3 Indsiger mener, 9.3 bør præciseres, så de allerede etablerede bådoptagnings ramper og bådopbevaringspladser i det østlige og vestlige fællesområde kan bevares i sin nuværende form. i. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger forslår, at 9.6 ændres til teksten fra 9.12 i lokalplan (det ny sommerhusområde): Der må kun etableres udendørsbelysning på adgangsarealer og det kunne måske tilføjes: Såfremt belysninger på bygninger styres af bevægelses censor, må denne først kunne aktiveres ved færdsel på matriklen. j. Tilladelser og dispensationer 11.2 Indsiger ønsker at vide hvorfor en delvis ophævelse af fortidsminde beskyttelseslinjen ønskes? Og hvis dette gennemføres, kan man så forestille sig, at der tilsvarende vil ske en delvis ophævelse af samme beskyttelseslinje i det nye sommerhusområde nord for (lokalplan 4112, se kortbilag 3C i denne)? h. Ubebyggede arealer 9.3 Se svar til nr. 3 (c). i. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til nr. 4 (d). Lokalplanen hindrer ikke, at belysning styres af bevægelsessensorer, men det er ikke hensigtsmæssigt i en lokalplan at regulerer, hvornår sensorerne aktiveres, hvorfor dette ikke medtages. j. Tilladelser og dispensationer 11.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at man på denne strækning af Thurøvej på sigt vil give fælles vilkår for sommerhusbebyggelsens beliggenhed. Eksisterende placeringer vil fortsat være lovlige. For sommerhusområdet nord for fortidsmindet er der i udstykningsplanen taget hensyn til fortidsminde beskyttelseslinjen, og der ligger derfor ikke nogen sommerhusgrunde, hvor det kan blive aktuelt at søge beskyttelseslinjen delvist ophævet. h. Bemærkningen giver ikke i. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). j. Bemærkningen giver ikke 8 Vivian & Claus Barrett, Siøvej 32 Horne Sommerland 5600 Faaborg og Gl. Kongevej Kolding a. Ubebyggede arealer 9 Indsiger mener, at der mangler et regelsæt omkring beplantning af træer op i mod skel herunder maks. højder. Indsiger forslår, at der indføjes 9.7 fra Lokalplan Udvidelse af sommerhusområdet ved Hesseløje-Fruerlund: Beplantning, der er højere end 1,5 m indenfor sommerhusgrunde, må ikke have sammen- voksede bladkroner, og må ikke placeres nærmere skel end 5 m. Der må makismalt være to enkeltstående træer på hver grund. Da hensigten har været den samme som for Horne Sommerland at sikre en udsigt ud over Helnæsbugten/Lillebælt. a. Ubebyggede arealer 9 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der i det nye sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund er tale om væsentligt større grunde hvor det, udover beplantning højere end 1,5 m, også er alle former for bebyggelse, der skal placeres minimum 5 m fra skel. Sommerhusområdet Horne Sommerland er desuden kendetegnet ved, at der er en del høje, ældre træer, som giver området en særlig grøn karakter. a. Bemærkningen giver ikke 6

7 9 Lis & Erik Pedersen, Strynøvej Faaborg og Carl Bernhards Vej 16, 2.tv 1817 Frederiksberg C a. Teknik 6.3 Indsiger mener, at bør tillades anvendelse af udendørs antenne med angivelse af en maksimal højde over grunden på fx 8 m, som i indsigers tilfælde er absolut nødvendigt for at kunne modtage et acceptabelt signal. b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Indsiger foreslår, at der tilføjes: På Strynøvej med lige numre (grundene vest for vejen), kan småbygninger placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel, men ikke mellem byggefelt og skel mod mark (bag skel). Begrundelsen er, at indsiger ikke ønsker byggeri på det mest rekreative areal som ligger mellem byggefelt og skel mod mark. Arealet øst for husene er der ingen udsigt, der vil blive ødelagt ved placering af småbygninger, og denne del af grunden bliver stort set ikke brugt af nogen af grundejerne; de opholder sig vest for husene. a. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Se svar til nr. 6 (b). c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til 4 (d). d. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Kommunalbestyrelsen er glade for de positive tilkendegivelser, se i øvrigt svar til nr. 6 (b). a. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). b. 7.7 se indstilling til nr. 6 (b). c. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). d. 7.7 se indstilling til nr. 6 (b). c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger foreslår, at der tillades lyskilder anbragt på bygninger i en maks. højde på 2 m, da de ikke vil ødelægge mere, end det lys der stråler fra oplyste vinduer og da det skal være muligt, at kunne orientere sig omkring sit hus i mørke. d. Bebyggelsens omfang og placering 7 Indsiger synes, at det er utrolig positivt at man har lyttet til dem der bor på den vestlige side af Strynøvej, og har lavet et byggefelt der bremser yderligere bebyggelse på arealet mellem byggefeltet og skel til marken, og håber så, at man vil sikre, at der i 7.7 ikke tillades småbygninger mellem byggefelt og skel til mark. 7

8 10 Lone Rasmussen, Ærøvej Faaborg og Kirkevej Tommerup a. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Indsiger mener, at cementbaserede brædder, som ligner træ med træstruktur bør anerkendes, idet de ikke kræver vedligeholdelse med maling mv. og man derfor kan slippe for afskallet og misligholdt træværk. b. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger mener kun 9.6 bør omfatte belysningen i haven og ikke belysning på boliger, da det kan være svært at se trapper, nøglehuller mv. hvis belysning maks. må have en højde på 1 m på husene. c. Ubebyggede arealer 9.4 Indsiger ønsker præciseret, at hegn mellem grunde og vej maks. må være 1,80 m af hensyn til udsigt til vandet. a. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Se svar til nr. 4 (b). b. Ubebyggede arealer er kun gældende for ubebyggede arealer og omfatter derfor ikke belysning på bolig, se i øvrigt svar til nr. 4 (d). c. Ubebyggede arealer 9.4 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en præcisering ikke er nødvendig, da det er hegnsloven der er gældende. d. Ubebyggede arealer 9 Se svar til nr. 8 (a). a. Bemærkningen giver ikke b. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). c. d. Bemærkningerne giver ikke d. Ubebyggede arealer 9 Indsiger ville ønske, at der kunne ændres i lokalplanen, så det ikke er tilladt at have så mange høje træer, som gror op og mindsker udsynet til vandet. 11 Bestyrelsen for Horne Sommerlands Grundejerforening, om.dk a. Det er indsigers ønske at kommunens forpligtelser om vedligeholdelse af det offentlige areal jf. fredningsoverenskomst opretholdes. b. Teknik 6.3 Indsiger foreslår, at der tages forbehold for grunde med dårlige modtagerforhold, evt. i form af en maksimal højde på antenne. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger foreslår, at der tilføjes, at vejene skal forblive asfalterede. Ingen ændrede krav til eksisterende vendepladser eller krav om nyanlæggelser. a. Se svar til nr. 7 (b). b. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). Der er ikke lovhjemmel til at tage forbehold, der kun gælder grunde med dårlige modtagerforhold. Bestemmelsen skal gælde for alle inden for lokalplanområdet. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Se svar til nr. 7 (c) om asfalterede veje og nr. 5 (a) om vendepladser. a se indstilling til nr. 7 (b) b. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). c. 5.2 se indstilling til nr. 5 (a). 8

9 d. Ubebyggede arealer 9.3 Indsiger foreslår, at eksisterende brug af fællesarealer må fortsætte: ophaleramper & -spil forbliver som de er. der må fortsat placeres både i forbindelse med ophalerramperne. boldbaner forbliver som nu. etablerede stier og bænke forbliver. d. Ubebyggede arealer 9.3 Se svar til nr. 3 (c). Gælder også boldbaner, stier og bænke inden for strandbeskyttelseslinjen. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Se svar til nr. 7 (f). d. Bemærkningen giver ikke e. 7.4 se indstilling til nr. 7 (f). e. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Indsiger ønsker ikke, at flade tage tillades af hensyn til bebyggelsens helhedsudtryk. 12 Byggesagsafdelingen Faaborg-Midtfyn kommune a. Sti, vej og parkeringsforhold Ad 5.3 Sidst i ad 5.3 tilføjes: Tinglysning opretholdes. b. Sti, vej og parkeringsforhold 5.5 Parkering på egen grund og øvrig parkering på parkeringsarealer bør stå i redegørelse til 5.5. c. Teknik 6.4 Foreslår at satellitantenners diameter ændres til max 0,6 m, og må ikke placeres højere end 1,8 m. d. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.2 og 7.3 På illustrationen i Ad 7.2 og 7.3 bør tilføjes niveauplan. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.5 Generel afstandskrav til vejskel ændres til: mindst 6 m. Afstand til naboskel ændres til mindst 4 m. Afstand til stiskel ændres til mindst 2,5 m. a. Sti, vej og parkeringsforhold Ad 5.3 Tilføjes. b. Sti, vej og parkeringsforhold 5.5 Flyttes. c. Teknik 6.4 Bestemmelsen bibeholdes som den er. Det er den samme bestemmelse som i lokalplan Sommerhusområde ved Dyreborg og ser ingen grund til, at den skal være mere striks i Horne Sommerland. d. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.2 og 7.3 Tilføjes. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.5 Afstand til vejskel varierer så meget, at der ikke angives en generel afstand, men henvises til bilag 4A-F, hvor afstandskravene for de enkelte byggefelter er angivet. Afstand til naboskel og stiskel rettes så de passer til de afstande der er i kortbilagene 4A- F. a. Ad 5.3 tilføjes: Tinglysning opretholdes. b. 5.5 ændres til: Der skal indrettes parkeringsplads til mindst 2 personbiler på hver parcel. Ad 5.5 tilføjes: Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at parkering kan ske på egen grund. Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. c. Bemærkningen giver ikke d. På illustration i Ad 7.2 og 7.3 tilføjes niveauplan. e. 7.5 vedr. afstandskrav ændres til: Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal placeres inden for de på bilag 4A-F viste byggefelter. Byggefelterne er fastsat efter følgende generelle afstandskrav: 9

10 f. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.5 Ad 7.5 omformuleres i forhold til brandsikring af ydervæg. g. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.6 På illustrationen i Ad 7.6 bør der tilføjes byggefelt for garage, carport og udhus. h. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Maksimalhøjden for småbygninger bør ændres til 2,5 m. Og afstand til andre bygninger på 1,5 m bør slettes. Bør laves en illustration af byggefelt for småbygninger. f. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.5 Præcisering i redegørelsen af hvad der menes med brandsikring. g. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.6 Tilføjes da det giver bedre forståelse. h. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Bestemmelsen ændres så småbygninger maksimalt må være 2,5 m høje, da der i bygningsreglementet står, at der skal søges tilladelse hvis en småbygning opføres med en højde på 2,7 m. Og småbygninger bør ikke kunne opføres 1,5 m fra andre bygninger, men derimod 2,5 m, som der står i bygningsreglementet. Afstand til andre bygninger på 1,5 m slettes, da det er en redaktionel fejl, at det er kommet til at ståå der. mindst 6 m til vejskel mindst 4 m til naboskel brandsikres sommerhusets ydervægge, kan der bygges ind til 2,5 m fra naboskel mindst 2,5 m til skel mod sti Afviger afstandskravene til et byggefelt i forhold til de generelle afstandskrav fremgår det af bilag 4A-F. f. Ad 7.5 om brandsikring ændres til: Brandsikring af en ydervæg skal være en muret væg i tæt forbindelse med tagbeklædning eller tilsvarende, og skal opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglement. g. Illustration i Ad 7.6 tilføjes byggefelt for garage, carport og udhus. Afstand til vejskel 6 m fjernes og afstand til nabo 1,5 m tilføjes. h. 7.7 ændres til: Der må maksimalt opføres 2 småbygninger. Maksimal højden for småbygninger er 2,5 m. Småbygninger er på maksimalt 10 m 2 og kan placeres uden for byggefelt dog mindst 1,5 m fra skel mod nabo. Småbygninger kan ikke placeres nærmere vejskel end 6 m. Tilføjes en Ad 7.7 med illustration af byggefelt for småbygninger. 10

11 i. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.2 Tekst i redegørelse om kviste og rytterlys rykkes over i 8.2. j. Ubebyggede arealer Ad 9.1 På illustrationen i Ad 9.1 bør der tilføjes terrænreguleringer på +/- 0,5 m. k. Ubebyggede arealer 9.5 Befæstelsesgrad på 30 % bør præciseres og ændres til 15 % og så ikke omfatte bebyggelsen. l. Ubebyggede arealer 9.7 Der byttes om på rækkefølgen i 9.7: Solpaneler og fritstående energianlæg med bevægelige dele tillades ikke i lokalplanområdet. 13 Plan og Kultur a. Lokalplanens forhold til anden planlægning Tilføjes tekst om Kommunalbestyrelsens beslutning om, at det for private fællesveje i sommerhusområder eller rekreative områder i forbindelse hermed, er privatvejlovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder der er gældende. i. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.2 Hvis ikke det står under 8.2 er det ikke en bestemmelse. j. Ubebyggede arealer Ad 9.1 Tilføjelse. k. Ubebyggede arealer 9.5 Formulering med 30 % er ikke præcis nok, hvorfor denne ændres til 15 % og ikke omfatter bebyggelse der medregnes i bebyggelsesprocenten (som også er 15 %). 9.5 ændres til 9.4, da 9.3 er flyttet til Ad 9. l. Ubebyggede arealer 9.7 Ændres på rækkefølgen, da det ellers kun er fritstående solceller med bevægelige dele der ikke tillades og ikke alle fritstående solceller. 9.7 ændres til 9.6, da 9.3 er flyttet til Ad 9. a. Lokalplanens forhold til anden planlægning Det er en orientering i forhold til anden planlægning, som er gældende uanset om det står i lokalplanens redegørelse eller ej. i. 8.2 tilføjes: Der må ikke isættes kviste og rytterlys i tagflader. Ad 8.2 slettes: Der må ikke isættes kviste og rytterlys i tagflader. j. På illustrationen i Ad 9.1 tilføjes +/- 0,5 m terrænreguleringer. k. 9.4 om befæstelsesgrad ændres til: Terrasser, parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.4 ændres til: Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. l. 9.6 ændres til: Fritstående energianlæg med bevægelige dele og fritstående solpaneler tillades ikke i lokalplanområdet. a. Lokalplanens forhold til anden planlægning tilføjes: Kommunalbestyrelsen i Faaborg- Midtfyn Kommune har med vedtagelsen af kommuneplanen den 11. maj 2010 i medfør af privatvejslovens 13, stk. 2, besluttet, at reglerne i lovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder skal gælde for private fællesveje i områder, der er udlagt som sommerhusområder eller 11

12 b. Områdets anvendelse 3.3 Tilføjes tinglyst fredningsoverenskomst og forklarende tekst i redegørelse til denne. c. Udstykning Ad 4.3 Omformuleres og præciseres i forhold til, at det er ejendomme inden for strandbeskyttelseslinjen, at der forudsættes dispensation fra naturbeskyttelsesloven. d. Vej-, Sti- og parkeringsforhold 5.2 Tilføjes skal vedligeholdes med græs. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Del af tekst i redegørelse til 7.2 om hemse rykkes over i 7.3. f. Fejl i navn på illustration bør rettes. Illustration er placeret under Ad 7.2 og 7.3 i stedet for Ad 7.3 og 7.4. b. Områdets anvendelse 3.3 Tilføjelse. c. Udstykning Ad 4.3 Præcisering. d. Vej-, Sti- og parkeringsforhold 5.2 Hvis der ikke står skal vedligeholdes er det ikke en bestemmelse. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Det er ikke en bestemmelse, hvis det kun står i redegørelsen og ikke under bestemmelsen, og hemse vil dermed ikke have en maksimal størrelse. f. Rettelse. rekreativt område i forbindelse hermed. b. 3.3 tilføjes: Matrikel 44g Horne By, Horne er en kommunalt areal, og anvendes som offentlig badestrand i henhold til tinglyst fredningsoverenskomst. Ad 3.3 tilføjes: Den vestlige del af matriklen er fredet gennem en tinglyst fredningsoverenskomst, der bl.a. forpligtiger Faaborg-Midtfyn kommune til at vedligeholde toiletbygningen inden for området. c. Ad 4.3 ændres til: For ejendomme inden for strandbeskyttelseslinjen forudsættes der en dispensation fra naturbeskyttelsesloven d. 5.2 tilføjes: Rabatter udlægges til 1,5 m og skal vedligeholdes med græs. e. 7.3 tilføjes: Hemse over 4,5 m 2 er ikke tilladt i sommerhusområdet. Ad 7.2 ændres: Hemse under 4,5 m 2 medregnes ikke, og hemse over 4,5 m 2 er ikke tilladt i sommerhusområdet erstattes med: Hemse medregnes ikke. f. Ad 7.2 og 7.3 ændres til: Ad 7.3 og

13 g. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Småbygninger mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje bør ikke tillades. h. Ubebyggede arealer bør flyttes til Ad 9. i. Ubebyggede arealer 9.4 Bestemmelse bør også omfatte skel mod sti. g. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Dette er en præcisering, da det før ikke har været tilladt at placere småbygninger uden for byggelinjer, hvilket tillades i den nye lokalplan, dog ikke mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje. h. Ubebyggede arealer flyttes til Ad 9, da der ikke er tale om en bestemmelse men en orientering i forhold til anden planlægning. 9.3 er udgået og de efterfølgende rykkes op. i. Ubebyggede arealer 9.4 Tilføjelse. g. 7.7 tilføjes: På matrikler med strandbeskyttelseslinje må der ikke placeres småbygninger mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje. h. 9.3 slettes og Ad 9 tilføjes: Områdets fællesarealer langs stranden er alle, bortset fra den nordlige del af grønningen, omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Fællesarealet i den nordøstlige del af lokalplanområdet (matrikel 44b Horne By, Horne) er omfattet af en fortidsminde beskyttelseslinje. Fællesarealer inden for fortidsminde- og strandbeskyttelseslinjen skal henligge og vedligeholdes i deres naturlige tilstand. Ændringer, ændret anvendelse eller andre tiltag må ikke foretages uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen. Fællesarealerne fremgår af bilag 3. i. 9.4 bliver til ændres: Midterlinjen af hegn mod vej skal holdes mindst 30 cm fra skel på egen grund til Midterlinjen af hegn skal plantes mindst 30 cm fra vej- og stiskel og på egen grund. Ad 9.3 tilføjes: Hegn må ikke brede sig ud på vej- og stiareal, men skal enten holdes klippet eller plantes så langt inde på grunden, at hegnet ikke breder sig ud på vej- og stiarealet. 13

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere