Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland"

Transkript

1 Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts maj 2013 Sag nr P Der er indkommet 11 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden, derudover er der kommet ændringer til lokalplanen fra byggesagsafdelingen og planafdelingen. nr. Indsiger Indhold Svar Indstilling 1 Henrik Uhd Markussen, Siøvej 15 a. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Indsiger vil gerne stille krav om, at facadehøjde på 2,7 m måles fra overkant af fundament, da mange grunde skråner en del. Hvis der skal laves en vinkel tilbygning, som hænger sammen med indsigers eksisterende hus, vil der opstå problemer med højderne fra eksisterende niveau. 2 Bent Sørensen a. Teknik 6.3 Må nuværende udvendige antenner bevares/ vedligeholdes og evt. fornyes? b. Ubebyggede arealer 9.2 Hvordan skelnes der mellem joller styrepultsbåde og motorbåde? Er længden f.eks. 6 meter? Jeg har p.t. 2½ båd. Er det nu ulovligt? a. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at facadehøjde og bygningshøjde, som det er almindelig praksis, skal måles fra niveauplan, og maksimal højderne er fastsat for at sikre udsigtsmuligheder for sommerhusene. Det er en konkret vurderingssag, hvorvidt der skal fastsættes et nyt niveauplan for en tilbygning, eller om tilbygningen skal have samme niveauplan som den eksisterende bebyggelse. a. Teknik 6.3 Alle eksisterende lovlige forhold er også lovlige efter lokalplanens vedtagelse uanset lokalplanens bestemmelser. Det er kun i forbindelse med ændringer, at de nye bestemmelser vil være gældende. Det er en konkret vurderingssag hvorvidt vedligeholdelse eller fornyelse er så omfattende, at det er en ændring. b. Ubebyggede arealer 9.2 Formålet med bestemmelsen er at sikre, at omgivelserne ikke generes ved fx skyggegener, eller at området får et andet præg, fordi der opbevares mange store motorbåde. Der er ikke fastsat en længde og i forhold til antal både er det for, at kunne hindre oplag af både på sommerhusgrundene. a. Bemærkningen giver ikke a. b. Bemærkningerne giver ikke Der er ingen interesse i at regulere forhold vedrørendemindre motorbåde, joller og kajakker. 1

2 c. Ubebyggede arealer 9.4 Her sker en væsentligt ændring/skærpelse af gældende regler. Nuværende hegn skal fortrinsvis være gran/fyr. Hegnslovens højde er i ikke boligområder 3.5 meter. Skal alle hegn efter gældende regler skæres ned? d. Ubebyggede arealer 9.5 Er græsarmeringssten at betragte som befæstet areal? c. Ubebyggede arealer 9.4 Sommerhusområder betragtes i forhold til hegnsloven som boligområder, og hegnshøjden for fælleshegn jævnfør hegnsloven er max 1,8 m. Dette er gældende for sommerhusområdet i dag og vil også være gældende efter vedtagelsen af 9.4 ændres til 9.3, da 9.3 flyttes til Ad 9. c. d. Bemærkningerne giver ikke d. Ubebyggede arealer 9.5 Græsarmeringssten er at betragte som befæstet areal. 3 Ole Olsen, Birkholmvej Faaborg og Fangelvej Odense S a. Takker for et godt og oplysende møde i Horne Forsamlingshus mandag den 4. februar b. Teknik 6.3 Foreslår ændring-tilføjelse: Hvor den enkelte ejendom ikke har mulighed for at modtage TV-signal med indvendig antenne, kan der opsættes 1 udvendig antenne, hvis højde ikke må overstige 4 meter over bygningshøjden. c. Ubebyggede arealer 9.3 Forslag til ændring-tilføjelse: Der er fortsat mulighed for at benytte ophalepladserne i henholdsvis øst og vestområderne. Ophalede både kan fortsat henstilles på fællesarelalerne i henholdsvis øst og vestområderne. 9.5 ændres til 9.4, da 9.3 flyttes til Ad 9. a. Kommunalbestyrelsen er glade for de positive tilkendegivelser. b. Teknik 6.3 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 6.3 ændres så det er muligt at opsætte en udvendig antenne med en maksimalhøjde på 6,5 m over niveauplan. Denne maksimalhøjde er fastsat af hensyn til sommerhusområdets visuelle udtryk, som ikke bør domineres af høje antenner. c. Ubebyggede arealer 9.3 Naturstyrelsen er myndighed for områder inden for strandbeskyttelseslinjen. Der er i 9.3 derfor ikke mulighed for at optage bestemmelser i lokalplanen om ophalepladserne i øst og vest områderne, da de ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. a. Bemærkningen giver ikke b. 6.3 ændres til: Der må på hvert sommerhus opsættes en udvendige antenne, hvis totalhøjde ikke må overstige 6,5 m fra niveauplan. Ad 6.3 ændres til: Niveauplan fastsættes af bygningsmyndigheden. c. Bemærkningen giver ikke 4 Poul-Erik Christensen, Thurøvej 28 Hornesommerland a. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Indsiger mener, at man skal holde sig til den gamle byplanvedtægt, hvor murede facader skal være hvide, og træhuse skal behandles med sort, brun eller grå imprægnering frem for, at facader skal fremstå i jordfarver. a. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at som situationen er i sommerhusområdet nu, er det ikke hensigtsmæssigt at bibeholde disse bestemmelser. a. Bemærkningen giver ikke 2

3 b. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Indsiger mener ikke, at cementbaserede materialer (hardiplank Iversonplank) skal forbydes, men foreslår, at man derimod forbyder glatte plader, hvis det er hensigten at forbyde glatte eternit plader. c. Ubebyggede arealer 9.2 Ifølge 9.2 er det ikke tilladt at have en lille motorbåd liggende på grunden, men ifølge udtalelse ved høring i Horne Forsamlingshus er det lovligt at have en registreret campingvogn stående. Indsiger kan ikke se, at den hører hjemme her, hvorimod både hører til sommerhus og ferie. Indsiger foreslår at henstillen af både begrænses til en bestemt periode f.eks. 1. oktober til 1. maj, og evt. begrænses til både på trailer. d. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger håber, at der ved høringen var enighed om, at man må have en lampe i en højde af cm ved hoveddøren. b. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at det er vigtigt, at bevare det oprindelige udtryk i området. Træ og mursten patinerer, hvilket giver et særlig præg, hvorimod cementbaserede materialer udformet som efterligninger ikke gennemgår samme patineringsproces, og derfor vil give området et helt andet præg. c. Ubebyggede arealer 9.2 Se svar til indsiger nr. 2 (b). Både inden for en tidsbegrænset periode eller både på trailer vurderes ikke til at give anledning til et andet svar end givet til indsiger 2 (b). d. Ubebyggede arealer 9.6 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at udendørs belysning ved indgangen kan indarbejdes i lokalplanen, men at det hører under Bebyggelsens ydre fremtræden 8.6. b. - c. Bemærkningen giver ikke d. Tilføjes 8.6: Der tillades udendørs belysning ved indgang til sommerhus, såfremt det placeres på facade og lyskilden afskærmes og nedadrettes. 5 Aase Nielsen, Bjørnøvænget Faaborg a. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger har flere forskellige ting, som indsiger ikke er glad for bliver anført i lokalplanen, men som aldrig er blevet til noget i den gamle lokalplan. Indsiger gør opmærksom på, at til trods for at indsiger sendte et brev til Faaborg Midtfyn kommune den 8/ (15 år siden) om manglende vendeplads på Bjørnøvænget, har indsiger ikke fået noget svar endnu. Indsiger synes, at det vil være en god idé, at lave den gamle lokalplan i orden, inden en ny laves. b. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Indsiger protesterer imod, at cementbasere plader ikke er godkendt materiale, da indsiger mener, at mange træhuse kunne trænge til at blive fikset op med sådanne plader, der ydermere er vedligeholdelsesfrie. a. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at da der er tale om et område med allerede etablerede veje, bør 5.2 ændres til kun at omhandle eksisterende vendepladser. Bjørnøvænget og Hjortøvænget er private fællesveje med et begrænset antal tilstødende grunde. Etablering af vendepladser på disse vænger vil kræve, at der inddrages dele af grundejeres arealer. Da det er private fællesveje, er det grundejerne selv der afholder udgifterne ved en sådan etablering. Ændringen af 5.2 hindrer ikke grundejerne i at etablere vendepladser. b. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Se svar til indsiger nr. 4 (b). a. 5.2 erstattes: Blinde veje skal forsynes med anvendelig vendeplads med Eksisterende vendepladser skal bibeholdes. b. Bemærkningen giver ikke 3

4 c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger synes, at det er en dårlig idé, at udendørs belysning ikke må have en højde over 1 m, da det i forvejen er et utrolig mørkt område. c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til indsiger nr. 4 (d). c. Tilføjes 8.6, se indstilling til nr. 4 (d). 6 Gitte Madsen & Torben Hvid Pedersen Strynøvej 10 Horne Sommerland og Pavegyden Stenstrup a. Teknik 6.3 Indsiger gør opmærksom på, at modtagerforholdene i området er dårlige, og der bør derfor være mulighed for en udendørsantenne med en maks. højde på 7 m over grunden. b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Indsiger synes, at det er en god tilgang at ændre byggelinje til byggefelter, men i forhold til 7.7 er der en udfordring, da der ikke må opføres små bygninger mellem byggefelt og vejskel. På Strynøvej med lige husnumre bør det dog være mellem byggefelt og bagskel, at der ikke må opføres små bygninger, da det ellers nærmest vil være umuligt at placere 2 små bygninger, som i øvrigt vil tage den mest attraktive del af grunden. a. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Kommunalbestyrelsen vurderer, at bemærkningerne kan indarbejdes i c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til nr. 4 (d). 9.6 ændres til 9.5, da 9.3 flyttes til Ad 9. a. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). b. 7.7 tilføjes: På matriklerne 5bø, 5bæ, 5bz, 5by, 5bx, 5bv, 5bu og 5au alle Horne By, Horne (Strynøvej 2-16 lige numre) må der ikke placeres småbygninger mellem byggefelt og bagskel. c. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger gør opmærksom på, at i forbindelse med besøg vil det i ydre tidspunkter af sæsonen være mørkt. Indsiger mener derfor, at det er nødvendigt med belysning på facaden af sommerhuset og foreslår at det tilføjes i lokalplanen, at det er tilladt i forbindelse med en indgangsdør at have en facadelampe. Lyspunktshøjde må maks. være 2,20 m fra jorden. 7 Ejere af 9 sommerhusgrunde i Horne Sommerland a. Indsiger mener, at navnet på lokalplanen bør ændres til Sommerhusområdet Horne Sommerland. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at navnet på Lokalplan Sommerhusområde ved Horne Sommerland kan ændres. a. Lokalplanens titel ændres til: Lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland. 4

5 b. Vedrørende eksisterende planer gør indsiger opmærksom på, at Fredningsoverenskomst af 15. okt som er indsat i byplanvedtægten, ikke skal aflyses i forbindelse med vedtagelsen af en ny lokalplan og enten skal overføres i sin helhed eller væsentlige forhold indarbejdes i c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger mener, at der bør tilføjes asfalt- til sætningen Udlagte og etablerede veje, således at der står asfaltveje. d. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger mener, at den del der omhandler vendepladsere, enten skal fjernes eller ændres til: Blinde veje er forsynet med passende vendeplads., da alle blinde veje er forsynet med vendeplads på nær Hjortø- og Bjørnøvej, som er meget korte. e. Teknik 6.3 Indsiger mener, at 6.3 bør ændres til at: Der må opsættes en udvendig antenne på hvert hus med en max. højde på 6,5 m over terræn. og ikke noget med at søge om dispensationer for at opsætte udvendige antenner. f. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Indsiger mener, 7.2 bør ændres til at taghældning på garager, carporte, udhuse, udstuer og overdækkede terrasser og skure skal have en hældning mellem 15 og 25 grader. g. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.4 Indsiger mener, at der er mange restriktioner, hvis nogle ønsker at opsætte solpaneler. Indsiger foreslår, at 8.4 om solceller lempes, så det er muligt at opsætte solceller evt. som flere rektangler. b. Fredningsoverenskomst af 15. okt er, udover at stå i byplanvedtægten, tinglyst på matrikel 44g Horne By, Horne, og vil derfor ikke blive aflyst når Byplanvedtægten aflyses. Der tilføjes under 13 Servitutter og lokalplaner, at der er en fredningsoverenskomst. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 5.2 fastholdes, da Lyøvej delvis ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvorfor en lokalplan ikke vil kunne kræve, at den asfalteres. Områdets veje er alle private fællesveje bortset fra en strækning af Lyøvej, og det er derfor ikke hensigtmæssigt at stille krav til, at vejene skal asfalteres, da det er grundejerforeningen der afholder udgifterne. d. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Se svar til nr. 5 (a). e. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). f. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Kommunalbestyrelsen vurderer, at bemærkningerne indarbejdes i lokalplanen, af hensyn til helhedsindtrykket i området. g. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.4 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 8.4 fastholdes, da disse retningslinjer sikrer et hamonisk visuelt udtryk ved opsætning af solceller. b tilføjes: Der er på matrikel 44g Horne By, Horne tinglyst en fredningsoverenskomst af 15. okt. 1962, der sikrer, at arealet anvendes som offentlig badestrand. c. Bemærkningerne giver ikke d. 5.2 se indstilling til nr. 5 (a). e. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). f. 7.4 ændres til: Tage skal udføres som saddeltage med en taghældning på På illustrationen i Ad 7.3 og 7.4 ændres angivning af taghældning til g. Bemærkningen giver ikke 5

6 h. Ubebyggede arealer 9.3 Indsiger mener, 9.3 bør præciseres, så de allerede etablerede bådoptagnings ramper og bådopbevaringspladser i det østlige og vestlige fællesområde kan bevares i sin nuværende form. i. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger forslår, at 9.6 ændres til teksten fra 9.12 i lokalplan (det ny sommerhusområde): Der må kun etableres udendørsbelysning på adgangsarealer og det kunne måske tilføjes: Såfremt belysninger på bygninger styres af bevægelses censor, må denne først kunne aktiveres ved færdsel på matriklen. j. Tilladelser og dispensationer 11.2 Indsiger ønsker at vide hvorfor en delvis ophævelse af fortidsminde beskyttelseslinjen ønskes? Og hvis dette gennemføres, kan man så forestille sig, at der tilsvarende vil ske en delvis ophævelse af samme beskyttelseslinje i det nye sommerhusområde nord for (lokalplan 4112, se kortbilag 3C i denne)? h. Ubebyggede arealer 9.3 Se svar til nr. 3 (c). i. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til nr. 4 (d). Lokalplanen hindrer ikke, at belysning styres af bevægelsessensorer, men det er ikke hensigtsmæssigt i en lokalplan at regulerer, hvornår sensorerne aktiveres, hvorfor dette ikke medtages. j. Tilladelser og dispensationer 11.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at man på denne strækning af Thurøvej på sigt vil give fælles vilkår for sommerhusbebyggelsens beliggenhed. Eksisterende placeringer vil fortsat være lovlige. For sommerhusområdet nord for fortidsmindet er der i udstykningsplanen taget hensyn til fortidsminde beskyttelseslinjen, og der ligger derfor ikke nogen sommerhusgrunde, hvor det kan blive aktuelt at søge beskyttelseslinjen delvist ophævet. h. Bemærkningen giver ikke i. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). j. Bemærkningen giver ikke 8 Vivian & Claus Barrett, Siøvej 32 Horne Sommerland 5600 Faaborg og Gl. Kongevej Kolding a. Ubebyggede arealer 9 Indsiger mener, at der mangler et regelsæt omkring beplantning af træer op i mod skel herunder maks. højder. Indsiger forslår, at der indføjes 9.7 fra Lokalplan Udvidelse af sommerhusområdet ved Hesseløje-Fruerlund: Beplantning, der er højere end 1,5 m indenfor sommerhusgrunde, må ikke have sammen- voksede bladkroner, og må ikke placeres nærmere skel end 5 m. Der må makismalt være to enkeltstående træer på hver grund. Da hensigten har været den samme som for Horne Sommerland at sikre en udsigt ud over Helnæsbugten/Lillebælt. a. Ubebyggede arealer 9 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der i det nye sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund er tale om væsentligt større grunde hvor det, udover beplantning højere end 1,5 m, også er alle former for bebyggelse, der skal placeres minimum 5 m fra skel. Sommerhusområdet Horne Sommerland er desuden kendetegnet ved, at der er en del høje, ældre træer, som giver området en særlig grøn karakter. a. Bemærkningen giver ikke 6

7 9 Lis & Erik Pedersen, Strynøvej Faaborg og Carl Bernhards Vej 16, 2.tv 1817 Frederiksberg C a. Teknik 6.3 Indsiger mener, at bør tillades anvendelse af udendørs antenne med angivelse af en maksimal højde over grunden på fx 8 m, som i indsigers tilfælde er absolut nødvendigt for at kunne modtage et acceptabelt signal. b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Indsiger foreslår, at der tilføjes: På Strynøvej med lige numre (grundene vest for vejen), kan småbygninger placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel, men ikke mellem byggefelt og skel mod mark (bag skel). Begrundelsen er, at indsiger ikke ønsker byggeri på det mest rekreative areal som ligger mellem byggefelt og skel mod mark. Arealet øst for husene er der ingen udsigt, der vil blive ødelagt ved placering af småbygninger, og denne del af grunden bliver stort set ikke brugt af nogen af grundejerne; de opholder sig vest for husene. a. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Se svar til nr. 6 (b). c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til 4 (d). d. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Kommunalbestyrelsen er glade for de positive tilkendegivelser, se i øvrigt svar til nr. 6 (b). a. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). b. 7.7 se indstilling til nr. 6 (b). c. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). d. 7.7 se indstilling til nr. 6 (b). c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger foreslår, at der tillades lyskilder anbragt på bygninger i en maks. højde på 2 m, da de ikke vil ødelægge mere, end det lys der stråler fra oplyste vinduer og da det skal være muligt, at kunne orientere sig omkring sit hus i mørke. d. Bebyggelsens omfang og placering 7 Indsiger synes, at det er utrolig positivt at man har lyttet til dem der bor på den vestlige side af Strynøvej, og har lavet et byggefelt der bremser yderligere bebyggelse på arealet mellem byggefeltet og skel til marken, og håber så, at man vil sikre, at der i 7.7 ikke tillades småbygninger mellem byggefelt og skel til mark. 7

8 10 Lone Rasmussen, Ærøvej Faaborg og Kirkevej Tommerup a. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Indsiger mener, at cementbaserede brædder, som ligner træ med træstruktur bør anerkendes, idet de ikke kræver vedligeholdelse med maling mv. og man derfor kan slippe for afskallet og misligholdt træværk. b. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger mener kun 9.6 bør omfatte belysningen i haven og ikke belysning på boliger, da det kan være svært at se trapper, nøglehuller mv. hvis belysning maks. må have en højde på 1 m på husene. c. Ubebyggede arealer 9.4 Indsiger ønsker præciseret, at hegn mellem grunde og vej maks. må være 1,80 m af hensyn til udsigt til vandet. a. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Se svar til nr. 4 (b). b. Ubebyggede arealer er kun gældende for ubebyggede arealer og omfatter derfor ikke belysning på bolig, se i øvrigt svar til nr. 4 (d). c. Ubebyggede arealer 9.4 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en præcisering ikke er nødvendig, da det er hegnsloven der er gældende. d. Ubebyggede arealer 9 Se svar til nr. 8 (a). a. Bemærkningen giver ikke b. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). c. d. Bemærkningerne giver ikke d. Ubebyggede arealer 9 Indsiger ville ønske, at der kunne ændres i lokalplanen, så det ikke er tilladt at have så mange høje træer, som gror op og mindsker udsynet til vandet. 11 Bestyrelsen for Horne Sommerlands Grundejerforening, om.dk a. Det er indsigers ønske at kommunens forpligtelser om vedligeholdelse af det offentlige areal jf. fredningsoverenskomst opretholdes. b. Teknik 6.3 Indsiger foreslår, at der tages forbehold for grunde med dårlige modtagerforhold, evt. i form af en maksimal højde på antenne. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger foreslår, at der tilføjes, at vejene skal forblive asfalterede. Ingen ændrede krav til eksisterende vendepladser eller krav om nyanlæggelser. a. Se svar til nr. 7 (b). b. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). Der er ikke lovhjemmel til at tage forbehold, der kun gælder grunde med dårlige modtagerforhold. Bestemmelsen skal gælde for alle inden for lokalplanområdet. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Se svar til nr. 7 (c) om asfalterede veje og nr. 5 (a) om vendepladser. a se indstilling til nr. 7 (b) b. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). c. 5.2 se indstilling til nr. 5 (a). 8

9 d. Ubebyggede arealer 9.3 Indsiger foreslår, at eksisterende brug af fællesarealer må fortsætte: ophaleramper & -spil forbliver som de er. der må fortsat placeres både i forbindelse med ophalerramperne. boldbaner forbliver som nu. etablerede stier og bænke forbliver. d. Ubebyggede arealer 9.3 Se svar til nr. 3 (c). Gælder også boldbaner, stier og bænke inden for strandbeskyttelseslinjen. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Se svar til nr. 7 (f). d. Bemærkningen giver ikke e. 7.4 se indstilling til nr. 7 (f). e. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Indsiger ønsker ikke, at flade tage tillades af hensyn til bebyggelsens helhedsudtryk. 12 Byggesagsafdelingen Faaborg-Midtfyn kommune a. Sti, vej og parkeringsforhold Ad 5.3 Sidst i ad 5.3 tilføjes: Tinglysning opretholdes. b. Sti, vej og parkeringsforhold 5.5 Parkering på egen grund og øvrig parkering på parkeringsarealer bør stå i redegørelse til 5.5. c. Teknik 6.4 Foreslår at satellitantenners diameter ændres til max 0,6 m, og må ikke placeres højere end 1,8 m. d. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.2 og 7.3 På illustrationen i Ad 7.2 og 7.3 bør tilføjes niveauplan. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.5 Generel afstandskrav til vejskel ændres til: mindst 6 m. Afstand til naboskel ændres til mindst 4 m. Afstand til stiskel ændres til mindst 2,5 m. a. Sti, vej og parkeringsforhold Ad 5.3 Tilføjes. b. Sti, vej og parkeringsforhold 5.5 Flyttes. c. Teknik 6.4 Bestemmelsen bibeholdes som den er. Det er den samme bestemmelse som i lokalplan Sommerhusområde ved Dyreborg og ser ingen grund til, at den skal være mere striks i Horne Sommerland. d. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.2 og 7.3 Tilføjes. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.5 Afstand til vejskel varierer så meget, at der ikke angives en generel afstand, men henvises til bilag 4A-F, hvor afstandskravene for de enkelte byggefelter er angivet. Afstand til naboskel og stiskel rettes så de passer til de afstande der er i kortbilagene 4A- F. a. Ad 5.3 tilføjes: Tinglysning opretholdes. b. 5.5 ændres til: Der skal indrettes parkeringsplads til mindst 2 personbiler på hver parcel. Ad 5.5 tilføjes: Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at parkering kan ske på egen grund. Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. c. Bemærkningen giver ikke d. På illustration i Ad 7.2 og 7.3 tilføjes niveauplan. e. 7.5 vedr. afstandskrav ændres til: Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal placeres inden for de på bilag 4A-F viste byggefelter. Byggefelterne er fastsat efter følgende generelle afstandskrav: 9

10 f. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.5 Ad 7.5 omformuleres i forhold til brandsikring af ydervæg. g. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.6 På illustrationen i Ad 7.6 bør der tilføjes byggefelt for garage, carport og udhus. h. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Maksimalhøjden for småbygninger bør ændres til 2,5 m. Og afstand til andre bygninger på 1,5 m bør slettes. Bør laves en illustration af byggefelt for småbygninger. f. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.5 Præcisering i redegørelsen af hvad der menes med brandsikring. g. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.6 Tilføjes da det giver bedre forståelse. h. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Bestemmelsen ændres så småbygninger maksimalt må være 2,5 m høje, da der i bygningsreglementet står, at der skal søges tilladelse hvis en småbygning opføres med en højde på 2,7 m. Og småbygninger bør ikke kunne opføres 1,5 m fra andre bygninger, men derimod 2,5 m, som der står i bygningsreglementet. Afstand til andre bygninger på 1,5 m slettes, da det er en redaktionel fejl, at det er kommet til at ståå der. mindst 6 m til vejskel mindst 4 m til naboskel brandsikres sommerhusets ydervægge, kan der bygges ind til 2,5 m fra naboskel mindst 2,5 m til skel mod sti Afviger afstandskravene til et byggefelt i forhold til de generelle afstandskrav fremgår det af bilag 4A-F. f. Ad 7.5 om brandsikring ændres til: Brandsikring af en ydervæg skal være en muret væg i tæt forbindelse med tagbeklædning eller tilsvarende, og skal opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglement. g. Illustration i Ad 7.6 tilføjes byggefelt for garage, carport og udhus. Afstand til vejskel 6 m fjernes og afstand til nabo 1,5 m tilføjes. h. 7.7 ændres til: Der må maksimalt opføres 2 småbygninger. Maksimal højden for småbygninger er 2,5 m. Småbygninger er på maksimalt 10 m 2 og kan placeres uden for byggefelt dog mindst 1,5 m fra skel mod nabo. Småbygninger kan ikke placeres nærmere vejskel end 6 m. Tilføjes en Ad 7.7 med illustration af byggefelt for småbygninger. 10

11 i. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.2 Tekst i redegørelse om kviste og rytterlys rykkes over i 8.2. j. Ubebyggede arealer Ad 9.1 På illustrationen i Ad 9.1 bør der tilføjes terrænreguleringer på +/- 0,5 m. k. Ubebyggede arealer 9.5 Befæstelsesgrad på 30 % bør præciseres og ændres til 15 % og så ikke omfatte bebyggelsen. l. Ubebyggede arealer 9.7 Der byttes om på rækkefølgen i 9.7: Solpaneler og fritstående energianlæg med bevægelige dele tillades ikke i lokalplanområdet. 13 Plan og Kultur a. Lokalplanens forhold til anden planlægning Tilføjes tekst om Kommunalbestyrelsens beslutning om, at det for private fællesveje i sommerhusområder eller rekreative områder i forbindelse hermed, er privatvejlovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder der er gældende. i. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.2 Hvis ikke det står under 8.2 er det ikke en bestemmelse. j. Ubebyggede arealer Ad 9.1 Tilføjelse. k. Ubebyggede arealer 9.5 Formulering med 30 % er ikke præcis nok, hvorfor denne ændres til 15 % og ikke omfatter bebyggelse der medregnes i bebyggelsesprocenten (som også er 15 %). 9.5 ændres til 9.4, da 9.3 er flyttet til Ad 9. l. Ubebyggede arealer 9.7 Ændres på rækkefølgen, da det ellers kun er fritstående solceller med bevægelige dele der ikke tillades og ikke alle fritstående solceller. 9.7 ændres til 9.6, da 9.3 er flyttet til Ad 9. a. Lokalplanens forhold til anden planlægning Det er en orientering i forhold til anden planlægning, som er gældende uanset om det står i lokalplanens redegørelse eller ej. i. 8.2 tilføjes: Der må ikke isættes kviste og rytterlys i tagflader. Ad 8.2 slettes: Der må ikke isættes kviste og rytterlys i tagflader. j. På illustrationen i Ad 9.1 tilføjes +/- 0,5 m terrænreguleringer. k. 9.4 om befæstelsesgrad ændres til: Terrasser, parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.4 ændres til: Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. l. 9.6 ændres til: Fritstående energianlæg med bevægelige dele og fritstående solpaneler tillades ikke i lokalplanområdet. a. Lokalplanens forhold til anden planlægning tilføjes: Kommunalbestyrelsen i Faaborg- Midtfyn Kommune har med vedtagelsen af kommuneplanen den 11. maj 2010 i medfør af privatvejslovens 13, stk. 2, besluttet, at reglerne i lovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder skal gælde for private fællesveje i områder, der er udlagt som sommerhusområder eller 11

12 b. Områdets anvendelse 3.3 Tilføjes tinglyst fredningsoverenskomst og forklarende tekst i redegørelse til denne. c. Udstykning Ad 4.3 Omformuleres og præciseres i forhold til, at det er ejendomme inden for strandbeskyttelseslinjen, at der forudsættes dispensation fra naturbeskyttelsesloven. d. Vej-, Sti- og parkeringsforhold 5.2 Tilføjes skal vedligeholdes med græs. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Del af tekst i redegørelse til 7.2 om hemse rykkes over i 7.3. f. Fejl i navn på illustration bør rettes. Illustration er placeret under Ad 7.2 og 7.3 i stedet for Ad 7.3 og 7.4. b. Områdets anvendelse 3.3 Tilføjelse. c. Udstykning Ad 4.3 Præcisering. d. Vej-, Sti- og parkeringsforhold 5.2 Hvis der ikke står skal vedligeholdes er det ikke en bestemmelse. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Det er ikke en bestemmelse, hvis det kun står i redegørelsen og ikke under bestemmelsen, og hemse vil dermed ikke have en maksimal størrelse. f. Rettelse. rekreativt område i forbindelse hermed. b. 3.3 tilføjes: Matrikel 44g Horne By, Horne er en kommunalt areal, og anvendes som offentlig badestrand i henhold til tinglyst fredningsoverenskomst. Ad 3.3 tilføjes: Den vestlige del af matriklen er fredet gennem en tinglyst fredningsoverenskomst, der bl.a. forpligtiger Faaborg-Midtfyn kommune til at vedligeholde toiletbygningen inden for området. c. Ad 4.3 ændres til: For ejendomme inden for strandbeskyttelseslinjen forudsættes der en dispensation fra naturbeskyttelsesloven d. 5.2 tilføjes: Rabatter udlægges til 1,5 m og skal vedligeholdes med græs. e. 7.3 tilføjes: Hemse over 4,5 m 2 er ikke tilladt i sommerhusområdet. Ad 7.2 ændres: Hemse under 4,5 m 2 medregnes ikke, og hemse over 4,5 m 2 er ikke tilladt i sommerhusområdet erstattes med: Hemse medregnes ikke. f. Ad 7.2 og 7.3 ændres til: Ad 7.3 og

13 g. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Småbygninger mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje bør ikke tillades. h. Ubebyggede arealer bør flyttes til Ad 9. i. Ubebyggede arealer 9.4 Bestemmelse bør også omfatte skel mod sti. g. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Dette er en præcisering, da det før ikke har været tilladt at placere småbygninger uden for byggelinjer, hvilket tillades i den nye lokalplan, dog ikke mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje. h. Ubebyggede arealer flyttes til Ad 9, da der ikke er tale om en bestemmelse men en orientering i forhold til anden planlægning. 9.3 er udgået og de efterfølgende rykkes op. i. Ubebyggede arealer 9.4 Tilføjelse. g. 7.7 tilføjes: På matrikler med strandbeskyttelseslinje må der ikke placeres småbygninger mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje. h. 9.3 slettes og Ad 9 tilføjes: Områdets fællesarealer langs stranden er alle, bortset fra den nordlige del af grønningen, omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Fællesarealet i den nordøstlige del af lokalplanområdet (matrikel 44b Horne By, Horne) er omfattet af en fortidsminde beskyttelseslinje. Fællesarealer inden for fortidsminde- og strandbeskyttelseslinjen skal henligge og vedligeholdes i deres naturlige tilstand. Ændringer, ændret anvendelse eller andre tiltag må ikke foretages uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen. Fællesarealerne fremgår af bilag 3. i. 9.4 bliver til ændres: Midterlinjen af hegn mod vej skal holdes mindst 30 cm fra skel på egen grund til Midterlinjen af hegn skal plantes mindst 30 cm fra vej- og stiskel og på egen grund. Ad 9.3 tilføjes: Hegn må ikke brede sig ud på vej- og stiareal, men skal enten holdes klippet eller plantes så langt inde på grunden, at hegnet ikke breder sig ud på vej- og stiarealet. 13

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Indsigelser til forslag til lokalplan: nr. 2008-10 Sommerhusområder ved Klintholmvej i Faldsled

Indsigelser til forslag til lokalplan: nr. 2008-10 Sommerhusområder ved Klintholmvej i Faldsled Indsigelser til forslag til lokalplan: nr. 2008-10 Sommerhusområder ved Klintholmvej i Faldsled Høringsperiode: 16. september 2008 til den 11. november 2008 Der er kommet 14 indsigelser/ i høringsperioden:

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Lokalplan 236 Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Læsevejledning

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere