Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland"

Transkript

1 Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts maj 2013 Sag nr P Der er indkommet 11 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden, derudover er der kommet ændringer til lokalplanen fra byggesagsafdelingen og planafdelingen. nr. Indsiger Indhold Svar Indstilling 1 Henrik Uhd Markussen, Siøvej 15 a. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Indsiger vil gerne stille krav om, at facadehøjde på 2,7 m måles fra overkant af fundament, da mange grunde skråner en del. Hvis der skal laves en vinkel tilbygning, som hænger sammen med indsigers eksisterende hus, vil der opstå problemer med højderne fra eksisterende niveau. 2 Bent Sørensen a. Teknik 6.3 Må nuværende udvendige antenner bevares/ vedligeholdes og evt. fornyes? b. Ubebyggede arealer 9.2 Hvordan skelnes der mellem joller styrepultsbåde og motorbåde? Er længden f.eks. 6 meter? Jeg har p.t. 2½ båd. Er det nu ulovligt? a. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at facadehøjde og bygningshøjde, som det er almindelig praksis, skal måles fra niveauplan, og maksimal højderne er fastsat for at sikre udsigtsmuligheder for sommerhusene. Det er en konkret vurderingssag, hvorvidt der skal fastsættes et nyt niveauplan for en tilbygning, eller om tilbygningen skal have samme niveauplan som den eksisterende bebyggelse. a. Teknik 6.3 Alle eksisterende lovlige forhold er også lovlige efter lokalplanens vedtagelse uanset lokalplanens bestemmelser. Det er kun i forbindelse med ændringer, at de nye bestemmelser vil være gældende. Det er en konkret vurderingssag hvorvidt vedligeholdelse eller fornyelse er så omfattende, at det er en ændring. b. Ubebyggede arealer 9.2 Formålet med bestemmelsen er at sikre, at omgivelserne ikke generes ved fx skyggegener, eller at området får et andet præg, fordi der opbevares mange store motorbåde. Der er ikke fastsat en længde og i forhold til antal både er det for, at kunne hindre oplag af både på sommerhusgrundene. a. Bemærkningen giver ikke a. b. Bemærkningerne giver ikke Der er ingen interesse i at regulere forhold vedrørendemindre motorbåde, joller og kajakker. 1

2 c. Ubebyggede arealer 9.4 Her sker en væsentligt ændring/skærpelse af gældende regler. Nuværende hegn skal fortrinsvis være gran/fyr. Hegnslovens højde er i ikke boligområder 3.5 meter. Skal alle hegn efter gældende regler skæres ned? d. Ubebyggede arealer 9.5 Er græsarmeringssten at betragte som befæstet areal? c. Ubebyggede arealer 9.4 Sommerhusområder betragtes i forhold til hegnsloven som boligområder, og hegnshøjden for fælleshegn jævnfør hegnsloven er max 1,8 m. Dette er gældende for sommerhusområdet i dag og vil også være gældende efter vedtagelsen af 9.4 ændres til 9.3, da 9.3 flyttes til Ad 9. c. d. Bemærkningerne giver ikke d. Ubebyggede arealer 9.5 Græsarmeringssten er at betragte som befæstet areal. 3 Ole Olsen, Birkholmvej Faaborg og Fangelvej Odense S a. Takker for et godt og oplysende møde i Horne Forsamlingshus mandag den 4. februar b. Teknik 6.3 Foreslår ændring-tilføjelse: Hvor den enkelte ejendom ikke har mulighed for at modtage TV-signal med indvendig antenne, kan der opsættes 1 udvendig antenne, hvis højde ikke må overstige 4 meter over bygningshøjden. c. Ubebyggede arealer 9.3 Forslag til ændring-tilføjelse: Der er fortsat mulighed for at benytte ophalepladserne i henholdsvis øst og vestområderne. Ophalede både kan fortsat henstilles på fællesarelalerne i henholdsvis øst og vestområderne. 9.5 ændres til 9.4, da 9.3 flyttes til Ad 9. a. Kommunalbestyrelsen er glade for de positive tilkendegivelser. b. Teknik 6.3 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 6.3 ændres så det er muligt at opsætte en udvendig antenne med en maksimalhøjde på 6,5 m over niveauplan. Denne maksimalhøjde er fastsat af hensyn til sommerhusområdets visuelle udtryk, som ikke bør domineres af høje antenner. c. Ubebyggede arealer 9.3 Naturstyrelsen er myndighed for områder inden for strandbeskyttelseslinjen. Der er i 9.3 derfor ikke mulighed for at optage bestemmelser i lokalplanen om ophalepladserne i øst og vest områderne, da de ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. a. Bemærkningen giver ikke b. 6.3 ændres til: Der må på hvert sommerhus opsættes en udvendige antenne, hvis totalhøjde ikke må overstige 6,5 m fra niveauplan. Ad 6.3 ændres til: Niveauplan fastsættes af bygningsmyndigheden. c. Bemærkningen giver ikke 4 Poul-Erik Christensen, Thurøvej 28 Hornesommerland a. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Indsiger mener, at man skal holde sig til den gamle byplanvedtægt, hvor murede facader skal være hvide, og træhuse skal behandles med sort, brun eller grå imprægnering frem for, at facader skal fremstå i jordfarver. a. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at som situationen er i sommerhusområdet nu, er det ikke hensigtsmæssigt at bibeholde disse bestemmelser. a. Bemærkningen giver ikke 2

3 b. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Indsiger mener ikke, at cementbaserede materialer (hardiplank Iversonplank) skal forbydes, men foreslår, at man derimod forbyder glatte plader, hvis det er hensigten at forbyde glatte eternit plader. c. Ubebyggede arealer 9.2 Ifølge 9.2 er det ikke tilladt at have en lille motorbåd liggende på grunden, men ifølge udtalelse ved høring i Horne Forsamlingshus er det lovligt at have en registreret campingvogn stående. Indsiger kan ikke se, at den hører hjemme her, hvorimod både hører til sommerhus og ferie. Indsiger foreslår at henstillen af både begrænses til en bestemt periode f.eks. 1. oktober til 1. maj, og evt. begrænses til både på trailer. d. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger håber, at der ved høringen var enighed om, at man må have en lampe i en højde af cm ved hoveddøren. b. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at det er vigtigt, at bevare det oprindelige udtryk i området. Træ og mursten patinerer, hvilket giver et særlig præg, hvorimod cementbaserede materialer udformet som efterligninger ikke gennemgår samme patineringsproces, og derfor vil give området et helt andet præg. c. Ubebyggede arealer 9.2 Se svar til indsiger nr. 2 (b). Både inden for en tidsbegrænset periode eller både på trailer vurderes ikke til at give anledning til et andet svar end givet til indsiger 2 (b). d. Ubebyggede arealer 9.6 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at udendørs belysning ved indgangen kan indarbejdes i lokalplanen, men at det hører under Bebyggelsens ydre fremtræden 8.6. b. - c. Bemærkningen giver ikke d. Tilføjes 8.6: Der tillades udendørs belysning ved indgang til sommerhus, såfremt det placeres på facade og lyskilden afskærmes og nedadrettes. 5 Aase Nielsen, Bjørnøvænget Faaborg a. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger har flere forskellige ting, som indsiger ikke er glad for bliver anført i lokalplanen, men som aldrig er blevet til noget i den gamle lokalplan. Indsiger gør opmærksom på, at til trods for at indsiger sendte et brev til Faaborg Midtfyn kommune den 8/ (15 år siden) om manglende vendeplads på Bjørnøvænget, har indsiger ikke fået noget svar endnu. Indsiger synes, at det vil være en god idé, at lave den gamle lokalplan i orden, inden en ny laves. b. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Indsiger protesterer imod, at cementbasere plader ikke er godkendt materiale, da indsiger mener, at mange træhuse kunne trænge til at blive fikset op med sådanne plader, der ydermere er vedligeholdelsesfrie. a. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at da der er tale om et område med allerede etablerede veje, bør 5.2 ændres til kun at omhandle eksisterende vendepladser. Bjørnøvænget og Hjortøvænget er private fællesveje med et begrænset antal tilstødende grunde. Etablering af vendepladser på disse vænger vil kræve, at der inddrages dele af grundejeres arealer. Da det er private fællesveje, er det grundejerne selv der afholder udgifterne ved en sådan etablering. Ændringen af 5.2 hindrer ikke grundejerne i at etablere vendepladser. b. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Se svar til indsiger nr. 4 (b). a. 5.2 erstattes: Blinde veje skal forsynes med anvendelig vendeplads med Eksisterende vendepladser skal bibeholdes. b. Bemærkningen giver ikke 3

4 c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger synes, at det er en dårlig idé, at udendørs belysning ikke må have en højde over 1 m, da det i forvejen er et utrolig mørkt område. c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til indsiger nr. 4 (d). c. Tilføjes 8.6, se indstilling til nr. 4 (d). 6 Gitte Madsen & Torben Hvid Pedersen Strynøvej 10 Horne Sommerland og Pavegyden Stenstrup a. Teknik 6.3 Indsiger gør opmærksom på, at modtagerforholdene i området er dårlige, og der bør derfor være mulighed for en udendørsantenne med en maks. højde på 7 m over grunden. b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Indsiger synes, at det er en god tilgang at ændre byggelinje til byggefelter, men i forhold til 7.7 er der en udfordring, da der ikke må opføres små bygninger mellem byggefelt og vejskel. På Strynøvej med lige husnumre bør det dog være mellem byggefelt og bagskel, at der ikke må opføres små bygninger, da det ellers nærmest vil være umuligt at placere 2 små bygninger, som i øvrigt vil tage den mest attraktive del af grunden. a. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Kommunalbestyrelsen vurderer, at bemærkningerne kan indarbejdes i c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til nr. 4 (d). 9.6 ændres til 9.5, da 9.3 flyttes til Ad 9. a. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). b. 7.7 tilføjes: På matriklerne 5bø, 5bæ, 5bz, 5by, 5bx, 5bv, 5bu og 5au alle Horne By, Horne (Strynøvej 2-16 lige numre) må der ikke placeres småbygninger mellem byggefelt og bagskel. c. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger gør opmærksom på, at i forbindelse med besøg vil det i ydre tidspunkter af sæsonen være mørkt. Indsiger mener derfor, at det er nødvendigt med belysning på facaden af sommerhuset og foreslår at det tilføjes i lokalplanen, at det er tilladt i forbindelse med en indgangsdør at have en facadelampe. Lyspunktshøjde må maks. være 2,20 m fra jorden. 7 Ejere af 9 sommerhusgrunde i Horne Sommerland a. Indsiger mener, at navnet på lokalplanen bør ændres til Sommerhusområdet Horne Sommerland. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at navnet på Lokalplan Sommerhusområde ved Horne Sommerland kan ændres. a. Lokalplanens titel ændres til: Lokalplan Sommerhusområdet Horne Sommerland. 4

5 b. Vedrørende eksisterende planer gør indsiger opmærksom på, at Fredningsoverenskomst af 15. okt som er indsat i byplanvedtægten, ikke skal aflyses i forbindelse med vedtagelsen af en ny lokalplan og enten skal overføres i sin helhed eller væsentlige forhold indarbejdes i c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger mener, at der bør tilføjes asfalt- til sætningen Udlagte og etablerede veje, således at der står asfaltveje. d. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger mener, at den del der omhandler vendepladsere, enten skal fjernes eller ændres til: Blinde veje er forsynet med passende vendeplads., da alle blinde veje er forsynet med vendeplads på nær Hjortø- og Bjørnøvej, som er meget korte. e. Teknik 6.3 Indsiger mener, at 6.3 bør ændres til at: Der må opsættes en udvendig antenne på hvert hus med en max. højde på 6,5 m over terræn. og ikke noget med at søge om dispensationer for at opsætte udvendige antenner. f. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Indsiger mener, 7.2 bør ændres til at taghældning på garager, carporte, udhuse, udstuer og overdækkede terrasser og skure skal have en hældning mellem 15 og 25 grader. g. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.4 Indsiger mener, at der er mange restriktioner, hvis nogle ønsker at opsætte solpaneler. Indsiger foreslår, at 8.4 om solceller lempes, så det er muligt at opsætte solceller evt. som flere rektangler. b. Fredningsoverenskomst af 15. okt er, udover at stå i byplanvedtægten, tinglyst på matrikel 44g Horne By, Horne, og vil derfor ikke blive aflyst når Byplanvedtægten aflyses. Der tilføjes under 13 Servitutter og lokalplaner, at der er en fredningsoverenskomst. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 5.2 fastholdes, da Lyøvej delvis ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvorfor en lokalplan ikke vil kunne kræve, at den asfalteres. Områdets veje er alle private fællesveje bortset fra en strækning af Lyøvej, og det er derfor ikke hensigtmæssigt at stille krav til, at vejene skal asfalteres, da det er grundejerforeningen der afholder udgifterne. d. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Se svar til nr. 5 (a). e. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). f. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Kommunalbestyrelsen vurderer, at bemærkningerne indarbejdes i lokalplanen, af hensyn til helhedsindtrykket i området. g. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.4 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at 8.4 fastholdes, da disse retningslinjer sikrer et hamonisk visuelt udtryk ved opsætning af solceller. b tilføjes: Der er på matrikel 44g Horne By, Horne tinglyst en fredningsoverenskomst af 15. okt. 1962, der sikrer, at arealet anvendes som offentlig badestrand. c. Bemærkningerne giver ikke d. 5.2 se indstilling til nr. 5 (a). e. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). f. 7.4 ændres til: Tage skal udføres som saddeltage med en taghældning på På illustrationen i Ad 7.3 og 7.4 ændres angivning af taghældning til g. Bemærkningen giver ikke 5

6 h. Ubebyggede arealer 9.3 Indsiger mener, 9.3 bør præciseres, så de allerede etablerede bådoptagnings ramper og bådopbevaringspladser i det østlige og vestlige fællesområde kan bevares i sin nuværende form. i. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger forslår, at 9.6 ændres til teksten fra 9.12 i lokalplan (det ny sommerhusområde): Der må kun etableres udendørsbelysning på adgangsarealer og det kunne måske tilføjes: Såfremt belysninger på bygninger styres af bevægelses censor, må denne først kunne aktiveres ved færdsel på matriklen. j. Tilladelser og dispensationer 11.2 Indsiger ønsker at vide hvorfor en delvis ophævelse af fortidsminde beskyttelseslinjen ønskes? Og hvis dette gennemføres, kan man så forestille sig, at der tilsvarende vil ske en delvis ophævelse af samme beskyttelseslinje i det nye sommerhusområde nord for (lokalplan 4112, se kortbilag 3C i denne)? h. Ubebyggede arealer 9.3 Se svar til nr. 3 (c). i. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til nr. 4 (d). Lokalplanen hindrer ikke, at belysning styres af bevægelsessensorer, men det er ikke hensigtsmæssigt i en lokalplan at regulerer, hvornår sensorerne aktiveres, hvorfor dette ikke medtages. j. Tilladelser og dispensationer 11.2 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at man på denne strækning af Thurøvej på sigt vil give fælles vilkår for sommerhusbebyggelsens beliggenhed. Eksisterende placeringer vil fortsat være lovlige. For sommerhusområdet nord for fortidsmindet er der i udstykningsplanen taget hensyn til fortidsminde beskyttelseslinjen, og der ligger derfor ikke nogen sommerhusgrunde, hvor det kan blive aktuelt at søge beskyttelseslinjen delvist ophævet. h. Bemærkningen giver ikke i. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). j. Bemærkningen giver ikke 8 Vivian & Claus Barrett, Siøvej 32 Horne Sommerland 5600 Faaborg og Gl. Kongevej Kolding a. Ubebyggede arealer 9 Indsiger mener, at der mangler et regelsæt omkring beplantning af træer op i mod skel herunder maks. højder. Indsiger forslår, at der indføjes 9.7 fra Lokalplan Udvidelse af sommerhusområdet ved Hesseløje-Fruerlund: Beplantning, der er højere end 1,5 m indenfor sommerhusgrunde, må ikke have sammen- voksede bladkroner, og må ikke placeres nærmere skel end 5 m. Der må makismalt være to enkeltstående træer på hver grund. Da hensigten har været den samme som for Horne Sommerland at sikre en udsigt ud over Helnæsbugten/Lillebælt. a. Ubebyggede arealer 9 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der i det nye sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund er tale om væsentligt større grunde hvor det, udover beplantning højere end 1,5 m, også er alle former for bebyggelse, der skal placeres minimum 5 m fra skel. Sommerhusområdet Horne Sommerland er desuden kendetegnet ved, at der er en del høje, ældre træer, som giver området en særlig grøn karakter. a. Bemærkningen giver ikke 6

7 9 Lis & Erik Pedersen, Strynøvej Faaborg og Carl Bernhards Vej 16, 2.tv 1817 Frederiksberg C a. Teknik 6.3 Indsiger mener, at bør tillades anvendelse af udendørs antenne med angivelse af en maksimal højde over grunden på fx 8 m, som i indsigers tilfælde er absolut nødvendigt for at kunne modtage et acceptabelt signal. b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Indsiger foreslår, at der tilføjes: På Strynøvej med lige numre (grundene vest for vejen), kan småbygninger placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel, men ikke mellem byggefelt og skel mod mark (bag skel). Begrundelsen er, at indsiger ikke ønsker byggeri på det mest rekreative areal som ligger mellem byggefelt og skel mod mark. Arealet øst for husene er der ingen udsigt, der vil blive ødelagt ved placering af småbygninger, og denne del af grunden bliver stort set ikke brugt af nogen af grundejerne; de opholder sig vest for husene. a. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). b. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Se svar til nr. 6 (b). c. Ubebyggede arealer 9.6 Se svar til 4 (d). d. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Kommunalbestyrelsen er glade for de positive tilkendegivelser, se i øvrigt svar til nr. 6 (b). a. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). b. 7.7 se indstilling til nr. 6 (b). c. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). d. 7.7 se indstilling til nr. 6 (b). c. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger foreslår, at der tillades lyskilder anbragt på bygninger i en maks. højde på 2 m, da de ikke vil ødelægge mere, end det lys der stråler fra oplyste vinduer og da det skal være muligt, at kunne orientere sig omkring sit hus i mørke. d. Bebyggelsens omfang og placering 7 Indsiger synes, at det er utrolig positivt at man har lyttet til dem der bor på den vestlige side af Strynøvej, og har lavet et byggefelt der bremser yderligere bebyggelse på arealet mellem byggefeltet og skel til marken, og håber så, at man vil sikre, at der i 7.7 ikke tillades småbygninger mellem byggefelt og skel til mark. 7

8 10 Lone Rasmussen, Ærøvej Faaborg og Kirkevej Tommerup a. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Indsiger mener, at cementbaserede brædder, som ligner træ med træstruktur bør anerkendes, idet de ikke kræver vedligeholdelse med maling mv. og man derfor kan slippe for afskallet og misligholdt træværk. b. Ubebyggede arealer 9.6 Indsiger mener kun 9.6 bør omfatte belysningen i haven og ikke belysning på boliger, da det kan være svært at se trapper, nøglehuller mv. hvis belysning maks. må have en højde på 1 m på husene. c. Ubebyggede arealer 9.4 Indsiger ønsker præciseret, at hegn mellem grunde og vej maks. må være 1,80 m af hensyn til udsigt til vandet. a. Bebyggelsens ydre fremtræden Ad 8.1 Se svar til nr. 4 (b). b. Ubebyggede arealer er kun gældende for ubebyggede arealer og omfatter derfor ikke belysning på bolig, se i øvrigt svar til nr. 4 (d). c. Ubebyggede arealer 9.4 Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en præcisering ikke er nødvendig, da det er hegnsloven der er gældende. d. Ubebyggede arealer 9 Se svar til nr. 8 (a). a. Bemærkningen giver ikke b. 8.6 se indstilling til nr. 4 (d). c. d. Bemærkningerne giver ikke d. Ubebyggede arealer 9 Indsiger ville ønske, at der kunne ændres i lokalplanen, så det ikke er tilladt at have så mange høje træer, som gror op og mindsker udsynet til vandet. 11 Bestyrelsen for Horne Sommerlands Grundejerforening, om.dk a. Det er indsigers ønske at kommunens forpligtelser om vedligeholdelse af det offentlige areal jf. fredningsoverenskomst opretholdes. b. Teknik 6.3 Indsiger foreslår, at der tages forbehold for grunde med dårlige modtagerforhold, evt. i form af en maksimal højde på antenne. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Indsiger foreslår, at der tilføjes, at vejene skal forblive asfalterede. Ingen ændrede krav til eksisterende vendepladser eller krav om nyanlæggelser. a. Se svar til nr. 7 (b). b. Teknik 6.3 Se svar til nr. 3 (b). Der er ikke lovhjemmel til at tage forbehold, der kun gælder grunde med dårlige modtagerforhold. Bestemmelsen skal gælde for alle inden for lokalplanområdet. c. Sti, vej og parkeringsforhold 5.2 Se svar til nr. 7 (c) om asfalterede veje og nr. 5 (a) om vendepladser. a se indstilling til nr. 7 (b) b. 6.3 se indstilling til nr. 3 (b). c. 5.2 se indstilling til nr. 5 (a). 8

9 d. Ubebyggede arealer 9.3 Indsiger foreslår, at eksisterende brug af fællesarealer må fortsætte: ophaleramper & -spil forbliver som de er. der må fortsat placeres både i forbindelse med ophalerramperne. boldbaner forbliver som nu. etablerede stier og bænke forbliver. d. Ubebyggede arealer 9.3 Se svar til nr. 3 (c). Gælder også boldbaner, stier og bænke inden for strandbeskyttelseslinjen. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Se svar til nr. 7 (f). d. Bemærkningen giver ikke e. 7.4 se indstilling til nr. 7 (f). e. Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Indsiger ønsker ikke, at flade tage tillades af hensyn til bebyggelsens helhedsudtryk. 12 Byggesagsafdelingen Faaborg-Midtfyn kommune a. Sti, vej og parkeringsforhold Ad 5.3 Sidst i ad 5.3 tilføjes: Tinglysning opretholdes. b. Sti, vej og parkeringsforhold 5.5 Parkering på egen grund og øvrig parkering på parkeringsarealer bør stå i redegørelse til 5.5. c. Teknik 6.4 Foreslår at satellitantenners diameter ændres til max 0,6 m, og må ikke placeres højere end 1,8 m. d. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.2 og 7.3 På illustrationen i Ad 7.2 og 7.3 bør tilføjes niveauplan. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.5 Generel afstandskrav til vejskel ændres til: mindst 6 m. Afstand til naboskel ændres til mindst 4 m. Afstand til stiskel ændres til mindst 2,5 m. a. Sti, vej og parkeringsforhold Ad 5.3 Tilføjes. b. Sti, vej og parkeringsforhold 5.5 Flyttes. c. Teknik 6.4 Bestemmelsen bibeholdes som den er. Det er den samme bestemmelse som i lokalplan Sommerhusområde ved Dyreborg og ser ingen grund til, at den skal være mere striks i Horne Sommerland. d. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.2 og 7.3 Tilføjes. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.5 Afstand til vejskel varierer så meget, at der ikke angives en generel afstand, men henvises til bilag 4A-F, hvor afstandskravene for de enkelte byggefelter er angivet. Afstand til naboskel og stiskel rettes så de passer til de afstande der er i kortbilagene 4A- F. a. Ad 5.3 tilføjes: Tinglysning opretholdes. b. 5.5 ændres til: Der skal indrettes parkeringsplads til mindst 2 personbiler på hver parcel. Ad 5.5 tilføjes: Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at parkering kan ske på egen grund. Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. c. Bemærkningen giver ikke d. På illustration i Ad 7.2 og 7.3 tilføjes niveauplan. e. 7.5 vedr. afstandskrav ændres til: Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal placeres inden for de på bilag 4A-F viste byggefelter. Byggefelterne er fastsat efter følgende generelle afstandskrav: 9

10 f. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.5 Ad 7.5 omformuleres i forhold til brandsikring af ydervæg. g. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.6 På illustrationen i Ad 7.6 bør der tilføjes byggefelt for garage, carport og udhus. h. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Maksimalhøjden for småbygninger bør ændres til 2,5 m. Og afstand til andre bygninger på 1,5 m bør slettes. Bør laves en illustration af byggefelt for småbygninger. f. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.5 Præcisering i redegørelsen af hvad der menes med brandsikring. g. Bebyggelsens omfang og placering Ad 7.6 Tilføjes da det giver bedre forståelse. h. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Bestemmelsen ændres så småbygninger maksimalt må være 2,5 m høje, da der i bygningsreglementet står, at der skal søges tilladelse hvis en småbygning opføres med en højde på 2,7 m. Og småbygninger bør ikke kunne opføres 1,5 m fra andre bygninger, men derimod 2,5 m, som der står i bygningsreglementet. Afstand til andre bygninger på 1,5 m slettes, da det er en redaktionel fejl, at det er kommet til at ståå der. mindst 6 m til vejskel mindst 4 m til naboskel brandsikres sommerhusets ydervægge, kan der bygges ind til 2,5 m fra naboskel mindst 2,5 m til skel mod sti Afviger afstandskravene til et byggefelt i forhold til de generelle afstandskrav fremgår det af bilag 4A-F. f. Ad 7.5 om brandsikring ændres til: Brandsikring af en ydervæg skal være en muret væg i tæt forbindelse med tagbeklædning eller tilsvarende, og skal opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglement. g. Illustration i Ad 7.6 tilføjes byggefelt for garage, carport og udhus. Afstand til vejskel 6 m fjernes og afstand til nabo 1,5 m tilføjes. h. 7.7 ændres til: Der må maksimalt opføres 2 småbygninger. Maksimal højden for småbygninger er 2,5 m. Småbygninger er på maksimalt 10 m 2 og kan placeres uden for byggefelt dog mindst 1,5 m fra skel mod nabo. Småbygninger kan ikke placeres nærmere vejskel end 6 m. Tilføjes en Ad 7.7 med illustration af byggefelt for småbygninger. 10

11 i. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.2 Tekst i redegørelse om kviste og rytterlys rykkes over i 8.2. j. Ubebyggede arealer Ad 9.1 På illustrationen i Ad 9.1 bør der tilføjes terrænreguleringer på +/- 0,5 m. k. Ubebyggede arealer 9.5 Befæstelsesgrad på 30 % bør præciseres og ændres til 15 % og så ikke omfatte bebyggelsen. l. Ubebyggede arealer 9.7 Der byttes om på rækkefølgen i 9.7: Solpaneler og fritstående energianlæg med bevægelige dele tillades ikke i lokalplanområdet. 13 Plan og Kultur a. Lokalplanens forhold til anden planlægning Tilføjes tekst om Kommunalbestyrelsens beslutning om, at det for private fællesveje i sommerhusområder eller rekreative områder i forbindelse hermed, er privatvejlovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder der er gældende. i. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.2 Hvis ikke det står under 8.2 er det ikke en bestemmelse. j. Ubebyggede arealer Ad 9.1 Tilføjelse. k. Ubebyggede arealer 9.5 Formulering med 30 % er ikke præcis nok, hvorfor denne ændres til 15 % og ikke omfatter bebyggelse der medregnes i bebyggelsesprocenten (som også er 15 %). 9.5 ændres til 9.4, da 9.3 er flyttet til Ad 9. l. Ubebyggede arealer 9.7 Ændres på rækkefølgen, da det ellers kun er fritstående solceller med bevægelige dele der ikke tillades og ikke alle fritstående solceller. 9.7 ændres til 9.6, da 9.3 er flyttet til Ad 9. a. Lokalplanens forhold til anden planlægning Det er en orientering i forhold til anden planlægning, som er gældende uanset om det står i lokalplanens redegørelse eller ej. i. 8.2 tilføjes: Der må ikke isættes kviste og rytterlys i tagflader. Ad 8.2 slettes: Der må ikke isættes kviste og rytterlys i tagflader. j. På illustrationen i Ad 9.1 tilføjes +/- 0,5 m terrænreguleringer. k. 9.4 om befæstelsesgrad ændres til: Terrasser, parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.4 ændres til: Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. l. 9.6 ændres til: Fritstående energianlæg med bevægelige dele og fritstående solpaneler tillades ikke i lokalplanområdet. a. Lokalplanens forhold til anden planlægning tilføjes: Kommunalbestyrelsen i Faaborg- Midtfyn Kommune har med vedtagelsen af kommuneplanen den 11. maj 2010 i medfør af privatvejslovens 13, stk. 2, besluttet, at reglerne i lovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder skal gælde for private fællesveje i områder, der er udlagt som sommerhusområder eller 11

12 b. Områdets anvendelse 3.3 Tilføjes tinglyst fredningsoverenskomst og forklarende tekst i redegørelse til denne. c. Udstykning Ad 4.3 Omformuleres og præciseres i forhold til, at det er ejendomme inden for strandbeskyttelseslinjen, at der forudsættes dispensation fra naturbeskyttelsesloven. d. Vej-, Sti- og parkeringsforhold 5.2 Tilføjes skal vedligeholdes med græs. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Del af tekst i redegørelse til 7.2 om hemse rykkes over i 7.3. f. Fejl i navn på illustration bør rettes. Illustration er placeret under Ad 7.2 og 7.3 i stedet for Ad 7.3 og 7.4. b. Områdets anvendelse 3.3 Tilføjelse. c. Udstykning Ad 4.3 Præcisering. d. Vej-, Sti- og parkeringsforhold 5.2 Hvis der ikke står skal vedligeholdes er det ikke en bestemmelse. e. Bebyggelsens omfang og placering 7.3 Det er ikke en bestemmelse, hvis det kun står i redegørelsen og ikke under bestemmelsen, og hemse vil dermed ikke have en maksimal størrelse. f. Rettelse. rekreativt område i forbindelse hermed. b. 3.3 tilføjes: Matrikel 44g Horne By, Horne er en kommunalt areal, og anvendes som offentlig badestrand i henhold til tinglyst fredningsoverenskomst. Ad 3.3 tilføjes: Den vestlige del af matriklen er fredet gennem en tinglyst fredningsoverenskomst, der bl.a. forpligtiger Faaborg-Midtfyn kommune til at vedligeholde toiletbygningen inden for området. c. Ad 4.3 ændres til: For ejendomme inden for strandbeskyttelseslinjen forudsættes der en dispensation fra naturbeskyttelsesloven d. 5.2 tilføjes: Rabatter udlægges til 1,5 m og skal vedligeholdes med græs. e. 7.3 tilføjes: Hemse over 4,5 m 2 er ikke tilladt i sommerhusområdet. Ad 7.2 ændres: Hemse under 4,5 m 2 medregnes ikke, og hemse over 4,5 m 2 er ikke tilladt i sommerhusområdet erstattes med: Hemse medregnes ikke. f. Ad 7.2 og 7.3 ændres til: Ad 7.3 og

13 g. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Småbygninger mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje bør ikke tillades. h. Ubebyggede arealer bør flyttes til Ad 9. i. Ubebyggede arealer 9.4 Bestemmelse bør også omfatte skel mod sti. g. Bebyggelsens omfang og placering 7.7 Dette er en præcisering, da det før ikke har været tilladt at placere småbygninger uden for byggelinjer, hvilket tillades i den nye lokalplan, dog ikke mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje. h. Ubebyggede arealer flyttes til Ad 9, da der ikke er tale om en bestemmelse men en orientering i forhold til anden planlægning. 9.3 er udgået og de efterfølgende rykkes op. i. Ubebyggede arealer 9.4 Tilføjelse. g. 7.7 tilføjes: På matrikler med strandbeskyttelseslinje må der ikke placeres småbygninger mellem byggefelt og strandbeskyttelseslinje. h. 9.3 slettes og Ad 9 tilføjes: Områdets fællesarealer langs stranden er alle, bortset fra den nordlige del af grønningen, omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Fællesarealet i den nordøstlige del af lokalplanområdet (matrikel 44b Horne By, Horne) er omfattet af en fortidsminde beskyttelseslinje. Fællesarealer inden for fortidsminde- og strandbeskyttelseslinjen skal henligge og vedligeholdes i deres naturlige tilstand. Ændringer, ændret anvendelse eller andre tiltag må ikke foretages uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen. Fællesarealerne fremgår af bilag 3. i. 9.4 bliver til ændres: Midterlinjen af hegn mod vej skal holdes mindst 30 cm fra skel på egen grund til Midterlinjen af hegn skal plantes mindst 30 cm fra vej- og stiskel og på egen grund. Ad 9.3 tilføjes: Hegn må ikke brede sig ud på vej- og stiareal, men skal enten holdes klippet eller plantes så langt inde på grunden, at hegnet ikke breder sig ud på vej- og stiarealet. 13

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Sag nr. 01.02.05-P16-11 Høringsperiode: 20. september 2011

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan 2012-7. Sommerhusområdet Horne Sommerland

Lokalplan 2012-7. Sommerhusområdet Horne Sommerland Lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 22.01.2013 til den 18.03.2013. Tirsdag den 13.08.2013 blev lokalplanen endeligt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN RINGSTED KOMMUNE HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN FUCHSIAVEJ GLADIOLUSVEJ Lokalplanområde KILDEBOVEJ ANEMONEVEJ KILDEMARKEN LOKALPLAN NR. 107 For bofællesskab i Kildemarken

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

, - &! -. -%!.! - - - , ((( ((()! /%% 0!, ((()! 1 * # " "!!" * . # - * - " -!!- " - - " * + -! * # 1 2 '" " "! *. " * "! #. * "! -!# #*! #*!.

, - &! -. -%!.! - - - , ((( ((()! /%% 0!, ((()! 1 * #  !! * . # - * -  -!!-  - -  * + -! * # 1 2 '  ! *.  * ! #. * ! -!# #*! #*!. Sommerhusejere i Lundebakken og interessenter Sag: 2012/33052 003 Id: 01.02G00 Afdelingsnavn Det Tekniske Område Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 22. juni 2012 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan nr. 79. For boligområdet Thulevej/Diskovej. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 79. For boligområdet Thulevej/Diskovej. Hundested Kommune Lokalplan nr. 79 For boligområdet Thulevej/Diskovej Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5-6 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål med lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 Lokalplan 3.15 Et boligområde ved Havnsøgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 LOKALPLAN 3.15 - ET BOLIGOMRÅDE VED HAVNSØGÅRD BJERGSTED KOMMUNE FEBRUAR 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.5.3. Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.5.3. Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.5.3 Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE JAI\JUAR 1984 INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Lokaiplanen omfatter del af matr. nr. samt matr. nr 4E Tårup by Frørup. Lokalplanen

Læs mere