HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver"

Transkript

1 HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

2 Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase ) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad... 3 Hvordan... 3 Forbehold ) Læring fra pilottest... 5 Relevans af Spotware... 5 Krav til fremtidig løsning... 6 Implementering

3 1) Introduktion Denne rapport er en opsummering, af erfaringerne fra den pilottest der er afviklet i forbindelse med Healthcare Asset Tracking projektet i perioden Rapporten er udarbejdet af Jesper Jønsson fra Idéklinikken samt Innovationskonsulent Rikke Bastholm fra INNOBA, på baggrund af de erfaringer der er opnået undervejs i testen, samt ved det afsluttende interview med Mette B. Ringgaard og Helle S. Lanner fra Patologisk Institut d Formålet med pilottesten kan overordnet opdeles efter de to hovedinteressenter i projektet: Munin Spot Technology At teste Munin Spot Technologys intelligente logistikløsning, Spotware, samt få feedback fra brugerne m.h.t. funktionalitet og brugergrænseflade. Patologisk institut, Aalborg Universitetshospital At få testet hvilken værdi det ville give, at kunne spore de mange prøver der hver dag indleveres til undersøgelse på Patologisk Institut. Pilottest Der er gennemført en pilottest på de 2 varegrupper på Aalborg Universitetshospital. At der er tale om en pilottest og ikke en egentlig implementering har indebåret en række valg: Der er kun sat et begrænset antal scannere op på hospitalet, hvilket betyder, at der ikke er fuld dækning i pilottestperioden. En fuld dækning med fuld sporing på hele hospitalet vil kræve en implementering med flere scannere. IT-integration er valgt fra. Det er muligt at integrere Spotware med andre systemer. I pilottesten har man dog valgt ikke at gøre dette, da det ville være betydelig mere tidskrævende og omstændigt end at køre et hurtig tidsbegrænset forløb. Scannere er placeret ved strømstik, da der er valgt et mobilt setup, som hurtigt kan sættes op og tages ned. Det betyder, at der er begrænsninger i piloten ift. placering af scannere. Valget er truffet, fordi en mere stationær løsning ville være mere tidskrævende og omstændig. Ikke alle varer i en varegruppe er tag ede. Det er valgt at foretage en pilottest på en udvalgt gruppe varer, som økonomisk og tidsmæssig er realistisk at spore i en pilottest. Disse valg har naturligvis nogle konsekvenser for brugeroplevelsen. Der skal derfor skelnes, når brugerfeedback vurderes, mellem virkeligheden i en pilottestopsætning og hvad virkeligheden ville være i en egentlig implementering. Behov og krav identificeret i fase 1. I fase 1 blev der identificeret en rækker udfordringer i forbindelse med prøvehåndteringen mellem afdelingerne på AAUH og Patologisk Institut: Patologisk oplever fra tid til anden, at der i et prøvesæt mangler del-prøver. Der bruges p.t. meget tid på Patologisk til at udrede, hvor manglende prøver befinder sig. Det sker, at prøver forsinkes, fordi de midlertidigt overses i depotrum eller forsvinder under transport. Tidspunkter for den løbende afhentning af prøver fra afdelinger passer ikke altid med den enkelte afdelings behov. Prøvesvar forsinkes unødigt, når der mangler delprøver. Det vil i denne rapport blive beskrevet, hvorledes en intelligent sporingsløsning vil kunne afhjælpe ovenstående. En uddybet beskrivelse af udfordringerne samt yderligere brugerbehov kan ses i den samlede rapport fra fase 1, som kan findes her 2

4 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan? Hvad Pilottesten er blevet afviklet i samarbejde med hhv. Hæmatologisk og Lungemedicinsk Ambulatorium, da disse to afdelinger har et kontinuerligt flow af vigtige prøver, hvor der i nogle tilfælde (f.eks. kræftpakkeforløb) ønskes så korte svartider som muligt. Om de to medvirkende afdelinger: Hæmatologisk ambulatorium Ambulatorium varetager udover almindelige kontroller ordination af kemokurer samt forundersøgelser. Der laves forskellige undersøgelser (bl.a. knoglemarvsundersøgelser og lumbalpunktur), udleveres medicin efter ordination, samt gives forskellige behandlinger inden for den daglige åbningstid, og hvor der ikke er behov for efterfølgende observation. Det kan blandt andet være kemobehandling, blodtransfusioner og injektioner. Pilottesten har fokuseret på prøver fra knoglemarvsstuerne. Lungemedicinsk ambulatorium Ambulatoriet er opdelt i flere dele herunder KOL-ambulatoriet, allergiambulatoriet, reservelægeambulatoriet og bronkieektasiambulatoriet. I ambulatoriet følges allerede udredte patienter med f.eks. KOL eller astma, der laves undersøgelser af nyhenviste patienter og desuden kontrolleres patienter, der er blevet udredt og behandlet for kræft. Testen har fokuseret på kræftrelaterede rutine og pakkeforløbsprøver. Ønsket har været at få viden om følgende områder: Samlet tid fra prøvetagning til modtagelse. Del-tider tider mellem de forskellige checkpoints. Prøvens gang gennem huset. Hvor befinder prøven sig på et givet tidspunkt sporing i forbindelse med bortkomst. På hvilke områder funktionalitet og brugerinterface bør tilrettes for at gøre Spotware mere brugervenlig og værdiskabende. Hvordan Den praktiske organisering omkring testen forklares bedst ved hjælp af en forløbsbeskrivelse: 1. Prøven/-erne tages og registreres i rekvisitionsprogrammet PatoWeb. 2. I kommentarfeltet scannes stregkoden på taggen, således at den er knyttet til det specifikke prøvesæt. 3. Prøve/-r samt tag pakkes i en konvolut, således at det hele er samlet. 4. Konvolutten afleveres i den sorte plastkasse som afhentes af piccolinen. 5. Piccolinen henter kassen og bringer den gennem huset til depotet. 6. Taxachaufføren henter kassen i depotet. 7. Kassen med prøver køres til Patologisk institut, hvor den afleveres i modtagelsen. 8. Modtagelsen tager prøverne ud af kassen, og registrere prøverne i det interne system. 9. Tags fra de forskellige prøvesæt samles, og sendes retur til afdelingerne med intern post. Selvom at prøverne kommer retur til afdelingen og bruges til et nyt prøvesæt, foregår behandlingen af prøverne så hurtigt, at det ikke var muligt at lave en dobbelt registrering, hvor samme tag følger to forskellige aktive prøvesæt. 3

5 Forbehold I forbindelse med testen har der været en række faktorer, som har haft indflydelse på det endelige udbytte af forløbet: Patologisk Institut har haft meget travlt i testperioden, og derfor ikke haft tid til at bruge systemet ret meget. Dette har betydet, at brugerne ikke har kunnet give den samme feedback omkring funktionalitet og brugerinterface som ønsket. Det var vanskeligt for brugerne hos Patologisk Institut at forstå brugernterfacet på hvilket gjorde det svært for dem at trække de relevante analyser. Dette har ligeledes bidraget til at systemet ikke er blevet brugt i det ønskede omfang. Der manglede i pilotopsætningen scannere til at kunne følge prøverne detaljeret undervejs (dette var forudsætningen for pilottesten men begrænsede altså også brugen). Samtidig har det, grundet hospitalets EMC regler, ikke været muligt at opstille en scanner i selve prøvedepotet. Modtagelsen, som vil skulle bruge systemet til at finde bortkomne/glemte prøver, har ikke haft adgang til systemet, og derfor ikke haft mulighed for at bruge det. Det blev indledningsvist vurderet, at kun afdelingens to ledere samt en IT superbruger skulle have adgang. Det har altså ikke været muligt at få direkte feedback på, hvorledes løsningen ville fungere for modtagelsen f.eks. i forbindelse med at genfinde forsvundne prøver. Patologisk har foretaget nogle stikprøver i systemet. På mødet blev der med hjælp fra Munin Spot Technology trukket yderligere data ud af systemet. Disse informationer gav interessante nye oplysninger om, hvordan prøverne bevæger sig. 4

6 3) Læring fra pilottest Relevans af Spotware En intelligent sporingsløsning som Munin Spot Technologys Spotware har uden tvivl et stort potentiale inden for sygehusvæsnet, og specielt i logistiksammenhænge giver det god mening. For Patologisk Institut vil et system som Spotware med fordel kunne anvendes som et analyse- og processtyringsredskab, for at sikre større sikkerhed og stabilitet i håndteringen af prøver, og dermed højere kvalitet for patienterne. Nedenfor ses et par eksempler på hvor pilottesten har leveret værdifuld information omkring håndteringen af prøver til Patologisk Institut, samt hvilket muligheder et sporingssystem ville give i den enkelte situation: Forsinkede prøver Pilottesten har vist at enkelte prøver ikke afhentes på afdelingerne som de burde. De opbevares der i mod i et køleskab over en længere periode (op til 5 døgn) inden de sendes til modtagelsen på Patologisk Institut. Det viser umiddelbart, at der til tider er huller i transportlogistikken, med den konsekvens at prøvesvarerne er væsentligt forsinkede. Sker dette i forbindelse med en prøve i for eksempel et kræftpakkeforløb, ville det være yderst uheldigt, og en væsentlig reduktion i kvaliteten for patienten. Muligheden med Spotware Med spotware er det muligt at indlægge såkaldte events, som i tilfælde af ophold på samme lokation i mere end f.eks. 12 timer, afgiver en alarm og gør personalet opmærksom på problemet. Dermed minimeres risikoen for forsinkede prøvesvar som følge af fejl i logistikken. Manglende konsekvens i arbejdsgange Gennem pilottesten har det ligeledes været tydeligt, at arbejdsgangene omkring transporten mellem afdelingerne og Patologisk Institut ikke altid er helt som beskrevet i undersøgelserne i fase 1. Muligheden med Spotware Spotware giver vha. registreringerne, mulighed for at få et indblik i de work flows der relaterer sig til transporten af prøverne. Dette kan med fordel bruges i forbindelse med forbedringer og en dialog omkring det mest hensigtsmæssige transport flow. Manglende præcisering af fejlkilde Det kan være svært at vide præcis, hvor fejlen er opstået, hvis et prøvesvar er forsinket. I nogle tilfælde finder man frem til, at prøven slet ikke er ankommet men hvor er den så? Mulighed med Spotware Med registreringen af prøverne på forskellige fysiske placeringer, er det muligt for Patologisk Institut, at dokumentere eget tidsforbrug i den samlede svartid, samt at pinpoint hvor en eventuel fejl er opstået. Samtidig er det muligt at lokalisere eventuelt bortkomne prøver, således at det administrative detektivarbejde begrænses til et minimum. 5

7 Krav til fremtidig løsning Herunder ses en række af de kommentarer som brugerne fra Patologisk Institut kom med på mødet d Grundet den manglende brug af systemet, blev feedbacken ikke helt så uddybende som ønsket, men der fremkom dog en række helt konkrete ønsker/forslag til ændringer. Nedenstående kan altså bruges som input ved udarbejdelsen af kravspecifikationen til en fremtidig løsning. Kommentarerne er opdelt i hhv. funktionalitet og brugerinterface. Funktionalitet Sporing på alle prøver Det er nødvendigt at undersøge nærmere, hvilke andre prøveformer der er, da målet må være, at alle prøver bliver tagget på samme måde. Stregkode tags Det er væsentligt at de tags, der skal bruges kan inkorporeres i en stregkode eller lignende, således at hver enkelt prøve er mærket. Og da nogle af prøverne er små plastrør, må taggen ikke fylde ret meget. Desuden skal taggen kunne bortskaffes efterfølgende. Passiv eller aktiv tag? Det er yderst vigtigt, at taggen kun er aktiv, når den er på vej fra afdelingen til Patologisk Institut, da det i pilottesten skabte en del forvirring, at taggen var aktiv hele tiden og derfor generede en del unødige registreringer. Hvis der bruges en engangs stregkodetag skulle problemerne med forvirrende flows gerne være løst. Events/alarmer Det skal være muligt at få en advarsel, hvis en prøve f.eks. har ligget mere end 15 timer det samme sted. Evt. integration med portørernes mobilløsning Det ville være en fordel hvis systemet kunne integreres med portørernes nye logistiksystem, så de får besked, når prøven har ligget mere end 15 timer. Flere og bedre placerede scannere Det er nødvendigt at opstille flere scannere og på mere strategiske steder, således at det er muligt at følge prøverne selvom, at de afviger fra den normale rute. Brugerinterface Med hensyn til brugerinterfacet på server.muninspot.com er der et generelt ønske om simplificering og bedre overblik. Der er kun brug for detaljerede visninger i tilfældet af, at der opstår fejl eller uregelmæssigheder i flowet. Fejl skal ligge øverst Advarsler/alarmer og alarmer på prøver som har ligget mere end f.eks. 15 timer, skal ligge øverst og være tydelige for brugeren, da disse kræver handling med det samme. Mere intuitiv søgning Det skal være mere enkelt at søge i systemet, således at man hurtigt kan finde frem til eventuelle fejl. Afsendelses- og modtagelsestidspunkt er vigtigst Forsiden skal kun vise afsendelses- og modtagelsestidspunkt og ikke splittiderne på ruten da dette blot er forvirrende. Det skal dog være muligt at folde det enkelte forløb ud, således at det er muligt at få det fulde overblik. 6

8 Kun visning af de nødvendige linjer I den testede version viste systemet rigtig mange linjer ad gangen, hvilket forvirrede brugerne. Umiddelbart skal der vises et mere simpelt billede. Grafisk overblik Et grafisk overblik over hvor de enkelte prøver befinder sig på ruten kunne være en fordel for modtagelsen på Patologisk Institut, da det ville give et overblik over, hvad der kommer ind hvornår. Samtidig ville det være nemt at lokalisere eventuelt bortkomne prøver. Implementering Som tidligere nævnt, er der ingen tvivl om at intelligent sporing rummer et stort potentiale inden for hospitalsverden, også når det gælder håndtering af celle- og vævsprøver. Den største værdi er umiddelbart muligheden for at opdage fejl inden at de opstår, og dermed sikre langt større kvalitet og sikkerhed for patienterne. Pilottesten har tydeliggjort dette, ved at kunne dokumentere at hele 29 prøver i perioden befandt sig mere end 12 timer i et skyllerum, og at 8 af de 29 var der mellem 2-5 døgn. For patienter i et kræftpakkeforløb kan 5 dages ventetid på prøvesvar have meget alvorlige konsekvenser, og er derfor helt uacceptabelt. Et intelligent sporingssystem med indbyggede advarsler vil kunne forhindre dette. Selvom at HAT projektet har tydeliggjort og dokumenteret en række fordele ved at implementere et sporingssystem på celle- og vævsprøver, er der stadig mange udfordringer, som endnu ikke er afdækket. De tags der er anvendt i pilottesten ville ikke være hensigtsmæssige at bruge i en fremtidig løsning, da de er for store til at det er muligt at spore hver enkelt prøve. Desuden er der ikke mulighed for at tænde og slukke dem efter behov. Et passende alternativ til de anvendte tags vil skulle findes til en fremtidig løsning. Som analyseværktøj har Spotware vist sig meget brugbar. Få måneders midlertidig opsætning af løsningen har givet værdifulde informationer og dokumentation af uhensigtsmæssigheder og potentielle forbedringspunkter i arbejdsgange. 7

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1... 2 2) Beskrivelse af piloten: hvad er testet, hvordan?... 4 Hvad... 4 Hvordan...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d.

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Matematisk model kan hjælpe til bedre AK-behandling

Matematisk model kan hjælpe til bedre AK-behandling En prototype må gerne ligne håndarbejde Man skal ikke gruble for længe over sin idé, før man afprøver den. Det er først i selve processen, at udviklingen kommer. Det var ét af hovedbudskaberne, som læge

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere