Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C"

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer: Henning Visholm kredsformand i 25 år Henrik Egemose brugsprøvedommer (ej til stede - og vil få overrakt nål på et andet tidspunkt) 1. Valg af dirigent K.K. Jensen blev foreslået af HB og valgt Referent: Dorthe Granslev Rafn K.K. Jensen erklærede repræsentantskabet for lovligt indvarslet. Der var fremmødt 154 repræsentanter af 162 mulige. Repræsentantskabsmødet var dermed beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmetællere: Henning Visholm, Gordon Steffensen og Lotte Hansen blev valgt. 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse Poul M kommenterer: Der er sket mangt og meget siden december, hvor beretningen er skrevet bl.a. har HB beskæftiget sig en del med en disciplinærsag, der i øjeblikket ligger til afgørelse i DKK s Disciplinærnævn. Der var uddybende bemærkninger til afsnittet vedr. økonomi ved Bent Andersen HB; Renda-sagen er afsluttet nu, og det kostede ekstra penge kr. - og ikke som afsat kr. Desuden er der lige kommet en stævning med erstatningskrav på kr., som lige er gået i gang med div. Sagsomkostninger. Der var flere på talerstolen for at få uddybet enkelte afsnit i beretningen. Overordnet sluttede Poul M af med at sige: Vi har overblik over økonomien.. Ro i klubben er på vej. Der er stadig lidt støj. Sekretariatet er kommet op at køre. Beretningen til afstemningen ved håndsoprækning: For: Overvejende Imod: Ingen Hverken for/imod: Et par stykker Beretningen blev godkendt med overvejende flertal. 4. Avlsrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse Avlsrådsformanden undskyldte, at Randi Salzwedell ikke er blevet nævnt, men takkede hende for hendes flotte arbejde med Danmarks Hund.

2 Der var flere på talerstolen, og avlsvejleders opgaver og funktioner blev drøftet, det faldende antal deltagere til skuerne og flytningen af Landsdelsskuerne i Sundhed og Avl blev ligeledes drøftet - især sagen, hvor der blev forespurgt om ophævelse af avlsforbud af Haweto Nufo. Beretningen til afstemningen ved håndsoprækning: For: overvejende Imod: 5-6 stykker Hverken for/imod: et par stykker Beretningen blev godkendt med overvejende flertal. 5. Brugshundesrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse Lene Carlson kommenterer: Takker BR medlemmer. Nævner slå-fejl s. 21 i tabellen vedr. udtagelserne. Der skal ikke stå 36 deltagere - men 22 BR-medlem Hanne Boe Andersen er gået ud inden repræsentantskabsmødet. Lene takker Hanne med en gave for hendes store arbejde med dommersedler, resultatlister mm. Ingen yderligere kommentarer til beretningen Beretningen blev ved håndsoprækning enstemmigt godkendt. 6a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Bent Andersen kommenterer: Økonomien er mildest talt rædselsfuld for klubben. Der skal flere penge i kassen og der skal være færre udgifter for klubben. Har under landsformandens beretning kommenteret de sager, som verserer i øjeblikket og hvilke udgifter, som er forbundet hermed. Kassen er stort set tom. Der betales regninger med de forudbetalte kontingenter. Der skal ske drastiske tiltag, og hver 5-øre skal vendes i sekretariatet. HAS 2011 hvor der var ca. 100 hunde færre end forventet blev omtalt samt de store kørselsudgifter. Men alt er bogført. Der var flere på talerstolen, hvor regnskabets udregning, HAS samt Hundehuset i Haarby, blev drøftet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og der blev meddelt ansvarsfrihed til bestyrelsen for det fremlagte regnskab. 6b. Kassereren forelægger budget for 2012 og 2013 til godkendelse Bent Andersen kommenterer: Skal bede repræsentantskabet om en forhøjelse på budget 2012, idet Renda-sagen endte på ca kr kr. mere end beregnet. Dertil kommer Pino-sag, som forhåbentlig

3 ikke skal betales, men retssagen er endnu ikke afsluttet. Der bedes derfor om, at underskuddet på kr. forhøjes til kr. Dette punkt blev drøftet af mange - og meget længe. Der var forskellige scenarier, som blev drøftet, bl.a. om Hundehuset skal sælges. Kan det udlejes? Er der andre muligheder for at genhuse sekretariatet? Lise Drudgaard (sekretariatet) har mulighed for at have varelager mm hos hende og dermed oprette hjemmearbejdsplads. Der blev gjort opmærksom på, at det er en situation klubben tidligere har stået i, og som ikke var ikke helt uproblematisk. Forslag til bestyrelsen om, at div. portoudgifter på udsendelse af bladet Schæferhunden og div. møde-indkaldelser/referater kunne reduceres ved at blive udsendt elektronisk med mulighed for at printe ud. DM og Udtagelser kunne ændres til en turnering i stedet. Mulighed for flere deltagere og reduktion af udgifter kunne måske også gøres ved udstillingerne. Kredskontingenter/refusion kunne ændres og indbringe hovedklubben mere, idet der ville fjernes administrationsudgifter herved. Drøftelse af HAS/BHP film. Kan det betale sig at investere i dem? Reduktion i afholdelsen af HAS/Avlskåringer er allerede planlagt, idet der er afsat færre dommere til HAS 2012 samt planlagt færre avlskåringer i Mange forslog, at vi i klubben skal se på, hvordan vi kan gøre vores klub attraktiv og dermed tiltrække flere medlemmer. Vi skal fremme klubben og få gang i butikken. Medlemmerne skal føle sig velkomne, når de kommer i kredsene. Der blev lagt op til en vejledende afstemning om, om Hundehuset skal sælges eller ej, således at HB har repræsentantskabets holdning at forholde sig til. Vejledende skriftlig afstemning: Opfordre HB til at sælge hundehuset: Ja/Nej Ja: 120 Nej: 12 Blanke: 20 K.K. Jensen præciserede, at der d.d. ikke kan ændres i tallene i budgettet, men at der er klare signaler og mange gode forslag til, hvordan det budgetterede underskud kan bringes ned. Repræsentantskabet skal tage stilling til, om de kan godkende budgettet på det grundlag, der foreligger. Budget 2012 og 2013 til afstemningen ved håndsoprækning: For: Overvejende Imod: Få Hverken for/imod: Få Budgetterne blev godkendt med overvejende flertal. 7. Indkomne forslag Forslag 1 og 2 Stillet af HB Forslagene hænger sammen, men skal behandles et ad gangen Der var en drøftelse om, hvilken konsekvens forslag 1 vil få for de små kredse og flere repræsentanter var på talerstolen.

4 Poul M oplyste, at vedtagelse af forslag 1 og 2 vil betyde ca kr. til hovedklubben. Per Christiansen Kreds 30 fremkom med et ændringsforslag: Medlemskontingentet samt kontingentet til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr.100*/50 ** af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales kvartalsvis. Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. * 100 kr.: Fuldt betalende medlem **50 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem. Forslag 1 trækkes af HB og stilles ikke til afstemning. Ændringsforslag til afstemning ved håndsoprækning: For: Mere end 2/3 flertal Imod: Mindre end 10 Hverken for/imod: 0 Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslag 3 Stillet af Torsten Kleven Der kom hurtigt ændringsforslag og kort drøftelse før afstemning. Ændringsforslag: 13 Kredsgeneralforsamlingen: Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med 3 måneders medlemskab forud for generalforsamlingen. Ændringsforslaget til afstemning ved håndsoprækning Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Ændringsforslaget medfører, at lovenes 4 skal ændres vedr. kredsskifte: Stemmeret på kredsgeneralforsamlingen forudsætter 3 måneders medlemskab af kredsen. Forslag til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 4 a Stillet af Ole Sarbæk

5 Der blev kort drøftet for/imod dommer i udvalgene eller ej. Forslaget var stillet på baggrund af sidste ekstraordinære generalforsamling, hvor der ikke blev valgt en eksteriørdommer til avlsrådet. Ændringsforslag: Helt at slette, at der skal være en dommer i avlsrådet Ændringsforslag til skriftlig afstemning: For: 66 Imod: 80 Blank: 1 Ændringsforslag blev ikke vedtaget Oprindeligt forslag: Avlsrådet består af 6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Avlsrådets formand og 2 avlsrådsmedlemmer vælges de lige årstal, de øvrige 3 avlrådsmedlemmer vælges de ulige årstal. Det tilstræbes, at 1 medlem af avlsrådet er eksteriørdommer. Forslag til afstemning ved håndsoprækning. For: mere end 2/3 dele Imod: 1 For/imod: 0 Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 flertal Forslag 4 b Stillet af Ole Sarbæk 16 ændres til: Brugshunderådet består af 6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Avlsrådets Brugshunderådets formand og 2 Brugshunderådsmedlemmer vælges de lige årstal, de øvrige 3 Brugshunderådsmedlemmer vælges de ulige årstal. Det tilstræbes, at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer. Forslag til afstemning ved håndsoprækning. For: Mere end 2/3 Imod: 1 For/imod: 0 Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 flertal Forslag 5 Stillet af Ole Sarbæk Ole Sarbæk fremkom med ændringsforslag om, at de 51% i forslaget skulle ændres til 35%.

6 Ændringsforslag til afstemning ved håndsoprækning. For: Få Imod: mere end 2/3 Hverken for/imod: Få Forslaget blev nedstemt med mere end 2/3 flertal Forslag 6 Stillet af Nico Pietens Tilføjelse til 29 Prøver/konkurrencer i 2. linie: Kredsene kan afholde alle de af FCI godkendte prøver, som beskrevet i Håndbog for brugshundesport Der var flere på talerstolen fra kredsene samt fra AR/BR, og omdrejningspunktet i debatten var, om kredsene kan afholde IPO-V prøverne, da der i flere kredse er andre brugshunderacer end schæferhunde. Forslag til afstemning ved håndsoprækning. For: Mere end 2/3 flertal Imod: Få Hverken for/imod: Få Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 flertal Forslag 7 Stillet af Ole Sarbæk Flere på talerstolen vedr. regnskab/bogføring. Der udsendes kvartalsvise regnskaber fra kassereren til formændene i kredsene, som man som medlem kan se, hvis det har interesse. At hyre en revisor vil være endnu en udgift for klubben. Det er HB, der træffer beslutning om, hvorledes regnskabet bogføres. Forslaget blev trukket af Ole Sarbæk. 8. a. Valg af Næstformand for 2 år Jan Stilling modtager ikke genvalg Poul M forslår Karin Christiansen Kreds 38 Lene Carlson forslår Fritz Bennedbæk Kreds 6 Frits Bennedbæk: 77 Karin Christiansen: 76 Blanke: 1 Fritz Bennedbæk blev valgt til næstformand for 2 år b. Valg af sekretær for 2 år

7 Hans Olsen modtager ikke genvalg Poul M forslår Per Christiansen Kreds 30 Frank Jørgensen forslår Karin Christiansen Kreds 38 Per Christiansen: 96 Karin Christiansen: 54 Blanke: 4 Per Christiansen blev valgt til sekretær for 2 år c. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år Birk Larsen stiller ikke til genvalg. Mener ikke de etiske regler overholdes, og at der diskuteres mere personsager end hund. Poul M foreslår Sanne Lund, som er advokat og ved noget om jura, hvilket klubben har brug for. Sanne Lund blev enstemmigt valgt for 2 år. d. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år Poul M: Hans Olsen vil gerne genvælges og Karin Christiansen foreslås Hans Olsen er valgt som 1. suppleant. Karin Christiansen er valgt som 2. suppleant.. e. Valg af Avlsrådsformand for 2 år Kim ønsker ikke genvalg, og ny avlsrådsformand skal vælges med mere end 50 % stemmeflertal Poul M forslår Rene Jørgensen Jan Rene Kvist Nielsen forslår Henning Karlsen René Jørgensen: 107 stemmer Henning Karlsen: 40 stemmer Blanke: 6 stemmer Ugyldig: 1 stemme René Jørgensen er valgt som Avlsrådsformand for 2 år f. Valg af 2 Avlsrådsmedlemmer for 2 år Åse Jensen og Kaj Mortensen genopstiller Rene Jørgensen forslår Ulla Hansen og Michael Lumbye Stig Vestebjerg Kr. forslår Henning Karlsen, men denne trækker sig

8 Åse Jensen: 70 stemmer Kaj Mortensen: 65 stemmer Ulla Hansen: 70 stemmer Michael Lumbye: 91 stemmer Blanke: 2 stemmer Michael Lumbye valgt som Avlsrådsmedlem for 2 år Ny stemmerunde pga. stemmelighed for Ulla Hansen og Åse Jensen: Åse Jensen: 81 stemmer Ulla Hansen: 73 stemmer Åse Jensen er valgt som Avlsrådsmedlem for 2 år g. Valg af 2 suppleanter til Avlsrådet for 1 år Kim Kristoffersen foreslår Kai Mortensen og Poul Granslev som genopstiller René Jørgensen foreslår Ulla Hansen Kai Mortensen: 85 stemmer Poul Granslev: 109 stemmer Ulla Hansen: 84 stemmer Blanke: 1 stemme Poul Granslev er valgt som 1. suppleant for 1 år Kaj Mortensen er valgt som 2. suppleant for 1 år h. Valg af Brugshunderådsformand for 2 år. Lene Carlson takker for, at beretningen blev godkendt. Hun ønsker ikke genvalg og ny formand skal vælges med mere end 50 % stemmeflertal. Lene Carlson håber, at man i Hovedbestyrelsen vil få kigget på de huller, der har været den sidste tid med de oplysninger, der bliver lagt på facebook. Takker for den tid, hun har måttet sidde som formand. Poul Meineche takker Lene Carlson for den tid, hun har siddet som formand. Poul Meineche foreslår Per Svoldgaard Nielsen til Brugshunderådsformand Per Svoldgaard Nielsen blev enstemmigt valgt som Brugshunderådsformand for 2 år. i og j. Valg af 2 Brugshunderådsmedlemmer for 2 år og 2 Brugshunderådsmedlemmer for 1 år 5 rådsmedlemmer skal vælges -2 for 2 år og 3 for 1 år. Berith Andersen, Yvonne Beicker og Henrik Jebjerg genopstiller ikke. Ligeledes ønsker Allan Brettschneider ikke at fortsætte i Brugshunderådet og går før tid.

9 Per Svoldgaard Nielsen takker for valget og foreslår: Vivi Gilsager (2 år) Rene Otkjær Kristensen (2 år) Michael Breinhoff (1 år) Poul Henrik Pedersen (1 år) Erik Arendt (1 år) Vivi Gilsager blev valgt som Brugshunderådsmedlem for 2 år. Rene Otkjær Kristensen blev valgt som Brugshunderådsmedlem for 2 år. Michael Breinhoff blev valgt som Brugshunderådsmedlem for 1 år. Poul Henrik Pedersen blev valgt som Brugshunderådsmedlem for 1 år. Erik Arendt blev valgt som Brugshunderådsmedlem for 1 år. k. Valg af 2 suppleanter til Brugshunderådet Helen Kragh foreslås som1. suppleant og Karin Jørgensen 2. suppleant (fuldmagt medbragt) Helen Kragh blev valgt som 1. suppleant til Brugshunderådet. Karin Jørgensen blev valgt som 2. suppleant til Brugshunderådet 9. Godkendelse af revisor Bent Andersen forslår det nuværende revisionsfirma Leif Vesterlund. Leif Vesterlund blev valgt som revisor 10. Eventuelt Avlsrådet takkede Kim Kristoffersen for samarbejdet og overrakte ham en gave. Kim Kristoffersen overrakte gaver som tak for arbejdet for Avlsrådet med Danmarks Hund, DNA og Avlskåringer til: Randi Salzwedell Lena Pichler Bjerre Dorthe Granslev Rafn Henrik Jebjerg takkede Lene Carlson og Hanne Boe Andersen. K.K. Jensen takkede af for en god dag.. Poul Meineche takkede af for en herlig dag og et godt veludført arbejde af K.K. Jensen. Referent Dorthe Granslev Rafn

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere