10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen: Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse Analyse: kasse modellen:... Analyse og delkonklusioner Problemformulering:... 6 Eksempler: Kriterier: Løsningsforslag... 7 Miljøovervejelser Vurdering og valg af løsning... 7 Kravmatri: Beskrivelse af løsning... Produktudvikling:... Tidsplan for produktionsperioden.... Produktionsfasen: Test / afprøvning... Ny produktudvikling.... Konklusion / Perspektivering... 1

2 Her en gennemgang af mulige punkter i en rapport, samt hvilke redskaber og underpunkter der findes i en rapport. Indholdsfortegnelse: Der skal altid være en indholdsfortegnelse med sidenumre til hovedafsnittene samt bilagene i rapporten. Denne indholdsfortegnelse kan genereres automatisk i programmet WORD (menuen indsæt og indeks m.m. fanebladet indholdsfortegnelse ) Indledningen: Inden man for alvor får startet på en rapport må der selvfølgelig komme en indledning. I indledningen må man beskrive hvem man er i hvilken forbindelse denne rapport er lavet i hovedtrækkene hvad rapporten vil omhandle (kort) 1. Problemobservation: Problemstilling og eksamenstema Her må man kort skitsere den problemstilling man ønsker at arbejde med og i hvilket tema i eksamensopgaven, man har fundet denne problemstilling. Problemtræ Problemtræet er et redskab der bruges til at ridse sammenhængen mellem problem årsag til problem og konsekvenser af problemet op. Problemtræet er et meget indledende redskab til at strukturere din analyse med. Her skriver du det nøgle problem op, som du ønsker at arbejde med og påfører de årsager du forventer ligger til grund for problemet samt de konsekvenser du mener problemet har. Umiddelbart kan et problem løses ved enten at fjerne årsagen til eller konsekvensen af problemet. Ofte har et problem mange forskellige årsager samt mange forskellige konsekvenser og det kan være umuligt at løse alt på en gang. Derfor kan man allerede her afgrænse sit projekt ved at udvælge dele af det problemtræ man ønsker at arbejde med. figur Eksempel fra bogen Problemer og teknologi af Peter Larsen side 2-2

3 Disposition for analysen Her må man udarbejde en række arbejdsspørgsmål som man skal have besvaret med henblik på at få dokumenteret sin problemstilling. (Husk at i Teknologi er ikke dokumenterede problemstillinger det samme som postulater, og de holder ikke i byretten) Man må samtidig skitsere den / de metoder man ønsker at benytte til at besvarer sine arbejdsspørgsmål. Det kunne typisk være at skaffe informationer Internettet Bøger Artikler Spørgeskemaundersøgelser Interview af relevante personer Interesseorganisationer Forsøg og eksperimenter etc. Det er vigtigt at man har flere kilder til at underbygge sine påstande hvis det er muligt. Husk at alle kilder skal kildeangives. Minimum med kilden hvor man har fundet informationen samt datoen for, hvornår kilden er indhentet. Tidsplan I projektperioder er der altid begrænset tid til arbejdet og det er vigtig at man får styr på den tid der er til rådighed. Man skal derfor altid udarbejde en tidsplan for sit forløb. En sådan tidsplan kan med fordel opstilles på baggrund af den -punktsmodel du er vant til at arbejde med. Over Aktivitet Under aktivitet Indledning Indholdsfortegnelse Indledning Problemobservation Problemstilling Problemtræ Tidsplan Projektbeskrivelse Analyse Olieforbrug i DK Udledning af CO 2 Alternativ energi Solvarme Vindenergi Bølgeenergi Brintenergi Interview med dir. for Energi 2 Problemformulering Endelig problemformulering Kriterier Ansvars person Brian Dorthe Brian Dorthe Brian Brian Dorthe Dorthe 3 4 *) 6 og afgrænsning Lovgivning Diskvalificerende. kriterier Prioriterede kriterier Løsningsforslag Nyudviklede Eksisterende Brian Vurdering og valg Kravmatri 7 9 3

4 Beskrivelse Tegninger Beregninger Pris overslag Værksted. Test og. afprøvning. Konklusiom.. Aflevering Kopiering Aflevering Dorthe *) = Projektbeskrivelse afleveres med henblik på godkendelse Dette er et eksempel på en god måde at udarbejde en tidsplan på, der er operativ for såvel vejlederne som projektdeltagerne. Hvis der blot er en projektdeltager er der selvfølgelig kun en ansvarlig deltager. Er der som her to deltager, er det vigtig at få fordelt arbejdet så man ikke sidder lårene af hinanden og dermed kun får lavet halvdelen af arbejdet. Her kan man endvidere dokumentere sit individuelle arbejde, såfremt gruppen går i opløsning eller på anden måde går gal af hinanden. Tidsplanen er din og vejlederens redskab til at se om projektet kører efter planen. Sker der forskydninger i planen skal disse begrundes og man kan evt. markerer med en (O), hvor den aktuelle aktivitet reelt er gennemført. Projektbeskrivelse De ovenstående punkter er ud over at være en aktiv del af din rapport også en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal udfærdiges og afleveres ca. 2 uger inde i projektet. Der skal den godkendes af din vejleder. Bliver din projektbeskrivelse godkendt af din vejleder skrive denne såvel som dig under på denne projektbeskrivelse. Du har så en garanti for, at dit projekt har et indhold og et omfang der ligger inden for rammerne af et eksamensprojekt Bliver projektbeskrivelsen ikke godkendt, skal du sammen med din vejleder træffe aftale om, hvad der skal ændres i denne projektbeskrivelse for at få den godkendt. Disse ændringer skal straks udføres, således at projektbeskrivelsen kommer i orden. Projektbeskrivelsen kan, efter godkendelse, kun ændres med deltagerne og vejlederens samtykke. Projektbeskrivelsen skal altid vedlægges din rapport som bilag 1 Nærmere indhold af projektbeskrivelsen udleveres i forbindelse med projektet 2. Analyse: I analyse skal du forsøge at få svar på de af dig opstillede arbejdsspørgsmål. Det er altid vigtig at få afdækket disse arbejdsspørgsmål: Præcis beskrivelse af problemet? Kan man lave et historisk rids over problemstillingen? Hvem har problemet - målgruppen? Hvor stort er problemet kvantitativt / kvalitativt? Hvad giver problemet sig udslag i? 4

5 Kan problemet afgrænses i forhold til geografi, aldersgrupper, køn, social status, jobfunktion, etc.? Hvilke konsekvenser har problemet? Sæt det evt. i relation til lignende problemstillinger og sammenlign (perspektivering) Findes der nogen alternativ til det der forårsager problemet? Er der andre der har arbejdet med problemet og hvad har de fundet frem til? (design, funktion, prisniveau, materialevalg, målgruppe (Porter 1), etc.) Er der nogen politisk holdning til problemet? Er der nogen interessegrupper der har en holdning til problemet? Er der nogen personer med en stor viden om problemet? etc. 3-kasse modellen: 2 Af redskaber til analyse af din problemstilling er selvfølgelig 3-kasse modellen. Dette redskab er med til at dele problemet op i nogle mindre håndterbare størrelser. Her kan man afdække hvilke typer af årsager der er med til at stille krav til nyudvikling af teknologi. Teknologien i sig selv opdeles i 4 punkter bestående af viden, teknik, organisation og produkt og samspillet mellem disse punkter. Nogle teknologier ændre sig fordi man får en ny organisationsform, andre fordi der opstår nye teknikker, ny materialer, ny viden eller behov for nye produkter. Uanset hvad vil en hver ny teknologi have forskellige konsekvenser nogle positive andre negative, dette er selvfølgelig også forskellig i forhold til hvem der udtaler sig om teknologien. Årsag Kulturelle Økonomiske Tekniske Samfundsmæssige Politiske Teknologi Viden Teknik Organisation Produkt Konsekvens: Positive konsekvenser Negative konsekvenser Analyse og delkonklusioner Ofte vil du opleve, at problemet kan deles op i mange mindre problemstillinger. Det kan være svært at løse alle disse problemstillinger på en gang, så det er ofte rigtig godt at afslutte analysen med en række delkonklusioner, der hver for sig ligger op til et problem der kan løses separat. Man afslutter nu analysefasen. med at begrunde, hvilken problemstilling man afslutningsvis vælger at arbejde videre med, med henblik på en løsning. 2 Eksempel fra bogen Problemer og teknologi af Peter Larsen side 12-1

6 3. Problemformulering: Den problemstilling man i sin problemformulering har valgt at arbejde videre med, beskrives knivskarpt på ganske få linier (måske blot en enkel). Her må der ikke være mere analyse, der må ikke være løsninger. Kun en knivskarp problemformulering. Eksempler: Det er et problem at man ikke kan få nok energi ud af bølgerne i havet omkring Danmark Den røg der lukkes ud fra danske kraftvarme-værker indeholder for meget svovl Det er et problem at vi ikke kan lagre den energi der kommer fra vindmøllerne Der brændes for megen unødvendig energi af i den danske husholdning (fordi folk glemmer at slukke lyset når de forlader et rum.) etc. Som du kan se, leder de forskellige problemformuleringer frem til løsninger på meget forskellige niveauer. Der er stor forskel på at lave en styring af lyset i et parcelhus i forhold til at lave et forslag til en ny type bølgeenergi maskine. Det er vigtig at du formulerer dit problem i forhold til hvad du reelt kan præsterer / magte i den tildelte periode. 4. Kriterier: Her skal vi så til at tænke på, hvilke krav der skal være opfyldt før man kan regne et problem for løst. Det er vigtig at vi stiller nogle realistiske mål op, som vi kan arbejde imod. Disse mål skulle gerne komme ud fra den viden du har opnået i din analysefase. Her har du forhåbentlig fået en rigtig god ide om problemets omfang, samt hvad der er realistisk at stræbe imod, med henblik på løsninger. Man kan groft opdele kriterierne i forskellige undergrupper: Lovgivning (lever løsningerne ikke op til de i loven fastsatte rammer er der to muligheder. Skrot løsningen eller ændre / påvirk lovgivningen) Diskvalificerende løsninger (kan selvfølgelig være ovenstående, men det kan også være etiske, økonomiske, miljømæssige, politiske ting, der gør at løsninger er urealisable) Prioriterede kriterier (her er der tale om forskellige ting man gerne vil have at løsningen rummer. Det er ikke alle tingene der er lige vigtige så derfor må man prioriterer de enkle punkter efter vigtighed. Vi gør det normalt ved at at give de enkle punkter karakterer mellem 0 og 1, således at de prioriterede punkter tilsammen give værdien 1. Det er vigtig at dine kriterier er målbare. Er de ikke det, kan det være svært at vurderer, hvorledes dine løsningsforslag lever op til de enkle punkter. Det er svært at vurdere et kriterium der hedder at løsningen skal være smuk. Det er meget forskelligt hvad enkle personer ligger i ordet smukt. I stedet kan man definerer at løsningen skal udføres i et enkelt design, med brug af holdbare materialer med rengøringsvenlig overflade. 6

7 Generelt bør du altid argumenterer for værdien af dit kriterium.. Løsningsforslag Nu må vi i gang med at opstille gode løsningsforslag. Vi ved fra analysen, hvad der findes på markedet samt hvad disse løsninger dækker over. Det er således muligt at lade sig inspirere af eksisterende forslag og arbejde videre med disse. (til dette formål har vi et redskab der hedder Osbornes Checkliste 3 Vi har også muligheden for at starte helt fra bunden, uden at lade os binde af ideer der allerede findes. Til dette formål kan vi benytte os af den metode der er gennemgået i bogen under eksempel Bordskåner 4 Vi har desuden endnu et redskab kaldet Designtræet. Her er der nærmest tale om en checkliste over alle de elementer man skal huske i en sådan designudviklings fase. Det er vigtigt at man får udviklet mere end en ide. Lad være med at lade lukke af for hurtigt. Meget designudvikling kommer stille og roligt gennem udviklingsfasen, og jo hurtigere man lukker af jo flere muligheder lukker man af for. Miljøovervejelser. Miljøovervejelser skal altid være en del af eksamensprojekter, så allerede her kan du have dette emne med i sine løsnings overvejelser. Grønne produkter kan være en aktiv del af den senere markedsføring. 6. Vurdering og valg af løsning Det er vigtig at du i denne fase forsøger at bevarer sin objektivitet 6. Rigtig mange projekter er strandet på, at man har valgt en god og 2 dumme løsninger. Så kan man hurtigt sorterer de to dumme fra og vælge den gode. Det betyder blot, at man i realiteten kun har et løsningsforslag og derfor blot vælger denne. Det er således et meget subjektivt valg, og man må så blot håbe, at de andre har samme smag som man selv har. Det er altså risikabelt. Det er heller ikke nok, at vurderer på de forslag du selv har opstillet selv om de er rigtig gode. Hvis det er muligt, må du vurderer de forslag du selv opstillet sammen med eksisterende løsninger. Tænk nu, hvis de kriterier du har opstille passer bedst på de allerede eksisterende løsninger. Så kan din løsning aldrig bliver bedre end nummer to. Det ville jeg nok aldrig turde gå på markedet med og ofre en million kroner i produktionen. Vi pleje at bruge begrebet kravmatri som en af mulighederne for at lave et godt valg. Eksempel: I nedenstående eksempel er de vist et kravmatri for udvikling af en ny cykellygte der er tyveri og hærværkssikker, samt har en række andre kvaliteter. 3 Se Bilag Osbornes Checkliste 4 Eksempel fra bogen Problemer og teknologi af Peter Larsen side 9 ff. Se bilag Designtræ 6 Objektivt man syntes. Subjektivt - jeg syntes. 7

8 Her har alle løsninger fået en karakter i forhold til hvordan jeg mener at den lever op til den enkle kriterier. Det er selvfølgelig vigtig, at du bruger en enkel linie eller to på at argumenterer hvorfor du gav den denne karakter. Kravmatri: Kriterier Løsningsforslag 1. Mini aluminiums lygte med tænd sluk på lygterne 2. Mini aluminiums lygte med tænd sluk på styret 3. Lys dioder monteret i stellet 4. Gammeldags dynamolygte. Nefa / Basta lygte med speciel monteringsbeslag. Pris 0,2 4 1,6 0, 1,6 1,0 2,0 Tyveri sikrede 0,3 3,0 Hærværk sikrede 0, ,1 1,2 0,9 Batterierne levetid 0,0 9 0,2 0,2 0,4 0, 0,2 Bruger venlighed 0,1 Sum = 1,0 0,7 7,4 1, 7,0 1,,9 0,7, 0,7 6,3 I dette eksempel ser det ud til, at løsning nummer tre er den løsning der lever bedst op til de kriterier der er valgt. Er der ikke andre problemer (man må selvfølgelig checke om den lever op til de diskvalificerende eller lovgivningsmæssige kriterier), er det denne løsning man må i gang med at producerer. 7. Beskrivelse af løsning Nu må vi i gang med at beskrive løsningen, således at den kan produceres i et relevant værksted / laboratorium / filmstudie eller lignende. Produktudvikling: Vi har stadig mulighed for at arbejde med produktudviklingen af den valgte løsning, det har vi faktisk ind til produktet er produceret og står på detail-forretningens hylder. Vi kan overveje følgende: Design Rengøringsvenlighed Miljø overvejelser (I produktionen, i brugen og i bortskaffelsen) Materialeovervejelser / materialeoptimering (minimering af spild) Produktionsovervejelser

9 Funktions overvejelser (kan relevante funktioner bygges ind / kan overflødige funktioner fjernes) Emballage / Pakningsovervejelser Transportovervejelser Markedsovervejelser Teknologianalyse: Her kan man igen benytte den midterste kasse i 3-kassemodellen. Teknologikassen arbejder med de fire begreber Viden, Teknik, Organisation og Produkt. Viden: Man kan her beskrive hvilken viden der skal være tilgængelig for at kunne fremstille et sådan produkt. Er det en viden der er meget specialiseret eller en meget almen og let tilgængelig viden? Teknik: Er teknikken til rådighed eller skal der ske en nyudvikling. Er teknikken belastende i forhold til miljø, økonomi, energi, resurser eller andre parametre Organisation: Hvilken form for firma, virksomhed skal der til for at kunne fremstille produktet. Er sådanne virksomheder til stede eller skal der ske en nyudvikling. Skal produktionen ske i DK eller andre steder. Kan produktionen med fordel ligges i forbindelse med en anden produktion etc. Produkt: Hvilken type produkt er der tale om. Kan produktet leveres i flere udgaver til flere målgrupper. Kan produktet stå alene, eller er det en del af et større produktsortiment etc. Beskrivelse: (afhængig af om det er et fysisk produkt, et forsøg, grafisk produkt, en serviceydelse, etc.) Relevante tegninger i relevant målestok Materialebeskrivelse Samlingsmetoder Forbrug af værktøjer Layout Drejebog Forsøgsopstillinger Flowdiagrammer etc. Det er vigtig at produktet, når det er fastlagt, bliver beskrevet til bunds. Ellers er der ingen der ved om det senere produkt lever op til det du havde tænkt dig. Som udgangspunkt skal din beskrivelse have en sådan kvalitet, at en anden person (der er kvalificeret til det relevante værksted / laboratorium eller lignende) kan udfører arbejdet med produktionen af produktet uden din tilstedeværelse. 9

10 Tidsplan for produktionsperioden Det er vigtig at du udarbejder en tidsplan for dit forløb i produktionsfasen. Dette af hensyn til, at de pågældende vejledere i værkstedet eller maskiner kan være til rådighed når du har brug for disse. Det er vigtig at du checker din tidsplan sammen med din vejleder.. Produktionsfasen: Du har som regel 3- dage til at få færdiggjort dit produkt i denne periode. Du skal huske at det forventes at produktet har en professionel karakter, så du vurderes ikke blot på ideen men også på udførslen af dit produkt. Der vil i nogle værksteder kun være lærer dækning i perioder, så du skal tilrettelægge dit forløb, således at du kan få den relevante hjælp i disse perioder. Brug derfor tiden ordentlig, hold dine aftaler, kom til tiden, arbejd seriøst og lav et godt produkt. Generelt har du selv ansvaret for at skaffe de materialer du har brug for, men dine vejledere vil efter bedste evne hjælpe dig, hvis du søger hjælpen. 9. Test / afprøvning Denne fase kan som hovedregel opdeles i 2 overordnede punkter Teknisk / fysisk afprøvning af produktets funktion Det er selvfølgelig vigtigt at produktet ser ordentlig ud og kan udfører de funktioner produktet var tiltænkt. Tal evt. med relevante håndværkere, lærere, vejledere etc. om, hvorledes produktet kan forbedres. Afprøvning af produktet på den målgruppe den er beregnet til Man må ud og teste produktet i forhold til den målgruppe den er beregnet til. Hvis målgruppen på forhånd kan sige, at den aldrig spår produktet en fremtid, er det selvfølgelig risikabelt at producerer.000 eksemplarer Man kan i givet fald forhører sig om, hvad der skal til for at produktet har en fremtid. Ny produktudvikling De ændringer der er forslået fra det tekniske personale og målgruppen, kan så evt. komme med i et nyt forslag til et revideret produkt, som igen skal beskrives og produceres. Herefter en ny test og sådan kører dette hjul videre indtil man kan producerer produktet i fuld skala eller at man må skrotte ideen.. Konklusion / Perspektivering Vi er nu ved vejs ende, og må konkluderer på projektet. I virkelighedens verden er det selvfølgelig rart, hvis projektet er en succes og man er blevet rig på den produktion man har lavet. Jeg vil dog også mene, at et produkt der ikke nåede længere en til en demo-produktion og derefter blev skrottet er en succes. Hellere det end at producerer.000 eksemplarer der ikke kan afsættes med personlig ruin til følge.

11 I teknologisammenhænge er en konklusion det sted du svarer på om du har løst det problem du satte dig for at løse. Hvis ja, er det selvfølgelig fint, men der er stadig plads til på falderebet at komme med forslag til forbedringer, udvidelse af konceptet etc. Hvis nej, hvorfor lykkedes det ikke at løse problemet. Det kan være problemet er uløselig pt. på grund af teknologien ikke er til stedet. (teknologianalysen) Det kan selvfølgelig også vise sig at det opstillede problem i virkeligheden ikke var et reelt problem. Alt i alt er det vigtig at svare på i hvilken omfang du har løst det problem du stillede op. Perspektivering I konklusionen kan man desuden svarer på, hvor meget problemet / løsningen er værd set i et overordnet samfundsmæssig sammenhæng, gerne i sammenligning med andre relevante problemstillinger. Dette kaldes at perspektiverer. En perspektivering kan beskrives i forhold til samfundet, en gruppe mennesker eller individet. 11

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Programmering Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring... 4 3. Problemformulering...

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Teknologi rapport Mennesket i bevægelse Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Indholdsfortegnelse Problemanalyse af tema/indledning... 3 Problemformulering og problemanalyse... 3 Produkttype... 3 Tidsplan...

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 42 2009 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Jeanette Bengtsen, Maia Birch & Isabel Marie Elisabeth Odder. Oplevelsesdesign. Kommunikation/it RTG klasse 3.5k. Jeanette, Maia og Isabel

Jeanette Bengtsen, Maia Birch & Isabel Marie Elisabeth Odder. Oplevelsesdesign. Kommunikation/it RTG klasse 3.5k. Jeanette, Maia og Isabel Jeanette Bengtsen, Maia Birch & Isabel Marie Elisabeth Odder Oplevelsesdesign Kommunikation/it RTG klasse 3.5k Jeanette, Maia og Isabel Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Definition... 2 Problemobservation...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Teknologi - Teknologihistorie

Teknologi - Teknologihistorie Roskilde Tekniske Gymnaisum Teknologi - Teknologihistorie Teknologisk udvikling i industrisamfundet Forudsætninger og konsekvenser Klasse 2.4 Louise Andersen Vejledere Kåre Sørensen, Jørn Chr. Bendtsen

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Kom/It - Reklamespil

Kom/It - Reklamespil Kom/It - Reklamespil Afleveret d. 19/2-2012 Lavet af Magnus, Frederik Hass, Emil og Niclas Målgruppe og Spillertyper (Lavet af Magnus) Før en nyudvikling af et koncept, må man finde ud af hvilken typer

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele.

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Opgaverne er formuleret åbent for at give dig mulighed for at vise din personlige tænkning, kreativitet,

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini igo Mini + Impact XP-mali for opstregning af boldban Linemark igo Mini enkel og effektiv opstregningsmaskine Linemark igo Mini er en opstregningsmaskine,

Læs mere

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse EN ERGI 21 Energi Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse Trin 1: undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere