Referat af Foreningen KULTURHAVNs Generalforsamling den 31. oktober 2012 kl i Hans Nansens Gård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Foreningen KULTURHAVNs Generalforsamling den 31. oktober 2012 kl. 19.00 i Hans Nansens Gård"

Transkript

1 Referat af Foreningen KULTURHAVNs Generalforsamling den 31. oktober kl i Hans Nansens Gård Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af fuldmagter. 3. Bestyrelsens beretning ved formanden. 4. Fremlæggelse af Foreningen KULTURHAVN s regnskab til godkendelse (regnskabet kan rekvireres fra. d 22/10 ved at skrive til 5. Fremlæggelse af det foreløbige regnskab for KULTURHAVN festivalen til orientering. 6. Forslag til næste års aktiviteter, herunder evaluering af KULTURHAVN samt ideer til fremtiden. 7. Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen 8. Valg af bestyrelsen. 9. Valg af suppleanter. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Formanden Christian Eggert Jørgensen bød velkommen til alle fremmødte. De 20 fremmødte deltagere præsenterede sig med navn og forening. AD.1 Pernille Vange (KKF) blev valgt som dirigent. Kirsten Eggert Jørgensen (DDS 1. Sundby) blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede lovligheden af mødet jf. foreningens vedtægter. AD.2 AD.3 Der var ikke modtaget nogle fuldmagter. Der var 13 stemmeberettigede foreningsrepræsentanter tilstede. Formanden Christian Eggert Jørgensen præsenterede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og fremlagde bestyrelsens beretning: På generalforsamlingen 2011 blev følgende valgt ind i bestyrelsen Bruno Schwede Vesterbro Lokalradio Christian Eggert Jørgensen Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i København (1. Sundby DDS) Toke Henriksen, Danske Freestyle Cyklister Jytte Klarskov Amager Linedancers Jens Schroeder Dykkerklubben Helgoland Kenni Møller Øveforeninger Suppleant: Ragnhild Søndergård Amager Ro- og Kajak klub Robert Cihak Celler Colombia Viva og Casa Latinamericana. Udpegede: Niels Vestergård Vesterbro Lokalråd Steen Nørgaard Islands Brygge Lokalråd SIDE: 1

2 SIDE: 2 DATO: 15. november Nanna Sørensen projektleder festivalen KULTURHAVN Pernille Vange Kultur- og Fritidsforvaltningen Bestyrelsen har indsuppleret Kirsten Eggert Jørgensen som frivillig referent. Bestyrelsen har holdt 5 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året. Bestyrelsen har primært beskæftiget sig med sparring med KULTURHAVN festivalens sekretariat, således at det endnu engang kunne blive en god og spændende KULTURHAVNs festival til glæde og gavn for foreningslivet i København Kommune. Jens Schrøder besluttede at trække sig fra bestyrelsen, da han ikke længere var medlem af dykkerklubben Helgoland, og Robert Celler overtog hans plads bestyrelsen Toke måtte af personlige grunde holde en pause fra bestyrelsesarbejdet i slutningen af perioden. Årets festival blev afviklet i godt vejr, og kun regn lørdag omkring spisetid. Der var under hele festivalen en god stemning, som vores gæster og foreninger forhåbentlig har nydt godt af. Lørdag aften var der noget kaos omkring spisning på grund af regnen, og det vil vi arbejde på at finde en løsning på fremover? Også ved denne festival var der mange aktiviteter, mange var gengangere men der var også nye aktiviteter. Vi vil ikke fremhæve nogen foreninger frem for nogle andre. Pressedækningen var atter helt i top, 70 gange omtalt i aviser/radio/tv og på webaviser, det kan vi være stolte af. Vi anslår, at der har været ca mennesker forbi på festivaldagene, og det er jo rigtig mange. Bestyrelse deltog også i år aktivt med at bemande check-in og Forsamlingshuset. På den måde kommer vi tættere på den praktiske afvikling af festivalen, og får mulighed for at møde de deltagende foreninger. Vi havde i år flyttet check-in ind i forsamlingshuset hvilket vi syntes var en god ide, og det fungerede godt Tak til de foreninger der stillede med frivillig arbejdskraft til hjælp i forsamlingshuset. I lighed med sidste år uddelte Kulturhavn i samarbejde med Nykredit en pris til årets publikumsfavorit blandt de 75 deltagende folkeoplysende foreninger på dette års festival. Den vindende forening præmieres med kr. og prisen gik til Natha Yogacenter. Prisen er blevet brugt til at afholde en yogafestival, som en københavnsk fejring af den Internationale Yogadag. Endnu engang blev der udskrevet en konkurrence om årets plakat. Og re-

3 SIDE: 3 DATO: 15. november sultatet har I jo alle set, en anderledes men spændende plakat. Jeg forventer at vi fortsætter med en sådan plakatkonkurrence. Kulturborgmester Pia Allerslev åbnede igen i år festivalen denne gang fra søsiden, og satte dermed gang i årets Kulturhavn. Rap sammen med trommer helt fantastisk, og dans på kajen. Kulturhavn var i år udvidet til endnu flere steder, og dermed endnu flere muligheder. Vi lukkede Kulturhavn som sidste år med en parade, som satte en festlig afslutning på den 12. Kulturhavn. Vi har med stor interesse læst evalueringen fra de deltagende foreninger, og vil bruge materialet til at planlægge næste års festival. De generelle tilbagemeldinger er meget positive, og langt de fleste foreninger ønsker at deltage igen til næste år. Den nye bestyrelse vil gå i dybden med denne evaluering, men vi er naturligvis også spændte på at høre jeres oplevelse her på generalforsamlingen. På sidste generalforsamling nævnte vi udfordringen med at få sponsor støtte, og selvom det gik bedre end forventet i år, er det stadig en udfordring der skal tages seriøst. Der er ingen tvivl om, at enkeltstående events har lettere ved at få støtte end etablerede kulturbegivenheder som festivalen KULTURHAVN. Vi vil takke Nanna og hendes stab, for det gode arbejde de har gjort med at få KULTURHAVN til endnu en gang, at fremstå som en af Københavns største kulturaktiviteter. En speciel tak til alle vores værter og værtinder, som gør en fantastisk indsats for at få det praktiske til at glide under festivalen. På de sidste generalforsamlinger har vi slået på tromme for, at de foreninger der havde gode ideer til nye tiltag for fremtidens Kulturhavn festival kunne skrive til Selvom denne postkasse ikke er blevet overfyldt i løbet af året, vil vi da lige henlede opmærksomheden på at den findes, og vi meget gerne ser forslag og ønsker til nye tiltag fremsendt til denne adresse. Vi vil gerne fortsat have en fuldtallig bestyrelse, og vi håber derfor, at vi ved det efterfølgende valg, får rigtig mange kandidater der ønsker at stille op. Og til sidst, vi ses igen til næste år til Kulturhavns festival d august Vi holder netværksmøde 25. april 2013, og kick-off til Kulturhavn d. 30. juli Beretningen blev godkendt med 13 stemmer.

4 Der var ingen spørgsmål til beretningen. AD.4 Kassereren Kennie Møller fremlage Foreningen KULTURHAVNs regnskab. Regnskabet blev godkendt med 13 stemmer. Se regnskab sidst i beretningen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. AD.5 Sekretariatsleder Nanna Sørensen orienterede om det foreløbige regnskab for KULTURHAVN festivalen. Forsamlingen klappede af det fremlagte regnskab. AD.6 Formanden lagde op til debat: Verdens Sirener forslog at deres forening lavede noget om den nordiske mytologi med poesi og musik med jetter, mjød osv. KSSK foreslog vedr. afstemning om foreningsprisen, at de nominerede kandidaterne blev udstyret med et klistermærke som blev sat på deres t- shirts. Herfra kunne besøgende ved denne app stemme på foreningen til foreningsprisen. Foreningen skulle være på KULTURHAVN i 3 4 timer dagligt, men blev der til kl. 22. Der var ikke tildelt madbilletter (da de egentligt ikke skulle være der ved spisetid). Kunne der ikke være en mulighed for at man kunne få billetter? Foreningen sultede ikke idet de havde fået billetter fra bufferbeholdningen. Er det rigtigt at foreninger ikke må sælge noget under KULTURHAVN? Nanna svarede ja, da vi har udliciteret salg af mad til forskellige resturatører som på forhånd har givet KULTURHAVN en indtægt. Det gælder alt salg også f.eks. sportsudstyr osv. Formanden sagde at der stadig arbejdes med udfordringen om at tilgodese alle med madbilletter. Verdens Sirener kunne også lave work-shop i sang på alle sprog. Nanna sagde, at inden den 15/11 bør foreningerne diskutere og planlægge i store træk, hvad foreningen skulle byde ind med ved den foreløbige tilmelding (15/11 ). Den endelige tilmelding skulle være på plads i april 2013 til næste KULTURHAVN festival. Karina fortalte om den ny hjemmeside som går i luften den 15/11. Rwandese Culture Union at det tager tid at lave en tilmelding til KULTUR- HAVN. Det er et besværligt system. Nanna svarede at man arbejder på at finde en ny løsning der giver bedre overblik og som bl.a. udsteder en bekræftelse. SIDE: 4

5 KSSK mente at der var andre systemer i kommunen som man evt. kunne anvende. Nanna svarede at man ville undersøge dette. AD.7 Bestyrelsens forslag om 8 valgte personer i bestyrelsen: Verdens Sirener spurgte om det ikke var bedre med et ulige antal (det opfordres nye foreninger til)? Formanden svarede, at bestyrelsen indsupplerer med 3 udpegede repræsentanter yderligere (iflg. vedtægterne). Forslaget blev enstemmigt vedtaget. AD.8 Der blev opstillet 5 kandidater til 5 pladser og alle blev valgt. Christian Eggert Jørgensen, BUS og DDS 1.Sundby. Valgt med 12 stemmer. Kennie Møller, Musik København. Valgt med 10 stemmer. Kim Würtz, KSSK. Valgt med 6 stemmer. Leonarda Petersen, Verdens Sirener. Valgt med 5 stemmer. Sabah Kashwani, Irakisk Hus. Valgt med 4 stemmer. De 4 med flest stemmer er valgt for 2 år og 1 er valgt for 1 år. Nedenstående er valgt for en 2 årig periode, og derfor ikke på valg: Bruno Schwede, Radio Vesterbro Jytte Klarskov, Amager Linedance Toke Henriksen, Danske Freestyle Cyklister Formanden takkede Jens Schröder for hans indsats i foreningen. AD.9 AD.10 Ad.11 AD.12 Ragnhild Søndergård (Amager Ro- og Kajak forening), Robert Cellek (Columbia Viva) og Anne-Marie Matthiesen blev valgt som suppleanter med henholdsvis 10, 7 og 5 stemmer. Formanden fik forsamlingens godkendelse til, at have 3 suppleanter Ruth Seiding (Foreningen Folkeslag) blev valgt som revisor med 13 stemmer. KSSK spurgte om regnskab og valg blev lagt på nettet? Formanden svarede, at referatet vil blive lagt på hjemmesiden og ville bl.a. indeholde dette. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden. Formanden takkede sekretariatets medarbejdere for deres flotte arbejde endnu engang, samt dirigenten for at have ledet os godt gennem mødet. Referent Kirsten Eggert Jørgensen SIDE: 5

6 Regnskab Foreningen Kulturhavn 2011/12 1/ /9- Indtægter Udgifter Møder 0, ,75 Forsamlingshuset 7.111, ,00 gebyrer og renter 23, ,00 Gaver og diverse 0,00 0,00 I alt 7.134, ,75 Året Overskud/underskud ,89 Status pr. 30/9 Aktiver Kasse Kontanter 0,00 0,00 Bank Bankbeholdning 30/ , ,67 Udestående Diverse Udestående 0,00 0,00 Aktiver I alt ,67 Passiver Kreditorer 0,00 0,00 Egen kapital beholdning 1/ ,56 Årets resultat ,89 Beholdning pr. 30/ , ,67 Passiver I alt ,67 Christian Eggert Jørgensen Formand Kenni Møller Kasserer Revisorpåtegning Undertegnede revisor, der er valgt på foreningen Kulturhavns generalforsamling, har revideret resultatopgørelsen og balance. I forbindelse med min revision har jeg gennemgået foreningen kulturhavns bogføring, ligesom jeg har kontrolleret at kasse, bankbeholdning er tilstede Ruth Seiding Revisor SIDE: 6

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere