Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr Gælder fra TJM (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf Valby Fax Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf Fax En del af Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup En del af Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1 a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse dette om : Fortrydelsesret - for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: A. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring B. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) C. Din forsikring er blevet ændret (udvidet), og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Fortrydelsesfristen Fristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A 2500 Valby eller Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring inden for 14-dages-fristen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen.

3 Forsikringsbetingelser 4921 Gælder fra Forsikringen kan betegnes med forskellige dækninger. Alle dækninger er beskrevet i disse forsikringsbetingerlser. I policen står, hvilke hoved-dækninger der er tegnet. Hver tegnet hoveddækning kan omfatte nogle underdækninger, som ikke nævnes på policen. I det følgende angives under hver hoveddækning, hvilke underdækninger og afsnit, der omfattes automatisk, hvis hoveddækningen er tegnet. Hoved-dækninger og tilhørende underdækninger og deres afsnit: Brandforsikring omfatter: Brandforsikring afsnit 3 Følgeudgifter afsnit 8 Hus- og grundejerforsikring omfatter: Hus- og grundejerforsikring afsnit 4 Følgeudgifter afsnit 8 Hus- og grundejerforsikring afsnit 10 Retshjælpforsikring afsnit 14 Love og vedtægter m.m. For forsikringen gælder forsikringsbevis(police), forsikringsbetingelser samt selskabets til enhver tid gældende vedtægter. For forsikringen gælder for i øvrigt lov om forsikringsaftaler samt lov om forsikringsvirksomhed. Tjenestemændenes Forsikring er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Insekt- og svampeskadeforsikring omfatter afsnit 5 Udvidet rørskade/stikledningsforsikring omfatter afsnit 6 Udvidet stikledningsforsikring omfatter afsnit 7 Indboforsikring omfatter afsnit 11-13, samt 14 (Retshjælpforsikring) Indhold Afsnit Side Fællesbetingelser 1 2 Hvem er dækket af forsikringen 2 Ejerskifte, bygnings- og risikoændring 2 Eftersyn af de forsikrede genstande 2 Udvidelser/begrænsninger 2 Forhold i skadetilfælde 2 Forsikring i andet selskab 2 Generelle undtagelser og begrænsninger 3 Naturkatastrofer, krigs- og atomskader 3 Præmiens betaling 3 Indeksregulering 4 Forsikringens varighed og opsigelse 4 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 4 Voldgift, ankenævnet for Forsikring 4 Fortrydelsesret 5 Forsikrede bygningsgenstande 2 5 Bygningsbrandforsikring 3 6 Brand, tilsodning, tørkogning, eksplosion m.v. 6 Direkte lynnedslag, kortslutning 6 Nedstyrtende luftfartøj 6 Hus- og grundejerforsikring 4 7 Tilfældig udstrømning af vand, olie, m.v. 7 Sky- og tøbrud, storm, frostsprængning, snetryk 7 Tyveri og hærværk 8 Glas- og kummedækning 8 Anden pludselig skade 8 Insekt- og svampeskadeforsikring 5 9 Insektangreb, svampeangreb 9 Indhold Afsnit Side Udvidet rørskade/stikledningsforsikring 6 9 Skjulte rør og stikledninger 9 El-varmekabler i gulve 9 Nedgravede jordvarmeslanger 10 Udvidet stikledningsforsikring 7 10 Udvendige skjulte stikledninger, jordvarmeslanger 10 Følgeudgifter 8 10 Oprydning, restværdi 11 Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) 11 Haveanlæg 11 Redningsudgifter 11 Genhusning, flytteomkostninger og lejetab 11 Erstatningsberegning 9 12 Hus- og grundejeransvarsforsikring Indboforsikring Hvor dækker forsikringen 14 Forsikrede genstande 14 Brand m.v., kortslutning Tilfældig udstrømning af vand, olie o.l. 15 Sky- og tøbrud, storm 15 Tyveri og hærværk 16 Køle- og dybfrostskader 16 Erstatningsberegning Retshjælpforsikring 14 19

4 Generelle bestemmelser Afsnit 1 1 Hvem er dækket af forsikringen Sikret er forsikringstageren, dennes ægtefælle, eller en anden hos forsikringstageren fast samboende person, i egenskab af ejer eller bruger af ejendommen og af de forsikrede genstande. Under ansvarsforsikringen er den medhjælp, der passer ejendommen, også sikret. 2 Ejerskifte Ejerskifte skal straks anmeldes til selskabet. Undladelse heraf kan medføre begrænsning i dækningen. Ved salg af ejendommen er ny ejer dækket indtil anden forsikring er tegnet, dog højest 14 dage efter overtagelsesdagen. Ny ejer skal rette henvendelse til selskabet vedrørende eventuel overtagelse af forsikringen. 3 Bygnings- og risikoændring Før arbejdet sættes i gang, skal det anmeldes til selskabet, hvis der foretages - nybygning eller tilbygninger. - ændring af tagbeklædning til strå eller fra strå. - indretning af opholdsrum i loftetage eller ud byg ninger. - ændring af bygningens anvendelse. - etablering af nedgravet svømmebasin hvis det kan og ønskes medforsikret. - ændring af benyttede energikilder eller opvarmningsmåder. Selskabet er herefter berettiget til at tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Nybygning eller udbygning af ejendommens udhuse, carporte, cykelskure, garager, havehuse, drivhuse, redskabsskure og vaskehuse skal kun anmeldes, hvis det samlede areal for ikke tariferede m 2 i grundplan inkl. disse bygninger/lokaler derved overstiger 75 m 2. Undladelse af at give ovennævnte fornødne meddelelser kan betyde, at retten til erstatning helt eller delvis bortfalder. 4 Eftersyn af de forsikrede genstande Selvskabet kan når som helst foretage eftersyn for at vurdere bygningerne og risikoforholdene. Besigtigelse sker kun, hvis selskabet finder det påkrævet. 5 Udvidelser/begrænsninger Eventuelle udvidelser eller begrænsninger i forhold til den normale dækning skal fremgå af den gældende police eller et tillæg til denne. 6 Forhold i skadetilfælde Når en skade er sket, skal sikrede efter bedste evne søge at begrænse dens omfang og straks anmelde den skriftlig til selskabet. Tyveri og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Selskabet erstatter rimelige udgifter til at afværge eller begrænse en umiddelbart truende eller sket skade, der er dækket af forsikringen. Ved ansvarsskade skal der straks sendes anmeldelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Det skal overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Erstatningsplligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden selskabets samtykke, idet man ellers kan forpligte sig uden at have sikkerhed for, at selskabet er pligtig til at betale. Udbedring af skader eller fjernelse af beskadi - gede ting må ikke ske, før selskabet har god-kendt det. 7 Forsikring i andet selskab Dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis samme risiko er forsikret i andet selskab. Sådant forhold skal derfor straks oplyses. Hvis det andet selskab har taget samme forbehold, betales erstatningen forholdsmæssigt af begge selskaber. 2

5 8 Generelle undtagelser og begrænsninger - hus- og grundejer-, insekt- og svampeskader, når årsagen er manglende vedligeholdelse, tæring, byggefejl, fejlkonstruktion eller underdimensionering. - skader, der skyldes fejlmontering eller fejl ved fremstillingen af dele til eller ved opførelsen af de forsikrede bygninger og øvrige forsikrede genstande. - skader, der skyldes faglig ukorrekt fremgangsmåde i forbindelse med reparations- og installationsarbejde. - skader, som er sket før forsikringens tegning eller ikrafttrædelse. Forsikringen dækker alene den direkte skade på de forsikrede genstande, som følge af en af de i forsikringsbetingelserne nævne skadeårsager, men ikke driftstab, formuetab eller andre former for indirekte tab eller påførte omkostninger. Visse følgeudgifter kan dog være dækket af forsikringen, jævnfør afsnit 8 (side 10). 9 Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af - naturkatastrofer, eksempelvis jordskælv, vulkanudbrud, jordskred, oversvømmelse og lignende. - krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. - udløsning af atomernergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 10 Præmiens betaling, restance, ophør Stk Præmien forfalder månedsvis og betales ved månedlige fradrag i den anviste løn eller pension. forhold af betydning for præmiefradraget skal straks meddeles til hovedkontoret. Sammen med præmien opkræves afgifter (fx skadeforsikringsafgift) samt gebyrer og andre omkostninger. Stk Såfremt denne betalingsmåde ikke er mulig (f.eks. ved ændring af lønkonto, forsikringstagerens (betalerens) afsked uden pension og lign.) ophører retten til præmieadministration i Tjenestemændenes Forsikring. Stk 10.3 Ved sådant ophør må forsikringstageren, eller den i hvis interesse forsikring er tegnet, straks træffe aftale om tegning af forsikring i andet selskab, eller i Trygs hovedafdeling til de der gældende præmier og vilkår. meddelelse om en sådan ny aftale skal da snarest fremsendes til vort hovedkontor, f.eks. i form af opsigelse udfærdiget af det overtagende selskab med tydelig angivelse af opsigelsesårsagen. Stk Hvis bekræftelsen af ny forsikringsaftale ikke er fremkommet inden 14 dage efter det hidtidige betalings(påkrav-) tidspunkt, har selskabet ret til. Stk enten at overføre risikoen til forsikring i Trygs hovedafdeling efter denne afdelings vilkår, med virkning fra den dato, præmien var betalt til, Stik enten at meddele forsikringstageren om forsikringens og dækningens ophør efter nærmere angivet frist. Se dog st vedrørende bygningsbrandforsikring. Stk Påkrav om betaling sker automatisk hver måned til det udbetalingssted, der er aftalt med forsikringstageren i medfør af stk Enhver ændring af præmiebetalingsforholdene skal derfor straks meddeles hovedkontoret i lighed med almindelig adresseforandring. Stk Er præmien ikke betalt, eller aftalen ikke fornyet inden 3 måneder fra sidste normale påkravstidspunkt, ophører forsikringsaftalen automatisk uden nærmere meddelelse. Stk Hvis den almindelige betalingsmåde ( se stk. 10.1) ophører midlertidigt ( ved lov og lign.), og forsikringstageren således forventer at genoptage sit arbejde inden 1 år, kan han ved henvendelse inden 3 mdr. begære aftalen forlænget i højest 1 år fra restancetidspunktet, mod at betale præmien forud for hele den aftalte periode. Efter periodens udløb er aftalen endeligt ophørt, medmindre forsikringstageren forinden får den fornyet. Stk Er der efter manglende automatisk betaling fremsendt girokort, og dette ikke betalt rettidigt (subsidiært 14 dage efter påkrav), er dækningen straks herefter ophørt. Dækning af resten af restanceperioden kan først genindtræde fra dagen efter indbetaling, hvis denne sker inden af talens bortfald (3 måneder), eller inden eventuel overførsel af risikoen til anden afdeling. Stk Brandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Ved restance eller ophør af administrationsaftalen med Tjenestemændenes Forsikring videreføres bygningsbrandforsikringen i Tryg, som har udpantningsret og kan foretage udlæg for denne del af præmien plus påløbne renter m.v. og andre omkostninger. 3

6 11 Indeksregulering Præmien og de i forsikringsbetingelserne nævnte forsikringssummer indeksreguleres efter et af Danmarks Statistik offentliggjort indekstal. Regulering sker hvert år den 1. Januar. Beløbene i disse betingelser svarer til den pr foretagne indeksregulering. Ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke. Er der for forsikringen aftalt en generel selvrisiko ved skade, bliver det aftalte selvrisikobeløb indeksreguleret tilsvarende præmien. 12 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen kan opsiges til udgangen af en måned, når skriftlig opsigelse er modtaget mindst 30 dage forinden. Kan en ændring eller opsigelse undtagelsesvis foretages hurtigere, fx ved risikoens dokumenterede bortfald, kan selskabet godkende dette. Efter enhver anmeldt skade kan begge parter, i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at ophæve forsikringen, kan selskabet foretage eventuelle begrænsninger i dækningen. Brandforsikringen kan dog kun opsiges, hvis der foreligger skriftligt samtykke fra de i ejendommen tinglyste panthavere, eller det godtgøres, at ejendommen uden forringelse af disses retstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring. For bygninger, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til forsikringstageren og eventuelle panthavere. 13 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Hvis selskabets betingelser eller præmietarif ændres, kan disse ændringer gennemføres for denne forsikring med 1 måneds varsel til nærmeste forfaldsdato. Hvis forsikringstageren ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges til ændringsdatoen, hvis opsigelsen modtages inden. For brandforsikringens vedkommende skal reglerne i stk. 12 følges, for at opsigelsen kan være gældende. 14 Voldgift Både forsikringstageren og selskabet kan forlange en skade opgjort af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger een. Inden vurderingens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for eventuelle uoverensstemmelsers grænser træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles ligeligt. 15 Ankenævnet for Forsikring Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med selskabets afgørelse i en skadesag eller med andre forhold vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til selskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon (mellem kl ). Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 16 Betingelsernes ufravigelighed For den del af forsikringen, der vedrører bygningsbrandforsikring, er betingelserne godkendt af Forsikringsrådet og optaget i forsikringsregisteret. Ankenævnet for Forsikring. Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K. Telefon (mellem kl ). Sammen med klageskemaet skal der indsendes et gebyr, der betales tilbage, hvis - forsikringstageren helt eller delvis får medhold i klagen. - klagen ikke kan behandles. - forsikringstageren selv tilbagekalder klagen. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige disse godkendte betingelser til ugunst for forsikringstageren eller de i ejendommen tinglyste panthavere. 4

7 17 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af , har forsikringstageren ret til at fortryde ønsket om tegning af denne forsikring. Den særlige frist for sådan fortrydelse fremgår af forsiden til den police, som fremsendes. Ved fortrydelse af bygningsbrandforsikring skal reglerne i stk. 12 om ophør af denne være opfyldt, før fortrydelsen kan gennemføres. For ejendom med tinglyste panthavere betyder dette, at nyt byningsbrandforsikringsselskab først skriftligt skal bekræfte overtagelse af risikoen. Generelle bestemmelser Afsnit 2 Forsikringen omfatter, for såvidt dette tilhører sikrede eller en ligestillet bruger - den forsikredes ejendoms bygninger, såvel færdigopførte som bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt for indføjelse i bygningen. - carporte og hobbydrivhuse samt murede hegn og plankeværker - faste el-installationer, herunder stikledninger, hovedtavler, kraftinstallationer og lysinstallatioiner inkl. faste armaturer. - sædvanligt fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, herunder gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og ventilations anlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, grundvandspumper, hårde hvidevarer samt glas og kummer. - gulvlægninger, herunder tæpper lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv, f.eks. gulv af beton, rå og ubehandlede brædder eller plader. - nedgravet svømmebassin, der er med murede eller støbte sider og bund, hvis det fremgår af policen, at det er medforsikret. - flagstænger, antenner samt gårdbelægninger. - haveskulpturer, solure, fuglebade og lignende, der er fastmonteret på nedgravet støbt sokkel. - vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygning er alene omfattet med deres håndværksmæssige værdi. Den samlede erstatning er begrænset til maks kr. i Beløbet indeksreguleres. - haveanlæg, herunder flisebelægning, stensætning og lignende, er kun omfattet af brandforsikringen. Kun genstande, der ville være omfattet af forsikringen for ejeren selv, er omfattet for en lejer e.l., der har monteret genstanden forsvarligt og med ejerens tilladelse. Forsikringen omfatter ikke: - bygningstilbehør, bygningsdele og installationer af erhvervsmæssig karakter. - lysskilte. - lysreklamer. - lysstofrør og pærer. - bygningstilbehør der befinder sig udenfor forsikringsstedet. Se dog de særlige regler og undtagelser under de enkelte dækningers tekst. Særlige installationer til svømmebassin er dog kun omfattet, hvis det fremgår af policen, at der er egnet særlig forsikring for svømmebassin. Forsikringen omfatter ikke: - bassiner og foringer af plastic, glasfiber eller andre kunststoffer, selvom de er i murede, støbte og/eller nedgravede konstruktioner. - aftagelig overdækning i form af plader, presenninger, plastic og lignende. Derudover er haveanlæg dog dækket mod følge skader sket i tilknytning til en dækket skade på øvrige genstande. Se afsnit 8 Erstatningen for haveanlæg opgøres i alle tilfælde som anført i afsnit 8, stk. 4. 5

8 Bygningsbrandforsikring Afsnit 3 Forsikringen dækker: Stk. 1 Brand - skade ved ildebrand, det vil sige løssluppen flammedannende ild (ildsvåde). - skade, der opstår ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlige foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brandskade. - skader, der alene har medført en svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der samtidig foreligger eller opstår flammer i tilknytning hertil. Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader er: - skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder. - skade, der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varmepåvirkning, selvom genstandene kommer i brand. Stk. 2 Tilsodning - skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes løbesod. Stk. 3 Tørkogning - skade forårsaget af tørkogning på godkendte og forskriftsmæssigt installerede kedler til rumopvarmning. Selv den mest avancerede automatik kan svigte og ramme en kedels sikringsanordninger. Sker det, kan væskeindholdet på grund af overophedning koge bort og medføre en deformering eller total ødelæggelse af kedlen. Stk. 4 Eksplosion - skade, sket ved eksplosion, f.eks. gaseksplosion eller eksplosion i oliefyr. Stk. 5 Sprængning - sprængning af dampkedler og autoklaver. Stk. 6 Direkte lynnedslag - skade som følge af direkte lynnedslag, det vil sige, at lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Stk. 7 Kortslutning - enhver skade der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. - anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med el-skaden. Se de særlige erstatningsregler for kortslutningsskade på elektriske genstande, side 12 Stk. 8 Nedstyrtende luftfartøjer - skade som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra. Udover undtagelserne i afsnit 1, stk. 8 dækkes ikke: - skade, der er omfattet af garanti eller serviceordning. - skade, der skyldes slid, mekanisk ødelæggelse, forkert udført reparation eller skade, sket under reparation. - skade, der skyldes utætte pakninger, nedbrudt isolation på grund af alder, overbelastning ved forkert brug og forkert spænding. - skade, der skyldes overtrædelse af stærkstrømsreglementet. - skade, der skyldes støv, snavs, vand, fugt samt manglende smøring af lejer. - skade, der stammer fra sprængstof medført i luftfartøjer. 6

9 Hus- og grundejerforsikring Afsnit 4 Forsikringen dækker: Stk. 1 Tilfældig udstrømning af vand, olie kølevæske og lignende - skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejendommens røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt fra beholdere og akvarier på 20 liter og derover - vandskade som følge af frostsprængninger, når årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes vandskaden dog uanset årsagen, medmindre sikrede ved fejl eller forsømmelse selv er skyld i skaden. (Udover de på side 3 nævnte generelle begrænsninger). Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - dryp eller udsivning. - opstigning af grund- eller kloakvand. - vand fra tagrender og nedløbsrør. - påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere. Det anses ikke for tilfældigt svigtende varmeforsyning, hvis der er tale om f.eks.: - manglende oliebeholdning. - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. Det tab af vand, olie m.v., der kan opstå i forbindelse med en skade, er ikke dækket af forsikringen. Stk. 2 Voldsomt sky- eller tøbrud - skade forårsaget af vand, der under voldsomt skyeller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbsledningerne. Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud opstår, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at de normalt dimensionerede afløbssystemer ikke kan aftage vandet. Stk. 3 Storm Stormskader og eventuelle nedbørsskader i direkte tilknytning hertil. Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør og kloakledninger. - vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger i tage, murværk, kældervægge og sokler, medmindre disse utætheder er opstået ved en begivenhed, der er dækket af forsikringen, og er sket samtidig med eller umiddelbart før gennemtrængningen af smeltevandet eller nedbøren. - vand, der presses og igennem gulve. - oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - nedbørsskade der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. - skade på plankeværker, stakitter og hegn, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller sokkelsten, medmindre opførelsen sker på forsvarligt nedgravede trykimprægnerede stolper, som opfylder Dansk Standard (DS 2122 eller tilsvarende klassifikation). Ved reparation eller ombygning, hvor de bestående bygningsdele er erstattet af en presenning, eller andet afdækningsmateriale, dækkes kun nedbørsskade, når afdækningen har været forsvarligt fastgjort og i forsvarlig stand, og der samtidig kan konstateres en stormskade på denne. Stk. 4 Frostsprængning Frostsprængning, når årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes skaden dog uanset årsagen, medmindre sikrede ved fejl eller forsømmelse selv er skyld i skaden. Det anses ikke for tilfældigt svigtende varmeforsyning, hvis der er tale om f.eks.: - manglende oliebeholdning. - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. Stk. 5 Snetryk Skade på bygning forårsaget af snetryk, når det ikke har været muligt at fjerne sneen. 7

10 Afsnit 4 (fortsat) Stk. 6 Tyveri og hærværk Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt. Tyveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet. Stk. 7 Glas- og kummedækning Brud på glas, kummer, badekar og indmurede spejle, der er fastmonteret på deres blivende plads i bygningen. Stk. 8 Anden pludselig skade Enhver pludselig skade, der ikke kan henføres til de foregående nævnte dækninger, undtagelser og begrænsninger. En skade betragtes som pludselig, når årsagen til skaden er upåregnelig, udefra kommende og har øjeblikkelig skadevirkning. Det vil sige at årsagen til, at skaden sker og den virkning den får, skal være samtidig og uventet. - tyveri fra og hærværk på bygning, der er under opførelse/modernisering, så længe alle materialer og tilbehør ikke er fastmonteret, og bygningen ikke er indflytningsklar. - tyveri af og hærværk på materialer, tilbehør eller andet som skal bruges til/i en forsikret bygning, og som endnu ikke er anvendt eller er fast monteret på sin blivende plads. - skade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen. - ridser eller afskalning, der ikke kan betegnes som brud, medmindre genstanden er blevet ubrugelig på grund af skaden. - punkterede termoruder, uanset årsagen. - skade, sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse, opsætning/montering eller reparation omkring de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger og lignende. - glas i ovnlåger, brændeovne og lignende. - vandhaner, blandingsbatterier, toiletsæder og lignende tilbehør, med mindre det af konstruktionsmæssige årssager ikke kan genanvendes. - skade, forvoldt forsætligt af personer med lovlig adgang til ejendommen. Frostsprængninger er kun dækket, hvis det skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Udover undtagelserne i afsnit 1, dækkes ikke skade, der skyldes: - sætning, frostsprængning, rystelser fra trafik og lignende. - vand/nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, medmindre det er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. - revner eller utætheder i og omkring fliser, badekar, gulve, vægge, blandingsbatterier, gulvafløb og lignende. - dyr, der gnaver, forurener og bygger rede. - almindelig brug - f.eks. ridser, skrammer, afskalninger, pletter, tilsmudsning og lignende, som følge af tabte eller væltede genstande m.v. Endvidere dækkes ikke: - skade på glas i ovnlåger, brændeovne og lignende. - skade forvoldt forsætligt af personer med lovlig adgang til ejendommen. 8

11 Insekt- og svampeforsikring Afsnit 5 Forsikringen dækker: Stk. 1 Insektangreb - Bygningsbeskadigelse forårsaget af træødelæggende insekter, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. - skade, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. - skade, forårsaget af rådborebiller. Bekæmpelse af husbukkeangreb. Stk. 2 Svampeangreb Udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsaget af trænedbrydende svampe, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Træ er et organisk materiale. Det vil derfor naturligt blive nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt. Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning. Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes, hvilket er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes. Forsikringen dækker svampeskade, der skyldes, at der utilsigtet er kommet fugt til træet. Forudsætningerne for at få erstatning er: - at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. - at der ikke er tale om mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. - at der ikke er tale om fejl, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion, udførelse eller indgreb i enkelte funktioner, f.eks. lukning af ventilationsåbninger. Skade, der har udviklet sig over et længere tidsrum, kommer ind under almindeligt forfald og kan derfor ikke dækkes af forsikringen. Følgende bygningsdele- og konstruktioner er ikke omfattet af forsikringen: - sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister. - uafdækkede spær-, bjælke- og remender. - åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og plankeværker. - træfundamenter og træpilotering og skade, der stammer herfra. - træbeklædning, trægulve, træskillevægge og paneler i kældre. - bygninger der ikke er opført på betonblokke, muret eller støbt sokkel. - skader af kosmetisk art, det vil sige skade, der kun er gået ud over træværkets udseende, f.eks. misfarvning på grund af blåsplint. Udvidet rørskade/stikledningsforsikring Afsnit 6 Forsikringen omfatter: Stk. 1 Skjulte rør - i de forsikrede bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel. Ved skjulte rør forstås sådanne, der befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og andre permanent lukkede dele af bygningen. Stk. 2 Skjulte stikledninger - til gas-, vand-, varme-, olie- og afløbsinstallationer mellem de forsikrede bygninger og hovedledningen. Stk. 3 El-varmekabler i gulve Stk. 4 Nedgravede jordvarmeslanger Forsikringen dækker ikke skade på og fra: - varmevekslere, beholdere og kedler samt rør i disse. - utætte pakninger. - slanger til vaske- og opvaskemaskiner m.v. - rør i varmepumper, solfangere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, olie- og gasfyruniter og lignende. - drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke, trixtanke og lignende samt faskiner. Endvidere dækker forsikringen ikke: - skade, der er omfattet af garanti. - skade som følge af frost i uopvarmede bygninger medmindre vandtilførelsen er lukket og anlægget tømt for vand. - vand, olie m.v., der går tabt ved skade. 9

12 Afsnit 6 (fortsat) Forsikringen dækker ved tabsgivende skade: - omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale med selskabet. - reparation af skadevoldende huller og brud, som opstår i eller på de forsikrede genstande. - direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i skjulte rør, stik-/afløbsledninger og jordvarmeslanger. - omkostninger til retablering efter en erstatningsberettiget skade. Følgeskade forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er ikke dækket. Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen omfatter svampeskadeforsikring Udvidet stikledningsforsikring Afsnit 7 Forsikringen omfatter: Stk. 1 Udvendige skjulte stikledninger - til gas-, vand-, varme-, olie-, og afløbsinstallationer, mellem de forsikrede bygningers fundament og til hovedledningen. Stk. 2 Nedgravede jordvarmeslanger Forsikringen for stikledninger/jordvarmeslanger dækker ved tabsgivende skade: - omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale med selskabet. - reparation af skadevoldende huller og brud, som opstår i eller på de forsikrede genstande. - direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i skjulte stik- og afløbsinstallationer samt jordvarmeslanger. - omkostninger til retablering efter en erstatningsberettiget skade. Forsikringen dækker ikke skade på og fra: - drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke, trixtanke og lignende samt faskiner. Endvidere dækker forsikringen ikke: - skade, der er omfattet af garanti. - vand, olie m.v., der går tabt ved en skade. Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen omfatter svampeskadeforsikring. Følgeudgifter Afsnit 8 Udover den direkte bygningsskade dækker forsikringen, såfremt bygningsskaden er erstatningsberettiget: Stk. 1 Oprydning Udgifter til oprydning og fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. Stk. 2 Restværdi Hvis skaden på en bygning udgør mindst 50 % af nyværdien, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få nedrevet anvendelige rester og få opført en tilsvarende bygning. Restværdien opgøres efter samme regler som den egentlige skadeserstatning. Endvidere betales omkostninger til nedrivning, oprydning og bortkørsel. Forsikringen dækker ikke udgifter, der vedrører skade eller andet, som ikke er dækket af forsikrin -gen. Følgeudgifter efter skade, konstateret uden for forsikringstiden, er ikke dækket, heller ikke efter insektog svampeskader, konstateret efter forsikringens ophør. Det er er en betingelse for dækning af restværdien, at bygningsresterne nedrives, og at både den egentlige skadeerstatning og erstatningen for restværdi alene anvendes til genopførelse af en tilsvarende bygning. Værdien af både genanvendte og salgbare rester tilfalder selskabet ved erstatningsopgørelsen. Restværdi, som ikke medgår til genopførelsen, kan ikke udbetales, men bortfalder. 10

13 Afsnit 8 (fortsat) Stk. 3 Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) Forøgede byggeudgifter, som er nødvendige for at opfylde de krav byggemyndighederne stiller i henhold til byggelovgivningen, når en beskadiget bygning skal udbedres eller genopføres, er dækket af forsikringen. Det kan for eksempel dreje sig om bedre isolering, brandsikring, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktioner og lignende. Forøgede byggeudgifter dækkes kun, hvis - kravene vedrører de dele af en bygningsbeskadigelse hvortil der ydes erstatning. - det ikke er muligt at oponå dispensation fra bestemmelserne i byggelovgivningen. - bygningens/genstandenes værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% af nyværdien. - reparation eller genopførelse finder sted. - udgifter, der skyldes manglende vedligeholdelse. - udgifter til gennemførelse af myndighedskrav, som var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden skete. - krav der stilles af offentlige myndigheder med hjemmel i love og bekendtgørelser om miljø, naturfredning og byggelinier. Erstatningen er begrænset til 10% af den beskadigede bygnings værdi, højst kr. i Beløbet indeksreguleres. Stk. 4 Haveanlæg Udover ved brandskader dækker forsikringen følgeskade på haveanlæg, der er sket umiddelbart i tilknytning til: - en dækningsberettiget skade på øvrige forsikrede genstande. - genopførelse eller reparation efter en dækningsberettiget skade på øvrige forsikrede genstande. Hvis haven ikke sættes i stand, eller hvis udgifterne kan kræves dækket af det offentlige, ydes ingen erstatning. Beplantning erstattes højst med udgiften til nyplantning af maks. 4 år gamle vækster. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr. i Beløbet indeksreguleres. Stk. 5 Redningsudgifter - rimelige udgifter til redning og opbevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. - forsikrede genstande bortkommer under forsikringsbegivenheden med erstatningsberettiget skade. Stk. 6 Genhusning, flytteomkostninger og lejetab Bliver boligen ubeboelig som følge af en skade, der er omfattet af forsikringen, betales efter aftale med selskabet: - rimelige og dokumenterede merudgifter ved fraflytning af ejendommen. - udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo. - mistet lejeindtægt i henhold til gældende lovlig lejekontrakt. - udgifter og lejetab ud over normal byggeperiode - dog dækkes i indtil 1 måned efter skadens udbedring - men i alt højst 12 måneder. - udgifter og lejetab, hvis bygningen ikke istandsættes eller genopføres. - i det omfang de er omfattet af en anden forsikring. - eventuelle ulemper og gener i forbindelse med istandsættelse efter en skade, hvor fraflytning ikke skønnes nødvendig. 11

14 Erstatningsberegning Afsnit 9 Hvorledes beregnes erstatningen Erstatningen, der normalt skal anvendes til istandsættelse eller genopførelse af bygningen, fastsættes til det beløb, der på skadedagen vil medgå til genoprettelse af det beskadigede på samme sted (nyværdierstatning). Erstatningen udregnes efter prisen på tilsvarende byggematerialer som de beskadigede og kan ikke overstige prisen på byggemaerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendte på skadedagen. Ændringer af byggepriserne inden for en normal byggeperiode indgår i erstatningsberegningen. Udbetaling af en erstatning sker, når det beskadigede er istandsat eller genopført. Ved større skader, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan erstatningen udbetales i passende rater. Hvis det skaderamtes værdi på grund af alder og brug eller andre individuelle omstændigheder er forringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, foretages der fradrag i erstatningen, svarende til den konstaterede værdiforringelse andel. Ønskes en erstatning ikke helt eller delvis anvendt til istandsættelse eller genopførelse, foretages der fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug samt nedsat anvendelig hed. En eventuel ikke anvendt restværdierstatning eller lovliggørelseserstatning vil da ikke blive udbetalt. En erstatning, som ikke ønskes anvendt til istandsættelse eller genopførelse, kan kun udbetales til fri rådighed, hvis samtlige panthavere med tinglyst ret i ejendommen giver deres skriftlige samtykke. Erstatning til fri rådighed kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Erstatning for bygninger, der før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Den samlede erstatning kan ikke overstige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven. For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug og nedsat anvendelighed. Der ydes ikke erstatning for skader af ren kosmetisk art eller for farveforskelle mellem de erstattede og resterende ubeskadigede genstande. I nogle tilfælde kan det være umuligt at genanskaffe tilsvarende genstande, som de beskadigede. Det kan betyde, at der ved udbedring af skaden opstår en forskel i udseendet mellem de genanskaffede og de tilbageværende ubeskadigede genstande. En sådan forskel vil ikke kunne medføre, at der også betales erstatning for de ubeskadigede genstande eller for demontering af disse. Erstatningsberegning vedr. kortslutningsskader Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af hele det skaderamte apparat, beregnet efter følgende regler: Prisen på skadestidspunktet for et nyt identisk apparat findes. I mangel heraf tages udgangspunkt i prisen for et tilsvarende apparat (med tilnærmelsesvis samme egenskaber). Efter afskrivningsreglerne erstattes ikke med en højere procent end svarende til genstandenes alder som helhed, uanset om enkeltdele på grund af udskiftning ikke har opnået en tilsvarende alder på skadestidspunktet. Herefter reguleres den fundne nypris under hensyntagen til det skaderamtes generelle alder på skadetidspunktet (enkeltdeles alder er uden betydning), ved brug af nedenstående tabel: Alder: 0-2 år Max erstatning 100% af genanskaffelsesprisen 2-3 år 80% 3-4 år 70% 4-5 år 60% 5-6 år 40% 6 --> 20% Selskabet kan dog vælge at genanskaffe et identisk apparat. 12

15 Hus- og grundejeransvarsforsikring Afsnit 10 I tilknytning til Hus- og grundejerforsikringen (afsnit 4) Regler og praksis Man er efter dansk retspraksis juridisk ansvarlig, hvis man ved sine fejl eller forsømmelser forvolder skade. Det er ikke selskabet, men retspraksis der afgør om man i en bestemt situation er erstatningsansvarlig. Som hovedregel er man ansvarlig for en skade, hvis den skyldes noget, man ikke burde have gjort eller skyldes, at man har forsømt at gøre noget, hvor man normalt burde have gjort det. Sker der en skade, hvor man ikke kan bebrejde skadevolderen noget, fordi han har handlet fornuftigt og samvittighedsfuldt, betragtes skaden som hændelig, og for hændelige skader er man ikke erstatningsansvarlig. I en sådan situation må skadelidte ifølge almindelig retspraksis selv bære tabet, også selvom skadevolderen føler sig moralsk ansvarlig. Det er forsikringens formål at betale det krav, man stilles over for, hvis man pådrager sig et erstatningsansvar, men det er også dens formål at friholde fra et uberettiget erstatningskrav. Denne dækning er kun omfattet, når Hus- og grundejerforsikringen er i kraft. Et erstatningsansvar må ikke anerkendes, før selskabet har taget stilling til sagen. Hvis man anerkender et krav, risikerer man at komme til at betale en erstatning, der ikke er omfattet f forsikringen. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: - der er forvoldt med forsæt. - forvoldt under beruselse eller under påvirkning af narkotika. - opstået i tilknytning til indgåede aftaler. - opstået i forbindelse med erhvervsvirksomhed i eller på ejendommen., - på ting, der tilhører sikrede eller dennes husstand eller på ting, som disse personer låner, lejer, bruger, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler eller har sat sig i besiddelse af. - opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj. - forvoldt af haveredskaber med en motorkraft over 20 hk. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom pådrager sig for skade på personer med indtil kr. pr. forsikringsbegivenhed, samt ansvar for skade på andres ting og dyr med indtil kr. pr. forsikringsbegivenhed. Summerne indeksreguleres ikke. Herudover betales sagsomkostninger og renter af det beløb, der henhører under forsikringen. Forureningsskader Forsikringen dækker ansvar for skade, hvor der ved et enkeltstående uheld sker forurening, f.eks. som følge af udsivning fra olietank. - hvis sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 13

16 Indboforsikring Afsnit 11 Forsikringen omfatter: - de forsikrede genstande, der befinder sig permanent på forsikringsstedet, samt når disse befinder sig midlertidigt udenfor forsikringsstedet. Forsikrede genstande Almindeligt privat indbo Som almindeligt privat indbo anses: - indbo der hører til en privat fritidsboligs normale udstyr, og ikke er særskilt omtalt. Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: - antikviteter, bånd- og pladespillere, bånd, kassetter, plader, compactdiscs, EDB-udstyr, forstærkere, fotoudstyr, film, højttaleranløg, kikkerter, kunstværker, malerier, mobiltelefoner, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, radioudstyr, herunder walkie-talkies, radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, skind, skindtøj, spiritus, vin, ure, våben, ammunition og ægte tæpper samt andre gentande, der kan sidestilles med de nævnte. Forsikringen omfatter ikke: - genstande, der har befundet sig udenfor forsikringsstedet i mere end 1 måned. - hårde hvidevarer, hvis skadeårsagen er omfattet af en tegnet bygningsforsikring. - motorkøretøjer, knallerter, haveredskaber over 20 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer af enhver art herunder windsurfers samt dele og tilbehør hertil. - genstande, som er eller ville være omfattet af en anden indboforsikring/løsøreforsikring. - penge, pengerepræsentativer, mønt- og frimærkesamlinger, guld- og sølvgenstande, smykker, perler og ædelstene. - husdyr. Dækningen for EDB-udstyr er begrænset til 5% af forsikringssummen. Afsnit 12 Forsikringen dækker: Stk. 1 Brand - skade sket ved ildebrand, det vil sige løssluppen flammedannende ild (ildsvåde). - skade, der opstår ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brandskade. - skader, der alene har medført en svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der samtidig foreligger eller opstår flammer i tilknytning hertil. Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader, er: - skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder. - skade, der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varmepåvirkning, selvom genstandene kommer i brand. Stk. 2 Tilsodning - skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg til rumopvarmning. - skade der skyldes løbesod. Stk. 3 Eksplosion - skade, sket ved eksplosion, f.eks. gaseksplosion eller eksplosion i oliefyr. Stk. 4 Direkte lynnedslag - skade som følge af direkte lynnedslag, det vil sige, at lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. 14

17 Afsnit 12 (fortsat) Stk. 5 Kortslutning - enhver skade på de elektriske dele, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. - anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med el-skaden. Stk. 6 Nedstyrtende luftfartøjer - skade som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra. Stk. 7 Tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og lignende. - skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejendommens røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg eller fra vand-, varme- og sanitetsinstallationer samt fra beholdere og akvarier på 20 liter og derover. - hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning, hvis forsikringen er tegnet med udvidet rørskade/stikledningsforsikring. - vandskade som følge af frostsprængning, når årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. - skade, der er omfattet af garanti eller serviceordning. - skade, der skyldes slid eller manglende vedligeholdelse. - skade, der skyldes fejlmontering, mekanisk ødelæggelse eller skade sket under reparation. - skade, der skyldes utætte pakninger, nedbrudt isolation på grund af alder, overbelastning ved forkert brug og forkert spænding. - skade, der skyldes overtrædelse af stærkstrømsreglementet. - skade, der skyldes støv, snavs, vand og fugt samt manglende smøring af lejer. - skade, der stammer fra sprængstof medført i luftfartøjer. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - dryp eller udsivning. - opstigning af grund- eller kloakvand. - vand fra tagrender og nedløbsrør. - påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere. Det tab af vand, olie m.v.v der kan opstå i forbindelse med en skade, er ikke dækket af forsikringen. Det anses ikke for tilfældigt svigtende varmeforsying, hvis der er tale om f.eks.: - manglende oliebeholdning. - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. Stk. 8 Voldsomt sky- eller tøbrud - skade forårsaget af vand, der under voldsomt skyeller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbsledningerne. Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud opstår, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at de korrekt dimensionerede og rensede afløbssystemer ikke kan aftage vandet. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør og afløbsinstallationer. - vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger i tage, murværk, kældervægge og sokler, med mindre disse utætheder er opstået ved en begivenhed, der er dækket af ejendomsforsikringen, og er sket samtidig med eller umiddelbart før gennemtrængningen af smeltevandet eller nedbøren. - vand, der presses op igennem gulve. - oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Stk. 9 Storm - stormskade og eventuelle nedbørsskader i direkte tilknytning hertil. Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. - nedbørsskade, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. - skade på genstande uden for bygning. Ved reparation eller ombygning, hvor de bestående bygningsdele er erstattet af en presenning eller andet afdækningsmateriale, dækkes kun nedbørsskade, når afdækningen har været forsvarligt fastgjort og i forsvarlig stand, og der samtidig kan konstateres en stormskade på denne. 15

18 Afsnit 12 (fortsat) Stk. 10 Indbrudstyveri Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning. Ved forsvarligt aflåst bygning forstås, at vinduer er aflukket med solilde lukkeanordninger og udvendige døre er aflåst med solide og funktionsdygtige låse, såleds at indbrud normalt kun kan finde sted ved brug af betydelig vold. - tyveri ved brug af nøgle, der er anbragt på forsikringsstedet eller overgivet til andre personer. - tyveri, hvor tyven er kommet ind af åbenstående eller på klem stående vinduer eller døre. - tyveri, vhor tyven er kommet ind af en uaflåst dør. - tyveri af særligt privat indbo i udhuse og garager. Indbrud skal straks anmeldes til politiet. Stk. 11 Simpelt tyveri - dækkes med indtil 10% af forsikringssummen dog maks. kr (i 1996). Beløbet indeksreguleres. Ved simpelt tyveri forstås tyveri udenfor bygning, fra uaflåst bygning eller fra ikke forsvarligt aflåst bygning. Tyveri skal straks anmeldes til politiet. - tyveri fra ejendommen, når denne er ubeboet udlånt eller udlejet. Ejendommen anses som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i den mellemliggende tid. - tyveri begået af sikrede eller medlemmer af husstanden. - tyveri af cykler, hvor stelnummer ikke kan opgives. - tyveri af cykler der ikke er aflåst med fastmonteret godkendt cykellås (dokumentation i form af originalt låsekort skal vedlægges anmeldelsen). - tyveri af særligt privat indbo udenfor beboelsesbygningen. - tyveri af fiskegarn, -ruser og lignende. Stk. 12 Hærværk Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt. Hærværk skal straks anmeldes til politiet. - skade på genstande udenfor bygning, når ejendommen er ubeboet. - skade på genstande udenfor forsikringsstedet. - skade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen. - særligt privat indbo udenfor beboelsesbygningen. Stk. 13 Køle- dybfrostforsikring - skader på varer i køle- og dybfrostanlæg der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til / eller svigt af fryseren med indtil 1% af forsikringssummen, samt følgeskader herefter på køle- dybfrostanlæg eller omfattet indbo. - hvis personer med lovlig adgang til ejendommen har afbrudt strømmen. - skade, hvor strømafbrydelse eller apparatsvigt skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion. Erstatningen for køle- dykbfrostanlæg beregnes efter reglerne i afsnit 13, stk. 13. (kortslutning). 16

19 Generelle regler for erstatningens beregning Afsnit 13 Stk. 1 Skaden opgøres til, hvad det koster at få skaden på genstanden udbedret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af genstanden som helhed. Stk. 2 Værdi Som udgangspunkt for al vurdering af værdien anvendes genanskaffelsesprisen for en identisk ny genstand på skadestidspunktet. I mangel af en sådan tages udgangspunkt i prisen for en tilsvarende genstand (med tilnærmelsesvis samme egenskaber, værdi eller lødighed). Stk. 2.1 Nedsat værdi For genstande fyldt 2 år, og for cykler, kan den fundne nyværdierstatning herefter nedsættes afhængig af genstandens art og generelle alder på skadetidspunktet. Fradrag kan ske for værdiforringelse, f.eks. som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed/levealder eller andre omstændigheder. Stk. 2.2 Faste afskrivningsregler For visse genstande og skader er der særlige afskrivningsregler, svarende til tingenes normale levealder og værdi. Reglerne (stk. 9-13) viser, hvad en sådan skade højst kan erstattes med, når den anførte alder er opnået. Stk. 3 Film og lagermedier Film- og båndoptagelser og EDB-programmer erstattes med indkøb af nye råfilm eller uindspillede bånd/disketter eller tilsvarende datamedier. Stk. 4 Kontant erstatning, Genlevering Selskabet har ret til, såfremt en genstand ikke kan sættes i væsentlig samme stand som før skaden, at erstatte hele dens værdi før skaden eller dens forringelse ved skaden kontant. Selskabet har også ret til at yde erstatning i form af genlevering af genstand, der svarer til den stjålne eller skaderamte. Genstande, som er helt erstattet ved total skade eller ved tyveri, tilhører selskabet. Stk. 5 Uanset hvorledes erstatningen opgøres, er det en forudsætning for maksimal erstatning, at genstandens værdi før skaden ikke var ringere end normalt, f.eks. på grund af fejl eller særligt slid, mode eller andet, som kunne begrunde et større fradrag. Ved fastsættelse af det skadedes alder, regnes med genstandens alder som h elhed. Enkeltdeles alder tillægges ingen betydning. Stk. 6 Underforsikring Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan ikke overstige forsikringssummen (er indeksreguleret). Hvis værdien overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring, og erstatning ydes kun forholdsmæssigt. Det betyder, at hvis risikoen (=værdien af det forsikrede) for eksempel er dobbelt så stor som forsikringssummen (som der er betalt præmie for), så vil selv en mindre skade også kun kunne erstattes med halvdelen. Stk. 7 Dokumentation For at kunne få erstatning må man kunne dokukmentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen - i det omfang man er i besiddelse heraf - indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør sikrede derfor gemme købsnotaer for nyere ting, og i mindst 5 år for mere varige forbrugsgoder. købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppeleres med fotos af de mest værdifulde ting. Dokumentation for genanskaffelsespriserne skaffes som regel let ved at få den handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet afviser kravet eller fastsætter erstatningen efter skøn. Stk. 8 Af hensyn til efterforskning kan erstatning for tyveriskader tidligst udbetales 4 uger efter, at politiet har modtaget anmeldelsen. (Fortsættes med tabeller med særlige afskrivningsregler på næste side). 17

20 Særlige afskrivningsregler (stk. 9-13) Reglerne anvedes sammen med de foranstående generelle regler Afsnit 13 (fortsat) Stk. 9 Cykler Erstattes efter følgende tabel: Cyklens alder (fra stelnummer/købskvittering) og maksimal erstatning Under 1 år = 100% af prisen for en ny på skadens tidspunkt fyldt 1 år = 90% heraf fyldt 10 år = 35% heraf fyldt 2 år = 81% heraf fyldt 11 år = 31% heraf fyldt 3 år = 73% heraf fyldt 12 år = 28% heraf fyldt 4 år = 66% heraf fyldt 13 år = 25% heraf fyldt 5 år = 59% heraf fyldt 14 år = 22% heraf fyldt 6 år = 53% heraf fyldt 15 år = 19% heraf fyldt 7 år = 48% heraf fyldt 16 år = 16% heraf fyldt 8 år = 43% heraf fyldt 17 år = 13% heraf fyldt 9 år = 39% heraf fra 18 år = 10% heraf Stk. 10 Tv-apparater erstattes højst efter følgende table, også ved kortslutning Opnået alder maks. erstatning Under 2 år = 100% af prisen for et nyt på skadens tidspunkt fyldt 2 år = 70% heraf fyldt 3 år = 60% heraf fyldt 4 år = 50% heraf fyldt 5 år = 40% heraf fyldt 6 år = 30% heraf fyldt 7 år = 20% heraf fra 8 år = 10% heraf Stk. 11 Videoapparater og EDB-udstyr Erstattes efter nedenstående tabel: (Gælder ikke for kortslutningsskader). Opnået alder maks. erstatning Under 2 år = 100% af prisen for tilsvarende nyt på skadens tidspunkt fyldt 2 år = 70% heraf fyldt 3 år = 55% heraf fyldt 4 år = 40% heraf fyldt 5 år = 25% heraf fra 6 år = 10% heraf Stk. 12 Elektriske husholdningsapparater erstattes højst efter følgende tabel, dog ikke kortslutningsskader: Opnået alder maks. erstatning Under 2 år = 100% af prisen for tilsvarende nyt på skadens tidspunkt fyldt 2 år = 90% heraf Til elektrisk husholdningsapparater henregnes: fyldt 3 år = 80% heraf Alt løst elektrisk udstyr, som bruges i hus eller have, fyldt 4 år = 70% heraf til f.eks. vedligeholdelse, rengøring, reparation fyldt 5 år = 60% heraf helse eller pleje, køkkenbrug, strygning, samt andre fyldt 6 år = 50% heraf ikke-indbyggede elektriske apparater, ure og udstyr fyldt 7 år = 40% heraf til modtagelse, bearbejdning, behandling af lyd/ fra 8 år = 30% heraf radiobølger Stk. 13 Kortslutningsskader på elektriske husholdningsapparater og øvrige elektriske genstande uden særligt anførte afskrivningsregler, erstattes højst efter følgende tabel: Opnået alder maks. erstatning Under 2 år = 100% af prisen for tilsvarende nyt på skadens tidspunkt fyldt 2 år = 80% heraf fyldt 3 år = 70% heraf fyldt 4 år = 60% heraf fyldt 5 år = 40% heraf fra 6 år = 20% heraf 18

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus Forsikringsvilkår for Fritidshus Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 9221

FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 9221 FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere