Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Ekstraordinære hædersgaver) 1 I lov nr af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver, som ændret ved 7 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring: 1. Efter 2 indsættes:» 2 a. Til modtagere af hædersgaver efter de love, der er nævnt i 1, stk. 1, og til modtagere af hædersgaver efter 1, stk. 2, kan der udbetales en ekstraordinær hædersgave i anledning af mærkedage fra besættelsen. En ekstraordinær hædersgave efter 1. pkt. udbetales som et engangsbeløb. 2 b. Hædersgaver efter 1, 2 og 2 a medfører ikke nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der måtte tilkomme den pågældende modtager. Stk. 2. Ekstraordinære hædersgaver efter 2 a er skattefrie.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven har virkning fra den 30. august Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr BE007804

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Den 29. august 2018 var det 75 år siden, at den danske regering brød med samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig. Derfor har regeringen besluttet at give en ekstraordinær hædersgave til tidligere modstandsfolk m.fl. og deres efterladte. Denne personkreds fortjener en særlig anerkendelse for deres indsats under besættelsen. Finansudvalget har den 30. august 2018 tiltrådt regeringens forslag om udbetaling af den ekstraordinære hædersgave på kr. til modtagere, der var berettiget til den ordinære hædersgave den 1. august Efter gældende lovgivning udbetales der årligt en hædersgave til tidligere modstandsfolk og personer, der har ydet en særlig indsats eller lidt særlige afsavn under besættelsen. Det drejer sig om følgende persongrupper: 1) Danske sømænd og fiskere og deres efterladte omfattet af lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. marts ) Efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940 omfattet af lov nr. 378 af 10. juli ) Danske søfarende og fiskere og deres efterladte omfattet af lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver. 4) Personer, der er berettiget til hædersgaver efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995 som ændret ved lov nr af 4. december ) Sårede og efterladte efter faldne ved begivenhederne den 29. august Modtagere af den ordinære hædersgave har derudover været tildelt ekstraordinære hædersgaver i 1995, 2005 og 2015 i forbindelse med 50-, 60-, og 70-årsdagene for befrielsen i 1945 og i 2013 i forbindelse med 70-årsdagen for begivenhederne den 29. august Lovgrundlaget for disse ekstraordinære hædersgaver har været særlov eller aktstykke. Tidligere ekstraordinære hædersgaver er alle udbetalt som engangsbeløb. Størrelsen af og lovgrundlaget for de ekstraordinære hædersgaver har været: Befrielsen: årsdagen: kr. ved lov nr. 314 af 17. maj årsdagen: kr. ved lov nr af 22. december årsdagen: kr. ved aktstykke nr. 138 tiltrådt den 21. maj Bruddet med besættelsesmagten: årsdagen: kr. ved aktstykke nr. 140 tiltrådt den 26. september årsdagen: kr. ved aktstykke nr. 166 tiltrådt den 29. august Gældende lovgivning indeholder ikke ekstraordinære hædersgaver i anledning af mærkedage fra besættelsestiden. Formålet med lovforslaget er at introducere ekstraordinære hædersgaver generelt i lovgivningen og afgrænse den modtagerkreds, der er berettiget til en ekstraordinær hædersgave. Det foreslås i lovforslaget, at personkredsen, der kan tildeles en ekstraordinær hædersgave, afgrænses til samme personkreds, som modtager den ordinære hædersgave. Det foreslås ligeledes, at det fastsættes, at en ekstraordinær hædersgave udbetales som et engangsbeløb. Med dette lovforslag ønskes det også at sikre, at alle modtagere af ekstraordinære hædersgaver opnår den fulde værdi af hædersgaven. Det følger af blandt andet lov om social pension og lov om en aktiv socialpolitik, at størrelsen af visse sociale ydelser er indkomst- eller formueafhængige. Der ses efter disse love bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade. Efter tidligere love om forhøjelse af hædersgaverne og hidtidig praksis i forbindelse med tildeling af ekstraordinære hædersgaver, der er udbetalt i medfør af aktstykker, har det været forudsat, at ordinære og ekstraordinære hædersgaver er kompensation for ikke-økonomisk skade, og dermed ikke medfører reduktion af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser. Dette lovforslag sikrer i overensstemmelse med den hidtidige praksis og det politiske ønske på området en udtrykkelig lovhjemmel til, at udbetalingen af hædersgaver ikke medfører reduktion af sociale ydelser. Alle ordinære hædersgaver, og ekstraordinære hædersgaver i anledning af begivenhederne den 29. august 1943, der udbetales i henhold til lov, er fritaget for beskatning. Øvrige ekstraordinære hædersgaver er skattepligtige efter det almindelige udgangspunkt i statsskattelovens 4. I forbindelse

3 3 med tidligere tildelinger af ekstraordinære hædersgaver er det forudsat, at disse er skattefritaget. Skattefritagelsen er ved de tidligere tildelinger fastsat på forskellig måde ved henholdsvis lov og aktstykke. Med lovforslaget foreslås det at indføre materiel hjemmel til, at ekstraordinære hædersgaver fritages fra beskatning. Det drejer sig både om den aktuelle hædersgave, der er tildelt ved akstykke nr. 166 af 30. august 2018, og eventuelle fremtidige hædersgaver Folketinget måtte beslutte at tildele. Regeringen har i anledning af 75-årsdagen for bruddet med besættelsesmagten den 29. august 1943 besluttet at give en ekstraordinær hædersgave til tidligere modstandsfolk m.fl. og deres efterladte. Finansudvalget har den 30. august 2018 tiltrådt regeringens forslag om udbetaling af den ekstraordinære hædersgave på kr. som et engangsbeløb til modtagere, der var berettiget til den ordinære hædersgave den 1. august Ved aktstykket er der således taget konkret beslutning om blandt andet anledningen til den ekstraordinære hædersgave, modtagerkredsen, og at den ekstraordinære hædersgave skal udbetales som et engangsbeløb. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1 Ekstraordinære hædersgaver Gældende ret Gældende lov nr af 14. december 2009, som ændret ved 7 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, om forhøjelse af hædersgaver indeholder regler om størrelsen af den ordinære hædersgave, der udbetales løbende efter de love, der er nævnt i lovens 1, stk. 1, og til sårede og efterladte efter faldne ved begivenhederne den 29. august 1943, efter 1, stk. 2. Den ordinære hædersgave udgør årligt et skattefrit beløb på kr. og kr. for visse pensionister. Hædersgaverne udbetales til tidligere modstandsfolk og personer, der har ydet en særlig indsats eller lidt særlige afsavn under besættelsen og deres efterladte. Personkredsen er nærmere beskrevet i lovforslagets indledning, jf. pkt. 1. Der er tidligere ved lov og ved aktstykke tildelt en ekstraordinær hædersgave i anledning af mærkedage i forbindelse med besættelsestiden fra den 9. april 1940 til den 4. maj Gældende lovgivning indeholder ikke regler om ekstraordinære hædersgaver. Der er således udbetalt en ekstraordinær hædersgave i 1995, 2005 og 2015 i anledning 50-, 60- og 70-årsdagen for Danmarks befrielse den 4. maj 1945 samt i 2013 i anledning af 70-årsdagen for bruddet med den tyske besættelsesmagt den 29. august Ved de seneste tildelinger af ekstraordinære hædersgaver har beløbets størrelse udgjort kr. I forbindelse med disse udbetalinger er der konkret taget stilling til rammerne for den ekstraordinære hædersgave, herunder blandt andet anledningen, modtagerkredsen og udbetalingsmåden. Retten til den ordinære hædersgave bevares ved udbetaling af ekstraordinære hædersgaver Beskæftigelsesministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Den aktuelle ekstraordinære hædersgave er tildelt i forlængelse af tidligere tildelinger af ekstraordinære hædersgaver, hvor der ligeledes konkret er taget stilling til anledningen til den ekstraordinære hædersgave, modtagerkreds og øvrige vilkår i forbindelse med tildelingen, herunder udbetalingsmetode. Regeringen finder det i den forbindelse hensigtsmæssigt, at rammerne for tildeling af ekstraordinære hædersgaver, herunder til anledningen for udbetaling og den personkreds, der er berettigede til ekstraordinære hædersgaver samt udbetalingsmåden, fastlægges i stedet for, at der fra gang til gang skal tages stilling til disse spørgsmål. Det foreslås derfor, at ekstraordinære hædersgaver introduceres i loven, og at det fastlægges, at mærkedage fra besættelsen som hidtil kan danne grundlaget for en ekstraordinær hædersgave. Det foreslås videre, at den berettigede personkreds som kan modtage ekstraordinære hædersgaver er samme personkreds, der er berettiget til at modtage ordinære hædersgaver. Endelig foreslås det, at en ekstraordinær hædersgave udbetales som et engangsbeløb i modsætning til de ordinære hædersgaver, der udbetales løbende. Forslaget om at fastlægge rammerne for ekstraordinære hædersgaver i lovgivningen hænger ligeledes sammen med forslaget om skattefritagelse, jf. afsnit 2.2. Der er ikke med forslaget taget konkret stilling til eventuelle fremtidige udbetalinger af ekstraordinære hædersgaver, herunder størrelsen og finansieringen. Indholdet af den foreslåede bestemmelse svarer til hidtidig praksis vedrørende ekstraordinære hædersgaver. Det er i 2, stk. 2, foreslået at loven træder i kraft den 30. august Det betyder, at den ekstraordinære hædersgave, der er fastsat ved aktstykke nr. 166 af 30. august 2018, er omfattet af forslaget. 2.2 Samspillet med sociale ydelser til modtagerne Gældende ret

4 4 Efter lov om social pension og lov om aktiv socialpolitik afhænger retten til og størrelsen af en række ydelser af, om modtageren har indtægt eller formue. Det drejer sig for eksempel om retten til pensionstillæg, personligt tillæg, varmetillæg, helbredstillæg eller kontanthjælp. Det fremgår således af lov om social pension 29 og 32 a, jf. 14 c, samt af lov om aktiv socialpolitik 14, stk. 6, m.fl., at der generelt ses bort fra "formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade." Samme regel gælder eksempelvis tillige efter bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte. Hædersgaver anses for at være en godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Det skyldes blandt andet, at størrelsen af hædersgaver ikke er baseret på et direkte økonomisk tab, der skal erstattes. Det fremgår imidlertid ikke eksplicit, at hædersgavebeløb er en kompensation for ikke-økonomisk skade Beskæftigelsesministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Både de ordinære hædersgaver og de ekstraordinære hædersgaver har karakter af at være kompensation for ikkeøkonomisk skade, men dette fremgår ikke eksplicit af lovgivningen. Regeringen ønsker at sikre, at alle modtagere af ekstraordinære hædersgaver opnår den fulde værdi af hædersgaven. Regeringen finder derfor, at det bør præciseres i lovgivningen, at både ordinære og ekstraordinære hædersgaver er kompensation for ikke-økonomisk skade. Det foreslås derfor, at der tilvejebringes udtrykkelig lovhjemmel, hvoraf det fremgår, at udbetalingen af både ordinære og ekstraordinære hædersgaver ikke medfører reduktion af de indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der modtages. Dette gælder allerede efter de hidtil gældende regler, og der er således tale om en præcisering. Det vil herefter blive eksplicit fastslået, at udbetalingen af fremtidige eventuelle ekstraordinære hædersgaver ikke vil indebære reduktion af sociale ydelser, som hædersgavemodtageren måtte modtage. Denne præcisering vil også omfatte de ekstraordinære hædersgaver, der er tiltrådt af Finansudvalget ved aktstykke nr. 166 den 30. august Det bemærkes i øvrigt, at størrelsen af disse ekstraordinære hædersgaver blev fastsat under denne forudsætning. 2.3 Skattefritagelse for ekstraordinære hædersgaver Gældende ret Efter ligningslovens 7 er de i bestemmelsen nævnte ydelser, herunder hædersgaver til modstandsfolk m.fl., fritaget fra beskatning. Bestemmelsen er siden dens indførelse ved lov nr. 517 af 19. december 1942 om midlertidige ændringer i reglerne om påligning af indkomst- og formueskat til Staten løbende blevet udvidet med flere omfattede ydelser. Ydelserne har forskellig karakter, og begrundelserne for, at de er fritaget for beskatning, er ligeledes forskellige. Der er fastsat særlige skattefriheder i ligningslovens 7, nr. 2-5, og 7, for henholdsvis hædersgaver udbetalt efter en række særlove og ydelser, herunder hædersgaver, der i henhold til lov udbetales til sårede og efterladte efter faldne af hær og flåde ved begivenhederne den 29. august Den ene af disse skattefriheder blev fastsat allerede ved den nævnte lov nr. 517 af 19. december 1942, og de øvrige blev fastsat i Ekstraordinære hædersgaver, der ikke udbetales efter de love, der nævnes i ligningslovens 7, nr. 2-5, og 7 er skattepligtig indkomst, jf. det almindelige udgangspunkt i statsskattelovens Beskæftigelsesministeriets overvejelser og den foreslåede ordning I forbindelse med regeringens forslag i august 2018 om at udbetale en ekstraordinær hædersgave i anledning af 75-årsdagen for bruddet med den tyske besættelsesmagt den 29. august 1943 blev det besluttet, at den ekstraordinære hædersgave skal være skattefri, således at modtagerne får den fulde værdi af den ekstraordinære hædersgave. Folketingets Finansudvalg har således ved aktstykke af 30. august 2018 tiltrådt, at der udbetales en ekstraordinær hædersgave på kr. til modtagere af den ordinære hædersgave, og det er i den forbindelse forudsat i aktstykke nr. 166 den 30. august 2018, at den ekstraordinære hædersgave på kr. skal være skattefri. For at efterkomme et enigt Finansudvalgs ønske om skattefrihed, og da skattefrihed bør fastsættes ved lov, foreslås det med dette lovforslag, at der indføres en generel, materiel hjemmel til at fritage ekstraordinære hædersgaver for beskatning. Det foreslås således at sidestille de ekstraordinære hædersgaver i skattemæssig henseende med de lignende hædersgaver, som er skattefritaget efter ligningslovens 7, nr. 2-5 og 7. Det foreslås derfor at indføre skattefrihed for de ekstraordinære hædersgaver, der er omfattet af den foreslåede 2 a, jf. afsnit Hjemlens generelle karakter indebærer, at der ikke fremover vil skulle tages stilling til dette spørgsmål, såfremt det besluttes at tildele en ekstraordinær hædersgave, men at skattefriheden for ekstraordinære hædersgaver efter den foreslåede 2 a omfatter ekstraordinære hædersgaver, som Folketinget fremover måtte beslutte.

5 5 Det foreslås i 2, stk. 2, at loven skal have virkning fra 30. august Det indebærer, at den foreslåede skattefritagelse også vil omfatte de ekstraordinære hædersgaver, der er tiltrådt af Finansudvalget ved aktstykke nr. 166 den 30. august Det bemærkes i øvrigt, at størrelsen af disse ekstraordinære hædersgaver blev fastsat under forudsætning om skattefrihed, hvilket fremgår af nævnte aktstykke: Beskæftigelsesministeren vil i efteråret 2018 fremsætte forslag til lov om den ekstraordinære hædersgave, hvorved der også vil sikres, at alle modtagere fritages fra beskatning af hædersgaven. 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget indeholder ikke selvstændig hjemmel til udbetaling af ekstraordinære hædersgaver, og lovforslaget tager ikke stilling til fremtidige udbetalinger og finansieringen heraf. Lovforslagets element om samspil med sociale ydelser har ingen økonomiske konsekvenser for det offentlige, idet lovforslaget alene præciserer gældende ret, at hædersgaver som kompensation for ikke-økonomisk skade ikke indgår ved beregningen af sociale ydelser. Den del af forslaget, der indebærer skattefritagelse af ekstraordinære hædersgaver, medfører ikke et egentligt mindreprovenu, idet det beløb, der er fastsat ved aktstykke nr. 166 den 30. august 2018, er fastsat under en forudsætning om skattefrihed. Tilsvarende forventes at gøre sig gældende for kommende hædersgaver. 4. Implementeringskonsekvenser for det offentlige Den ekstraordinære hædersgave udbetales af Udbetaling Danmark og af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler i forvejen de ordinære hædersgaver. Der er ingen implementeringsomkostninger ved dette lovforslag. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget indebærer ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget indeholder ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 18. september 2018 til den 12. oktober 2018 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Kommunernes Landsforening (KL), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Erhvervsstyrelsen, Udbetaling Danmark, Erhvervshæmmede fra Frihedskampen Sjællands afdeling, Erhvervshæmmede fra Frihedskampen Jyllands afdeling, Theresienstadt Foreningen, Kammeraternes Hjælpefond samt Foreningen af Gestapofanger fra Besættelsen. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Implementeringsomkostninger for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten EU-retlige aspekter

6 6 Er i strid med de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU regulering/går vi JA dere end minimumskrav i EU-regulering Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter gældende lov om forhøjelse af hædersgaver udbetales der en ordinær hædersgave på kr. årligt og kr. årligt til visse pensionister. Hædersgaverne udbetales til tidligere modstandsfolk og personer, herunder efterladte, der har ydet en særlig indsats eller lidt særlige afsavn under besættelsen. Det drejer sig om: 1) Danske sømænd og fiskere og deres efterladte omfattet af lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. marts ) Efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940 omfattet af lov nr. 378 af 10. juli ) Danske søfarende og fiskere og deres efterladte omfattet af lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver. 4) Personer, der er berettiget til hædersgaver efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995 som ændret ved lov nr af 4. december ) Sårede og efterladte efter faldne ved begivenhederne den 29. august Gældende lov indeholder ikke regler om ekstraordinære hædersgaver. Der er tidligere ved særlov og ved aktstykke udbetalt en ekstraordinær hædersgave i anledning af mærkedage i forbindelse med besættelsestiden fra den 9. april 1940 til den 4. maj Der er således udbetalt en ekstraordinær hædersgave i 1995, 2005 og 2015 i anledning 50-, 60- og 70-årsdagen for Danmarks befrielse den 4. maj 1945 samt i 2013 i anledning af 70-årsdagen for bruddet med den tyske besættelsesmagt den 29. august I forbindelse med disse udbetalinger er der konkret taget stilling til rammerne for den ekstraordinære hædersgave, herunder blandt andet anledningen, modtagerkredsen og udbetalingsmåden. NEJ X Det foreslås som ny 2 a i lov om forhøjelse om hædersgaver, at der til modtagere af hædersgaver efter de love, der er nævnt i 1 i loven, og til modtagere af hædersgaver efter 1, stk. 2, derudover kan udbetales en ekstraordinær hædersgave i anledning af mærkedage fra besættelsen. En ekstraordinær hædersgave efter 1. pkt. udbetales som et engangsbeløb. Med den foreslåede bestemmelse vil det således blive fastsat, at mærkedage fra besættelsen kan danne grundlag for en ekstraordinær hædersgave, at den berettigede personkreds for en ekstraordinær hædersgave svarer til personkredsen, der er berettiget til den ordinære hædersgave efter 1 i loven, samt at en ekstraordinær hædersgave udbetales som et engangsbeløb. Det forudsættes, at mærkedage fra besættelsen som udgangspunkt vil være mærkedage for besættelsens ophør den 4. maj 1945 samt for bruddet med besættelsesmagten den 29. august Den foreslåede personkreds vil fremover være afgrænset til de ovenfor nævnte persongrupper, der er berettigede modtagere efter 1. Indholdet af den foreslåede bestemmelse svarer til hidtidig praksis og er ligeledes i overensstemmelse med aktstykke nr. 166 af 30. august 2018, hvorved Folketingets Finansudvalg tilsluttede sig, at der blev etableret materiel og bevillingsmæssig hjemmel til i 2018 at udbetale en ekstraordinær hædersgave på kr. til modtagerne af hædersgave i anledning af 75-årsdagen for bruddet med den tyske besættelsesmagt den 29. august Der er ikke med forslaget taget stilling til eventuelle fremtidige tildelinger af ekstraordinære hædersgaver. Der er med forslaget heller ikke taget stilling til finansieringen af eventuelle fremtidige udbetalinger af en ekstraordinær hædersgave. Folketingets Finansudvalg har ved tiltrædelsen af aktstykke nr. 166 af 30. august 2018 tiltrådt den aktuelle finansiering af den ekstraordinære hædersgave, der skal udbetales i Det forudsættes med den foreslåede bestemmelse, at der i forbindelse med eventuelle fremtidige tildelinger af en ekstraordinær hædersgave uanset bestemmelsen fortsat skal tages konkret stilling til selve tildelingen, til størrelsen af hædersgave og til finansieringen heraf. Det fremgår endvidere af lov om social pension 29 og 32 a, jf. 14 c, samt af lov om aktiv socialpolitik 14, stk. 6, m.fl., at der generelt ses bort fra formue, som skyldes be

7 7 løb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikkeøkonomisk skade. Samme regel gælder eksempelvis tillige efter bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte. Hædersgaver anses for at være en godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Det skyldes blandt andet, at størrelsen af hædersgaver ikke er baseret på et direkte økonomisk tab, der skal erstattes. Det fremgår imidlertid ikke eksplicit, at hædersgavebeløb er en kompensation for ikke-økonomisk skade. Ved tidligere tildelinger af ekstraordinære hædersgaver er det forudsat, at ekstraordinære hædersgaver ikke medførte nedsættelse af sociale ydelser, der i øvrigt måtte tilkomme den pågældende hædersgavemodtager efter den sociale lovgivning m.v., hvor tildelingen er indkomst- eller formueafhængig. Der er konkret taget stilling til dette i forbindelse med de enkelte tildelinger af ekstraordinære hædersgaver. Det foreslås som 2 b, stk. 1, i lov om forhøjelse af hædersgaver, at hædersgaver efter 1, 2 og 2 a ikke medfører nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der måtte tilkomme den pågældende modtager. Det er i overensstemmelse med hidtidig praksis. Med forslaget indføres der en udtrykkelig og generel hjemmel til, at ordinære og ekstraordinære hædersgaver ikke skal medføre reduktion af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser. Dette forslag præciserer således den hidtidige praksis ved at indføre en udtrykkelig hjemmel for, at udbetalingen af ekstraordinære hædersgaver ikke medfører nedsættelse af sociale ydelser, der er indkomst- eller formueafhængige. Forslaget supplerer og præciserer på denne måde reglerne i lov om social pension 14 c, stk. 2, og 29 samt lov om aktiv social politik 14, stk. 6. Der henvises til pkt. 2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Hædersgaver fra den danske stat til tidligere modstandsfolk m.fl. er som udgangspunkt skattepligtig indkomst for modtagerne efter statsskattelovens 4. Der er dog fastsat særlige skattefriheder i ligningslovens 7, nr. 2-5, for henholdsvis hædersgaver udbetalt i henhold til lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til danske sømænd og fiskere og deres efterladte, hædersgaver udbetalt i henhold til lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte, hædersgaver udbetalt i henhold til lov nr. 378 af 10. juli 1940 om udbetaling af hædersgaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940, og hædersgaver, der i henhold til lov udbetales til sårede og til efterladte efter faldne af hær og flåde ved begivenhederne den 29. august 1943, så disse hædersgaver er undtaget fra beskatning. Hertil er der fastsat en skattefrihed i ligningslovens 7, nr. 7, for ydelser udbetalt i henhold til lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre, bortset fra de i nævnte lovs ommeldte dagpenge, den i ommeldte invaliditetserstatning, for så vidt denne ydes i overensstemmelse med reglerne i 20 som en årlig rente, samt de i 22 ommeldte renteydelser til efterladte. Med den foreslåede 2 b, stk. 2, i lov om forhøjelse af hædersgaver fastsættes, at ekstraordinære hædersgaver omfattet af den foreslåede 2 a, skal være skattefrie. Med forslaget skabes der hjemmel for skattefritagelse af de ekstraordinære hædersgaver. Herved sidestilles disse hædersgaver for så vidt angår beskatning med de ordinære hædersgaver, som er skattefritaget efter ligningslovens 7, nr. 2-5 og 7. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Forslaget har dermed virkning for eventuelle fremtidige tildelinger af ekstraordinære hædersgaver. Det bemærkes, at der ikke med forslaget er taget konkret stilling til eventuelle fremtidige tildelinger af hædersgaver. Det foreslås i stk. 2, at forslaget har virkning fra 30. august Forslaget har dermed også virkning for den ekstraordinære hædersgave på kr., der udbetales i 2018 efter aktstykke nr. 166 af 30. august Den bagudrettede virkning er tilsigtet og forudsat i aktstykke nr. 166 af 30. august 2018, hvoraf følger, at beskæftigelsesministeren i efteråret 2018 vil fremsætte forslag til ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver, hvorved det også vil sikres, at alle modtagere af ekstraordinære hædersgaver fritages fra beskatning af hædersgaven. Forslaget indebærer, at de ekstraordinære hædersgaver, der udbetales efter Finansudvalgets aktstykke af 30. august 2018, ikke medregnes i modtagernes skattepligtige indkomst og ikke medfører reduktion af sociale ydelser. Forslaget indebærer fremadrettet, at fremtidige ekstraordinære hædersgaver heller ikke medregnes i den skattepligtige indkomst eller medfører reduktion af sociale ydelser.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver, som ændret ved 7 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring: 1. Efter 2 indsættes:» 2 a. Til modtagere af hædersgaver efter de love, der er nævnt i 1, stk. 1, og til modtagere af hædersgaver efter 1, stk. 2, kan der udbetales en ekstraordinær hædersgave i anledning af mærkedage fra besættelsen. En ekstraordinær hædersgave efter 1. pkt. udbetales som et engangsbeløb. 2 b. Hædersgaver efter 1, 2 og 2 a medfører ikke nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der måtte tilkomme den pågældende modtager. Stk. 2. Ekstraordinære hædersgaver efter 2 a er skattefrie.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven har virkning fra den 30. august 2018.

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2018-19 Fremsat den 10. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Præcisering af bemyndigelsesbestemmelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 243 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for værnepligtstjeneste for

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) Skatteministeriet J.nr. 2018-1924 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven (Tilretning af ølmoderationsordningen) 1 I øl- og vinafgiftsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer: Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 413 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden

Læs mere

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Forventet ikrafttræden -1.7.2018

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) Forslag til Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) 1 I lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lov nr. 1716 af 27. december 2016, som ændret ved 17 i lov nr. 311 af 25. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 43 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere