Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf."

Transkript

1 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten Tlf.: en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er finansieret af midler fra Energisparepuljen

2 Indledning 2002: EU-direktiv om Bygningers energimæssige ydeevne 40% af Europas energi går til opvarmning af bygninger! 40% - Oliereserver mindskes, priserne stiger - De varmeste år, der nogensinde er målt, er 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007? Kilde: Det europæiske Miljøagentur Indledning Energistrammeskruen Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 40% 25% - Nye energiregler til BR 95 og BR-S 98 BR 07 - Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger - Eftersynsordning af ventilationsanlæg - Cirkulære om energibesparelser i statslige bygninger - Også kommuner? 2

3 Foghs nye plan Fokus på lavenergibyggeri Foghs nye plan 3

4 Program Energiregler Nybyggeri: Energirammer også de nye. Eksempler Tilbygning Ombygning og udskiftning. Energirammen / Byggesag Kort demonstration af Be06. Hvordan virker VE-anlæg i energirammen Nye energiregler BR 95 og BR-S 98 De to bygningsreglementer har næsten ens energiregler: Tillæggene kan findes på 4

5 Nye energiregler BR 07 Pr. 1/9 2007(?) bliver BR 95 og BR-S 98 til BR 07 Ved sammenlægningen sker der kun enkelte ændringer ved energireglerne! Alt vedr. BR 07 og fremtidige / kommende ordninger er i oplægget markeret med rødt Nye energiregler BR 07 - Kort og generelt. - Udformning: a) Kravtekst (juridisk bindende forskrifter) b) Vejledninger + eksempler med kursiv c) SBI-anvisning uddybende information (gratis det første år!) 5

6 Nye energiregler BR 07 - Kort og generelt. - Fokus på fugt i byggeriet. Bekæmpelse af fugt og vækst af skimmelsvamp=> nye bestemmelser om sikring af byggeriet mod vejrliget og om det maksimale fugtindhold i materialer og bygningskonstruktioner ved indflytning. Byggesagsbehandleren: bé om plan for fugtbegrænsning Nye energiregler BR 07 kort og generelt - Bebyggelsesprocenten forøges. Stadig etagemeter / udvendige mål men: 60% - etagebyggeri 40% - helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse / dobbelthuse/ række- og kædehuse m.v. 30% - fritliggende enfamiliehuse 15% - sommerhuse 45% - anden bebyggelse 6

7 Nye energiregler BR 07 - Kort og generelt - Nye lydbestemmelser Kommunalbestyrelsen vil kunne stille krav om lydmåling. Nye energiregler Nybyggeri nu og fremover. De vigtigste regler: Energiramme + to nye i BR 07 varmetab ved transmission + 1 ny mindste krav til bygningsdele og linietab elforbrug x 2,5 Mulighed for krav om dokumentation for tæthed + lydisolering + fugt i BR 07 7

8 Energirammer boliger / hoteller Boliger /A kwh/m 2 pr. år A er antal m 2 Lavenergibyggeri Klasse 2 Lavenergibyggeri Klasse /A kwh/m 2 pr. år 25% mindre! /A kwh/m 2 pr. år 50% mindre! Lavenergiklasse: ret til fritagelse for tilslutningspligt til kollektiv forsyning gælder kun énfamiliehuse. Energiramme kontor, skoler, industri Belysning, der hører til bygning tælles med under energirammen Kontor, skoler, industri m.v. Lavenergibyggeri Klasse 2 Lavenergibyggeri Klasse /A kwh/m 2 pr. år incl. belysning! ( /A)? kwh/m2 pr. år 25% mindre! ( /A)? kwh/m2 pr. år 50% mindre! Ingen ret til fritagelse for tilslutningspligt til kollektiv forsyning. 8

9 Energistrammeskruen - begge bygningstyper % af energiforbru Lavenergiklasse II Lavenergiklasse I Transmissionstab Tabet gennem klimaskærm må maks være: Før BR 07: Under tre etager 6 W / m2 3 etager og derover 8 W / m2 Efter BR 07: For 1 etagehuse / byggerier For 2 etagehuse / byggerier For 3 etagehuse og derover 6 W / m2 7 W / m2 8 W / m2 9

10 Nye energiregler - industri Energirammeberegning af bygningsdele, der opvarmes til mere end 15 grader Hvis bygningsanvendelse mere end 80% af bygning => hele bygningen kan regnes som den pågældende bygningsanvendelse. Energimærkning kræves ikke af industribyggeri men af velfærdsbygninger. Hvis anvendelse udgør mere end 50% => energimærkning Nye energiregler - industri Energirammen kan forhøjes, hvis særlig anvendelse af bygningen gør det nødvendigt for bygningens funktion. F.eks.: Biludstilling her kan energirammen hæves 10

11 Nye energiregler Tilbygninger Defineres som en bygning, der er koblet på eksisterende bygning, der opvarmes - eller som en del af en bygning, hvor der sker væsentlig anvendelsesændring f.eks.: fra tørreloft -> beboelse fra lager -> kontor Nye energiregler Tilbygninger Energirammeberegning ikke nødvendig. Ingen krav om energimærkning. Varmetabsberegning kan kræves, hvis tvivl om, at byggeriet overholder gældende Overholde U-værdikrav Overholde krav til linietab Vindues / dørareal max. 22% af opvarmet areal 11

12 Tilbygning 260 mm 1. Ved overholdelse af U-værdikrav + dør- og vinduesareal på max 22% => Varmetabsberegning ikke nødvendig. 210 mm 190 mm 2. Ved f.eks. større vinduesarealer er varmetabsberegning nødvendig 3. Kompensation muligt 200 mm 260 mm Nye energiregler Nybyggeri af sommerhuse: regler som ved tilbygninger dog 30% dør- og vinduesareal Der kan kompenseres => Varmetabsberegning kan anvendes som dokumentation 12

13 Sommerhuse Mere lempelige krav end ved helårshuse Ingen krav om energirammeberegning Let væg 140 mm 190 mm Tung væg 100 mm U-Værdi krav Dør- og vinduesareal max. 30% af boligarealet Varmetabsberegning hvis kompensation. 150 mm 200 mm Sommerhuse skal energimærkes inden ibrugtagning Nye energiregler Ombygning, udskiftning - renovering Væsentlig anvendelsesændring = tilbygning! Fredede/bevaringsværdige bygninger er undtaget for krav i energiregler. Der er 3 vigtige regler: 25% - reglen Enkeltforanstaltninger Rentabilitet 13

14 Nye energiregler Enkeltforanstaltninger Udskiftning af kedler Skift af varmeforsyning Skift af regnskærm (Isolering af ydermur) Udskiftning af tagdækning (Isolering af loft) Facadevis udskiftning af vinduer (overholde min. U-værdier for vinduer)? Udskiftning af terrændæk (isolering af gulv) 25%-reglen i BR 95 Omfatter ændringen mere end 25% af klimaskærm eller seneste offentlige ejendomsværdi fratrukket grundværdi? Ja: Hele bygningen skal gennemgås for rentable efterisoleringer Nej: se nedenfor Omfatter ændringen en enkeltforanstaltning? Ja: Krav skal opfyldes, hvis de er rentable. Nej: Der er ingen krav - dog min. U-værdi 14

15 25%-reglen i BR-S 98 Omfatter ændringen en enkeltforanstaltning? Ja: Krav skal opfyldes, hvis de er rentable. Nej: Se nedenfor Omfatter ændringen mere end 25% af klimaskærm eller seneste offentlige ejendomsværdi fratrukket grundværdien? (enkeltforanstaltninger medregnes ikke!) Ja: Hele bygningen skal gennemgås for rentable efterisoleringer Nej: Der er ingen krav dog min. U-værdi 25% reglen fjernes helt for småhuse i BR 07 Rentabilitets - ligningen Besparelse (kr.) x levetid (år) 1,33 Investering (kr.) 1000 kr. x 20 år kr. (150 mm isolering) Resultat = 2 => Rentabelt 15

16 Ombygning og udskiftning hvornår er det rentabelt? Hulmursisolering eller andre beskyttede bygningsdele Tilgængelige bygningsdele, vinduer og opvarmningssystemer Kedelanlæg Automatik og fuger Max. levetid 40 år 20 år 10 år 5 år Max. tilbagebetalingstid 30 år 15 år 7,5 år 3,75 år Krav til kedler v. nyinstallation og udskiftning. Alle nye kedler: Skal CE-mærkes Brændsel Virkningsgrad dellast Virkningsgrad fuldlast Kedler over 400 kw Olie 91% 91% 91% Gas 104% 96% 91% Biomasse/ biobrændsels-kedler: Virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3. 16

17 Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg skal udføres, indreguleres og afleveres som anvist i DS 447, Norm for ventilationsanlæg. BR 95 Ventilationsanlæg skal forsynes med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 65 pct. BR-S 98 Ventilationsanlæg med såvel indblæsning som udsugning skal forsynes med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 65 pct. Bestemmelsen gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer samt anlæg, hvor det årlige elforbrug til lufttransport er mindre end 400 kwh. Ventilationsanlæg Varmegenvinding med en virkningsgrad på min. 65% Max elforbrug til lufttransport: Anlæg med konstant luftydelse: J/m 3 Anlæg med variabel luftydelse: J/m 3 Anlæg til én bolig: J/m 3 Udsugningsanlæg: J/m 3 17

18 Ventilationsanlæg Ny lovpligtig eftersynsordning for Ventilations- og køleanlæg I kraft fra 1. januar 2008 Formålet er at fremme økonomisk rentable besparelser og øge energieffektiviteten i ventilations- og klimaanlæg Ventilationsanlæg Den lovpligtige ordning omfatter ventilationsanlæg klimaanlæg Alle ventilationsanlæg med samlet mærkepladeeffekt for ventilationsmotorerne på 5 kw (indblæsning + udsugning) Alle klimaanlæg hvis mærkepladeeffekt på kompressoren er 5 kw Regelmæssigt eftersyn hvert 5. år Eftersynsfirmaer skal akkrediteres af DANAK 18

19 Eksempler fra dagligdagen Udskiftning af tag. Der er tale om en tagudskiftning, når overtaget skiftes også selvom der: a) lægges Decra ovenpå Eternit! b) hvis der er tale om udskiftning i forbindelse med forsikringssag! Eneste undtagelse: når nyt tagpap brændes på gammelt = at lappe Eksempler fra dagligdagen Udskiftning af tag. 1. Der er plads til 260 mm. isolering på loftet => krav om efterisolering, hvis rentabelt Efterisoleringen skal altså foretages! 19

20 Eksempler fra dagligdagen Udskiftning af tag. 2. Der er IKKE plads med mindre, der sker en ændring i lofts- eller tagkonstruktion Hvis rentabelt at ændre => krav Rentabiliteten udregnes med udgiften til ændringerne sat op imod besparelsen Eksempler fra dagligdagen Udskiftning af tag. 3. Hvis det viser sig, at det IKKE er rentabelt at lave ændringer i tagkonstruktion for at få plads til den isolering, der skal lægges op, hvis gældende krav skal overholdes, så SKAL det lag isolering, der KAN være der uden at der ændres på konstruktionen - lægges op, hvis det er rentabelt. OBS: BR 95 25% reglen! 20

21 Eksempel fra dagligdagen Skift af varmeforsyning I BR-S 98: en enkeltforanstaltning => gældende regler for kedler, ventilation, vp m.v., indregulering af varmeanlæg I BR 95 Som ovenstående + hvis, der er tale om en udgift, der overstiger 25% af seneste offentlige ejendomsværdi fratrukket grundværdi En helhedsvurdering: efterisolering af loft, ydermur o.s.v. Tjek af kedel / varmesystem, hvis mere end 25% af klimaskærmen berøres Besparelser gennemføres, hvis rentabelt! I tvivl om krav om krav om efterisolering ny kedel? RING til Energitjenesten! Det er kommunens byggesagkyndige der er overordnet myndighed, hvis der skal gives dispensationer (f.eks. arkitektoniske hensyn) Dog: Lighed for loven => vanskeligt at få dispensation! 21

22 Energirammeberegning Energirammen ændres i forhold til husets størrelse Formlen for boliger er /A Eksempel nyt hus på 155 m2 Altså ,2 = 84,2 Husets energiramme er 84,2 kwh/m2/år Husets energibehov må ikke overstige denne energiramme Energirammeberegning på nyt hus 22

23 Klimaskærm Gulv med 275 mm polyestyren U-værdi 0,13 Vægge med 195 mm isolering U- værdi 0,18 Loft med 350 mm isolering U- værdi 0,12 77,8 kwh/m2/år Energiramme 77,8 kwh/m2/år 23

24 Fra 275 til 300 mm gulvisolering 77 kwh/m2/år -0,8 Vinduer og døre Arealer, antal U-værdi 1,7, lysindfald, skygger 77,8 kwh/m2/år 24

25 3 lags super vinduer 62,6 kwh/m2/år - 15,2 Ventilation Naturlig / mekanisk ventilation med varmegenvinding Virkningsgrader, elforbrug Mekanisk ventilation kræver planlægning og plads 77,8 kwh/m2/år 25

26 Ventilation med genindvinding 72,2 kwh/m2/år -5,6 Varmefordelingsanlæg Fremløbstemperatur Returtemperatur Cirkulationspumpe Styring af pumpe Strømforbrug straffes 77,8 kwh/m2/år 26

27 Varmtvandsbeholder Nødvendig størrelse Varmetab isolering Evt. Cirkulationspumpe Tab i rør 77,8 kwh/m2/år Fra 160 til 110 l varmtvandsbeholder 76,7 kwh/m2/år -1,1 27

28 A mærket cirkulationspumpe 76,6 kwh/m2/år -1,2 28

29 A mærket spare pumpe Energiramme med flertrins pumpe 1,5 kw mere end hvis automatisk styret pumpe Rørstrækninger varmt brugsvand Energiramme varierer afhængigt af hvor lang afstand der er imellem varmtvandsbeholder og tapsteder. I beregningerne er der eksempler på, at energirammen overskrides i tilfælde, hvor det er nødvendigt med cirkulation pga. lang afstand mellem varmtvandsbeholder og fjerneste tapsted Forskellen i forbrug kan nemt blive 6 8 kw (eller mere) 29

30 Varmtvandsbeholder Nødvendig størrelse Varmetab isolering Evt. Cirkulationspumpe Tab i rør 77,8 kwh/m2/år Fra 160 til 110 l varmtvandsbeholder 76,7 kwh/m2/år -1,1 30

31 Kondenserende oliekedel Type og størrelse Virkningsgrader Ændring til kedel 80,0 kwh/m2/år +2,2 31

32 Stoker/pillefyr Varmerør 99,8 kwh/m2/år

33 Solvarme til varme og vand Energibehovet i beregningen bliver reduceret med den ydelse solvarmen kan levere til brugsvand eller rumopvarmning. Solvarmebeholder 160 liter 84,4 kwh/m2/år - 15,2 33

34 Solceller til elproduktion Energibehovet i beregningen bliver reduceret med den strøm solcellerne kan levere. Ganget med faktor 2,5 86,3 kwh/m2/år -8,5 Jordvarmeanlæg 74,2 kwh/m2/år -4,6 Varmepumper bl.a. jordvarme er blevet meget populær Elforbrug ganges med faktor 2,5. Men pga. varmepumpens virkningsgrad her på 3,4 giver det varmepumper en klar fordel. 34

35 Lavenergi kl mm gulvisolering 76,8 kwh/m2/år Jordvarme 69,3 Ventilation med varmegenvinding 66,6 Bedre vinduer u værdi 1,0 60,9 Mindre varmtvandsbeholder 59,2 Lavenergiklasse 1 => mere isolering, mindre vinduesareal, anvendelse af VE Slut på nybyggeri for nu Spørgsmål? 35

36 Byggesag I forbindelse med byggetilladelse: Krav om dokumentation for tæthed Krav om dokumentation for lydisolering - Skærpede krav i BR 07 Krav om plan for undgåelse af fugt i Byggematerialer under byggeriet Byggesag Nybyggeri Energirammeberegning foretages Kommunen kan forlange dele af beregningen udleveret sammen med ansøgning om byggetilladelse Bygherren har ansvar for at opbevare energirammeberegningen til brug for energikonsulenten, der skal foretage den efterfølgende energimærkning 36

37 Dok til kommunen Nøgletal 37

38 Byggesag Nybyggeri Energikonsulenten kan forlange dokumentation for detaljer i byggeriet (isolering, placering af dampspærre o.s.v.) samt energirammeberegning Energimærkningen foregår ved besigtigelse samt ved beregning af forventet energiforbrug Når energimærkningen er foretaget kan byggeriet færdigmeldes Byggesag Nybyggeri Stemmer energimærkningen ikke overens med energirammeberegningen, anføres dette i energimærket. Hvis byggeriet ikke overholder gældende energikrav kan kommunen kræve byggeriet lovliggjort Kommunen kan også vælge at lave en anmærkning i BBR-meddelelsen 38

39 Byggesag Nybyggeri Krav om dokumentation for tæthed skal meddeles bygherre sammen med byggetilladelse. Hvis bygningen ikke kan dokumenteres tæt, gælder samme regler: Kommunen kan kræve byggeriet lovliggjort, eller anføre manglen i BBR Byggesag Nybyggeri Krav om dokumentation for lydisolering skal meddeles bygherre sammen med byggetilladelse. Hvis bygningen ikke kan dokumenteres i orden, gælder samme regler: Kommunen kan kræve byggeriet lovliggjort, eller anføre manglen i BBR 39

40 Spørg og brug Energitjenesten - vores faktaark og hjemmesider: Energitjenesten, Nordjylland: Tlf.: Marianne mobil: Energitjenestens fakta-ark Alle fakta-ark på: under Håndværkernes Energiforum 40

41 Spørg om Energi 41

42 Håndværkernes Energiforum Håndværkernes Energiforum 42

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søhøj Park 8 3650 Ølstykke Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. april 2014 Til den 29. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Poppelvej 11 4871 Horbelev Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. januar 2015 Til den 27. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere