Vejledning om naturpleje i sommerhusområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om naturpleje i sommerhusområder"

Transkript

1 Vejledning om naturpleje i sommerhusområder Maj 2005

2 Udgiver: Nykøbing-Rørvig Kommune Dragsholm Kommune Trundholm Kommune Odsherred Naturskole Odsherred Statsskovdistrikt Odsherred Miljøråd Tekst og tilrettelæggelse: Afdelingsleder Vej og Park i Nykøbing-Rørvig Kommune, Henriette Gerlach Miljøkoordinator Odsherred Miljøråd, Nina Lemkow Styregruppen for Naturregistrering i Odsherred Fotos: For- og bagside, Lyngarealer ved Korshage, Nina Lemkow S. 3, Sommerhus ved Korshage og Langesø Huse, Henriette Gerlach S. 3, Sommerhus på Lammefjorden og i Veddinge Bakker, Nina Lemkow S. 5, Nikkende kobjælde og Alm. hvidtjørn, Nina Lemkow S. 5, Alm. Torskemund og Mælkehat, Henriette Gerlach S. 10, Lille kålsommerfugl, Lasse Braae S. 10, Spætmejse, Søren Sparvath S. 11, Vandløb ved Anneberg og Grøft i sommerhusområde, Nina Lemkow Tegninger: S. 4, Grunde med lukkede haver og skel og Naturgrunde..., Nina Lemkow S. 8, Fritrumsprofil, Torkil Skov S. 9, Beskæring af træer, Nina Lemkow S. 10, Lyngens fire livsfaser, Nina Lemkow Yderligere oplysninger fås hos: Nykøbing-Rørvig, Dragsholm og Trundholm Kommuner, Odsherred Statsskovdistrikt, Odsherred Naturskole og Odsherred Miljøråd. Folderen kan fås på: De tre rådhuse i Odsherred Biblioteker i Odsherred Odsherred Naturskole Odsherred Statsskovdistrikt Vejledningen omfatter følgende områder: Kære Landligger 3 Naturtyper i sommerhusområderne 4 Naturpleje- planlægning og indsats 4 Hjemmehørende træer og buske 5 Naturpleje og planter 5 Skema over hjemmehørende, egnskarakteristiske træer 6 Skema over hjemmehørende, egnskarakteristiske buske 7 Pleje og beskæring af vejbeplantning 8 Lyngpleje 9 Naturpleje og dyreliv 10 Naturpleje af vandløb og grøfter 11 Grafisk lay-out: Nina Lemkow Tryk: Sejrs Bogtryk, Fårevejle 1. oplag, Juli 2005: stk. ISBN Folderen Vejledning om naturpleje i sommerhusområder er blevet til med støtte fra EU s landdistriktsudviklingsprogram, Leader+, Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil samt de tre Odsherred-kommuner.

3 Kære Landligger Denne vejledning er til brug for dig, som lige har købt sommerhus i Odsherred, eller for dig, som har haft sommerhus i et af Danmarks smukkeste sommerhusområder igennem mange år. I dag er Odsherred med de tre kommuner Nykøbing-Rørvig, Dragsholm og Trundholm landets største sommerhusområde med ca sommerhuse. Sommerhusarealet i Odsherred udgør 18% af det samlede kommuneareal på 356 km 2. Odsherred er præget af en unik natur, som sommerhusområderne er en naturlig del af. Egnen er omgivet af vand, skov, heder, enge, moser, strandenge, vandløb og søer, som alle har et rigt plante- og dyreliv. I Odsherred ønsker kommunerne med denne vejledning at gøre en aktiv indsats for at vejlede om naturpleje i sommerhusområderne. Kommunerne ønsker, at naturen bliver bevaret og områderne som helhed opleves som lyse og oplevelsesrige. Det er en meget bred vejledning, og der vil selvfølgelig være særlige forhold og vedtægter om naturpleje, som gør sig gældende inden for de enkelte grundejerforeninger. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem det fælleskommunale Odsherred Miljøråd i Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm Kommuner, Odsherred Statsskovdistrikt og Odsherred Naturskole. Ønsker du mere information omkring naturpleje på din sommerhusgrund, kan du tage kontakt til din sommerhuskommune eller Odsherred Naturskole. God fornøjelse med naturplejen på din sommerhusgrund! Dragsholm Kommune, tlf Nykøbing-Rørvig Kommune, tlf Trundholm Kommune, tlf Odsherred Naturskole, tlf

4 Naturtyper i sommerhusområderne Allerede i første del af 1900-tallet blev mange af de kystnære og næringsfattige jorder udstykket til sommerhusgrunde. Denne udvikling tog for alvor til i 1960 erne, og sommerhusgrundene blev tilplantet med træer og buske. Hermed ændrede naturen sig fra at bestå af naturtyper som strandeng, eng, overdrev, mose og hede til at bestå af krat, levende hegn og skov. Det vilde plante- og dyreliv på de oprindelige naturtyper har igennem mange århundreder tilpasset sig de livsbetingelser, som vejrforhold, jordbund og vores udnyttelse af arealer til bl.a. græsning og dyrkning har givet dem. Mange af disse hjemmehørende planter og dyrearter er nu i tilbagegang, er blevet sjældne eller helt forsvundet, og de står svagt over for nye og fremmede arter, som har forvildet sig ud i naturen eller er blevet anbragt der. Gule evighedsblomster kan være et tegn på, at der engang har været overdrev på din grund. Små områder med hedelyng eller revling viser dig, at din sommerhusgrund måske har været en del af et stort hedeareal. Vilde orkideer kan være et symbol på, at din grund engang har været eng eller moseområde. Sommerhusområderne har derfor stor betydning for dyr og planter som levested, men også som vandrings- og spredningsvej til de store, åbne, fredede arealer og små beskyttede naturområder. I de kommende afsnit vil du få råd og vejledning om, hvordan du gennem aktiv naturpleje kan være med til at bevare vores naturtyper og sikre gode livsbetingelser for vores hjemmehørende planter og dyr. Naturpleje, planlægning og indsats Inden du går i gang med naturpleje, er det vigtigt at overveje, hvilket naturindhold du ønsker og har mulighed for at have på din sommerhusgrund. Vil du f.eks. have en grund, der er en blanding af åbne områder, træer og buske, en mørk skov med en bar skovbund eller en åben grund med randbeplantning? Vil du skabe en grund med hjemmehørende træer og buske, som tiltrækker områdets insekter, fugle og pattedyr og giver dig fornøjelsen af at kunne betragte dyrelivet på nært hold? Hvor er din terrasse, dit solhjørne eller udsigtspunkt i forhold til de store træer og buske på din sommerhusgrund? Se på din grund udefra og se på den som en del af et sammenhængende naturområde. Kig ind til naboerne og snak med dem om, hvilket naturindhold jeres grunde har tilsammen. Gå en tur i de fredede eller beskyttede naturområder, som måtte støde op til sommerhusområdet. Få inspiration og ideer til, hvilke naturtyper der engang lå på din sommerhusgrund, og hvilken natur du kan genskabe med den rigtige pleje. Hold et møde i grundejerforeningen eller vejlauget om udviklingen i jeres område og jeres grundes naturværdier. Find nogle fælles naturværdier, som I ønsker at bevare, beskytte og pleje. Grunde med lukkede haver og plantede skel Naturgrunde uden skel og med spredt bevoksning og lysåbne arealer Klimaet, jordbunden og den tidligere udnyttelse af jorden er med til at begrænse mulighederne for hvilke planter og dyr, der kan overleve på din grund. I nogle sommerhusområder er der udarbejdet lokalplaner for at sikre, at sommerhusene falder naturligt ind i den omgivende natur og områdernes naturindhold bevares. Disse lokalplaner indeholder bl.a. retningslinjer for brug af levende hegn, bevaring af særlige træer og buske i området, og hvordan den ydre fremtræden af dit sommerhus bør 4

5 være. Her kan du selv ved udformning, materiale- og farvevalg tilpasse dit sommerhus eller tilbygning til den omgivende natur. Hvis du ønsker oplysning om, hvilken lokalplan eller hvilke andre retningslinjer, der gælder for din sommerhusgrund, skal du kontakte din sommerhuskommune. Din grund kan også ligge inden for Strandbeskyttelseslinjen, være et 3-beskyttet eller fredet område. I disse områder er der ofte nogle begrænsninger og retningslinjer for den naturpleje, du må udføre. F.eks. må du ikke opsætte kunstige hegn på en strandgrund, som ligger inden for Strandbeskyttelseslinjen, uden tilladelse fra amtet. Du kan få oplysninger om beskyttelseslinjer og fredninger hos: Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, tlf Husk at planlægningen af de store naturplejeprojekter - som træfældning og buskrydning - foregår forår og sommer, mens den aktive naturpleje foregår om efteråret og vinteren. Så giver du plante- og dyrelivet ro i blomstrings- og yngletiden og opretholder dit gode forhold til dine naboer. Naturpleje på en grund kan i begyndelsen synes som hårdt arbejde med megen planlægning og brug af tid. Med tiden kan du dog skabe en naturgrund, som vil kræve et minimum af vedligeholdelse. Du kan også købe mange af de hjemmehørende planter på en planteskole. Sørg altid for at bruge det latinske navn på træet eller busken, som du ønsker at købe, og sørg for, at den er af dansk afstamning. Andre ikke-hjemmehørende planter som Glansbladet hæg, hybenrose (Rosa rugosa) og Japansk pileurt fortrænger de hjemmehørende arter fra vores natur. Husk altid at give planterne en god planteafstand og sørg for, at der er en variation i alder og arter af planter på din grund. Herved får du det største naturindhold og kan tynde ud i bevoksningen, når den bliver for tæt. Sørg også for at du ikke planter direkte i skel, men plant i stedet dine træer og buske et stykke inde på grunden. Naturpleje og planter Mange af de hjemmehørende planter, træer og buske i Odsherred er i dag i tilbagegang. De arealer, hvor de oprindeligt voksede, er i dag ved at gro til, og der gødes og tilplantes med planter, som ikke er hjemmehørende. Hjemmehørende træer og buske Af hjemmehørende træer kan nævnes eg, ask, fuglekirsebær, skovfyr, almindelig røn, dun- og vortebirk. De er alle lystræer, som lader lys ramme skovbunden. Træer som bøg, elm og småbladet lind er skyggetræer, som holder skovbunden mørk og uden bundvegetation. Nikkende kobjælde Hvidtjørn Hjemmehørende buske er f.eks. hunderose, hassel, krybende pil og slåen. e og træer som seljerøn, blågrøn rose, æblerose og vild æble er gode til hegn og bryn. Plant evt. nogle af disse arter som levende hegn omkring terrassen for at skabe læ og privatliv i stedet for at indhegne eller skabe en tæt randbevoksning omkring din grund. (Se skemaet på side 6 og 7). Alm. torskemund Mælkehat 5

6 Dansk artsnavn Latinsk artsnavn Karakter Skov Skovbryn/ Hegn Overdrev Vådområde Strand Krat Hede Ask Fraxinus exelsior Stort lystræ Føde Fugle Føde Vildt Nektar Bier Bemærkninger Gul høstfarve, tidlig løvfald, mulddannende Birk, Dun- Betula pubéscens Stort lystræ Birk, Vorte- Betula pendula Stort lystræ Bøg Fagus sylvatica Stort skyggetræ Eg, Stilk- Quercus Robur Stort lystræ Eg, Vinter Quercus petraea Stort lystræ El, Rød- Alnus glutinosa Stort lystræ El, Hvid- Alnus incána Stort lystræ Elm Ulmus glabra Stort skyggetræ Fyr, Skov- Pinus sylvestris Stort lystræ Hæg, Almindelig- Kirsebær, Fugle- Lind, Småbladet- Prunus padus Lille lystræ Prunus avium Stort lystræ Tilia cordata Stort skyggetræ Løn, Spids- Acer platanoides Stort træ Navr Acer campestre Lille træ Pil, Femhannet- Salix pentandra Pil, Selje- Røn, Almindelig- Røn, Selje- Salix caprea Lille træ 5-10 m Lille træ Sorbus aucuparia Lille lystræ Sorbus intermedia Træ Æble, Vild- Malus sylvestris Lille træ Grene med opret vækst Grene med hængende vækst Giver og tåler skygge Stabil, bides af vildtet, kan danne sjove dværgformer Stabil, bides af vildtet, kan danne sjove dværgformer Hurtigt voksende, god til at skabe skovmiljø Hurtigt voksende, danner besværlige rodskud Angribes af elmesyge og kan ikke anbefales!! Rød stamme med alderen, lille nålefylde, lys til bunden Flot blomstring, tåler nedskæring, god som undervækst Flot blomstring, bær efterstræbes af fugle og naboens børn Kraftig og tæt vækst, flot og velduftende blomstring Smukt efterårsløv, alternativ til elm og ask Smukt efterårsløv, flot vækstform, moderat vækst i alderdom Næringsrig mosejord Kan gro overalt, bliver stor og grov, træagtig vækst Elegant som fritstående træ, flot blomstring og frugtsætning God til hegn og bryn Salttolerant, god til hegn og bryn 6 Hjemmehørende, egnskarakteristiske træer i Odsherred. Kilde: Jørgen Stoltz Fødeværdi: Ringe: God: Høj:

7 Dansk artsnavn Benved Gedeblad Gyvel (dansk) Hassel Havtorn Hvidtjørn, Almindelig Latinsk artsnavn Karakter Skov Skovbryn/ Hegn Overdrev Vådområde Strand Krat Hede Eunoymus europaeus 2-4 m Lonicera xylosteum Cytisus scoparius Corylus avellana Hippohaë rhamaoides Crataegus laevvigigata Hyld, Almindelig Sambuscus nigra Hyld, Drue- Kvalkved / Ulfsrøn Pil, Grå- Pil, Øret- Pil, Krybende- Ribs, Fjeld- Rose, Blågrøn Rose, Hunde- Rose, Klit- Rose, Æble- Slåen Tørst Sambuscus racemosa Viburnum opulus Salix cinerea Salix aurita Salix repens Ribes alpinum Rosa dumalis Rosa canina Rosa pimpinellifolia Rosa rubiginosa Prunus spinosa Rhamnus frangula Føde Fugle Føde Vildt Nektar Bier 1-1,5 m 1-2 m 3-10 m 1-3 m 4-12 m 2-4 m 2-4 m 2-4 m 3-6 m 2-4 m 0,5-1,5 m 1-2 m 1-2 m 3-5 m 0,5-1,0 m 1,5-3 m 1,5-2 m 3-6 m Hjemmehørende, egnskarakteristiske buske i Odsherred. Kilde: Jørgen Stoltz Bemærkninger Flot høstfarve, flotte men giftige bær! Nedhængende grene, slår rod, danner krat Mere hårfør end andre gyvler, god for harer og råvildt Elegant vækst Fødeværdi: Ringe: God: Høj: Salttolerant, breder sig ved rodskud, danner krat Salttolerant i modsætning til engriflet tjørn Kræver næringsrig jord (kompost), god til blomsterdrik og bærsaft Bær ikke spiselige, næringsfattig jord, røde bærklaser Giftige bær, spises af fugle efter frost, elegant busk til undervækst Kan gro overalt, bliver stor og grov, buskagtig vækst Næringsfattig jord, moderat voksende God til kystnære krat, krybende og slår rod God til undervækst, kaldes også Vårens Hæk Salttolerant, god til hegn og bryn Kraftigt voksende, flot, kræver plads God til kystnære krat, tåler vind og salt Har æbleduft, ægformet hyben, ikke på sur jord God til hegn, bryn og snaps Sur og mager bund, god til undervækst 7

8 Hvis din grund er blevet for mørk og skovbunden for bar, behøver du ikke rydde hele grunden for at skabe lys på terrassen og liv på skovbunden. Tynd ud i de bestående træer, så vil der igen komme lys til skovbunden. Senest 3-5 år efter den første tynding skal du igen tynde ud blandt træerne. Ved at fælde nogle af træerne, kan det få lys ned til den mørke skovbund, og her vil frø, som ligger i jorden, kunne begynde at spire frem. Det kan være rester af en blomsterrig eng, overdrev, hede eller frø fra hjemmehørende træer og buske, som er bragt hertil af vinden, fugle eller dyr. Det er en god ide at fjerne grenaffaldet fra fældningen fra grunden, hvis du ønsker at fremme den oprindelige natur, som jo er tilpasset næringsfattige forhold. Når grenaffaldet henligger på jorden, frigives store mængder næringsstoffer, som giver grobund for planter, der kræver meget næring, f.eks. brændenælder, brombær og græsser. På grund af brandfare må du ikke brænde dit haveaffald eller placere grenaffald i skel. Benyt i stedet kommunernes genbrugsstationer eller grenpladser til aflevering af dit gren- og haveaffald. Genbrugsstationen i Dragsholm Kommune: Storøvej 2, 4540 Fårevejle Grenpladsen i Nykøbing-Rørvig Kommune: Søndervangsvej 13, 4581 Rørvig Hvis du ønsker en blomsterrig naturgrund, skal du slå de høje planter og græsser én til to gange årligt med en le og rive det afslåede sammen. Du skal også være opmærksom på, at mange vilde blomster bliver sårbare, når de overskygges af selvsåede eller plantede træer og buske. Pleje og beskæring af vejbeplantning Langt de fleste veje i sommerhusområderne er private fællesveje. Vejene er ofte smalle grus- eller sandveje, hvor kørebanen grænser helt op til de tilstødende ejendomme. Vejene syner ofte mørke og tillukkede pga. manglende beskæring af nedhængende grene fra træer og buske. Det kan således være svært for bl.a. renovationsvogne og brandbiler at passere eller orientere sig ved hjælp af bilernes spejle. Selv personbiler risikerer ødelagte sidepejle og ridser i lakken. Ved en privat fælles vej forstås et færdselsareal også for andre ejendomme, end den ejendom, som vejen er beliggende på. Dvs. at selv om vejen ikke hører til din ejendom, kan du godt have ret til at bruge den. Hvis du som grundejer i et sommerhusområder bor op ad en privat fælles vej, har du visse vedligeholds forpligtelser. Det er bl.a. din pligt sammen med andre grundejere, hvis grund grænser op til den private fællesvej, at sørge for at vedligeholde vejen og beskære beplantningen mod vejen, også selv om du ikke har udkørsel til vejen. Genbrugsstationerne i Trundholm Kommune: Nykøbing-Slagelsevej 10A, 4560 Vig Oddenvej 241B, 4583 Sj. Odde I alle 3 Odsherred-kommuner er det muligt at hjemmekompostere haveaffald. Hvis du komposterer dit haveaffald, skal du anvende komposten med omtanke. Hvis du fordeler komposten på grunden, tilfører du jorden næringsstoffer og fremmer ikke den oprindelige natur. Brug derfor kun komposten til krukker, altankasse eller bede omkring huset, hvis du ønsker en naturgrund med hjemmehørende planter. Fritrumsprofil 8

9 For at lette arbejdet med beskæring af beplantningen langs en privat fælles vej opfordres grundejerne, der har ejendom op til samme private fælles vej, at oprette et vejlaug. Et vejlaug kan i fællesskab sørge for de forskellige vedligeholdelsesarbejder, bl.a. indkøb af forskelligt værktøj som f.eks. grensakse, en fælles hækklipper og stangsave mv. Figuren med fritrumsprofilen viser de krav, der skal være opfyldt i Odsherred over vejens frie rum. Træerne skal beskæres fra skel til skel, dog højest 5,0 meter i bredden og 4,0 meter over kørebanen. Der kan være flere grunde til at beskære træerne end blot trafiksikkerheden. Også træernes sundhed, form og vækst kan være gode grunde til et plejeindgreb. Inden du går i gang med at beskære dine vejtræer eller dine træer i haven, bør du sikre dig, at træet ikke bliver beskadiget af indgrebet, og at du ikke selv kommer til skade under arbejdet. Beskæring af træer og anden beplantning foretages med fordel i vinterhalvåret, hvor træer og buske står uden løv. Det er nemmere at orientere sig, og det efterfølgende oprydningsarbejde er lettere at håndtere. Du bør ikke bruge flis, grene eller lignende fra træfældningen til at lappe huller på din sommerhusvej, da det vil formulde og skabe endnu større huller i vejen. kan brede sig til nye områder, hvis du plejer lyngen på særlig vis. En forudsætning for at lyng kan brede sig er, at du selv gør en indsats for at hjælpe lyngen til foryngelse og at der er de rigtige forhold som f.eks. næringsfattig jord og lys på din sommerhusgrund. Lyng er en dværgbusk, som bliver ca. ½ meter høj og har kun en levetid på år. Uden foryngelsesindgreb gennemlever lyngen fire vækstfaser. Pionerfasen er de første 5-7 leveår med kraftig vegetativ længdevækst. Opbygningsfasen varer til planten er ca år med vegetativ breddevækst og blomstring. Modenhedsfasen varer til planten er år gammel med breddevækst. Den enkelte busk er tæt og livskraftig. Senilitetsfasen varer almindeligvis til planten er år gammel med ringe tilvækst. en åbner sig i midten, og grensystemet dør bort. Fasen ender med plantens død. Du kan let foretage pleje den lyng, der gror på din sommerhusgrund. Lyngpleje I Odsherred har store områder så sent som i begyndelsen af tallet, hvor der i dag ligger sommerhuse, været dækket af hedelyng. Lyngen er bl.a. med tilplantningen af fyr- og nåleskov i forbindelse med sommerhusområdernes tilbliven udkonkurreret og fortrængt. De hedearealer, der er tilbage i Odsherred, vil uden foryngende indgreb udvikle sig bort fra den typiske, lyngdominerede hedevegetation, ofte med et mere trist udseende til følge, ligesom denne udvikling giver dårligere levemuligheder for en række af hedens plante- og dyrearter. Mange af hedearealerne i Odsherred befinder sig på det stadie i udviklingsforløbet, hvor de trænger til pleje for at kunne bevares som heder. Små områder med hedelyng eller klokkelyng på din sommerhusgrund Pionerfasen Modenhedsfasen Opbygningsfasen Senilitetsfasen 9

10 Dette kan gøres ved at slå lyngen med en kraftig, kortbladet le hvert år lige over jordoverfladen. Efter slåning skal den afskårne lyng fjernes, da den ellers vil tilføre jorden næringsstoffer. På åbne lyngarealer vil der hurtigt indfinde sig selvforyngelse af pionertræer som birk, fyr og poppel. Hvis trævæksten bliver for stor, skygger og udkonkurrerer den lyngen bort. Du bør derfor sørge for at hive ung trævækst op på din sommerhusgrund. Hvis du vil have lyngen til at brede sig til nye områder på din sommerhusgrund, bør du gøre det i små etaper. På denne måde kan du følge virkningen af lyngplejen. Skræl det øverste af græstørven af det kommende lyngområde og læg noget afskåret lyng ud på det afskrællede område om efteråret. Husk altid at fjerne både grene, nåle og evt. græstørv, da disse ting afgiver næringsstoffer. Efter et par år skulle du gerne kunne se virkningen af en aktiv lyngpleje. Naturpleje og dyreliv Vores viden om de dyr, som findes inde i sommerhusområderne i Odsherred, er begrænset. Men i et typisk sommerhusområde vil du kunne finde mange forskellige ynglefugle, harer, egern, pindsvin, ræv, grævling og rådyr. Sommerhusområderne er derfor vigtige forbindelsesled for spredningen af dyr ud til de store, åbne naturområder. Hvor der er sol, fugtigt og spredte grupper af træer og buske, der giver læ og skygge, kan du finde padder, snog, hugorm og andre krybdyr. Også luften er fyldt med insekter og farvestrålende sommerfugle. Som grundejer kan du med enkle virkemidler skabe bedre levevilkår for de dyr, som færdes på din sommerhusgrund, ved at sikre dem gode skjule- og ynglesteder. Et gammelt hult træ kan være skjule- og ynglested for fugle, som yngler i huller og hjemsted for mange insekter og svampe. Tætte tornede buske som hvidtjørn er rede- og skjulested for mange småfugle. Stedsegrønne træer, urtevegetation og en lille kvasbunke kan også tiltrække mindre dyr som pindsvin, snog og gærdesmutte. Det er også vigtigt, at dyrene kan finde føde på din grund. Plant derfor hjemmehørende planter, da dyrelivet og særligt insekter er knyttet til de hjemmehørende planter. Bær, frugter og blomster fra eg, hassel, hvidtjørn, vild æble, pil og fuglekirsebær giver føde til både råvildt, insekter og fugle. Hvis du tynder ud blandt grundens træer og buske og skaber variation i alder og arter, øger du også muligheden for et rigere dyreliv og naturindhold på din grund. Sørg her for at skabe variation ved brug af buske som levende hegn, lav nogle lysninger med sol og læ og grupper med hjemmehørende træer, så kan f.eks. rådyrene frit og ugenert passere over din grund. Lav din naturpleje i efteråret og giv dyrene fred i foråret og sommeren til at yngle. Skab nogle levende hegn eller kratbevoksninger af hjemmehørende træer og buske på din grund. Det giver føde, skjul og læ til dyrene. Skab variation når du laver naturpleje, derved øger du artsdiversiteten på din sommerhusgrund. Lad en træstub og et par af de gamle hule eller udgåede træer blive stående på grunden, selvom de ikke er så kønne mere. Træerne kan være rede- og skjulested for mange dyr og insekter. Lille kålsommerfugl Spætmejse 10

11 Naturpleje af vandløb og grøfter De fleste steder i sommerhusområderne er der vandløb og vandførende grøfter, som er til gavn for både dyre- og planteliv samt afvandingsforhold i området. Dyre og plantelivet er afhængig af at, vandet i vandløbet og grøften iltes ved at der er fri gennemstrømning, og at der ikke er for meget nedfald i løbet. Mange af vores krybdyr og padder lever ofte i tilknytning til de våde grøfter, og den frie gennemstrømning er med til at give dem gode livsbetingelser. Med tiden vil de kunne skygge og begrænse væksten af græsser samt den øvrige vegetation ved vandløb og grøft. De har også en anden funktion som skjulested for insekter, der senere kan være føde for dyrene i vandløbet eller grøften. Det bedste tidspunkt at foretage naturpleje af vandløbet eller grøften er én gang forår og efterår eller én gang midt på sommeren, hvor vandstanden er lav. Her skal du være opmærksom på, at der kan gælde nogle særlige regler for vedligeholdelsen og tidspunktet for plejen af vandløbet eller grøften ved din grund. Afvandingsforholdene på din grund er også betinget af, at der er en fri gennemstrømning i vandløbet eller grøften. Hvis ikke vandet bliver ledt væk, kommer der for høj grundvandsstand, og du får problemer med septiktanken og oversvømmelser på grunden. Du har som grundejer - ifølge Vandløbsloven - pligt til at vedligeholde ethvert vandløb eller grøft, som findes på eller støder op til din sommerhusgrund. Gennem pleje og vedligehold af grøft og vandløb kan du gavne både plante- og dyrelivet og afvandingsforholdene på din egen og naboens grund. Sørg for at beskære og slå beplantningen på kanter og sider i vandløbet eller grøften, så de ikke gror til med vegetation, der breder sig ud i løbet. Gør det ved håndkraft evt. ved brug af le, så skader du ikke evt. insekter, som sidder i vegetationen. Oprens herefter bunden af vandløbet eller grøften. Undgå at fjerne sten og grusmateriale som stabiliserer bunden og er ynglested for bunddyr. Vandløb ved Anneberg Grøft i sommerhusområde Har du spørgsmål om vandløbsvedligeholdelse, kan du tage kontakt til din sommerhuskommune i Odsherred. Til sidst skal du huske at fjerne den afskårne beplantning fra vandløbet og grøftens bred. Hvis du vil begrænse vegetationen i grøft eller vandløb, kan du plante nogle hjemmehørende træer et stykke inde på din grund på vandløbets sydside. Det skal være træ- og buskarter, som f.eks. rødel, gråpil, ask eller hvidtjørn, som kan tåle fugtige forhold. 11

12 Trundholm Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby, Nykøbing-Rørvig Kommune, Vangen 1, 4500 Nykøbing Sj., Dragsholm Kommune, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle, Skov og Naturstyrelsen v/odsherred Statsskovdistrikt, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj , Odsherred Naturskole, Egebjergvej 162, 4500 Nykøbing Sj., Odsherred Miljøråd, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle, ISBN

PEFC DK 007-1. Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

PEFC DK 007-1. Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift PEFC DK 007-1 Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Marts 2007 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION 1 2. DEFINITIONER 1 BILAG 1: KORT MED OPDELING I

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Projektet er blevet til i 2006 i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, lokale landboforeninger og Danmarks jægerforbund. Projektet

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild Dorte Marcussen Skejbytoften 144 8200 Aarhus N T: 6169 9064 E: dorte@naivisten.dk Odder Kommune Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Aarhus 10.01.2013 Indsendt via mail til plan@odder.dk Forslag til ændringer

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Drømmeboliger til hasselmus, birkemus og flagermus En række danske dyrearter er beskyttet efter EU habitatdirektivet. Det betyder, at arternes yngle

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning Indledning Overdrev er en af de mest artsrige naturtyper i Danmark. Man kan indenfor én kvadratmeter finde helt op til 50 forskellige plantearter, og en stor del af de danske insekter er knyttet til denne

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Levende hegn og faunazoner - som biologiske korridorer i agerlandet

Levende hegn og faunazoner - som biologiske korridorer i agerlandet Fagprojekt Miljø og natur Jordbrugsteknolog Hanne Ingversen Vejleder: Christian Olsen Bivejleder: Lars Kristian Laustsen Afleveret d. 20. december 2012 Forside: Vildtstriber 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Vestmotorvejen. Jernbanen. Ringsted

Vestmotorvejen. Jernbanen. Ringsted Bringstrup skov - et godt sted at tage på opdagelse! Kender du den lille skov bag Bringstrup skole? Lidt syd for landsbyen Bringstrup hvor Bringstrup skole ligger, er der etableret en lille skov på 9,5

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år.

Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år. Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år. Lis Højlund Pedersen, ENSPAC Roskilde Universitet 12 KORNERUP SØ Træernes udvikling gennem 9.000 år 400-00 Ædelgran, Rødgran

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00 Reintro af bæver i Danmark Udsætning af bævere i Danmark Bæverne på Klosterheden 1999 blev 18 bævere sat ud på Klosterheden i Vestjylland Bestanden tæller i dag ca. 185 dyr I Nordsjælland er der i alt

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700, Esbjerg Overordnet beskrivelse af området Et udvidet og nyt Motorsportscenter Danmark

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Beskrivelser af udvalgte træ- og buskarter

Beskrivelser af udvalgte træ- og buskarter Beskrivelser af udvalgte træ- og buskarter Almindelig hvidtjørn Plant for vildtet Almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata) Højde Form Blomstringstid Frugttype Modningstid Lys Jord Fugt Vind Vårfrost

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Danske Småsommerfugle 1927-2011

Danske Småsommerfugle 1927-2011 Følger systematik i Karsholt, O. & P. Stadel Nielsen, 1998. Revideret Katalog over de danske Sommerfugle. Otto Buhl Danske Småsommerfugle 1927-2011 Listen omfatter alle meldinger af småsommerfugle (micros),

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011 Studietur til Sävsjö og Enköping Juni 2011 2 svenske byer med en tydelig parkprofil Enköping ligger ca. 30 km. fra Stokholm. Der er knap 40.000 indbyggere i kommunen Sävsjö ligger midt i Småland mellem

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Plant legepladsen grøn

Plant legepladsen grøn Plant legepladsen grøn Matas Danmarks Matas Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver. Kræftens og Fritidshjem Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse Ny inspiration til legepladsen?

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Hold dine frugttræer sunde

Hold dine frugttræer sunde Hold dine frugttræer sunde Æble- og pæretræer kan angribes af sygdomme og skadedyr og påvirkes af klima og jordbund. I dette katalog kan du se de 20 mest almindelige problemer i æbler og pærer og få tip

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie

1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie I N S T I T U T F O R G E O V I D E N S K A B O G N A T U R F O R VA L T N I N G D E T N AT U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T ET Referat af

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Lokalplan nr. 221 Miljøvurdering 24B 4 2B. Lokalplan 221. Forslag. Erhvervsområde langs Jordemodervej, Ringsted nord.

Lokalplan nr. 221 Miljøvurdering 24B 4 2B. Lokalplan 221. Forslag. Erhvervsområde langs Jordemodervej, Ringsted nord. 44 42 3 5 4 2B 1 53 51 49 60 58 56 50 40 48 38 28 3 0 26 24B 24 35 23 37 39 22 13 32 19 31 11 22 27 21 17 23 14 25 15 Lokalplan nr. 221 Miljøvurdering Lokalplan 221 Forslag Erhvervsområde langs Jordemodervej,

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER Den modne skovs kvaliteter kan skabes på relativ kort tid på begrænset plads. Det kan udnyttes i byens skove. Af Björn Wiström, Gustav Richnau, Anders Busse Nielsen, Roland Gustavsson

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Ny skovafdeling på en mindre kirkegård Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Humlebæk Sogn 9.434 indbyggere heraf er ca. 74 % medlem af folkekirken Humlebæk Kirkegård

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune - et skridt mod en koordineret og langsigtet løsning! Udarbejdet af Planlægger Nina Lemkow Odsherred Kommune januar 2007 Titel: Indsatsplan

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR?

FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR? FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR? af Per Hartvig Dansk Botanisk Forening og Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K. Escaped woody garden plants - a problem

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

FURESØKVARTERETS GRUNDEJERFORENING

FURESØKVARTERETS GRUNDEJERFORENING FURESØKVARTERETS GRUNDEJERFORENING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Onsdag d. 28. april 2004 kl. 19.30, Virum skoles kantine. Formanden, Verner Nicolet bød velkommen, der var mødt 64 personer. Inden generalforsamlingen

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere