Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH Fritidshusforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring"

Transkript

1 Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring 3 5 Krigs-, jordskælvs- og atomskade 3 6 Opkrævning af præmie og afgifter 3 7 Regulering af præmie og sum 3 8 Forsikringens varighed og opsigelse 3 9 Voldgift 4 10 Ankenævn og yderligere oplysninger 4 11 Lovgivning og medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba 4 2 Bygningsforsikring 12 Hvilke skader og genstande er dækket 5 13 Redning, bevaring og oprydning 5 14 Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning og erstatning for mistet lejeindtægt 5 15 Hvorledes beregnes erstatningen 5 16 Erstatning for følgeudgifter 6 Dækningsskema 8 3 Indboforsikring 17 Geografisk område Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader og genstande er dækket Hvorledes beregnes erstatningen 13 Dækningsskema 14 4 Ansvarsforsikring 21 Hvornår er man ansvarlig Forsikringssum Hvilket ansvar er dækket 20 5 Retshjælpsforsikring 21 Fortrydelsesret 22

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34 har forsikringstageren fortrydelsesret Se side 23 1 Sikrede Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande Ved om-, ny- og tilbygning endvidere entreprenører for så vidt angår brand- og stormskadeforsikring Indboforsikringen omfatter tillige de til forsikringstagerens husstand hørende personer, herunder fastboende medhjælp i husholdningen Ansvarsforsikringen omfatter tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp 2 Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm Brand 21 når der foretages nybygninger eller sker ændring i bygningernes størrelse, indretning eller anvendelse Nybygning af eller forandringer i de til ejendommen hørende vaskehuse, brændselsskure, cykelskure, havehuse, carporte, garager og lignende skal dog kun meddeles, hvis disse bygningers samlede bebyggede areal overstiger 75 m2, eller hvis disse bygningers anvendelse ændres til beboelse eller erhverv 22 hvis bygningernes tag ændres til rør-/stråtag eller fra rør-/stråtag til anden belægning 23 når ejendommen overgår til ny ejer Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist Disse forhold kan endvidere få betydning for en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning 3 Anmeldelse af skade Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand Tyveri og hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for opklaringen og erstatningen Ved anmeldelse af tyveriskade må sikrede sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke er omfattet af forsikringen 4 Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne 5 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som følge af 51 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, 52 jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 53 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Uanset bestemmelsen i 53 dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift 6 Opkrævning af præmie og afgifter 61 Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker 62 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien 63 Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen 7 Regulering af præmie og sum Præmien og den i policen anførte forsikringssum for indbo reguleres ved hovedforfald i overensstemmelse med ændringen i det af Danmarks Statistik pr 1 juli offentliggjorte reguleringsindeks for boligbyggeri 8 Forsikringens varighed og opsigelse 81 Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 4 82 Alm Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen En bygningsbrandforsikring kan dog ikke opsiges, medmindre ejendommen er ubehæftet, de tinglyste panthavere giver samtykke eller det skriftligt godtgøres, at ejendommen - uden forringelse af panthavernes stilling - fra ophørsdagen er forsikret i andet forsikringsselskab med koncession til tegning af bygningsbrandforsikring 83 Efter anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden - skriftligt at opsige forsikringen (dog ikke bygningsbrandforsikringen) med 14 dages varsel 84 For bygninger, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen skriftligt opsiges af Alm Brand med øjeblikkelig virkning I forhold til eventuelle panthavere ophører bygningsbrandforsikringen først med 14 dages varsel 9 Voldgift Forsikringstageren er berettiget til - indtil 3 uger efter at være blevet gjort bekendt med en erstatningsansættelse - at forlange uoverensstemmelser herom afgjort ved voldgift Forsikringstageren og Alm Brand vælger herefter inden 8 dage hver én voldgiftsmand Voldgiftsmændene vælger en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelser mellem voldgiftsmændene træffer afgørelse på de punkter, hvorom der måtte være uenighed Voldgiftsmændene foretager erstatningsfastsættelse i overensstemmelse med forsikringens bestemmelser og afgiver skriftlig redegørelse for afgørelsen Voldgiftsretten træffer i øvrigt bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Endvidere gælder lov om voldgift Forsikringsoplysningen - wwwforsikringsoplysningendk Amaliegade 10, 1256 København K Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) Der kan fås yderligere oplysninger hos ovennævnte, herunder på disses hjemmesider 11 Lovgivning og medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Den af Finanstilsynet udstedte bekendtgørelse om bygningsbrandforsikring er ikke fraveget til ugunst for sikrede og/eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadeforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende 10 Ankenævn og yderligere oplysninger For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Alm Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Forbrugerrådet - wwwforbrugerraadetdk Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon:

5 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side 5 12 Hvilke skader og genstande er dækket Se dækningsskemaet side Redning, bevaring og oprydning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning, herunder omkostninger til fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes Udbedring af skade samt fjernelse af beskadigede rester og genstande må dog ikke finde sted, før Alm Brand har givet samtykke hertil 14 Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning og erstatning for mistet lejeindtægt I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales - hvis ejendommen helt eller delvis er uanvendelig som følge af skaden - tillige 141 rimelige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering som følge af, at ejendommen må fraflyttes, dog højst i 12 måneder, 142 andre rimelige merudgifter i anledning af ejendommens fraflytning, dog højst i 12 måneder, 143 dokumenteret tab af lejeindtægt i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder, 144 rimelige udgifter - i tilfælde hvor egen ferie er påbegyndt eller umiddelbart forestående - til afholdelse af en tilsvarende ferie, dog højst i 1 måned Istandsættes eller bygges ikke til samme anvendelse, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville medgå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt Ved større skade påhviler det sikrede hurtigst muligt at ansøge bygningsmyndighederne om at måtte reparere/ genopføre på samme sted og til samme anvendelse Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke Sikrede kan - i stedet for de forannævnte udgifter mv - vælge at få dækket 145 rimelige flytte- og handelsomkostninger i forbindelse med salg af den skadede ejendom, samt køb af tilsvarende ejendom Det er en forudsætning, at ejendommen er beskadiget mindst 50%, samt at den sælges, inden retablering finder sted Erstatning efter 145 kan ikke overstige erstatning udregnet efter reglerne i Hvorledes beregnes erstatningen 151 Skadens opgørelse og erstatningens fastsættelse 1511 Skaden opgøres til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted (nyværdi) Såfremt værdiforringelsen på grund af alder, brug og forsømt vedligeholdelse umiddelbart før skaden overstiger 30% af nyværdien, foretages fradrag herfor For skader dækket under stikledningsforsikringen og udvidet rørskadeforsikring (dækningsskemaets kolonne E og G), kan fradrag for værdiforringelse maksimalt udgøre kr 3000 (2006) pr forsikringsbegivenhed 1512 Ved værdiansættelsen kan der ikke benyttes priser for dyrere materialer og genstande end de beskadigede og højst priser for standardbyggematerialer, der ikke er specialfremstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet (dvs at en ældre, tungt konstrueret bygning erstattes med en bygning af samme størrelse opført med nutidige byggematerialer og byggemetoder) Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende er ikke omfattet af forsikringen 1513 Skade som følge af lynnedslag mv og kortslutning på el-drevne/el-forbrugende genstande erstattes med følgende procenter af nyværdien: Genstandens alder procent Indtil 4 år 100% Indtil 5 år 80% Indtil 6 år 60% Indtil 7 år 40% Derover 20% Udgifter til reparation erstattes efter samme regler Bliver erstatningen herefter under 200 kr, bortfalder den 1514 Udgået

6 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side Under forudsætning af, at istandsættelse eller byggeri til samme anvendelse finder sted uden unødig forsinkelse, reguleres erstatningen i overensstemmelse med udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode Reguleringen for prisstigninger kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige de faktiske byggeomkostninger 1516 For bygninger der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed 1517 For bygninger eller dele heraf, som før skaden var bestemt til nedrivning/udskiftning, fastsættes erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne 1518 For totalskadede bygninger (skade mindst 50%), som på skadetidspunktet er udbudt til salg, kan erstatningen ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadetidspunktet 1519 Sælges en beskadiget ejendom med retten til erstatningen, kan erstatningen ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadetidspunktet Har den sikrede helt eller delvist mistet retten til erstatning ved fremkaldelse af forsikringsbegivenheden med forsæt eller ved grov uagtsomhed, forbeholdes erstatningen de på skadetidspunktet tinglyste rettighedshavere, såfremt disse ikke på anden måde kan blive holdt skadesløse af pantet eller af sikredes øvrige formue Erstatningen kan dog ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadetidspunktet 152 Erstatningens anvendelse 1521 Erstatningen skal normalt anvendes til istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede på samme sted og til samme anvendelse Benyttes billigere byggematerialer og byggemetoder, end der blev lagt til grund ved skadens opgørelse, nedsættes erstatningen tilsvarende 1522 Ønskes erstatningen ikke anvendt til istandsættelse, genopførelse eller til byggeri på samme sted til samme anvendelse, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadedagen 1523 Et erstatningsbeløb kan kun gøres til genstand for arrest eller udlæg sammen med ejendommen 153 Erstatningens udbetaling Erstatningen forfalder til udbetaling, når 1531 der er ført bevis for erstatningens anvendelse, 1532 det offentliges eventuelle undersøgelse i anledning af skaden er afsluttet, og politirapporten er modtaget af Alm Brand, 1533 de nødvendige dokumenter for eventuel udbetaling til fri rådighed er Alm Brand i hænde Ved ansøgning om udbetaling til fri rådighed eller til ændret anvendelse (se 1522), vil det i almindelighed være påkrævet, at der indsendes tingbogsattest for den beskadigede ejendom og samtykkeerklæringer til det ansøgte fra ejendommens panthavere Erstatningskravet bortfalder i det omfang, der ikke inden 5 år fra skadedagen er ført bevis for, at erstatningen er anvendt som her anført 16 Erstatning for følgeudgifter I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales endvidere 161 Restværdierstatning 1611 Forsikringen dækker værdien af anvendelige rester, som nedrives, under forudsætning af, at bygningen (ejendommens bygninger fremgår af BBRregistret) er beskadiget mindst 50% Restværdierstatningen fastsættes efter de samme regler som den egentlige skadeerstatning Den værdi, resterne måtte have til anden anvendelse eller kan indbringe ved salg, fradrages i den fastsatte erstatning 1612 Skadeserstatningen anses som anvendt før restværdierstatningen Restværdierstatning, som ikke anvendes til byggeri til samme anvendelse, bortfalder 1613 Forsikringen dækker tillige omkostninger til nedrivning og fjernelse af anvendelige rester, når bygningen er beskadiget mindst 50% Fjernelse af ubeskadigede rester må ikke finde sted, før Alm Brand har givet samtykke hertil 162 Lovliggørelseserstatning 1621 Forsikringen dækker de forøgede byggeomkostninger - regnet efter priserne på skadedagen - der er forbundet med at opfylde krav (feks bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion), som bygningsmyndighederne i medfør af byggelovgivningens bestemmelser stiller ved istandsæt-

7 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side 7 telse eller genopførelse af den beskadigede bygning til samme anvendelse, af samme størrelse og på nøjagtigt samme sted Erstatningspligten er betinget af, at de forøgede byggeomkostninger vedrører de bygningsdele, for hvilke der ydes erstatning, samt at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås Forsikringen dækker ikke forøgede byggeomkostninger, når værdiforringelsen på grund af alder, brug og forsømt vedligeholdelse af den pågældende bygning overstiger 30% af nyværdien Omkostninger til gennemførelse af krav, som er stillet, men ikke gennemført, eller krav, som kunne være stillet før skaden, er ikke omfattet af forsikringen 1622 Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10% af bygningens nyværdi på skadedagen 1623 Skadeerstatningen og restværdierstatningen anses som anvendt før lovliggørelseserstatningen Lovliggørelseserstatning, som ikke anvendes til istandsættelse eller genopførelse, bortfalder

8 Bygningsforsikring Dækningsskema Forsikringen dækker den direkte skade ved Side 8 A Bygningsbrandforsikring Brand mv Dækket Ikke dækket Skade ved ildsvåde (brand) Skade ved eksplosion Skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Skade ved tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler til rumopvarmning Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand mv Forsikringen dækker ikke Skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand) Forsikrede genstande 1 Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende samt murede hegn og plankeværker 2 Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, feks varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger og antenner Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 Glas og spejle, der er bygningsbestanddele, samt wc-kummer, bidets, håndvaske og badekar 4 Nedstøbte svømmebassiner samt bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning Andre bassiner er ikke omfattet af forsikringen 5 Haveanlæg, haveskulpturer mv og levende hegn Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostningerne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster 6 De på byggepladsen værende materialer, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse Bygningen betragtes som færdigopført, når der er foretaget færdigmelding Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted

9 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side 9 Dækket Ikke dækket B Bygningsbrandforsikring Lynnedslag mv og kortslutning Skade ved lynnedslag Skade ved overspænding Skade ved induktion Skade ved spændingsudsving Skade ved statisk elektricitet Skade ved kortslutning Se de særlige regler for erstatningsberegning for el-drevne/ elforbrugende genstande, pkt 1513 C Hus- og grundejerforsikring (anden bygningsbeskadigelse) Pludselig hændelse Hændelse, hvor såvel skaden som dens årsag virker på et tidspunkt og ikke over et tidsrum Skade som følge af storm, hærværk eller påkørsel er eksempler herpå, men også voldsomt sky- eller tøbrud betragtes som pludselig hændelse Skade, som skyldes forsømt vedligeholdelse samt slid, rust og tæring, virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af forsikringen - Skade, som omfattes af garanti - Skade, som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse - Skade som følge af alder, brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse - Skade, som omfattes af garanti - Skade omfattet af eller undtaget fra A og B (bygningsbrandforsikring) - Skade som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand - Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen omfattet skade på bygning - Tyveri eller hærværk på bygning under opførelse eller ombygning, medmindre ejendommen er beboet - Påregnelig skade, herunder dagligdagens almindelige hændelser, såsom ridser, skrammer, tilsmudsning eller lignende Ikke tyveri eller hærværk på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads Ikke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse Ikke punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder Kun genstande der er anbragt på deres blivende plads Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Kun i forbindelse med følgerne af en af forsikringen omfattet skade på bygning Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Ikke tyveri eller hærværk

10 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side 10 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade ved D Hus- og grundejerforsikring (anden bygningsbeskadigelse) Udstrømning af væsker, frostsprængning samt snetryk Skade som følge af tilfældigt udstrømmende væske (ikke udsivning eller dryp) fra ejendommens faste installationer (ikke nedløbsrør og tagrender) Skade ved frostsprængning af røranlæg og derved forvoldt vandskade, når skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning til/i tilstrækkeligt opvarmede rum/bygninger Skade som følge af snetryk Forsikringen dækker ikke - Skade som omfattes af garanti - Skade som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering - Udgifter til optøning Forsikrede genstande 1 Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende samt murede hegn og plankeværker 2 Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, feks varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger og antenner Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 Glas og spejle, der er bygningsbestanddele, samt wc-kummer, bidets, håndvaske og badekar Ikke skade på selve installationen, når årsagen er slid, rust eller tæring Ikke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse 4 Nedstøbte svømmebassiner samt bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning Andre bassiner er ikke omfattet af forsikringen 5 Haveanlæg, haveskulpturer mv og levende hegn Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostningerne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster 6 De på byggepladsen værende materialer, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse Bygningen betragtes som færdigopført, når der er foretaget færdigmelding Kun i forbindelse med følgerne af en af forsikringen omfattet skade på bygning Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted

11 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side 11 (Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter) Dækket Ikke dækket E Stikledningsforsikring Utæthed i stikledninger mv Utæthed i de i jorden liggende rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallation og skade som følge heraf Endvidere skade på de i jorden liggende el- og tv-kabler Ligger stikledninger udenfor forsikringsstedets grund, er de omfattet til hovedledning I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes tillige nødvendige udgifter til opsporing af utætheden samt omkostninger til udbedring og istandsættelse - Skade, som omfattes af garanti - Skade på eller fra rør og el-kabler, som ligger i eller under ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet - Skade på eller fra drænrør eller brønde - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne risiko (F, insekt- og svampeskadeforsikring) - Foranstaltninger til forebyggelse af utæthed i de i jorden liggende rør eller el- og tv-kabler F Insekt- og svampeskadeforsikring Insekt- og svampeangreb Bygningsskader, som er forårsaget af trænedbrydende svampe, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, medmindre der er tegnet forsikring i et andet selskab Træ er et organisk materiale; det vil derfor naturligt blive nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes Dette er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes Forsikringen dækker svampe- og rådskader, som skyldes, at der utilsigtet er kommet fugt til træet, samt at den angrebne bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder Forsikringen dækker skade som følge af angreb af træødelæggende insekter - Skade, som omfattes af garanti - Skade som følge af fejl, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til, feks fejl i materialer, konstruktion eller udførelse, eller indgreb i enkelte funktioner, feks lukning af ventilationsåbninger - Skade, som skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse - Rådskade på udvendige vinduer, døre, beklædninger og facadepartier samt udestuer, vinterhaver o lign - Svampe- og rådskade på sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister - Svampe- og rådskade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender - Svampe- og rådskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, feks udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, pergolaer eller plankeværker - Svampe- og rådskade på træfundamenter og træpilotering og skader, som stammer herfra - Svampe- og rådskader på kælderbeklædninger, dvs trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre - Skader af kosmetisk art, dvs skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, feks misfarvning på grund af blåsplint, dækkes ikke af forsikringen Ved angreb af træødelæggende insekter foretages udskiftning eller afstivning af det angrebne træ, såfremt det er påkrævet af hensyn til dettes bæreevne Ved angreb af husbukke foretages ligeledes bekæmpelse af disse Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Kun i forbindelse med følgerne af en af forsikringen omfattet skade Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted

12 Afsnit 2 Bygningsforsikring Side 12 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade ved G Udvidet rørskadeforsikring Utæthed i skjulte rør Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf, samt skade på skjulte el-varmekabler som findes i og under ejendommens bygninger, dog ikke i drivhuse Ved skjulte rør og el-varmekabler forstås sådanne, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i disse Endvidere de i jorden liggende rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallation samt el- og tv-kabler Disse i jorden liggende rør og kabler er udenfor forsikringsstedets grund omfattet til hovedledning I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes tillige nødvendige udgifter til opsporing af utætheden samt omkostninger til udbedring og istandsættelse Forsikringen dækker ikke - Skade som omfattes af garanti - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne risiko (F, Insekt og svampeskadeforsikring) - Skade som følge af frost i uopvarmede rum/bygninger, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning - Foranstaltninger til forebyggelse af utætheder i skjulte rør - Skade på eller fra drænrør - Skade på eller fra kabler i drivhuse Forsikrede genstande 1 Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende samt murede hegn og plankeværker 2 Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, feks varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger og antenner Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 Glas og spejle, der er bygningsbestanddele, samt wc-kummer, bidets, håndvaske og badekar 4 Nedstøbte svømmebassiner samt bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning Andre bassiner er ikke omfattet af forsikringen 5 Haveanlæg, haveskulpturer mv og levende hegn Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostningerne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted 6 De på byggepladsen værende materialer, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse Bygningen betragtes som færdigopført, når der er foretaget færdigmelding

13 Afsnit 3 Indboforsikring Side Geografisk område De forsikrede genstande er alene dækket, når de beror på ejendommen 18 Hvilke genstande er omfattet Indbo og andre private ejendele, som er anført i dækningsskemaet, som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for bortset fra 181 genstande, der omfattes af en familieforsikring, 182 guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, 183 penge, værdipapirer, ubrugte frimærker og feriemærker samt mønt- og frimærkesamlinger, 184 motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer - herunder windsurfere - samt dele hertil, medmindre de er særligt anført i dækningsskemaet 19 Hvilke skader og genstande er dækket Se dækningsskemaet side Hvorledes beregnes erstatningen 201 Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye inden for det sidste år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi) 202 For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) 203 For kortslutningsskade, og skade på cykler, film og lignende gælder følgende særlige regler: 2031 Kortslutningsskade Kortslutningsskade på husholdningsmaskiner, hobbyværktøj, radio-, video- og Tv-apparater, bånd- og pladespillere, computere og andet Edbudstyr, samt tilbehør hertil, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi), når skaden indtræffer i de første 2 år efter anskaffelsen I de følgende 4 år nedsættes erstatningen med 20% af genanskaffelsesprisen pr påbegyndt år Genstande, der er mere end 6 år gamle, erstattes ikke Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler Bliver beløbet - udregnet efter ovenstående regler - mindre end 200 kr, ydes ingen erstatning 2032 Cykler Cykler erstattes med følgende procenter af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel: Cyklens alder Procent Indtil 1 år 100% Indtil 2 år 90% Indtil 3 år 81% Indtil 4 år 73% Indtil 5 år 66% Indtil 6 år 59% Indtil 7 år 53% Indtil 8 år 48% Indtil 9 år 43% Indtil 10 år 39% Indtil 11 år 35% Indtil 12 år 31% Indtil 13 år 28% Indtil 14 år 25% Indtil 15 år 22% Indtil 16 år 19% Indtil 17 år 16% Indtil 18 år 13% Indtil 19 år og derover 10% Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstændig istandgjort, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel Cyklens stelnr skal oplyses - i modsat fald ydes ingen erstatning 2033 Film og lignende Private optagelser på film, bånd, manuskripter eller lignende erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale 204 Alm Brand kan erstatte en skade ved at 2041 sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden, 2042 godtgøre værdiforringelse, 2043 overtage genstandene mod at levere genstande svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande), 2044 overtage genstande mod at betale kontant erstatning 205 Forsikringssum - underforsikring Den forsikringssum, der er anført i policen med senere regulering, bør altid være tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande Viser det sig i skadetilfælde, at værdien af samtlige forsikrede genstande - hvad enten de er beskadigede eller ej - overstiger forsikringssummen på skadetidspunktet, erstattes tabet kun forholdsmæssigt

14 Indboforsikring Dækningsskema Forsikringen dækker den direkte skade ved Side 14 Dækket Ikke dækket A Brand mv Skade ved ildsvåde (brand) Skade ved lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede Skade ved eksplosion Skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand mv Forsikringen dækker ikke - Skade alene ved svidning eller smeltning (feks gløder fra tobaksrygning, pejs og stjernekaster), der ikke er en følge af ildsvåde - Skade ved overspænding (herunder induktion) forårsaget af lynnedslag eller lynudladning uden for det forsikrede - Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra som følge af medførte sprængstoffer - Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme Forsikrede genstande 1 Almindeligt privat indbo, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber Også brand eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når årsagen er tilfældigt teknisk eller mekanisk svigt Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder 2 Særligt privat indbo: Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio-, video- og Tv-apparater med tilbehør, computere og andet Edb-udstyr med tilbehør, pelsværk, skind, våben og spiritus 3 Cykler, hvis stelnummer kan oplyses Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen i pkt Knallerter eller dele hertil Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder 5 Robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 3 hk) Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder

15 Afsnit 3 Indboforsikring Side 15 Dækket Ikke dækket B Kortslutning Ved kortslutning forstås i denne sammenhæng en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem el-førende del og jord (stel), der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm C Indbrudstyveri Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, herunder lofts- og kælderrum, udhuse og garager - Skade på genstande, der er mere end 6 år gamle - Skade, som omfattes af garanti - Skade, som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement - Skade, som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse - Skade som følge af alder, brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse - Skade, der ikke overstiger 200 kr Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen i punkt 2031 Kun husholdningsmaskiner og hobbyværktøj samt tilbehør hertil Ikke varer i køle- og fryseanlæg Højst 5% af forsikringssummen i udhuse og garager Kun radio-, video- og Tv-apparater, bånd- og pladespillere, computere og andet Edb-udstyr samt tilbehør hertil Ikke i udhuse og garager

16 Afsnit 3 Indboforsikring Side 16 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade ved D Simpelt tyveri Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale Højst 10% af forsikringssummen Forsikringen dækker ikke - Glemte, tabte eller forlagte genstande - Tyveri fra boligen når den er ubeboet, udlånt eller udlejet - Tyveri fra uaflåsede og uaflukkede biler, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer - Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed Forsikrede genstande 1 Almindeligt privat indbo, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber Højst 2% af forsikringssummen i udhuse, garager eller for udvendig bagage på biler 2 Særligt privat indbo: Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio-, video- og Tv-apparater med tilbehør, computere og andet Edb-udstyr med tilbehør, pelsværk, skind, våben og spiritus Ikke i udhuse og garager Højst 5% af forsikringssummen ved tyveri fra bil og kun genstande, der har været anbragt i et fra bilens kabine adskilt og aflåst bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra 3 Cykler, hvis stelnummer kan oplyses Cykler skal være forsvarligt aflåst Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen i pkt Knallerter eller dele hertil 5 Robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 3 hk) Ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor eller andet udstyr

17 Afsnit 3 Indboforsikring Side 17 Dækket Ikke dækket E Ran og røveri Tyveri sket åbenlyst og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket (feks tasketyveri), og hvor der øjeblikkeligt gøres anskrig Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Hærværk Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt F Skade på genstande uden for bygning Højst 5% af forsikringssummen i udhuse og garager Ikke i udhuse og garager Kun både i bygning

18 Afsnit 3 Indboforsikring Side 18 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade ved G Udstrømning af væsker Skade som følge af tilfældigt udstrømmende væske (altså ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier eller fra andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover Nedløbsrør og tagrender betragtes i denne sammenhæng ikke som installationer Forsikringen dækker ikke - Skade som følge af frost i uopvarmede rum/bygninger, med mindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning - Skade opstået under påfyldning af olietanke eller andre beholdere - Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, med mindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud Forsikrede genstande 1 Almindeligt privat indbo, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber 2 Særligt privat indbo: Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio-, video- og Tv-apparater med tilbehør, computere og andet Edb-udstyr med tilbehør, pelsværk, skind, våben og spiritus 3 Cykler, hvis stelnummer kan oplyses Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen i pkt Knallerter eller dele hertil 5 Robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 3 hk)

19 Afsnit 3 Indboforsikring Side 19 Dækket Ikke dækket H Storm samt oversvømmelse Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- og tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb - Skade på genstande uden for bygning - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb - Skade som følge af nedbør, som trænger gennem utætheder og åbninger, der ikke er opstået som en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen - Stormskade, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen

20 Afsnit 4 Ansvarsforsikring Side 20 (Denne risiko er ikke medforsikret, hvis policen alene omfatter bygningsbrandforsikring og/eller indboforsikring) 21 Hvornår er man ansvarlig Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade Denne hovedregel - skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet Ansvarsforsikringens formål er at betale for Dem, hvis De har pådraget Dem et erstatningsansvar, og at friholde Dem, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod Dem Alm Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte Deres anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun Dem selv - ikke Alm Brand De kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen 22 Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr for personskade og kr for skade på ting (herunder dyr) Udover erstatning til skadelidte betales omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides 2332 ikke er en følge af, at sikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, 234 ansvar for skade forvoldt af hunde, 235 ansvar for skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer 2351 ejer, 2352 har til brug, lån, leje eller opbevaring, 2353 har til befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af, 236 ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer Forsikringen dækker dog ansvar for motordrevne haveredskaber under 5 hk Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne redskaber dækkes med færdselslovens summer 23 Hvilket ansvar er dækket Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i forsikringstiden pådrager sig for skade på person eller ting i egenskab af ejer eller bruger af ejendommen, bortset fra 231 ansvar for skade i forbindelse med en i eller på ejendommen dreven erhvervsvirksomhed, 232 ansvar, der udelukkende støttes på aftaler, 233 ansvar for forurening af eller gennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på ting Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden 2331 er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Fritidshusforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 22-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere