Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S"

Transkript

1 Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

2 Indhold Introduktion Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald Ansvarlig Formål med modtageordning Generelle regler for modtageordningerne... 5 Tidsrum... 5 Varsling... 6 Mængder... 6 Dispensation fra afleveringspligt... 6 Art... 6 Ejendomsretten... 6 Ansvar... 6 Yderligere oplysninger Vurdering af behov for ændringer i modtagefaciliteter... 7 Ajourføring Afgiftsstruktur... 7 Olie- og kemikalieaffald... 8 Maskinslop... 8 Olieholdigt tankskyllevand og ballastvand... 9 Rester og blandinger af skadelige flydende stoffer i bulk... 9 Kloak- og badespildevand... 9 Dagrenovation... 9 Sygehusaffald... 9 Lastrester Affaldstyper, indsamlings- og bortskaffelsesmåde, priser MARPOL annex I MARPOL annex II MARPOL annex III MARPOL annex IV

3 MARPOL annex V Containertype og mærkning Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere Godkendte affaldsbehandlere Mængdeopgørelse Varslingsskrivelse Ansvar og kontrolforanstaltninger Konsultation med brugerne Klageadgang

4 Introduktion Denne affaldshåndteringsplan er gældende for trafik-, industri- og fiskerihavnen i Grenaa. Alle skibe der anløber danske havne har pligt til at aflevere affald på havnen. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med senere frembragt affald, kan afleveres til en senere havn. 1. Lovgrundlaget Gyldige nationale og internationale retsforskrifter, reglementer og anbefalinger: MARPOL konventionen (The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 73 / 78). Ikrafttrådt 1. juli Helsingfors-konventionen af 1992 med senere anbefalinger. EU-direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 med ikrafttræden den 28. december 2002 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, og som ændret ved EU-direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe. Lov nr. 476 om beskyttelse af havmiljøet af 30. juni 1993 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnens affaldsplaner. Reglernes betydning I medfør af førnævnte regler har Grenaa Havn A/S etableret modtageordninger for affald fra skibe, der normalt anløber havnen. Modtageordningerne skal have en tilstrækkelig kapacitet til at opfylde behovet for aflevering, uden at skibene forsinkes unødigt. Hvornår må skibe udlede affald I henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet må der på dansk søterritorium ikke ske udtømning af olie, skadelige flydende stoffer eller øvrigt affald. Havmiljølovens 20 tillader udtømning af kloakspildevand (afløbsstoffer eller andet affald fra toiletter, hospitalsrum og rum, hvori der findes levende dyr) såfremt: - udtømningen foretages under anvendelse af et godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand og spildevandet ved udløb fra anlægget ikke frembringer synlige spor i havet, 4

5 - spildevandet er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg, og udtømningen sker i en afstand af mindst 4 sømil fra nærmeste kyst, eller - udtømningen foretages i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Foretages udtømningen fra en tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand, skal skibets fart være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed. 2. Ansvarlig Bestyrelsen i Grenaa Havn A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af denne plan for havnens affaldshåndtering. Administrerende direktør Henning Haugaard Laursen, Neptunvej 1, 8500 Grenaa, er ansvarlig for planens gennemførelse samt vedligeholdelse. Grenaa Havn A/S kan kontaktes på telefon , att. miljøansvarlig Kirsten H. Schmidt, vedrørende havnens modtageordninger. 3. Formål med modtageordning Ved etablering af effektive modtageordninger medvirker havnen til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det smidigt for skibe, som anløber Grenaa havn at aflevere deres affald i stedet for at udlede / dumpe det i havet. Grenaa havn stiller de ønskede faciliteter til rådighed for skibene, dvs. at skibe anløbet Grenaa havn afleverer driftsaffald på kajen i de dertil udleverede containere, hvorefter de afhentes af Grenaa Havns personale. Grenaa Havn A/S ønsker ikke at skibspersonale selv afleverer affald til miljø- / opsamlingsstationerne, hvorfor der heller ikke er skiltet med dette på Grenaa havn. 4. Generelle regler for modtageordningerne I henhold til gældende lovgivning har Grenaa Havn A/S etableret modtageordninger for affald fra skibe. Under forudsætning af, at nedennævnte specificerede betingelser opfyldes, kan driftsaffald leveres afgiftsfrit til havnen. Grenaa Havn A/S har dog outsourcet modtagelsespligten af olieslop/ maskinslop, som stammer fra skibstransport til Nord A/S. (Nord A/S er beliggende på Grenaa Havn). Nord A/S modtager førnævnte driftsaffald iht. Grenaa Havns godkendte affaldsplan. Tidsrum Grenaa Havn A/S modtager inden for havnens normale arbejdstid rimelige mængder driftsaffald overalt på havnen. 5

6 Havnens arbejdstid er iht. gældende taksthæfte. Se Såfremt afhentning/modtagning skal finde sted uden for normal arbejdstid og/eller bestilling ikke iht. Bekendtgørelse nr stk. 2, skal der betales for afhentning og modtagning. Varsling Varsling er iht. gældende taksthæfte. Se Mængder Ligger skibet kun i havnen uden for normal arbejdstid modtages rimelige mængder driftsaffald jf. Bekendtgørelse nr , stk. 2 vederlagsfrit, hvis skibet kan dokumentere, at afleveringen ikke er mulig indenfor normal arbejdstid. Til rimelige mængder regnes maksimalt den mængde driftsaffald, skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra forrige havn, dog maks. 1 m3. Mængder ud over ovennævnte kan afhentes/modtages mod betaling jvf. gældende takstblad. Se Dispensation fra afleveringspligt Miljøstyrelsen kan, efter indstilling fra havnen, dispensere fra skibenes afleveringspligt. Dispensation kan gives til skibe i fast rutefart, hvor der er aftalt en fast rutine for håndtering af affald. Art Olieaffald samt ballast- og tankskyllevand indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter IMDG koden eller emulgerede stoffer modtages kun efter særskilt aftale og udenfor modtage ordningen. Ejendomsretten Ved aflevering af normalt driftsaffald til havnens modtageordninger overgår ejendomsretten til Grenaa Havn A/S, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg. Ansvar Skibet og dets rederi, der anvender havnens modtageordninger, er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger fra skibsføreren om affaldets art, sammensætning, mængde samt for lækage på grund af eget defekt materiale eller fejlbetjening af eget materiel. 6

7 Ansvarligholdelse gælder også skade, som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Den ansvarlige for skibet kan, ifølge bekendtgørelsen, straffes med bøde, hvis man undlader at anmelde affaldet, eller med fængsel, hvis der er udvist grov uagtsomhed. Yderligere oplysninger Affaldshåndteringsplanen for Grenaa Havn A/S træder i kraft per 13. juli 2013, og erstatter samtlige tidligere gældende ordninger. Kontaktperson vedrørende affaldshåndteringsplanen, som er miljøansvarlig: Grenaa Havn A/S Økonomidirektør, Kirsten Hvid Schmidt Neptunvej Grenaa Telefon Vurdering af behov for ændringer i modtagefaciliteter Havnens personale foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet. Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet. Ajourføring Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affalds-håndteringsplan med henblik på at foretage nødvendig revision. 6. Afgiftsstruktur Betaling for modtagelse og håndtering af driftsaffald fra skibe er indeholdt i den normale skibs- og kajafgift. (Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale takster). Grenaa Havn A/S vil dog kræve særskilt betaling i følgende tilfælde: 7

8 - Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret fra skibet, er større end den mængde affald, skibet ved normal drift - under hensyntagen til skibets størrelse og type ville frembringe siden sidste havneanløb. - Hvis et skib ønsker at aflevere affald uden for havnens almindelige arbejdstid. - Hvis skibet ikke betaler normal skibs- og kajafgift. - Hvis skibet ikke henholder sig til Bekendtgørelse nr stk. 2 ved indsendelse af anmeldelse af det driftsaffald, der ønskes afleveret. Forsinkelser uanset årsag, herunder forgæves fremmøde eller levering af eksempelvis slopvand med lavere pumpehastighed end forudsat, vil blive debiteret skibet i henhold til taksthæfte. Se Ethvert skib, som ikke har betalt normal skibs- og kajafgift, skal betale for anvendelse af havnens modtageordninger jvf. gældende taksthæfte. Se Olie- og kemikalieaffald Olie- og kemikalieaffald i form af driftsaffald modtages i rimelige mængder overalt på havnen. Affaldet afhentes med tankvogn hvortil skibet selv må pumpe via international standardkobling. Til rimelige mængder regnes maksimalt den mængde skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra forrige havn, dog maks. 1 m 3. Olie- og kemikalieaffald, der ikke er driftsaffald, må skibet og/eller virksomheden selv foranledige og bekoste afleveringen af til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter IMDG koden eller emulgerede stoffer modtages kun efter særskilt aftale og udenfor modtageordningen. Maskinslop Maskinslop modtages i rimelige mængder overalt på havnen. Affaldet afhentes med tankvogn hvortil skibet selv må pumpe via international standardkobling. Maskinslop udover rimelige mængder afregnes iht. Nord A/S. Der opkræves tillæg for maskinslop hvis: - Skibets pumpehastighed er mindre end 3 m 3 /time. - Der er tale om ikke-pumpbart slopolie, som godkendes afleveret i fade eller tromler, hvor emballagen efterfølgende skal destrueres. - Olien er forurenet. - Hvis skibet afleverer mere end den mængde, der i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil være oparbejdet på rejsen fra forrige havn. 8

9 Olieholdigt tankskyllevand og ballastvand Virksomheder og/eller rederier der afskiber eller modtager mineralske, vegetabilske eller animalske olier skal selv modtage ballast- og tankskyllevand der indeholder disse stoffer, og må selv foranledige og bekoste afleveringen til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Grenaa havn kan efter særskilt aftale og udenfor modtageordningen foranledige dette. Rester og blandinger af skadelige flydende stoffer i bulk Virksomheder og/eller rederier, der afskiber eller modtager skadelige flydende stoffer i bulk, og virksomheder der reparerer kemikalieskibe, skal selv modtage ballast- og tankskyllevæske, som indeholder disse stoffer, og må selv foranledige og bekoste afleveringen til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Grenaa havn kan efter særskilt aftale og udenfor modtageordningen foranledige dette. Kloak- og badespildevand Grenaa Havn A/S modtager ikke kloak- og badespildevand, men kan ved særskilt aftale foranledige afhentning af ovennævnte med tankbil fra lokal kloakservice. Dagrenovation Almindeligt driftsaffald fra skibe kan afleveres i affaldscontainere, der bestilles hos Grenaa Havn A/S' driftsafdeling. Kabysaffald afleveres i affaldscontainere mærket Galley Garbage. Kabysaffald må ikke blandes med andet affald. Der modtages rimelige mængder driftsaffald. Til rimelige mængder regnes 1 m 3, eller maksimalt den mængde skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra sidste havn. Sygehusaffald Sygehusaffald modtages ikke af Grenaa Havn A/S. Skibet eller dets agent sørger selv for bortskaffelse til godkendt modtager. Lastrester For modtagelse af lastrester betales vederlag jvf. gældende taksthæfte. Se 9

10 7. Affaldstyper, indsamlings- og bortskaffelsesmåde, priser MARPOL annex I Olieslop der stammer fra transport, så som brændstof, maskinslop, tankskyllevand og beskidt ballastvand. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde: Før afhentning af affald skal der, iht. Bekendtgørelse nr stk. 2, rettes bindende varsel til Nord A/S. (Grenaa Havn A/S har outsourced modtagelsespligten af ovennævnte til Nord A/S). Bestillingen foretages ved indsendelse af anmeldelsesformular. MARPOL annex II Rester og blandinger af flydende stoffer, der transporteres i bulk - kemikalier. Affald af denne karakter skal afleveres og bortskaffes af den virksomhed og/eller ladningsejer der afskiber eller modtager disse produkter. Omkostningerne til bortskaffelse af affaldet er et anliggende mellem skibet eller dets agent, der afregner direkte til godkendt modtagestation. Ved brug af assistance fra Grenaa Havn A/S vil dette blive faktureret jf. gældende taksthæfte. Se MARPOL annex III Skadelige stoffer transporteret i pakket form. Affald af denne karakter skal afleveres og bortskaffes af den virksomhed og/eller ladningsejer der afskiber eller modtager disse produkter. Omkostningerne til bortskaffelse af affaldet er et anliggende mellem skibet eller dets agent, der afregner direkte til godkendt modtagestation. Ved brug af assistance fra Grenaa Havn A/S vil dette blive faktureret jf. gældende taksthæfte. Se MARPOL annex IV Grenaa Havn A/S modtager ikke kloak- og badespildevand, men kan ved særskilt aftale foranledige afhentning af ovennævnte med tankbil fra lokal kloakservice. 10

11 MARPOL annex V Driftsaffald defineres som affald, der er fremkommet som en naturlig del af skibets drift. Før afhentning og bortskaffelse af driftsaffald skal der iht. Bekendtgørelse nr stk. 2, rettes bindende varsel til Grenaa Havn A/S. Bestilling foretages ved indsendelse af anmeldelsesformular for affald. Grenaa Havn A/S' driftsafdeling vil normalt, efter anmodning, opstille én 600 liters affaldscontainer ved det enkelte skib til brug for henholdsvis kabysaffald, brændbart affald og restaffald. Der kan efter behov rekvireres ekstra affaldscontainere. Affaldscontainerne vil løbende blive tømt ved godkendt modtager og henholdsvis blive sendt til forbrænding eller deponeret på godkendt deponi. 8. Containertype og mærkning Til indsamling af almindelig drifts- og kabysaffald leverer Grenaa Havn A/S' driftsafdeling 1 stk. 600 liters minicontainere til skibssiden, når skibet har anmodet om dette. Containeren vil være mærket med henholdsvis Galley Garbage, Inflammable og Waste (not gally / not paper). Er der andet affald i form af jern, stål, tromler, dunke og tomme malerbøtter m.m. skal dette være oplyst og behørig afmærket ved levering. Sådanne affaldstyper skal afleveres særskilt ved siden af containerne. 9. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere Modtageordningerne er placeret som angivet på vedlagte kortbilag (bilag 2), med "waste site" centralt placeret på fiskerihavnen og på den nordlige del af industri- og trafikhavnen. Der er vedlagt en brugerinformation (bilag 3), som er en affaldshåndteringsplan beregnet som information til det enkelte skib. Ved fremsendelse af "Anmeldelsesformular for Affald" (bilag 4) vil Grenaa Havn A/S foranledige fremføring af affaldscontainere til skibet. Ved normale anløb opstilles der én container ved skibet. Affaldscontaineren på 600 liter, vil være mærket med Gally Garbage (kabysaffald), Inflammable (brændbart) og Waste (not gally / not paper) (ikke brændbart). 11

12 Godkendte affaldsbehandlere Firma Adresse Postnr. og by Nord A/S Kattegatkajen 15 B 8500 Grenaa Telefon Dansk Olie Genbrug A/S Vest Djurslands Spildolie Depot ApS Djursland Kloak- Service ApS Juelsmindevej Kalundborg Tempovej Grenaa Abildgårdsvej Trustrup Reno Djurs I/S Nymandsvej Balle rs.dk Fornæs Renseanlæg Grenaa Forbrændingsanlæg Langagervej Grenaa Kalorievej Grenaa Mængdeopgørelse Grenaa Havn A/S foretager mængdeopgørelse ud fra de informationer det enkelte skib oplyser på anmeldelsesformularen. Ud over skibenes oplysninger, foretages der supplerende kontrol af affaldsmængderne i forbindelse med afhentning til destruktion samt forbrænding. 11. Varslingsskrivelse Skibe, der anløber Grenaa havn, skal udfylde en formular med oplysninger om, hvilke typer og mængder af affald der ønskes afleveret iht. Bekendtgørelse nr stk. 2 og 13 stk.2. Anmeldelsesformular kan rekvireres hos Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, 8500 Grenaa på telefon , per telefax , per og på havnens hjemmeside 12

13 12. Ansvar og kontrolforanstaltninger Tilsynet med Grenaa Havn A/S' overholdelse af etablering af modtagefaciliteter varetages af Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Tlf , For så vidt angår modtageordningen for slopolie og olieholdigt spildevand, som er outsourced til Nord A/S, er der udstedt miljøgodkendelse af Norddjurs Kommune, Miljøafdelingen, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro. Tilsynet med skibenes overholdelse af afleveringspligt påhviler Miljøstyrelsen. 13. Konsultation med brugerne Grenaa Havn A/S vil én gang årligt holde møde med sine kunder og brugere angående affaldsbehandlingen. Der vil desuden i forbindelse med skibsanløb være etableret sikkerhedsråd som løbende vil blive konsulteret vedrørende det enkelte skibsanløb. I forbindelse med den årlige konsultation med berørte parter vil dagsordenen være: 1. Affaldshåndteringsplanens funktionalitet. 2. Behovet for modtagefaciliteter. 3. Placering og adgang til modtagestationerne. 4. Omkostninger ved brug af faciliteterne. 5. Tilstrækkelighed af modtagefaciliteter. 6. Mængder af leveret affald. 7. Mulighederne for at minimere / maksimere affaldsmængderne. 8. Planens funktionalitet i forhold til aktiviteterne på havnen. 9. Affaldsbortskaffelse. 10. Genbrugsmuligheder. Desuden sendes denne plan til høring hos Grenaa havns brugere, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 2010, Dansk Transport og Logistik, Danmarks Skibsmæglerforening, Bilfærgernes Rederiforening samt Danmarks Fiskeriforening. 14. Klageadgang Såfremt et skib eller dettes agent vurderer, at der ikke er tilstrækkelige modtagefaciliteter kan der rettes direkte henvendelse til Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, 8500 Grenaa, på telefon , fax , Ligeledes kan klageformular rekvireres hos Grenaa Havn A/S på ovennævnte adresse samt på havnens hjemmeside Klageformularen fremsendes til Grenaa Havn A/S, som sender kopi af klagen til Miljøstyrelsen. 13

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2012-2015 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger er til brug for Miljøstyrelsens samlede vurdering af affaldsplanen

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S 2016 2019 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordning 2. Lovgrundlaget 3. Ansvarlig i havnen 4. Generelle

Læs mere

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA.

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Havnefoged John Hakmann Havnefoged John Hakmann Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr.

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Fredericia Havn Shell Terminalen Middelfart Havn Side 1 af 22 Indhold Introduktion... 3 1. Lovgrundlaget... 3 Reglernes betydning... 4 2.

Læs mere

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Indledning: SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN fik sammen med Spodsbjerg Fiskerihavn sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af

Læs mere

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Affaldsplan For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Forfatter: Birgit K. Hansen Oprettet den 2. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-216968 Sags nr. 480-2015-81857

Læs mere

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Praktiske erfaringer med affaldshåndtering i danske havne Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne Regler EU direktiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD FRA SKIBE I KOLDING HAVN 2014 v1.1 1 Side 1.0 Lovgrundlaget 3 2.0 Formål med modtagerordningerne 3 3.0 Ansvarlig i havnen 4 4.0 Generelle regler for modtagerordninger

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012 Vejledning om udarbejdelse af affaldsplaner for modtagelse og håndtering af affald fra skibe af 10. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1. Indledning...3 1.1. Definitioner...3 1.2. Modtagefaciliteter...4

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1)

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1) Bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Bilag 1 Bilag 2 Anmeldelsesformular på engelsk Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via:

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej 108 9300 Sæby Att.: Martin Thomsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5 Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 LOVGRUNDLAG 4 REGULATIVETS OMRÅDE 4 BENYTTELSESPLIGT 4 3.

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere