Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen"

Transkript

1 Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø

2 Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen er for nye bygninger at kontrollere, om bygningen lever op til BR10 s energikrav For eksisterende bygninger er BR10 s krav gældende for renoveringer 2

3 Indhold Baggrund for skærpede krav Energikrav til nyt byggeri Energikrav for tilbygninger Krav til ventilation og installationer Energikrav til eksisterende byggeri og renovering 3

4 Energipolitik i Europa 3 x 20 % Handlingsplan - Det Europæiske Råd - marts 2007 Reducere udledningen af klimaskadelige drivhusgasser med 20 % inden 2020 Nedbringe energiforbruget med 20 % inden 2020 Indfase 20 % vedvarende energi i EU's samlede energimiks inden

5 EU-Bygningsdirektiv (EPBD) EU-direktiv 2002/91 om bygningers energimæssige ydeevne Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Besparelser et væsentligt mål for at nedbringe forbruget i bygninger, der udgør ca. 40 % af energiforbruget i Europa 5

6 Recast af EPBD vedtaget Trådte i kraft i 9 juli 2010, med 2 år til implementeringen I 2020 skal alle nye bygninger være nearly zero energy En stor del rest-energibehovet skal dækkes af VE Den offentlige sektor skal gå forrest i 2018 skal nye bygninger være nearly zero energy MS skal udstikke en køreplan for at forøge antallet af lavenergibygninger ( nearly zero energy buildings) MS skal senest i 2011 udstikke en køreplan for finansielle og andre incitamenter 6

7 Stramme energikrav til nye bygninger i regeringens strategi, april 2009 Initiativ 1: Energikrav til nye bygninger i 2010, 2015 og 2020 I 2010 reduceres med 25% I 2015 reduceres med 50% samlet. Energirammen bliver 57% lavere og der indføres en energifaktor for fjernvarme på 0,8 I 2015 evalueres nødvendige initiativer for at reducere med mindst 75% i 2020 Desuden udstikke en køreplan mod plus-energibygninger 7

8 Energibehovet i nybyggeriet i % af 2006 krav <

9 BR10 Trådt i kraft 30. juni 2010 med overgangsordning til 30. december 2010 SBi-anvisning 213 om bygningers energibehov SBi-anvisning 230 om BR10 tilgængelig på 9

10 Kapitel 7 Energiforbrug 7.1 Generelt 7.2 Energirammer for nye bygninger 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger 7.4 Ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. 7.5 Sommerhuse 7.6 Mindste varmeisolering Ej omfattet: væksthuse (f.eks. gartnerier), avls- og driftsbygninger, uopvarmede bygninger og bygninger opvarmet til mindre end 5 C 10

11 7.2. Energirammer for nye bygninger Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. Varme + 2,5 x el + overtemperatur bidrag fra VE Krav til bygningens lufttæthed (gælder ikke < 15 C) Mindstekrav til isoleringsevne af bygningsdele Mindstekrav til isoleringsevne af klimaskærm som helhed (dimensionerende transmissionstab) Beregningsforudsætninger i bilag 6 11

12 Energiramme BR10 En bygning opfylder mindstekravet i BR 2010, hvis det samlede behov for tilført energi (kwh/m 2 pr. år) til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og (belysning) højst er: andre bygninger boliger hvor A er det opvarmede etageareal. (ca. 75 % af mindstekravet i BR08 når alle bygninger betragtes gl. klasse 2) Lufttæthed: 1,5 l/s pr. m 2 (ingen skærpelse ift. BR08) 12

13 Bygninger opvarmet til mellem 5 og 15 C Samme energiramme som bygninger opvarmet til 20 C Uanset temperaturniveau eftervises energirammen ved at benytte en indetemperatur på 15 C Der henvises til Arbejdstilsynets vejledning om temperaturer på faste arbejdssteder

14 Opvarmet etageareal Ved det opvarmede etageareal forstås det samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der er opvarmede Det opvarmede etageareal kan ikke omfatte rum, der ikke er indeholdt i bygningens etageareal 14

15 Bygninger med blandet brug Bilag 6: I bygninger med blandet brug, f.eks. hvor der er både boliger og butikker, opdeles etagearealet i afsnit med samme brug Ved fastlæggelse af energirammen for bygningen anvendes den samme opdeling Hvis hovedanvendelsen udgør mindst 80% af det samlede etageareal, regnes anvendelsen helt som hovedanvendelsen 15

16 Lavenergibygninger klasse 2015 En bygning er lavenergibygning klasse 2015, hvis det samlede behov for tilført energi (kwh/m 2 pr. år) til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og (belysning) højst er: andre bygninger boliger hvor A er det opvarmede etageareal. Energifaktor ved fjernvarme: 0,8 Lufttæthed: 1,0 l/s pr. m 2 16

17 Tillæg til energirammen I sammenbyggede boliger (dvs. fx etage-boliger og rækkehuse) gives der et tillæg til energirammen, som svarer til det ekstra behov, hvor der er mekanisk udsugning, som giver mere end 0,3 liter/sek. pr m². 130 (q-0,3) kwh/m² pr. år Erstattes af behovsstyring af ventilationen I BR10 gives der også tillæg til energirammen for lavenergibygninger 17

18 Tillæg til energirammen For bygninger eller bygningsafsnit med behov for f.eks. et højt belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der modsvarer energiforbrug hertil Gælder også for lavenergibyggeri

19 Hvordan opfyldes lavenergi klasse 2015 Reduktion af kuldebroer Ekstra isoleringstykkelse i vægge og loft Brug af højisolerende ruder Optimal udnyttelse af solindfald og dagslys, herunder orientering af bygning i forhold til sol- og skyggeforhold Energieffektiv ventilation Udjævning af temperaturændringer over døgnet ved brug af materialer indendørs med høj varmekapacitet 19

20 Nye lavenergiklasser 2020 på vej Økonomi og Erhvervsministeren lover i forbindelse med et samråd i energiudvalget, at 2020 energikravene til nybyggeriet vil være klar i foråret

21 Eftervisning Eftervisning af kravene, foretages vha. SBi-anvisning 213 og Bygningers Energibehov, Be10 I beregningen medtages: Bygningens klimaskærm Bygningens placering og orientering, herunder dagslys og udeklima Varmeanlæg og varmtvandsforsyning Bygningens varmeakkumulerende egenskaber Eventuelt ventilationsanlæg og klimakøling Solindfald og solafskærmning Naturlig ventilation Det planlagte indeklima. Der kan også tages hensyn til: Solvarme, Kondenserende kedler, Solceller, Varmegenvinding, Varmepumper, Køling med ventilation om natten, Brændeovne, (Vindmøller), (Faseskiftende materialer) 21

22 Krav til mindste dim. transmissionstab Selvom energirammen er opfyldt, må det dimensionerende transmissionstab for bygninger, eksklusive vinduer og døre ikke overstige: BR10 1 etage: 5 W pr. m² klimaskærm 2 etager: 6 W pr. m² klimaskærm 3 etager og derover: 7 W pr. m² klimaskærm Lavenergibygninger klasse etage: 4 W pr. m² klimaskærm 2 etager: 5 W pr. m² klimaskærm 3 etager og derover: 6 W pr. m² klimaskærm 22

23 Mindste isolering ubrudt isolering 4 W/m² ca. 32 cm 5 W/m² ca. 25 cm 6 W/m² ca. 21 cm 7 W/m² ca. 18,5 cm 8 W/m² ca. 16 cm 23

24 Dokumentation af lufttæthed Krav til bygningers lufttæthed Det er utilsigtede utætheder der ledes efter Tilsigtede åbninger lukkes eller forsegles Luftskiftet må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² etageareal ved 50 Pa, dog 1,0 l/s pr. m² for LEB 2015 Kan kræves eftervist ved måling 24

25 Mindste varmeisolering BR08 BR10 U-værdi U-værdi W/m² K W/m² K Ydervægge mv. 0,40 0,30 Skillevægge mod kolde rum 0,50 0,40 Etageadskillelser mod kolde rum 0,40 0,40 Etageadskillelse i fm. gulvvarme 0,70 0,50 Terrændæk 0,30 0,20 Loft- og tagkonstruktioner 0,25 0,20 Vinduer og yderdøre 2,00 1,80 25

26 Maksimale linietab Linjetab W/m K Ydervægsfundamenter 0,40 Fundamenter v. gulvvarme 0,20 Samling, ydervæg og vinduer 0,06 Samling, tag og vinduer 0,20 26

27 Ændret anvendelse og tilbygninger Tre muligheder for at opfylde energikravene i BR 1. Mindste isolering af bygningsdele Max 22% vinduer 2. Varmetabsramme Kan ændre U-værdier og linjetab (max som for nybyggeri) og vinduesarealer i tilbygningen, men varmetabet må ikke overstige det man vil få ved 1 3. Energiramme 27

28 Mindste varmeisolering v. tilbygning U-værdi i W/m²K BR08 BR10 Rumtemperatur: / +5 Ydervægge mv. 0,20 0,15 / 0,25 Skillevægge mod kolde rum 0,40 0,40 / 0,40 Etageadskillelser mod kolde rum 0,40 / 0,40 Terrændæk 0,15 0,10 / 0,15 Terrændæk m. gulvvarme 0,12 Loft- og tagkonstruktioner 0,15 0,10 / 0,15 Vinduer og yderdøre 1,50 1,40 / 1,50 Ovenlysvinduer og kupler 1,80 1,70 / 1,80 28

29 Maksimale linjetab BR10 W/m K Tilbygn. W/m K Rumtemperatur: +15 / +5 Fundamenter 0,40 0,12 / 0,20 Fundamenter v. gulvvarme 0,20 Samling, ydervæg og vinduer 0,06 0,03 / 0,03 Samling, tag og vinduer 0,20 0,10 / 0,10 29

30 Sommerhuse Skærpede U-værdikrav og linjetab samme krav som enkeltforanstaltninger Gælder nu også v. ombygning m.v. under forudsætning af rentabilitet. Varmetabsramme skal bruges hvis > 30% vinduer ønskes mindstekrav i 7.6 skal opfyldes, dog kan massive ydervægge af f.eks. træ eller letbeton eller teglblokke med U-værdi bedre end 0,50 W/m²K accepteres Krav til vinduers energitilskud (- 33 kwh/m 2 pr. år) 30

31 Energiramme for tilbygninger Energirammen bestemmes for hele bygningen: Etageareal i oprindelig bygning + tilbygning Energibehovet beregnes kun for tilbygningen 31

32 Mekanisk ventilation i boliger I andre beboelsesbygninger (end enfamiliehuse med naturlig ventilation) skal grundluftsskifte tilvejebringes med et ventilationsanlæg med indblæsning, udsugning og varmegenvinding

33 Enfamiliehuse Enfamiliehuse er huse med én bolig, herunder sommerhuse, samt dobbelthuse, rækkehuse, gruppehuse, kædehuse og lignende, hvor boligerne ikke er adskilt ved et vandret lejlighedsskel

34 Behovsstyret ventilation I andre beboelsesbygninger (end enfamiliehuse med naturlig ventilation) kan der benyttes behovsstyret ventilation med luftskifte på mindst 0,3 l/s pr. m² Styring efter behovet vil i boliger normalt omfatte styring efter fugtforholdene. Behovsstyring kan også f.eks. inkludere en manuelt betjent emhætte

35 Forcering Herudover skal luftskiftet i køkken, baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges mindst til følgende: Køkken 20 l/s Baderum 15 l/s Særskilt wc-rum og bryggers 10 l/s

36 Ventilationsanlæg Varmegenvinding: Min. 70 % Varmepumpe: COP Min. 3,6 Maks. SEL J/m³ Mekanisk udsugning 800 Mek. vent. i enkelt bolig CAV VAV 2.100

37 Kedler Olie-kedler skal have en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 93 pct. ved fuldlast og 98 pct. ved dellast Gas-kedler skal have en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 96 pct. ved fuldlast og 105 pct. ved 30 pct. dellast Kedler til fyring med biobrændsel og bio-masse skal have en virkningsgrad, der opfylder kedelklasse 3 i DS/EN 303-5

38 Cirkulationspumper Cirkulationspumper i varme-, varmtvands- og køleanlæg skal være A-mærkede eller opfylde tilsvarende energimæssige krav hertil For store pumper, der ikke er omfattet af A mærkningen, henvises til bestemmelserne om pumper i DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium

39 Varmepumper væske/vand (jordvarmeanlæg) Størrelse / normeffekfaktor gulvvarme radiator 0-3 kw 3,0 2,6 3-6 kw 3,6 2,8 > 6 kw 3,7 3,0

40 Varmepumper (2) Luft/vand varmepumper tilsluttet gulvvarme skal have en normeffektfaktor på mindst 3,2 Luft/vand varmepumper tilsluttet radiatorer skal have en normeffektfaktor på mindst 2,7 Luft/luft varmepumper skal have en norm-effektfaktor på mindst 3,6 Brugsvandsanlæg forsynet fra varmepumpe skal mindst have en COP ved brugsvands-tapning på 3,1

41 Små kraftvarmeanlæg Totalvirkningsgraden inklusive varmeproduktion skal være mindst 80% for anlæg med sterlingmotor, stempelmotor eller brændselsceller Små kraftvarmeanlæg er anlæg med en varmeydelse på højst 120 kw

42 Eksisterende bygninger Ændret anvendelse - til et andet formål, der indebærer et væsentligt større energiforbrug Inddragelse af et udhus til beboelse JA Kontorejendom der ændres til beboelse NEJ Beboelse der ændres til kontor JA (men kun belysning) Tilbygninger Uanset størrelse Større ombygning Berører > 25% af klimaskærmen eller koster > 25% af ejendomsværdien (- grundværdi). Ombygning enkeltforanstaltninger 42

43 Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Hjemmel i byggeloven til at stille krav selv ved små ændringer Krav til U-værdi og linjetab Krav til energitilskud for vinduer Krav om rentabel efterisolering ved vedligeholdelse, fx Ny tagpapdækning på eksisterende tagpaptag Nyt tegltag Byggetekniske forhold kan bevirke at arbejde ikke kan udføres rentabelt eller fugtteknisk forsvarligt Udføre mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet 43

44 Mindste varmeisolering v. ombygning, vedligeholdelse og udskiftning, BR10 U-værdi [W/m² K] Ydervægge mv. 0,20 Skillevægge 0,40 Etageadskillelser Terrændæk 0,12 Loft- og tagkonstruktioner 0,15 Yderdøre, porte, lemme, ovenlysvinduer 1,65 (1,40 i 2015) Maksimale linjetab [W/mK] Fundamenter 0,12 Samling mellem vinduer/døre og ydervægge 0,03 Samling mellem tag og ovenlys 0,10 44

45 Solvarme Ved nybyggeri eller renovering af bygninger udenfor eksisterende fjernvarmeområder, hvor forventet varmtvandsforbrug overstiger 2000 liter pr. døgn, skal der etableres solvarmeanlæg 45

46 Energitilskud fra vinduer Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end: - 33 kwh/m² pr. år for facadevinduer (-17 kwh/m² pr. år i 2015) og - 10 kwh/m² pr. år for ovenlysvinduer (0 kwh/m² pr. år i 2015) Overfladetemperaturen på vinduesrammer må ikke være lavere end 9,3 C (v. 20 C inde og 0 C ude) 46

47 E ref = I g w G U w = 196,4 g w 90,36 U w Hvor: I er solindfald korrigeret for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen. g w er Total solenergitransmittans for vinduet. G Gradtimer i fyringssæsonen baseret på en indetemperatur på 20 C. U w Varmetransmissionskoefficient for vinduet. Solindfaldet I og antallet af gradtimer G i løbet af fyringssæsonen er bestemt ud fra referenceåret DRY. Solindfaldet gennem vinduer afhænger af vinduernes orientering og der er derfor benyttet et referencehus med følgende vinduesfordeling: Nord 26 pct. Syd 41 pct. Øst/vest 33 pct. Beregningen foretages for et referencevindue på 1,23 x 1,48 m. For døre med glas beregnes energitilskuddet for en referencedør på 1,23 x 2,18 m. Energitilskuddet E ref er et relevant udtryk til at sammenligne forskellige vinduer og glasdøres ydeevne i opvarmningssæsonen. Med hensyn til gener af solindfald og eventuel overophedning om sommeren må der eventuelt foretages en særskilt vurdering heraf. Selvom E ref er baseret på nyttiggørelsen af solenergitransmissionen gennem vinduer og glasdøre i et enfamiliehus anvendes E ref også til sammenligning mellem vinduer ved udskiftning i andre bygninger end boliger. Her bør der ved vinduesudskiftning også foretages en vurdering af et evt. behov for solafskærmning. 47

48 Rentable foranstaltninger Her anvendes rentabilitetskriterier fra energi-mærkningen Dette indebærer, at de foranstaltninger som skal gennemføres er de, som fremgår af energimærkningen Foreligger der ikke en energimærkning, anvendes de samme kriterier som grundlag Rentable hvis: besparelse [kr / år] levetid investerin g [kr] 1,33 Som udgangspunkt skal isoleringskravene til tilbygninger samt kravene til installationer opfyldes I bilag 6 til BR10 findes en tabel med konstruktioner og installationer som det normalt vil være rentabelt at efterisolere [år] 48

49 Udskiftning og rentabilitet - eksempler Udskiftning, hvor der kun er krav om efterisolering, hvis det er rentabelt Tagdækning udskiftes Udvendig bræddebeklædning på en let væg udskiftes Udskiftning, hvor krav til U-værdi skal overholdes uanset rentabilitet Hele tagkonstruktionen udskiftes, fx efter en brand Hele den lette facade udskiftes. 49

50 Større ombygning og andre væsentlige energimæssige forandringer Byggearbejde vedr. klimaskærm eller installationer Berører > 25 % af klimaskærmen eller koster > 25 % af ejendomsværdien med fradrag af grundværdien Krav om energimæssig opdatering til BR10 af bygningsdele, der ikke nødvendigvis er en del af selve ombygningen hvis det er rentabelt Fiktiv opdeling af byggearbejder ikke tilladt, men etapevis renovering tilladt Kravet gælder ikke for enfamiliehuse 50

51 Yderligere information om BR Bygningsreglementet og ældre udgaver kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: - samt anden information om Bygningsreglementet

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Studenterrapport. Bygningsrenovering på uddannelsesinstitutionen Martec - analyse af muligheder samt rentabilitet for opgradering til lavenergi.

Studenterrapport. Bygningsrenovering på uddannelsesinstitutionen Martec - analyse af muligheder samt rentabilitet for opgradering til lavenergi. Aalborg Universitet København Statens Byggeforskningsinstitut A. C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Studenterrapport Studiesekretær: Julie Kastoft-Christensen Uddannelse: Master i Bygningsfysik

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere