Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april Deklarationsudvalget: - Søren Dam Sarasvej 28 - Kirsten Wisborg Sarasvej 27 - Finn Hansen Sinnesvej 62 - Torsten Lassen Sarasvej 48 Udvalgets formål: At gennemgå den nuværende deklaration i et nært samarbejde med foreningens medlemmer med henblik på at få ajourført deklarationen i henhold til medlemmernes ønsker. Med det kendskab, som udvalgets medlemmer har til foreningen, har udgangspunktet for udvalgets arbejde været, at der ikke er behov for en omfattende omskrivning af den nuværende deklaration, men at der mere er tale om en justering og tilretning af deklarationen. Der er endvidere lagt vægt på, at deklarationen / lokalplanen skal kunne anvendes som et regelsæt for bestyrelsens arbejde. Nogle vil derfor nok mene, at vi på nogle områder er gået for meget i detaljer. Men for bestyrelsen vil det ved eventuelle påtaler af medlemmers gøren og laden være afgørende, at vi kan henvise til bestemmelser i deklarationen / lokalplanen. Der er indkommet diverse forslag fra 11 medlemmer, svarende til knap 10 % af foreningens medlemmer. Forslagene findes som bilag til dette notat. Udvalgets kommentarer til de foreslåede ændringer i deklarationen. 1 Område. Stk. 1.1 Hovedplanen ønskes med som bilag til den nye lokalplan, idet der flere steder i deklarationen henvises til denne plan. 3 Vejforhold. Stk. 3.1 Stier: Stier er ikke omtalt i den gældende deklaration. 1

2 Udvalget foreslår, at vi får de nuværende fire stisystemer ind i den nye lokalplan, således at de bliver gjort officielle og således, at foreningen i fremtiden er forpligtet til at bevare dem og til at vedligeholde dem ligesom vi er med vejene. Et stisystem kan herefter kun nedlægges ved en ændring i lokalplanen. Det skal være tilladt at udlægge nye stier på fællesarealerne, men kun efter en vedtagelse heraf på en generalforsamling i henhold til vedtægternes 11. Nye stier vil ikke blive optaget i lokalplanen efter den er trådt i kraft. 6 Bebyggelsesregulerende bestemmelser. Generelt. Nogle af bestemmelserne i 6 kan umiddelbart forekomme unødvendige, men det er efter udvalgets opfattelse vigtigt, at de kommer til at indgå i den nye lokalplan, bl.a. fordi: - der stadig mangler at blive bygget på nogle få grunde. - det er stadigt muligt at bygge til / udvide mange af husene. - at man i løbet af nogle få år godt kan tænke sig, at nogle af de ældste og dårligste huse rives ned for at bygge nyt på parcellen, bl.a. ved salg og generationsskifte. Stk. 6.2 Husenes udformning. Udvalget foreslår, at husene i område A også må udformes som vist med eksempeltegning nr. 3. Udvalgets begrundelse herfor er, at der fra kommunens side allerede er givet flere dispensationer til denne udformning af husene. Vi kan derfor ligeså godt lovliggøre den udformning. Der er indkommet 4 forslag vedr. husenes udformning fra medlemmer: Forslag 1. Torben Nielsen Sylviavej 9 Bilag 2 Forslag: At det skal være tilladt at have 3 bygninger på parcellen. Huset plus et anneks / garage og et skur til f.eks. brænde. 2

3 Udvalgets indstilling: Forslaget vedrører bebyggelser i område A. Udvalget kan ikke gå ind for forslaget, idet forslaget vil give mulighed for at placere små fritliggende skure på parcellerne. Skurene vil i det åbne klitlandskab blive meget synlige og ikke i harmoni med deklarationens ånd. Forslag 2. Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Forslag 2.1: Tilladt at lave opholdsarealer på siden af husene i område A. Udvalgets indstilling: Enig heri. Forslag 2.2: Tilladt at bygge til husene i område A i henhold til bestyrelsens forslag i 2006, som udvalget bekendt var følgende: Husene skal opføres som længehuse i én etage med max. indvendig bredde 6,0 m. Der tillades, at den indvendige bredde må være max. 8,25 m i en længde på op til 6,0 m, hvor tagformen skal være uligebenet forlængelse og i fortsat 20 0 hældning. Vinkeltag er ikke tilladt. Se eksempeltegning 4 i delrapporten. Udvalgets indstilling: Forslaget medførte i 2006 en række indsigelse, bl.a. gående ud på, at mange af husene i område A allerede ligger forholdsvis tæt med de deraf følgende gener støj, indsigt m.v. og at en tilladelse til at udvide husene med over 2 m. ind mod naboer, kun vil forværre disse gener, samtidig med, at det kan tage udsigt fra andre. Udvalgets indstilling: Udvalget går ind for, at husene i område A må udformes som vist på eksempeltegning 4. Forslag 3. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Bilag 10 Forslag: At der på alle grunde må bygges vinkelhuse. Udvalgets indstilling: Udvalget kan ikke gå ind for forslaget idet mange af husene i område A ligger forholdsvis tæt, og en vinkeltilbygning vil derfor let komme til at være stærkt generende for naboer samtidigt med, at den vil tage udsigt fra andre. 3

4 Forslag 4. Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 Bilag 11 Samme forslag som forslag 2.2. Dog foreslås en max. brede på 8,5 m og en max længde på tilbygningen på 8,0 m. Stk. 6.3 Gnistfang. Skorstensfejer Carøe Aarestrup anbefaler, at vi bibeholder kravet om gnistfang på såvel murede skorstene som på stålskorstene. Formålet er ikke så meget at fange eventuelle gnister, men mere at fange større papirstykker og lignende ved optænding. Der har ifølge Aarestrup tidligere været problemer med at maskevidden i gnistfangene var for lille, således at skorstenstrækket blev reduceret og således at gnistfangene meget hurtigt lukkede til med sod. På de nye gnistfang er maskevidden lavet større, hvilket formindsker ovennævnte problemer. Gnistfang kan bl.a. købes hos Carøe Aarestrup på telefon Stk. 6.4 Husenes placering m.v. Små flagstænger og flag. Udvalget er naturligvis af den opfattelse, at vi skal have mulighed for at flage med bl.a. de små 1-1½ m høje flagstænger på fod, når vi opholder os i husene. Der har imidlertid været flere tilfælde, hvor disse flag og andre flag ikke bliver taget ind, når sommerhuset forlades efter endt ferieophold, men at de står ude dag og nat. Udvalget finder ikke dette rimeligt, og foreslår derfor tilføjelsen til deklarationen. Opvarmning af husene. Der vil i den kommende tid fra politisk side være fokus på at finde alternative opvarmningsmuligheder af sommerhusene til helt / delvis erstatning at el-opvarmning, som jo er det almindeligste i dag. Udvalget foreslår derfor, at vi i den nye lokalplan lovliggør / giver mulighed for: 4

5 - luftsolfangere - jordvarmeanlæg - luft til luft varmepumper Stk. 6.6 Tage og tagformer. Udvalget er med et flertal på ¾ enige i, at vi skal bevare kravet om at tagene skal belægges med græstørv. Indkomne forslag vedr. græstørvtage: Der er indkommet 10 forslag vedr. græstørvtage. Følgende medlemmer foreslår, at det ikke skal være et krav, at tagene skal belægges med græstørv, men at det f.eks. skal være tilladt at lave tage med tagpap. Hanne og Anders Staun Sylviavej 37 Bilag 1 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-4 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-5 Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Følgende medlemmer foreslår, at kravet om belægning med græstørv skal bevares: Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 2-6 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-7 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-8 Birgitte og Peter Bonne Sinnesvej 31-9 Jytte og John Borghus Sinnesvej 3-11 Udvalget er ligeledes med et flertal på ¾ enige i, at det ikke skal være lovligt på tagene at - isætte rytterlys - isætte ovenlysvinduer - opsætte solfangere og solceller - opsætte / isætte andet lignende udstyr på tagene Begrundelsen er, at udvalget gerne vil bevare områdets nuværende karakter og den diskrete måde, som husene nu falder ind i naturen på. Rytterlys, ovenlys m.v. vil om dagen forstyrre blikket, når man kigger ud over landskabet samt nemt komme til at give voldsomme reflekser i sollys. Og om aftenen vil lysene fra 5

6 vinduer ligeledes virke forstyrrende og være et fremmedelement i naturen. Stk. 6.7 Farver og materialer. Udvalget indstiller, at underpunkterne 1 a) 1 b) og 1 c) i 6 stk.7 ændres til de i 1.1 a) 1.1 b) og 1.1 c) nævnte krav og farver. Begrundelse: - tilladte farver på facaderne foreslås specificeret efter samme system som stern, vinduer o.s.v. Ved i så høj grad som muligt at anvende NCS farvesystemet bliver der mindre tvivl om, hvilke farver der er tilladt i vort område, både til glæde for medlemmerne og for bestyrelsen. Kommunen har endvidere af samme grund udtryk tilfredshed med, at foreningen anvender det entydige NCS farvesystem. - vi vil ved at kræve samme farve på facader, stern, sternbræt og stakit opnå et visuelt roligere område, og få husene til at falde endnu mere ind i landskabet end de gør i dag. - farven svenskrød udgår som en tilladt farve, idet det har vist sig, at farven er ret dominerende i de områder, hvor den er anvendt i dag, ikke mindst for naboerne til disse huse b) skal forstås således: De fleste farvefirmaer har de anførte farvenavne som en standardfarve. Farven kan dog variere en smule fra firma til firma. Er der et firma, som ikke har farven som standard, kan de blande den ud fra det anførte NCS farve nr. Udvalget kan med et flertal på 3/4 ikke anbefale at farven sort tillades på bygninger i vort område, idet vi mener, at et sort hus vil være for afstikkende i vort naturområde. Husene skal ved næste maling foretages ud fra ovenstående regler om farver, for så vidt at reglerne godkendes af generalforsamlingen, dog senest 5 år efter lokalplanens ikrafttræden. Indkomne forslag vedr. farvevalg. Der er vedr. farver indkommet 10 forslag. 6

7 Følgende medlemmer foreslår, at farven sort skal tillades på husene: Hanne & Anders Staun Sylviavej 37 Bilag 1 Torben Nielsen Sylviavej 9-2 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-4 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-5 Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Følgende medlemmer foreslår, at farven sort heller ikke i den nye lokalplan må tillades på husene: Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20-6 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-7 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-8 Birgitte og Peter Bonne Sinnesvej 31-9 Stk. 6.8 Naturpleje af foreningens område. Stk. 6.8 vedr. naturplejen af foreningens område er udarbejdet af foreningens naturplejeudvalg. Med forslaget får vi nu dels med i lokalplanen, at de siddende bestyrelser er forpligtet til at foretage en passende pleje af områdets natur, og dels overordnede retningslinier for, hvorledes denne pleje af området skal foretages. Vi opnår herved bl.a. en kontinuitet i arbejdet med naturplejen, uanset skiftende bestyrelser. Stk. 6.9 Udendørs opholdsarealer. I område A er det efter den nuværende deklaration kun tilladt at lave opholdsarealer ved husenes gavle, ikke på siden af husene. Mange medlemmer har i årenes løb også ønsket muligheden for at lave opholdsarealer langs husets facader, og der er da heller ikke fra foreningens- eller fra kommunens side blevet grebet ind overfor de medlemmer, som har lavet sådanne opholdsarealer. Udvalget foreslår derfor, at det i område A lovliggøres at lave opholdsarealer på siden af husene. 7

8 Ligesom det ikke skal være tilladt at opstille solceller og solfangere på tagene mener udvalget også, at sådanne heller ikke må opsættes på selve parcellen eller på fællesarealer. Stk Fællesarealer. For at bevare naturen i vort område så uberørt som muligt er det udvalgets opfattelse, at vore fællesarealer skal holdes frie for ting som udsigtsbænke, terrasser osv. Man kan sige, at dette burde være indlysende, men vi vil gerne have det med i lokalplanen, således at de siddende bestyrelser har muligheden for at kunne henvise til lokalplanen, ved eventuelle påtaler. Bilags oversigt. Bilag 1 Hanne og Anders Staun Sylviavej 37-2 Torben Nielsen Sylviavej 9-3 Helle Thorndahl Sylviavej 33-4 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-5 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-6 William Bluhme Sinnesvej 20-7 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-8 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-9 Birgitte og Peter Bonne Eriksen Sinnesvej Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 Bilag 1. Hanne og Anders Staun Sylviavej 37 Dato: 29. januar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. På baggrund af foreningens ønske om at indhente medlemmernes forslag til etablering af lokalplan for vort sommerhusområde, skal vi hermed fremsætte følgende forhold, som vi synes skal med i lokalplanen: 8

9 Tag. Græstørvstag skal ikke være et krav. Dette er den mest miljøskadelige metode, der overhovedet kan anvendes til tag. Det medfører, at tagpladerne kun holder år, så skal der lægges nye asbest- eller asbestagtige tage, hvis det skal holde. Derudover giver det en masse besvær med vedligeholdelse og der er konstant tage, der er huller i, hvor plasticen flagrer. For allergikere er det desuden irriterende, at der om sommeren flyver pollen ned fra taget. Vi vil foreslå, at der tillades minimum en anden tagtype uden græstørv. Vi er ligeglade hvilken, men vil umiddelbart foreslå tagpap. Dette kan bevare et ensartet præg. Det kunne også være et krav om, at nuværende bølgeeternit males sort, hvis græstørv fjernes. At ophæve deklarationen om græstørv på tagene vil ydermere få prisen på vore huse til at stige, idet mange direkte fravælger sommerhuse med græstørv på grund af besværet, merudgifterne og det uhygiejniske. Farver. Udover de seneste ændringer i vores område, vil vi foreslå, at farven sort også tillades. Det er også anført som mulighed i den oprindelige Byplanvedtægt, der lå til grund for udstykningen: Ydre bygningssider, sokler og tage, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarver.. Oprindeligt var sort vel også den farve, som var mest karakteristisk for et sommerhus i Danmark. Sådan så sommerhuse ud i Danmark i tidernes morgen. Valg af farven sort kunne kombineres med samtidig krav om sort tag. Bevaring af udsigt. I den nuværende deklaration er det bestemt, hvor der skal vokse træer. Det er mærkværdigt, at der lige netop aldrig er fulgt op på denne restriktion, som må være generende for mange, der oprindeligt havde havudsigt, men som nu kan se, at træer vokser op og tager udsigten. Vi synes, at det i den nye lokalplan ikke skal være tilladt at træer bliver så store, at de tager udsigt. Det bemærkes, at vi ikke selv er generet heraf. Hanne og Anders Staun Sorthøj Aalborg Torben Nielsen Sylviavej 9 Bilag 2. 9

10 Dato: 31. januar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Vedr. ny lokalplan for Grundejerforeningen Ørnbjerg. Jeg har følgende bemærkninger: Farver. Foreslår at farven sort tillades. Altså jordfarverne grøn og brun plus sort. Farverne skal ikke specificeres yderligere. Det vil være for omkostningskrævende for den enkelte grundejer, hvis man kun må male huset i fx 5 helt specifikke farver. Antal bygninger på en matrikel. Tilladt at have 3 bygninger på parcellen. Huset plus et anneks / garage og et skur til fx brænde. Torben Nielsen Sylviavej Løkken Bilag 3. Helle Thorndahl Christensen Sylviavej 33 Dato: 3. februar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Stor ros og tak til bestyrelsen for det flotte arbejde med at vedligeholde området og påtale kreative udskejelser i forhold til deklarationerne -. Med hensyn til deklarationerne mener jeg at det nuværende farveskema skal bibeholdes med husenes farver i jordskalaens brunlige og grønne nuancer, - naturens farver i området! ligesom kravet om græs på taget er en del af planlæggere og arkitekter Delercq & Schmidt A/S oprindelige tanker for området og grundlag for deklarationerne for at indpasse husene i det flotte terræn. Af deklarationsændring synes jeg forslaget fra 2006 om udbygning til eksisterende huse i område A i anden form end længehuse skal indgå i den nye lokalplan. I den oprindelige deklaration Udendørs opholdsarealer i område A er beskrevet at opholdarealer udføres ved længehusenes gavle, hvorimod facaderne holdes fri for at sikre terrænets naturlige forløb helt op til husenes ydervægge. 10

11 Forslaget far 2006 om et byggefelt på facaden vil give mulighed for at etablere en lækrog og lukke mere af vesterhavslyset ind i huset. Jeg husker det som grundejerforeningens bestyrelse fremsendte både skitse og forslag til Teknisk Udvalg, Pandrup Kommune, men at sagen blev udsat p.g.a. kommunalreformen / kommunesammenlægningen. Helle Thorndahl og Eigil Christensen Sylviavej 33 Bilag 4. Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53 Dato: 5. februar Vedrørende bevoksning i området, synes vi at det pynter når det bliver åbnet op i beplantningen, det virker dystert / mørkt med tæt bevoksning af høje træer, og det tager udsigten. Vedrørende farver synes vi at sort skulle med i farveskalaen. Vedrørende græs på taget, vil vi foreslå at der må være materet sort liste paptag, eksisterende tage hvor græsset fjernes kunne eternittaget males med en materet sort farve. Græstage kræver meget vedligeholdelse og eventuel vanding om sommeren, græstag der ikke vedligeholdes kommer til at se forfaldne ud. Det er mange år siden området blev udstykket, og nu er muligheden måske for at få lidt fornyelse. Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53 Bilag 5. Tom Kjelgaard Sinnesvej 43 Dato: 5. februar

12 Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Vi er forholdsvis nye i grundejerforeningen ( 2008 ), men er allerede nu fuld af beundring og respekt for det store arbejde, der bliver gjort i og af foreningen. Meget, meget flot. Der skal dog også være et lille men. Jeg kan ikke finde andre grundejerforeninger, der har så mange regler. Nogle er gode nok, men nogle kan jeg ikke se logikken i, og føler lidt, at det er regler, fordi der endnu engang skal være nogle. Sidstnævnte er følgende: Det er kun ejere af runde grunde, der må bygge vinkel på husene. Øhh Hvorfor?? Jeg kan ikke på nogen måde se, at vinkelhuse skæmmer naturen mere end længehuse. Vinkelhuse giver da mange flere muligheder for spændende indretninger. At farven sort ikke er tilladt undrer mig meget. Det er efter min mening den flotteste ( og mest traditionsrige ) farve på et dansk sommerhus. Om det kan gå under jordfarver, kan jeg ikke afgøre, men det er da i hvert tilfælde ikke en farve, der skæmmer naturen. Kravet om græstørv på taget er jeg heller ikke enig i. Jeg kan helt tilslutte mig beretningen fra Hanne og Anders Staun, Sylviavej 37, og dertil tilføje, at det godt nok ikke er ret pænt med græstørv på taget. Jeg ved godt, at vi skal værne om naturen, og er også ganske enig heri, men derfor behøver det da ikke at være kedeligt. Når vi alligevel kan se huse med helt andre regler omkring os, kan vi da ligeså godt have lignende regler. Jeg synes ikke vores område ser specielt spændende ud med den ensformighed, der er nu. Der findes muligvis logiske og gode svar på nogle af mine kritikpunkter. Dem vil jeg da gerne høre. Alt dette er skrevet med al mulig respekt for folkene i vores grundejerforening. Tom Kjeldgaard Sinnesvej 43 12

13 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20 Dato: Februar Bilag 6. Tanker omkring arbejdet med deklarationer og lokalplan. Jeg tror det er meget vigtigt, at det endelige forslag til lokalplan i størst mulig omfang følger de deklarationer, som er pålagt sommerhusene og arealerne i vort område. Hovedsageligt fordi jeg synes, at disse deklarationer giver vort område en særlig værdi i forhold til andre sommerhusområder, hvor der er frit spil, og fordi jeg tror mange ejere, netop har købt hus i området på grund af disse krav. Der er givetvis medlemmer, som synes, det er helt fint med en flagstang, eller en bænk på højeste klitområde, forskelligartede hegnstyper omkring opholdsarealer, flade græsplæner, sommerhuse i spraglede farver, og tilbygninger i forskelligartet udformning. Men netop fordi det ikke er tilladt i vort område, faldt vi for området, og valgte at købe et sommerhus her. Alle ejere i området har været bekendt med de særlige regler, der er gældende, inden købet af et sommerhus, og har man ikke lyst til at leve med sådanne regler, var det måske en ide at overveje, om man har valgt det rigtige sted at købe et sommerhus. Det, som gør det specielt at bo i vort område, er blandt andet det forhold, at man næste ikke bemærker nabohuse, fordi de falder ind i naturen. Et forhold som farveglade ejere måske skulle have med i tankerne, når man vælger at give sit hus kulør, eksempelvis ved at male sternkanterne i den røde farve. Når man sidder i sit eget hus, har man jo ikke glæde af en rød sternkant, men kun naboerne kan se, at sternen har fået kulør, og det er jo ikke givet, at naboen synes det er en speciel god ide, at husene mere markant træder frem i landskabet. Tankerne om at tillade for eksempel sort, tiltaler mig ikke. Denne farve virker helt unaturlig i forhold til naturens farver i området. Derfor er det også rigtig fint med kravet om græs på taget. Græsset gør ethvert hus i området diskret i forhold til vort unikke og smukke område. Med disse ord vil jeg spændt følge udviklingen, idet jeg håber at det vil lykkes at få en lokalplan, som langt hovedparten af medlemmerne, kan slutte op om. Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20 13

14 Bilag 7. Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35 Dato: 14. februar Vi vil gerne tilslutte os de synspunkter, William Bluhme har fremsendt. Når vi for ca. 35 år siden valgte at købe grund i dette område, var det bl.a. fordi vi gerne ville holde ferie i et område, hvor det var naturen og ikke diverse bygninger, der var det dominerende billede. Vi fandt derfor, det var en styrke ved området, at husenes placering var reguleret, at farveskalaen var begrænset til jordfarverne, at der skulle være græstørv på husene, at botanikken var fastlagt til det på dette tidspunkt naturligt forekommende ( områder med skov, mose, hede og klitter ) samt at husene skulle beklædes med granrafter. Det sidste krav er til vores beklagelse ophævet. M.h.t. deklarationernes evt. påvirkning på vores huses markedsværdi vil vi mene, at et nicheprodukt normalt afsættes til en højere pris end en standardvare. Vi har ofte hørt gæster sige. Hvor er det dog fantastisk, som husene falder sammen med omgivelserne. Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35 Bilag 8. Susanne Hauberg og Carsten Kærgaard Dato: 17. februar Vi vil også gerne tilslutte os de synspunkter, William Bluhme har fremsendt. Vi er relative nye i området fra 2005 og vi finder at den nuværende deklaration er en stor styrke og bør bibeholdes med så små tilpasninger som muligt. Den er med til at fastholde områdets unikke karakter, som blandt andet var det vi faldt for. Dette gælder husenes placering, store fællesarealer, bevoksning, farveskalaen og græstørv på tagene. Susanne Hauberg og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5 14

15 Bilag 9. Birgitte Geneser og Peter Bonne Eriksen. Dato: 17. februar Indlæg vedr. deklarationen. Vi synes det er et rigtig godt initiativ bestyrelsen har taget for at høre medlemmernes synspunkter om deklarationen og noterer, at der allerede er kommet mange indlæg frem. Som ejere af Sinnesvej 31 helt tilbage fra 1979, hvor vores hus stod færdigt, har vi fulgt områdets udvikling med stor interesse og glæde gennem årene. Det er tydeligt, at den vision der lå bag deklarationen, som blev formuleret før et eneste hus var opført, i meget høj grad har ført til at vores område fremstår unikt, med stor respekt for den natur som vi er overbevist om alle nyder til fulde i Kettrup Bjerge. De klare regler for placeringen og udformningen af husene, samt de store fællesområder tilgodeser fantastiske udsigter og en ugenerthed. Dette støttes af jordfarvekrav på facaderne og græstørv på tagene som gør at husene, som ellers sjældent set, falder perfekt ind i landskabet. Det vil efter vores mening være helt forkert, hvis der slækkes på deklarationen således at vores særpræg går tabt. Diversiteten har vi gennem en fantastisk spændende og afvekslende natur og et smukt landskab vi synes at deklarationen som den er giver fornuftige muligheder for at indrette sit hus efter ens egen smag, men i respekt for helheden. Vi vil gerne rose bestyrelsen for alle de gode tiltag for at bevare og forbedre området ved nye stianlæg, fældning eller beskæring af bevoksninger der overgror de naturlige vækster, oprensning af luner, pleje af veje mm! Og til sidst vores erfaring med græstørv på taget: Vi har lagt svær plast ( bredde baner som knappes sammen ) under græstørvene, det holder tæt, kræver ingen pasning, og er et godt underlag for tørvene, som naturligvis er lokale og tilpas tykke til at næring ikke udvaskes efter kraftig nedbør har nu holdt fint i 31 år. Birgitte Geneser og Peter Bonne Eriksen Sinnesvej 31 15

16 Bilag 10. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Dato: 28. februar Det er positivt, at der fremkommer mange forskelligartede synspunkter vedr. deklarationsforslag. Vi vil gerne anføre følgende synspunkter: Vinkelhuse: Det vil være helt naturligt, at der åbnes mulighed for at der på alle grunde må være vinkelhuse. Det vil også medføre, at den enkelte ved ønske om mere plads ikke er nødsaget til at lave en længdetilbygning, der nemt kan medføre, at huset får et barakpræg. Tagmateriale: Idag har alle huse græstag af mere eller mindre naturligt udseende. I forlængelse af de synspunkter, der allerede er fremsat, eksempelvis af familien Staun, vil vi gerne støtte det synspunkt, at der gives valgfrihed udover græstag, til at tagmaterialet også kan være sort tagpap eller eventuelt en matsort lakering af bestående tageternitplader. Farvevalg: Under hensyntagen til udviklingen af farvevalg for sommerhuse vil det være naturligt, at farvevalget udvides til også at omfatte sort for selve huset. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Bilag 11. Jytte og John Borghus. Sinnesvej 3 Dato: 15. marts I forlængelse af den debat som p.t. kører har vi gjort os følgende tanker: I område A må husene være max. 6 m. i bredden. Skal man udvide sin bolig er der to muligheder. En forlængelse af huset eller at bygge en togvogn efter. Alt for lange huse er ikke altid kønne og togvogne kan skæmme mere end godt er og tage udsyn fra naboerne. Vi foreslår følgende for område A: 16

17 Husene skal opføres som længehuse i en etage med en max. indvendig bredde på 6 m. Det tillades at den indvendige bredde må være max. 8,5 m. i en længde på op til 8,0 m., hvor taget skal være uligebenet forlængelse og fortsat 20 graders hældning. Vinkeltag er ikke tilladt. Det er muligt at se den form for huse i vores område, bl.a. i område B. Samtidigt vil vi gerne også erklære os enige i, at græstørv på tagene skal bevares. Vores område er helt unikt og i de åbne områder er det meget skæmmende med paptage, tegltage osv. Som en veninde sagde: Jamen det er jo som at være i Hobbitland. Lad os endelig bevare det. Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 17

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere