Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april Deklarationsudvalget: - Søren Dam Sarasvej 28 - Kirsten Wisborg Sarasvej 27 - Finn Hansen Sinnesvej 62 - Torsten Lassen Sarasvej 48 Udvalgets formål: At gennemgå den nuværende deklaration i et nært samarbejde med foreningens medlemmer med henblik på at få ajourført deklarationen i henhold til medlemmernes ønsker. Med det kendskab, som udvalgets medlemmer har til foreningen, har udgangspunktet for udvalgets arbejde været, at der ikke er behov for en omfattende omskrivning af den nuværende deklaration, men at der mere er tale om en justering og tilretning af deklarationen. Der er endvidere lagt vægt på, at deklarationen / lokalplanen skal kunne anvendes som et regelsæt for bestyrelsens arbejde. Nogle vil derfor nok mene, at vi på nogle områder er gået for meget i detaljer. Men for bestyrelsen vil det ved eventuelle påtaler af medlemmers gøren og laden være afgørende, at vi kan henvise til bestemmelser i deklarationen / lokalplanen. Der er indkommet diverse forslag fra 11 medlemmer, svarende til knap 10 % af foreningens medlemmer. Forslagene findes som bilag til dette notat. Udvalgets kommentarer til de foreslåede ændringer i deklarationen. 1 Område. Stk. 1.1 Hovedplanen ønskes med som bilag til den nye lokalplan, idet der flere steder i deklarationen henvises til denne plan. 3 Vejforhold. Stk. 3.1 Stier: Stier er ikke omtalt i den gældende deklaration. 1

2 Udvalget foreslår, at vi får de nuværende fire stisystemer ind i den nye lokalplan, således at de bliver gjort officielle og således, at foreningen i fremtiden er forpligtet til at bevare dem og til at vedligeholde dem ligesom vi er med vejene. Et stisystem kan herefter kun nedlægges ved en ændring i lokalplanen. Det skal være tilladt at udlægge nye stier på fællesarealerne, men kun efter en vedtagelse heraf på en generalforsamling i henhold til vedtægternes 11. Nye stier vil ikke blive optaget i lokalplanen efter den er trådt i kraft. 6 Bebyggelsesregulerende bestemmelser. Generelt. Nogle af bestemmelserne i 6 kan umiddelbart forekomme unødvendige, men det er efter udvalgets opfattelse vigtigt, at de kommer til at indgå i den nye lokalplan, bl.a. fordi: - der stadig mangler at blive bygget på nogle få grunde. - det er stadigt muligt at bygge til / udvide mange af husene. - at man i løbet af nogle få år godt kan tænke sig, at nogle af de ældste og dårligste huse rives ned for at bygge nyt på parcellen, bl.a. ved salg og generationsskifte. Stk. 6.2 Husenes udformning. Udvalget foreslår, at husene i område A også må udformes som vist med eksempeltegning nr. 3. Udvalgets begrundelse herfor er, at der fra kommunens side allerede er givet flere dispensationer til denne udformning af husene. Vi kan derfor ligeså godt lovliggøre den udformning. Der er indkommet 4 forslag vedr. husenes udformning fra medlemmer: Forslag 1. Torben Nielsen Sylviavej 9 Bilag 2 Forslag: At det skal være tilladt at have 3 bygninger på parcellen. Huset plus et anneks / garage og et skur til f.eks. brænde. 2

3 Udvalgets indstilling: Forslaget vedrører bebyggelser i område A. Udvalget kan ikke gå ind for forslaget, idet forslaget vil give mulighed for at placere små fritliggende skure på parcellerne. Skurene vil i det åbne klitlandskab blive meget synlige og ikke i harmoni med deklarationens ånd. Forslag 2. Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Forslag 2.1: Tilladt at lave opholdsarealer på siden af husene i område A. Udvalgets indstilling: Enig heri. Forslag 2.2: Tilladt at bygge til husene i område A i henhold til bestyrelsens forslag i 2006, som udvalget bekendt var følgende: Husene skal opføres som længehuse i én etage med max. indvendig bredde 6,0 m. Der tillades, at den indvendige bredde må være max. 8,25 m i en længde på op til 6,0 m, hvor tagformen skal være uligebenet forlængelse og i fortsat 20 0 hældning. Vinkeltag er ikke tilladt. Se eksempeltegning 4 i delrapporten. Udvalgets indstilling: Forslaget medførte i 2006 en række indsigelse, bl.a. gående ud på, at mange af husene i område A allerede ligger forholdsvis tæt med de deraf følgende gener støj, indsigt m.v. og at en tilladelse til at udvide husene med over 2 m. ind mod naboer, kun vil forværre disse gener, samtidig med, at det kan tage udsigt fra andre. Udvalgets indstilling: Udvalget går ind for, at husene i område A må udformes som vist på eksempeltegning 4. Forslag 3. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Bilag 10 Forslag: At der på alle grunde må bygges vinkelhuse. Udvalgets indstilling: Udvalget kan ikke gå ind for forslaget idet mange af husene i område A ligger forholdsvis tæt, og en vinkeltilbygning vil derfor let komme til at være stærkt generende for naboer samtidigt med, at den vil tage udsigt fra andre. 3

4 Forslag 4. Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 Bilag 11 Samme forslag som forslag 2.2. Dog foreslås en max. brede på 8,5 m og en max længde på tilbygningen på 8,0 m. Stk. 6.3 Gnistfang. Skorstensfejer Carøe Aarestrup anbefaler, at vi bibeholder kravet om gnistfang på såvel murede skorstene som på stålskorstene. Formålet er ikke så meget at fange eventuelle gnister, men mere at fange større papirstykker og lignende ved optænding. Der har ifølge Aarestrup tidligere været problemer med at maskevidden i gnistfangene var for lille, således at skorstenstrækket blev reduceret og således at gnistfangene meget hurtigt lukkede til med sod. På de nye gnistfang er maskevidden lavet større, hvilket formindsker ovennævnte problemer. Gnistfang kan bl.a. købes hos Carøe Aarestrup på telefon Stk. 6.4 Husenes placering m.v. Små flagstænger og flag. Udvalget er naturligvis af den opfattelse, at vi skal have mulighed for at flage med bl.a. de små 1-1½ m høje flagstænger på fod, når vi opholder os i husene. Der har imidlertid været flere tilfælde, hvor disse flag og andre flag ikke bliver taget ind, når sommerhuset forlades efter endt ferieophold, men at de står ude dag og nat. Udvalget finder ikke dette rimeligt, og foreslår derfor tilføjelsen til deklarationen. Opvarmning af husene. Der vil i den kommende tid fra politisk side være fokus på at finde alternative opvarmningsmuligheder af sommerhusene til helt / delvis erstatning at el-opvarmning, som jo er det almindeligste i dag. Udvalget foreslår derfor, at vi i den nye lokalplan lovliggør / giver mulighed for: 4

5 - luftsolfangere - jordvarmeanlæg - luft til luft varmepumper Stk. 6.6 Tage og tagformer. Udvalget er med et flertal på ¾ enige i, at vi skal bevare kravet om at tagene skal belægges med græstørv. Indkomne forslag vedr. græstørvtage: Der er indkommet 10 forslag vedr. græstørvtage. Følgende medlemmer foreslår, at det ikke skal være et krav, at tagene skal belægges med græstørv, men at det f.eks. skal være tilladt at lave tage med tagpap. Hanne og Anders Staun Sylviavej 37 Bilag 1 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-4 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-5 Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Følgende medlemmer foreslår, at kravet om belægning med græstørv skal bevares: Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 2-6 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-7 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-8 Birgitte og Peter Bonne Sinnesvej 31-9 Jytte og John Borghus Sinnesvej 3-11 Udvalget er ligeledes med et flertal på ¾ enige i, at det ikke skal være lovligt på tagene at - isætte rytterlys - isætte ovenlysvinduer - opsætte solfangere og solceller - opsætte / isætte andet lignende udstyr på tagene Begrundelsen er, at udvalget gerne vil bevare områdets nuværende karakter og den diskrete måde, som husene nu falder ind i naturen på. Rytterlys, ovenlys m.v. vil om dagen forstyrre blikket, når man kigger ud over landskabet samt nemt komme til at give voldsomme reflekser i sollys. Og om aftenen vil lysene fra 5

6 vinduer ligeledes virke forstyrrende og være et fremmedelement i naturen. Stk. 6.7 Farver og materialer. Udvalget indstiller, at underpunkterne 1 a) 1 b) og 1 c) i 6 stk.7 ændres til de i 1.1 a) 1.1 b) og 1.1 c) nævnte krav og farver. Begrundelse: - tilladte farver på facaderne foreslås specificeret efter samme system som stern, vinduer o.s.v. Ved i så høj grad som muligt at anvende NCS farvesystemet bliver der mindre tvivl om, hvilke farver der er tilladt i vort område, både til glæde for medlemmerne og for bestyrelsen. Kommunen har endvidere af samme grund udtryk tilfredshed med, at foreningen anvender det entydige NCS farvesystem. - vi vil ved at kræve samme farve på facader, stern, sternbræt og stakit opnå et visuelt roligere område, og få husene til at falde endnu mere ind i landskabet end de gør i dag. - farven svenskrød udgår som en tilladt farve, idet det har vist sig, at farven er ret dominerende i de områder, hvor den er anvendt i dag, ikke mindst for naboerne til disse huse b) skal forstås således: De fleste farvefirmaer har de anførte farvenavne som en standardfarve. Farven kan dog variere en smule fra firma til firma. Er der et firma, som ikke har farven som standard, kan de blande den ud fra det anførte NCS farve nr. Udvalget kan med et flertal på 3/4 ikke anbefale at farven sort tillades på bygninger i vort område, idet vi mener, at et sort hus vil være for afstikkende i vort naturområde. Husene skal ved næste maling foretages ud fra ovenstående regler om farver, for så vidt at reglerne godkendes af generalforsamlingen, dog senest 5 år efter lokalplanens ikrafttræden. Indkomne forslag vedr. farvevalg. Der er vedr. farver indkommet 10 forslag. 6

7 Følgende medlemmer foreslår, at farven sort skal tillades på husene: Hanne & Anders Staun Sylviavej 37 Bilag 1 Torben Nielsen Sylviavej 9-2 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-4 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-5 Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Følgende medlemmer foreslår, at farven sort heller ikke i den nye lokalplan må tillades på husene: Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20-6 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-7 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-8 Birgitte og Peter Bonne Sinnesvej 31-9 Stk. 6.8 Naturpleje af foreningens område. Stk. 6.8 vedr. naturplejen af foreningens område er udarbejdet af foreningens naturplejeudvalg. Med forslaget får vi nu dels med i lokalplanen, at de siddende bestyrelser er forpligtet til at foretage en passende pleje af områdets natur, og dels overordnede retningslinier for, hvorledes denne pleje af området skal foretages. Vi opnår herved bl.a. en kontinuitet i arbejdet med naturplejen, uanset skiftende bestyrelser. Stk. 6.9 Udendørs opholdsarealer. I område A er det efter den nuværende deklaration kun tilladt at lave opholdsarealer ved husenes gavle, ikke på siden af husene. Mange medlemmer har i årenes løb også ønsket muligheden for at lave opholdsarealer langs husets facader, og der er da heller ikke fra foreningens- eller fra kommunens side blevet grebet ind overfor de medlemmer, som har lavet sådanne opholdsarealer. Udvalget foreslår derfor, at det i område A lovliggøres at lave opholdsarealer på siden af husene. 7

8 Ligesom det ikke skal være tilladt at opstille solceller og solfangere på tagene mener udvalget også, at sådanne heller ikke må opsættes på selve parcellen eller på fællesarealer. Stk Fællesarealer. For at bevare naturen i vort område så uberørt som muligt er det udvalgets opfattelse, at vore fællesarealer skal holdes frie for ting som udsigtsbænke, terrasser osv. Man kan sige, at dette burde være indlysende, men vi vil gerne have det med i lokalplanen, således at de siddende bestyrelser har muligheden for at kunne henvise til lokalplanen, ved eventuelle påtaler. Bilags oversigt. Bilag 1 Hanne og Anders Staun Sylviavej 37-2 Torben Nielsen Sylviavej 9-3 Helle Thorndahl Sylviavej 33-4 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-5 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-6 William Bluhme Sinnesvej 20-7 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-8 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-9 Birgitte og Peter Bonne Eriksen Sinnesvej Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 Bilag 1. Hanne og Anders Staun Sylviavej 37 Dato: 29. januar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. På baggrund af foreningens ønske om at indhente medlemmernes forslag til etablering af lokalplan for vort sommerhusområde, skal vi hermed fremsætte følgende forhold, som vi synes skal med i lokalplanen: 8

9 Tag. Græstørvstag skal ikke være et krav. Dette er den mest miljøskadelige metode, der overhovedet kan anvendes til tag. Det medfører, at tagpladerne kun holder år, så skal der lægges nye asbest- eller asbestagtige tage, hvis det skal holde. Derudover giver det en masse besvær med vedligeholdelse og der er konstant tage, der er huller i, hvor plasticen flagrer. For allergikere er det desuden irriterende, at der om sommeren flyver pollen ned fra taget. Vi vil foreslå, at der tillades minimum en anden tagtype uden græstørv. Vi er ligeglade hvilken, men vil umiddelbart foreslå tagpap. Dette kan bevare et ensartet præg. Det kunne også være et krav om, at nuværende bølgeeternit males sort, hvis græstørv fjernes. At ophæve deklarationen om græstørv på tagene vil ydermere få prisen på vore huse til at stige, idet mange direkte fravælger sommerhuse med græstørv på grund af besværet, merudgifterne og det uhygiejniske. Farver. Udover de seneste ændringer i vores område, vil vi foreslå, at farven sort også tillades. Det er også anført som mulighed i den oprindelige Byplanvedtægt, der lå til grund for udstykningen: Ydre bygningssider, sokler og tage, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarver.. Oprindeligt var sort vel også den farve, som var mest karakteristisk for et sommerhus i Danmark. Sådan så sommerhuse ud i Danmark i tidernes morgen. Valg af farven sort kunne kombineres med samtidig krav om sort tag. Bevaring af udsigt. I den nuværende deklaration er det bestemt, hvor der skal vokse træer. Det er mærkværdigt, at der lige netop aldrig er fulgt op på denne restriktion, som må være generende for mange, der oprindeligt havde havudsigt, men som nu kan se, at træer vokser op og tager udsigten. Vi synes, at det i den nye lokalplan ikke skal være tilladt at træer bliver så store, at de tager udsigt. Det bemærkes, at vi ikke selv er generet heraf. Hanne og Anders Staun Sorthøj Aalborg Torben Nielsen Sylviavej 9 Bilag 2. 9

10 Dato: 31. januar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Vedr. ny lokalplan for Grundejerforeningen Ørnbjerg. Jeg har følgende bemærkninger: Farver. Foreslår at farven sort tillades. Altså jordfarverne grøn og brun plus sort. Farverne skal ikke specificeres yderligere. Det vil være for omkostningskrævende for den enkelte grundejer, hvis man kun må male huset i fx 5 helt specifikke farver. Antal bygninger på en matrikel. Tilladt at have 3 bygninger på parcellen. Huset plus et anneks / garage og et skur til fx brænde. Torben Nielsen Sylviavej Løkken Bilag 3. Helle Thorndahl Christensen Sylviavej 33 Dato: 3. februar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Stor ros og tak til bestyrelsen for det flotte arbejde med at vedligeholde området og påtale kreative udskejelser i forhold til deklarationerne -. Med hensyn til deklarationerne mener jeg at det nuværende farveskema skal bibeholdes med husenes farver i jordskalaens brunlige og grønne nuancer, - naturens farver i området! ligesom kravet om græs på taget er en del af planlæggere og arkitekter Delercq & Schmidt A/S oprindelige tanker for området og grundlag for deklarationerne for at indpasse husene i det flotte terræn. Af deklarationsændring synes jeg forslaget fra 2006 om udbygning til eksisterende huse i område A i anden form end længehuse skal indgå i den nye lokalplan. I den oprindelige deklaration Udendørs opholdsarealer i område A er beskrevet at opholdarealer udføres ved længehusenes gavle, hvorimod facaderne holdes fri for at sikre terrænets naturlige forløb helt op til husenes ydervægge. 10

11 Forslaget far 2006 om et byggefelt på facaden vil give mulighed for at etablere en lækrog og lukke mere af vesterhavslyset ind i huset. Jeg husker det som grundejerforeningens bestyrelse fremsendte både skitse og forslag til Teknisk Udvalg, Pandrup Kommune, men at sagen blev udsat p.g.a. kommunalreformen / kommunesammenlægningen. Helle Thorndahl og Eigil Christensen Sylviavej 33 Bilag 4. Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53 Dato: 5. februar Vedrørende bevoksning i området, synes vi at det pynter når det bliver åbnet op i beplantningen, det virker dystert / mørkt med tæt bevoksning af høje træer, og det tager udsigten. Vedrørende farver synes vi at sort skulle med i farveskalaen. Vedrørende græs på taget, vil vi foreslå at der må være materet sort liste paptag, eksisterende tage hvor græsset fjernes kunne eternittaget males med en materet sort farve. Græstage kræver meget vedligeholdelse og eventuel vanding om sommeren, græstag der ikke vedligeholdes kommer til at se forfaldne ud. Det er mange år siden området blev udstykket, og nu er muligheden måske for at få lidt fornyelse. Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53 Bilag 5. Tom Kjelgaard Sinnesvej 43 Dato: 5. februar

12 Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Vi er forholdsvis nye i grundejerforeningen ( 2008 ), men er allerede nu fuld af beundring og respekt for det store arbejde, der bliver gjort i og af foreningen. Meget, meget flot. Der skal dog også være et lille men. Jeg kan ikke finde andre grundejerforeninger, der har så mange regler. Nogle er gode nok, men nogle kan jeg ikke se logikken i, og føler lidt, at det er regler, fordi der endnu engang skal være nogle. Sidstnævnte er følgende: Det er kun ejere af runde grunde, der må bygge vinkel på husene. Øhh Hvorfor?? Jeg kan ikke på nogen måde se, at vinkelhuse skæmmer naturen mere end længehuse. Vinkelhuse giver da mange flere muligheder for spændende indretninger. At farven sort ikke er tilladt undrer mig meget. Det er efter min mening den flotteste ( og mest traditionsrige ) farve på et dansk sommerhus. Om det kan gå under jordfarver, kan jeg ikke afgøre, men det er da i hvert tilfælde ikke en farve, der skæmmer naturen. Kravet om græstørv på taget er jeg heller ikke enig i. Jeg kan helt tilslutte mig beretningen fra Hanne og Anders Staun, Sylviavej 37, og dertil tilføje, at det godt nok ikke er ret pænt med græstørv på taget. Jeg ved godt, at vi skal værne om naturen, og er også ganske enig heri, men derfor behøver det da ikke at være kedeligt. Når vi alligevel kan se huse med helt andre regler omkring os, kan vi da ligeså godt have lignende regler. Jeg synes ikke vores område ser specielt spændende ud med den ensformighed, der er nu. Der findes muligvis logiske og gode svar på nogle af mine kritikpunkter. Dem vil jeg da gerne høre. Alt dette er skrevet med al mulig respekt for folkene i vores grundejerforening. Tom Kjeldgaard Sinnesvej 43 12

13 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20 Dato: Februar Bilag 6. Tanker omkring arbejdet med deklarationer og lokalplan. Jeg tror det er meget vigtigt, at det endelige forslag til lokalplan i størst mulig omfang følger de deklarationer, som er pålagt sommerhusene og arealerne i vort område. Hovedsageligt fordi jeg synes, at disse deklarationer giver vort område en særlig værdi i forhold til andre sommerhusområder, hvor der er frit spil, og fordi jeg tror mange ejere, netop har købt hus i området på grund af disse krav. Der er givetvis medlemmer, som synes, det er helt fint med en flagstang, eller en bænk på højeste klitområde, forskelligartede hegnstyper omkring opholdsarealer, flade græsplæner, sommerhuse i spraglede farver, og tilbygninger i forskelligartet udformning. Men netop fordi det ikke er tilladt i vort område, faldt vi for området, og valgte at købe et sommerhus her. Alle ejere i området har været bekendt med de særlige regler, der er gældende, inden købet af et sommerhus, og har man ikke lyst til at leve med sådanne regler, var det måske en ide at overveje, om man har valgt det rigtige sted at købe et sommerhus. Det, som gør det specielt at bo i vort område, er blandt andet det forhold, at man næste ikke bemærker nabohuse, fordi de falder ind i naturen. Et forhold som farveglade ejere måske skulle have med i tankerne, når man vælger at give sit hus kulør, eksempelvis ved at male sternkanterne i den røde farve. Når man sidder i sit eget hus, har man jo ikke glæde af en rød sternkant, men kun naboerne kan se, at sternen har fået kulør, og det er jo ikke givet, at naboen synes det er en speciel god ide, at husene mere markant træder frem i landskabet. Tankerne om at tillade for eksempel sort, tiltaler mig ikke. Denne farve virker helt unaturlig i forhold til naturens farver i området. Derfor er det også rigtig fint med kravet om græs på taget. Græsset gør ethvert hus i området diskret i forhold til vort unikke og smukke område. Med disse ord vil jeg spændt følge udviklingen, idet jeg håber at det vil lykkes at få en lokalplan, som langt hovedparten af medlemmerne, kan slutte op om. Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20 13

14 Bilag 7. Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35 Dato: 14. februar Vi vil gerne tilslutte os de synspunkter, William Bluhme har fremsendt. Når vi for ca. 35 år siden valgte at købe grund i dette område, var det bl.a. fordi vi gerne ville holde ferie i et område, hvor det var naturen og ikke diverse bygninger, der var det dominerende billede. Vi fandt derfor, det var en styrke ved området, at husenes placering var reguleret, at farveskalaen var begrænset til jordfarverne, at der skulle være græstørv på husene, at botanikken var fastlagt til det på dette tidspunkt naturligt forekommende ( områder med skov, mose, hede og klitter ) samt at husene skulle beklædes med granrafter. Det sidste krav er til vores beklagelse ophævet. M.h.t. deklarationernes evt. påvirkning på vores huses markedsværdi vil vi mene, at et nicheprodukt normalt afsættes til en højere pris end en standardvare. Vi har ofte hørt gæster sige. Hvor er det dog fantastisk, som husene falder sammen med omgivelserne. Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35 Bilag 8. Susanne Hauberg og Carsten Kærgaard Dato: 17. februar Vi vil også gerne tilslutte os de synspunkter, William Bluhme har fremsendt. Vi er relative nye i området fra 2005 og vi finder at den nuværende deklaration er en stor styrke og bør bibeholdes med så små tilpasninger som muligt. Den er med til at fastholde områdets unikke karakter, som blandt andet var det vi faldt for. Dette gælder husenes placering, store fællesarealer, bevoksning, farveskalaen og græstørv på tagene. Susanne Hauberg og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5 14

15 Bilag 9. Birgitte Geneser og Peter Bonne Eriksen. Dato: 17. februar Indlæg vedr. deklarationen. Vi synes det er et rigtig godt initiativ bestyrelsen har taget for at høre medlemmernes synspunkter om deklarationen og noterer, at der allerede er kommet mange indlæg frem. Som ejere af Sinnesvej 31 helt tilbage fra 1979, hvor vores hus stod færdigt, har vi fulgt områdets udvikling med stor interesse og glæde gennem årene. Det er tydeligt, at den vision der lå bag deklarationen, som blev formuleret før et eneste hus var opført, i meget høj grad har ført til at vores område fremstår unikt, med stor respekt for den natur som vi er overbevist om alle nyder til fulde i Kettrup Bjerge. De klare regler for placeringen og udformningen af husene, samt de store fællesområder tilgodeser fantastiske udsigter og en ugenerthed. Dette støttes af jordfarvekrav på facaderne og græstørv på tagene som gør at husene, som ellers sjældent set, falder perfekt ind i landskabet. Det vil efter vores mening være helt forkert, hvis der slækkes på deklarationen således at vores særpræg går tabt. Diversiteten har vi gennem en fantastisk spændende og afvekslende natur og et smukt landskab vi synes at deklarationen som den er giver fornuftige muligheder for at indrette sit hus efter ens egen smag, men i respekt for helheden. Vi vil gerne rose bestyrelsen for alle de gode tiltag for at bevare og forbedre området ved nye stianlæg, fældning eller beskæring af bevoksninger der overgror de naturlige vækster, oprensning af luner, pleje af veje mm! Og til sidst vores erfaring med græstørv på taget: Vi har lagt svær plast ( bredde baner som knappes sammen ) under græstørvene, det holder tæt, kræver ingen pasning, og er et godt underlag for tørvene, som naturligvis er lokale og tilpas tykke til at næring ikke udvaskes efter kraftig nedbør har nu holdt fint i 31 år. Birgitte Geneser og Peter Bonne Eriksen Sinnesvej 31 15

16 Bilag 10. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Dato: 28. februar Det er positivt, at der fremkommer mange forskelligartede synspunkter vedr. deklarationsforslag. Vi vil gerne anføre følgende synspunkter: Vinkelhuse: Det vil være helt naturligt, at der åbnes mulighed for at der på alle grunde må være vinkelhuse. Det vil også medføre, at den enkelte ved ønske om mere plads ikke er nødsaget til at lave en længdetilbygning, der nemt kan medføre, at huset får et barakpræg. Tagmateriale: Idag har alle huse græstag af mere eller mindre naturligt udseende. I forlængelse af de synspunkter, der allerede er fremsat, eksempelvis af familien Staun, vil vi gerne støtte det synspunkt, at der gives valgfrihed udover græstag, til at tagmaterialet også kan være sort tagpap eller eventuelt en matsort lakering af bestående tageternitplader. Farvevalg: Under hensyntagen til udviklingen af farvevalg for sommerhuse vil det være naturligt, at farvevalget udvides til også at omfatte sort for selve huset. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Bilag 11. Jytte og John Borghus. Sinnesvej 3 Dato: 15. marts I forlængelse af den debat som p.t. kører har vi gjort os følgende tanker: I område A må husene være max. 6 m. i bredden. Skal man udvide sin bolig er der to muligheder. En forlængelse af huset eller at bygge en togvogn efter. Alt for lange huse er ikke altid kønne og togvogne kan skæmme mere end godt er og tage udsyn fra naboerne. Vi foreslår følgende for område A: 16

17 Husene skal opføres som længehuse i en etage med en max. indvendig bredde på 6 m. Det tillades at den indvendige bredde må være max. 8,5 m. i en længde på op til 8,0 m., hvor taget skal være uligebenet forlængelse og fortsat 20 graders hældning. Vinkeltag er ikke tilladt. Det er muligt at se den form for huse i vores område, bl.a. i område B. Samtidigt vil vi gerne også erklære os enige i, at græstørv på tagene skal bevares. Vores område er helt unikt og i de åbne områder er det meget skæmmende med paptage, tegltage osv. Som en veninde sagde: Jamen det er jo som at være i Hobbitland. Lad os endelig bevare det. Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 17

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild Dorte Marcussen Skejbytoften 144 8200 Aarhus N T: 6169 9064 E: dorte@naivisten.dk Odder Kommune Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Aarhus 10.01.2013 Indsendt via mail til plan@odder.dk Forslag til ændringer

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere