MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:"

Transkript

1 MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD: Om masterplanarbejdet Borgerdialogmøderne Udviklingstendenser i Lolland kommune Sammenhæng med andre planer i Lolland kommune Generelle udviklingstendenser indenfor kultur og idrætsområdet Ideen om et multicenter Muligheder for etablering af multicentre Principper for udbygning af haller Øvrige anbefalinger og overvejelser 1

2 PROCES 2

3 OM MASTERPLANEN Formålet med masterplanarbejdet er at skabe et overblik over kultur- og idrætsfaciliteter i kommunen samt angive retningslinjer for den fremadrettede d udvikling inden for området. Borgerinddragelse har været en helt central del af arbejdet, idet der har været afholdt 7 borgerdialogmøder i hovedbyerne i de tidligere kommuner med henblik på at opnå en forståelse af de særlige lokale potentialer og ønsker. Herudover har der været afholdt 2 møder med et særligt dialogforum med centrale repræsentanter fra kultur- og fritidsområdet i Lolland Kommune. MASTERPLANENS 3 DELE: 1. Denne præsentation redegør for masterplanens baggrund, principper og anbefalinger mv. 2. En bygningsregistrering i i med et overblik over de kommunale bygninger og boldbaner, samt deres stand, anvendelse mv. 3. Referater af borgerdialogmøder samt forslag og ideer indsendt af grupper eller enkeltpersoner. 3

4 OM MASTERPLANEN Tilgangen til masterplanarbejdet har været åben i den forstand, at vi har forsøgt at definere en række udviklingsprincipper, der kan danne grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen omkring udviklingen af området. Bygningsmæssigt har vi valgt at fokusere på de bygninger, som vi i særlig grad ser et potentiale i at videreudvikle som kulturcentre, eller multicentre, som vi i processen er endt med at kalde dem. MASTERPLANENS STATUS: Masterplanen er ikke et juridisk dokument men skal informere og inspirere beslutninger, der skal tages i forbindelse med udarbejdelse af Kultur og Fritidspolitikken, Planstrategien m.m. Koordinering af aktiviteter og faciliteter på tværs af kultur- og idrætsområdet har været et ønske fra flere, og vi har diskuteret forskellige mulige principper for samlokalisering lokalt. 4

5 OM MASTERPLANEN Ideen om et multicenter udspringer af borgerinddragelses processen, hvor en gruppe borgere havde udviklet en fin model for, hvordan man kan tænke sig at samlokalisere en lang række tilbud og faciliteter med henblik på at skabe mere liv i bygningen og samarbejde på tværs af forskellige sektorer og foreninger indenfor kultur- og fritidsområdet. MASTERPLANENS VÆRDIER: Flest mulig aktiviteter for pengene Brug pengene på indhold fremforf mursten Aktiviteter baseret på lokalt ejerskab Støtt de aktiviteter it t og tiltag, der er gang i og som lokale ildsjæle driver Igennem borgerinddragelses processen er vi Maksimalt samspil mellem faciliteter gået fra en indledende d d forestilling om at skulle og aktiviteter it t udpege 3-4 kulturcentre udenfor Maribo og Samlokaliser faciliteter, hvor der kan være en gensidig synergi Nakskov til en mere lokalt tilpasset strategi, hvor tanken er at udvikle differentierede d multicentre lokalt på baggrund af lokale ønsker og behov. 5

6 BORGERDIALOGMØDERNE 6

7 FORMÅLET MED BORGERDIALOGMØDERNE At sikre en inddragelse af lokale l ønsker og idéer i planlægningen At skabe forståelse for de udfordringer, som kommunen står overfor At inspirere og skabe engagement i at påvirke udviklingen i lokalområderne At identificere særlige potentialer i de enkelte lokalområder 7

8 WORKSHOPS I 2 DELE På borgerdialogmøderne blev de fremmødte bedt om at forholde sig til 2 temaer: 1. Ryst posen en ordleg (Købmands-Hal, Idræts-Børnehave, Lokalhistorisk Bibliotek mv.) - Hvilke faciliteter kunne have glæde af samlokalisering? - Beskriv de lokale muligheder for sammentænkning. 2. Mit unikke lokalområde en særlig profil. Lav en oplistning af særlige lokale potentialer og udviklingstiltag, som kan understøtte disse. - Potentialer indenfor landskab, kultur og idræt. - Er der basis for at etablere et kraftcenter (kultur og idræt) i mit lokalområde? Placering, indhold, funktioner, kobling til andre faciliteter mv. 8

9 UDVIKLINGSTENDENSER I LOLLAND KOMMUNE 9

10 DER BLIVER FÆRRE INDBYGGERE Den faldende befolkning skaber et pres på den offentlige service. 10

11 BEFOLKNINGEN BLIVER ÆLDRE Generelt bliver der flere ældre, mens øvrige aldersgrupper oplever et fald i antal. Dette gør at fremtidige tilbud også må have et fokus på tidssvarende tilbud for ældre. 11

12 FÆRRE UNGE I DE KOMMENDE ÅR Særligt andelen af unge mellem 10 og 19 år vil falde kraftigt de næste 10 år, hvorefter der forventes en stabilisering. 12

13 FALDENDE FORENINGSDELTAGELSE I løbet af blot 2 år fra har der været et fald i foreningsdeltagelsen på 4,91 % for medlemmer under 25 år. Der ses en stigende tendens for medlemmer over 25 år i Kombinationen af at der bliver færre indbyggere, at de bliver ældre og har en faldende foreningsdeltagelse skaber et behov for løbende tilpasning af de kommunale tilbud indenfor kultur- og idrætsområdet, så kapacitet og tilbud svarer til de lokale behov. 13

14 SAMMENHÆNG MED ANDRE PLANER Planstrategien arbejder med håndtering af udfordringer og skabelse af nye muligheder i lyset af de beskrevne udviklingstendenser, herunder også tendensen til flytning fra landtil byområder. Erhvervspolitikken er central, da beskæftigelse er en forudsætning for udvikling. Landdistriktspolitikken bliver mere vigtig, når faciliteter i stigende grad samles i hovedbyer. Turismepolitikken spiller sammen med både idræts- og kultur området, da et aktivt kultur- og foreningsliv er en vigtig forudsætning for turismeudvikling. Kultur- og Fritidspolitikken er under revision og vil skulle videreføre nogle af de ideer og forslag, som opstilles i denne masterplan. 14

15 KOMMUNEPLAN PLANSTRATEGI Hvordan kan kultur og idrætsområdet bidrage til at forbedre forholdene for befolkningen? - Gode faciliteter - Sociale fællesskaber - Arkitektonisk nytænkning 15

16 ERHVERVSPOLITIK Hvordan påvirker Femern Bælt balancen i kommunen? - Sker der en forskydning af fokus mod øst? - Flere kunder til kultur, turisme og erhvervsliv? - Bosætning helårs-/sommerhuse 16

17 LANDDISTRIKTS- POLITIK Hvordan prioriteres it i yderdistrikterne? - Skal der satses på at sælge tomme huse som sommerhuse? - Skal nogle smålandsbyer helt nedprioriteres? 17

18 TURISME Hvordan kan masterplanen bidrage til at understøtte turismen? - Faciliteter åbnes om sommeren for turister og lokale (Godser) - Stier kan forbedre cykelturisme - Markedsføring og koordinering 18

19 KULTUR- OG FRITIDSPOLITIKKEN Der er 3 fokusområder i Kulturog Fritidspolitikken: Grænseoverskridende samarbejde. Tænk på tværs af fagområder, geografi og sektorer. Børn og Unge. Identificer Kraftcentre for eliten og styrk bredden lokalt. Kreativ benyttelse af det offentlige rum. Skab bedre rammer for aktiv og kreativ brug af det offentlige rum. GENNEMFØRTE TEMAMØDER: Børnekultur Friluftsliv Musik Medier Billedkunst Museer, arkiver og kulturarv Ungekultur Breddeidræt Eliteidræt Teater Foreningsliv 19

20 UDVIKLINGSTENDENSER 20

21 UDVIKLINGSTENDENSER - KULTUR Internationalisering ti i øget netværk og samarbejde Fokus på livskvalitet - krav til kulturtilbud, kvalitet og involvering Kvalitet og professionalisering krav til samarbejde og fleksibilitet Teknologisk udvikling internet, it, multimedier mv. Tværgående samarbejde mellem institutioner, forvaltninger, kulturområder, kommuner og sektorer 21

22 UDVIKLINGSTENDENSER KULTURFORBRUG PÅ LANDSPLAN Biblioteker 29% mindst én gang om måneden Teater - ca. 40% inden for det seneste år - udøvende ca. 2% voksne Museer - ca. 35% på kunstmuseum i det seneste år Kunst - udøvende - ca. 23% voksne - mest kvinder Musik udøvende - ca. 17% voksne, 30% børn Biograf - ca. 65% inden for det seneste år 22

23 OPSAMLING BORGERDIALOG 23

24 PRIVATISERING En stadigt t større del af vores idrætsaktiviteter udfoldes inden for rammerne af private tilbud som fitness centre, vandlande mv. Hvordan kan man lære af f.eks. fitnesscentrenes succes, og bruge dem som samarbejdspartnere? Kan godserne på Lolland spille en større rolle i kulturlivet? 24

25 INDIVIDUELT FREM FOR FORENINGER Der foregår en stigende grad af selvorganisering af idrætsaktiviteter, hvor mødetidspunkter aftales mere spontant over facebook, sms mv. Hvordan skabes mere fleksible rammer både inde og ude, så faciliteter kan bruges fleksibelt? 25

26 AKTIVITETER FLYTTER UDENFOR En lang række aktiviteter it t flytter udenfor. Udearealer og natur i bredere forstand bruges mere i forbindelse med idrætsudøvelse. Hvordan planlægger vi for nye aktiviteter udendørs, og kan barrieren mellem ude og inde brydes gennem ombygning af faciliteter? 26

27 FLERE AKTIVE ÆLDRE Ældre deltager i stigende grad i idrætsaktiviteter og er i dag ligeså aktive som de årige. Hvordan tilpasses faciliteter, så de også passer til de ældres behov? 27

28 MEST POPULÆRE SPORTSGRENE UNGE UNDER 25 ÅR 28

29 MEST POPULÆRE SPORTSGRENE VOKSNE OVER 25 ÅR 29

30 IDRÆTSGRENES GRAD AF ORGANISERING En stor andel af idrætsaktiviteterne foregår udenfor de etablerede foreninger. Gymnastik, fodbold og badminton har nogle af de højeste organiseringsgrader. 30

31 SÆRLIGE POTENTIALER I LOLLAND KOMMUNE 31

32 SÆRLIGE POTENTIALER - SKOVE Skove rummer en lang række rekreative muligheder. Hvordan bruges de eksisterende skove bedst muligt, og er der steder hvor der kunne plantes nye skove for at øge de bynære rekreationsmuligheder? Anbefaling: Indled dialog med private skovejere om mulighed for offentlig adgang og maksimer adgangen til øvrige skove. 32

33 SÆRLIGE POTENTIALER - VAND Det omkringliggende ki vand giver mulighed for en lang række aktiviteter både sommer og vinter. Hvad kan der gøres for at udnytte nærheden til vand i idræts- og kulturaktiviteter? Anbefaling: Understøt aktiviteter, der udnytter nærheden til vand som eksempelvis hornfiskefestival, vinterbadning, havkajak m.m. 33

34 SÆRLIGE POTENTIALER - STRANDE Strandene i Lolland kommune er en stor kvalitet som badestrande. Kan strandene spille en større rolle i en idrætsmæssig sammenhæng f.eks. med beachvolley o.l. og som destination for vandre- løbe- og cykelture? Anbefaling: Understøt brugen af strandene gennem stiplanlægning. Undersøg hvordan optagning af badebroer bedst kan organiseres, da de efterlyses af mange og vil øge kvalitet og anvendelighed af strandene. 34

35 SÆRLIGE POTENTIALER - LYSTBÅDEHAVNE Der findes en lang række mindre lystbådehavne i Lolland kommune, som giver gode muligheder for udfoldelse på vandet. Hvordan understøttes brugen af lystbådehavne som rekreativ destination i sig selv og i forhold til turisme og bosætning? Anbefaling: Undersøg mulighed for at etablere kombinerede sejlklubber og foreningshuse, f.eks. på Femø, så faciliteter bliver brugt mest muligt, og der skabes liv i lystbådehavnene. 35

36 OPLAND HOVEDBYER Hovedbyerne rummer naturligt en række tilbud og faciliteter, som henvender sig til hele kommunen 36

37 OPLAND CENTERBYER Centerbyerne har tilsvarende et opland i forhold til de mindre landsbysamfund 37

38 LOKALCENTRE På kommunalt niveau har de tidligere lokalcentre en særlig rolle, hvor det også kan være relevant at understøtte aktiviteter afhængigt af det lokale engagement. 38

39 KONTURER AF NYE SAMARBEJDER Der er allerede etableret forskellige typer af samarbejder i kommunen inden for kultur og fritidsområdet. 39

40 ÉN SAMLET KOMMUNE Samlet set indgår de enkelte lokalsamfund i forskellige typer af oplande, hvilket vil kunne bidrage til at binde kommunen sammen både funktionelt og identitetsmæssigt. 40

41 ANLÆG FORDELT PÅ GAMLE KOMMUNER I dag er de fleste faciliteter naturligt fordelt i Nakskov og Maribo og ellers i hovedbyerne i de tidligere kommuner 41

42 IDEEN OM ET MULTICENTER Tanken omkring et multicenter er, at man ved at samle så mange aktiviteter som muligt vil kunne skabe grundlag g for nye fællesskaber og samarbejder på tværs af kultur- og idrætsområdet. 42

43 PRINCIPPER FOR UDVÆLGELSE AF MULTICENTRE OG BYGNINGSANLÆG: -Fastholdelse af aktiviteter, der er liv i og engagement g omkring - Skoler og haller kan ofte med fordel være udgangspunkt for etablering af multicentre - Bynære friluftsaktiviteter bør understøttes af nye attraktive udearealer og udendørs faciliteter - Bevaring af kulturhistorisk vigtige bygninger - Placeringer med attraktive udsigter eller nærområder - Tilgængelighed og synlighed i bystrukturen - Rollefordeling mellem byer, så der skabes elitecentre og ingen større byer tømmes for indhold - Foreningshuse kan supplere multicentre i større byer eller hvor struktur og placering taler for dette 43

44 SØLLESTED I Søllested vil det være naturligt at koncentrere nye fremtidige faciliteter i forbindelse med Højrebyhallen, hvor der kan være en høj grad af dobbeltanvendelse i relation til skolen og børnehaven. SIF s lokaler vil kunne sammenbindes med hallen. Billardklubben og lokalhistorisk lhi i k arkiv kan på sigt flyttes til Højrebyhallen og således understøtte en café-lignende facilitet. Der er også den mulighed, at der i et overordnet stiforløb kan foretages en sammenkædning af Højrebyhallen med skole, børnehave, Park, Billardklub og Det gamle Plejehjem på hovedgaden. Vi foreslår at idrætsfaciliteter i Halsted flyttes til Søllested. I Søllested forbliver skydebaner i Anlægget og biografen i Søllested Bio, som er under udbygning med omklædningsfaciliteter. Endvidere forefindes der aktivitetsmuligheder på Lykkesejecentret. 44

45 SØLLESTED Det tidligere plejehjem i Højreby kan fungere med mødelokaler indtil der etableres nye lokaler l ved hallen eller som alternativ hertil. Bygningen har en høj arkitektonisk værdi. 45

46 RUDBJERGHALLEN Rudbjerghallen vil i fremtiden være det naturlige samlingssted for området, idet hallen er beliggende centralt for Dannemare Vestenskov, Langø mv. Rudbjerghallen er velholdt, og der er et fint idrætsanlæg mv. Hallen kan nemt opdeles og tilbygges for nye faciliteter, og har et velfungerende cafeteria. Vi mener umiddelbart, at en udbygning med tilbygninger kan løse områdets behov for møde og klubfaciliteter, endvidere vil vi foreslå at lokalhistorisk lhi i k arkiv flyttes til hallen samt at eksist. bygning, hvor lokalhistorisk arkiv har til huse, afhændes. Dannelunde skole har et kulturcenter, som vi foreslår bevaret i den udstrækning skolens brug af lokalerne ikke hindres på længere sigt bør det overvejes at flytte aktiviteterne it t til Rudbjerghallen. Sportsfaciliteter i Kappel bevares pt., men foreslås flyttet til Rudbjerghallen på længere sigt, såfremt tilslutningen viger. 46

47 HOLEBY SKOLE Efter flytningen af overbygningen til Rødby er der er ledig kapacitet på Holeby Skole, så det vil være naturligt at samle fremtidige faciliteter her. Biblioteket foreslår vi flyttet til skolen evt. i samarbejde med skolebiblioteket. Fodboldbanerne kunne ligeledes samles ved skolen, hvor der umiddelbart kan etableres 2 fodboldbaner. Eksisterende fodboldbaner inkl. klubhus foreslår vi nedlagt, og området kan anvendes til bypark eller afhændes til bebyggelse. Eksisterende atletikfaciliteter kunne udbygges ved skolen. Der henvises endvidere til Maribo Hallerne, hvor der etableres moderne atletikfaciliteter tikf ilit t nu. Der er ligeledes behov for klubfaciliteter for BMX-klubben. Samlingen af flere faciliteter ved Holebyhallen /skolen giver bedre grobund for et foreningsliv og socialt samvær i Holeby. 47

48 HOLEBY SKOLE Ankomsten til Holeby skole kan gøres mere attraktiv, ligesom der vil være en stor gevinst ved at arbejde med at skabe mere attraktive og multifunktionelle udearealer. 48

49 ERRINDLEV HALLEN Errindlev Hallen er en selvejende institution. Hallen fungerer allerede i dag som multicenter med en lang række idrætstilbud som badminton, håndbold, volleyball, gymnastik og indendørs d fodbold. Hallen bruges også til bankospil, loppemarked, dans og sociale aktiviteter, møder mv., ligesom den er åben for brugere af tennisbaner, agility, fodbold, petanque og løb. Der er ønske om en 15 m. skydebane og der foreligger en ansøgning om driftstilskud. Vi foreslår, at Errindlevhallen støttes som et samlende multicenter i lokalområdet, da foreninger mv. i en årrække har bevist deres levedygtighed. Hvis aktiviteterne på sigt aftager kan de evt. flytte til Holebyhallen. 49

50 RØDBY Hallen, skolen, svømmehallen og et fitnesscenter ligger indenfor et begrænset område. Disse funktioner kunne bindes langt bedre sammen gennem en landskabsbehandling b dli af de mellemliggende rum og pladser. Nye faciliteter kan placeres her eller etableres i det gamle rådhus. Willers gård bevares uændret. Lokalhistorisk arkiv kan eventuelt flyttes til det gamle rådhus. Rødby boldbaner med bygninger bevares. 50

51 RØDBYHAVN HAL OG SKOLE Rødbyhavnhallen, h der er renoveret for et par år siden, er delvist hjemsted for Sydhavsøernes Håndboldhold samt øvrige lokale sportsklubber mv. Hallen har et velfungerende cafeteria og er Sydlollands hal for mangeartede aktiviteter. Umiddelbart som nabo til hallen ligger Rødbyhavnskolen, som er udfordret på elevtallet. Såfremt skolen nedlægges, kan den i fremtiden bruges som multicenter i sammenhæng med hallen. Skolens bygninger kunne anvendes af Rødbyhavn Hallens foreninger og klubber samt være Sydlollands kultur- og fritidscenter mv. Vi ser endvidere mulighed for at indtænke aktiviteter fra Rødby og flytning af eksisterende aktiviteter fra Digeskolen. 51

52 DIGECENTRET Digecentret t kan opretholdes som bibliotek og foreningshus, hvis skolen bibeholdes. Såfremt skolen lukkes, kan faciliteterne med fordel samles i skolens lokaler som et samlet multicenter ved hallen. 52

53 BRANDSTRUP KULTURCENTER Brandstrup Kulturcenter, der er placeret på den gamle skole, rummer i dag det lokale kultur og aktivitetscenter i Brandstrup. Vi foreslår at Brandstrup Kulturcenter, stadion og foreningshus i fremtiden forbliver et samlende multicenter i lokalområdet, da det i en årrække har bevist sin levedygtighed. Vi mener at de nu levedygtige faciliteter/foreninger også i fremtiden må bevise deres eksistensbehov, og ellers må de flytte til Rødbyområdet. 53

54 HORSLUNDE Udviklingen i Horslunde foreslås samlet omkring henholdsvis Ravnsborghallen og skolen samt i Saften. Ravnsborghallen kan med om- og tilbygninger blive et aktivt idræts- og mødested for hele lokalområdet inkl. Birket, Sandby, Købelev m.fl. Saften med eksisterende musikskole, kunst og kultur, samt Ravnen kan ved renovering skabe fine rammer om en lang række kulturelle aktiviteter. Inddragelse af den gamle station og det tidlige rådhus ser vi ingen muligheder i pt., og vi foreslår at disse bygninger afhændes. 54

55 BIRKET SKOLE Birket er centralt beliggende i de Lollandske Alper, hvor der med udgangspunkt i landskabet og områdets historie og relationer til Fejø og Femø kan skabes et helt specielt kulturcenter til formidling af områdets værdier mv. Den nu nedlagte skole i Birket ligger ved indkørslen til byen fra Bandholm. Skolens 2 store bygninger danner en fin ramme om skolegården. Skolens røde bygning er den nyeste og der pågår pt. renoveringsarbejder på denne bygning, som vi foreslår danner grundlag for et kulturcenter for Birket-, Kragenæs, Fejø- og Femøområdet. Vi har overvejet at bevare begge bygninger, hvilket ikke er muligt. Vi foreslår, at boldbanen nedlægges og i stedet omdannes til en naturpark mod den nærliggende sø. Der kan evt. etableres en mindre boldbane i skolegården og/eller en boldmur. Organiseret boldspil foreslår vi henvist til Horslunde. 55

56 BIRKET SKOLE Den røde skolebygning renoveres og forarealerne omdannes, så adgangen kan ske herfra. Den gule bygning skal nedrives, hvilket var en betingelse for økonomisk støtte til ombygning af den røde skolebygning. 56

57 SANDBY I dag ligger der et beboerhus i en af de tidligere lærerboliger ved skolen, og der er et ønske om at kunne brugeheleskolentil foreningsaktiviteter. Boldbaner bruges kun i begrænset omfang. Vi foreslår umiddelbart, at bygningsmassen inkl. boldbane nedlægges og afhændes, da det virker for stort. Der kan ved denne model arbejdes med inddragelse af Sandby Ældrecenters lokaler til beboerhus mv. 57

58 SANDBY Man kunne overveje at inddrage Sandby Ældrecenters lokaler til beboerhus mv. Som alternativ til skolen, der virker for stor, kunne der etableres et mindre fælleshus for beboerforeninger mv. enten centralt i Sandby eller ved den nye aktivitetspark. 58

59 KØBELEV Den nedlagte skole danner ramme om kulturlivet i Købelev, hvilket skaber et stærkt sammenhold i Købelev. Købelev Kulturcenter vil i fremtiden kunne udvikles som et multicenter for lokalområdet, afhængigt af de ildsjæle, der driver det. Så længe der er lokal opbakning og engagement, mener vi kulturcentret skal fortsætte - alternativt må aktiviteterne flytte til Horslunde. Organiseret boldspil foreslås henvist til Horslunde eller Nakskov, således at fodboldbaner kan nedlægges driftsmæssigt. 59

60 MARIBO Maribo Boldklub forbliver på de eksisterende arealer. Maribohallerne kan udvikles til et større idræts- og fritidsområde, hvor der allerede er planer for renovering af atletikstadion, og vi ser dette som Lolland Kommunes hovedfacilitet omkring atletik. Svømmehal og øvrige sportsfaciliteter forbliver, som de er pt. De eksisterende ønsker om udvidelse med en ekstra hal mener vi bør undersøges nærmere i forhold til muligheden for en bedre udnyttelse af hal-samarbejdet med Østoftehallen og Stokkemarkehallen. Tennisklub og baner kan evt. på sigt flyttes til Maribo Hallerne ved atletikstadion af hensyn til lokalefællesskabet mv. 60

61 KULTURVÆRKET Kulturværket, t Godsbanegården d og den tidligere daghøjskole kunne sammentænkes i et kulturelt samarbejdsområde. I fremtiden kunne Banegårdspladsens øvrige bygninger også inddrages. 61

62 MARIBO BIBLIOTEK M.FL. Maribo Bibliotek, Maribo Minibyib og et evt. opkøb af Amtscentralen kunne skabe et samlet område, hvor der i den tidligere Amtscentral kunne etableres ungdomshus, musikskole og foreningslokaler. 62

63 AMTSCENTRALEN Amtscentralen t kunne være særdeles velegnet som multicenter, foreningshus, musik- skole, ungdomshus eller en kombination af disse elementer. Det er en fordel at det ligger op til Maribohallerne og biblioteket, men Lolland Kommune ejer ikke bygningerne. 63

64 BANDHOLM SKOLE Den gamle skole i Bandholm ligger naturskønt tæt på flere fortidsminder og med arealer helt ned til vandet. Hovedbygningerne er opført efter bedre byggeskik og har en høj arkitektonisk kvalitet og stor kulturhistorisk værdi. Senere er der udført tilbygninger af mindre kvalitet, der med fordel kunne nedrives, så bygningsanlægget fremstår som en helhed. Bygningskomplekset indeholder endvidere en sportshal i halv størrelse samt en lille bygning for fodboldklub og 2 stk. fodboldbaner. Vi foreslår at fjerne det eksisterende klubhus og reducere fodboldbanerne til en 7-mandsbane og ændre arealet til en mere varieret kultur,- idræts- og rekreationspark. Organiseret boldspil foreslås henvist til Østofte, så arealerne mod vandet i stedet får mere parkkarakter. Hovedbygningens opvarmningskilde bør ændres på sigt. 64

65 BANDHOLM SKOLE Bandholm gamle skole foreslår vi anvendes til multicenter for Bandholmområdet samt Stokkemarke- k og Østofteområdet. t Udgangspunktet kunne være det udmærkede forslag, som er fremsat af beboerne i Bandholmområdet, hvori planer for kultur- og fritidsaktiviteter er beskrevet meget detaljeret. 65

66 NAKSKOV U-centret, t den nye svømmehal, Nakskov boldklub, tennisklubben, Nakskov idrætscenter mv. er i fremtiden det samlende centrum for idrætslivet i Nakskov. Vi ser et areal, der vil syde af liv - dels i en forening af etablerede idrætsinstitutioner for bredden og eliten - dels af uorganiseret fritidsliv. Foreningslivet er lokaliseret i væsentlige kulturhistoriske iske bygninger i bymidten, såsom det tidligere Ny Dags bygning, Magasinet mv. Disse er meget flotte og på mange måder velegnede, men de er ikke handicapvenlige. 66

67 MØLLEMARKSKOLEN I NAKSKOV Møllemarkskolen ligger attraktivt ud imod den indre del af Nakskov Fjord. Bygningerne har en rimelig arkitektonisk kvalitet og er i en fornuftig bygningsmæssig stand. 67

68 MØLLEMARKSKOLEN Vi foreslår, at det undersøges om Møllemarkskolen kunne inddrages som samlingslokaler og møderum for foreninger. Musikskolen mener at placeringen er for decentral, og der kunne i stedet overvejes en placering på U-centret. 68

69 U - CENTRET U-centret t er meget velbeliggende centralt i Nakskov i forbindelse med både idræts- og kulturfaciliteter. t Vi foreslår, at det undersøges om ledige lokaler på U-centret kan inddrages til mødelokaler, lokaler for bibliotek, musikskole mv., men det ejes pt. ikke af kommunen. 69

70 LIENLUND Lienlund ligger ved en indfaldsvej til Nakskov og har en dejlig stor park. Kunne bygningen også fungere som en udstillingsbygning for lokale kunstnere samtidig med de eksisterende aktiviteter? 70

71 MULIGE FORENINGSHUSE Udover de udpegede d multicentre, t hvor det ofte også er muligt at dyrke idræt mv., kan der være andre faciliteter, der har hovedvægten på foreningslivet: Det gamle rådhus i Rødby Det Polske hus i Maribo Magasinet i Nakskov Saften i Horslunde Møllemarkskolen i Nakskov Mfl M.fl. 71

72 MULIGE PRINCIPPER FOR HALUDBYGNINGER 72

73 AMØBEN Dette princip er baseret på, at der etableres en ny gangzone rundt om hallen med nye åbninger ind til hallen og udposninger med nye faciliteter på ydersiden. 73

74 ANNEKSBYGNING Dette princip er baseret på en tilbygning, i der vil kunne supplere de eksisterende tilbud og rumme nogle nye rumlige og funktionelle kvaliteter i sig selv. 74

75 KRYDS OG BOLLE Dette princip er baseret på at etablere gennemskæringer af hallen med nye tværgående forbindelser, som kan skabe nye relationer til de udendørs idrætsarealer. 75

76 PARASITTER Dette princip er baseret på at koble nye enkeltfunktioner kti enten direkte på hallen eller på en ny gangzone udenpå hallen. 76

77 INSPIRATION, RÅDGIVNING OG FINANCIERING it t (Center for idræt og arkitektur) FINANCIERING Lokale- og Anlægsfonden Inddrag alle muligheder for rådgivning om medfinanciering, så projekterne kan få en høj kvalitet. Dgi Huse og haller LAG Lolland M.fl. 77

78 ØVRIGE ANBEFALINGER OG OVERVEJELSER PÅ BAGGRUND AF BORGERDIALOGMØDER MV. 78

79 AKTIVERING AF UDEAREALER Mange steder vil ressourcerne kunne bruges bedst ved at skabe attraktive og aktive udearealer. - Skal stimulere til aktivitet. - Kan binde adskilte funktioner sammen. 79

80 ÆLDREBEHOV - Faciliteter t og tilbud skal tilpasses, så de også svarer til de ønsker, de ældre har. - Tilgængelighed til faciliteter er vigtigt. - Kommunal sundhedsfremme og genoptræning bør indtænkes i tilbud. 80

81 TURISME Idrætsfaciliteter t kan åbnes om sommeren for turister og lokale. Særligt godser rummer et meget stort potentiale i forhold til turisme. Stier kan forbedre cykelturisme. Markedsføring og koordinering er naturligvis vigtigt. 81

82 NYE IDRÆTSGRENE Faciliteter t for nye idrætsgrene kan bidrage til at tiltrække nye brugergrupper, herunder selvorganiserede grupper af unge. Dette kunne f.eks. være en pointe ved Maribohallerne, hvor en del unge hænger ud uden at deltage i det organiserede idrætsliv. 82

83 NYE SAMARBEJDS- FORMER MED DE PRIVATE TILBUD - Kan der etableres samarbejder med godser, Lalandia, Knuthenborg m.fl. - Hvad kan foreningerne lære af fitnesscentrene? - Kommunal genoptræning i samarbejde med fitnesscentre? 83

84 STISYSTEMER Aktiv brug af stisystemer t i idrætsøjemed: - Afmærkning af stisystemer - Principper for bookning af fællesture - Nye stier etableres ved missing links 84

85 KRAFTCENTRE Det anbefales at gennemføre en dialogproces internt i forbund, når der skal udpeges kraftcentre t for sportsgrene med flere aktive lokalområder f.eks. med hensyn til skydebaner, roklubber mv. 85

86 TILGÆNGELIGHED Manglen på kollektiv kti trafik er nævnt som et problem i yderdistrikter, hvor særligt forbindelser nord-syd er besværlige. - Multicentre bør placeres tæt på kollektiv transport - Opsamlingsordninger til arrangementer kan være en idé? 86

87 INDIVIDUALISERING / ORGANISATION Hvordan organiseres fælles aktiviteter? - Kultunaut - Kommunens Hjemmeside - Facebook for enkeltinteresser t - Afbookning af haller skal organiseres 87

88 IDRÆTSANLÆG - FODBOLDBANER Organiseret fodbold samles principielt i hovedbyer. (suppleret med Østofte og Utterslev). Store 11-mandsbaner erstattes af 7-mandsbaner eller multibaner i de mindre byer. Boldbaner nedlægges helt i Købelev og Vestenskov. Privatskoler kan overtage drift af deres egne idrætsarealer? Nakskov udpeges til elitecenter for fodbold. 88

89 SAMLING AF AKTIVITETER OG FACILITETER Placering af nye faciliteter t tætt på de eksisterende vil understøtte brugen af begge. 89

90 MULIGE UDSTILLINGSBYGNINGER Ridehuset i Rewentlovparken Lienlund i Nakskov? Richard Winthers Hus M.fl. 90

Udviklingsplan for Gl. Ravnsborg Kommune

Udviklingsplan for Gl. Ravnsborg Kommune Udviklingsplan for Gl. Ravnsborg Kommune Masterplan for kultur- og idrætsfaciliteter. Møde i Ravnsborg Hallen den 10. september 2012 Politisk stillingtagen 9. august 2012 behandler Femern Bælt, Erhverv-

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND Potentialer - mellem drømme og virkelighed Jakob Færch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Oversigt Lokale og Anlægsfondens STØTTEområde Grønlandske DRØMME og ønsker

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

- udviklingsplan for et bæredygtigt kultur- og fritidsliv i Lolland Kommune

- udviklingsplan for et bæredygtigt kultur- og fritidsliv i Lolland Kommune - udviklingsplan for et bæredygtigt kultur- og fritidsliv i Lolland Kommune Kort historik: Femern Bælt, Erhvervs- og kulturudvalget besluttede på sit møde d. 4. marts 2010 at der skulle udarbejdes en Masterplan

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Lene Høsthaab (V), Kultur- og lokalsamfundsudvalget KL Kultur- og fritidskonference, Århus, 9. maj 2017 Faaborg-Midtfyn fakta

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Statusnotat Fritidspolitik Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Indhold Statusnotat Fritidspolitik...1 Handleplaner...3 Handleplaner...3 Byens rum...3 Udvikling af byrum...3 Aktive mødesteder

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR OG FRITID FOR DET HELE MENNESKE DRAGØR KOMMUNE

DRAGØR KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR OG FRITID FOR DET HELE MENNESKE DRAGØR KOMMUNE DRAGØR KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR OG FRITID FOR DET HELE MENNESKE 2011-2015 DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en kultur- og fritidspolitik?... 3 2. Kultur og fritid for det hele menneske...

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 18 Et område til offentlige formål, Skole og Multihus i Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 29. maj 2012 Indledning Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet for at ændre rammebestemmelserne

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE BYDELSPLAN FOR HERFØLGE VELKOMMEN! PROGRAM Kl. 13.00 Velkomst Kl. 13.20 Præsentation af Bydelsplaner v. Casper Toftholm Kl. 14.00 Workshop I Herfølges Egenart Kl. 15.00 Kaffepause Kl. 15.25 Workshop II

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere