MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:"

Transkript

1 MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD: Om masterplanarbejdet Borgerdialogmøderne Udviklingstendenser i Lolland kommune Sammenhæng med andre planer i Lolland kommune Generelle udviklingstendenser indenfor kultur og idrætsområdet Ideen om et multicenter Muligheder for etablering af multicentre Principper for udbygning af haller Øvrige anbefalinger og overvejelser 1

2 PROCES 2

3 OM MASTERPLANEN Formålet med masterplanarbejdet er at skabe et overblik over kultur- og idrætsfaciliteter i kommunen samt angive retningslinjer for den fremadrettede d udvikling inden for området. Borgerinddragelse har været en helt central del af arbejdet, idet der har været afholdt 7 borgerdialogmøder i hovedbyerne i de tidligere kommuner med henblik på at opnå en forståelse af de særlige lokale potentialer og ønsker. Herudover har der været afholdt 2 møder med et særligt dialogforum med centrale repræsentanter fra kultur- og fritidsområdet i Lolland Kommune. MASTERPLANENS 3 DELE: 1. Denne præsentation redegør for masterplanens baggrund, principper og anbefalinger mv. 2. En bygningsregistrering i i med et overblik over de kommunale bygninger og boldbaner, samt deres stand, anvendelse mv. 3. Referater af borgerdialogmøder samt forslag og ideer indsendt af grupper eller enkeltpersoner. 3

4 OM MASTERPLANEN Tilgangen til masterplanarbejdet har været åben i den forstand, at vi har forsøgt at definere en række udviklingsprincipper, der kan danne grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen omkring udviklingen af området. Bygningsmæssigt har vi valgt at fokusere på de bygninger, som vi i særlig grad ser et potentiale i at videreudvikle som kulturcentre, eller multicentre, som vi i processen er endt med at kalde dem. MASTERPLANENS STATUS: Masterplanen er ikke et juridisk dokument men skal informere og inspirere beslutninger, der skal tages i forbindelse med udarbejdelse af Kultur og Fritidspolitikken, Planstrategien m.m. Koordinering af aktiviteter og faciliteter på tværs af kultur- og idrætsområdet har været et ønske fra flere, og vi har diskuteret forskellige mulige principper for samlokalisering lokalt. 4

5 OM MASTERPLANEN Ideen om et multicenter udspringer af borgerinddragelses processen, hvor en gruppe borgere havde udviklet en fin model for, hvordan man kan tænke sig at samlokalisere en lang række tilbud og faciliteter med henblik på at skabe mere liv i bygningen og samarbejde på tværs af forskellige sektorer og foreninger indenfor kultur- og fritidsområdet. MASTERPLANENS VÆRDIER: Flest mulig aktiviteter for pengene Brug pengene på indhold fremforf mursten Aktiviteter baseret på lokalt ejerskab Støtt de aktiviteter it t og tiltag, der er gang i og som lokale ildsjæle driver Igennem borgerinddragelses processen er vi Maksimalt samspil mellem faciliteter gået fra en indledende d d forestilling om at skulle og aktiviteter it t udpege 3-4 kulturcentre udenfor Maribo og Samlokaliser faciliteter, hvor der kan være en gensidig synergi Nakskov til en mere lokalt tilpasset strategi, hvor tanken er at udvikle differentierede d multicentre lokalt på baggrund af lokale ønsker og behov. 5

6 BORGERDIALOGMØDERNE 6

7 FORMÅLET MED BORGERDIALOGMØDERNE At sikre en inddragelse af lokale l ønsker og idéer i planlægningen At skabe forståelse for de udfordringer, som kommunen står overfor At inspirere og skabe engagement i at påvirke udviklingen i lokalområderne At identificere særlige potentialer i de enkelte lokalområder 7

8 WORKSHOPS I 2 DELE På borgerdialogmøderne blev de fremmødte bedt om at forholde sig til 2 temaer: 1. Ryst posen en ordleg (Købmands-Hal, Idræts-Børnehave, Lokalhistorisk Bibliotek mv.) - Hvilke faciliteter kunne have glæde af samlokalisering? - Beskriv de lokale muligheder for sammentænkning. 2. Mit unikke lokalområde en særlig profil. Lav en oplistning af særlige lokale potentialer og udviklingstiltag, som kan understøtte disse. - Potentialer indenfor landskab, kultur og idræt. - Er der basis for at etablere et kraftcenter (kultur og idræt) i mit lokalområde? Placering, indhold, funktioner, kobling til andre faciliteter mv. 8

9 UDVIKLINGSTENDENSER I LOLLAND KOMMUNE 9

10 DER BLIVER FÆRRE INDBYGGERE Den faldende befolkning skaber et pres på den offentlige service. 10

11 BEFOLKNINGEN BLIVER ÆLDRE Generelt bliver der flere ældre, mens øvrige aldersgrupper oplever et fald i antal. Dette gør at fremtidige tilbud også må have et fokus på tidssvarende tilbud for ældre. 11

12 FÆRRE UNGE I DE KOMMENDE ÅR Særligt andelen af unge mellem 10 og 19 år vil falde kraftigt de næste 10 år, hvorefter der forventes en stabilisering. 12

13 FALDENDE FORENINGSDELTAGELSE I løbet af blot 2 år fra har der været et fald i foreningsdeltagelsen på 4,91 % for medlemmer under 25 år. Der ses en stigende tendens for medlemmer over 25 år i Kombinationen af at der bliver færre indbyggere, at de bliver ældre og har en faldende foreningsdeltagelse skaber et behov for løbende tilpasning af de kommunale tilbud indenfor kultur- og idrætsområdet, så kapacitet og tilbud svarer til de lokale behov. 13

14 SAMMENHÆNG MED ANDRE PLANER Planstrategien arbejder med håndtering af udfordringer og skabelse af nye muligheder i lyset af de beskrevne udviklingstendenser, herunder også tendensen til flytning fra landtil byområder. Erhvervspolitikken er central, da beskæftigelse er en forudsætning for udvikling. Landdistriktspolitikken bliver mere vigtig, når faciliteter i stigende grad samles i hovedbyer. Turismepolitikken spiller sammen med både idræts- og kultur området, da et aktivt kultur- og foreningsliv er en vigtig forudsætning for turismeudvikling. Kultur- og Fritidspolitikken er under revision og vil skulle videreføre nogle af de ideer og forslag, som opstilles i denne masterplan. 14

15 KOMMUNEPLAN PLANSTRATEGI Hvordan kan kultur og idrætsområdet bidrage til at forbedre forholdene for befolkningen? - Gode faciliteter - Sociale fællesskaber - Arkitektonisk nytænkning 15

16 ERHVERVSPOLITIK Hvordan påvirker Femern Bælt balancen i kommunen? - Sker der en forskydning af fokus mod øst? - Flere kunder til kultur, turisme og erhvervsliv? - Bosætning helårs-/sommerhuse 16

17 LANDDISTRIKTS- POLITIK Hvordan prioriteres it i yderdistrikterne? - Skal der satses på at sælge tomme huse som sommerhuse? - Skal nogle smålandsbyer helt nedprioriteres? 17

18 TURISME Hvordan kan masterplanen bidrage til at understøtte turismen? - Faciliteter åbnes om sommeren for turister og lokale (Godser) - Stier kan forbedre cykelturisme - Markedsføring og koordinering 18

19 KULTUR- OG FRITIDSPOLITIKKEN Der er 3 fokusområder i Kulturog Fritidspolitikken: Grænseoverskridende samarbejde. Tænk på tværs af fagområder, geografi og sektorer. Børn og Unge. Identificer Kraftcentre for eliten og styrk bredden lokalt. Kreativ benyttelse af det offentlige rum. Skab bedre rammer for aktiv og kreativ brug af det offentlige rum. GENNEMFØRTE TEMAMØDER: Børnekultur Friluftsliv Musik Medier Billedkunst Museer, arkiver og kulturarv Ungekultur Breddeidræt Eliteidræt Teater Foreningsliv 19

20 UDVIKLINGSTENDENSER 20

21 UDVIKLINGSTENDENSER - KULTUR Internationalisering ti i øget netværk og samarbejde Fokus på livskvalitet - krav til kulturtilbud, kvalitet og involvering Kvalitet og professionalisering krav til samarbejde og fleksibilitet Teknologisk udvikling internet, it, multimedier mv. Tværgående samarbejde mellem institutioner, forvaltninger, kulturområder, kommuner og sektorer 21

22 UDVIKLINGSTENDENSER KULTURFORBRUG PÅ LANDSPLAN Biblioteker 29% mindst én gang om måneden Teater - ca. 40% inden for det seneste år - udøvende ca. 2% voksne Museer - ca. 35% på kunstmuseum i det seneste år Kunst - udøvende - ca. 23% voksne - mest kvinder Musik udøvende - ca. 17% voksne, 30% børn Biograf - ca. 65% inden for det seneste år 22

23 OPSAMLING BORGERDIALOG 23

24 PRIVATISERING En stadigt t større del af vores idrætsaktiviteter udfoldes inden for rammerne af private tilbud som fitness centre, vandlande mv. Hvordan kan man lære af f.eks. fitnesscentrenes succes, og bruge dem som samarbejdspartnere? Kan godserne på Lolland spille en større rolle i kulturlivet? 24

25 INDIVIDUELT FREM FOR FORENINGER Der foregår en stigende grad af selvorganisering af idrætsaktiviteter, hvor mødetidspunkter aftales mere spontant over facebook, sms mv. Hvordan skabes mere fleksible rammer både inde og ude, så faciliteter kan bruges fleksibelt? 25

26 AKTIVITETER FLYTTER UDENFOR En lang række aktiviteter it t flytter udenfor. Udearealer og natur i bredere forstand bruges mere i forbindelse med idrætsudøvelse. Hvordan planlægger vi for nye aktiviteter udendørs, og kan barrieren mellem ude og inde brydes gennem ombygning af faciliteter? 26

27 FLERE AKTIVE ÆLDRE Ældre deltager i stigende grad i idrætsaktiviteter og er i dag ligeså aktive som de årige. Hvordan tilpasses faciliteter, så de også passer til de ældres behov? 27

28 MEST POPULÆRE SPORTSGRENE UNGE UNDER 25 ÅR 28

29 MEST POPULÆRE SPORTSGRENE VOKSNE OVER 25 ÅR 29

30 IDRÆTSGRENES GRAD AF ORGANISERING En stor andel af idrætsaktiviteterne foregår udenfor de etablerede foreninger. Gymnastik, fodbold og badminton har nogle af de højeste organiseringsgrader. 30

31 SÆRLIGE POTENTIALER I LOLLAND KOMMUNE 31

32 SÆRLIGE POTENTIALER - SKOVE Skove rummer en lang række rekreative muligheder. Hvordan bruges de eksisterende skove bedst muligt, og er der steder hvor der kunne plantes nye skove for at øge de bynære rekreationsmuligheder? Anbefaling: Indled dialog med private skovejere om mulighed for offentlig adgang og maksimer adgangen til øvrige skove. 32

33 SÆRLIGE POTENTIALER - VAND Det omkringliggende ki vand giver mulighed for en lang række aktiviteter både sommer og vinter. Hvad kan der gøres for at udnytte nærheden til vand i idræts- og kulturaktiviteter? Anbefaling: Understøt aktiviteter, der udnytter nærheden til vand som eksempelvis hornfiskefestival, vinterbadning, havkajak m.m. 33

34 SÆRLIGE POTENTIALER - STRANDE Strandene i Lolland kommune er en stor kvalitet som badestrande. Kan strandene spille en større rolle i en idrætsmæssig sammenhæng f.eks. med beachvolley o.l. og som destination for vandre- løbe- og cykelture? Anbefaling: Understøt brugen af strandene gennem stiplanlægning. Undersøg hvordan optagning af badebroer bedst kan organiseres, da de efterlyses af mange og vil øge kvalitet og anvendelighed af strandene. 34

35 SÆRLIGE POTENTIALER - LYSTBÅDEHAVNE Der findes en lang række mindre lystbådehavne i Lolland kommune, som giver gode muligheder for udfoldelse på vandet. Hvordan understøttes brugen af lystbådehavne som rekreativ destination i sig selv og i forhold til turisme og bosætning? Anbefaling: Undersøg mulighed for at etablere kombinerede sejlklubber og foreningshuse, f.eks. på Femø, så faciliteter bliver brugt mest muligt, og der skabes liv i lystbådehavnene. 35

36 OPLAND HOVEDBYER Hovedbyerne rummer naturligt en række tilbud og faciliteter, som henvender sig til hele kommunen 36

37 OPLAND CENTERBYER Centerbyerne har tilsvarende et opland i forhold til de mindre landsbysamfund 37

38 LOKALCENTRE På kommunalt niveau har de tidligere lokalcentre en særlig rolle, hvor det også kan være relevant at understøtte aktiviteter afhængigt af det lokale engagement. 38

39 KONTURER AF NYE SAMARBEJDER Der er allerede etableret forskellige typer af samarbejder i kommunen inden for kultur og fritidsområdet. 39

40 ÉN SAMLET KOMMUNE Samlet set indgår de enkelte lokalsamfund i forskellige typer af oplande, hvilket vil kunne bidrage til at binde kommunen sammen både funktionelt og identitetsmæssigt. 40

41 ANLÆG FORDELT PÅ GAMLE KOMMUNER I dag er de fleste faciliteter naturligt fordelt i Nakskov og Maribo og ellers i hovedbyerne i de tidligere kommuner 41

42 IDEEN OM ET MULTICENTER Tanken omkring et multicenter er, at man ved at samle så mange aktiviteter som muligt vil kunne skabe grundlag g for nye fællesskaber og samarbejder på tværs af kultur- og idrætsområdet. 42

43 PRINCIPPER FOR UDVÆLGELSE AF MULTICENTRE OG BYGNINGSANLÆG: -Fastholdelse af aktiviteter, der er liv i og engagement g omkring - Skoler og haller kan ofte med fordel være udgangspunkt for etablering af multicentre - Bynære friluftsaktiviteter bør understøttes af nye attraktive udearealer og udendørs faciliteter - Bevaring af kulturhistorisk vigtige bygninger - Placeringer med attraktive udsigter eller nærområder - Tilgængelighed og synlighed i bystrukturen - Rollefordeling mellem byer, så der skabes elitecentre og ingen større byer tømmes for indhold - Foreningshuse kan supplere multicentre i større byer eller hvor struktur og placering taler for dette 43

44 SØLLESTED I Søllested vil det være naturligt at koncentrere nye fremtidige faciliteter i forbindelse med Højrebyhallen, hvor der kan være en høj grad af dobbeltanvendelse i relation til skolen og børnehaven. SIF s lokaler vil kunne sammenbindes med hallen. Billardklubben og lokalhistorisk lhi i k arkiv kan på sigt flyttes til Højrebyhallen og således understøtte en café-lignende facilitet. Der er også den mulighed, at der i et overordnet stiforløb kan foretages en sammenkædning af Højrebyhallen med skole, børnehave, Park, Billardklub og Det gamle Plejehjem på hovedgaden. Vi foreslår at idrætsfaciliteter i Halsted flyttes til Søllested. I Søllested forbliver skydebaner i Anlægget og biografen i Søllested Bio, som er under udbygning med omklædningsfaciliteter. Endvidere forefindes der aktivitetsmuligheder på Lykkesejecentret. 44

45 SØLLESTED Det tidligere plejehjem i Højreby kan fungere med mødelokaler indtil der etableres nye lokaler l ved hallen eller som alternativ hertil. Bygningen har en høj arkitektonisk værdi. 45

46 RUDBJERGHALLEN Rudbjerghallen vil i fremtiden være det naturlige samlingssted for området, idet hallen er beliggende centralt for Dannemare Vestenskov, Langø mv. Rudbjerghallen er velholdt, og der er et fint idrætsanlæg mv. Hallen kan nemt opdeles og tilbygges for nye faciliteter, og har et velfungerende cafeteria. Vi mener umiddelbart, at en udbygning med tilbygninger kan løse områdets behov for møde og klubfaciliteter, endvidere vil vi foreslå at lokalhistorisk lhi i k arkiv flyttes til hallen samt at eksist. bygning, hvor lokalhistorisk arkiv har til huse, afhændes. Dannelunde skole har et kulturcenter, som vi foreslår bevaret i den udstrækning skolens brug af lokalerne ikke hindres på længere sigt bør det overvejes at flytte aktiviteterne it t til Rudbjerghallen. Sportsfaciliteter i Kappel bevares pt., men foreslås flyttet til Rudbjerghallen på længere sigt, såfremt tilslutningen viger. 46

47 HOLEBY SKOLE Efter flytningen af overbygningen til Rødby er der er ledig kapacitet på Holeby Skole, så det vil være naturligt at samle fremtidige faciliteter her. Biblioteket foreslår vi flyttet til skolen evt. i samarbejde med skolebiblioteket. Fodboldbanerne kunne ligeledes samles ved skolen, hvor der umiddelbart kan etableres 2 fodboldbaner. Eksisterende fodboldbaner inkl. klubhus foreslår vi nedlagt, og området kan anvendes til bypark eller afhændes til bebyggelse. Eksisterende atletikfaciliteter kunne udbygges ved skolen. Der henvises endvidere til Maribo Hallerne, hvor der etableres moderne atletikfaciliteter tikf ilit t nu. Der er ligeledes behov for klubfaciliteter for BMX-klubben. Samlingen af flere faciliteter ved Holebyhallen /skolen giver bedre grobund for et foreningsliv og socialt samvær i Holeby. 47

48 HOLEBY SKOLE Ankomsten til Holeby skole kan gøres mere attraktiv, ligesom der vil være en stor gevinst ved at arbejde med at skabe mere attraktive og multifunktionelle udearealer. 48

49 ERRINDLEV HALLEN Errindlev Hallen er en selvejende institution. Hallen fungerer allerede i dag som multicenter med en lang række idrætstilbud som badminton, håndbold, volleyball, gymnastik og indendørs d fodbold. Hallen bruges også til bankospil, loppemarked, dans og sociale aktiviteter, møder mv., ligesom den er åben for brugere af tennisbaner, agility, fodbold, petanque og løb. Der er ønske om en 15 m. skydebane og der foreligger en ansøgning om driftstilskud. Vi foreslår, at Errindlevhallen støttes som et samlende multicenter i lokalområdet, da foreninger mv. i en årrække har bevist deres levedygtighed. Hvis aktiviteterne på sigt aftager kan de evt. flytte til Holebyhallen. 49

50 RØDBY Hallen, skolen, svømmehallen og et fitnesscenter ligger indenfor et begrænset område. Disse funktioner kunne bindes langt bedre sammen gennem en landskabsbehandling b dli af de mellemliggende rum og pladser. Nye faciliteter kan placeres her eller etableres i det gamle rådhus. Willers gård bevares uændret. Lokalhistorisk arkiv kan eventuelt flyttes til det gamle rådhus. Rødby boldbaner med bygninger bevares. 50

51 RØDBYHAVN HAL OG SKOLE Rødbyhavnhallen, h der er renoveret for et par år siden, er delvist hjemsted for Sydhavsøernes Håndboldhold samt øvrige lokale sportsklubber mv. Hallen har et velfungerende cafeteria og er Sydlollands hal for mangeartede aktiviteter. Umiddelbart som nabo til hallen ligger Rødbyhavnskolen, som er udfordret på elevtallet. Såfremt skolen nedlægges, kan den i fremtiden bruges som multicenter i sammenhæng med hallen. Skolens bygninger kunne anvendes af Rødbyhavn Hallens foreninger og klubber samt være Sydlollands kultur- og fritidscenter mv. Vi ser endvidere mulighed for at indtænke aktiviteter fra Rødby og flytning af eksisterende aktiviteter fra Digeskolen. 51

52 DIGECENTRET Digecentret t kan opretholdes som bibliotek og foreningshus, hvis skolen bibeholdes. Såfremt skolen lukkes, kan faciliteterne med fordel samles i skolens lokaler som et samlet multicenter ved hallen. 52

53 BRANDSTRUP KULTURCENTER Brandstrup Kulturcenter, der er placeret på den gamle skole, rummer i dag det lokale kultur og aktivitetscenter i Brandstrup. Vi foreslår at Brandstrup Kulturcenter, stadion og foreningshus i fremtiden forbliver et samlende multicenter i lokalområdet, da det i en årrække har bevist sin levedygtighed. Vi mener at de nu levedygtige faciliteter/foreninger også i fremtiden må bevise deres eksistensbehov, og ellers må de flytte til Rødbyområdet. 53

54 HORSLUNDE Udviklingen i Horslunde foreslås samlet omkring henholdsvis Ravnsborghallen og skolen samt i Saften. Ravnsborghallen kan med om- og tilbygninger blive et aktivt idræts- og mødested for hele lokalområdet inkl. Birket, Sandby, Købelev m.fl. Saften med eksisterende musikskole, kunst og kultur, samt Ravnen kan ved renovering skabe fine rammer om en lang række kulturelle aktiviteter. Inddragelse af den gamle station og det tidlige rådhus ser vi ingen muligheder i pt., og vi foreslår at disse bygninger afhændes. 54

55 BIRKET SKOLE Birket er centralt beliggende i de Lollandske Alper, hvor der med udgangspunkt i landskabet og områdets historie og relationer til Fejø og Femø kan skabes et helt specielt kulturcenter til formidling af områdets værdier mv. Den nu nedlagte skole i Birket ligger ved indkørslen til byen fra Bandholm. Skolens 2 store bygninger danner en fin ramme om skolegården. Skolens røde bygning er den nyeste og der pågår pt. renoveringsarbejder på denne bygning, som vi foreslår danner grundlag for et kulturcenter for Birket-, Kragenæs, Fejø- og Femøområdet. Vi har overvejet at bevare begge bygninger, hvilket ikke er muligt. Vi foreslår, at boldbanen nedlægges og i stedet omdannes til en naturpark mod den nærliggende sø. Der kan evt. etableres en mindre boldbane i skolegården og/eller en boldmur. Organiseret boldspil foreslår vi henvist til Horslunde. 55

56 BIRKET SKOLE Den røde skolebygning renoveres og forarealerne omdannes, så adgangen kan ske herfra. Den gule bygning skal nedrives, hvilket var en betingelse for økonomisk støtte til ombygning af den røde skolebygning. 56

57 SANDBY I dag ligger der et beboerhus i en af de tidligere lærerboliger ved skolen, og der er et ønske om at kunne brugeheleskolentil foreningsaktiviteter. Boldbaner bruges kun i begrænset omfang. Vi foreslår umiddelbart, at bygningsmassen inkl. boldbane nedlægges og afhændes, da det virker for stort. Der kan ved denne model arbejdes med inddragelse af Sandby Ældrecenters lokaler til beboerhus mv. 57

58 SANDBY Man kunne overveje at inddrage Sandby Ældrecenters lokaler til beboerhus mv. Som alternativ til skolen, der virker for stor, kunne der etableres et mindre fælleshus for beboerforeninger mv. enten centralt i Sandby eller ved den nye aktivitetspark. 58

59 KØBELEV Den nedlagte skole danner ramme om kulturlivet i Købelev, hvilket skaber et stærkt sammenhold i Købelev. Købelev Kulturcenter vil i fremtiden kunne udvikles som et multicenter for lokalområdet, afhængigt af de ildsjæle, der driver det. Så længe der er lokal opbakning og engagement, mener vi kulturcentret skal fortsætte - alternativt må aktiviteterne flytte til Horslunde. Organiseret boldspil foreslås henvist til Horslunde eller Nakskov, således at fodboldbaner kan nedlægges driftsmæssigt. 59

60 MARIBO Maribo Boldklub forbliver på de eksisterende arealer. Maribohallerne kan udvikles til et større idræts- og fritidsområde, hvor der allerede er planer for renovering af atletikstadion, og vi ser dette som Lolland Kommunes hovedfacilitet omkring atletik. Svømmehal og øvrige sportsfaciliteter forbliver, som de er pt. De eksisterende ønsker om udvidelse med en ekstra hal mener vi bør undersøges nærmere i forhold til muligheden for en bedre udnyttelse af hal-samarbejdet med Østoftehallen og Stokkemarkehallen. Tennisklub og baner kan evt. på sigt flyttes til Maribo Hallerne ved atletikstadion af hensyn til lokalefællesskabet mv. 60

61 KULTURVÆRKET Kulturværket, t Godsbanegården d og den tidligere daghøjskole kunne sammentænkes i et kulturelt samarbejdsområde. I fremtiden kunne Banegårdspladsens øvrige bygninger også inddrages. 61

62 MARIBO BIBLIOTEK M.FL. Maribo Bibliotek, Maribo Minibyib og et evt. opkøb af Amtscentralen kunne skabe et samlet område, hvor der i den tidligere Amtscentral kunne etableres ungdomshus, musikskole og foreningslokaler. 62

63 AMTSCENTRALEN Amtscentralen t kunne være særdeles velegnet som multicenter, foreningshus, musik- skole, ungdomshus eller en kombination af disse elementer. Det er en fordel at det ligger op til Maribohallerne og biblioteket, men Lolland Kommune ejer ikke bygningerne. 63

64 BANDHOLM SKOLE Den gamle skole i Bandholm ligger naturskønt tæt på flere fortidsminder og med arealer helt ned til vandet. Hovedbygningerne er opført efter bedre byggeskik og har en høj arkitektonisk kvalitet og stor kulturhistorisk værdi. Senere er der udført tilbygninger af mindre kvalitet, der med fordel kunne nedrives, så bygningsanlægget fremstår som en helhed. Bygningskomplekset indeholder endvidere en sportshal i halv størrelse samt en lille bygning for fodboldklub og 2 stk. fodboldbaner. Vi foreslår at fjerne det eksisterende klubhus og reducere fodboldbanerne til en 7-mandsbane og ændre arealet til en mere varieret kultur,- idræts- og rekreationspark. Organiseret boldspil foreslås henvist til Østofte, så arealerne mod vandet i stedet får mere parkkarakter. Hovedbygningens opvarmningskilde bør ændres på sigt. 64

65 BANDHOLM SKOLE Bandholm gamle skole foreslår vi anvendes til multicenter for Bandholmområdet samt Stokkemarke- k og Østofteområdet. t Udgangspunktet kunne være det udmærkede forslag, som er fremsat af beboerne i Bandholmområdet, hvori planer for kultur- og fritidsaktiviteter er beskrevet meget detaljeret. 65

66 NAKSKOV U-centret, t den nye svømmehal, Nakskov boldklub, tennisklubben, Nakskov idrætscenter mv. er i fremtiden det samlende centrum for idrætslivet i Nakskov. Vi ser et areal, der vil syde af liv - dels i en forening af etablerede idrætsinstitutioner for bredden og eliten - dels af uorganiseret fritidsliv. Foreningslivet er lokaliseret i væsentlige kulturhistoriske iske bygninger i bymidten, såsom det tidligere Ny Dags bygning, Magasinet mv. Disse er meget flotte og på mange måder velegnede, men de er ikke handicapvenlige. 66

67 MØLLEMARKSKOLEN I NAKSKOV Møllemarkskolen ligger attraktivt ud imod den indre del af Nakskov Fjord. Bygningerne har en rimelig arkitektonisk kvalitet og er i en fornuftig bygningsmæssig stand. 67

68 MØLLEMARKSKOLEN Vi foreslår, at det undersøges om Møllemarkskolen kunne inddrages som samlingslokaler og møderum for foreninger. Musikskolen mener at placeringen er for decentral, og der kunne i stedet overvejes en placering på U-centret. 68

69 U - CENTRET U-centret t er meget velbeliggende centralt i Nakskov i forbindelse med både idræts- og kulturfaciliteter. t Vi foreslår, at det undersøges om ledige lokaler på U-centret kan inddrages til mødelokaler, lokaler for bibliotek, musikskole mv., men det ejes pt. ikke af kommunen. 69

70 LIENLUND Lienlund ligger ved en indfaldsvej til Nakskov og har en dejlig stor park. Kunne bygningen også fungere som en udstillingsbygning for lokale kunstnere samtidig med de eksisterende aktiviteter? 70

71 MULIGE FORENINGSHUSE Udover de udpegede d multicentre, t hvor det ofte også er muligt at dyrke idræt mv., kan der være andre faciliteter, der har hovedvægten på foreningslivet: Det gamle rådhus i Rødby Det Polske hus i Maribo Magasinet i Nakskov Saften i Horslunde Møllemarkskolen i Nakskov Mfl M.fl. 71

72 MULIGE PRINCIPPER FOR HALUDBYGNINGER 72

73 AMØBEN Dette princip er baseret på, at der etableres en ny gangzone rundt om hallen med nye åbninger ind til hallen og udposninger med nye faciliteter på ydersiden. 73

74 ANNEKSBYGNING Dette princip er baseret på en tilbygning, i der vil kunne supplere de eksisterende tilbud og rumme nogle nye rumlige og funktionelle kvaliteter i sig selv. 74

75 KRYDS OG BOLLE Dette princip er baseret på at etablere gennemskæringer af hallen med nye tværgående forbindelser, som kan skabe nye relationer til de udendørs idrætsarealer. 75

76 PARASITTER Dette princip er baseret på at koble nye enkeltfunktioner kti enten direkte på hallen eller på en ny gangzone udenpå hallen. 76

77 INSPIRATION, RÅDGIVNING OG FINANCIERING it t (Center for idræt og arkitektur) FINANCIERING Lokale- og Anlægsfonden Inddrag alle muligheder for rådgivning om medfinanciering, så projekterne kan få en høj kvalitet. Dgi Huse og haller LAG Lolland M.fl. 77

78 ØVRIGE ANBEFALINGER OG OVERVEJELSER PÅ BAGGRUND AF BORGERDIALOGMØDER MV. 78

79 AKTIVERING AF UDEAREALER Mange steder vil ressourcerne kunne bruges bedst ved at skabe attraktive og aktive udearealer. - Skal stimulere til aktivitet. - Kan binde adskilte funktioner sammen. 79

80 ÆLDREBEHOV - Faciliteter t og tilbud skal tilpasses, så de også svarer til de ønsker, de ældre har. - Tilgængelighed til faciliteter er vigtigt. - Kommunal sundhedsfremme og genoptræning bør indtænkes i tilbud. 80

81 TURISME Idrætsfaciliteter t kan åbnes om sommeren for turister og lokale. Særligt godser rummer et meget stort potentiale i forhold til turisme. Stier kan forbedre cykelturisme. Markedsføring og koordinering er naturligvis vigtigt. 81

82 NYE IDRÆTSGRENE Faciliteter t for nye idrætsgrene kan bidrage til at tiltrække nye brugergrupper, herunder selvorganiserede grupper af unge. Dette kunne f.eks. være en pointe ved Maribohallerne, hvor en del unge hænger ud uden at deltage i det organiserede idrætsliv. 82

83 NYE SAMARBEJDS- FORMER MED DE PRIVATE TILBUD - Kan der etableres samarbejder med godser, Lalandia, Knuthenborg m.fl. - Hvad kan foreningerne lære af fitnesscentrene? - Kommunal genoptræning i samarbejde med fitnesscentre? 83

84 STISYSTEMER Aktiv brug af stisystemer t i idrætsøjemed: - Afmærkning af stisystemer - Principper for bookning af fællesture - Nye stier etableres ved missing links 84

85 KRAFTCENTRE Det anbefales at gennemføre en dialogproces internt i forbund, når der skal udpeges kraftcentre t for sportsgrene med flere aktive lokalområder f.eks. med hensyn til skydebaner, roklubber mv. 85

86 TILGÆNGELIGHED Manglen på kollektiv kti trafik er nævnt som et problem i yderdistrikter, hvor særligt forbindelser nord-syd er besværlige. - Multicentre bør placeres tæt på kollektiv transport - Opsamlingsordninger til arrangementer kan være en idé? 86

87 INDIVIDUALISERING / ORGANISATION Hvordan organiseres fælles aktiviteter? - Kultunaut - Kommunens Hjemmeside - Facebook for enkeltinteresser t - Afbookning af haller skal organiseres 87

88 IDRÆTSANLÆG - FODBOLDBANER Organiseret fodbold samles principielt i hovedbyer. (suppleret med Østofte og Utterslev). Store 11-mandsbaner erstattes af 7-mandsbaner eller multibaner i de mindre byer. Boldbaner nedlægges helt i Købelev og Vestenskov. Privatskoler kan overtage drift af deres egne idrætsarealer? Nakskov udpeges til elitecenter for fodbold. 88

89 SAMLING AF AKTIVITETER OG FACILITETER Placering af nye faciliteter t tætt på de eksisterende vil understøtte brugen af begge. 89

90 MULIGE UDSTILLINGSBYGNINGER Ridehuset i Rewentlovparken Lienlund i Nakskov? Richard Winthers Hus M.fl. 90

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

- udviklingsplan for et bæredygtigt kultur- og fritidsliv i Lolland Kommune

- udviklingsplan for et bæredygtigt kultur- og fritidsliv i Lolland Kommune - udviklingsplan for et bæredygtigt kultur- og fritidsliv i Lolland Kommune Kort historik: Femern Bælt, Erhvervs- og kulturudvalget besluttede på sit møde d. 4. marts 2010 at der skulle udarbejdes en Masterplan

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis kommunale

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Information Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Jeg gør en forskel Birgitte, Frivillig i Åben Aktivitets- og Træningscenter Hvorfor være frivillig Som frivillig gør du hverdagen

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Indledning Morsø Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. juni 2001 et forslag til udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø kommune for

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Torsdag den 27.november 2015 Sportscaféen på Bagsværd Stadion Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe havde indbudt til fælles debataften for foreningens

Læs mere