MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:"

Transkript

1 MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD: Om masterplanarbejdet Borgerdialogmøderne Udviklingstendenser i Lolland kommune Sammenhæng med andre planer i Lolland kommune Generelle udviklingstendenser indenfor kultur og idrætsområdet Ideen om et multicenter Muligheder for etablering af multicentre Principper for udbygning af haller Øvrige anbefalinger og overvejelser 1

2 PROCES 2

3 OM MASTERPLANEN Formålet med masterplanarbejdet er at skabe et overblik over kultur- og idrætsfaciliteter i kommunen samt angive retningslinjer for den fremadrettede d udvikling inden for området. Borgerinddragelse har været en helt central del af arbejdet, idet der har været afholdt 7 borgerdialogmøder i hovedbyerne i de tidligere kommuner med henblik på at opnå en forståelse af de særlige lokale potentialer og ønsker. Herudover har der været afholdt 2 møder med et særligt dialogforum med centrale repræsentanter fra kultur- og fritidsområdet i Lolland Kommune. MASTERPLANENS 3 DELE: 1. Denne præsentation redegør for masterplanens baggrund, principper og anbefalinger mv. 2. En bygningsregistrering i i med et overblik over de kommunale bygninger og boldbaner, samt deres stand, anvendelse mv. 3. Referater af borgerdialogmøder samt forslag og ideer indsendt af grupper eller enkeltpersoner. 3

4 OM MASTERPLANEN Tilgangen til masterplanarbejdet har været åben i den forstand, at vi har forsøgt at definere en række udviklingsprincipper, der kan danne grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen omkring udviklingen af området. Bygningsmæssigt har vi valgt at fokusere på de bygninger, som vi i særlig grad ser et potentiale i at videreudvikle som kulturcentre, eller multicentre, som vi i processen er endt med at kalde dem. MASTERPLANENS STATUS: Masterplanen er ikke et juridisk dokument men skal informere og inspirere beslutninger, der skal tages i forbindelse med udarbejdelse af Kultur og Fritidspolitikken, Planstrategien m.m. Koordinering af aktiviteter og faciliteter på tværs af kultur- og idrætsområdet har været et ønske fra flere, og vi har diskuteret forskellige mulige principper for samlokalisering lokalt. 4

5 OM MASTERPLANEN Ideen om et multicenter udspringer af borgerinddragelses processen, hvor en gruppe borgere havde udviklet en fin model for, hvordan man kan tænke sig at samlokalisere en lang række tilbud og faciliteter med henblik på at skabe mere liv i bygningen og samarbejde på tværs af forskellige sektorer og foreninger indenfor kultur- og fritidsområdet. MASTERPLANENS VÆRDIER: Flest mulig aktiviteter for pengene Brug pengene på indhold fremforf mursten Aktiviteter baseret på lokalt ejerskab Støtt de aktiviteter it t og tiltag, der er gang i og som lokale ildsjæle driver Igennem borgerinddragelses processen er vi Maksimalt samspil mellem faciliteter gået fra en indledende d d forestilling om at skulle og aktiviteter it t udpege 3-4 kulturcentre udenfor Maribo og Samlokaliser faciliteter, hvor der kan være en gensidig synergi Nakskov til en mere lokalt tilpasset strategi, hvor tanken er at udvikle differentierede d multicentre lokalt på baggrund af lokale ønsker og behov. 5

6 BORGERDIALOGMØDERNE 6

7 FORMÅLET MED BORGERDIALOGMØDERNE At sikre en inddragelse af lokale l ønsker og idéer i planlægningen At skabe forståelse for de udfordringer, som kommunen står overfor At inspirere og skabe engagement i at påvirke udviklingen i lokalområderne At identificere særlige potentialer i de enkelte lokalområder 7

8 WORKSHOPS I 2 DELE På borgerdialogmøderne blev de fremmødte bedt om at forholde sig til 2 temaer: 1. Ryst posen en ordleg (Købmands-Hal, Idræts-Børnehave, Lokalhistorisk Bibliotek mv.) - Hvilke faciliteter kunne have glæde af samlokalisering? - Beskriv de lokale muligheder for sammentænkning. 2. Mit unikke lokalområde en særlig profil. Lav en oplistning af særlige lokale potentialer og udviklingstiltag, som kan understøtte disse. - Potentialer indenfor landskab, kultur og idræt. - Er der basis for at etablere et kraftcenter (kultur og idræt) i mit lokalområde? Placering, indhold, funktioner, kobling til andre faciliteter mv. 8

9 UDVIKLINGSTENDENSER I LOLLAND KOMMUNE 9

10 DER BLIVER FÆRRE INDBYGGERE Den faldende befolkning skaber et pres på den offentlige service. 10

11 BEFOLKNINGEN BLIVER ÆLDRE Generelt bliver der flere ældre, mens øvrige aldersgrupper oplever et fald i antal. Dette gør at fremtidige tilbud også må have et fokus på tidssvarende tilbud for ældre. 11

12 FÆRRE UNGE I DE KOMMENDE ÅR Særligt andelen af unge mellem 10 og 19 år vil falde kraftigt de næste 10 år, hvorefter der forventes en stabilisering. 12

13 FALDENDE FORENINGSDELTAGELSE I løbet af blot 2 år fra har der været et fald i foreningsdeltagelsen på 4,91 % for medlemmer under 25 år. Der ses en stigende tendens for medlemmer over 25 år i Kombinationen af at der bliver færre indbyggere, at de bliver ældre og har en faldende foreningsdeltagelse skaber et behov for løbende tilpasning af de kommunale tilbud indenfor kultur- og idrætsområdet, så kapacitet og tilbud svarer til de lokale behov. 13

14 SAMMENHÆNG MED ANDRE PLANER Planstrategien arbejder med håndtering af udfordringer og skabelse af nye muligheder i lyset af de beskrevne udviklingstendenser, herunder også tendensen til flytning fra landtil byområder. Erhvervspolitikken er central, da beskæftigelse er en forudsætning for udvikling. Landdistriktspolitikken bliver mere vigtig, når faciliteter i stigende grad samles i hovedbyer. Turismepolitikken spiller sammen med både idræts- og kultur området, da et aktivt kultur- og foreningsliv er en vigtig forudsætning for turismeudvikling. Kultur- og Fritidspolitikken er under revision og vil skulle videreføre nogle af de ideer og forslag, som opstilles i denne masterplan. 14

15 KOMMUNEPLAN PLANSTRATEGI Hvordan kan kultur og idrætsområdet bidrage til at forbedre forholdene for befolkningen? - Gode faciliteter - Sociale fællesskaber - Arkitektonisk nytænkning 15

16 ERHVERVSPOLITIK Hvordan påvirker Femern Bælt balancen i kommunen? - Sker der en forskydning af fokus mod øst? - Flere kunder til kultur, turisme og erhvervsliv? - Bosætning helårs-/sommerhuse 16

17 LANDDISTRIKTS- POLITIK Hvordan prioriteres it i yderdistrikterne? - Skal der satses på at sælge tomme huse som sommerhuse? - Skal nogle smålandsbyer helt nedprioriteres? 17

18 TURISME Hvordan kan masterplanen bidrage til at understøtte turismen? - Faciliteter åbnes om sommeren for turister og lokale (Godser) - Stier kan forbedre cykelturisme - Markedsføring og koordinering 18

19 KULTUR- OG FRITIDSPOLITIKKEN Der er 3 fokusområder i Kulturog Fritidspolitikken: Grænseoverskridende samarbejde. Tænk på tværs af fagområder, geografi og sektorer. Børn og Unge. Identificer Kraftcentre for eliten og styrk bredden lokalt. Kreativ benyttelse af det offentlige rum. Skab bedre rammer for aktiv og kreativ brug af det offentlige rum. GENNEMFØRTE TEMAMØDER: Børnekultur Friluftsliv Musik Medier Billedkunst Museer, arkiver og kulturarv Ungekultur Breddeidræt Eliteidræt Teater Foreningsliv 19

20 UDVIKLINGSTENDENSER 20

21 UDVIKLINGSTENDENSER - KULTUR Internationalisering ti i øget netværk og samarbejde Fokus på livskvalitet - krav til kulturtilbud, kvalitet og involvering Kvalitet og professionalisering krav til samarbejde og fleksibilitet Teknologisk udvikling internet, it, multimedier mv. Tværgående samarbejde mellem institutioner, forvaltninger, kulturområder, kommuner og sektorer 21

22 UDVIKLINGSTENDENSER KULTURFORBRUG PÅ LANDSPLAN Biblioteker 29% mindst én gang om måneden Teater - ca. 40% inden for det seneste år - udøvende ca. 2% voksne Museer - ca. 35% på kunstmuseum i det seneste år Kunst - udøvende - ca. 23% voksne - mest kvinder Musik udøvende - ca. 17% voksne, 30% børn Biograf - ca. 65% inden for det seneste år 22

23 OPSAMLING BORGERDIALOG 23

24 PRIVATISERING En stadigt t større del af vores idrætsaktiviteter udfoldes inden for rammerne af private tilbud som fitness centre, vandlande mv. Hvordan kan man lære af f.eks. fitnesscentrenes succes, og bruge dem som samarbejdspartnere? Kan godserne på Lolland spille en større rolle i kulturlivet? 24

25 INDIVIDUELT FREM FOR FORENINGER Der foregår en stigende grad af selvorganisering af idrætsaktiviteter, hvor mødetidspunkter aftales mere spontant over facebook, sms mv. Hvordan skabes mere fleksible rammer både inde og ude, så faciliteter kan bruges fleksibelt? 25

26 AKTIVITETER FLYTTER UDENFOR En lang række aktiviteter it t flytter udenfor. Udearealer og natur i bredere forstand bruges mere i forbindelse med idrætsudøvelse. Hvordan planlægger vi for nye aktiviteter udendørs, og kan barrieren mellem ude og inde brydes gennem ombygning af faciliteter? 26

27 FLERE AKTIVE ÆLDRE Ældre deltager i stigende grad i idrætsaktiviteter og er i dag ligeså aktive som de årige. Hvordan tilpasses faciliteter, så de også passer til de ældres behov? 27

28 MEST POPULÆRE SPORTSGRENE UNGE UNDER 25 ÅR 28

29 MEST POPULÆRE SPORTSGRENE VOKSNE OVER 25 ÅR 29

30 IDRÆTSGRENES GRAD AF ORGANISERING En stor andel af idrætsaktiviteterne foregår udenfor de etablerede foreninger. Gymnastik, fodbold og badminton har nogle af de højeste organiseringsgrader. 30

31 SÆRLIGE POTENTIALER I LOLLAND KOMMUNE 31

32 SÆRLIGE POTENTIALER - SKOVE Skove rummer en lang række rekreative muligheder. Hvordan bruges de eksisterende skove bedst muligt, og er der steder hvor der kunne plantes nye skove for at øge de bynære rekreationsmuligheder? Anbefaling: Indled dialog med private skovejere om mulighed for offentlig adgang og maksimer adgangen til øvrige skove. 32

33 SÆRLIGE POTENTIALER - VAND Det omkringliggende ki vand giver mulighed for en lang række aktiviteter både sommer og vinter. Hvad kan der gøres for at udnytte nærheden til vand i idræts- og kulturaktiviteter? Anbefaling: Understøt aktiviteter, der udnytter nærheden til vand som eksempelvis hornfiskefestival, vinterbadning, havkajak m.m. 33

34 SÆRLIGE POTENTIALER - STRANDE Strandene i Lolland kommune er en stor kvalitet som badestrande. Kan strandene spille en større rolle i en idrætsmæssig sammenhæng f.eks. med beachvolley o.l. og som destination for vandre- løbe- og cykelture? Anbefaling: Understøt brugen af strandene gennem stiplanlægning. Undersøg hvordan optagning af badebroer bedst kan organiseres, da de efterlyses af mange og vil øge kvalitet og anvendelighed af strandene. 34

35 SÆRLIGE POTENTIALER - LYSTBÅDEHAVNE Der findes en lang række mindre lystbådehavne i Lolland kommune, som giver gode muligheder for udfoldelse på vandet. Hvordan understøttes brugen af lystbådehavne som rekreativ destination i sig selv og i forhold til turisme og bosætning? Anbefaling: Undersøg mulighed for at etablere kombinerede sejlklubber og foreningshuse, f.eks. på Femø, så faciliteter bliver brugt mest muligt, og der skabes liv i lystbådehavnene. 35

36 OPLAND HOVEDBYER Hovedbyerne rummer naturligt en række tilbud og faciliteter, som henvender sig til hele kommunen 36

37 OPLAND CENTERBYER Centerbyerne har tilsvarende et opland i forhold til de mindre landsbysamfund 37

38 LOKALCENTRE På kommunalt niveau har de tidligere lokalcentre en særlig rolle, hvor det også kan være relevant at understøtte aktiviteter afhængigt af det lokale engagement. 38

39 KONTURER AF NYE SAMARBEJDER Der er allerede etableret forskellige typer af samarbejder i kommunen inden for kultur og fritidsområdet. 39

40 ÉN SAMLET KOMMUNE Samlet set indgår de enkelte lokalsamfund i forskellige typer af oplande, hvilket vil kunne bidrage til at binde kommunen sammen både funktionelt og identitetsmæssigt. 40

41 ANLÆG FORDELT PÅ GAMLE KOMMUNER I dag er de fleste faciliteter naturligt fordelt i Nakskov og Maribo og ellers i hovedbyerne i de tidligere kommuner 41

42 IDEEN OM ET MULTICENTER Tanken omkring et multicenter er, at man ved at samle så mange aktiviteter som muligt vil kunne skabe grundlag g for nye fællesskaber og samarbejder på tværs af kultur- og idrætsområdet. 42

43 PRINCIPPER FOR UDVÆLGELSE AF MULTICENTRE OG BYGNINGSANLÆG: -Fastholdelse af aktiviteter, der er liv i og engagement g omkring - Skoler og haller kan ofte med fordel være udgangspunkt for etablering af multicentre - Bynære friluftsaktiviteter bør understøttes af nye attraktive udearealer og udendørs faciliteter - Bevaring af kulturhistorisk vigtige bygninger - Placeringer med attraktive udsigter eller nærområder - Tilgængelighed og synlighed i bystrukturen - Rollefordeling mellem byer, så der skabes elitecentre og ingen større byer tømmes for indhold - Foreningshuse kan supplere multicentre i større byer eller hvor struktur og placering taler for dette 43

44 SØLLESTED I Søllested vil det være naturligt at koncentrere nye fremtidige faciliteter i forbindelse med Højrebyhallen, hvor der kan være en høj grad af dobbeltanvendelse i relation til skolen og børnehaven. SIF s lokaler vil kunne sammenbindes med hallen. Billardklubben og lokalhistorisk lhi i k arkiv kan på sigt flyttes til Højrebyhallen og således understøtte en café-lignende facilitet. Der er også den mulighed, at der i et overordnet stiforløb kan foretages en sammenkædning af Højrebyhallen med skole, børnehave, Park, Billardklub og Det gamle Plejehjem på hovedgaden. Vi foreslår at idrætsfaciliteter i Halsted flyttes til Søllested. I Søllested forbliver skydebaner i Anlægget og biografen i Søllested Bio, som er under udbygning med omklædningsfaciliteter. Endvidere forefindes der aktivitetsmuligheder på Lykkesejecentret. 44

45 SØLLESTED Det tidligere plejehjem i Højreby kan fungere med mødelokaler indtil der etableres nye lokaler l ved hallen eller som alternativ hertil. Bygningen har en høj arkitektonisk værdi. 45

46 RUDBJERGHALLEN Rudbjerghallen vil i fremtiden være det naturlige samlingssted for området, idet hallen er beliggende centralt for Dannemare Vestenskov, Langø mv. Rudbjerghallen er velholdt, og der er et fint idrætsanlæg mv. Hallen kan nemt opdeles og tilbygges for nye faciliteter, og har et velfungerende cafeteria. Vi mener umiddelbart, at en udbygning med tilbygninger kan løse områdets behov for møde og klubfaciliteter, endvidere vil vi foreslå at lokalhistorisk lhi i k arkiv flyttes til hallen samt at eksist. bygning, hvor lokalhistorisk arkiv har til huse, afhændes. Dannelunde skole har et kulturcenter, som vi foreslår bevaret i den udstrækning skolens brug af lokalerne ikke hindres på længere sigt bør det overvejes at flytte aktiviteterne it t til Rudbjerghallen. Sportsfaciliteter i Kappel bevares pt., men foreslås flyttet til Rudbjerghallen på længere sigt, såfremt tilslutningen viger. 46

47 HOLEBY SKOLE Efter flytningen af overbygningen til Rødby er der er ledig kapacitet på Holeby Skole, så det vil være naturligt at samle fremtidige faciliteter her. Biblioteket foreslår vi flyttet til skolen evt. i samarbejde med skolebiblioteket. Fodboldbanerne kunne ligeledes samles ved skolen, hvor der umiddelbart kan etableres 2 fodboldbaner. Eksisterende fodboldbaner inkl. klubhus foreslår vi nedlagt, og området kan anvendes til bypark eller afhændes til bebyggelse. Eksisterende atletikfaciliteter kunne udbygges ved skolen. Der henvises endvidere til Maribo Hallerne, hvor der etableres moderne atletikfaciliteter tikf ilit t nu. Der er ligeledes behov for klubfaciliteter for BMX-klubben. Samlingen af flere faciliteter ved Holebyhallen /skolen giver bedre grobund for et foreningsliv og socialt samvær i Holeby. 47

48 HOLEBY SKOLE Ankomsten til Holeby skole kan gøres mere attraktiv, ligesom der vil være en stor gevinst ved at arbejde med at skabe mere attraktive og multifunktionelle udearealer. 48

49 ERRINDLEV HALLEN Errindlev Hallen er en selvejende institution. Hallen fungerer allerede i dag som multicenter med en lang række idrætstilbud som badminton, håndbold, volleyball, gymnastik og indendørs d fodbold. Hallen bruges også til bankospil, loppemarked, dans og sociale aktiviteter, møder mv., ligesom den er åben for brugere af tennisbaner, agility, fodbold, petanque og løb. Der er ønske om en 15 m. skydebane og der foreligger en ansøgning om driftstilskud. Vi foreslår, at Errindlevhallen støttes som et samlende multicenter i lokalområdet, da foreninger mv. i en årrække har bevist deres levedygtighed. Hvis aktiviteterne på sigt aftager kan de evt. flytte til Holebyhallen. 49

50 RØDBY Hallen, skolen, svømmehallen og et fitnesscenter ligger indenfor et begrænset område. Disse funktioner kunne bindes langt bedre sammen gennem en landskabsbehandling b dli af de mellemliggende rum og pladser. Nye faciliteter kan placeres her eller etableres i det gamle rådhus. Willers gård bevares uændret. Lokalhistorisk arkiv kan eventuelt flyttes til det gamle rådhus. Rødby boldbaner med bygninger bevares. 50

51 RØDBYHAVN HAL OG SKOLE Rødbyhavnhallen, h der er renoveret for et par år siden, er delvist hjemsted for Sydhavsøernes Håndboldhold samt øvrige lokale sportsklubber mv. Hallen har et velfungerende cafeteria og er Sydlollands hal for mangeartede aktiviteter. Umiddelbart som nabo til hallen ligger Rødbyhavnskolen, som er udfordret på elevtallet. Såfremt skolen nedlægges, kan den i fremtiden bruges som multicenter i sammenhæng med hallen. Skolens bygninger kunne anvendes af Rødbyhavn Hallens foreninger og klubber samt være Sydlollands kultur- og fritidscenter mv. Vi ser endvidere mulighed for at indtænke aktiviteter fra Rødby og flytning af eksisterende aktiviteter fra Digeskolen. 51

52 DIGECENTRET Digecentret t kan opretholdes som bibliotek og foreningshus, hvis skolen bibeholdes. Såfremt skolen lukkes, kan faciliteterne med fordel samles i skolens lokaler som et samlet multicenter ved hallen. 52

53 BRANDSTRUP KULTURCENTER Brandstrup Kulturcenter, der er placeret på den gamle skole, rummer i dag det lokale kultur og aktivitetscenter i Brandstrup. Vi foreslår at Brandstrup Kulturcenter, stadion og foreningshus i fremtiden forbliver et samlende multicenter i lokalområdet, da det i en årrække har bevist sin levedygtighed. Vi mener at de nu levedygtige faciliteter/foreninger også i fremtiden må bevise deres eksistensbehov, og ellers må de flytte til Rødbyområdet. 53

54 HORSLUNDE Udviklingen i Horslunde foreslås samlet omkring henholdsvis Ravnsborghallen og skolen samt i Saften. Ravnsborghallen kan med om- og tilbygninger blive et aktivt idræts- og mødested for hele lokalområdet inkl. Birket, Sandby, Købelev m.fl. Saften med eksisterende musikskole, kunst og kultur, samt Ravnen kan ved renovering skabe fine rammer om en lang række kulturelle aktiviteter. Inddragelse af den gamle station og det tidlige rådhus ser vi ingen muligheder i pt., og vi foreslår at disse bygninger afhændes. 54

55 BIRKET SKOLE Birket er centralt beliggende i de Lollandske Alper, hvor der med udgangspunkt i landskabet og områdets historie og relationer til Fejø og Femø kan skabes et helt specielt kulturcenter til formidling af områdets værdier mv. Den nu nedlagte skole i Birket ligger ved indkørslen til byen fra Bandholm. Skolens 2 store bygninger danner en fin ramme om skolegården. Skolens røde bygning er den nyeste og der pågår pt. renoveringsarbejder på denne bygning, som vi foreslår danner grundlag for et kulturcenter for Birket-, Kragenæs, Fejø- og Femøområdet. Vi har overvejet at bevare begge bygninger, hvilket ikke er muligt. Vi foreslår, at boldbanen nedlægges og i stedet omdannes til en naturpark mod den nærliggende sø. Der kan evt. etableres en mindre boldbane i skolegården og/eller en boldmur. Organiseret boldspil foreslår vi henvist til Horslunde. 55

56 BIRKET SKOLE Den røde skolebygning renoveres og forarealerne omdannes, så adgangen kan ske herfra. Den gule bygning skal nedrives, hvilket var en betingelse for økonomisk støtte til ombygning af den røde skolebygning. 56

57 SANDBY I dag ligger der et beboerhus i en af de tidligere lærerboliger ved skolen, og der er et ønske om at kunne brugeheleskolentil foreningsaktiviteter. Boldbaner bruges kun i begrænset omfang. Vi foreslår umiddelbart, at bygningsmassen inkl. boldbane nedlægges og afhændes, da det virker for stort. Der kan ved denne model arbejdes med inddragelse af Sandby Ældrecenters lokaler til beboerhus mv. 57

58 SANDBY Man kunne overveje at inddrage Sandby Ældrecenters lokaler til beboerhus mv. Som alternativ til skolen, der virker for stor, kunne der etableres et mindre fælleshus for beboerforeninger mv. enten centralt i Sandby eller ved den nye aktivitetspark. 58

59 KØBELEV Den nedlagte skole danner ramme om kulturlivet i Købelev, hvilket skaber et stærkt sammenhold i Købelev. Købelev Kulturcenter vil i fremtiden kunne udvikles som et multicenter for lokalområdet, afhængigt af de ildsjæle, der driver det. Så længe der er lokal opbakning og engagement, mener vi kulturcentret skal fortsætte - alternativt må aktiviteterne flytte til Horslunde. Organiseret boldspil foreslås henvist til Horslunde eller Nakskov, således at fodboldbaner kan nedlægges driftsmæssigt. 59

60 MARIBO Maribo Boldklub forbliver på de eksisterende arealer. Maribohallerne kan udvikles til et større idræts- og fritidsområde, hvor der allerede er planer for renovering af atletikstadion, og vi ser dette som Lolland Kommunes hovedfacilitet omkring atletik. Svømmehal og øvrige sportsfaciliteter forbliver, som de er pt. De eksisterende ønsker om udvidelse med en ekstra hal mener vi bør undersøges nærmere i forhold til muligheden for en bedre udnyttelse af hal-samarbejdet med Østoftehallen og Stokkemarkehallen. Tennisklub og baner kan evt. på sigt flyttes til Maribo Hallerne ved atletikstadion af hensyn til lokalefællesskabet mv. 60

61 KULTURVÆRKET Kulturværket, t Godsbanegården d og den tidligere daghøjskole kunne sammentænkes i et kulturelt samarbejdsområde. I fremtiden kunne Banegårdspladsens øvrige bygninger også inddrages. 61

62 MARIBO BIBLIOTEK M.FL. Maribo Bibliotek, Maribo Minibyib og et evt. opkøb af Amtscentralen kunne skabe et samlet område, hvor der i den tidligere Amtscentral kunne etableres ungdomshus, musikskole og foreningslokaler. 62

63 AMTSCENTRALEN Amtscentralen t kunne være særdeles velegnet som multicenter, foreningshus, musik- skole, ungdomshus eller en kombination af disse elementer. Det er en fordel at det ligger op til Maribohallerne og biblioteket, men Lolland Kommune ejer ikke bygningerne. 63

64 BANDHOLM SKOLE Den gamle skole i Bandholm ligger naturskønt tæt på flere fortidsminder og med arealer helt ned til vandet. Hovedbygningerne er opført efter bedre byggeskik og har en høj arkitektonisk kvalitet og stor kulturhistorisk værdi. Senere er der udført tilbygninger af mindre kvalitet, der med fordel kunne nedrives, så bygningsanlægget fremstår som en helhed. Bygningskomplekset indeholder endvidere en sportshal i halv størrelse samt en lille bygning for fodboldklub og 2 stk. fodboldbaner. Vi foreslår at fjerne det eksisterende klubhus og reducere fodboldbanerne til en 7-mandsbane og ændre arealet til en mere varieret kultur,- idræts- og rekreationspark. Organiseret boldspil foreslås henvist til Østofte, så arealerne mod vandet i stedet får mere parkkarakter. Hovedbygningens opvarmningskilde bør ændres på sigt. 64

65 BANDHOLM SKOLE Bandholm gamle skole foreslår vi anvendes til multicenter for Bandholmområdet samt Stokkemarke- k og Østofteområdet. t Udgangspunktet kunne være det udmærkede forslag, som er fremsat af beboerne i Bandholmområdet, hvori planer for kultur- og fritidsaktiviteter er beskrevet meget detaljeret. 65

66 NAKSKOV U-centret, t den nye svømmehal, Nakskov boldklub, tennisklubben, Nakskov idrætscenter mv. er i fremtiden det samlende centrum for idrætslivet i Nakskov. Vi ser et areal, der vil syde af liv - dels i en forening af etablerede idrætsinstitutioner for bredden og eliten - dels af uorganiseret fritidsliv. Foreningslivet er lokaliseret i væsentlige kulturhistoriske iske bygninger i bymidten, såsom det tidligere Ny Dags bygning, Magasinet mv. Disse er meget flotte og på mange måder velegnede, men de er ikke handicapvenlige. 66

67 MØLLEMARKSKOLEN I NAKSKOV Møllemarkskolen ligger attraktivt ud imod den indre del af Nakskov Fjord. Bygningerne har en rimelig arkitektonisk kvalitet og er i en fornuftig bygningsmæssig stand. 67

68 MØLLEMARKSKOLEN Vi foreslår, at det undersøges om Møllemarkskolen kunne inddrages som samlingslokaler og møderum for foreninger. Musikskolen mener at placeringen er for decentral, og der kunne i stedet overvejes en placering på U-centret. 68

69 U - CENTRET U-centret t er meget velbeliggende centralt i Nakskov i forbindelse med både idræts- og kulturfaciliteter. t Vi foreslår, at det undersøges om ledige lokaler på U-centret kan inddrages til mødelokaler, lokaler for bibliotek, musikskole mv., men det ejes pt. ikke af kommunen. 69

70 LIENLUND Lienlund ligger ved en indfaldsvej til Nakskov og har en dejlig stor park. Kunne bygningen også fungere som en udstillingsbygning for lokale kunstnere samtidig med de eksisterende aktiviteter? 70

71 MULIGE FORENINGSHUSE Udover de udpegede d multicentre, t hvor det ofte også er muligt at dyrke idræt mv., kan der være andre faciliteter, der har hovedvægten på foreningslivet: Det gamle rådhus i Rødby Det Polske hus i Maribo Magasinet i Nakskov Saften i Horslunde Møllemarkskolen i Nakskov Mfl M.fl. 71

72 MULIGE PRINCIPPER FOR HALUDBYGNINGER 72

73 AMØBEN Dette princip er baseret på, at der etableres en ny gangzone rundt om hallen med nye åbninger ind til hallen og udposninger med nye faciliteter på ydersiden. 73

74 ANNEKSBYGNING Dette princip er baseret på en tilbygning, i der vil kunne supplere de eksisterende tilbud og rumme nogle nye rumlige og funktionelle kvaliteter i sig selv. 74

75 KRYDS OG BOLLE Dette princip er baseret på at etablere gennemskæringer af hallen med nye tværgående forbindelser, som kan skabe nye relationer til de udendørs idrætsarealer. 75

76 PARASITTER Dette princip er baseret på at koble nye enkeltfunktioner kti enten direkte på hallen eller på en ny gangzone udenpå hallen. 76

77 INSPIRATION, RÅDGIVNING OG FINANCIERING it t (Center for idræt og arkitektur) FINANCIERING Lokale- og Anlægsfonden Inddrag alle muligheder for rådgivning om medfinanciering, så projekterne kan få en høj kvalitet. Dgi Huse og haller LAG Lolland M.fl. 77

78 ØVRIGE ANBEFALINGER OG OVERVEJELSER PÅ BAGGRUND AF BORGERDIALOGMØDER MV. 78

79 AKTIVERING AF UDEAREALER Mange steder vil ressourcerne kunne bruges bedst ved at skabe attraktive og aktive udearealer. - Skal stimulere til aktivitet. - Kan binde adskilte funktioner sammen. 79

80 ÆLDREBEHOV - Faciliteter t og tilbud skal tilpasses, så de også svarer til de ønsker, de ældre har. - Tilgængelighed til faciliteter er vigtigt. - Kommunal sundhedsfremme og genoptræning bør indtænkes i tilbud. 80

81 TURISME Idrætsfaciliteter t kan åbnes om sommeren for turister og lokale. Særligt godser rummer et meget stort potentiale i forhold til turisme. Stier kan forbedre cykelturisme. Markedsføring og koordinering er naturligvis vigtigt. 81

82 NYE IDRÆTSGRENE Faciliteter t for nye idrætsgrene kan bidrage til at tiltrække nye brugergrupper, herunder selvorganiserede grupper af unge. Dette kunne f.eks. være en pointe ved Maribohallerne, hvor en del unge hænger ud uden at deltage i det organiserede idrætsliv. 82

83 NYE SAMARBEJDS- FORMER MED DE PRIVATE TILBUD - Kan der etableres samarbejder med godser, Lalandia, Knuthenborg m.fl. - Hvad kan foreningerne lære af fitnesscentrene? - Kommunal genoptræning i samarbejde med fitnesscentre? 83

84 STISYSTEMER Aktiv brug af stisystemer t i idrætsøjemed: - Afmærkning af stisystemer - Principper for bookning af fællesture - Nye stier etableres ved missing links 84

85 KRAFTCENTRE Det anbefales at gennemføre en dialogproces internt i forbund, når der skal udpeges kraftcentre t for sportsgrene med flere aktive lokalområder f.eks. med hensyn til skydebaner, roklubber mv. 85

86 TILGÆNGELIGHED Manglen på kollektiv kti trafik er nævnt som et problem i yderdistrikter, hvor særligt forbindelser nord-syd er besværlige. - Multicentre bør placeres tæt på kollektiv transport - Opsamlingsordninger til arrangementer kan være en idé? 86

87 INDIVIDUALISERING / ORGANISATION Hvordan organiseres fælles aktiviteter? - Kultunaut - Kommunens Hjemmeside - Facebook for enkeltinteresser t - Afbookning af haller skal organiseres 87

88 IDRÆTSANLÆG - FODBOLDBANER Organiseret fodbold samles principielt i hovedbyer. (suppleret med Østofte og Utterslev). Store 11-mandsbaner erstattes af 7-mandsbaner eller multibaner i de mindre byer. Boldbaner nedlægges helt i Købelev og Vestenskov. Privatskoler kan overtage drift af deres egne idrætsarealer? Nakskov udpeges til elitecenter for fodbold. 88

89 SAMLING AF AKTIVITETER OG FACILITETER Placering af nye faciliteter t tætt på de eksisterende vil understøtte brugen af begge. 89

90 MULIGE UDSTILLINGSBYGNINGER Ridehuset i Rewentlovparken Lienlund i Nakskov? Richard Winthers Hus M.fl. 90

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere