Sagsnummer 2014/ August Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen Nexø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø"

Transkript

1 Sagsnummer 2014/ August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen Nexø

2 Side 2 af 290

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø Særdeles spændende erhvervsejendom med mange anvendelsesmuligheder. Ejendommen er velholdt og er delvist renoveret i 2010/2011. Ejendommen ligger i naturskønt område 1,5 km fra Dueodde strand med Danmarks fineste sand, 30 km fra Rønne Havn, 25 km fra Bornholms Lufthavn og 10 km fra Nexø centrum. Ejendommen består af en oprindelig bygningsmasse fra 1879 bestående af Dueodde Nord Fyr, fyrmesterbolig, assistentbolig, værksted/fyrrum samt udhus. Herudover er der større tilbygninger i ca og I 1986 blev der opført et 69,8 m højt tårn med elevator og 8 domer/etagedæk. De 8 domer er fjernet. De mange kvadratmeter er fordelt således: - Oprindelig fyrmesterbolig: 107 m 2 i grundplan + 76 m 2 på 1. sal (jf. BBR) - Oprindelig assistentbolig: 106 m 2 i grundplan + 70 m 2 på 1. sal (jf. BBR) - Oprindeligt fyrrum: 86 m 2 + tilbygget værksted på 43 m 2 - Forbindelsesgang (opført ca. 1971): 20 m 2 - Oprindeligt udhus + tilbygning: m 2 - Dueodde Nord Fyr: 71 m 2 - Tilbygning fra ca. 1971: 555 m 2 - Tilbygning fra ca. 1986: 340 m 2 + kælder (teknik) 114 m 2-69,8 m højt tårn fra 1986: 84 m 2 i grundplan - Cykelskur: 35 m 2 Herudover er der: - Køleanlæg fra 2011 på i alt ca. 360 m 2 - Nødstrømsanlæg fra 2011 på ca. 15 m 2 - UPS fra 2011 på ca. 22 m 2 - Transformatorstation på ca. 4 m 2 Side 3 af 290

4 De oprindelige boliger har været anvendt erhvervsmæssigt, og er indrettet med kontorer, konference-/mødelokaler, te-køkken og 2 badeværelser. Det oprindelige fyrrum/værksted har været benyttet til bl.a. opbevaring af plæneklipper og mindre værkstedsopgaver. Dueodde Nord Fyr var oprindeligt 39 m højt, men linseapparatet mangler, og toppen af fyret er lukket af. Tilbygningerne fra ca og 1986 er indrettet med bl.a. diverse kontorer, 2 storrumskontorer (hhv. ca. 95 og 115 kvm), køkken- og badefaciliteter, teknikrum og 3 tidligere serverrum (forskellige størrelser). Det 69,8 m høje, hvide tårn er indrettet med stor elevator (12 stop) i betontårnet. Bygningsmassen er hegnet inde og udenfor hegnet mod vest er der placeret et asfalteret parkeringsareal, som hører til ejendommen. Ejendommens samlede grundareal udgør m². Ejendommen udbydes af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i. h. t. statens regler for salg af ejendomme i offentligt udbud. Besigtigelse af ejendommen kan foretages onsdag den 21. august 2014 og mandag den 8. september efter forudgående aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Stella Toftelund Larsen på telefon: eller Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Strandmarksvejen 2, Dueodde således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest tirsdag d. 30. september 2014 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 4 af 290

5 Oprindelig ejendom med fyrtårnet fra 1879 (set fra syd) Tilbygning opført ca erhvervsbygning/kontorer (set fra nord) Tilbygning opført ca 1971 erhvervsbygning/kontorer (set fra syd) Cykelskur ud mod vejen (set fra nordøst) Oprindeligt udhus/fyrrum (set fra sydøst) Stort køleanlæg fra 2011 (set fra sydvest) Oprindelig fyrmesterbolig (set fra vest) Egen transformatorstation (set fra syd) Side 5 af 290

6 Parkeringsareal vest for bygningerne Konferencerum 1. sal i oprindelig fyrmesterbolig Nyrenoveret storrumskontor i tilbygning Storrumskontor i tilbygning Nødstrømsgenerator og UPS (set fra sydvest) Kontor på 1. sal i oprindelig assistentbolig 2 stk l nedgravede olietanke fra 1978 godkendt i 2011 for 10 år frem Kontor mod nord i tilbygning Side 6 af 290

7 Kontor i stueplan i oprindelig fyrmesterbolig Garderobe i stueplan i oprindelig assistentbolig Nyrenoveret serverrum Stort nyrenoveret serverrum Kontor i stueplan i oprindelig assistentbolig Køkken mod nord i tilbygning Kontor i stueplan i oprindelig assistentbolig Herretoilet/bad i tilbygning Side 7 af 290

8 Badeværelse i stueplan i oprindelig fyrmesterbolig Badeværelse på 1. sal i oprindelig assistentbolig Værksted i tilbygning (større værksted findes i tilbygning til oprindelige bygninger) Fyrrum med oliefyr fra 2011 Te-køkken i stueplan i oprindelig fyrmesterbolig Kontor i tilbygning Dametoilet i tilbygning Luftfoto set syd ejendommen ses til venstre Side 8 af 290

9 Udsigten fra tårnet i 70 meters højde ud over Østersøen. Det oprindelige fyrtårn fra 1879 Side 9 af 290

10 Side 10 af 290

11 BILAGSFORTEGNELSE for udbud af ejendommen matr. nr. 28c Povlsker, beliggende Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø. Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 13 af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 17 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 21 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 25 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse samt bygningstegninger s. 89 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 103 Bilag 7 Ejendomsdatarapport, Bornholms Regionkommunes vejledende udtalelse om fremtidig anvendelse af ejendommen samt olietankoplysninger s. 107 Bilag 8 Miljøhistorisk redegørelse s. 137 Bilag 8a Byggefagligt tilsyn s. 159 Bilag 9 Byggeteknisk gennemgang s. 227 Bilag 9a Energimærke s. 255 Bilag 10 Planforhold og oplysninger om bevaringsværdige bygninger s. 279 Bilag 11 Eksempel på skøde s. 287 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 289 Side 11 af 290

12 Side 12 af 290

13 Sagsnummer 2014/ August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen Nexø Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 13 af 290

14 CIR nr 7 af 25/01/2010 Gældende Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 14 af 290

15 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 15 af 290

16 Side 16 af 290

17 Sagsnummer 2014/ August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen Nexø Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 17 af 290

18 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 28c Povlsker, beliggende Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 28c Povlsker med et grundareal, der ifølge opmåling, udgør m², med de på ejendommen beliggende bygninger. Arealer er angivet i beskrivelse af ejendommen på side 3-4. Oversigts- og matrikelkort vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest og tinglyste servitutter for ejendommen vedlægges som bilag 4. BBR-ejermeddelelse og enkelte bygningstegninger vedlægges som bilag 5. Ejendoms- og brugsplaner (bygningstegninger) kan ikke forventes at være ajourførte. Der tages derfor forbehold for bygningsmæssige ændringer og arealstørrelser. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 6. Ejendomsdatarapport og olietankoplysninger vedlægges som bilag 7. I bilag 7 findes ligeledes Bornholms Regionkommunes vejledende udtalelse om fremtidig anvendelse af ejendommen. Miljøhistorisk redegørelse vedlægges som bilag 8 og byggefagligt tilsyn som bilag 8a. Byggeteknisk gennemgang er vedlagt som bilag 9 og energimærke vedlægges som bilag 9a. Den byggetekniske gennemgang er fra oktober 2012 ny rapport er under udarbejdelse, og vil blive offentliggjort, når den er modtaget. Planforhold og oplysninger om bevaringsværdige ejendomme vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget vurdering. Dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. Der henledes særskilt opmærksomhed på flg.: Visse bygninger på ejendommen er bevaringsværdige, men ikke fredet. Køber bør sætte sig ind i pligter og rettigheder herom (kan indhentes hos kommunen). Ændret anvendelse af ejendommens bygninger kræver godkendelse/byggetilladelse fra Bornholms Regionskommune. Køber sørger selv for fornødne tilladelser/godkendelser. Side 18 af 290

19 Ændret anvendelse af ejendommens bygninger kan ligeledes kræve godkendelse fra Fredningsnævnet på Bornholm, idet ejendommen ligger i fredet område (den såkaldte Dueodde-fredning). Køber sørger selv for fornødne tilladelser/godkendelser. Køber overtager ejendommen med midlertidigt lukkede døre i det høje tårn. Køber forpligter sig til at etablere en permanent lukning af dører/huller. Ejendommen er taget ud af drift, og køber opfordres derfor til at få de tekniske anlæg/installationer gennemgået af fagfolk inden ibrugtagning. Transformatorstationen på ejendommen ejes af sælger, og overdrages til køber i forbindelse med handlen. Kabler frem til transformatorstationen ejes af Østkraft. Såfremt køber ønsker at beholde anlægget skal der indgås driftlederaftale med Østkraft. Alternativt kan man nedlægge anlægget. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Side 19 af 290

20 Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept, skal inden en uge efter at institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept, stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Strandmarksvejen 2, Dueodde til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest tirsdag d. 30. september 2014 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 20 af 290

21 Sagsnummer 2014/ August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen Nexø Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Side 21 af 290

22 ! " #$%" Side 22 af 290

23 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:2458 Dato  Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI 30/ Side 23 af 290

24 Side 24 af 290

25 Sagsnummer 2014/ August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen Nexø Bilag 4 Tingbogsattest. Tinglyste servitutter. Side 25 af 290

26 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :33:33 EJENDOM: Adresse: Strandmarksvejen Nexø Samlet areal: 9694 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Povlsker Matrikelnummer: 0028c Areal: 9694 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0033 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarets Bygningstjeneste CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst erhvervet ved flere skøder HÆFTELSER Side 26 af :33:33 Side 1 af 4

27 Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 33_E-N_380 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om rørlægning mm DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 33_L-N_185 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fredning, se tillige akt NG 613 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut Side 27 af :33:33 Side 2 af 4

28 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja AREALANVENDELSE: Højdebegrænsning ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut Deklaration om spildevandsledning og sivedræn OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 TEKNISKE ANLÆG: Andet LEDNINGER: Forsyning / afløb PÅTALEBERETTIGET: Landsejerlav: Matrikelnummer: Povlsker 0028c Landsejerlav: Povlsker Matrikelnummer: 0121alh Landsejerlav: Povlsker Matrikelnummer: 0121ep Landsejerlav: Povlsker Matrikelnummer: 0121ig Landsejerlav: Povlsker Side 28 af :33:33 Side 3 af 4

29 Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: 0028i Povlsker 0028k Povlsker 0028a BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: NaN DKK Grundværdi: NaN DKK Vurderingsdato:.. Kommunekode: 0400 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 33_N-N_58 Side 29 af :33:33 Side 4 af 4

30 Side 30 af 290

31 Side 31 af 290

32 Side 32 af 290

33 Side 33 af 290

34 Side 34 af 290

35 Side 35 af 290

36 Side 36 af 290

37 Mtr. nr., ejerlav, sogn; c) (i København kvarter) eller (J de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab, nr. /8,5 (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: 1959 o JULI 196i Fmdtfing15"avft" aqrn ixns amtsrådskreds 703 z2,teek. /461; UDSKRIFT A F forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds. --oo000oo-- ( iiiu KENDELSE _L-N_185 A A afsagt den 11. maj Ved overfredningsnævnets kendelse af 22.oktober 1936 lyst 29.oktober 1936 (jfr.samme nævns kendelse af 28.august 1938) blev et klitlandskab ved Dueodde i poulsker sogn omfattende matr.nr. 121 fø, 121 u, 121 ec, 121 ed, 121 dm, 121 an, 121 el, 121 ae, 121 ep, 121 hr, 121 ex, 121 af, underkastet en fredning. Det pågældende areal er på vedhæftede kort angivet med hvid farve og betegnet som Dueodde fredning 1936.Fr :6dningen går navnlig ud på, at området skal bevare sin daværende tilstand og friholdes for (I bebyggelse, camping og lignende, hvorhos der gives almenheden ret til færdsel til fods på området og ret til ophold og badning på og fra stranden. Dbn 24. maj 1961 godkendte:.overfredningsnævnet en af fredningsplanudvalget for Bornholms amt udarbejdet fredningsplan vedrørende bl.a. den Dueodde fredningen omgivende såkaldte strand- Bestillingsformular Side 37 af 290 'Jensen & Kjeldskov A/S, København.

38 Mtr. nr., ejerlav, sogn; Stempel: kr. øre (1 København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 2. Anmelder: mark, omfattende ejendomme i Poulsker og Pedersker sogne. Ved skrivelse af 8.januar 1965 har fredningsplanudvalget rettet henvendelse til herværende nævn om stadfæstelse af en fredningsorden omfattende en del af det omtalte område som nærmere angivet med farvede signature på den vedhæftede plan. Ordningen er nærmere udformet dels i de 2o vedhæftede deklarationer som er tiltrådt alf de pågældende ejere (løbe'nr.2,3,4, 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,2o,21,22,23 og yderligere i en lignende ikke vedhæftet deklaration, løbe nr. 1, dels i to vedhæf- tede udkast til deklarationer som ikke er tiltrådt af ejerne (løbe nr.6 og 16). Påstand om en fredningsordning omfatter herefter følgende ejendomme: løbe nr. 1 matr.nr. 18 a, 154, 156 a, 156 b, Pedersker (St.Loftsgård) tilhørende Sv.Aage Munch. løbe nr. 2 matr.nr. 17 b, 38 a, 157 a Pedersker (Aspesgård) tilhørende grdr. Børge Madseh. løbe nr. 3 matr.nr. 38 c Pedersker, 121 x, 35 d Poulsker (Strandmøllen) grdr.aage Jensen Kofoed. løbe nr. 4 matr.nr. 121 gt, 121 mø Poulsker, G og M. Staberg 1 København. løbe nr. 5. matr.nr. 121 dr, 35 e Poulsker fru Else Reimann. løbe nr. 6 matr.nr. 121 y, 34, 35 b, 37 e Poulsker (}ammegård) grdr. Jens Dam Løbe nr. 7-matr.nr. 121 z, 47 a, 47 b, 37 c, 37 f Poulsker (Lillegård) Aage Ipsen løbe nr. 8 matr.nr. 121 æ, 32 a, 33 a Poulsker Butillingsformular H Jensen & Kleldskov A/S, København. (Jomfrugård) Poul Erik Kofoed Side 38 af 290

39 V\\ O O Y E 5,!> 2. Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 3. Anmelder: Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) O ay 5 -`2 2 ;2_1 6 g 0 O.løbe nr. 9 matr.nr. 121 aa, :121 ab, 2o4 Poulsker kommune, løbe nr.lo:,matr.nr. 3o, 121 ø Poulsker (Munkegård) J.E.H.Jensen løbe nr.11 matr.nr. 121 fø Poulsker, Th.Espersen Kofoed løbe nr.12 matr.nr. 29 a, 121 u, Pou sker (Sanddegård) H.P.Sommer løbe nr.13 matr.nr. 121 iy (Egelund) Helga 0. Bech løbe nr.14 matr.nr. 121 ec Poulsker, Forlaget Skrifola A/S, København løbe nr.15 matr.nr. 121 ed Poulsker (Lærkegård) Grdr. Henry Hansen ) løbe nr.16 matr.nr. 121 am, 121 an, 121 dm, 28 e 25 c Poulsker (Vallehus) Harry Rasmussen løbe nr.17 matr.nr. 121 el, 121 læ, lrs.elvin Pedersen, København løbe nr.18 matr.nr. 121 ae Poulsker, fru B. Nyborg Hansen løbe nr.19 matr.nr. 121 ep, 121 ig, 28 a Poulsker (Duegård) Hans C. Møller løbe nr.20 matr.nr. 121 ex Poulsker (Kjøllergård) Harald H. Munch løbe nr.21 matr.nr. 121 af, 27 Poulsker (Skrokw kegård) Hans C. Munch løbe nr.22 matr.nr. 26 a, 121 gf Poulsker (Gubbegård) Hans Anker Christoffersen Bestillingsformular H løbe nr.23 matr.nr. 121 ag Poulsker, Bernt Møller Jensen & Kjeldskov A/S, København. Side 39 af 290

40 `Mtr. nr., ejerlav, sogn: (1 København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 4. Anmelder: Med hensyn til begrundelsen for og indholdet af fredningen har planudvalget anført: Strømmen af turister, der hver sommer besøger Bornholm er siden 1936 øget betydeligt, og antallet af tilrejsende anslås nu til 25o.000 årlig. Hertil kommer, at udviklingen har medført, at turisterne nu i stigende omfang søger til klit- og sandstrandsare- rede fortrinsvis opsøgte egnen på den nordlige og østlige del af øen med de karakteristiske klippepartier, der da også for en stor aler, medens sommergæsterne i den første snes år af dette århund- dels vedkommende for længst er udbygget med sommerhuse, pensiona- ter og hoteller. Erfaringer andetsteds fra viser, at skånselsløs behandling af klitarealer kan medføre sandflugt og være årsag til ser der er mellem København og Bornholm og mellem det sydlige Sverige og Bornholm, må øen betragtes som et rekreativt område for disse tætbefolkede distrikter. De pågældende arealer strækker sig fra det fredede Dueodde i Poulsker kommune i øst-. afgrænst mod syd af Østersøen og mod nord af en sognevej gennem Poulsker kommune og ca. 6 km mod vest ind i Pedersker kommune. Området, der udgør ca, 46o ha, ejes af 23 lodsejere, og indgår som en hovedsagelig uopdyrket del af de pågældende landejendomme. Hertil kommer et landbrugsareal på ca. 2oo ha, beliggende langs omtalte sognevej, men nord for denne. Dette areal er inddraget under ordningen under hensyn til a- ændring af naturen. Det vil være nødvendigt for at værne det fredede "Dueodde'', at søge en ordning af de tilstødende arealer gennemført, samtidig med at der tilvejebringes grunde til sommerhusbebyggelse og offentlige badestrande. Med de gode trafikforbindel- Bestillingsformular \ H realets fredningsmæssige værdi i forbindelse med selve strandmarken,. Jensen & Kjeldskov A/S, København. Side 40 af 290

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere