Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag"

Transkript

1 Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Beskæftigelsessystemet er genstand for debat, hvad enten der er lavkonjunktur og høj ledighed eller højkonjunktur og mangel på arbejdskraft. I januar 2014 har debatten i særdeleshed drejet sig om ændringsforslagene fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg under Beskæftigelsesministeriet. I udvalgets første rapport stilles blandt andet forslag om færre proceskrav til a-kasser og kommunale jobcentre, en ny arbejdsdeling mellem aktørerne, mere målrettet brug af uddannelse samt en generelt mere individuel tilgang til den enkelte ledige. Nærværende rapport giver på baggrund af besvarelser fra tidligere ledige en evaluering af en række af forslagene fra Carsten Koch-udvalgets rapport samt de tidligere lediges oplevelse af beskæftigelsessystemet generelt. Fælles for respondenterne er, at de har været ledige på dagpenge og er kommet tilbage i job i løbet af

2 Rundspørgens resultater i hovedtræk 36 procent mener overordnet set, at det er en god idé, at jobcenteret screener nyledige og derpå bestemmer, hvilke ledige, der skal være tilknyttet det kommunale jobcenter, og hvilke ledige, der selv må bestemme, om de vil være tilknyttet a-kassen eller det kommunale jobcenter. o 51 procent mener ikke, at dette er en god idé 45 procent mener, det er en god idé, at ledighedsberørte generelt kommer tidligere i kontakt med a-kasser og jobcentre o 38 procent mener ikke, at dette er en god idé 28 procent mener, at det er en god idé, at hyppigheden af kontakt til a-kasse eller jobcenter øges i de første seks måneder af ledighedsperioden o 62 procent mener ikke, det er en god idé 89 procent mener overordnet set, det er en god idé, at jobsøgningskurser kun skal være et tilbud, ikke en pligt o 6 procent mener ikke, at dette er en god idé 55 procent mener, det er en god idé, at seks ugers selvvalgt uddannelse afskaffes til fordel for mere målrettede uddannelsestilbud til de ledige, som vurderes at komme nærmere et job via en bestemt uddannelse o 30 procent mener ikke, at dette er en god idé 88 procent foretrækker, at dialogen i forbindelse med ledighed samles hos én aktør, så man ikke f.eks. skal til samtale hos både a-kasse og kommunalt jobcenter o 13 procent foretrækker i så fald at være i dialog med det kommunale jobcenter o 58 procent foretrækker at være i dialog med a-kassen o 19 procent mener ikke, det har betydning, hvem af de to, de er i dialog med o 7 procent foretrækker en helt tredje dialogpartner i forbindelse med ledighed 35 procent benyttede muligheden for seks ugers selvvalgt uddannelse o Heraf vurderer 45 procent, at det medvirkede til hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet o 43 procent vurderer, at det ikke medvirkede til en hurtigere tilbagevenden 31 procent er enige eller meget enige i, at det havde positiv effekt på jobsøgningen at være i dialog med a-kassen 17 procent er enige eller meget enige i, at det havde positiv effekt på jobsøgningen at være i dialog med det kommunale jobcenter 38 procent oplevede, at det kom bag på dem at miste jobbet 49 procent oplevede, at ledighedsperioden blev længere end forventet 42 procent er på baggrund af deres oplevelser med ledighed generelt utilfredse med beskæftigelsessystemet Undersøgelsens resultater uddybes i tekst og grafik nedenfor. Afslutningsvis redegøres for baggrundsdata mv. 2

3 Skepsis overfor jobcenter-screening I Koch-rapporten anbefales det, at der indføres fleksibilitet i forhold til at vælge kun at være i dialog med enten a-kassen eller det kommunale jobcenter i de første seks måneder af ledighedsperioden. Fleksibiliteten gælder ifølge anbefalingen dog kun de, som via en screening i jobcenteret vurderes at komme hurtigt tilbage i job. 36 procent mener overordnet set, at det er en god idé, at jobcenteret vurderer, hvem der selv må bestemme tilknytningen, mens 51 procent ikke mener, at fremgangsmåden er en god idé. Figur 1 Beskæftigelsesministeriet lægger op til, at jobcentrene screener alle ledige i forhold til, om de vil have let eller svært ved at komme i job. Derpå kan de "lette" selv bestemme, om de vil have hjælp fra enten a-kasse eller jobcenter, mens de "svære" kun får dialog med jobcenteret. Mener du overordnet set, at det er en god idé, at jobcenteret skal vurdere, hvem der selv må bestemme? 51% 36% 13% Ja Nej Ved ikke Figur 1 viser, at 36 procent overordnet set mener, at det er en god idé, at jobcenteret screener ledige for på den baggrund at vurdere, hvem der selv må bestemme, om de vil tilknyttes enten jobcenter eller a-kasse og hvem, der alene skal tilknyttes jobcenteret. En noget højere andel på 51 procent mener ikke, at dette er en god idé. 3

4 Tidligere ledige er overvejende positive omkring tidlig kontakt Flere undersøgelser har vist, at en såkaldt tidlig indsats er en fordel i forhold til at komme tilbage i job efter ledighed. Spørger man tidligere ledige selv, om de mener, det er en god idé at fremrykke indsatsen er svaret delt med en let overvægt af positive svar. 45 procent mener således, det er en god idé, at ledighedsberørte generelt kommer tidligere i kontakt med a-kasser og jobcentre. 38 procent mener ikke, at dette er en god idé. Figur 2 Beskæftigelsesministeriet lægger op til at ledige generelt kommer tidligere i kontakt med a-kasser og jobcentre. F.eks. allerede i opsigelsesperioden. 45% Mener du overordnet set, at dette er en god idé? 38% 17% Ja Nej Ved ikke Figur 2 viser, at tidligere ledige er delte i spørgsmål om, hvorvidt en tidlig indsats er en god idé. Der er dog en let overvægt i positiv retning: 45 procent mener, at en tidligere indsats er en god idé, mens 38 procent ikke mener, at det er en god idé. 4

5 Stort flertal mod hyppigere kontakt I Koch-udvalgets rapport lægges op til, at hyppigheden af kontakt til a-kasse eller jobcenter øges i de første seks måneder af ledighedsperioden. Blandt de tidligere ledige er der ikke opbakning til dette forslag. 28 procent mener, at det er en god idé, at hyppigheden af samtaler med a-kasse eller jobcenter øges i de første seks måneder af ledighedsperioden. 62 procent mener ikke, det er en god idé. Den overvejende modstand mod obligatorisk hyppig kontakt er i tråd med næste afsnits meget store opbakning til større frivillighed i forhold til kurser. Figur 3 Beskæftigelsesministeriet lægger op til at ledige i de første 6 måneder af ledighedsperioden skal til samtale hver måned i enten a-kassen eller det kommunale jobcenter. Mener du overordnet set, at hyppig kontakt til a-kasse eller jobcenter er en god idé? 62% 28% 10% Ja Nej Ved ikke Figur 3 viser, at 28 procent mener, at øget hyppighed i samtaler med a-kasse eller jobcenter i ledighedsperiodens første seks måneder er en god idé, mens 62 procent ikke mener, at det er en god idé. 5

6 Massiv opbakning til større frivillighed En af anbefalingerne i Koch-udvalgets rapport er, at man bør gøre op med visse dele af procesrigiditeten i beskæftigelsessystemet. Herunder bl.a. at vejledning og opkvalificering, hvilket meget ofte i praksis vil sige jobsøgningskurser, skal være frivilligt. 89 procent mener overordnet set, det er en god idé, at jobsøgningskurser kun skal være et tilbud, ikke en pligt. 6 procent mener ikke, at dette er en god idé. Figur 4 Mener du overordnet set, at det er en god idé at tilpasse indsatsen mere til den enkelte ledige, således,at f.eks. jobsøgningskurser fremover kun skal være et tilbud, ikke en pligt? 89% 6% 4% Ja Nej Ved ikke Figur 4 viser, at et meget stort flertal på 89 procent af de tidligere ledige bakker op om, at jobsøgningskurser skal være et tilbud, men ikke en pligt. 6 procent mener ikke, at dette er en god idé. 6

7 Flertal åbne overfor at afskaffe seks ugers selvvalgt uddannelse I den offentlige debat har forslaget om afskaffelsen af retten til seks ugers selvvalgt uddannelse medført kritik fra flere sider. Beder man de tidligere ledige selv vurdere på baggrund af deres erfaringer, går et flertal på 55 ind for, mens 30 procent er i mod, at 6 ugers selvvalgt uddannelse afskaffes. Det skal understreges, at spørgsmålet er formuleret således, at de seks ugers selvvalgt uddannelse kan erstattes af mere målrettede uddannelsestilbud til ledige, hvor uddannelse vurderes at bringe dem nærmere et job. Formuleringen er lavet i et forsøg på at give et balanceret billede af Koch-udvalgets anbefaling, hvor målrettet uddannelse spiller en væsentlig rolle. Ase har tillige spurgt de tidligere ledige, der har benyttet tilbuddet om seks ugers selvvalgt uddannelse, om de mener, uddannelsen bragte dem hurtigere i job. Omtrent hver tredje benyttede tilbuddet. Ud af disse vurderer 45 procent, at det medvirkede til at få vedkommende hurtigere i job, mens 43 procent vurderer, at det ikke medvirkede til at få vedkommende hurtigere i job. De to tredjedele, der ikke benyttede tilbuddet, angiver forskellige begrundelser. F.eks. at de af den ene eller anden årsag ikke var berettiget til uddannelsen, eller at de ikke vurderede, at det var det rette til dem. Figur 5 Beskæftigelsesministeriet lægger op til, at retten til, at alle, der har været ledige i minimum 4 måneder, kan få 6 ugers selvvalgt uddannelse, bortfalder. Til gengæld kan man blive tilbudt andre uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de jobmuligheder, en eventuel ny uddannelse kan give. 55% Mener du overordnet set, at dette er en god idé? 30% 14% Ja Nej Ved ikke Figur 5 viser, at 55 procent af de tidligere ledige bakker op om at erstatte seks ugers selvvalgt uddannelse med mere målrettede uddannelsestilbud til de, det vurderes at bringe nærmere et job. 30 procent er i mod. 7

8 Figur 6 Benyttede du dig af muligheden for 6 ugers selvvalgt uddannelse under din ledighedsperiode? Ved ikke 3% Ja 35% Nej 62% Figur 6 viser, at 35 procent, eller lidt mere end hver tredje, af de ledige, der gik i job i 2013, benyttede muligheden for seks ugers selvvalgt uddannelse. Figur 7 Er det din vurdering, at din 6 ugers selvvalgte uddannelse var med til at hjælpe dig hurtigere i job, end hvis du ikke havde taget uddannelsen? Ved ikke 12% Ja 45% Nej 43% Figur 7 viser, at 45 procent mener, at den seks ugers selvvalgte uddannelse var med til at hjælpe dem hurtigere i job, mens omtrent lige så mange, 43 procent, ikke mener, at uddannelsen fremskyndede vejen mod et job. 8

9 Seks ugers selvvalgt uddannelse - citater Jeg mener ikke at det ville gavne mine kompetencer og dermed øge mine muligheder for at få job Jeg var ledig for kort tid, så det var ikke en mulighed. Men jeg mangler Excel-kompetencer, så jeg ville meget gerne have været på kursus Jeg fandt ikke nogle relevante tilbud, som jeg mente kunne forbedre mine chancer for job Jeg ser kun de 6 uger som beskæftigelsesterapi og ikke en mulighed for generelt arbejde. Vil jeg uddanne mig til noget andet kan jeg ikke gøre det på 6 uger alligevel. Men vidste jeg, der lå et job forude til mig, skulle jeg nok tage de 6 uger 9

10 Størst effekt af dialogen med a-kassen Fra Carsten Koch-udvalgets side lægges der op til at afskaffe noget af det dobbeltarbejde, der har været mellem kommuner og a-kasser. Herunder samtaler, som i et vist omfang har haft samme indhold, men som har været afholdt hos begge instanser. Blandt de forskellige interessenter i debatten omkring beskæftigelsessystemet har der været stærke holdninger til netop dette punkt omkring arbejdsfordelingen mellem a-kasser og jobcentre. Spørger man de tidligere ledige, som har været i dialog med både a-kasse og kommunalt jobcenter i ledighedsperioden, er svaret på, hvem de foretrækker at være i dialog med, i meget høj grad i a-kassernes favør. 58 procent foretrækker dette, mens 13 procent foretrækker jobcentrene. 19 procent mener ikke, at det har betydning, mens en restgruppe på 7 procent foretrækker Andet. Denne kategori dækker ifølge fritekstsvar bl.a. over private jobrådgivere og vikarbureauer, men en del angiver, at de er indifferente i forhold til aktører, men alene skeler til kompetenceniveauet hos rådgiveren/konsulenten. Spørger man ind til effekten hvem af de to aktører spillede den største rolle i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet vurderes hverken a-kasse eller kommunale jobcentre som havende massiv effekt, men der er også her en meget markant opfattelse af, at a-kasse-dialogen havde større effekt end jobcenterdialogen. F.eks. vurderer 30 procent, at a-kassen havde en positiv effekt på deres jobsøgning, mens det for det kommunale jobcenters vedkommende blot er 18 procent, der mener, det havde positiv effekt. Kun et lille mindretal foretrækker, at andre bør føre dialogen. Figur 8 Vil du foretrække, at man samler dialogen i forbindelse med ledighed hos én aktør, således at man ikke f.eks. skal til samtaler hos både a-kasse og kommunalt jobcenter? Ved ikke 7% Nej 5% Ja 88% Figur 8 viser, at 87 procent foretrækker, at dialogen i forbindelse med ledighed samles hos én aktør, så man ikke f.eks. skal til samtale hos både a-kasse og kommunalt jobcenter. 10

11 Figur 9 Hvis man samler dialogen i forbindelse med ledighed ét sted, hvem vil du da foretrække at være i dialog med? Ved ikke 3% Andet 7% Det kommunale jobcenter 13% Har ingen betydning 19% A-kassen 58% Figur 9 viser, at 13 procent i tilfælde af, at dialogen i forbindelse med ledighed lægges ét sted, foretrækker at være i dialog med det kommunale jobcenter, mens 58 procent foretrækker a-kassen. 19 procent mener ikke, det har betydning, mens 7 procent peger på Andet. Føler a-kassen har haft det bedste overblik over min situation. Tosset at komme til de første møder på jobcenteret uden at få en personlig samtale, men kun en orientering i plenum med ligegyldigheder for de fleste. Jeg fik en hurtig og god behandling både fra fagforeningen og fra jobcentret. De var hurtige med svar på mine spørgsmål. 11

12 Figur 10 Det havde positiv effekt på min jobsøgning at være i dialog med a-kassen / jobcenteret A-kasse Jobcenter 35% 30% 31% 25% 12% 15% 20% 18% 6% 5% 2% 2% Meget enig Enig Hverken / eller Uenig Meget uenig Ved ikke Figur 10 viser, at 31 procent af de tidligere ledige er enige eller meget enige i, at dialogen med a-kassen havde en positiv effekt på deres jobsøgning. 17 procent var enige eller meget enige i, at dialogen med jobcenteret havde en positiv effekt på deres jobsøgning. A-kassens råd og vejledning i forhold til ansøgninger og muligheder for uddannelse var gode og ligesom på niveau med en. Jobcenteret derimod, var bare general info. 12

13 Figur 11 Dialogen med a-kassen / jobcenteret øgede mine muligheder for at komme i job A-kasse Jobcenter 37% 29% 32% 18% 20% 19% 19% 12% 5% 5% 2% 2% Meget enig Enig Hverken / eller Uenig Meget uenig Ved ikke Figur 11 viser, at 23 procent af de tidligere ledige er enige eller meget enige i, at dialogen med a-kassen øgede deres muligheder for at komme i job. 18 procent er enige eller meget enige i, at dialogen med jobcenteret øgede deres muligheder for at komme i job. 13

14 Dokumentation af jobsøgning prioriteres højt i a-kasse-dialogen A-kassernes såkaldte rådighedsvurdering bygger på en række forskellige elementer. Tilsammen gør de a- kassen i stand til at afgøre, om den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet i tilstrækkeligt omfang til at kunne modtage ydelse. Det for jobsøgeren mest synlige element er den konkrete jobsøgningsaktivitet. I nærværende er der derfor spurgt ind til, om a-kassen lagde vægt på, at man både søgte to job om ugen og var i stand til at dokumentere dette. Et flertal på 78 procent svarer ja til dette. Figur 12 Dokumentation af jobsøgning 78% 13% 9% A-kassen lagde vægt på, at jeg kunne dokumentere, at jeg søgte flere job ugentligt A-kassen lagde IKKE vægt på, at jeg kunne dokumentere, at jeg søgte flere job ugentligt Ved ikke / Jeg var ikke til samtale i a- kassen Figur 12 viser, at 78 procent mener, at a-kassen lagde vægt på, at den jobsøgende kunne dokumentere at have søgt to job ugentligt. 13 procent mener ikke, at dette var tilfældet, mens 9 procent enten svarer ved ikke eller ikke var til samtale i a-kassen i ledighedsperioden. To pligtansøgninger per uge spilder både arbejdsgivere og jobsøgers tid på ikke relevante ansøgninger. Jeg oplevede at jeg måtte "spare" et par jobansøgninger til næste uge, ifald der ikke dukkede noget relevant op da. Jeg er tilfreds med min a-kasses personlige håndtering. Men jeg er utilfreds med den store administrationsbyrde. 14

15 Geografiske forholds rolle i jobanvisningen Det er i debatten omkring beskæftigelsessystemet flere gange påpeget, at kommunerne er påvirket af egne økonomiske interesser i forhold til anvisning af job i egen kommune, hvilket angiveligt skulle påvirke tilbøjeligheden negativt til at sende ledige i job uden for kommunen. Dette er relevant, fordi omtrent hver tredje dansker på landsplan udpendler, dvs. ikke arbejder i sin bopælskommune, og at der derfor er behov for en indsats, der rækker ud over bopælskommunen. Ser man på de tidligere lediges svar, er der dog kun en begrænset andel på 9 procent, som vurderer, at jobcenteret var mest fokuseret på job inden for kommunen. 50 procent svarer, at der var lige stor fokus på job i og uden for kommunen, mens 39 procent svarer ved ikke. Figur 13 Oplevede du, at det kommunale jobcenter var mest fokuseret på jobmuligheder inden for eller uden for kommunens grænser? 50% 39% 9% 3% Jobcenteret var mest fokuseret på jobmuligheder inden for kommunen Jobcenteret var mest fokuseret på jobmuligheder uden for kommunen Jobcenteret var lige fokuseret på alle jobmuligheder uanset geografisk beliggenhed Ved ikke Figur 13 viser, at 9 procent svarer, at jobcenteret var mest fokuseret på job inden for kommunen, mens 50 procent svarer, at der var lige stor fokus på alle jobmuligheder uanset geografisk beliggenhed. 15

16 Ledighedsperioden blev længere end forventet Ase har tidligere undersøgt forholdet mellem folks forventninger til evt. ledighed og de faktiske oplevelser, man kommer ud for. Nærværende rundspørge bekræfter tidligere konklusioner i, at ledighedsperioden for mange bliver længere end forventet. Figur 14 Kom det bag på dig, at du blev ledig? 59% 38% 3% Ja Nej Ved ikke Figur 14 viser, at et for 59 procents vedkommende ikke kom bag på dem at miste jobbet, mens det kom som en overraskelse for 38 procent af de tidligere ledige. Figur 15 Blev din ledighedsperiode længere end du forventede, da du først blev ledig? 49% 47% 5% Ja Nej Ved ikke Figur 15 viser, at 49 procent oplevede, at ledighedsperioden blev længere end forventet. 16

17 Overordnet begrænset tilfredshed med beskæftigelsessystemet Den overordnede tilfredshed med beskæftigelsessystemet er i den lave ende. 42 procent af de tidligere ledige er således på baggrund af deres oplevelser med ledighed overordnet utilfredse med beskæftigelsessystemet, mens 24 procent er overordnet tilfredse eller meget tilfredse. Figur 16 På baggrund af dine oplevelser i forbindelse med din ledighed, hvor tilfreds eller utilfreds er du da generelt med beskæftigelsessystemet? 31% 22% 23% 19% 2% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Figur 16 viser, at 24 procent samlet set er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med beskæftigelsessystemet, mens 42 procent overordnet set er utilfredse eller meget utilfredse. Dagpengesystemet er som helhed ganske godt. Det helt store problem er jobcentrene, hvor samtlige sagsbehandlere virker tordnende ligeglade med om de ledige får job eller ej. Jeg oplevede dagpengesystemet som fornuftigt. Både jobcenteret og a-kassen var gode til at afveje krav og sanktioner i forhold til min egen indsats, og jeg blev på intet tidspunkt udsat for tidsspilde. Blev aktiveret i et coaching-kursus som var rigtig godt. Eneste lyspunkt i det system er A-kassen, der trods forvaltning af kontrolprocedurer formår at se den ledige som et individ med kompetencer, der midlertidigt er sat på bænken Systemet er for omklamrende og umyndiggørende. Man får en fornemmelse af at det er systemet, der skal finde et arbejde, og ikke dig selv. Jobcenteret fokuserede udelukkende på at jeg blev en god ledig, og ikke en god jobsøgende. A-kassen gjorde modsat, og tilbød undervisning i jobsøgning og ansøgningsskrivning. 17

18 Baggrundsdata Undersøgelsen er i forhold til Ases ledige repræsentativ på region, køn samt hvilken ydelsestype, man kommer fra. Der er en begrænset underrepræsentation af unge under 30. I besvarelserne er der dog ingen afvigelser relateret til alder, som rykker ved undersøgelsens konklusioner. I det hele taget er der meget få afvigelser i besvarelserne, som relaterer sig til de tilgængelige baggrundsdata. 14 procent af respondenterne har været ledige i 0-1 måned 66 procent af respondenterne har været ledige i 1-9 måneder 18 procent af respondenterne har været ledige i mere end 9 måneder 92 procent af respondenterne var i dialog med både a-kasse (Ase) og kommunalt jobcenter i ledighedsperioden Regionalfordeling: o Region Hovedstaden 26 % o Region Sjælland 17 % o Region Syddanmark 26 % o Region Midt 20 % o Region Nord 11 % 83 procent af respondenterne gik på ydelse fra et lønmodtagerjob 12 procent af respondenterne gik på ydelse fra at have drevet selvstændig virksomhed 6 procent af respondenterne gik på ydelse fra andet. Dette dækker hovedsageligt ledige, der har skiftet til Ase fra en anden a-kasse i ledighedsperioden. Flertallet af denne gruppe er statistisk set gået på ydelse fra et lønmodtagerjob Kønsfordelingen blandt respondenterne er 59 procent mænd og 41 procent kvinder Aldersfordeling: o Under 30 år 9 % o år 20 % o år 32 % o år 33 % o 60 år - 7 % Citaterne i rapporten er udvalgt således, at de bakker op om rapportens hovedkonklusioner. En meget stor andel af respondenterne har tilknyttet kommentarer. Heraf mange, som er meget indignerede. Disse er ikke medtaget i rapporten. Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer af Ase, som i løbet af 2013 har været ledige og derpå igen er kommet i job Svarene er indsamlet via et elektronisk spørgeskema udsendt til ca medlemmer per respondenter har fuldført spørgeskemaet Svarene er afgivet i perioden januar 2014 Redaktion: Thomas Telving og Rasmus Gregers Pedersen. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 18

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage Reglen om tre arbejdsgiverbetalte ledighedsdage de såkaldte G-dage er en upopulær størrelse blandt selvstændige. Det

Læs mere

Kendskab til sociale ydelser

Kendskab til sociale ydelser Kendskab til sociale ydelser Danskere er uvidende om socialt sikkerhedsnet ASE har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere om deres kendskab til dagpenge og kontanthjælp. Omkring hver tredje er enten

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Selvstændige motiveres af frihed, men hæmmes af offentligt bureaukrati Den største motivation for at stifte sin egen virksomhed er, at man selv vil træffe beslutningerne.

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Konjunkturanalyse 2. halvår 2011

Konjunkturanalyse 2. halvår 2011 Konjunkturanalyse 2. halvår 2011 Indledning Nedturen i dansk økonomi fortsætter, hvis man spørger landets selvstændige. I ASEs konjunkturanalyse fra 2. halvår 2011 er der stigning i andelen af selvstændige,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Iværksætterlystne studenter

Iværksætterlystne studenter Iværksætterlystne studenter Stort iværksætterpotentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt ASE har spurgt ca. 1.000 studerende om forskellige forhold omkring det at stifte selvstændig virksomhed. Herunder er

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats VSK

Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats VSK Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats 25-03-2014 VSK 1 Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats Som det er fremgået af de faglige organisationernes høringssvar, indeholder

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Neil Bloem, MB Neil_stenbaek_bloem@br.kk.dk 22-12-2014 Sagsnr. 2014-0266008 Dokumentnr. 2014-0266008-1 Kære Neil Bloem Tak for

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

ASE Rapport Marts 2012

ASE Rapport Marts 2012 - ASEs analyser viser, at befolkningen meget skeptisk overfor den måde, beskæftigelsessystemet fungerer på i dag. Direkte adspurgt mener næsten 60 procent af danskerne, at vores beskæftigelsessystem fungerer

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere