Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere"

Transkript

1 Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland

2 Social Strategi November 2013 Region Midtjylland, Psykiatri og Social Tingvej 15A 8800 Viborg Social Strategi findes også på: ISBN nr

3 Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland November 2013

4 4 Region Midtjylland Social Strategi

5 Forord Region Midtjyllands socialområde vil være kendt for kvalitet og professionalisme. Vi løfter en stor leverandøropgave for kommunerne på det specialiserede socialområde, og vi vil være dygtige til at hjælpe borgere med komplekse handicaps og særlige behov. Social Strategi udstikker de centrale strategier og handleplaner for, hvordan Region Midtjylland skal udvikle sin leverandøropgave i de kommende år. Det sker med afsæt i den ambitiøse vision»nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere«. Region Midtjyllands socialområde skal også fremover tage sig af nogle af de sværeste og mest krævende opgaver på det specialiserede socialområde. Social Strategi har fortsat faglig specialisering og omkostningseffektive løsninger som gennemgående temaer. Det skærper kravene til det faglige videngrundlag, og derfor sætter Social Strategi en ny og vigtig dagsorden om i højere grad at videnbasere det socialfaglige arbejde og opsamle og omsætte viden til mere effektive sociale ydelser. Udviklingen af opgaveløsningen sammen med kommunerne er ligeledes helt central. Med Social Strategi lægges op til at udbygge og supplere det i forvejen tætte samarbejde gennem partnerskaber om løsningen af kerneopgaver og andre fælles udfordringer. Tilsvarende skal de sociale tilbuds samarbejde med borgerne, de pårørende og frivillige udvikles og styrkes. Der skal i det socialfaglige arbejde i langt højere grad sættes fokus på at støtte borgerne som aktører i eget liv og som samfundsborgere. Høringen har vist, at Region Midtjyllands Social Strategi bakkes bredt op af vores samarbejdspartnere. Det giver et stærkt afsæt for det videre arbejde, som jeg er meget glad for. Jeg vil gerne kvittere og invitere til et bredt samarbejde om strategiens realisering. Social Strategi vil blive gennemført indenfor de givne økonomiske rammer. Det betyder, at handleplanerne vil blive udmøntet over en årrække i takt med, at der bliver mulighed for den nødvendige prioritering og omstilling. Der er brug for faglighed, for samarbejde, og for effektivitet. Det er nøgleord, der skal være kendetegnende for et professionelt drevet socialområde af høj kvalitet i Region Midtjylland. Bent Hansen Regionsrådsformand November 2013 Social Strategi Region Midtjylland 5

6 Indholdsfortegnelse Indledning Formål 7 Hovedvision 8 Udfordringer 9 Organisation 11 Driftsvilkår 13 NØDVENDIG VIDEN Kompetenceudvikling og udvikling af specialviden 15 Praksisnær forskning 18 Innovation og anvendelse af ny teknologi 20 Dokumentation af indsats og resultater 23 MÅLRETTET INDSATS Styrket faglig kvalitet 26 Fortsat specialisering og udvikling af ydelser 28 Styrket dialog og udvikling af nye samarbejdsformer og partnerskaber 31 BEDRE LIV Individuel indsats og livskvalitet 35 Høj sikkerhed for borgere og ansatte 38 Frivilligt arbejde til gavn for borgerne 41 Øget sundhed 43 Stærkere samarbejde med sundhedsområdet 45 TIL FLERE Øget effektivitet og produktivitet 49 Styrket sammenhæng mellem ydelser og pris 52 TVÆRGÅENDE INITIATIVER Det regionale socialområde som attraktiv arbejdsplads 56 BILAG Bilag 1: Oversigt over specialområderne 58 6 Region Midtjylland Social Strategi

7 Indledning På det sociale område har kommunerne myndighedsopgaven og det fulde finansieringsansvar. Leverandøropgaven deles derimod af kommunerne, regionerne og private tilbud. Region Midtjylland er en af de største enkeltstående leverandører på det specialiserede socialområde i Danmark. Som leverandør af højt specialiserede tilbud på det sociale område stræber Region Midtjylland efter at være garant for, at der er fagligt kvalificerede tilbud til borgere med komplekse handicaps og særlige behov. Borgeren er som den direkte bruger af tilbuddene i fokus, og det er kommunen som myndighedshaver og betaler også. Det kræver et tæt samarbejde med kommunen og borgeren. Et samarbejde som former regionens leverandøropgave. Regionen skal kunne løse nogle af de sværeste opgaver for kommunerne, og skal dermed kunne løse de særligt komplekse og sjældne opgaver. Uanset opgavernes omfang skal regionen som leverandør på det specialiserede socialområde bidrage med at understøtte kommunernes myndighedsopgave. Region Midtjyllands leverandøropgave på det specialiserede socialområde har en naturlig nærhed til sundhedsområdet, da regionen her har den primære myndighedsopgave. Det muliggør en brobyggerfunktion, som er vigtig for den gruppe af borgere på det sociale område, der har behov for nærhed til og samarbejde med sundhedsområdet, herunder det psykiatriske behandlingsområde. Formål Social Strategi skal fokusere og målrette Region Midtjyllands leverandøropgave på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 1. Det er en strategisk plan, der udstikker de overordnede mål for de kommende års udvikling, og som realiseres over de kommende år. Med Social Strategi sættes der fokus på initiativer, som kan sikre fortsat høj kvalitet. Regionens specialisering skal udvikles med udgangspunkt i at identificere begrænsninger og udviklingspotentiale - med fokus på og i samarbejde med den enkelte borger. På den ene side arbejdes med rehabilitering. Det vil sige målrettet opbygning af praktiske eller sociale kompetencer og samarbejde med borgeren om at udvikle evnen til at tage ansvar og til aktivt Det regionale socialområde i tal Region Midtjylland er med døgnpladser og 775 dagpladser i Rammeaftalen 2013 en af de største enkeltstående leverandører af tilbud på det specialiserede socialområde i Danmark. Omkring 2/3 af både døgn- og dagpladserne henvender sig til voksne, mens den resterende 1/3 henvender sig til børn og unge. Omsætningen var i 2012 på mio. kr. (2012 p/l). Derudover blev der i 2012 leveret ambulante ydelser for timer på kommunikations- og specialrådgivningsområdet. 1 Det regionale socialområde omfatter både sociale tilbud og specialundervisningstilbud. Betegnelsen det regionale socialområde dækker således over social- og specialundervisningsområdet. Social Strategi Region Midtjylland 7

8 medborgerskab. På den anden side arbejdes med indsatser, der har en mere omsorgspræget karakter, hvor det drejer sig om at kunne vedligeholde funktioner og skabe rammer for et godt liv. I langt de fleste tilfælde kan der arbejdes med begge spor samtidig. Et mål med Social Strategi er at sikre, at arbejdet med at opnå produktivitet og effektivitet for de samme ressourcer målrettes. Det er vigtigt, at flest mulige borgere modtager den bedst mulige indsats for de samme midler. Derfor skal regionen levere effektive tilbud og samtidig dokumentere indsats og resultater med henblik på at producere viden, der kan optimere den fremtidige indsats. Endelig skal Social Strategi bidrage til at skabe, udvikle og drage nytte af samarbejdsrelationer på tværs. Både internt i det regionale sociale område, men også eksternt. Det kan være samarbejde med kommuner i og udenfor regionen, Socialstyrelsen, bruger- og pårørendeforeninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og sundhedsområdet. Hovedvision Social Strategi tager afsæt i hovedvisionen: Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Hovedvisionen er opdelt i 4 individuelle og forbundne temaer, som skal udstikke retningen for de kommende års videreudvikling af området. Nødvendig viden handler om målrettet anvendelse af kompetencer og at sikre rammerne for at skabe, samle og dele den viden, det regionale socialområde har behov for med henblik på fortsat udvikling og specialisering. Målrettet indsats handler om at arbejde systematisk og videnbaseret for at fokusere de faglige ressourcer til den enkeltes behov og opnå det ønskede resultat. Bedre liv handler om fokus på livskvalitet, sundhed og sociale netværk. Det regionale socialområde skal forbedre liv gennem fokus på individuelle mål og indsatser samt arbejde på, at borgeren er aktør i eget liv. Til flere handler om, at der skal arbejdes fagligt effektivt med henblik på at opnå mest muligt med de ressourcer, der er til rådighed. Social Strategi tager udgangspunkt i indsatsområder, der er tematiseret efter hovedvisionen. 8 Region Midtjylland Social Strategi

9 Opbygning af Social Strategi Hovedvision for Social Strategi:»Nødvendig viden - målrettet indsats bedre liv til flere«nødvendig viden Målrettet indsats Bedre liv Til flere Indsatsområder Indsatsområder Indsatsområder Indsatsområder Kompetenceudvikling og udvikling af specialviden Praksisnær forskning Innovation og anvendelse af ny teknologi Dokumentation af indsats og resultater Styrket faglig kvalitet Fortsat specialisering og udvikling af ydelser Styrket dialog og udvikling af nye samarbejdsformer og partnerskaber Individuel indsats og livskvalitet Høj sikkerhed for borgere og ansatte Frivilligt arbejde til gavn for borgerne Øget sundhed Stærkere samarbejde med sundhedsområdet Øget effektivitet og produktivitet Styrket sammenhæng mellem ydelser og pris Tværgående indsatsområde Indsatsområde - Det regionale socialområde som attraktiv arbejdsplads Handleplaner for Social Strategi status 2015 Den konkrete udmøntning af Social Strategi Udmøntning af visionen sker gennem arbejdet med de strategier og handleplaner, der formuleres til de enkelte indsatsområder. Der udarbejdes en samlet status på arbejdet med Social Strategi i 2015 med henblik på eventuel opdatering af handleplanerne. Udfordringer Det regionale socialområdes mest fremtrædende aktuelle udfordringer er: Både udvikling og afvikling Yderligere specialisering er nødvendig Regionen løser og skal - i stigende grad - løse nogle af de sværeste og mest krævende opgaver for kommunerne. Det er her den fremtidige efterspørgsel er, når kommunerne både kan og vil løse stadig flere opgaver på det specialiserede socialområde. Grænsen, for hvad den enkelte kommune kan løfte af opgaver, vil fortsat flytte sig, og det betyder, at den regionale leverandøropgave tilsvarende må tilpasse sig gennem yderligere specialisering. Omstillingen til stadig mere specialiserede opgaver kræver nyudvikling, men også afvikling af de opgaver, hvor der ikke længere er efterspørgsel. Social Strategi Region Midtjylland 9

10 Flere krav færre ressourcer Der er brug for radikalt nye løsninger Samtidigt med at regionen skal løse nogle af de sværeste og mest krævende opgaver, er der uændrede eller færre ressourcer til rådighed for opgaveløsningen, fordi samfundsøkonomien og kommunernes økonomi er presset. Det udfordrer specialområdernes muligheder for at yde den høje faglige kvalitet, som forventes. Og det stiller krav om nye faglige og økonomisk mere effektive løsninger gennem omstilling og innovation. Viden der virker De nye specialområder skal fagligt være på forkant Det specialiserede socialområde har ikke på samme måde som sundhedsområdet tradition for at arbejde systematisk med kvalitetsstandarder, evidensbaserede metoder og resultatmålinger. Der har ganske enkelt manglet systematisk viden at handle ud fra, og der har generelt været for lidt fokus på at opsamle og nyttiggøre viden om, hvad der virker. Dette har ændret sig. Der er både nationalt og i regioner og kommuner sat en dagsorden om at videnbasere det sociale arbejde og omsætte viden til mere effektive sociale ydelser til gavn for borgerne. Det bliver en stor udfordring at skabe en ny videnkultur, hvor det i højere grad bliver en naturlig del af det socialfaglige arbejde at opsamle og anvende ny viden og evidensbaserede metoder. Med tilsynsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2014, vil alle døgninstitutioner for børn og unge og døgntilbud i boformer for voksne med handicap skulle godkendes og omfattes af et nyt socialtilsyn. Tilsynet skal løbende vurdere tilbuddenes kvalitet og økonomiske bæredygtighed ud fra en række nærmere fastsatte krav herunder en beskrivelse af anvendte metoder og resultater. Det er en vigtig opgave at implementere de nye kvalitetsindikatorer i tilsynsreformen samstemt med det forsatte arbejde med Dansk kvalitetsmodel på socialområdet. Komplekse samarbejdsrelationer Tilsynsreformen Den 1. januar 2014 indføres et nyt socialtilsyn, som indebærer, at ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud fremover overgår til 5 særligt udpegede kommuner. Samtidigt stilles der krav til døgntilbuddene om at leve op til en række centralt fastsatte faglige kvalitetsindikatorer om blandt andet beboernes trivsel, faglig udvikling og match mellem målgruppen og medarbejdernes kompetencer. Døgntilbuddene skal også redegøre for effekten af deres arbejde - herunder for de sociale metoder, som tilbuddene anvender, og de resultatmål, som de forventer i forhold til de enkelte målgrupper. Samarbejdet skal fornyes Specialområderne har mange samarbejdspartnere, og den øgede specialisering i det regionale socialområde og hos de nærmeste samarbejdspartnere øger behovet for koordinering og samarbejde. 10 Region Midtjylland Social Strategi

11 Samarbejdet med de vigtigste samarbejdspartnere - kommuner, borgere, pårørende samt det somatiske og psykiatriske sundhedsområde - påvirkes i høj grad af udefra kommende forhold. Her er den nye stramme økonomiske dagsorden og ændringerne i kommunernes efterspørgsel efter specialiserede døgntilbud og nye ambulante ydelser af stor betydning. I forhold til kommunerne er det en særlig udfordring at forny og udvikle samarbejdet med de kommuner, som særligt efterspørger regionens tilbud og udgør kernen af kunder i nye netværk eller partnerskaber. I samarbejdet med borgerne og de pårørende er den store udfordring at forny tilgangen. Det handler om, at borgerens ressourcer skal mere aktivt i spil, og at velfærd skabes sammen med borgeren. Også rammerne for samarbejdet med frivillige skal aftales og fastlægges. I forhold til det regionale sundhedsområde er det udfordringen i højere grad at drage nytte af det regionale socialområdes nærhed til behandlingspsykiatrien og de somatiske hospitaler gennem et tættere fagligt samarbejde. Dygtig og attraktiv arbejdsplads Medarbejdere og ledere er specialområdernes vigtigste ressource Det er en udfordring at udnytte specialområdernes dannelse, som afsæt for at skabe større faglige og udviklende miljøer. Det skal skabe rammerne for medarbejdere og lederes engagement og motivation. Faglighed, trivsel og sikkerhed skal gøre det attraktivt at arbejde i det regionale socialområde. Det er en også stor udfordring i de kommende år at sikre, at de rette kompetencer er til stede hos medarbejdere og ledere i forhold til de nye opgaver, som specialområderne skal udføre. Organisation Det regionale socialområde omfatter en bred vifte specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud. De sociale tilbud har forskellige målgrupper og specialiseringer, men fælles er, at de alle er målrettet borgere, der har komplekse handicaps eller særlige behov. Specialundervisningstilbuddene omfatter ambulante behandlings- og rådgivningstilbud indenfor tale,- høre- og handicapområdet samt interne skoletilbud på døgninstitutionerne. Både de specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbuddene leverer ydelser til borgere i alle aldre, og tilbuddene retter sig derfor både til børn, unge og voksne. Med de mange og forskellig rettede udfordringer, det regionale socialområde står overfor i de kommende år, har der været behov for at tænke anderledes. Ved at samle det regionale socialområdes 31 tilbud i 9 fagligt og økonomisk stærke specialområder, er der skabt en bæredygtig platform for at løfte de fremtidige leverandøropgaver professionelt og med høj faglig kvalitet. Specialområderne skaber et fundament for et økonomisk robust regionalt socialområde. Endvidere styrkes mulighederne for udvikling, faglig specialisering og satsning på metoder, der kan dokumenteres videnskabeligt. Social Strategi Region Midtjylland 11

12 Målet er, at specialområderne hurtigt og effektivt kan løse opgaver, der er særligt komplekse og sjældne, er på forkant med udviklingen og er vigtige og synlige aktører regionalt såvel som nationalt. Oversigt over specialområderne Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Herning Silkeborg Århus Skanderborg Ringkøbing- Skjern Ikast- Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Specialområde Kommunikation og Undervisning (Institut for Kommunikation og Handicap) Specialområde Udviklingshæmning og adhd (Mosetoft, Bygmarken, Elbæk Højskole, Granbakken, Nørholm Kollegiet, Saustrup og Stormly) Specialområde autisme (Hinnerup Kollegiet, Bækketoften og Gudenåkollegiet) Specialområde Hjerneskade (Høskoven, Boligerne Svalevej og Tagdækkervej) Specialområde Socialpsykiatri Voksne (Pilebakken, Blåkærgård, Gårdhaven, Sct. Mikkel, Sønderparken og Tangkær) Specialområde Kriminalitetstruede og dømte Børn og Unge (Den sikrede døgninstitution Grenen, Den sikrede døgninstitution Koglen og MultifunC Midtjylland) Specialområde Holmstrupgård (Holmstrupgård) Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge (Himmelbjerggården, Hald Ege og Oustruplund) Specialområde Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap (Møllebækken, Børn og Unge Centret Engvejen, Fenrishus og Ulriksdal) For nærmere uddybning af specialområderne jf. bilag 1 12 Region Midtjylland Social Strategi

13 driftsvilkår I 2007 blev kommunalreformen indført, og regionerne blev dannet. Det betød en omvæltning på det specialiserede socialområde. Regionerne fik status af leverandør til kommunerne. Området blev fuldt kommunalt takstfinansieret, og kommunerne fik mulighed for til enhver tid selv at drive tilbud beliggende i deres kommune også afdelinger under et større tilbud. Hovedlinjerne for det specialiserede socialområde fastsættes i de årlige rammeaftaler, som indgås mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Her aftales blandt andet antallet af pladser og taksterne, samt udviklingen af det samlede område. Der er stor forskel på forbruget af de regionale pladser mellem de enkelte kommuner i regionen. Det skyldes dels kommunernes størrelser, men også forskelle i omfanget af egne kommunale tilbud, traditioner og strategier spiller en rolle. Cirka 25 % af regionens omsætning på socialområdet genereres af kommuner uden for Region Midtjylland. Det er særligt de kommuner, der grænser op til Region Midtjylland. Disse kommuner har ikke indflydelse på den rammeaftale, der vedrører tilbud i Region Midtjylland. Udviklingen for det regionale socialområde er i de senere år gået mod en højere og mere målrettet specialisering. Der er samtidig blevet færre individuelle projekter, og belægningen er blevet lavere på nogle tilbud. Sidstnævnte har betydet, at kapaciteten løbende er blevet tilpasset og tilbud er blevet afviklet i regi af regionen. Omsætningen i 2012 fordelt på regioner 14% 1% 3% Andet Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark 6% 2% 74% Social Strategi Region Midtjylland 13

14 NØDVENDIG VIDEN - Vi skal målrette anvendelsen af kompetencer og sikre rammerne for at skabe, samle og dele den viden, det regionale socialområde har behov for. Formålet er fortsat udvikling og specialisering 14 Region Midtjylland Social Strategi

15 Kompetenceudvikling og udvikling af specialviden Omstillingen til stadig mere specialiserede opgaver berører medarbejdere og ledere i alle specialområder. De nye specialområder skal som aktører på det specialiserede socialområde være i stand til løbende at tilpasse og udvikle deres ydelser. De skal også mere aktivt deltage i udvikling, validering og formidling af faglige metoder og forskning. Det kræver nye faglige kompetencer og en videnkultur, hvor det i højere grad end i dag er naturligt at opsamle og omsætte ny viden og evidensbaserede metoder til praksis. Rekruttering, kompetenceudvikling og opsamling af ny viden bliver hermed helt centralt. Rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi Forskellige opgaver kræver forskellige niveauer af erfaring og faglig viden. Det er væsentligt, at de rette faglige og menneskelige kompetencer hos medarbejdere og ledere understøttes og udvikles i forhold til de fremtidige opgaver. Der skal i den sammenhæng være fokus på de forskellige behov for kompetenceudvikling hos forskellige faggrupper og hos specialområdernes ikke-faglærte medarbejdere. Generelt kræver omstillingen til stadig mere specialiserede opgaver, at uddannelsesniveauet øges. Det bliver nødvendigt at se på, om faggruppesammensætningen på længere sigt matcher opgaverne, og om nye faggrupper skal introduceres. Der er sociale tilbud, hvor andelen af faglærte medarbejdere over tid skal øges. Efteruddannelse - i nogle tilfælde merituddannelse - skal være med til fortsat at fastholde dygtige og erfarne medarbejdere uden formel uddannelse som værdifuld arbejdskraft. En kommende rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi skal skabe et fælles overblik og synlige målsætninger for specialområdernes rekruttering og for den kompetenceudvikling, som skal sikre at medarbejderne er klædt på til de fremtidige opgaver. Kompetenceudvikling målrettet fremtidens kerneopgaver og strategiske mål Det er specialområdernes opgave hele tiden at matche de faglige opgaver og medarbejdernes kompetencer i form af praktiske erfaringer og faglig viden. Behovet for kompetenceudvikling tegner sig forskelligt alt afhængigt af specialområdernes målgrupper, personalesammensætning og faglige udfordringer. Autismepilot som faglig basisuddannelse Specialområde - Autisme har valgt at alle medarbejdere i specialområdets afdelinger skal gennemføre Autismepilot basisuddannelsen som fælles grundlag for arbejdet med voksne mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Autismepilot er en kompetencegivende basisuddannelse, som er udviklet af Hinnerup Kollegiet i samarbejde med blandt andet Socialstyrelsen. Uddannelsen omfatter 7 undervisningsdage om de grundlæggende elementer i ASF og arbejdet med pædagogiske og kognitive metoder i forhold til målgruppen. I forløbet arbejdes med omsætning af teori til praksis understøttet af individuel vejledning. Mange kommuner og autismetilbud i Danmark benytter Autismepilotuddannelsen, som også tilbydes tilrettelagt som et eksternt modulforløb. Social Strategi Region Midtjylland 15

16 Udover den kompetenceudvikling, som løbende foregår i forhold til specialområdernes kerneopgaver, skal også vigtige tværgående strategiske indsatsområder understøttes med kompetenceudvikling. Det gælder aktuelt medarbejder sikkerhed og regelsættet om magtanvendelse. Arbejdet med kompetenceudvikling i specialområderne skal tage udgangspunkt i lokale kompetenceudviklingsstrategier. Disse skal blandt andet fastlægge rammerne for systematisk uddannelse af medarbejderne i forhold til de konkrete målgrupper. Kompetenceudviklingsstrategien skal også have sammenhæng med kompetenceudviklingsplanerne, som udarbejdes for alle medarbejdere. Det vil på efteruddannelsesområdet være relevant, at specialområderne udbygger samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, herunder erhvervsskolerne eksempelvis om særlig meritgivende efteruddannelse. Introduktion af nye medarbejdere Nye medarbejdere må ikke stå alene uden fornøden introduktion og kollegial støtte. Det er et særligt indsatsområde at sikre, at alle nye medarbejdere får en grundig introduktion til deres arbejdsplads. Formålet er, at medarbejderne opnår faglig, social og sikkerhedsmæssig fortrolighed med arbejdsopgaverne og arbejdspladsens værdier. Som led heri gennemføres obligatoriske introduktionskurser for alle nye medarbejdere tilpasset den enkelte arbejdsplads. Fælles komponenter er blandt andet forebyggelse af konflikter, sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsadfærd samt regelsættet for magtanvendelse. Brug af e-læring E-læring har på en række områder vist sig effektiv som læringsform, blandt andet når det gælder introduktion til praktiske procedurer og vedligeholdelse af erhvervet viden. Der er store perspektiver i, at kurser kan gennemføres som e-læring, og dermed når kursisten har tid og uden transport. Specialområderne har allerede adgang til en række e-lærings programmer blandt andet om basal genoplivning, ernæringsscreening og hygiejne. E-læring skal anvendes målrettet til kompetenceudvikling og -vedligehold i de kommende år. Strategi og handleplaner for kompetenceudvikling og specialviden Strategien er: Vi skal sikre, at ledere og medarbejderes uddannelsesniveau matcher fremtidige kerneopgaver. De nødvendige faglige og menneskelige kompetencer i forhold til opgaverne skal understøttes og udvikles gennem målrettet kompetenceudvikling og rekruttering. 16 Region Midtjylland Social Strategi

17 Handleplanerne er: Der skal udarbejdes en overordnet rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi på tværs af specialområderne. Specialområderne skal lokalt udarbejde kompetenceudviklingsstrategier som ramme for arbejdet med kompetenceudvikling og arbejdet med de individuelle kompetenceudviklingsplaner. Alle nye medarbejdere skal gennem et fastlagt introduktionsforløb med faste komponenter. E-læring skal implementeres og anvendes målrettet i forbindelse med kompetenceudvikling og vedligeholdelse af kompetencer. Social Strategi Region Midtjylland 17

18 Praksisnær forskning I praksis foregår der vigtig erfaringsopsamling og metodeudvikling hver eneste dag. Hvis praksisviden skal komme flest mulige til gode, så skal den systematiseres, efterprøves, formidles og anvendes. Viden om, hvad der virker i socialt arbejde, er en vigtig forudsætning for at fastholde og højne kvaliteten. Som en stor driftsorganisation på det specialiserede socialområde har Region Midtjylland både forudsætninger og ansvar for at medvirke til at opsamle, anvende og formidle viden om indsats og resultater i det socialfaglige arbejde. Regionen skal derfor målrette og udbygge den praksisnære forskning på det regionale socialområde i de kommende år. En øget forskningsindsats vil styrke specialområderne kompetencemæssigt og videngrundlaget for nye og mere målrettede faglige ydelser til borgere med komplekse handicap og særlige behov. Fælles ramme Specialområderne medvirker allerede i forskelligt omfang i en række evaluerings-, metodeog forskningsprojekter. Projekterne er gennemført decentralt, bl.a. i samarbejde med Jysk Socialforsknings- og Evalueringsarbejde (JYFE), Aarhus og Aalborg Universiteter og Center for Innovation og Metodeudvikling. Der er behov for at etablere et bedre overblik og en fælles ramme omkring den forskning, som foregår i specialområderne. Der er også et stort behov for at styrke den interne og eksterne formidling af forskningsresultaterne, så de i højere grad bliver kendt i faglige kredse og kan omsættes til praksis. Rammerne for den praksisnære forskning skal fastlægges i en overordnet forskningsstrategi. Strategien skal skabe overblik og tråd i forskningen, ligesom strategien skal konkretisere forventningerne til specialområderne og fastlægge, hvorledes forskning og formidling skal understøttes. Der er på kort sigt behov for at etablere en tvær-gående støttefunktion, som kan bistå specialområderne med udarbejdelse af forskningsprojekter og fundraising. Den skal også støtte arbejdet med oprettelse af Ph.d. stillinger og formidling af kontakter til forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Forskningsprogram om mental børnesundhed Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) har indgået en samarbejdsaftale med Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet om at medvirke i forskningsprogrammet Mental Børnesundhed. Formålet med programmet er at udvikle og teste sundhedsprogrammer, som kan styrke klinisk og uddannelsesmæssig støtte til sårbare børn, unge og familier samt omgivende professionelle. Som led i forskningsprojektet afprøves blandt andet forskellige interventionsprogrammer i forhold til at styrke robusthed og mestring hos familier, som er i kontakt med IKH. IKH huser forskningsprogrammets stab. Forskningsprogrammet, som foreløbigt løber i perioden , er fuldt finansieret af Trygfonden. Samarbejde Den praksisnære forskning skal tage afsæt i specialområdernes behov for at styrke videngrundlaget for det socialfaglige arbejde. Det vil afhængigt af de konkrete projekter være naturligt at inddrage kommuner, regionspsykiatrien, det øvrige regionale sundhedsområde, bruger- og pårørendeforeninger eller Socialstyrelsen i et bredere forskningsmæssigt 18 Region Midtjylland Social Strategi

19 samarbejde. Sidstnævnte vil være nærliggende samarbejdspart i forbindelse med afprøvning og validering af metoder i det sociale arbejde, som det allerede sker i forbindelse med MultifunC-konceptet. Hjælp til forskning i form af vejledning eller bistand til bl.a. indsamling og bearbejdning af data skal hentes i det nuværende forskningssamarbejde med universiteter og Metodecentret 2 eller i forskningsmiljøer i tilknytning til professionsuddannelserne. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere vil ligesom i dag også skulle omfatte fundraising med henblik på hel eller delvis finansiering af forskningsprojekterne. Kompetencer De faggrupper, der traditionelt arbejder på det specialiserede socialområde, har kun i begrænset omfang forskningskompetencer og forskningserfaringer med fra deres uddannelse. De har heller ikke samme tradition for at arbejde med evidensbaserede og manualiserede metoder, som det kendes på hospitalsområdet. Det er derfor et særligt fokusområde, at styrke forskningskompetencerne i specialområderne eksempelvis gennem forskning-light-kurser og målrettet efteruddannelse af ledere og medarbejdere. Det er nærliggende også at samarbejde med professionsuddannelserne og etablere Ph.d.-stillinger koblet op på konkrete forskningsinitiativer. Strategi og handleplaner for praksisnær forskning Strategien er: Vi skal arbejde med praksisnær forskning, som kan bidrage til udvikling og validering af faglige metoder og styrke videngrundlaget for det socialfaglige arbejde. Handleplanerne er: Der skal udarbejdes en overordnet social forskningsstrategi, som fastlægger rammerne for fokuseret metodeudvikling og praksisnær forskning i specialområderne. Der skal søges om eksterne midler til gennemførelse af praksisnære forskningsprojekter på prioriterede områder. Arbejdet med at udvikle forskningsprojekter, fundraising med mere i specialområderne skal understøttes af en tværgående støttefunktion. Der skal etableres nye udviklings- og forskningsprojekter i samarbejde med eksterne parter eksempelvis Metodecentret eller relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Forskningskompetencerne i specialområderne skal styrkes, og der skal arbejdes på at etablere stillinger for Ph.d. studerende. 2 Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling er etableret i et samarbejde mellem Aarhus, Herning, Skanderborg, Viborg og Randers kommuner sammen med Region Midtjylland. Formålet er blandt andet, at udvikle nye og mere effektive metoder på det specialiserede socialområde. Social Strategi Region Midtjylland 19

20 Innovation og anvendelse af ny teknologi Socialområdet står overfor betydelige udfordringer i de kommende år, hvor innovation og brug af teknologi medvirker til at skabe effektivisering og øge kvaliteten. Der foregår løbende en lang række af store og små innovationsindsatser på det sociale område. Og der er igangsat en satsning på teknologiområdet. Derfor handler det om at styrke og strukturere den indsats, der allerede foregår i dag. Udbrede og afprøve innovationsmetoder Innovationsindsatserne skal styrkes med respekt for, at innovation ikke nødvendigvis kan sættes i faste rammer, og at dristighed er et vigtigt element i enhver innovationskultur. Der må derfor nødvendigvis være rum til både succes og fejl. Som en del af arbejdet med innovation skal der holdes innovationscamps, som sætter fokus på de udfordringer, der præger socialområdet. Målet med innovationscamps er at finde nye løsninger gennem praksisorienteret dialog med centrale samarbejdsparter. For at støtte og fremme innovative tiltag er der endvidere nedsat et tværgående innovationsteam i Psykiatri og Social. Innovationsteamet arbejder med at sætte rammerne for og udvikle koncepter til, hvordan psykiatri- og socialområdet kan arbejde med innovation. Innovationsmetoder kan ligeledes sætte nyt fokus på kendte problemer og hjælpe med at finde nye løsninger. Specialområderne skal derfor arbejde målrettet med indførsel af innovationsmetoder. Det kan dog være nødvendigt med ekstern støtte til indførsel af innovationsmetoderne. Her kan specialområderne både trække på innovationsteamet og på Region Midtjyllands Midtlab 3. Nye løsninger på nye måder Innovation er blandt andet at kunne se udover egne horisonter. Samarbejde med eksterne parter er en oplagt mulighed til at få inspiration og nye ideer. Det kan være samarbejde med Midtlab, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger. At afprøve nye løsninger i praksis kan ske gennem projekter. Psykiatri og Social ønsker at gennemføre innovationsprojekter - i tråd med regionale anbefalinger. I den forbindelse skal der også arbejdes på at skaffe eksterne midler til nye og innovative løsninger - uanset om det er store eller små innovationsprojekter. Udnytte ny teknologi Som en del af IT strategien for det regionale socialområde ses der også på anvendelse af ny teknologi. Ny teknologi kan medvirke til at optimere faglige arbejdsgange og hjælpe borgeren til bedre kommunikation og til at være mere selvhjulpen. Potentialet i anvendelse af ny teknologi er især stort indenfor bygningers indretning, hjælpemidler og digitale løsninger. Bygningers indretning kan hjælpe borgere med særlige behov. Eksempler herpå kan være toiletter med automatiske vaske- og tørrefunktioner samt fjernbetjente vinduer og døre, 3 MidtLab er et center i Region Midtjylland, som hjælper med innovative tiltag tæt på praksis. Det kan være brug af ny teknologi, det kan være ny organisering og nye arbejdsprocesser. Midtlab understøtter med metoder, viden og inspiration. 20 Region Midtjylland Social Strategi

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2016 1 Specialområde Socialpsykiatri Voksne Them Administrationen Pilevej 2, Salten DK-8653 Them Tel. +45 7847 7080 svo@ps.rm.dk www.svo.rm.d Fakta

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Strategi for Socialområdet

Strategi for Socialområdet Dato: 12. juni 2012 Brevid: 1764559 Strategi for Socialområdet I budgettet for 2012 er det besluttet at arbejde med en strategi for Socialområdet. Tilbuddene på Socialområdet er i en brydningstid. Efterspørgsel

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker og radiografer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere