Forslag Lokalplan nr. 1084

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag Lokalplan nr. 1084"

Transkript

1 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr Strandkolonien Granskoven

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs og byggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold. Offentliggørelse. Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysninger om indsigelsesfristen, som mindst skal vare 8 uger. Samtidig skal byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt foreninger der ønsker underretning, til regionale miljøcenter, miljøministeriet og andre for hvem planen har særlig interesse. De regionale miljøcentre påser, at et forslag til lokalplan er i overensstemmelse med lands- og kommuneplanlægning. Byrådet kan vedtage planen endeligt, hvis der ikke er kommet indsigelser, når indsigelsesfristen er udløbet. Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejerne og de der har fremsat indsigelser samt til foreninger og myndigheder. Indhold. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod en kommuneplan. Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområde, om placering af udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m. Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning samt om vej- og stiforhold. En lokalplan skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må ikke etableres forhold, som strider mod lokalplanen, efter at den er bekendtgjort. Byrådet kan ifølge planlovens 14 nedlægge forbud mod, at der etableres sådanne forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for indtil 1 år. Med henblik på at sikre planens gennemførelse, kan byrådet ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning. Byrådet kan indenfor visse rammer give dispensation fra lokalplaner.

3 Forslag til LOKALPLAN NR Strandkolonien Granskoven Offentlig fremlæggelse. Forslaget til lokalplanen fremlægges i offentlig høring i perioden fra den til den Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den Materialet skal sendes til: Slagelse Kommune Plan og Erhverv Caspar Brands Plads 6, Korsør mrk. Forslag til lokalplan 1084

4 Forslag til LOKALPLAN NR Strandkolonien Granskoven INDHOLD Fremlæggelse Redegørelse Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr Strandkolonien Granskoven Bestemmelser Kortbilag 1 - Byggelinje Kortbilag 2 Strandbeskyttelseslinje Kortbilag 3 Oversigtstavle og belysning Kortbilag 4 Brandveje Kortbilag 5 Hegnsgrænser Kortbilag 6 Fællesarealer Kortbilag 7 Kommunalt ejet dige April 2010 Side 1

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Slagelse Byråd har i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning ladet udarbejde forslag til en lokalplan for et ældre fritidshusområde ved Granskoven i Korsør. Lokalplanen udarbejdes for at - sikre mulighed for tilbygning og nybygning med en udformning, der respekterer områdets karakter - overføre området fra landzone til byzone Lokalplanen benævnes Lokalplan nr Strandkolonien Granskoven. Lokalplanområdet er beliggende langs Revvej ud til Store- Side 2

6 bælt i den nordlige del af Korsør by. Området omfatter 69 fritidshuse og tre mindre fællesarealer som bruges hovedsageligt til parkering. Området afgrænses af Revvej mod nordøst, af den nedlagte Halsskov Havn mod vest samt Granskoven og den tidligere campingplads mod sydøst. Området består af en række små grunde, der er bebygget med overvejende ældre fritidshuse. De fremstår i dag som simple bygninger med en selvgroet karakter. Området anvendes i dag udelukkende til fritidshusbeboelse. En mindre del af området er ubebygget og anvendes mestendels til parkeringsplads. Der åbnes i fremtiden mulighed for, efter byggemyndighedens særskilte godkendelse, at pensionister kan benytte området til helårsbeboelse. Side 3

7 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende Regionplan. Lokalplanområdet er beliggende indenfor Slagelse Kommuneplans rammeområde 2.3R5 Side 4

8 Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i den gældende Slagelse Kommuneplan, hvorfor der ikke kræves udarbejdet kommuneplantillæg. Vejadgang Dige Området vejbetjenes fra Revvej via mindre veje ind i området. Langs lokalplanområdets vestlige grænse løber et kommunalt ejet dige (jf. kortbilag 7). Digets tilstand må ikek ændres eller forværres. Kollektiv trafikbetjening Området busbetjenes af lokalrute 500. Handicapforhold/- tilgængelighed Varmeplanlægning Kloakplanlægning/ betjening Området er i hovedsagen tilgængeligt for personer med handicap. Området har overvejende belægning i form af grus og græs. I gældende varmeplan er området planlagt varmeforsynet med naturgas. Lokalplanområdet er ikke kloakeret. Spildevand skal i medfør af Miljøbeskyttelsesloven udledes til samletanke. Området forventes spildevandskloakeret jf. forslag til spildevandsplanen , der forventes vedtaget sommeren Ved væsentlige ombygninger og nybygninger skal der etableres samletank på parcellen, jf. Byggelovens 4. I forbindelse med omdannelsen af nabogrunden i overensstemmelse med Lokalplan nr. 131 Halsskov Havn, Kanalbyen, tilsluttes Strandkolonien Granskoven den offentlige kloakering, jf. spildevandsplanen. Der skal ved alt nybyggeri samt væsentlige tilbygninger etableres faskiner til nedsivning af regnvand. Såfremt der etableres parkering til mere end 20 biler eller der skal ske udledning til vandløb, dræn eller lignende skal der ansøges om en udledningstilladelse. Vandforsyning Affald I gældende vandforsyningsplan forsynes området af SK Vand A/S. Ejendommen er omfattet af kommunens regulativ for husholdningsaffald. I fællesarealerne C og D (jf. kortbilag 6) findes fælles affaldscontainere. Naturbeskyttelsesloven Området er ikke omfattet af bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven. Der er nedsat strandbeskyttelseslinje som er beliggende i områdets vestlige del. For de arealer som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen er By- og Landskabsstyrelsen ved Miljøcenter Nykøbing myndighed for øvrige arealer er Slagelse Kommune myndighed. Side 5

9 Strandbeskyttelseslinjen er vist på kortbilag 2. Lokalplanen åbner ikke mulighed for ændringer af områdets eksisterende karakter i et omfang der vil påvirke kysten eller kystlandskabet. Arkæologi Der er indhentet udtalelse fra Sydvestsjællands Museum. Museet oplyser, at der forskellige steder i lokalplanområdet med lille sandsynlighed er væsentlige fortidsminder. Henvendelser ang. spørgsmål eller fund skal rettes til Sydvestsjællands museum i Sorø. Ved byggeri der involverer jordarbejde på landjorden bør der, inden jordarbejde påbegyndes, anmodes om en udtalelse fra Sydvestsjællands Museum, jf. 25 i museumsloven. Forurening Området er ikke registreret som forurenet. Såfremt der under bygge- og jordarbejde på arealet konstateres en uforudset forurening af jorden, skal arbejdet standses jf. 71 i Jordforureningsloven og Slagelse Kommunes Miljø- og Naturafdeling skal kontaktes. Bygge- og anlægsarbejde må ikke genoptages før Slagelse Kommunes Miljø- og Naturafdeling har foretaget en konkret vurdering af den eventuelle forurening og har meddelt en skriftlig tilladelse. Miljøvurdering Lokalplanens juridiske forhold I nærværende lokalplan er området planlagt til fritidsområde med 69 fritidshuse. Husene antages ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der foretages derfor ikke miljøundersøgelser i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, nr. 316 af 5. maj Lokalplanens juridiske grundlag udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. Side 6

10 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger i hvilket omfang der kan ske udvidelser af eksisterende fritidshuse eller opførelse af nye: For byggegrunde op til 400m2 kan der bygges max. 70m2. Grunde over 400m2 må bebygges med 17,5 % af grundarealet. Det maksimale antal m2 inkluderer alt, dvs. boligareal, redskabsrum, udhus, overdækket terrasse, carport, garage, småbygninger udenfor tilladelse og lignende. Alle bygninger skal placeres indenfor de i lokalplanen angivne byggefelter svarende til hegnsgrænserne, jf. kortbilag 5. Bebyggelsen kan opføres i hegnsskel, imod krav om at ydervægge nærmere hegnsskel end 2,5 meter udføres som en EI60-konstruktion i tæt forbindelse med den yderste tagdækning. Der må ikke udføres vinduer og døre nærmere end 2,5 meter fra hegnsskel. Bygninger må max. være én etage og må gerne indeholde hems. Bygningshøjden må ved tagryg ikke være mere end 4m og ved udhæng ikke mere end 3m over naturligt terræn, eller fra en af byggemyndigheden fastlagt niveaukote, mindst 1,42 meter DVR. Sokler over 20cm over naturligt terræn, eller over en af byggemyndigheden fastlagt niveaukote mindst 1,42 DVR, vil blive krævet afdækket med facadebeklædningen eller eventuelt med en terrænregulering op til max. 20cm under sokkelen/stuegulvet. Lokalplanen sigter imod, at fremtidige ændringer af bebyggelsen tilpasses det eksisterende miljø i området. Derfor skal bygningernes facader opføres med træbeklædning i form af brædder. Tagdækning skal udføres i tagpap (gerne listedækket) eller eternit. Tegltage vil være ude af proportion med bygningernes størrelse og områdets karakter og kan derfor ikke godkendes. Nye godkendte materialer kan anvendes til tag og facader efter byggemyndighedens særskilte godkendelse. Side 7

11 Der kan i tagfladen etableres oplukkelige vinduer, dog ikke nærmere end 2,5m fra hegnsgrænse (jf. kort 5). Kviste vil være ude af proportion med bygningernes størrelse og områdets karakter og kan derfor ikke godkendes. For at sikre at bygningerne ikke får en negativ fjernvirkning på omgivelserne må der ikke bruges skinnende eller reflekterende materialer til udvendig beklædning, ligesom metalplader af enhver art ikke kan godkendes. Af samme årsag indeholder lokalplanen bestemmelser om farvevalg. Det betyder at både tage og facader skal fremstå i jordfarver og deres blanding med sort eller hvid. Tilsvarende kan mindre bygningsdele, herunder døre og vinduer, males i stærkere farver. Desuden kan træværk fremstå ubehandlet eller med farveløs overfladebehandling. Døre og vinduer skal i øvrigt udføres i traditionelle, gedigne materialer og med størst mulig begrænsning af rudestørrelsen; det er ikke ønskeligt for området som helhed at bygninger gives en karakter af drivhuse eller tilsvarende glaspavilloner. For at sikre at området fremstår som et fritidsområde og ikke en campingplads må skurvogne, campingvogne og præfabrikerede pavilloner ikke placeres permanent på området. Langs stranden indlægges en byggelinje. Dette sker for at beskytte den enkeltes udsigtsmuligheder. Byggelinjen ligger i det meste af området 12 meter fra matrikelskel og strandbeskyttelseslinje. Nordligst i området løber linjen dog 6 meter fra matrikelskel og strandbeskyttelseslinje, for at sikre byggemuligheder på de mindste grunde. Side 8

12 Søværts byggelinjen langs stranden, jf. kortbilag 1, må der kun opsættes levende hegn. Grundet udsigtsmuligheder må hækhøjden ikke overskride 1,5m. Søværts byggelinjen må der endvidere ikke etableres træbeplantning. Træbeplantning må intet sted i området overstige 5m. På kortbilag 6 er vist områdets fire fælles opholdsarealer. Arealerne fungerer som aflastning for parkering i området, samt som opholdsarealer for områdets beboere og besøgende. Endvidere er der i fællesområde C og D placeret fælles affaldscontainere. Containerne fastholdes som fælles affaldsdeponeringscentre. Parkering skal fortrinsvis foregå på egen udstykning eller på de fælles ubebyggede arealer. Brandveje skal friholdes for parkering. Der skal ved nybyggeri og væsentlige tilbygninger benyttes miljøvenlige og genbrugelige materialer, som ved skrotning ikke kræver deponering. Endvidere må der i området ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler, hvorfor al ukrudtsbekæmpelse skal ske manuelt/maskinelt. Side 9

13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægnings 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører, i tilfælde af helårsbeboelse, krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen, jf. lokalplanens 10. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægnings 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den Side 10

14 MATRIKELKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING Side 11

15 Forslag til LOKALPLAN NR BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes flg. bestemmelser for det i 2 nævnte område. Til bestemmelserne er knyttet kortbilagene LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål: At overføre lokalplanområdet til byzone. At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser. At sikre en mulighed for tilbygning og nybygning i et omfang og med en udformning, der respekterer områdets karakter. At fastlægge principper for områdets vejbetjening. At fastlægge hvor tæt der må bygges på stranden. At fastlægge hækafskærmning søværts byggelinjen langs stranden, samt træbeplantning i området. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter matr. nr. 352c og 352b samt dele af matr. Nr. 351i på ejerlavet Korsør Markjorder. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Lokalplanområdet overføres til byzone efter lokalplanens vedtagelse. Side 12

16 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må anvendes til fritidshusformål. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Ejendomme indenfor lokalplanens område kan ikke udstykkes yderligere eller matrikulært sammenlægges. 5 VEJ- OG STIFORHOLD. 5.1 Området vejbetjenes fra Revvej. 5.2 Brandvejene vist på kortbilag 4 skal til enhver tid friholdes for bevoksning og andet i en bredde af 2,8m. 5.3 Alle veje indenfor lokalplanområdet bibeholdes som grusveje, der registreres som private fællesveje. 5.4 De private fællesarealer A, B, C og D (jf. kortbilag 6) skal fortsat fungere som parkeringsrealer for områdets beboere og gæster. 5.5 Der skal ved indkørsler, vejtilslutninger og vejender etableres belysning, jf. kortbilag 4. Belysningen skal udføres som parklamper med en lyspunkthøjde på ikke over 3m. Lyskilden skal indrettes og afskærmes så den ikke blænder omgivelserne, jf. Vejregulativets belysningsklasse E Endelig skal der etableres belysning ved den enkelte indkørsel hvor bebyggelsen anvendes til helårsbeboelse. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Det bebyggede areal må på den enkelte ejendom til fritidshusformål maksimalt udgøre: For byggegrunde op til 400m2 kan der bygges max. 70m2. Øvrige grunde kan bebygges med max. 17,5 Side 13

17 % af grundarealet. Det maksimale antal m2 inkluderer alt, dvs. boligareal, redskabsrum, udhus, overdækket terrasse, carport, garage, småbygninger udenfor tilladelse og lignende. 6.2 Bebyggelsen kan opføres i hegnsskel, imod krav om at ydervægge nærmere naboskel end 2,5 meter udføres som EI60-konstruktion i tæt forbindelse med den yderste tagdækning. Der må ikke udføres vinduer og døre nærmere end 2,5 meter fra hegnsskel. 6.3 Ved til- og nybygning skal fritidshuset opføres efter Bygningsreglementets krav til energiforbrug for sommerhuse. 6.4 Bygninger må kun opføres i én etage. Bygningshøjden må ikke være mere end 4 meter og facadehøjden ikke mere end 3 meter over naturligt terræn, eller fra en af byggemyndigheden fastlagt niveaukote, mindst 1,42 DVR. 7 BEBYGGELSENS UDSEENDE. 7.1 Alle bygninger skal gives en udformning der passer til det eksisterende miljø og bygningsmæssige udtryk i området. 7.2 Der må kun bruges bræddebeklædning til udvendige bygningsfacader. Der må ikke anvendes plader af nogen art på udvendige facader, ligesom der ikke må bruges metalplader og skinnende eller reflekterende materialer. Bygningers tage skal opføres i tagpap, gerne listedækket, eller eternit. Nye byggematerialer kan anvendes efter byggemyndighedens særskilte godkendelse. 7.3 Både tage og facader skal fremstå i dæmpede jordfarver eller disses blanding med sort eller hvidt. Træværk kan fremstå ubehandlet eller med farveløs overfladebehandling. 7.4 Mindre bygningsdele, herunder vinduer og døre, kan males i mere markante farver. Vinduer og døre skal udføres i traditionelle, gedigne materialer. Rudestørrelsen bør begrænses mest muligt og svare til bygningens proportioner i øvrigt. Side 14

18 7.5 Taghældningen må maksimalt være 30 grader. 7.6 Der må i tage etableres oplukkelige vinduer, dog ikke tættere end 2,5m fra hegnsskel. Der må i tage ikke etableres kviste. 7.7 Der må ikke opstilles uindregistrerede køretøjer eller køretøjer over 3,5t. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Der må ikke bygges søværts den indlagte byggelinje langs stranden, jf. kortbilag 1. Samtidig må der søværts byggelinjen kun etableres levende hegn, og al beplantning skal holdes under 1,5m. 8.2 Området vest for lokalplanområdet er beskyttet natur efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. For at sikre arealerne mod invasive arter må der kun beplantes med hjemmehørende arter søværts byggelinjen, jf. kortbilag Der skal til enhver tid sikres adgang langs stranden jf. Naturbeskyttelsesloven. 8.4 Tilstanden af det kommunalt ejede dige i områdets vestlige del (jf. kortbilag 7), må ikke ændres eller forværres. 8.5 Faste belægninger som terrasser mv. skal udføres, således at naturlig nedsivning af regnvand kan ske, f.eks. udført som bræddegulv med afstand mellem brædder eller med løsere grusbelægning. 8.6 Ubebyggede fællesarealer, jf. kortbilag 6, fastholdes som fælles opholdsarealer. Samtlige arealer kan bruges til parkering. I fællesområderne C og D findes endvidere områdets to affaldscontainere til fælles brug. Affaldscontainerne skal fastholdes som fælles affaldsdeponeringscentre. 9 SKILTNING 9.1 Der må ikke opsættes reklameskilte. Side 15

19 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 9.1 Ingen ny bebyggelse må tages i brug, før bebyggelsen opfylder Bygningsreglementets krav til energiforbrug i sommerhuse, jf. BR08 kap Ingen ny bebyggelse må tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet naturgasforsyningen. 9.3 Ved væsentligt ombygninger skal der på parcellen etableres samletank til spildevand og når muligt tilslutning til den offentlige kloakforsyning samt faskiner til nedsivning af overfladevand. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 Grundejerforeningen Strandkolonien Granskoven ejer området ved Granskoven. 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER OG TIL- STANDSSERVITUTTER 11.1 Lokalplanen ophæver ingen tidligere lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jævnfør 18 i Lov om Planlægning. Herved ophæves ved lokalplanforslagets endelige vedtagelse dokument om bebyggelse, benyttelse mm. af som tilstandsservitut. Side 16

20 VEDTAGELSESPÅTEGNING Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den Endeligt vedtaget af Slagelse byråd i henhold til 27 i lov om planlægning. Den På byrådets vegne Lis Tribler Borgmester / Søren Lund Hansen Kommunaldirektør Indført i dagbogen for civilretten i Slagelse Den På civilrettens vegne: Side 17

21 Kortbilag 1 - Byggelinje Side 18

22 kortbilag 2 - Strandbeskyttelseslinje Side 19

23 kortbilag 3 Oversigtstavle og belysning Side 20

24 kortbilag 4 - Brandveje Side 21

25 kortbilag 5 Hegnsgrænser Side 22

26 kortbilag 6 Fællesarealer Side 23

27 kortbilag 7 Kommunalt ejet dige Side 24

28 Slagelse Kommune Plan, Erhverv og Udvikling Casper Brands Plads Korsør Side 25

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere