1582 Moderejendomsnummer: Adresse: Jørgen Fibigersgade 20. Sag: , Diverse ændringer, døre og vægge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1582 Moderejendomsnummer: Adresse: Jørgen Fibigersgade 20. Sag: 20070300377, Diverse ændringer, døre og vægge."

Transkript

1 KMD Byggesag :02:55 Ejendom: 1582 Ejendomsnummer: Ejendomsadresse: 1582 Moderejendomsnummer: Jørgen Fibigersgade 20 (9850 ) Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 Matrikler: 1 i alt - Ejerlav: HORNE BY, HIRTSHALS, Hovedmatrikel: 124 AOV, Artskode: 0 Sag: , Diverse ændringer, døre og vægge. Indhold: Diverse ændringer, døre og vægge. Sagsnummer: Sagsstatus: Verserende, inden tilladelse Dateret dato: Modtaget dato: Afsluttet dato: Afslutningstekst: Offentlighed: Kommunens sagsbehandlere Postliste: Medtages kun på interne postlister Journalnummer: Areal: Rumfang: Afregningsdato: og initialer: Bemærkning: Sagsart: BR-S-tilladelsessag Sagsbehandler: Varny Nørgård Tilladelsesdato: Gebyrdato: Gebyrbeløb: 315,00 Brugerfelt 1: Brugerfelt 2: Brugerfelt 3: Brugerfelt 4: Tinglysning: Debitornummer: Interessenter: 3 i alt Type Navn Adresse Postnummer/By Telefon Udvidet adresse C/o navn Ansøger Kommunale bygninger N. C. Jensensgde 2a 9850 Hirtshals Hovedejer Sammenlægningsudvalget Fo Nørregade Hjørring Hans Jørger Gebyrbetaler Kommunale bygninger N. C. Jensensgde 2a 9850 Hirtshals Hans Jørqer Side 1

2

3 KMD Byggesag :20:21 Sager på ejendom 1582: 2 i alt Sagsnummer Modtaget dato Saqsart Sagsadresse Saqsindhold BR-S-tilladelsessag Jørgen Fibigersgade 2 Diverse ændringer, døre og vægge BR-tilladelsessaq Jørgen Fibigersgade 2 Ombygning af kontorlokaler på 1. sal i fløj mod Jørqer Side 1

4 HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Team Byggeri og Natur Jørgen Fibigersgade Hirtshals IBRUGTAGNINGSTILLADELSE Ejers navn og adresse iiii i imiiiiiiiii i ii ii I i IiIIIi i I i Ii, iiiiiiiii, Ii Ii> i i I i I i Ii >i IIIII Hjørring kommune Nørregade Hjørring Oplyses ved henvendelse Byggesagsnummer Byggetilladelsens dato Ansøgers navn og adresse Kommunale bygninger Hans Jørgen Andreasen N. C. Jensensgde 2a 9850 Hirtshals Der meddeles, at byggearbejdet på ejendommen Vejnavn og husnummer Jørgen Fibigersgade 20 Ejerlav/sogn Horne By, Hirtshals Ejendomsnummer 1582 Matrikelnummer 124aov omfattende Byggearbejdets art og omfang Diverse ændringer, døre og vægge, kan tages i brug Dato 23. august 2012 Underskrift Heinz Erich Rolle Teknik- & miljøområdet Jørgen Fibigersgade Hirtshals Telefon Telefax Åbningstider fer T cknisk omrade Mandag-torsdag Fredsci

5 Ejers navn og adresse Hjørring Kommune Nørregade Hjørring HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Team Byg Jørgen Fibigersgade Hirtshals Oplyses ved henvendelse Byggesagsnummer Ansøgers navn og adresse Kommunale bygninger Hans Jørgen Andreasen N. C. Jensensgde 2a 9850 Hirtshals side 1 af 1 BYGGETILLADELSE Byggetilladelsens dato Vejnavn og husnummer Jørqen Fibiqersqade 20 Ejerlav/Sogn HORNE BY, HIRTSHALS Ejendomsnummer 1582 Matrikelnummer 124aov Der meddeles tilladelse efter byggeloven til at påbegynde Byggearbejdets art og omfang Diverse ændringer, døre og vægge. På betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, samt de oplysninger der er afgivet i ansøgningen. Bygherren må selv undersøge, om ejendommen er behæftet med servitutter, som kan være til hinder for byggeriets udførelse. Tilladelsen gives endvidere på betingelse af Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr at vejareal ikke anvendes som bygge- og oplagsplads, jf. BR-95 kap. 5.5 stk. 1, at alle rum sikres et luftskifte på mindst 0,5 gang i timen, jf. BR-95 kap stk. 1, at adskillelserne mellem kontorer og flugtsgange udføres mindst som BD - væg 60 og BD - døre 30, at mindst et vindue i hvert kontor / opholdsrum opfylder kravet til en redningsåbning jf. BR 95 kap. 6.6 Bilag 7 stk. teqninqer med byqninqsmyndiqhedens datostempel Kr. Gebyrberegning iht. Byggeloven 315,00 Dato Sagsbehandler ^ / ^. Varny Nørgård Teknik- & miljøområdet Telefon Ekspeditionstid Jørgen Fibigersgade 20 Telefax Mandag-torsdag Hirtshals Fredag

6 cte\ å "">35 n tite A '/TPI^ U /rj A - T Ya å 7 A? f/ yy /} hi J i/ ir <z»«_ K rv - f -- S?. <2> M fe ir wkm /f? r >t<f S K. M -/. J 1 *. / ' fct. /? 3 9 4*.,<fjP J>_ J» -f /«?<; æ S c & P <? o.6 :f?7 /hs> éc/déx Bi. r~c '3,X: y?-^ p S r ØA å Æf 4?L. r # MODTAG ÉT i:t MRS 2007 Bcnfgei SBfviD3 Hirts iali? -

7 MODTAGET 1 3 MRS Borgerservice Hirtsiial: vi X ^ cr] v! xi I 0X s c r> 599&f999n 5 jmwfcyh Ummmmm ^ *<s Wi-'t«*-. -S <X ^ <T> S? c 4l 4 ^ q

8 MODTAGET I 3 MRS Borgerservice Hirtshals (Ti *n3 216 ro f J 0 <*><"& Hj 288 I hf >3 J»~* vi3

9 > 108 W- bogholderi 203 ~ yc 1 i- S*qg i 210 -b-+ i'""" hoa""w

10

11 modtage 1 I 1 3 MRS Borgerservice Hirtshals ] 3 ] ] ] si ] ]

12 l 1 J t 1 [ MODTAGET 1 3 MRS, 2007 Borgerservice Hirtshals

13 aldstammer, tagnedløb, udluftninger tav., nori!<a

14 (M- -1 T hn I n Vh nrs Å y r<f/yy r -j y^tj 1/å^iÆd? S a a fa fa to ft'rt* / S.IS t <2>f<. V M \** I I \s i. <2> r> <0/~ /a r M s ±. I. 77^»/ Æ 3 y «, fys'és '(\s ^? *3 -W d*iq 5t ctiies 7 J 'U Øti -jr v /> då. r~c,:j^ a *3 /ty/lc <2>^" Ar /"A <4J 9 /? r n /4 MOD tl"a GET I j M «. 20b7 Border ser/iee (Hi rtshals t! r! f. T M

15 og102 o o 2 og Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde Ansøgningen fremsendes/afleveres i 1 eksemplar til Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Jørgen Fibigersgade Hirtshals Udfyldes af kommunen MODTAGET 1 3 MRS Modtaget dato Borgerservice Hirtshals Ejendommen mom ci er beliggende ucuyyciiuc \ Vejnavn 2o Kommune ) U.1 Matr. nr. ^7FY / ^..ss. 4>oP Ejerlav/sogn 1 (se evt. matrikelkort eller ejendomsskattebillet) Ansøges om tilladelse til: jdi V/Szt Qri^L^at. C. y O j.1 v /j> /?<r re Følgende bilag er vedlagt (alle bilag skal fremsendes i 2 eksemplarer, se iøvrigt vejledningen) Byggearbejdet udføres efter Bygningsreglementet for småhuse BR-S98 (se vejledningen på næste side) 0 Byggearbejdet udføres efter Bygningsreglementet BR-95 (se vejledningen på bagsiden) Ejer af ejendommen iflg tingbogen: Navn :, y Vejnavn : ^Cj> <.&. By...: V 7$ /J> Cpr. nr./s.e. nr. : Tlf. nr.: arbejde : Tlf. nr.: privat: Dato og underskrift: Ansøger (den projekterende): /) / A r» / Navn : SS) Q/c/, /t Q>*i nr> tf ry O. b Vejnavn : js/- y By : Tlf. nr. : 7.Z '?.3 C 5 92, Dato og underskrift: (../ /( -... Ejers underskrift kræves, medmindre ansøgeren p^/anden måde kan dokumenterer fuldmagt til at udføre byggearbejdet HJØRRING KOMMUNE

16 Udfyldes for bebyggelse i boligområder og blandede områder: Udfyldes for bebyggelse i erhvervsområder: Projekteret etageareal m' Projekteret rumindhold Nuværende etageareal m ' Nuværende rumindhold m v Etageareal ialt nv Rumindhold ialt rrr Grundens areal m* Grundens areal nrr Bebyggelsesprocent % Ovennævnte svarer til m^/m^ Bebygget areal Bebyggelsesgrad % Antal lejligheder lejl. Sikringsrum er beregnet til Opføres bebyggelsen med udleje eller salg for øje Hvilket varmeanlæg benyttes effekt Parkeringsareal Antal parkeringspladser personer kw Friareal Antal beskæftigede Ansøgning om dispensation til udførelse af byggearbejder (skai udfyldes hvis der er tale om dispensation) Dispensation søges fra Bestemmelse Der fastsætter Projektet afviger fra bestemmelsen således Baggrund for dispensationsansøgningen

17 Persondataregister De bedes besvare de rejste spørgsmål omhyggeligt af hensyn til kommunens sagsbehandling. Forkerte eller mangelfulde oplysninger kan bevirke, at kommunens afgørelse ændres. Konsekvenser af forkerte eller manglende oplysninger vil være, at Hjørring kommune vil kræve byggeriet lovliggjort i h.t. Byggelovens 17. Kommunen indhenter oplysninger, der er relevante for kommunens sagsbehandling, og opbevarer det modtagne materiale. Kommunen videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. De har efter persondataloven ret til at vide, hvilke oplysninger, der behandles om Dem. De kan kræve forkerte oplysninger rettet. Vejledning (tn Bygi Følgende arbejder er omfattet af BR-S 98* og må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen: Opførelse af fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse o.i. samt sommerhuse. Tilbygning til fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse o.l. samt sommerhuse. ndring af benyttelse af et sommerhus til helårsbeboelse. pførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse, verdækkede terrasser o.l. bygninger over 50 m 2 eller ilbygning til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overækkede terrasser o.l. bygninger, hvis arealet efter tilygning er over 50 m 2. nsøgningen skal indsendes til kommunalbestyrelsen, en dateres og underskrives af ejeren. Hvis den ikke er nderskrevet af ejeren, skal ansøger-en på anden måde kumentere sin ret til at ud-føre byggearbejdet. søgningen skal vedlægges en beskrivelse af bygarbejdet samt tegninger i 2 eksemplarer bestående af an, snit, facade og situationsplan. lysning om de bestemmelser i byggeloven, bygningslementet, servitutter og andre byggeforskrifter, som ektet måtte være i strid med. munalbestyrelsen kan forlange yderligere oplysning tegningsmateriale, som er nødvendigt for at give etilladelse. rer yggetilladelse til opførelse af- og tilbygning til enfause, dobbelthuse rækkehuse, gruppehuse, o.l. ves gebyr. yggetilladelse til opførelse af- og tilbygning til erhuse opkræves gebyr. iaboorientering opkræves gebyr. *ment for småhuse 1998) Følgende byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen: Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse. Nedrivning af følgende bygninger skal ikke anmeldes: Bygninger omfattet af afsnit 11. Småbygninger omfattet af afsnit 12. Kolonihavehuse omfattet af afsnit 13. Der gøres opmærksom på, at nedrivning af fredede bygninger kræver tilladelse fra fredningsstyrelsen efter bygningsfredningslovens 11. Forhold til anden lovgivning Kommunalbestyrelsen påser, at følgende lovgivning er overholdt: lov om planlægning, naturbeskyttelseslov, bygningsfredningslov, skovlov, lov om miljøbeskyttelse, lov om affaldsdepoter, lov om arbejdsmiljø, lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om byfornyelse, lov om varmeforsyning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, beredskabsloven og museumsloven. Dispensation For dispensation til at overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet for småhuse 1998 gælder byggelovens 22. Dispensation søges ved kommunalbestyrelsen. En ansøgning om dispensation eller om tilladelse til at beholde et ulovligt etableret forhold underskrives af ejeren personligt. Ansøgningen skal være begrundet og indeholde en redegørelse for de nødvendige dispensationer. 'ret forfalder til betaling, når tilladelse gives. -S 98 : Bygningsreglement for småhuse 1998

18 Vejledning (til Bygningsreglement 1995) Følgende byggearbejder er omfattet af BR-95**, og må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen: Opførelse af tofamiliehuse, etagebebyggelse, erhvervsbygning og lign. Ændring af hidtidig benyttelse af sådanne bygninger. Påsætning af skilte, markiser o.lign. Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. Den skal normalt indeholde: a. Nødvendige oplysninger til identifikationen af ejendommen eller enheden (matrikelbetegnelse og post- eller BBR-adresse, ejendomsnummer, bygningsnummer, etageangivelse, side/ dørnummer og ejerlejlighedsnummer). b. Oplysning om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskifter, som projektet måtte være i strid med. Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer eller tilladelser. c. Oplysning om den påtænkte benyttelse af bebyggelsen og ved ombygning og ændret benyttelse, oplysning om den hidtidige benyttelse. d. Oplysning om, hvorvidt byggearbejdet er projekteret efter de lempeligere bestemmelser for ombygningsarbejder, jfr stk. 3. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for de eksisterende bygningskonstruktioner og øvrige bygningsmæssige forhold, som er af betydning for sagens behandling. Ansøgningen skal være bilagt relevant tegningsmateriale med angivelse af målestoksforholdet i 2 eksemplarer og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling. Byggearbejde, der skal anmeldes Følgende byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m^. Tilbygninger til sådanne bygninger, når arealet efter tilbygningen er højst 50 m*. Vindmøller. Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m^. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet. Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Nedrivning af bebyggelser. Har kommunalbestyrelsen ikke reageret inden 4 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Handicapkrav De såkaldte handicapkrav har til formål at sikre, at bebyggelse kan benyttes af alle, også af personer, som - midlertidigt eller permanent - har gangbesvær eller må benytte kørestol. Kravene har samme juridiske gyldighed, som alle andre be-stemmelser i bygningsreglementet, og skal medtages ved byggeriets projektering. De krav, der sædvanligvis karakteriseres som handicapkrav, er følgende: Niveaufri adgangsarealer Kørestolsegnede wc-rum Udformning af gange og ramper Værn og håndlister Størrelse af repos foran indgang Hvilerepos ved ramper Elevator i bygninger med 3 etager og derover Dispensation For dispensation til at overholde bestemmelse i Bygningsreglementet for 1995 gælder bygg ens 22. Dispensation søges ved kommunal styrelsen. En ansøgning om dispensation ell tilladelse til at beholde et ulovligt forhold und skrives af ejeren personligt. Gebyr For ovennævnte byggearbejder opkræves ge For naboorientering opkræves gebyr. ** BR-95 : Bygningsreglement af 1995

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende:

BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende: J. nr. Arkiv nr. B 11.330 BYGGESAG Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: j - j 2 k m.fl., Båstrup Dannevang Asminderød almennyttigt Boligselskab Arkitektkontoret "Møllen", Strandgade 53, Helsingør

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere