notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?"

Transkript

1 notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne har indflydelse på udviklingen af deres boligafdeling. Jf. værdigrundlaget skal fsb tilbyde attraktive boliger og boligområder, som imødekommer tidens krav. Målrettede boligsociale indsatser i udsatte boligafdelinger og områder er derfor en del af fsb s kerneaktiviteter og har over tid udviklet sig på væsentlige områder: fra (med kommunal opbakning) at være paralleltilbud til kommunale indsatser til i stedet at være brobyggende til det omgivende samfund, sådan at fsb s beboere kan drage nytte af de tilbud, som gives af kommune, frivillige aktører og afdelingens drift (jf. Bilag 1). Københavns Kommune arbejder også med indsatser i de udsatte by- og boligområder. Med Politik for udsatte byområder har kommunen netop sat fokus på styrket samarbejde og helhedsorienterede løsninger. fsb s arbejde med boligsociale indsatser er helt i tråd med den kommunale tankegang på området, som også bakkes op af både Landsbyggefonden (LBF), Kommunernes Landsforening og stemmer i øvrigt overens med BL s boligsociale strategi. Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? Formålet er at udstikke den overordnede ramme og retning for det boligsociale arbejde samt at fastlægge principperne herfor. Strategien skal også bidrage til en fælles forståelse på tværs af organisationen af, hvad det boligsociale arbejde kan og skal løfte. drift byg og jura Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Telefontider man-tors fre Åbningstider man-tors fre De boligsociale helhedsplaner udgør en stor del af det boligsociale arbejde, og strategien er derfor også en fælles ramme for udarbejdelse af en evt. ny runde af boligsociale helhedsplaner i fsb, når de nuværende planer udløber ved udgangen af juni 2014 Strategien indeholder: 1. Vision for det boligsociale arbejde 2. Mål hvad kan og skal det boligsociale arbejde 3. Principper for det boligsociale arbejde i fsb 4. Typer af boligsociale indsatser i fsb 5. Hvornår iværksættes og afvikles boligsociale indsatser Side 1 af 5

2 1. Vision for det boligsociale arbejde i fsb fsb s boligsociale arbejde skal gennem skræddersyede indsatser og i tæt samarbejde med boligafdelingerne og Københavns Kommune være med til at bringe byen i balance, således at det er lige så godt at bo og leve i én bydel som i en anden. Visionen for fsb s boligsociale arbejde er: Gennem målrettede og tidsbegrænsede indsatser, at bidrage til at øge trivslen og trygheden i fsb s boligafdelinger til gavn for beboerne. 2. Mål hvad kan og skal det boligsociale arbejde På trods af at boligsociale indsatser ofte igangsættes i boligafdelinger og -områder præget af samfundsmæssige udfordringer som fattigdom, ledighed og mangelfuld integration, skal de boligsociale indsatser netop ikke løse samfundsmæssige og strukturelle problemstillinger. Boligsocialt arbejde handler altså ikke om at varetage opgaver, der skal løses af kommunen og af ejendomsdriften eller som beboergrupper i forvejen løfter. fsb s boligsociale arbejde skal derimod understøtte en positiv udvikling af boligafdelingerne gennem følgende fire mål for den boligsociale indsats: Styrke naboskab Brobygge til kommunal drift Understøtte ejendomsdrift Udvikle velfærdspolitiske områder A. Styrke naboskab og understøtte netværksdannelse beboerne i mellem: Godt naboskab, netværk og aktiviteter styrker det sociale liv i boligafdelingerne, hvilket øger beboernes trivsel og tryghed. Styrken ved det boligsociale arbejde er netop den nære relation til og mellem beboerne, hvilket giver større muligheder for deres aktive deltagelse ift. udviklingen af boligområdet. B. Bygge bro til den kommunale kernedrift: Her der er fokus på, at beboerne får de tilbud, som de har behov for og krav på. Det boligsociale arbejde er baseret på en frivillig relation, som giver god mulighed for kontakt til udsatte og sårbare beboere. Indsatsen skal derfor bygge bro mellem beboere og kommune og om nødvendigt være med til at facilitere dialogen. På den måde øges muligheden for, at udsatte beboere får gavn af målrettede kommunale tilbud. C. Understøtte fsb s ejendomsdrift: I samarbejde med ejendomsdriften skal det boligsociale arbejde udvikle og gennemføre beboernære indsatser i forhold til udsatte og sårbare beboere, som ikke pt. kan varetages inden for rammerne af den ordi- Side 2 af 5

3 nære ejendomsdrift. I forhold til service til udsatte og sårbare beboere kan der være behov for at anvende andre metoder og tilgange. D. Medvirke til udvikling på det velfærdspolitiske område: Det boligsociale arbejde er også en platform for innovation i mødet mellem beboere/borgere og hhv. kommune og lokalområdets foreningsliv. Det handler bl.a. om udvikling af fremskudte kommunale indsatser i nærområdet, etablering af nye samarbejder mellem lokalområdets aktører og afprøvning af nye metoder i arbejdet med at skabe kontakt og relationer til områdets udsatte beboere, frivillige foreninger og/eller kommunen. F.eks. tilstedeværelse af kommunale vejledningstilbud i boligområdet indenfor social- og beskæftigelsesområderne. 3. Principper for det boligsociale arbejde i fsb Det boligsociale arbejde er karakteriseret ved at være: Projekt-/udviklingsorienteret og tidsbegrænset : fsb arbejder (sammen med andre lokale aktører) mod et fælles mål om at afhjælpe konkrete udfordringer i en tidsbegrænset periode. Engagement og medfinansiering fra de involverede afdelinger: Det boligsociale arbejde skal være baseret på lokalt engagement og lokal medfinansiering fra de involverede boligafdelinger. Medfinansiering skal sikre, at beboerne er med til at prioritere igangsætningen af en boligsocial indsats i deres boligafdeling. Tilrettelagt med øje på lokal forankring af relevante indsatser: For så vidt muligt at sikre en effekt ud over projektperioden, prioriteres indsatser med lokalt forankringspotentiale, hvor lokale kræfter (helt eller delvist) viderefører indsatserne efter projektperioden. Derudover indgår fsb forpligtende samarbejdsaftaler med alle relevante samarbejdspartnere ved projektstart. Funderet i konkrete erfaringer, evidens og løbende udvikling af nye metoder: I planlægningen af indsatsen anvender fsb først og fremmest dokumenterede indsatser samt egne erfaringer (jf. boks 1). Men de boligsociale indsatser er også en arena for nytænkning og metodeudvikling. Side 3 af 5

4 Boks 1: Erfaringer med det boligsociale arbejde i fsb: Boligsociale indsatser bør omfatte flere boligafdelinger, fordi dermed skabes et mere solidt organisatorisk ophæng, som gør indsatserne mindre sårbare ift. lokale og personalemæssige udfordringer. Større volumen giver også mulighed for en bredere kontaktflade og flere samarbejdsrelationer mellem den boligsociale indsats og andre lokale aktører. Udviklingsforløb for konkrete beboergrupper bør tilrettelægges med målrettet fagligt indhold, fordi det har god effekt for både deltagerne og i boligområdet 1. For at sikre det bedst mulige forandrings- og forankringspotentiale, bør de boligsociale indsatser være organiseret, så de engagerer beboere fremfor blot at servicere dem. Beboernære indsatser i forhold til udsatte beboere skal udvikles og gennemføres i samarbejde med ejendomsdriften, fordi det både styrker driften og det boligsociale arbejde. Selvom det er ressourcekrævende, skal der anvendes opsøgende metoder i arbejdet med at skabe kontakt og relationer, fordi det ofte er den mest effektive metode til at nå de udsatte beboere. Samarbejdet med Københavns Kommune bør tilrettelægges, så der udvikles nye tiltag og platforme ift. kommunens adgang til (især udsatte) beboerne. 4. Typer af boligsociale indsatser I fsb er der pt. fire forskellige typer boligsociale indsatser, som på forskellig vis kan imødekomme de lokale udfordringer: Boligsociale helhedsplaner Beboerguider, lokal forebyggende og afhjælpende indsats Beboerrådgivere ifm. fysiske helhedsplaner og fremtidssikringer Udviklingsprojekter Indsatserne er forskellige både i indhold, varighed og omfang. De kan også variere fra at rette sig mod en mindre gruppe beboere i én boligafdeling til længerevarende mere helhedsorienterede indsatser i flere boligafdelinger/større boligområder. For alle typer boligsociale indsatser gælder det, at de lever op til flere af de formulerede mål med fsb s boligsociale arbejde, jf. afsnit 2. De boligsociale helhedsplaner, som er de mest omfattende indsatser, lever op til alle fire mål. Mens de mindre og mere afgrænsede indsatser, som f.eks. beboerguiderne primært lever op til formål om styrket naboskab, brobygning til kommunale indsatser og understøtning af ejendomsdriften. 1 F.eks. lektiecafeer, bydelsmødre og familiekurser Side 4 af 5

5 Hvilken type indsats, der er relevant i et boligområde, afhænger af en nærmere analyse af ressourcer og udfordringer (For uddybning af de boligsociale indsatser, henvises til Bilag 1). 5. Hvornår iværksættes og afsluttes en boligsocial indsats i fsb? I forlængelse af at boligsociale indsatser er et midlertidigt instrument, er det særdeles vigtigt, at igangsætningen og ophør af indsatsen overvejes og forberedes nøje. Igangsætning Iværksættelse af boligsociale indsatser i fsb bygger på analyse af afdelingens behov og udfordringer med inddragelse af flere relevante aktører. Opstart og forberedelse af en boligsocial indsats sker med afsæt i: Screening af boligafdelingen og boligområdet (bl.a. med udgangspunkt i data fra Københavns Kommune, fsb og Danmarks Statistik) Dialog med kommunale samarbejdspartere og evt. Landsbyggefonden Dialog med den/de involverede afdelingsbestyrelse(r) og den lokale drift. Viser analysen, at der er behov for en boligsocial indsats, vurderer administrationen i samarbejde med de involverede boligafdelinger, hvilken type indsats der er relevant, hvad målene for indsatsen er, hvordan indsatsen skal finansierens, og hvor længe den tænkes at løbe. Hvis der er tale om en boligsocial helhedsplan eller en indsats i forbindelse med en fysisk helhedsplan, besluttes indsatsen af organisationsbestyrelsen, afdelingsmødet, LBF og kommune. Ved beboerguider eller lign. besluttes iværksættelsen på et afdelingsmøde. Afslutning En boligsocial indsats skal også afsluttes med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af flere forskellige parametre, som typisk vil være at: Afdelingerne vurderes ikke længere at have behov for en trygheds- og trivselsskabende indsats De opstillede mål for indsatsen er nået, og der er igangsat en stabil positiv udvikling i afdelingerne Relevante aktiviteter og tiltag er forankret lokalt og kan fortsætte vha. lokale ressourcer Der er ikke længere opbakning i afdelingerne til en boligsocial indsats Der kan ikke længere opnås ekstern støtte (f.eks. vedr. boligsociale helhedsplaner, hvor pt. 87,5 pct. af støtten er ekstern) og en fortsættelse af indsatsen udgør en for høj økonomisk udgift for boligafdelingen. Side 5 af 5

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere