Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune"

Transkript

1 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

2 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen er der krav til kommunerne om at tilbyde tværfaglige indsatser til en række borgergrupper, som står udenfor arbejdsmarkedet. Den tværfaglige indsats skal ud over beskæftigelsesmæssige tilbud om nødvendigt ligeledes indeholde tilbud fra socialområdet og sundhedsområdet. Der er i Lejre Kommune en række borgere, som er i risiko for førtidspension, og som på grund af f.eks. sociale eller sundhedsmæssige udfordringer har behov for tværfaglig støtte til at komme ud af deres fastlåste beskæftigelsesmæssige situation. Borgerne vil uden denne tværgående indsats ikke kunne opnå en aktiv tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet. Lejre Kommune ønsker at udmønte førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet til konkrete indsatsmuligheder, som sammensættes efter behov på tværs af kommunens faglige centeropdeling. Lejre Kommune vil basere udviklingen af den samlede tværgående indsats på en fælles strategi for beskæftigelses-, social- og sundhedsområderne: Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune. Formål med udarbejdelsen af en strategi Det overordende formål med Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune er at skabe en fælles politisk platform og skabe synergi på tværs af fag- og serviceområder. Denne fælles strategi understreger betydningen af samarbejdet politisk og administrativt på tværs af udvalg og fagcentre, men betoner først og fremmest betydningen for den enkelte borger af et tværgående samarbejde, som kan støtte borgeren i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet enten gennem uddannelse eller job. Endelig understreger strategien betydningen af, at Lejre Kommunes samarbejdsrelationer til civilsamfundet løbende udvikles, således at f.eks. frivillige organisationer og lokale virksomheder i endnu højere grad inddrages i løsningen af opgaverne. 2. Mål og ambition Lejre Kommune ønsker at flest mulige af kommunens borgere sikres et aktivt arbejdsliv og er selvforsørgende. Et aktivt arbejdsliv og selvforsørgelse for flest mulige borgere er vigtigt af flere grunde. Et aktivt arbejdsliv og selvforsørgelse har en række positive effekter for den enkelte borger f.eks. i forhold til: Borgerens identitet og selvværd Borgerens sundhed og trivsel Borgerens netværk og sociale relationer 2

3 Borgernes økonomi og økonomiske råderum. Derudover har antallet af borgere, der har et aktivt arbejdsliv og som er selvforsørgende, stor betydning for økonomien i Lejre Kommune. Det gælder dels i forhold til, hvor mange borgere der bidrager til produktionen i samfundet, og som betaler skat, og dels i forhold til hvor mange borgere der modtager offentlige forsørgelsesydelser forbigående eller permanent. Lejre Kommunes mål og ambition Det er derfor Lejre Kommunes mål og ambition at støtte den enkelte borger til at bringe sig i en situation, hvor vedkommende på kort og på lang sigt kan forsørge sig selv, ligesom kommunen på tværs af centre og serviceområder aktivt skal understøtte borgeren i at blive og forblive selvforsørgede om nødvendigt gennem koordinerede og tværgående handlinger, aktiviteter og indsatser, der tager udgangspunkt i borgerens samlede problemstillinger. For borgere med sammensatte og alvorlige problemer ud over ledighed skal en tværfaglig, sammenhængende, koordineret arbejdsmarkedsrettet indsats give borgerne mulighed for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet eller til at tage en uddannelse. Ikke mindst for de unge er det vigtigt, at kommunens samlede sæt af muligheder på tværs understøtter en indsats, der sigter mod at den unge kommer i uddannelse eller arbejde. For at understøtte dette mål og denne ambition vil Lejre Kommune arbejde målrettet for: At alle centre og enheder i Lejre Kommune tager ansvar for ambitionen om at sikre borgerne et aktivt arbejdsliv og sikre at fleste mulige borgere er selvforsørgende At den enkeltes borgers bestræbelser for at få et aktivt arbejdsliv og forsørge sig selv understøttes af alle samfundets formelle og uformelle institutioner og organisationer At alle unge får en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet 1 At interesseorganisationer og frivillige organisationer og foreninger sætter fokus og kræfter ind på at deltage i og arbejde for indfrielsen af strategien At virksomhederne og erhvervslivet i Lejre arbejder aktivt for at udvikle den fælles, sociale ansvarlighed Hvor det er nødvendigt, skal Lejre Kommune forebygge en mere blivende situation uden for arbejdsmarkedet og tilbyde en tidlig og intensiv indsats, der forebygger langvarig offentlig forsørgelse. 3. Målgrupper og indsatser Lovgivningen fastlægger rammerne for, hvornår kommunen skal bevilge offentlige forsørgelsesydelser til borgerne, herunder hvornår en borger har ret til eksempelvis bevilling af ressourceforløb, førtidspension, fleksjob m.v. Strategien sigter ikke mod at udfordre eller ændre den bevillingsmæssige praksis i Lejre Kommune. 1 Jævnføre Lejre Kommunes omfattende Ungestrategi 3

4 En ændring i antallet af borgere, der har et aktivt arbejdsliv og som er selvforsørgende, skal derfor udspringe af ændringer i den indsats, der tilbydes til borgerne, inden de fastlåses og når til at skulle tilkendes f.eks. førtidspension. Lejre Kommune har beskrevet en række målgrupper, som vil være omfattet af reglerne om en tværgående indsats 2. Indsatsgrupper og indsatser For hver af disse grupper er der udarbejdet en målgruppebeskrivelse med karakteristika, et delmålshierarki samt en række tværgående indsatser, som vil være fagligt relevante for målgruppen, såfremt deres fastlåste situation skal ændres. Opdelingen af den samlede målgruppe for tværgående indsats i disse undermålgrupper tjener dermed til at skabe overblik over den samlede målgruppes omfang og tværfaglige indsatsbehov. Beskrivelsen af målgrupperne opsamler derudover det tværfaglige indsatsbehov i et katalog, som består af indsatser og tilbud til målgruppen, der er sammensat på tværs af allerede eksisterende tilbud/indsatser fra de forskellige centre. Den samlede målgruppe er underopdelt i følgende undermålgrupper eller indsatsgrupper: Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Unge med udviklingsforstyrrelser Borgere med lettere psykiske lidelser Borgere med omfattende psykiske lidelser Borgere med diffuse lidelser Borgere med hjerneskade eller demens Borgere med somatiske lidelser i bevægeapparat eller organer Borgere med omfattende og langvarige sociale problemer og misbrug. Behov for indsatser på tværs En opsummering af det samlede indsatsbehov viser, at Lejre Kommune for at indfri sine mål i strategien - skal kunne tilbyde f.eks. misbrugsbehandling, sociale tilbud og voksenstøtte, terapi og socialpsykiatri, indsatser i forhold til sundhed og livsstilssygdomme samt tilbud om genoptræning af fysiske færdigheder. 2 Se bilag: Indsatsgrupper, delmål og indsatser 4

5 Derudover skal Lejre Kommune have tilbud i forhold til en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats i form af rådgivning og vejledning om uddannelse, job og selvforsørgelse, mentorstøtte, afklaring af jobmuligheder, udplaceringer i virksomheder, særlige målrettede forløb, støtte i forbindelse med udplaceringer i form af mentorer og indretning af arbejdspladser m.v. Udviklingen i brugen af allerede eksisterende tilbud skal ske nænsomt Lejre Kommune ser nødvendigheden i at anvende allerede eksisterende tilbud i f.eks. aktivitetscentrene som elementer i ressourceforløb. Vi vil gøre plads til borgere i ressourceforløb, men ønsker at de brugere, som anvender tilbuddene i forvejen, får mulighed for at se udvidelsen af den samlede deltagergruppe i tilbuddet som en berigelse og en fordel for udviklingen af tilbuddet. Vi vil indfase anvendelsen af eksisterende tilbud i ressourceforløb nænsomt og med skyldigt hensyn til de brugergrupper, som anvender tilbuddet i forvejen. Vi skal i den sammenhæng være opmærksomme på den ressource, som vores forebyggende medarbejder på ældreområdet kan bringe ind i udviklingen af den tværgående indsats. Vi prioriterer en tidlig, forebyggende og tværgående indsats Lejre Kommune kan konstatere, at en række borgere, som nu har behov for en koordineret og tværgående indsats i ressourceforløb, tilsyneladende har haft dette behov over længere tid, uden at det har været muligt for kommunen at imødekomme det. Vi vil fremover prioritere en tidlig intervention i forhold til borgere med tilsvarende behov. Lejre Kommune vil arbejde hen i mod, at vi tidligt identificerer de borgere, som har behov for en tværgående indsats på tværs af vores centre og i forlængelse heraf iværksætter den nødvendige indsats for at forhindre, at borgerens forsørgelsesperiode bliver langvarig eller i værste fald permanent. Vi ønsker løbende, at denne prioritering følges op af beregninger af sammenhængen mellem de ressourcer, der investeres i tværgående indsats og den effekt, vi opnår. Indfasning af strategien og prioritering af ungemålgrupperne Lejre Kommune har en række målgrupper, som har behov for tværfaglig indsats. Indsatsbehovet for de forskellige målgrupper er forskelligt, og den forventede beskæftigelsesmæssige effekt at indsatsen er ligeledes forskellig. Lejre Kommune har en række unge, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke har uddannelse eller er i gang med en uddannelse. Denne gruppe unge vil have et stort behov for en sammenhængende indsats, som er sammensat af tilbud fra forskellige centre, hvis de ikke skal fastlåses yderligere i en tilværelse som offentligt forsørget. Der er stor risiko for, at en del af de unge ikke vil gennemføre en uddannelse, ikke vil få et stabilt aktivt arbejdsliv og dermed ikke vil blive selvforsørgende. Det er afgørende, at der igangsættes en styrket indsats for ungegruppen, som kan forebygge, at de unge, der i dag står uden job og uddannelse, på sigt ender på en permanent offentlig forsørgelse. 5

6 Lejre Kommune vil som en del af indfasningen af strategien for ressourceforløb prioritere, at ungemålgrupperne tilbydes den relevante, tværgående indsats jævnføre den udarbejdede Ungestrategi. Sammenhængen mellem voksenstøtte efter Serviceloven og mentorstøtte efter Beskæftigelseslovgivningen - mentorkorps I indsatskataloget for borgere i ressourceforløb er for de fleste af målgrupperne beskrevet et behov for tæt støtte til borgeren fra en professionel ressourceperson. Støtten fra denne person kan gå fra hjælp til at strukturere en hverdag, at få læst og reageret på post, at komme til lægen og lignende til mere beskæftigelsesrettet støtte og vejledning. For borgerne er det vigtigt, at der er så få kontaktpersoner fra kommunen ind over som muligt. Lejre Kommune ønsker, at der arbejdes hen imod en endnu større sammenhæng i den voksenstøtte og mentorstøtte, der gives. Det er derfor vigtigt, at der på sigt etableres et fælles mentorkorps bestående af fagpersoner, som kan tilbyde støtte, der relaterer sig til begge lovgivningsområder i en helhed. Indsatser fra civilsamfundet Lejre Kommunen vil udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer og foreninger om at nå sine mål om at sikre flest mulige borgere et aktivt arbejdsliv og selvforsørgelse. Frivilligt arbejde og frivillige organisationer definerer vi som: Indsatsen er frivillig - den udføres principielt uden en formel forpligtelse Indsatsen er ulønnet Indsatsen udføres over for andre end egen familie Indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie. Indsatsen er formelt organiseret. Frivillige organisationer og foreninger udfører frivilligt arbejde f.eks. i forhold til børn, unge og familier, humanitært arbejde, oplysende og rådgivende virksomhed, idræt og sundhed, syge og handicappede. Ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde udfører over 40 % af befolkningen i Danmark frivilligt arbejde, som falder ind under den beskrevne definition. Der kan opnås stærke samarbejdsbånd mellem frivillige og kommunen og mobiliseres mange frivillige kræfter. Der er mange gode eksempler - f.eks. etableringen af frivillige støttepersoner til støtte for unge, der har vanskeligheder på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Lejre Kommune samarbejder allerede med forskellige frivillige organisationer, og dette samarbejde kan som et led i implementeringen af denne strategi - udvikles og udbygges med henblik på at understøtte at flere borgere får et aktivt arbejdsliv og bliver selvforsørgende. 6

7 4. Organisering og styring Ansvaret for den overordnede planlægning og styring samt den indholdsmæssige udvikling af den tværfaglige indsats i ressourceforløb påhviler beskæftigelsesområdet. Lejre Kommunes øvrige centre og enheder samarbejder med beskæftigelsesområdet om opgaven. Økonomistyringen af indsatsen svarer til den øvrige økonomistyring i de forskellige centre. 5. Udmøntning og implementering Der hevises til bilag med opmærksomhedspunkter i ft. implementeringen. 6. Bilag Indsatsgrupper, delmål og indsatser i ressourceforløb i Lejre Kommune 7

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere