19. marts Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse"

Transkript

1 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1

2 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00 70,00 Folkeregisteroplysninger Ny adresseattest 75,00 75,00 Rykkergebyrer Fordringer med udpantningsret 250,00 250,00 Fordringer uden udpantningsret 100,00 100,00 Renter Fordringer med udpantningsret 1% pr. påbegyndt måned Fordringer uden udpantningsret, iht. Renteloven Vielse Gebyr for vielse når ingen af parterne er bosat 500,00 500,00 i Danmark Vielse Gebyr for vielse udenfor administrationsbygninger (have- og hjemmevielser). Undtaget for borgere med kritisk sygdom (nødvielser). Gebyret beregnes som merudgiften/transporttiden (minimum 250 kr.) samt udgift til kørselsgodtgørelse efter statens takster Fastsættes individuelt Fastsættes individuelt Administrationsgebyr i.f.m. støttet Gebyret beregnes som 2,5 promille af den 2,50 2,50 boligbyggeri godkendte anskaffelsessum excl. gebyrer Aktindsigt Betaling for første side 10,00 10,00 Der kræves betaling for kopiering ved Betaling for de følgende sider 1,00 1,00 aktindsigtsanmodninger, der behandles efter henholdsvis offentlighedsloven og forvaltningsloven. Ved aktindsigt efter forvaltningsloven, opkræves der ikke betaling af det første kopieksemplar. Der fastsættes en generel bagatelgrænse så der kun opkræves betaling, når betalingen er min. 100,00 kr. Sundhedskort Sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis) ved 185,00 190,00 bortkomst, lægeskift m.v. Legitimationskort Legitimationskort til unge over 16 år 0,00 0,00 Pas-billeder Gebyr for pas-billeder 115,00 115,00 Knallertkørekort For udstedelse af knallertkørekort 440,00 440,00 For genudstedelse af knallertkørekort 120,00 120,00 Parkeringsfond Parkeringsfondsbidrag pr. parkeringsplads , ,00 Stadeplads Stadeplads v. torvehandel 1 år / 1 dag om ugen 2.050, ,00 Stadeplads v. torvehandel 3 mdr / 1 dag om ugen 506,00 515,00 Kolonihaver Leje af kolonihaver 750,00 755,00 2

3 Teknik og Miljø området Spildevand og Affald Affald Spildevand Rottebekæmpelse Byggesagsgebyrer Kategori 1 - Simple konstruktioner Ukompliceret byggeri, jf. BR10 Der henvises til bilag 1. Taksterne findes også på Der henvises til Fastsættes som 0,0186 promille af ejendomsværdien. Gebyret opkræves over ejendomsskattebilletten. 0,0200 0,0186 Garager, carporte, udhuse o. lign. mindre bygninger Bygninger op til 50 m2, der overholder byggeretten Anmeldelse 1.520, ,00 efter BR10, kap Tillæg, pr. m2 31,00 32,00 Bygninger over 50 m2, der overholder byggeretten Tilladelse 1.520, ,00 efter BR10, kap Tillæg, pr. m2 31,00 32,00 Bygninger, hvor byggeretten ikke overholdes Tilladelse 3.040, ,00 efter BR10, kap Tillæg, pr. m2 31,00 32,00 Tilbygninger Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 32,00 33,00 Nedrivning Pr. bygningsenhed 1.520, ,00 Øvrigt byggeri Ukompliceret og kompliceret byggeri, jf. BR10 Øvrig byggesagsbehandling af eksempelvis enfamilieshuse, sommerhuse, etageboliger, visse lagerbygninger, vindmøller, tilbygninger, dispensationer m.m. opkræves gebyr efter tidsforbrug. Pr. time 752,00 Gebyret vil i visse tilfælde blive opkrævet af to omgange, hhv. ved tilladelse/anmeldelse og ved færdigmelding af byggeriet Undtaget for opkrævning af byggesagsgebyr er erhvervsbyggerier, dvs. avls- og driftsbygninger ved landbrug, virksomhedsbygninger, der ikke anvendes til boligformål, undervisning og lignende. Dispensation i forhold til lokalplaner o. lign. Jf. Bek. Nr af 13. september 2007 Dispensation Pr. høringspart - dog maks kr. Dispensationer i medfør af 267,00 272,00 Planlovens 20, hvor byggeriets etageareal overstiger 250 m2 eller en højde på mere end 8,5 meter og orienteringen omfatter mere end 10 beboere og foreninger. 3

4 Teknik og Miljø området Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven Tilsyn og godkendelse af forurenende virksomhed pr. time 302,95 308,70 Brugerbetaling for bådnumre og Registrering af sejl- og motorbåde (pr. år pr. enhed) 200,00 200,00 koncessionsenheder Koncessionsenhed (pr. år pr. enhed) 300,00 300,00 Taxakørsel Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1.521, ,00 Udstedelse af førerkort 112,00 113,00 Udstedelse af midlertidigt kørekort på baggrund af manglende rettidig fornyelse af erhvervskørekort 112,00 113,00 Udstedelse af toldattest 158,00 159,00 Udlevering af trafikbog fabrikationspris+ fabrikationspris+ 27,00 27,00 Udlevering af tilladelsesnummerplade fabrikationspris+ fabrikationspris+ 40,00 40,00 Diverse Gebyr for kommuneplan, lokalplan og sektorplaner 100,00 100,00 (trykte udgaver) Beredskabsområdet Gebyr for udrykning til blinde alarmer 5.050, ,00 4

5 Børn og Skole området Dagpleje, daginstitutioner, klubber og fritidscentre Alle nedenstående tilbud til og med 6. klasse er omfattet af reglerne for søskendetilskud og friplads. Dagpleje Fuldtidsplads 2.388, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) og udgør 25 % af driftsudgifterne. Vuggestuer Fuldtidsplads 2.984, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) og udgør 25 % af driftsudgifterne. Børnehaver Fuldtidsplads 3-6 år 1.665, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) og Fuldtidsplads 2 år og 9 mdr. indtil 3 år 2.388, ,00 udgør 25 % af driftsudgifterne. Vuggestuer med kostordning Fuldtidsplads 3.384, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) Børnehaver med kostordning Fuldtidsplads 3-6 år 2.065, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) Fuldtidsplads 2 år og 9 mdr. indtil 3 år 2.788, ,00 Skolefritidsordninger SFO klasse 1.494, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. Førskolegrupper 1.665, ,00 betaling (juli måned er betalingsfri) Kommunale Fritidstilbud Klubtilbud 4. klasse 954,00 971,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. Klubtilbud 5. klasse 812,00 827,00 betaling (juli måned er betalingsfri) Klubtilbud 6. klasse 667,00 679,00 Morgenpasning, tilkøb 502,00 511,00 Ungdomsklub Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. For 7. kl. til 18 år. 105,00 106,00 betaling (juli måned er betalingsfri) Tilskud samt priser i.f.m. frit valg Tilskud pr. måned til 0-2 år 4.925, ,00 fritvalgsordning 3-6 år 3.419, ,00 Tilskud pr. måned til 0-2 år 7.454, ,00 private daginstitutioner 3-6 år 4.683, ,00 5

6 Social og Sundhedsområdet Tilbud til pensionister Kost, hjemmeboende Hovedret hjemmeboende med udbringning 49,00 50,00 Biret hjemmeboende med udbringning 14,00 14,00 Hovedret hjemmeboende uden udbringning 43,00 44,50 Biret hjemmeboende uden udbringning 12,50 12,50 Kost, plejecentre Døgnkost plejecentre pr. måned 3.374, ,00 Døgnkost plejecentre pr. dag - dog max kr. pr måned. Dagstakst varierer derfor, afhængigt af antallet af dage i de enkelte måneder. 110,93 112,60 Aflastningsophold Aflastningsophold 123,44 126,00 Midlertidig hjemmehjælp Opkræves ikke fra 2015 Tilskud samt priser i.f.m. frit valg Praktisk hjælp / pleje Praktisk hjælp, hverdag pr. time 356,00 Fastsættes senere Pleje, hverdag pr. time 393,00 Fastsættes senere Personlig pleje, øvrige tider pr. time 483,00 Fastsættes senere Madservice Madservice med udbringning til hjemmet, biret 14,00 Fastsættes senere Madservice med udbringning til hjemmet, hovedret 53,75 Fastsættes senere Madservice uden udbringning til hjemmet, biret 12,50 Fastsættes senere Madservice uden udbringning til hjemmet, hovedret 49,00 Fastsættes senere 6

7 Kultur og fritid Leje af lokaler i kulturhuse og biblioteker Leje af lokaler i kulturhuse, udlejning til private eller til kommercielle arrangementer, hvortil der kan opkræves leje iht. gældende regler for udlån af kommunale lokaler. Der henvises til Bilag 2 "Takster for leje af lokaler i kulturhusene InSide, Sløjfen og Hinnerup Bibliotek og Kulturhus" Leje af lokaler i kommunale haller Folkeoplysende foreningers arrangementer: - Idrætshal Lejen beregnes pr. påbegyndt time 430,00 435,00 - Sal Lejen beregnes pr. påbegyndt time 180,00 185,00 Kommercielle/erhvervsmæssige/ andre arrangementer: - Idrætshal Lejen beregnes pr. påbegyndt time 1.075, ,00 - Sal Lejen beregnes pr. påbegyndt time 340,00 345,00 - Mødelokaler i Rønbæk Idrætscenter Lejen beregnes pr. påbegyndt time 100,00 100,00 Opsætning af bander Betaling for opsætning af bander. 565,00 575,00 Såfremt lejer selv medvirker ved opsætningen, bortfalder betalingen Gebyr ved brug af idrætshaller Betales af foreninger Kommunale og selvejende haller - Hverdage i tidsrummet kl Gebyr beregnes pr. påbegyndt time 50,00 50,00 - Hverdage i tidsrummet kl Gebyr beregnes pr. påbegyndt time 25,00 25,00 - Weekender og helligdage, hele døgnet Gebyr beregnes pr. påbegyndt time 50,00 50,00 Gymnasiehal og skolehaller (Høsthallen og Søndervanghallen) - Hverdage, weekender og helligdage, hele døgnet Gebyr beregnes pr. påbegyndt time 25,00 25,00 Leje af lokaler i folkeskoler og fritidscentre Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum inkl. bad Lejen beregnes pr. påbegyndt time 99,00 101,00 og mindre lokaler i fritidscentre Øvrige skolelokaler herunder fest- Lejen beregnes pr. påbegyndt time 234,00 238,00 sale, gymnastiksale, aulaer og lille sal i Hinnerup Fritidscenter Brug af udearealer Campering/overnatning ved haller Pris pr. døgn 30,00 30,00 i.f.m. særlige arrangementer og stævner 7

8 Kultur og fritid Biblioteker Gebyr for overskridelse af lånetid Overskridelse af lånetid 1-7 dage, børn 10,00 10,00 Overskridelse af lånetid 1-7 dage, voksne 20,00 20,00 Overskridelse af lånetid 8-14 dage, børn 30,00 30,00 Overskridelse af lånetid 8-14 dage, voksne 40,00 40,00 Overskridelse af lånetid dage, børn 50,00 50,00 Overskridelse af lånetid dage, voksne 80,00 80,00 Overskridelse af lånetid over 36 dage, børn 120,00 120,00 Overskridelse af lånetid over 36 dage, voksne 200,00 200,00 Musikundervisning Betalingen opdeles i 4 årlige rater 2014/ /2016 Individuel undervisning (20 minutter ugl. i 36 uger) 3.920, ,00 Individuel undervisning (tilkøb + 10 minutter ugl. i 36 uger) 1.720, ,00 Instrument hold (40 minutter ugl. i 36 uger) 2.100, ,00 Instrument hold (30 minutter ugl. i 36 uger) 2.400, ,00 Børnerytmik (45 minutter i 17 uger - efterår) 640,00 652,00 Børnerytmik (45 minutter i 17 uger - forår) 640,00 652,00 Instrumentværksted 1.800, ,00 Musikraketten 1.280, ,00 Kor og orkestre 1.280, ,00 Leje af instrument 700,00 712,00 Der kan komme ændringer til takstoversigten. Den opdaterede takstoversigt vil kunne findes på Administrationsgebyr 95,00 97,00 8

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30. Faglokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30.

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere