Digital dannelse i gymnasieskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital dannelse i gymnasieskolen"

Transkript

1 Strategi Digital dannelse i gymnasieskolen Tænketank for Digital Dannelse i Gymnasieskolen

2 Executive summary hører til i verdenseliten, når det gælder adgang til it-udstyr, Digital dannelse rummer et stort lærings- og udviklings- både som værktøj for den enkelte elev og som medier for mæssigt potentiale i forhold til den danske gymnasieskole de fælles læreprocesser. præcis som for uddannelsessektoren som helhed. Tænketanken er nedsat i regi af DEFF, som er forankret i Med udgangspunkt i de gymnasiale uddannelsers almen- tre ministerier: Kulturministeriet, Ministeriet for Forskning, dannende og studieforberedende sigte skal den digitale Innovation og Videregående Uddannelser samt Ministeriet tænketank understøtte, at danske gymnasieelever gennem for Børn og Undervisning. DEFF understøtter forskning, vi- nye lærings- og undervisningsformer bliver i stand til at dendeling og innovation i danske uddannelsesinstitutioner benytte relevante digitale platforme og medier effektivt, og arbejder med digital infrastruktur, læring og informati- kritisk, kreativt og innovativt såvel under deres uddan- onsforsyning og skal være katalysator for partnerskaber på nelse som i deres arbejdsliv og som samfundsborgere. tværs af brancher og fagområder. Tænketanken har opstillet en strategi og handlings- Tænketankens arbejde er blevet mødt med positive plan herfor. Via nye partnerskaber og inddragelse af et tilkendegivelser, og en række interessenter er gået ind i bredt udsnit af interessenter, der ikke tidligere samlet har arbejdet. Den er nedsat ud fra et helhedsorienteret per- været involveret, er målet at sikre, at vi herhjemme er på spektiv. Medlemmerne repræsenter rektorer, gymnasielæ- omgangshøjde i forhold til den internationale udvikling og rere, elevorganisationer og fag- og forskningsbibliotekerne, samtidig forankrer udviklingen i den særlige danske gymna- ligesom aftagere som professionshøjskoler og universiteter sietradition. er centrale, hvilket også gælder de faglige organisationer, brancheorganisationer og erhvervslivet. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) deltager som observatør. Målsætning Tænketankens strategi skal stimulere udviklingen af digital dannelse i de gymnasiale uddannelser. For at realisere dette mål vil tænketanken: Udpege væsentlige indsatsområder. Skabe et vidensfundament ved at inddrage erfaringer og Baggrund og perspektiv forskning samt udpege udfordringer. Identificere og initiere skolebaserede udviklingsforløb og Danmark er en del af det globale vidensamfund og den -netværk. Understøtte nye undervisningsformer med en globale økonomi, og det indebærer, at uddannelsesin- multimodal tilgang (formidlingsmåder som f.eks. tekst, stitutionerne er nødt til at gennemtænke deres mål for film og billeder mm.) som supplerer eller understøtter uddannelserne samt i forlængelse heraf, hvilken form for læring og uddannelse børn og unge har brug for, hvis vi på sigt skal være konkurrencedygtige. Her kan implementering af digital dannelse i de faglige og mellemfaglige læreprocesser medvirke til, at gymnasieskolen er på højde med samfundets krav. Samtidig er der grøde i gymnasieverdenen. Mange lærere engagerer sig i brug af nye digitale medier og udviklingsforsøg, gymnasierne er kommet med i Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), og for første gang herhjemme er der derved opstået mulighed for en national koordination og udviklingsindsats i forhold til biblioteker, informationsforsyning og læring. Det har allerede udmøntet sig i tilbud om licenspakker og et fælles bibliotekssystem er under udvikling. En del gymnasier har allerede i en årrække haft veludviklede og professionelt bemandede studiecentre, men andre gymnasier har reelt ingen tilbud, og status er, at der er meget store forskelle fra skole til skole. It og digitale medier som undervisnings- og læringsredskab kommer de kommende år til at spille en afgørende rolle, der vil gribe dybt ind i såvel den didaktiske tænkning som skolens organisation. Der er et stort lærings- og udviklingspotentiale inden for feltet, interessen fra læreside er til stede, og fundamentet er godt, idet danske skoler hinanden. Sikre videndeling mellem skolerne samt mellem biblioteks- og læringsmiljøerne. Bidrage til udvikling af partnerskaber, projekter og processer for relevant efteruddannelse og nye undervisningsformer. Være katalysator for at udvikle de traditionelle gymnasiebiblioteker til digitale ressource- og studiecentre. Endvidere at udvikle samarbejdet mellem lærer/elev/ bibliotekar. Understøtte en forbedret informationsforsyning. Arbejde for en forbedret it-infrastruktur med enkle og anvendelige standarder, principper og programmer. Digital dannelse Digital dannelse knytter i høj grad an til det almene dannelsesgreb på den ene side, og en lang række kompetencebegreber på den anden, f.eks. media literacy, computer literacy, digital literacy og informationskompetence. Det handler altså både om at fastholde og forstærke den nedarvede dannelsestradition og samtidig sikre, at eleverne tilegner sig de nødvendige kompetencer, der kan håndtere den digitale virkelighed. Det ene udelukker ikke det andet. Der finder mange definitioner af digital dannelse, hvor bl.a. EU tilbage i 2007 vedtog en standard. Der er tale om et dynamisk begreb, og strategien tager udgangspunkt i følgende defination som fokuserer på pædagogiske og mediemæssige faglige sammenhænge: 1. Informationssøgning 2. Læsning af multimodale tekster 3. Kommunikationskritisk kompetence 4. Produktion af multimodale tekster Dette sker allerede i mange læreprocesser, men der kan ligge en stor værdi og en tilsvarende stor udfordring i at udmønte den digitale dannelse i konkrete læringsaktiviteter, der kan deles mellem skoler/lærere. Interessentanalyse og prioriteringsmekanismer MBU udformer efter Folketingets ønsker og lovgivning de regler og bekendtgørelser, som gymnasieskolen overordnet styres efter. Samtidig er der et ret stort råderum for gymnasierne, som er selvejende institutioner med en taksameterbaseret økonomi. Gymnasiebekendtgørelsen fastslår som en del af uddannelsens målsætning, at den skal udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. Kravene om inddragelse af it-baserede materialer og aktiviteter indgår i de enkelte fagbilag og tilhørende vejledninger. It-aspektet af den gymnasiale undervisning er dermed ikke formuleret som en overordnet målsætning, men tilpasset de enkelte fags særlige muligheder og behov. Det betyder, at den afgørende udviklingsindsats med hensyn til den digitale udfordring bliver placeret dels i faglige netværk, ikke mindst de faglige foreninger, dels på den enkelte skole i et samspil mellem skoleledelserne og lærernes og elevernes arbejde i klasserummet. I forhold til informationsforsyning er fag- og forskningsbibliotekerne interessenter, herunder Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering i Kulturstyrelsen (CBMD), Bibliotekarforbundet (BF), Danmarks Biblioteksforening (DB) og Danmarks Forskningsbiblioteksforening (DF). Det gælder også med henblik på at integrere informationsforsyning og kompetencer i nye læringsformer, som bærer med over i senere uddannelser. På aftagersiden er de væsentligste interessenter professionshøjskoler, universiteter og senere igen erhvervslivet. Herunder de brancheorganisationer, som repræsenterer medarbejdere og erhverv. Samlet set er der i forhold til digital dannelse mere tale om bottom-up-mekanismer end top-down-styring. 2 3

3 Økonomiske forudsætninger og mekanismer I kraft af deres selveje har det enkelte gymnasium et bety- Danske gymnasieelever kunne førhen nå langt, hvis de fik vejledning af deres lærer og orienterede sig på biblio- Digital dannelse er også god medieadfærd i læringssituationer, og målet er også at undersøge og skabe normer/ En særlig indsats for at styrke den digitale dimension af undervisningen må nødvendigvis foregå i et samspil med deligt råderum for, hvordan ressourcerne til undervisningsmidler og -materialer, herunder it, skal fordeles. Samtidig er flere gymnasier og faglige foreninger i gang med udviklingsprojekter, hvoraf mange er støttet af MBU, og f.eks. professionshøjskoler, universiteter og faglige foreninger udbyder og udvikler efteruddannelseskurser og kompetenceudvikling, som købes af gymnasierne. Desuden er flere biblioteker involveret i e-lærings og/ eller forsyningsprojekter, typisk støttet af CBMD eller DEFF. Flere fonde, legater og organisationer har målsætninger om at støtte uddannelse, innovation og entreprenørskab, og dette er et centralt område i forhold til økonomi. Samlet set er der mange udviklingsprojekter, der gives udviklingsmidler til mange mindre projekter, videndelingen er ukoordineret i forhold til aktiv implementering og tilgangen er decentral. Elev kompetenceprofil De unge, der i dag er på vej gennem gymnasierne, kommer til at gennemføre deres videregående studier på virtuelle platforme og gennem digitale eksamener. Allerede i dag er hen ved 80 % af universitetsbibliotekernes udlån af digital karakter. Det er helt afgørende, at de unge allerede før de påbegynder de videregående uddannelser har udviklet og trænet de kompetencer, der gør det muligt at navigere effektivt, målrettet og selvstændigt på deres vej gennem studierne og senere deres erhvervskarriere. teket. I dag surfer alle af sted på oceaner af information, kravene til tværfaglighed er store, og det er helt centralt at udvikle den enkelte elevs evne til kritisk og selektivt at kunne begå sig. Dette er forbundet med udfordringer. Selv om der er mange udviklingsforsøg, oplever flere gymnasielærere forhindringer, manglende værktøjer og kompetencer i forhold til at være informationskompetente vejledere i de store individuelle mellemfaglige opgaver. Der har ydermere bredt sig en plagierings- eller cut n paste-kultur, og endvidere er en stigende del af elever fra såkaldte gymnasiefremmede familier og står i uddannelsesmæssig sammenhæng uden primært netværk. Det kræver en ny kompetenceprofil for eleverne og en ny praksis for samspillet mellem elev-lærer-bibliotekar. I forhold til sidstnævnte, så er vilkårene i forhold til biblioteksressourcer og vejledning imidlertid vidt forskellige. Mange gymnasier har adgang til gode ressourcer og sætter fokus på elevernes informationskompetence, mens andre ikke prioriterer området, og der er meget store forskelle ikke kun fra region til region, men også fra gymnasium til gymnasium. Der er derfor vigtigt dels at operationalisere kompetencemålene lokalisere, evaluere, reflektere, producere, organisere og kommunikere dels få dem integreret i en række faglige forløb og sikre grundlaget for en progression for de treårige gymnasiale uddannelser. Dette udgør en del af den digitale dannelse. rammer herfor. Det betyder et fokus på klasserumsledelse under nye vilkår, på relationerne mellem lærere og elever, på deres roller i klasse-og læringsrummet samt de organisatoriske rammer og færdselsreglerne herfor. Udover at der er tale om kompetencer, så handler det i lige så høj grad om værdier, holdninger og normer og altså om dannelse. Oversigt over hidtidige og nuværende indsatser, initiativer og forskning Som antydet er brugen af it og nye læringsformer et komplekst og mangefacetteret felt. Problemstillingen er tilmed ikke ny. Man kan lidt forenklet tale om, at der siden midt i 1990 erne og frem til sidst i 2000 erne har været fokus på den elektroniske skole, fjernundervisning, bærbare pc er i undervisningen og det virtuelle gymnasium. Der har således været mange tiltag med hensyn til brug af digitale medier og netmedieret kommunikation i gymnasieskolen, herunder det nationale forsknings- og netværksprojekt , og de senere år har følgende tendenser kunne identificeres: de enkelte skolers generelle udviklingsmål. Det er derfor vigtigt, at en særlig indsats bliver tilrettelagt i en dialog mellem ledelse, lærere og elever. Og en netværksdannelse mellem skoler og med inddragelse af eksterne partnere vil ofte forstærke den dynamiske proces. I forhold til den pædagogiske udvikling er det samtidig væsentligt at slå fast, at hvis man ændrer eller skruer lidt på ét didaktisk element, så har det store implikationer på det generelle undervisningsmæssige design. Væsentligste udfordringer I forhold til en lang række af udviklingsprojekterne er det altså vigtigt at betone, at lærerkompetencer, undervisningsformer, ledelse, elevperception og didaktik hænger sammen. Det er meget bredt og komplekst felt, hvor det er svært at få det hele med. Udpindet kan summen af disse udfordringer identificeres som: En strategisk nødvendighed: Det er en styrke ved den danske gymnasieskole, at lærerne har metodefrihed, men det betyder også, at det i høj grad op til de enkelte lærere og gymnasier at interessere sig for nye læringsformer. I det nuværende paradigme med de nuværende bekendtgørelser, er det op til gymnasiernes ledere at initiere dette. Rammerne er til stede op mod 25 % af undervisningen kan omlægges, dvs. bruges på bl.a. itbaseret undervisning uden for klasserummet. Samtidig oplever både lærere og rektorer, at pensum er meget stort, og der er ikke luft til at igangsætte eksperimenter eller en omlægning af undervisningen. Der efterlyses en mål- og rammestyring, som kunne Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af de gymnasiale uddannelser, hvor resultaterne peger på implementering af en lang række medier og værktøjer: Fra Dropbox og Google Docs over typewith. me til Facebook. Digitale klasser/papirløse klasser. Best practises og biblioteksvejledning- og undervisning inklusive cyberskoler. Tutorials og søgetjenester som f.eks. LibGuide. Efteruddannelse af gymnasielærere- og bibliotekarer med fokus på digitale medier. Undervisningsportaler som EMU, SKODA, FoKUs, historiebutik.saxo.ku.dk, bagklog.dk I-books og e-books a la Systimes mediekompleks. Tilbud om DEFF-licenspakker. stimulere skolerne yderligere. It skal forankres i lærernes kompetencer og i fagene. Også her efterlyses overgangen fra en traditionel pædagogik til nye former for it-didaktik samt nye medier og læringsformer, hvor der er fokus på det multimodale. En didaktisk nødvendighed: Det er i høj grad op til de enkelte lærere og gymnasier at forsøge sig med eller udvikle nye læringstiltag, og det kræver pædagogisk/ didaktisk nysgerrighed og udviklingsinteresse fra lærerside. Samtidig er et væsentligt omdrejningspunkt, at digitale kompetencer er et middel, der skal understøtte fagligheden, og at mestringen af de digitale medier ikke bliver et mål i sig selv. Der efterlyses en overgang fra en traditionel pædagogik til en proces- og læringstænkning. I forlængelse heraf er et interessant område feltet mellem sociale og konstruktivistiske læringsteorier, som I forbindelse med en indsats inden for feltet er det centralt at huske rammerne: at gymnasielærerne er veluddannede professionelle, som er ansat til at tage hånd om det faglige indhold. Det kræver, at de enkelte skolers ledelser prioriterer en særlig indsats med henblik på at udvikle og styrke en særlig it-didaktik. Det kræver en langsigtet strategisk indsats, som for eksempel kan tage sit udgangspunkt i en kompetenceafklaring af den enkelte lærer. fortjener en nærmere analyse. Klasserumsledelse: Lærerne i gymnasieskolen møder oftere og oftere demotiverede elever, som hellere vil være på nettet, opdatere Facebook eller spille spil, og sammenholdt med en ungdomskultur, hvor uddannelse i varierende grad er blevet nedprioriteret betyder det, at en god basis for klasseundervisning ofte ikke er til stede, hvorfor lærerne i stigende grad føler sig magtes- 5

4 I USA er en række enkeltprojekter interessante. University of Wisconsin har WISE-projektet, der er en treårig masteruddannelse, som er en overbygning på den almindelige lærer uddannelse. Til forskel fra Danmark omfatter nogle delstaters skolebibliotekarmodel også high schools og interessant er det, at man efteruddanner det pædagogisk/ faglige-personale. Strategi Det er en stor og bredspektret opgave at tackle digital dannelse i gymnasieskolen. En risiko ved at opstille en strategi er, at den vil for meget, og at alle facetter forsøges inkluderet. Det vil være meget vanskeligt og næppe formålstjenligt. Tænketanken har derfor valgt fire centrale indsatsområder, som vi vil anbefale, at der arbejdes videre inden for. Den fremtidige situation Her skal der både på kort og lang sigt initieres konkrete projekter, hvoraf den første håndfuld er under udarbejdelse som en integreret del af strategien. Vision Med udgangspunkt i de gymnasiale uddannelsers almendannende og studieforberedende sigte skal tænketankens initiativer understøtte, at danske gymnasieelever bliver i stand til gennem nye digitale lærings- og undervisningsformer at benytte relevante digitale platforme og medier effektivt, kritisk, kreativt og innovativt såvel under deres Der er brug for en øget awareness i forhold til nødvendigheden ved at arbejde frem mod digital dannelse, og planen er at tænketankens arbejde de kommende år skal sikre dette, sikre udvikling inden for indsatsområderne, sikre videndeling samt løbende opsamling/evaluering. I skematisk/dynamisk form ser strategien ud som nedenfor. Derefter følger fokusområderne og projekterne. uddannelse som i deres arbejdsliv og som samfundsborgere. Analyse af muligheder Øget netværksaktivitet og videndeling på tværs af fag og gymnasier: med overgangen til selveje blev løse. Selv om forbud og regler kan være en del af vejen, så løser de ikke alt, og der kan være følgende pejlemærker at arbejde videre med: Der mangler færdselsregler i klasselokaler mange steder. Lærerne mangler pædagogiske redskaber til at nedbryde den digitale mur. Fokus på relationer mellem elev/lærer. Fokus for elevernes almene motivation og trivsel. Lærernes kompetencer: Blandt udfordringerne er i varierende grad lærernes relationskompetence samt viden om it-didaktik og it-kundskaber. Det sidste er ikke nyt, men nye digitale medier og værktøjer og bærbare pc er, smartphones og tablets forstærker blot udviklingen. Lærerrollen kan gentænkes og efteruddannelse implementeres. Elevernes kompetencer: Styring af elevcentrerede læreprocesser, der udnytter hele paletten af lyd, billeder m.v. er centrale, men ikke alle elever er rustede til dette. Mange lærere tror fejlagtigt, at eleverne er digital natives, men det er ikke altid tilfældet, og de føler sig ikke rustede til at tage fat på digitale medier eller til at anvende disse selvstændigt i deres læreprocesser. Dette som grundlag for arbejdet med digital dannelse og de kritiske kompetencer. Bibliotekarernes kompetencer: Der er mange spændende tiltag i gang også fra biblioteksside, men før bibliotekarerne kan få en væsentlig rolle, skal deres rolle gentænkes, så de kan bliver aktive medskabere af læring og får viden om læreprocesser mm. Det handler om at forstærke interaktionen mellem lærer/elev/bibliotekarer. Der er pt. mangel på kendskab til og respekt for modpartens faglighed og kundskaber og, der er derfor mange steder begrænset samspil mellem lærere og studiecentre/bibliotekarer. Få gymnasiebibliotekarer samarbejder med underviserne, når der bliver eksperimenteret med nye medier i undervisningen f.eks. i form af web 2.0. Det er endvidere centralt, at bibliotekarerne lokalt kan være med til at skabe større overblik over informationsplatforme, materialer, mere videndeling og færre indgange. Den nuværende bottom up-proces har været paradigmet inden for feltet i mange år. Det giver nogle styrker i form af initiativ- og udviklingsmuligheder for den enkelte lærer, og det giver gymnasierne mulighed for samlede tiltag for en hel skole. Lokalt, nationalt og internationalt samarbejde og koordination Herhjemme er der mange spændende tiltag i regi af MBU, som tænketanken inddrager, hvor professor Helle Mathiasen, Aarhus Universitet, laver følgeforskning, ligesom MBU deltager som observatør. I Europa har Finland i mange år haft fokus på media literacy og information literacy, ligesom man i Norge har lavet en strategi for digital dannelse i Grundskolen (svarende til Folkeskolen). EU har siden 2007 haft fokus på området. I Australien og Canada lavede man samme år en udredning med en række anbefalinger, og media literacy er siden blevet implementeret i bredere forstand i skolesystemet, herunder dét som svarer til gymnasieniveau. Endvidere er man i New Zealand også langt fremme med en række anbefalinger og best practices. en veludviklet tradition for amtsbaseret samarbejde mellem skolerne afbrudt. Den digitale udfordring indbyder i høj grad til at danne både geografisk og/eller tematisk bestemte netværk mellem skolerne og mellem faggrupper. Efteruddannelse og kompetenceløft: En videreudvikling af de efteruddannelsesaktiviteter, som fx Institut for Kulturvidenskab (gymnasiepædagogik) på Syddansk Universitet har sat i værk. Dertil kommer en udvikling af skolebaserede kurser, der kan skabe en synergi mellem den strategiske udvikling på skolen og lærernes kompetencer. Operationalisere begrebet til konkrete handlinger i klasserummet: I samspil med skolernes ledelser og via efteruddannelse og samarbejde i netværk at afprøve og evaluere nye læringsformer i klasserummet. Digitale eksaminer: Den igangværende åbning mod netadgang m.v. ved eksaminer skal følges op i det forberedende opgavearbejde i de enkelte klasser. Her kan den digitale dannelse blive en helt afgørende forudsætning for, at de nye eksamensformer kan realiseres. Arbejdstidsparadigmet: Der er et stort behov for at tænke it-dimensionen ind i beskrivelsen af lærernes arbejdstid. Det traditionelle skel mellem undervisning, opgaveretning, vejledning og forberedelse er i stærkt opbrud. IT-strategi, som sikrer ensartede normer, standarder, forsyning og platforme: Der bør opstilles generelle normer og standarder, der sikrer at alle elever og lærere uanset hvilken skole de arbejder/studerer ved tilbydes den nødvendige digitale kapacitet og en velfungerende infrastruktur. Fokusområder for strategi og forslag til hovedprioriteter 1. Udvikling af undervisningen/læreprocesser og skolernes organisation strategisk perspektiv 2. Udvikling af digitale læremidler 3. Elevkompetencer 4. Lærerkompetencer Indsatser under hvert fokusområde 1. Udvikling af undervisningen/læreprocesser og skolernes organisation strategi a. Udvikle modul eller forløb for mellemledere i gymnasieskolen: forandringsledelse og efteruddannelse i forhold til pædagogik, it-processer og -strategier. b. Ny Nordisk Skole: Klasserumsledelse og digital dannelse. c. Best future practice for digital dannelse. Beskrive læringsmål, progression, tiltag og udviklingskatalog og partnerskaber/platform. d. En strategisk tilgang til finansiering. Dette kan laves i to modeller (der ikke udelukker hinanden): i. En analyse- og videndelingsmodel over de fonde, legater, myndigheder og organisationer mm., som 6 7

5 kan se en investering i at støtte udviklingen af it og digital dannelse i gymnasieskolen: ii. Evt. udformet efter en sponsorship-metode, hvor bidragyderne deltager i et konsortium med bidrag af forskellig størrelse. 2) Udvikling af digitale læremidler og informationsforsyning a. Udvikling af digitale multimodale læremidler til tværgående eller faglige områder: I samarbejde med mellem skoler og faggrupper/faglige foreninger at udarbejde læremidler til fx AT og/eller fagenes undervisning. b. Digital Portfolio beskrive, udvikle og afprøve et værktøj/metode med undervisningsloops, hvor eleverne løbende kan testes/evalueres frem for den mere traditionelle eksamensform efter undervisningens afslutning, og hvor lærere og bibliotekarer facilliterer forløbet. c. DEFF-licenser og pakker rettet mod gymnasiesektoren. d. State of the art i forhold til it og digitale medier for lærerene i gymnasierne. Hvordan udnyttes ressourcerne bedst. I forhold til en bredspektret tilgang udarbejdes strategi og målsætning samt mulighederne beskrives. Eventuelt som landsdækkende review af eksisterende platforme og sites som EMU, SKODA etc. Implementering Forudsætninger for implementering Ekstern finansiering fra myndigheder, fonde og legater. Forsøg på etablering af partnerskaber mellem forskellige sponsorer. Partnerskaber mellem aktører på tværs af brancher. En klar betydning af evaluering og opfølgning i forhold til fremtidige handlinger. Aktivitetsplan Awareness April-september Empiri og viden tilvejebringe. De forberedende arbejder til tænketanken udarbejdes. November 2012: Strategi offentligøres + kommunikationsplan November 2012: Dialog med Folketingets forskningsudvalg og MBU s rådgivende it-udvalg 3) Elevkompetencer a. Fagdidaktik og bibliotekarers og lærers samspil (trekanten elev-lærer-bibliotekar). Institut for Kulturvidenskab på SDU laver et kursus i efteråret 2012 for gymnasiebibliotekarer. b. Hvordan bliver danske gymnasieelever digitalt dannede? Beskrive de kompetencer, som skal udvikles samt hvem har ansvaret. Målet er at udarbejde et konkret katalog inklusive progression. c. Sociale teknologier som informationskilde i studieretningsprojektet. Med inspiration fra det svenske Exact-projekt at få viden om i hvilken udstrækning og hvordan eleverne bruger sociale teknologier som informationskilde, udvikle et kvalificeret undervisningsinput til styrkelse af brugen af de sociale teknologier som informationskilder og derigennem styrke elevernes digitale dannelse. d. Gymnasiescience.dk: En output-model til publicering, formidling og brug af elevernes digitale dannelse i praksis. e. Lektier Online for Gymnasier fase II. 4) Lærerkompetencer a. Social Network Platform mulighed for at lærere deler materialer/faglige fællesskaber fx via en eksisterende social platform. b. Efteruddannelse i it-didaktik og digital dannelse, fase II, sammen med SDU. En uddybning af projekterne findes på tænketankens Sharepoint. For adgang hertil kontakt styregruppen. Fokusområder November 2012: Udarbejdelse af projektansøgninger November 2012: Ansøgning til tænketankens arbejde herunder finansiering af løbende kommunikation omkring indsatsen. November 2012: Kontakt til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vedrørende evalueringskriterier, proces og muligheder. December 2012: Kontakt til 2-3 foregangslande etableres Finansiering November 2012-februar 2013: Konsortiemodel undersøges Februar 2013: Møde i tænketanken konstituering April 2013: Finansiering på plads Implementering og videndeling April 2013: Projekter igangsættes September 2013: Midtvejsstatus år 1 januar 2014: Offentligt seminar/konference. Udenlandske keynote speakers. Status på projekter og fremlæggelse og delstatus af resultater September 2014: Midtvejsstatus år 2 Evaluering December 2014: Afslutningskonference (gerne med danske uddannelsespolitikere). December 2014-februar 2015: Dialog med EVA om evaluering og fremtidige anbefalinger Februar 2015: Afrapportering analyse af future state link frem mod awareness og nye indsatsområder og revideret strategi 8

6 Tænketank for Digital Dannelse i Gymnasieskolen er: Bibliotekarforbundet Johnny Roj-Larsen Danske Erhvervsskoler Steen Christensen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Troels Bering Christensen Dansk it Dainis Krastins Gymnasieskolernes Lærerforening Lis Vivi Fonnesbæk Gymnasieskolernes Rektorforening Kirsten Overgaard Bach Gymnasieskolernes Biblioteksforening Merethe Bloch Stein Det Informationsvidenskabelige Akademi Trine Schreiber Kulturstyrelsen Jacob Heide Petersen The Lime Guild Susanne Kandrup Syddansk Universitet erik Damberg Syddansk Universitetsbibliotek thomas Kaarsted Statsbiblioteket Flemming Munch Thisted Gymnasium Knud Holch Andersen VIA University College Hanne Wacher Kjærgaard Aarhus Universitet Hans Siggaard Jensen Aarhus University Library Karen Harbo Strategi for digital dannelse i gymnasieskolen er udarbejdet med projektmidler fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forsknings Bibliotek. Udviklet i et samarbejde med The Lime Guild ved associeret partner, Bente Holm Skov. For en liste over medlemmerne i Tænketank for Digital Dannelse i Gymnasieskolen se den modsatte side. Styregruppen bestod af Karen Harbo, Knud Holch Andersen og Thomas Kaarsted. Publiceret i november Som observatør medvirkede undervisningskonsulent Benedicte Kieler, Ministeriet for Børn og Undervisning

7

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere