Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler

2 De strategiske rigtige kanaler Hvilke digitale mediekanaler vil bedst kunne understøtte kommunens kommunikation med borgere, erhverv, potentielle tilflyttere og turister?

3 Indhold Formål Afgrænsning Informationstypeoverblik Kanaloverblik Hvorfor fokus på kanaler? Hvad afgør valg af kanal? Hvor er vi i dag? Eksempler fra undersøgelse af nuværende kanalbrug Opsamling på eksemplerne - undersøgelsen Strategien (inklusiv taktiske anbefalinger) Hvad nu!

4 Formål

5 At give bedre forudsætninger for at vurdere hvilke digitale kanaler, der med fordel kan anvendes ved ekstern information med borgere, erhverv, turister og potentielle tilflyttere. Arbejdet forudsætter kortlægning af anvendte kanaler og informationstyper, hvilket samtidig er delmål med projektet.

6 Afgrænsning

7 Ekstern kommunikation, primært digitale medier, sekundært analog formidling - og traditionelle medier. Fokus er på anvendelse af digitale platforme, der kan fungere som alternativ og supplement til nuværende medier, hvorfor standardhenvendelser, interaktion via mails, digital postkasse og sms, kun berøres i mindre omfang. Der skelnes følgelig ikke mellem analoge kommunikationsformer

8 Afgrænsning Målgrupper, i prioriteret rækkefølge Borgere (inkl. foreninger) Erhverv (inkl. presse) Bosætning, potentielle tilflyttere Turister Intern kommunikation og kommunikation mellem offentlige myndigheder er ikke genstand for projektet.

9 Ekstern Analog kommunikation Ikke en del af strategien Strategiens primære fokus Digital kommunikation Ikke en del af strategien Afledt mål af det primære fokus Intern brug og myndigheder SI

10 Informationstypeoverblik

11 Informationstypeoverblik Der henvises for overblikket til bilag; 2.A Informationstyper Bilaget indeholder liste over kommunens informationstyper. Listen er defineret på workshop d. 15 august Der er ikke sidenhen medtaget flere oplysninger eller gjort forsøg på at gruppere anderledes. Listen er at betragte som et fremtidigt arbejdsdokument for Fredericia kommune og arbejdet med informationstyperne.

12 Kanaloverblik

13 Kanaloverblik Der henvises for et tydeligt overblik til bilag; 1.A kanaloverblik Bilaget indeholder liste over kommunens kanaler, centrale og decentrale. Listen er i udgangspunktet defineret på workshop d. 15 august Der er sidenhen medtaget enkelte nye oplysninger. Listen er at betragte som et fremtidigt arbejdsdokument for Fredericia kommune og arbejdet med kanalerne.

14

15 Hvorfor fokus på kanaler?

16 Hvorfor fokus på kanaler? At det er relevant at sætte fokus på nye kanaler i Fredericia kommune skyldes forhold, relateret til målgruppernes ændrede adfærd, udvikling af kommunens rolle og ønsket om digital selvbetjening mv. Dvs. at projektet motiveres af hardcore økonomiske incitamenter, såvel som blødere potentialer, fx at borgere og erhvervsliv gennem mere nuanceret formidling, vil ændre opfattelse af kommunen som myndighed. Det er ikke mindst i den henseende, at nye kanaler kan få en vigtig funktion. Fx er sociale medier typisk bedre til at facilitere dialog i øjenhøjde. Fokus skyldes også flere andre kommunale målsætninger og tendenser, herunder at der anno 2014, ganske enkelt er mange flere kanaler at vælge mellem (da alle kanaler næppe er den optimale løsning, jævnfør nedenstående citat fra workshoppen!), hvilket igen medfører nye udfordringer, fx behov for prioritere de væsentligste, skabe kanalkonvergens og strategisk sammentænkning. Vi er allerede på alle kanaler (citat, deltager på workshop)

17 Hvad afgør valg af kanal?

18 Hvad afgør valg af kanal? Et delmål med opgaven er overblik over nuværende informationstyper og kanalanvendelse. Fundamentet er nødvendigt for at påbegynde mapping af informationen med de forskellige kanaler. Indsatsen kan dog ikke stå alene, da informationstypen iboende egenskaber sjældent alene kan definere, om kanalen er anvendelig. Dvs. at der er en række andre forhold som spiller ind i forhold til valget af medie, eksempelvis: Kanalens egenskaber (dialog-funktion, udbredelse mv.) Kvaliteten af kanalanvendelsen. Et site kan fx være en super kanal til mange informationstyper, men anvendt forkert, en skidt disposition. Hvorledes indhold eller budskab bearbejdes substantielt; tekstligt, tone-ofvoice, strukturelt (taxonomi) mv. De faglige emners (centrenes) primære målgrupper - og deres adfærdskonventioner. Mediebrug er ofte et sociologisk kendetegn for en målgruppe.

19 Hvad afgør valg af kanal? De mange forskellige forhold med betydning for mapping - valget af kanal implicerer også mere erfaringsmæssige forhold, som kan være vanskelige at sætte på fast formel. For eksempel; Mail virker sjældent godt til mange interessenter og hurtig reaktion Er formidlingen fyldig (forudsætter betoning eller mimik), er telefon, møde og radio typisk bedre Ved at bruge social-media til beskeder, bliver det ophævet til indhold som er nem at finde, hvormed mange kan få svar. Projektet strejfer alene disse aspekter. På følgende slide er listet kriterier der alle kan have afgørende betydning for valget af kanal og som derfor bør overvejes, i forbindelse med det fortsatte kommunikationsstrategiske arbejde.

20 Hvad afgør valg af kanal? Kriterier koblet til både budskab, formål, målgruppe, kanaler og økonomi mv. Kompleksitet (typens) Abstraktionsniveau Fyldighed (gestik, tone mv.) Relevansgrad (for målgruppen) Involverings/interaktionsgrad Krævet reaktionshastighed Kompetencer og (medie-)adfærd Forventet (konvention) Personfølsomhed Aktualitet Særhensyn (svage grupper) Sagt før (påmindelse mm.) Varighed (skal info leve længe) Kanalens udbredelse Brugernes tid på kanalen Ressourcekrævende Nytteværdi (værdi for selvbetjening mv.) Lovpligtig/politisk nødvendighed

21 Hvad afgør valg af kanal? Kanal-egenskaber Der henvises for overblikket til bilag; 3A kanalegenskaber Bilaget indeholder liste der beskriver den gængse (generiske) opfattelse af kanalernes gode og mindre mindre gode egenskaber. Listen er at betragte som et udkast, der løbende kan udvides og tilpasses Fredericia kommune.

22 Kanaler - brutto Målgruppe: borgere Informationstype? Formål: orientering Nyhed Kanaler - netto Hvad afgør valg af kanal? Eksemplet; Kanalbyen realiseres - viser et flow (udpluk), hvor informationstype (nyhed) og budskab (nyhed om kanalbyen), mappes med de optimale medier. Det forudsættes, at målgruppe og formål ér defineret! Haster? Ja Involveringspotentiale Høj Kompleks? Nej Påmindelse? I udgangspunktet er alle kanaler en mulighed en bruttoliste. I takt med at man forholder sig til de forskellige kriterier (fx involveringspotentiale) vil antal af relevante kanaler skrumpe, for til sidst at ende med en nettoliste. Fx ryger hjemmesiden, fordi opgaven haster. Obs. rækkefølgen af kriterier er ikke prioriteret, ligesom kanaler ikke er en de-facto liste! Nej Etc. (flere kriterier) I praksis skal beslutnings-flowet ikke gennemløbes hver gang information formidles. Men i en periode, indtil der er en fælles forståelse for processen og hvilke kanaler der typisk prioriteres til hvad, kan øvelsen have værdi.

23 Hvor er vi i dag? Undersøgelse: eksempler på kanalanvendelse

24 Centrale hjemmesider; borgere, erhverv, presse og potentielle tilflyttere» Fredericia kommune kommunikerer via en række sites: fredericia.dk, fredereciac.dk, feriesjov.dk, fredericiabib.dk, idræt7000.dk, pædagogisk.dk fredericiaeliteidræt.dk, hrfredericia.dk» Meget indhold og indholdstyper lapper ind over hinanden.» Fragmenteret indhold gør det svært at finde/tilgå for brugerne, også fordi navigation og struktur varierer.» Placering af indholdet på de mange relativt statiske sites, kan betyde at meget formidling ikke rammer eller involverer målgrupperne.

25 Fredericia.dk borgere, erhverv (inkl. presse) og potentielle tilflyttere» Sitet er et centralt omdrejningspunkt for digital kommunikation i kommunen.» Siden har mange besøgende og er i den forstand en succes. Der er meget godt indhold, men også mange indholdstyper som brugere normalt ikke besøger et kommune-site for at finde. Et eksempel er her både nyheder og arrangementer.» Sitets struktur og prioritering af indholdet gør det vanskeligt at finde vigtig information, fx tilmelde sig nyhedsbrev. Dvs. at brugerne kan føle sig nødsaget til at komme tilbage, for at få ny information.

26 Fredericia.dk borgere, erhverv og potentielle tilflyttere» Der anvendes ressourcer på kulturligt.dk, men man peger fra mediet på kulturnaut, fredericiabilletten og billetnet.dk Dvs. at sammentænkningen mellem kanalerne og viderestillingen af borgerne tilsyneladende ikke fungerer perfekt.

27 Tekniske forhold» Løsningerne halter rent teknisk. Der er mange fejlmeddelelser, især fredericia.dk, sjælden optimering til mobilanvendelse mv.» De tekniske udfordringer er ikke en del af opgavens primære fokus. Imidlertid har problemet afledte konsekvenser med betydning for kanalvalget. Fx er det ifølge workshop-deltagerne medvirkende årsag til, at man ofte starter helt nye sites/initiativer, skønt at det kommunikationsstrategisk, profileringsmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt ikke nødvendigvis er den bedste løsning.

28 Centrale hjemmesider; borgere (foreninger), turister» Flere sites har karakter af sæson-sites(fx ferie-sjov.dk) og subpages til fredericia.dk (fx danmarkc, frivilligsportalen og madsbylegepark), ligesom idræt7000.dk rummer eventmanual-subsite, der vedrører meget andet end idræt. Der er desuden et site ( dk) der kun er tilgængelig ved force majeure, fx dårligt vejrlig eller brand.» Meget indhold er relevant, men det er svært for brugere at holde sig orienteret mod flere kanaler, der desuden kun er tilgængelige med mellemrum. Desuden er det fx ikke logisk at idræt7000.dk rummer et eventmanual-site, hvor idræt er sekundært.

29 Centrale hjemmesider; turister, erhverv og borgere» Kommunen kommunikerer til turister via visitfredericia.dk og fredericia.dk, samt via fælles turismeinitiativer i regionen. Informationstyperne er primært oplevelser og arrangementer, events og overnatning/booking.» Fredericia har en størrelse der kan gøre det svært at køre solo på visitfredericia.dk. Underforstået kan man ikke regne med at appellere til folk som ikke bor i - eller kender området.» Sitet henvender sig også til borgerne + tilflyttere.

30 Fælles/partnerskaber hjemmesider; turister og borgere og potentielle tilflyttere (erhverv/borgere)» Fredericia kommune kommunikerer (også) til turisterne via fælles (regionalt funderede) kanal-initiativer: trekantomraadet.dk, inspiringdenmark.dk, syddanskturisme.dk og lillebaelt-waters.dk» Øvrige løsninger promoverer området i forhold til erhverv, i både DK og udland. Rent profileringsmæssigt er de mange brands forvirrende.» Fredericia barsler med nyt bosætningsinitiativ!

31 Apps turister, erhverv og borgere» Kommunen kommunikerer til primært turister via appen; Visit Fredericia.dk» Der foreligger ikke kendskab til antal downloads mm.» Som i tilfældet med visitfredericia er det formentlig primært dem, der i forvejen har kendskab til byen, som downloader appen. Dvs. at turister skal fanges via andre kanaler.» Apps kan fungere som en glimrende kanal til borgere, fx i forhold til informationstyper såsom lokale arrangementer. Det er dog ikke nødvendigvis en kommunal opgave at udvikle sådanne løsninger.

32 Sociale medier (SOME) borgere, sekundært erhverv (presse) og turister.» Twitter Fredericia kommune har ingen (corporate) konto/profil.» Bibliotekets anvendelse af Twitter er det mest modne initiativ i kommunen. Der er dog kun 211 followers.» Rekruttering via Twitter er så småt i gang.

33 SOME borgere, sekundært erhverv (presse) og turister.» Twitter fortsat Profilering. Lidt som med Facebook kan Twitter være med til at løfte et ejerskab til kommune, ganske enkelt ved at man fremstår moderne og interesseret i at lytte til borgerne. Af samme grund bør initiativet udspringe fra centralt hold og man kan med fordel overveje at udarbejde retningslinjer for anvendelsen, også hvis formidlingen kobles til personlige accounts.» Obs. Viste eksempler er fra Roskilde og Vejle der begge anvender Twitter til løbende nyheder.

34 SOME borgere, sekundært erhverv (presse) og turister.» Youtube youtube.com/user/fredericiabi bliotek.» Meget begrænset anvendelse af Youtube i kommunen.» Kanalen har potentiale, når det handler om at kommunikere bestemte informationstyper, hvis indholdet er komplekst, fyldigt (dvs. at formidlingen fx kræver kropslighed og betoning, som en smiley ikke kan klare) og vanskeligt at formidle gennem tekst.» Det forudsættes ikke at Youtube-kanalen brandes, og man skal ikke forvente mange followers. Det handler om at bruge kanalen som medieformidlingsform, hvorfor man fint kan bruge fx alternativet Vimeo.

35 SOME borgere, sekundært erhverv og turister.» Linkedin Fredericia kommune, linkedin.com/company/frederici a-kommune.» Anvendes primært til rekruttering. Få updates.

36 SOME borgere, sekundært erhverv og turister.» Facebook (FB) Kommunen har ingen (corporate) page.» Der er flere Facebook-initiativer under Bibliotektet, Det Grønne Fredericia, De Orange haller og Madsby legepark mf.» Antal followers og engagement varierer, ligesom det er forskelligt, om der systematisk bliver svaret på brugernes henvendelser.» I flere tilfælde er teksterne, der fortæller om initiativerne/pagen, ikke opdaterede.

37 SOME borgere, sekundært erhverv og turister.» Borgerpanel Kommunen har netop oprettet et borgerpanel.» Umiddelbart er det for tidligt at konkludere noget om initiativet og fx også, om det er muligt at få et repræsentativt udsnit af borgerne til at deltage aktivt. Tilmelding sker på fredericia.dk og motiveres af lodtrækning om gaver.

38 Centrale kanaler - nyhedsbrev borgere og erhverv (presse)» Fredericia kommunikerer via nyhedsbrev, antal abonnenter overvejende erhverv og borgere med interesse for politisk arbejde og udbud.» Nyhedsbrevet er en af flere kanaler til nyheder fra centralt hold. Og mediet kan da også være super stærkt til formålet. Der er imidlertid meget begrænset mulighed for at definere interesseområde. Ligesom tilmeldingsfunktionen er gemt (findes via udbud fra forsiden)» Hvad angår pressemeddelelser, er det ikke muligt at abonnere (på et nyhedsbrev).

39 Decentrale kanaler eksempler borgere og erhverv» Indbefatter både selvbetjeningsløsninger og anden service-information, fx Dit Europa Råd & vink!

40 Opsamling på eksemplerne

41 Opsamling på eksemplerne Der er først og fremmest rigtig meget materiale informationstyper, der med fordel kan omplaceres i nogen grad muligvis helt fjernes fra de kommunale initiativer. Med omplacering handler det både om at tage nye kanaler i anvendelse, fx sociale medier til borgerinvolverende information, men også om at aggregere information på eksisterende kanaler hvor borgeren typisk befinder sig, så de kan nøjes med at orientere sig mod færre informationskilder. Uopdyrkede kanalpotentialer gælder ikke kun egne initiativer dvs. centrale løsninger, men også om at deportalisere indhold til mere strategiske initiativer, fx partnerskaber på turisme og oplevelsesområdet, hvilket allerede (i nogen grad) sker i dag. At opdyrke nye potentielle formidlingsveje vil have stor værdi, men undersøgelsen dokumenterer også, at det ikke kun handler om at søsætte flere initiativer, men i lige så høj om, at løfte anvendelsen af nuværende, inkl. sammentænkning af initiativerne. Det forudsætter bl.a. tekniske forbedringer og arbejde med materialet (content strategi), som er uden for scopet af opgaven.

42 Strategi

43 Strategi Bemærkning Strategi, herunder forslag til kanalanvendelse, skal først og fremmest læses som en anbefaling til én arbejdsproces, hvor kommunen løbende vurderer, hvilke medier der er optimale. Kommunen bør med andre ord ikke låse sig fast på bestemte kanaler, da forudsætningerne, mediets egenskaber og målgruppernes adfærd, kan være en anden i morgen!

44 Strategi Fredericia kommune rummer forskellige fagligheder, afdelinger og en forholdsvis heterogen gruppe af interessenter. Anvendte kanaler bør afspejle dette ligesom indsatsen løbende skal tilpasses brugerne/udviklingen. Disse betingelser og undersøgelsens resultater udmønter sig derfor i en række strategiske temaer, snarere end en facitliste over de mest optimale kanaler. 1. Ryd op - og ud i de bestående kanaler 2. Tag styring med kanalanvendelsen fra central hold 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen 4. Medtænk eksterne kanaler - deportalisering På følgende slides uddybes de væsentligste udfordringer og strategiske temaer/anbefalinger. Der vil desuden være bud på taktiske handlinger, alene med henblik på at gøre temaerne mere konkrete. Jævnfør undersøgelsen dybde/karakter skal disse anbefalinger læses med forbehold.

45 Strategi 1. Ryd op - og ud i de bestående kanaler Informationen på flere af kommunens kanaler lapper ind over hinanden, fx flere nyheder og arrangementer. Samtidig er der en tendens til at kanalerne, navnlig fredericia.dk, anvendes til stort set alle informationstyper, uanset at flere informationstyper med fordel kan formidles via andre kanaler. Dette er ikke unikt for Fredericia, men stereotypt for måske 70-90% af alle landets kommuner. I mange tilfælde er det en arv fra en tid, hvor kommunen havde en anden rolle og hvor alle samtidig var mindre opmærksomme på brugeroplevelse og nytteværdi. At det har karakter af noget der minder om en konvention, gør imidlertid ikke problemet mindre.

46 Strategi 1. Ryd op - og ud i de bestående kanaler For at opnå et bedre resultat, bør kommunen samle informationen på færre af de eksisterende kanaler, sløjfe information fra de steder, hvor brugerne ikke typisk søger informationen og tage nye kanaler i anvendelse, som er bedre egnet til de forskellige formidlingsopgaver. I den henseende er deportalisering oplagt, hvilket her vil sige, at informationen formidles via eksterne løsninger, fx private virksomheders app s eller sites. Det bemærkes at ikke alle nyheder bør forsvinde fra hjemmesiden. Det handler alene om, at kommunen ikke kan forvente at brugerne anvender hjemmesiden som dagligt nyhedsmedie. Nyheder skal fortsat være at finde, men alene koblet til nyhedsbrevet. Denne feauture bør så samtidig styrkes, gennem større grad af customisering tilpasning til den enkeltes interesser.

47 Ryd op - og ud Det er oplagt at starte den strategiske kanaloprydning på fredericia.dk. Som sagt drejer det sig her fx om informationstypen arrangementer, der i Fredericia formidles via både fredericia.dk, kulturligt.dk, feriesjov.dk, fredericiabib.dk, idræt7000.dk samt en række private aktører, herunder også via mobil apps. Uanset at det ikke er dubletter af information, egner fredericia.dk sig bedre til egentlig serviceinformation, dvs. at borgerne og erhvervslivet her, skal kunne svar på deres konkrete og situationsbestemte spørgsmål. Jeg er borger i Fredericia, hvorfor skal jeg ha informationen 1000 steder fra? (citat, deltager på workshop)

48 Ryd op - og ud Eksempel; Sorø.dk er medtaget for at vise et eksempel på et kommunesite med færre informationstyper. Pladsen bliver brugt på serviceinformation svar på de mest almindelige og akutte problemstillinger borgere og erhvervsliv står med.

49 Strategi 2. Tag styring med kanalanvendelsen fra central hold Flere af de digitale kanaler, navnlig SOME initiativerne, håndteres vilkårligt, i den forstand - at de forskellige initiativer ikke baseres på en central plan eller styring af kommunikationen. Den decentrale model kan være medvirkende årsag til, at mange initiativer tilsyneladende mangler power, har karakter af knopskydninger, med få brugere, followers og begrænset brugerinvolvering. Det anbefales (derfor) at; kommunen fra centralt hold sætter sig på kanalstrategien, og beslutter hvilke initiativer der skal tjene kommunens kommunikation og mål. Der bør sættes KPI er op for hvert initiativ. I det øjeblik at planen er rullet ud, kan man fint på daglig basis tillade en stor grad af redaktionel frihed. Navnlig de initiativer hvor kommunen ikke er den direkte afsender.

50 ( ) det er fordi, det man har ikke er særlig spændende. Så man vil gerne lave sin egen, fordi man tror, man kan gøre den mere spændende. (citat, deltager på workshop) ( ) men det kan vores hjemmeside teknisk set ikke (citat, deltager på workshop) Der er noget identitetsskabende i det. Nogen institutioner har brug for at distancere sig fra den kommunale verden. (citat, deltager på workshop) ( ) havde oprydning på fredericia.dk og så stod vi med noget strategi og andre ting, hvor vi fik at vide, at det hører ikke hjemme på fredericia.dk. Så måtte vi bruge vores eget domæne (citat, deltager på workshop) Central styring Citater fra workshoppen forklarer, hvad der er årsag til mange af nuværende kanalinitiativer. Skønt citaterne ikke fuldstændigt kan tages til indtægt for, at alt sker tilfældigt, som resultat af identitetsskabelse eller tekniske problemer, er det omvendt tydeligt, at initiativerne sjældent baseres på en fælles/central plan. At initiativer separeres fra kommunen, fordi målet er selvstændig identitetsskabelse, kan give god mening. Man skal dog være opmærksom på at dette kan fastholde en opfattelse af kommunen som ren myndighed.

51 Strategi 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen Projektet har ikke til formål at undersøge relevansen af alle potentielle kanaler eller udvikle en social media-strategi, med anbefalinger til bestemte koncepter. Analysen peger dog på en række overordnede forhold, som har betydning for kanalanvendelsen. Når SOME får meget plads skyldes det, at det især er i forhold til disse medier, at kommunen har efterslæb. Hvis kommunen anvender disse medier strategisk rigtigt, kan det potentielt; Styrke profilen/brandet og kontakten til borgere og erhvervsliv. Fraværet af SOME giver markant dårligere mulighed for at kommunikere løbende og komme i øjenhøjde med borgerne. Dvs. at man også misser en mulighed for at fjerne opfattelsen af kommune som ren myndighed. Servicere borgerne bedre og hurtigere, gøre bestemte typer af information mere tilgængelig på de kanaler, hvor borgerne ofte allerede er.

52 Strategi 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen (fortsat ) Indirekte sikre en tiltrængt oprydning på hovedkanalerne de primære sites, som i dag forurenes og udvandes af for meget og forkert indhold. I praksis handler det om at flytte indholdstyper, hvor dialog, brugerinddragelse og involvering er oplagt til SOME. Det samme bør overvejes med kommunikation hvor tids-/aktualitetsaspektet er afgørende, da man ikke kan forvente, at brugerne frekventerer de statiske hjemmesider på løbende basis. Eliminere nogle af mange små hjemmesider, hvis begrundelse og berettigelse ofte har været, at de bestående initiativer, fx fredericia.dk, ikke har egnet sig til formidlingsopgaven. Også fordi det er væsentligt billigere at vedligeholde indhold, end selve de tekniske set-ups.

53 Strategi 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen Nedenstående er alene bud på taktiske SOME-greb, ikke en SOME facitliste! FB page (corporate) Det kan ikke entydigt anbefales at alle kommuner har en FB page, da det forudsætter allokering af ressourcer, en kompetent redaktionel og løbende indsats mv. Omvendt er det tydeligt at Fredericia ikke udnytter de sociale mediers potentiale. Det betyder i praksis at informationstyper, navnlig hvor dialog, brugerinddragelse og involvering er oplagt, undlades eller holdes til medier, fx forskellige hjemmesider, som ikke er optimale til den type kommunikation. Twitter profil (corporate) Twitter har i DK fået stor udbredelse hos journalister og politikere, hvorfor mediet er oplagt som presse-kanal, hvormed det indirekte bliver et redskab for både det politiske liv men også nyhedsstof. Mediet kan ikke erstatte hjemmesiden som arkiv for fx pressefotos, men kan have værdi for Fredericia i forhold til formidling af politik på dag-til-basis, eventuelt også nyheder til pressen. Som med Facebook kan Twitter desuden være med til give kommunen et mere menneskeligt, lyttende og moderne ansigt.

54 Strategi 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen LinkedIn Job (rekruttering) er en populær informationstype på fredericia.dk. LinkedIn, Twitter og andre eksterne sites som fx jobnet bør ikke erstatte denne kanal. Der er imidlertid demografisk forskel på ansøgere der søger job via et lokalt site som fredericia.dk og så fx LinkedIn og Twitter, hvorfor kommunen med fordel kan tage disse kanaler mere systematisk i anvendelse. SOME konvergens Hvis Fredericia vælger at oprette centrale SOME initiativer kan man med fordel embedde udtræk (plug-ins) på fredericia.dk. Dermed hjælper man borgerne med at forstå, hvilke kanaler der anvendes til nyheder, jævnfør behovet for at sammentænke kanalerne og informere brugerne om, hvordan kommunens forskellige kanaler kan anvendes.

55 Strategi 4. Medtænk eksterne kanaler - deportalisering Projektet kortlægger ikke kvaliteten af de eksterne kanaler. Det er dog værd at bemærke at borgerne, i takt med at kommunens rolle ændres, og et øget fokus på selvbetjening, ofte lander i et formidlingsmæssigt limbo. Dvs. at fokus på selvbetjening reelt risikerer at underminere brugernes evne til selvsamme. Det sker eksempelvis når borgerne viderestilles til ekstern information, uden at blive klædt på i forhold til, hvad der nu skal ske endsige orienteres om, at de forlader kommunens site. At information flyttes væk fra egne og centralt styrede kommunale løsninger er naturligvis i mange henseender fornuftigt og et must. Det bør ikke kun gælde selvbetjening, men fx også turist op oplevelsesinformation, der ikke partout skal nurses lokalt af kommunen. Turisterne tænker alligevel sjældent snævert rent geografisk, hvor fredericia.dk formentlig alligevel dækker et for lille område, til at fungere optimalt. Dvs. at man også her, hvilket er påbegyndt, bør prioritere deportalisering og partnerskabsløsninger. Kommunen har modsat kommercielle sites heller ingen værdi af clicks, hvorfor det er vigtigere at prioritere brugeradfærden end ejerskabet. Ligesom med selvbetjening skal kommunen også her være bedre til at kommunikere skiftet, så brugerne lærer at navigere og betjene sig selv.

56 Hvad nu? Den beskrevne kanalstrategi er ikke en færdig plan som Fredericia kan rulle ud over de næste måneder. Erfaringen viser, at brugen af nye kanaler og ændringer af bestående anvendelse, forudsætter en intern arbejdsopgave, inklusiv behov for at arbejde med indholdet (content strategi), undervisning af medarbejdere dvs. et behov for at medarbejdere begynder at tænke - og arbejde på nye måder. Det kan være processer som tager lang tid. Omvendt kan kommunen også lære meget ved at prøve sig frem, dvs. tage nye kanaler i anvendelse og måle på resultaterne (effektmåling) Det vil betyde, at Fredericia efter relativt kort tid, vil kunne lave den første evaluering af, om den nye - og mere strategisk funderede kanalanvendelse er på rette vej.

57 Senior strategist Jacob Hvam /

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Udarbejdet af Xylofon, maj 2006 20 nye kommuner på nettet - en kvalitativ evaluering 1. Evalueringens resultater executive summary...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Innovationsudvalget DR20; version 03, 25. marts 2012 Kommissorium: At udarbejde en strategi og udviklingsplan

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere