Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler

2 De strategiske rigtige kanaler Hvilke digitale mediekanaler vil bedst kunne understøtte kommunens kommunikation med borgere, erhverv, potentielle tilflyttere og turister?

3 Indhold Formål Afgrænsning Informationstypeoverblik Kanaloverblik Hvorfor fokus på kanaler? Hvad afgør valg af kanal? Hvor er vi i dag? Eksempler fra undersøgelse af nuværende kanalbrug Opsamling på eksemplerne - undersøgelsen Strategien (inklusiv taktiske anbefalinger) Hvad nu!

4 Formål

5 At give bedre forudsætninger for at vurdere hvilke digitale kanaler, der med fordel kan anvendes ved ekstern information med borgere, erhverv, turister og potentielle tilflyttere. Arbejdet forudsætter kortlægning af anvendte kanaler og informationstyper, hvilket samtidig er delmål med projektet.

6 Afgrænsning

7 Ekstern kommunikation, primært digitale medier, sekundært analog formidling - og traditionelle medier. Fokus er på anvendelse af digitale platforme, der kan fungere som alternativ og supplement til nuværende medier, hvorfor standardhenvendelser, interaktion via mails, digital postkasse og sms, kun berøres i mindre omfang. Der skelnes følgelig ikke mellem analoge kommunikationsformer

8 Afgrænsning Målgrupper, i prioriteret rækkefølge Borgere (inkl. foreninger) Erhverv (inkl. presse) Bosætning, potentielle tilflyttere Turister Intern kommunikation og kommunikation mellem offentlige myndigheder er ikke genstand for projektet.

9 Ekstern Analog kommunikation Ikke en del af strategien Strategiens primære fokus Digital kommunikation Ikke en del af strategien Afledt mål af det primære fokus Intern brug og myndigheder SI

10 Informationstypeoverblik

11 Informationstypeoverblik Der henvises for overblikket til bilag; 2.A Informationstyper Bilaget indeholder liste over kommunens informationstyper. Listen er defineret på workshop d. 15 august Der er ikke sidenhen medtaget flere oplysninger eller gjort forsøg på at gruppere anderledes. Listen er at betragte som et fremtidigt arbejdsdokument for Fredericia kommune og arbejdet med informationstyperne.

12 Kanaloverblik

13 Kanaloverblik Der henvises for et tydeligt overblik til bilag; 1.A kanaloverblik Bilaget indeholder liste over kommunens kanaler, centrale og decentrale. Listen er i udgangspunktet defineret på workshop d. 15 august Der er sidenhen medtaget enkelte nye oplysninger. Listen er at betragte som et fremtidigt arbejdsdokument for Fredericia kommune og arbejdet med kanalerne.

14

15 Hvorfor fokus på kanaler?

16 Hvorfor fokus på kanaler? At det er relevant at sætte fokus på nye kanaler i Fredericia kommune skyldes forhold, relateret til målgruppernes ændrede adfærd, udvikling af kommunens rolle og ønsket om digital selvbetjening mv. Dvs. at projektet motiveres af hardcore økonomiske incitamenter, såvel som blødere potentialer, fx at borgere og erhvervsliv gennem mere nuanceret formidling, vil ændre opfattelse af kommunen som myndighed. Det er ikke mindst i den henseende, at nye kanaler kan få en vigtig funktion. Fx er sociale medier typisk bedre til at facilitere dialog i øjenhøjde. Fokus skyldes også flere andre kommunale målsætninger og tendenser, herunder at der anno 2014, ganske enkelt er mange flere kanaler at vælge mellem (da alle kanaler næppe er den optimale løsning, jævnfør nedenstående citat fra workshoppen!), hvilket igen medfører nye udfordringer, fx behov for prioritere de væsentligste, skabe kanalkonvergens og strategisk sammentænkning. Vi er allerede på alle kanaler (citat, deltager på workshop)

17 Hvad afgør valg af kanal?

18 Hvad afgør valg af kanal? Et delmål med opgaven er overblik over nuværende informationstyper og kanalanvendelse. Fundamentet er nødvendigt for at påbegynde mapping af informationen med de forskellige kanaler. Indsatsen kan dog ikke stå alene, da informationstypen iboende egenskaber sjældent alene kan definere, om kanalen er anvendelig. Dvs. at der er en række andre forhold som spiller ind i forhold til valget af medie, eksempelvis: Kanalens egenskaber (dialog-funktion, udbredelse mv.) Kvaliteten af kanalanvendelsen. Et site kan fx være en super kanal til mange informationstyper, men anvendt forkert, en skidt disposition. Hvorledes indhold eller budskab bearbejdes substantielt; tekstligt, tone-ofvoice, strukturelt (taxonomi) mv. De faglige emners (centrenes) primære målgrupper - og deres adfærdskonventioner. Mediebrug er ofte et sociologisk kendetegn for en målgruppe.

19 Hvad afgør valg af kanal? De mange forskellige forhold med betydning for mapping - valget af kanal implicerer også mere erfaringsmæssige forhold, som kan være vanskelige at sætte på fast formel. For eksempel; Mail virker sjældent godt til mange interessenter og hurtig reaktion Er formidlingen fyldig (forudsætter betoning eller mimik), er telefon, møde og radio typisk bedre Ved at bruge social-media til beskeder, bliver det ophævet til indhold som er nem at finde, hvormed mange kan få svar. Projektet strejfer alene disse aspekter. På følgende slide er listet kriterier der alle kan have afgørende betydning for valget af kanal og som derfor bør overvejes, i forbindelse med det fortsatte kommunikationsstrategiske arbejde.

20 Hvad afgør valg af kanal? Kriterier koblet til både budskab, formål, målgruppe, kanaler og økonomi mv. Kompleksitet (typens) Abstraktionsniveau Fyldighed (gestik, tone mv.) Relevansgrad (for målgruppen) Involverings/interaktionsgrad Krævet reaktionshastighed Kompetencer og (medie-)adfærd Forventet (konvention) Personfølsomhed Aktualitet Særhensyn (svage grupper) Sagt før (påmindelse mm.) Varighed (skal info leve længe) Kanalens udbredelse Brugernes tid på kanalen Ressourcekrævende Nytteværdi (værdi for selvbetjening mv.) Lovpligtig/politisk nødvendighed

21 Hvad afgør valg af kanal? Kanal-egenskaber Der henvises for overblikket til bilag; 3A kanalegenskaber Bilaget indeholder liste der beskriver den gængse (generiske) opfattelse af kanalernes gode og mindre mindre gode egenskaber. Listen er at betragte som et udkast, der løbende kan udvides og tilpasses Fredericia kommune.

22 Kanaler - brutto Målgruppe: borgere Informationstype? Formål: orientering Nyhed Kanaler - netto Hvad afgør valg af kanal? Eksemplet; Kanalbyen realiseres - viser et flow (udpluk), hvor informationstype (nyhed) og budskab (nyhed om kanalbyen), mappes med de optimale medier. Det forudsættes, at målgruppe og formål ér defineret! Haster? Ja Involveringspotentiale Høj Kompleks? Nej Påmindelse? I udgangspunktet er alle kanaler en mulighed en bruttoliste. I takt med at man forholder sig til de forskellige kriterier (fx involveringspotentiale) vil antal af relevante kanaler skrumpe, for til sidst at ende med en nettoliste. Fx ryger hjemmesiden, fordi opgaven haster. Obs. rækkefølgen af kriterier er ikke prioriteret, ligesom kanaler ikke er en de-facto liste! Nej Etc. (flere kriterier) I praksis skal beslutnings-flowet ikke gennemløbes hver gang information formidles. Men i en periode, indtil der er en fælles forståelse for processen og hvilke kanaler der typisk prioriteres til hvad, kan øvelsen have værdi.

23 Hvor er vi i dag? Undersøgelse: eksempler på kanalanvendelse

24 Centrale hjemmesider; borgere, erhverv, presse og potentielle tilflyttere» Fredericia kommune kommunikerer via en række sites: fredericia.dk, fredereciac.dk, feriesjov.dk, fredericiabib.dk, idræt7000.dk, pædagogisk.dk fredericiaeliteidræt.dk, hrfredericia.dk» Meget indhold og indholdstyper lapper ind over hinanden.» Fragmenteret indhold gør det svært at finde/tilgå for brugerne, også fordi navigation og struktur varierer.» Placering af indholdet på de mange relativt statiske sites, kan betyde at meget formidling ikke rammer eller involverer målgrupperne.

25 Fredericia.dk borgere, erhverv (inkl. presse) og potentielle tilflyttere» Sitet er et centralt omdrejningspunkt for digital kommunikation i kommunen.» Siden har mange besøgende og er i den forstand en succes. Der er meget godt indhold, men også mange indholdstyper som brugere normalt ikke besøger et kommune-site for at finde. Et eksempel er her både nyheder og arrangementer.» Sitets struktur og prioritering af indholdet gør det vanskeligt at finde vigtig information, fx tilmelde sig nyhedsbrev. Dvs. at brugerne kan føle sig nødsaget til at komme tilbage, for at få ny information.

26 Fredericia.dk borgere, erhverv og potentielle tilflyttere» Der anvendes ressourcer på kulturligt.dk, men man peger fra mediet på kulturnaut, fredericiabilletten og billetnet.dk Dvs. at sammentænkningen mellem kanalerne og viderestillingen af borgerne tilsyneladende ikke fungerer perfekt.

27 Tekniske forhold» Løsningerne halter rent teknisk. Der er mange fejlmeddelelser, især fredericia.dk, sjælden optimering til mobilanvendelse mv.» De tekniske udfordringer er ikke en del af opgavens primære fokus. Imidlertid har problemet afledte konsekvenser med betydning for kanalvalget. Fx er det ifølge workshop-deltagerne medvirkende årsag til, at man ofte starter helt nye sites/initiativer, skønt at det kommunikationsstrategisk, profileringsmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt ikke nødvendigvis er den bedste løsning.

28 Centrale hjemmesider; borgere (foreninger), turister» Flere sites har karakter af sæson-sites(fx ferie-sjov.dk) og subpages til fredericia.dk (fx danmarkc, frivilligsportalen og madsbylegepark), ligesom idræt7000.dk rummer eventmanual-subsite, der vedrører meget andet end idræt. Der er desuden et site ( dk) der kun er tilgængelig ved force majeure, fx dårligt vejrlig eller brand.» Meget indhold er relevant, men det er svært for brugere at holde sig orienteret mod flere kanaler, der desuden kun er tilgængelige med mellemrum. Desuden er det fx ikke logisk at idræt7000.dk rummer et eventmanual-site, hvor idræt er sekundært.

29 Centrale hjemmesider; turister, erhverv og borgere» Kommunen kommunikerer til turister via visitfredericia.dk og fredericia.dk, samt via fælles turismeinitiativer i regionen. Informationstyperne er primært oplevelser og arrangementer, events og overnatning/booking.» Fredericia har en størrelse der kan gøre det svært at køre solo på visitfredericia.dk. Underforstået kan man ikke regne med at appellere til folk som ikke bor i - eller kender området.» Sitet henvender sig også til borgerne + tilflyttere.

30 Fælles/partnerskaber hjemmesider; turister og borgere og potentielle tilflyttere (erhverv/borgere)» Fredericia kommune kommunikerer (også) til turisterne via fælles (regionalt funderede) kanal-initiativer: trekantomraadet.dk, inspiringdenmark.dk, syddanskturisme.dk og lillebaelt-waters.dk» Øvrige løsninger promoverer området i forhold til erhverv, i både DK og udland. Rent profileringsmæssigt er de mange brands forvirrende.» Fredericia barsler med nyt bosætningsinitiativ!

31 Apps turister, erhverv og borgere» Kommunen kommunikerer til primært turister via appen; Visit Fredericia.dk» Der foreligger ikke kendskab til antal downloads mm.» Som i tilfældet med visitfredericia er det formentlig primært dem, der i forvejen har kendskab til byen, som downloader appen. Dvs. at turister skal fanges via andre kanaler.» Apps kan fungere som en glimrende kanal til borgere, fx i forhold til informationstyper såsom lokale arrangementer. Det er dog ikke nødvendigvis en kommunal opgave at udvikle sådanne løsninger.

32 Sociale medier (SOME) borgere, sekundært erhverv (presse) og turister.» Twitter Fredericia kommune har ingen (corporate) konto/profil.» Bibliotekets anvendelse af Twitter er det mest modne initiativ i kommunen. Der er dog kun 211 followers.» Rekruttering via Twitter er så småt i gang.

33 SOME borgere, sekundært erhverv (presse) og turister.» Twitter fortsat Profilering. Lidt som med Facebook kan Twitter være med til at løfte et ejerskab til kommune, ganske enkelt ved at man fremstår moderne og interesseret i at lytte til borgerne. Af samme grund bør initiativet udspringe fra centralt hold og man kan med fordel overveje at udarbejde retningslinjer for anvendelsen, også hvis formidlingen kobles til personlige accounts.» Obs. Viste eksempler er fra Roskilde og Vejle der begge anvender Twitter til løbende nyheder.

34 SOME borgere, sekundært erhverv (presse) og turister.» Youtube youtube.com/user/fredericiabi bliotek.» Meget begrænset anvendelse af Youtube i kommunen.» Kanalen har potentiale, når det handler om at kommunikere bestemte informationstyper, hvis indholdet er komplekst, fyldigt (dvs. at formidlingen fx kræver kropslighed og betoning, som en smiley ikke kan klare) og vanskeligt at formidle gennem tekst.» Det forudsættes ikke at Youtube-kanalen brandes, og man skal ikke forvente mange followers. Det handler om at bruge kanalen som medieformidlingsform, hvorfor man fint kan bruge fx alternativet Vimeo.

35 SOME borgere, sekundært erhverv og turister.» Linkedin Fredericia kommune, linkedin.com/company/frederici a-kommune.» Anvendes primært til rekruttering. Få updates.

36 SOME borgere, sekundært erhverv og turister.» Facebook (FB) Kommunen har ingen (corporate) page.» Der er flere Facebook-initiativer under Bibliotektet, Det Grønne Fredericia, De Orange haller og Madsby legepark mf.» Antal followers og engagement varierer, ligesom det er forskelligt, om der systematisk bliver svaret på brugernes henvendelser.» I flere tilfælde er teksterne, der fortæller om initiativerne/pagen, ikke opdaterede.

37 SOME borgere, sekundært erhverv og turister.» Borgerpanel Kommunen har netop oprettet et borgerpanel.» Umiddelbart er det for tidligt at konkludere noget om initiativet og fx også, om det er muligt at få et repræsentativt udsnit af borgerne til at deltage aktivt. Tilmelding sker på fredericia.dk og motiveres af lodtrækning om gaver.

38 Centrale kanaler - nyhedsbrev borgere og erhverv (presse)» Fredericia kommunikerer via nyhedsbrev, antal abonnenter overvejende erhverv og borgere med interesse for politisk arbejde og udbud.» Nyhedsbrevet er en af flere kanaler til nyheder fra centralt hold. Og mediet kan da også være super stærkt til formålet. Der er imidlertid meget begrænset mulighed for at definere interesseområde. Ligesom tilmeldingsfunktionen er gemt (findes via udbud fra forsiden)» Hvad angår pressemeddelelser, er det ikke muligt at abonnere (på et nyhedsbrev).

39 Decentrale kanaler eksempler borgere og erhverv» Indbefatter både selvbetjeningsløsninger og anden service-information, fx Dit Europa Råd & vink!

40 Opsamling på eksemplerne

41 Opsamling på eksemplerne Der er først og fremmest rigtig meget materiale informationstyper, der med fordel kan omplaceres i nogen grad muligvis helt fjernes fra de kommunale initiativer. Med omplacering handler det både om at tage nye kanaler i anvendelse, fx sociale medier til borgerinvolverende information, men også om at aggregere information på eksisterende kanaler hvor borgeren typisk befinder sig, så de kan nøjes med at orientere sig mod færre informationskilder. Uopdyrkede kanalpotentialer gælder ikke kun egne initiativer dvs. centrale løsninger, men også om at deportalisere indhold til mere strategiske initiativer, fx partnerskaber på turisme og oplevelsesområdet, hvilket allerede (i nogen grad) sker i dag. At opdyrke nye potentielle formidlingsveje vil have stor værdi, men undersøgelsen dokumenterer også, at det ikke kun handler om at søsætte flere initiativer, men i lige så høj om, at løfte anvendelsen af nuværende, inkl. sammentænkning af initiativerne. Det forudsætter bl.a. tekniske forbedringer og arbejde med materialet (content strategi), som er uden for scopet af opgaven.

42 Strategi

43 Strategi Bemærkning Strategi, herunder forslag til kanalanvendelse, skal først og fremmest læses som en anbefaling til én arbejdsproces, hvor kommunen løbende vurderer, hvilke medier der er optimale. Kommunen bør med andre ord ikke låse sig fast på bestemte kanaler, da forudsætningerne, mediets egenskaber og målgruppernes adfærd, kan være en anden i morgen!

44 Strategi Fredericia kommune rummer forskellige fagligheder, afdelinger og en forholdsvis heterogen gruppe af interessenter. Anvendte kanaler bør afspejle dette ligesom indsatsen løbende skal tilpasses brugerne/udviklingen. Disse betingelser og undersøgelsens resultater udmønter sig derfor i en række strategiske temaer, snarere end en facitliste over de mest optimale kanaler. 1. Ryd op - og ud i de bestående kanaler 2. Tag styring med kanalanvendelsen fra central hold 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen 4. Medtænk eksterne kanaler - deportalisering På følgende slides uddybes de væsentligste udfordringer og strategiske temaer/anbefalinger. Der vil desuden være bud på taktiske handlinger, alene med henblik på at gøre temaerne mere konkrete. Jævnfør undersøgelsen dybde/karakter skal disse anbefalinger læses med forbehold.

45 Strategi 1. Ryd op - og ud i de bestående kanaler Informationen på flere af kommunens kanaler lapper ind over hinanden, fx flere nyheder og arrangementer. Samtidig er der en tendens til at kanalerne, navnlig fredericia.dk, anvendes til stort set alle informationstyper, uanset at flere informationstyper med fordel kan formidles via andre kanaler. Dette er ikke unikt for Fredericia, men stereotypt for måske 70-90% af alle landets kommuner. I mange tilfælde er det en arv fra en tid, hvor kommunen havde en anden rolle og hvor alle samtidig var mindre opmærksomme på brugeroplevelse og nytteværdi. At det har karakter af noget der minder om en konvention, gør imidlertid ikke problemet mindre.

46 Strategi 1. Ryd op - og ud i de bestående kanaler For at opnå et bedre resultat, bør kommunen samle informationen på færre af de eksisterende kanaler, sløjfe information fra de steder, hvor brugerne ikke typisk søger informationen og tage nye kanaler i anvendelse, som er bedre egnet til de forskellige formidlingsopgaver. I den henseende er deportalisering oplagt, hvilket her vil sige, at informationen formidles via eksterne løsninger, fx private virksomheders app s eller sites. Det bemærkes at ikke alle nyheder bør forsvinde fra hjemmesiden. Det handler alene om, at kommunen ikke kan forvente at brugerne anvender hjemmesiden som dagligt nyhedsmedie. Nyheder skal fortsat være at finde, men alene koblet til nyhedsbrevet. Denne feauture bør så samtidig styrkes, gennem større grad af customisering tilpasning til den enkeltes interesser.

47 Ryd op - og ud Det er oplagt at starte den strategiske kanaloprydning på fredericia.dk. Som sagt drejer det sig her fx om informationstypen arrangementer, der i Fredericia formidles via både fredericia.dk, kulturligt.dk, feriesjov.dk, fredericiabib.dk, idræt7000.dk samt en række private aktører, herunder også via mobil apps. Uanset at det ikke er dubletter af information, egner fredericia.dk sig bedre til egentlig serviceinformation, dvs. at borgerne og erhvervslivet her, skal kunne svar på deres konkrete og situationsbestemte spørgsmål. Jeg er borger i Fredericia, hvorfor skal jeg ha informationen 1000 steder fra? (citat, deltager på workshop)

48 Ryd op - og ud Eksempel; Sorø.dk er medtaget for at vise et eksempel på et kommunesite med færre informationstyper. Pladsen bliver brugt på serviceinformation svar på de mest almindelige og akutte problemstillinger borgere og erhvervsliv står med.

49 Strategi 2. Tag styring med kanalanvendelsen fra central hold Flere af de digitale kanaler, navnlig SOME initiativerne, håndteres vilkårligt, i den forstand - at de forskellige initiativer ikke baseres på en central plan eller styring af kommunikationen. Den decentrale model kan være medvirkende årsag til, at mange initiativer tilsyneladende mangler power, har karakter af knopskydninger, med få brugere, followers og begrænset brugerinvolvering. Det anbefales (derfor) at; kommunen fra centralt hold sætter sig på kanalstrategien, og beslutter hvilke initiativer der skal tjene kommunens kommunikation og mål. Der bør sættes KPI er op for hvert initiativ. I det øjeblik at planen er rullet ud, kan man fint på daglig basis tillade en stor grad af redaktionel frihed. Navnlig de initiativer hvor kommunen ikke er den direkte afsender.

50 ( ) det er fordi, det man har ikke er særlig spændende. Så man vil gerne lave sin egen, fordi man tror, man kan gøre den mere spændende. (citat, deltager på workshop) ( ) men det kan vores hjemmeside teknisk set ikke (citat, deltager på workshop) Der er noget identitetsskabende i det. Nogen institutioner har brug for at distancere sig fra den kommunale verden. (citat, deltager på workshop) ( ) havde oprydning på fredericia.dk og så stod vi med noget strategi og andre ting, hvor vi fik at vide, at det hører ikke hjemme på fredericia.dk. Så måtte vi bruge vores eget domæne (citat, deltager på workshop) Central styring Citater fra workshoppen forklarer, hvad der er årsag til mange af nuværende kanalinitiativer. Skønt citaterne ikke fuldstændigt kan tages til indtægt for, at alt sker tilfældigt, som resultat af identitetsskabelse eller tekniske problemer, er det omvendt tydeligt, at initiativerne sjældent baseres på en fælles/central plan. At initiativer separeres fra kommunen, fordi målet er selvstændig identitetsskabelse, kan give god mening. Man skal dog være opmærksom på at dette kan fastholde en opfattelse af kommunen som ren myndighed.

51 Strategi 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen Projektet har ikke til formål at undersøge relevansen af alle potentielle kanaler eller udvikle en social media-strategi, med anbefalinger til bestemte koncepter. Analysen peger dog på en række overordnede forhold, som har betydning for kanalanvendelsen. Når SOME får meget plads skyldes det, at det især er i forhold til disse medier, at kommunen har efterslæb. Hvis kommunen anvender disse medier strategisk rigtigt, kan det potentielt; Styrke profilen/brandet og kontakten til borgere og erhvervsliv. Fraværet af SOME giver markant dårligere mulighed for at kommunikere løbende og komme i øjenhøjde med borgerne. Dvs. at man også misser en mulighed for at fjerne opfattelsen af kommune som ren myndighed. Servicere borgerne bedre og hurtigere, gøre bestemte typer af information mere tilgængelig på de kanaler, hvor borgerne ofte allerede er.

52 Strategi 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen (fortsat ) Indirekte sikre en tiltrængt oprydning på hovedkanalerne de primære sites, som i dag forurenes og udvandes af for meget og forkert indhold. I praksis handler det om at flytte indholdstyper, hvor dialog, brugerinddragelse og involvering er oplagt til SOME. Det samme bør overvejes med kommunikation hvor tids-/aktualitetsaspektet er afgørende, da man ikke kan forvente, at brugerne frekventerer de statiske hjemmesider på løbende basis. Eliminere nogle af mange små hjemmesider, hvis begrundelse og berettigelse ofte har været, at de bestående initiativer, fx fredericia.dk, ikke har egnet sig til formidlingsopgaven. Også fordi det er væsentligt billigere at vedligeholde indhold, end selve de tekniske set-ups.

53 Strategi 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen Nedenstående er alene bud på taktiske SOME-greb, ikke en SOME facitliste! FB page (corporate) Det kan ikke entydigt anbefales at alle kommuner har en FB page, da det forudsætter allokering af ressourcer, en kompetent redaktionel og løbende indsats mv. Omvendt er det tydeligt at Fredericia ikke udnytter de sociale mediers potentiale. Det betyder i praksis at informationstyper, navnlig hvor dialog, brugerinddragelse og involvering er oplagt, undlades eller holdes til medier, fx forskellige hjemmesider, som ikke er optimale til den type kommunikation. Twitter profil (corporate) Twitter har i DK fået stor udbredelse hos journalister og politikere, hvorfor mediet er oplagt som presse-kanal, hvormed det indirekte bliver et redskab for både det politiske liv men også nyhedsstof. Mediet kan ikke erstatte hjemmesiden som arkiv for fx pressefotos, men kan have værdi for Fredericia i forhold til formidling af politik på dag-til-basis, eventuelt også nyheder til pressen. Som med Facebook kan Twitter desuden være med til give kommunen et mere menneskeligt, lyttende og moderne ansigt.

54 Strategi 3. Omplacer indhold og differentier kanalanvendelsen LinkedIn Job (rekruttering) er en populær informationstype på fredericia.dk. LinkedIn, Twitter og andre eksterne sites som fx jobnet bør ikke erstatte denne kanal. Der er imidlertid demografisk forskel på ansøgere der søger job via et lokalt site som fredericia.dk og så fx LinkedIn og Twitter, hvorfor kommunen med fordel kan tage disse kanaler mere systematisk i anvendelse. SOME konvergens Hvis Fredericia vælger at oprette centrale SOME initiativer kan man med fordel embedde udtræk (plug-ins) på fredericia.dk. Dermed hjælper man borgerne med at forstå, hvilke kanaler der anvendes til nyheder, jævnfør behovet for at sammentænke kanalerne og informere brugerne om, hvordan kommunens forskellige kanaler kan anvendes.

55 Strategi 4. Medtænk eksterne kanaler - deportalisering Projektet kortlægger ikke kvaliteten af de eksterne kanaler. Det er dog værd at bemærke at borgerne, i takt med at kommunens rolle ændres, og et øget fokus på selvbetjening, ofte lander i et formidlingsmæssigt limbo. Dvs. at fokus på selvbetjening reelt risikerer at underminere brugernes evne til selvsamme. Det sker eksempelvis når borgerne viderestilles til ekstern information, uden at blive klædt på i forhold til, hvad der nu skal ske endsige orienteres om, at de forlader kommunens site. At information flyttes væk fra egne og centralt styrede kommunale løsninger er naturligvis i mange henseender fornuftigt og et must. Det bør ikke kun gælde selvbetjening, men fx også turist op oplevelsesinformation, der ikke partout skal nurses lokalt af kommunen. Turisterne tænker alligevel sjældent snævert rent geografisk, hvor fredericia.dk formentlig alligevel dækker et for lille område, til at fungere optimalt. Dvs. at man også her, hvilket er påbegyndt, bør prioritere deportalisering og partnerskabsløsninger. Kommunen har modsat kommercielle sites heller ingen værdi af clicks, hvorfor det er vigtigere at prioritere brugeradfærden end ejerskabet. Ligesom med selvbetjening skal kommunen også her være bedre til at kommunikere skiftet, så brugerne lærer at navigere og betjene sig selv.

56 Hvad nu? Den beskrevne kanalstrategi er ikke en færdig plan som Fredericia kan rulle ud over de næste måneder. Erfaringen viser, at brugen af nye kanaler og ændringer af bestående anvendelse, forudsætter en intern arbejdsopgave, inklusiv behov for at arbejde med indholdet (content strategi), undervisning af medarbejdere dvs. et behov for at medarbejdere begynder at tænke - og arbejde på nye måder. Det kan være processer som tager lang tid. Omvendt kan kommunen også lære meget ved at prøve sig frem, dvs. tage nye kanaler i anvendelse og måle på resultaterne (effektmåling) Det vil betyde, at Fredericia efter relativt kort tid, vil kunne lave den første evaluering af, om den nye - og mere strategisk funderede kanalanvendelse er på rette vej.

57 Senior strategist Jacob Hvam /

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere