SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse. Fremskrivning og scenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse. Fremskrivning og scenarier"

Transkript

1 SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse Fremskrivning og scenarier

2

3 Elforbrug i sommerhuse Fremskrivning og scenarier Frits M. Andersen Morten Christensen Ole Michael Jensen Niels-Ulrik Kofoed Poul Erik Morthorst SBi 2006:06 Statens Byggeforskningsinstitut 2006

4 Titel Elforbrug i Sommerhuse Undertitel Fremskrivning og scenarier Serietitel SBi 2006:06 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Forfattere Frits M. Andersen, Morten Christensen, Ole Michael Jensen, Niels-Ulrik Kofoed, Poul Erik Morthorst Redaktion Ole Michael Jensen Sprog Dansk Sidetal 56 Litteraturhenvisninger Side 56 English summary Side Emneord Elforbrug, sommerhuse, fremskrivning, scenarier. ISBN Pris Omslagsfoto Udgiver Kr. 135,00 inkl. 25 pct. moms Jens Christoffersen Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: SBi 2006:06: Elforbrug i sommerhuse. Fremskrivning og scenarier. (2006)

5 Indhold Forord...4 Introduktion Elforbrug i sommerhuse...7 Sommerhusbestanden...7 Sommerhuslovgivning...8 Brugsintensitet...10 Sommerhusmatrice Sommerhusmodeller...15 Referencemodeller for sommerhuse...15 Simulering af elforbrug...19 Tekniske løsninger til reduktion af elforbrug Fremskrivning...26 Den hidtidige udvikling...26 Fremskrivning...29 Fremskrivning fordelt på sommerhuskategorier Konsekvensberegninger...36 Konsekvenser af ændret enhedsforbrug...36 Konsekvenser af ændret brugsintensitet...38 Konsekvenser af elspareteknologi Scenarier...46 Sommerhusbosætnings-scenario...46 Luksussommerhus-scenario...47 Teknologi-scenario...48 Sammenfatning og konklusion...50 Summary...53 Referencer

6 Forord Elforbruget stiger kraftigere i sommerhuse end i helårsboliger. Dette er baggrunden for den undersøgelse af elforbruget i sommerhuse og det forsøg på at fremskrive elforbruget i sommerhuse, som denne rapport indeholder. Hidtil har man ikke haft noget detaljeret kendskab til elforbruget i sommerhuse, ligesom man ikke har kendt de nærmere omstændigheder omkring det stigende elforbrug. Der har været flere gisninger, og spørgsmålet er, om stigningen skyldes mere ferie, større brugsintensitet eller flere elapparater i sommerhusene, eller om stigningen mere skyldes en tendens til, at sommerhuse, modsat ideen med sommerhuse, bruges en større del af vinterhalvåret. Især hvad det sidste angår, ved man ikke, om det er de sommerhuse, der udlejes i vinterhalvåret, herunder luksussommerhuse, der får elmåleren til at løbe hurtigere, eller det snarere er de sommerhuse, der overgår til helårsbrug, fx sommerhuse, der ejes pensionister. Spørgsmålet er også, om udviklingen fortsætter og fører til en yderligere stigning i elforbruget i sommerhuse, men også om der i så fald findes midler til at dæmme op for stigningen. Med rapporten her har et team SBi- og Risø-forskere samt rådgivere fra Esbensen Rådgivende Ingeniører, sat sig for at udrede trådene og gennem scenarier tegne et billede af udviklingen, som den kan forventes, med og uden indgreb. Projektet er støttet af PSO-midler formidlet af Elfor. Elfor er en brancheforening for de danske eldistributionsselskaber. PSO-midlerne (Public Service Obligations) betales af forbrugerne via elregningen. Til projektet har der været tilknyttet en følgegruppe. Denne har bestået af: energikonsulent Jens Erik Pedersen, Energirådgiveren (kontaktperson for Elfor), seniorforsker Kjeld Johnsen, Afdelingen for Sundhed og Komfort, SBi, konsulent Dorthe Grinderslev, Det Økonomiske Råds Sekretariat, konsulent Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S, konsulent Lars Byberg, Energinet, civilingeniør Troels Fjorbak Larsen, IT Energy ApS og Klaus Ellehauge, Ellehauge & Kildemoes rådgivende ingeniører. Projektet er udført af Frits M. Andersen og Poul Erik Morthorst, Risø, afdelingen for Systemanalyse, Morten Christensen og Niels-Ulrik Kofoed, Esbensen Rådgivende Ingeniører samt Ole Michael Jensen, SBi, afdelingen for Energi og Miljø. Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for Energi og Miljø April 2006 Søren Aggerholm Forskningschef 4

7 Introduktion Formålet med dette projekt er at undersøge det stigende elforbrug i sommerhuse, herunder undersøge de udviklingstendenser, som især giver anledning til et øget elforbrug. Årsagerne til det stigende elforbrug kan være mange. Det kan være en tendens til at bruge sommerhuse en større del af året eller en tendens til at udruste sommerhuse med flere elforbrugende apparater, der giver udslaget. Det sidste gør sig ikke mindst gældende ved intensiv udleje af luksussommerhuse og ved brug af sommerhuse som helårsboliger for pensionister. I projektet inddrages viden opbygget i tre forsknings- og udviklingsmiljøer. Det gælder SBi's viden inden for bygningsfysik og behandling og opsamling af energidata, og det gælder Forskningscenter Risøs erfaring med opstilling af makromodeller for elforbrug samt erfaring med scenarieskrivning. Og endelig gælder det Esbensens erfaring som rådgivende ingeniørfirma med at give anvisninger på konkrete energibesparelser. Den fælles viden er udnyttet til: 1 at opstille en matrice for sommerhuse, som på den ene led refererer til forskellige kategorier af sommerhuse, og på den anden led til antal sommerhuse og elforbrug 2 at regne på elforbruget for forskellige modeltyper af sommerhuse for så vidt angår isoleringsstandarder, husstørrelse og udrustning med elforbrugende apparater 3 at foretage konsekvensberegninger af forskellige udviklingstendenser 4 at opstille scenarier for udviklingen af elforbruget frem til 2015 med forskellige forudsætninger lagt til grund, herunder en forudsætning om mere fritid og flere pensionistsommerhuse. For alle punkter gælder, at der har været tale om en feedbackproces, idet de enkelte opgaver står i gensidigt afhængighedsforhold til hinanden. I kapitel 1opstilles en matrice med i alt 13 sommerhuskategorier, dvs. 12 sommerhuskategorier og en kolonihavehuskategori. Grundlaget for opstillingen af matricen har i første omgang været eksisterende sommerhuslovgivning, foreliggende statistik, indberetninger om helårsbrug af sommerhuse samt oplysninger indsamlet blandt danske kommuner og udlejningsbureauer. På det grundlag er der sat tal på antallet af sommerhuse i de kategorier, hvor det har været muligt, ligesom der for de enkelte sommerhuskategorier er foretaget et første skøn over elforbruget. For at skabe et bedre grundlag for en beregning af elforbruget i de enkelte sommerhuskategorier, er der i kapitel 2 foretaget en varmetabsberegning af en række typesommerhuse. Denne er kombineret med forskellige brugsmønstre strækkende sig fra primitivt til luksuriøst forbrug. Alt i alt skelnes der mellem 9 isoleringsstandarder og 4 brugsmønstre. Dette giver 36 kombinationer. Mange kombinationsmuligheder kan imidlertid udelukkes, og resultatet bliver, at 11 sommerhusmodeller i tilstrækkelig grad repræsenterer de sommerhuse, der indgår i den danske sommerhusbestand. Kapitel 3 er reserveret til det egentlige fremskrivningsarbejde. Fremskrivningen baseres på prognoser for udviklingen i privatforbruget samt det antal sommerhuse som udviklingen qua lovgivningen er begrænset til. Startudgangspunktet er enhedsforbruget for den samlede sommerhusbestand i På det grundlag kan elforbruget i sommerhuse fremskrives til

8 6 Udviklingen i elforbruget i sommerhuse er meget afhængigt af udviklingen af nogle få men meget centrale parametre. Derfor er der i kapitel 4 regnet på konsekvenserne af forskellige trends, herunder mere ferie, en større udbygning med sommerhuse, flere luksussommerhuse, flere pensionistsommerhuse samt mere udstrakt anvendelse af vedvarende energianlæg. I kapitel 5 gennemgås til slut tre scenarier for udviklingen i elforbruget frem til år De tre scenarier omfatter et fritids- og pensionist-scenario, et luksussommerhus-scenario og et energispare-scenario med vedvarende energianlæg samt et apparat- og adfærdsscenario. En sammenfatning og konklusion findes bagest i rapporten.

9 1. Elforbrug i sommerhuse Der er fritidshuse i Danmark med et samlet elforbrug på 725 GWh; det giver et gennemsnitligt elforbrug på 3000 kwh. Dette er et relativt stort forbrug i betragtning af, at et almindeligt dansk parcelhus bruger 4500 kwh, og de fleste fritidshuse kun anvendes om sommeren. Og hvad mere er, så har elforbruget i helårsboliger, det såkaldte enhedsforbrug, ligget konstant siden 1990, mens det for sommerhuse er vokset med 50 %. Begreberne sommer- og fritidshuse dækker imidlertid over mange typer af huse. De kan være af forskellig størrelse og standard, fra det lille primitive bræddesommerhus til det store grundmurede luksussommerhus, og fra det sparsomt benyttede familiesommerhus til det intensivt benyttede luksussommerhus. Dertil kommer helårsanvendte sommerhuse som huse ejet af pensionister. Af samme grund må det formodes, at elforbruget i sommerhuse spænder vidt fra noget nær 0 til et forbrug større end det, der kendes fra et almindeligt parcelhus. Der er lagt låg over elforbruget i sommerhuse, men kun indirekte. Det sker i første række gennem de almindelige sommerhusbestemmelser, der som udgangspunkt forbyder brug af sommerhuse uden for sommerhalvåret, og i anden række gennem bygningsbestemmelserne i Bygningsreglementet. Sommerhusbestanden Ifølge Danmarks Statistik er der lidt over sommerhuse i Danmark. Dertil kommer ca kolonihavehuse. Omvendt kan en del huse med helårsstatus rent faktisk blive anvendt som sommerhuse. Udgangspunktet for undersøgelsen her er imidlertid de fritidshuse, i form af sommerog kolonihavehuse, der får leveret el fra elselskaberne. Dog indgår kun sommerhuse i den egentlige undersøgelse. Den danske bestand af sommerhuse er et resultat af sommerhusbyggeri siden forrige århundredskifte. Den store tilvækst af sommerhuse kom imidlertid i 1960'erne og 1970'erne. Rekorden blev slået i femårsintervallet med nye sommerhuse. Se figur antal x Før Figur 1. Sommerhusbestanden efter opførelsestidspunkt (5-års intervaller) og akkumuleret. Baseret på tal fra Statistikbanken (BYG B3) akkumuleret antal x

10 Samtidig med, at antallet af sommerhuse er steget, er størrelsen af det enkelte sommerhus vokset fra 40 m 2 i begyndelsen af 1900-tallet til godt det dobbelte i begyndelsen af 2000-tallet. Alt i alt beløber arealet af samtlige sommerhuse i 2005 sig til 14 mio. m 2, svarende til 2 % af det samlede bebyggede areal i Danmark. Sommerhuslovgivning Det koster elektricitet at benytte et sommerhus uden for fyringssæsonen. Derfor ligger der også et generelt forbud mod at anvende sommerhuse i vinterhalvåret. Når det koster el at benytte et sommerhus i vinterhalvåret, skyldes det først og fremmest, at sommerhuse er tænkt og bygget som sommerhuse. Derfor er de i reglen kun sparsomt isoleret, ligesom der sjældent er installeret centralvarme. Og igen da der netop er tale om sommerhuse, føres der ikke gas eller fjernvarme frem til sommerhusområderne. Den dominerende metode til opvarmning i sommerhusområder er derfor brug af el i form af elradiatorer. Eventuelt suppleres der med brændeovnsfyring. De første bestemmelser om forbud mod at anvende sommerhuse i vinterhalvåret kom ind i lovgivningen i Her finder man i Byreguleringsloven en passus, som giver generel tilladelse til opførelse af sommerhuse i såkaldte yderzoner, men kun på betingelse af, "at der på vedkommende ejendomme tinglyses deklaration om, at de på ejendommen opførte bygninger kun må benyttes til beboelse i tiden 1. maj 30. september". Dengang var det et af mange lovgivningsmæssige forsøg på at begrænse en uhensigtsmæssig byspredning. I 1970 kom By- og landzoneloven til. Den opdelte landet i byzoner, landzoner og sommerhusområder, og det blev fra da af relativt nemt at udstikke regler for brugen af huse i sommerhusområder. (Miljøministeriet, 2004). Det nuværende forbud mod at anvende sommerhuse i vinterhalvåret findes i Planlovens 40 (2002). Ordlyden, som den kendes herfra dukker imidlertid først op tidligere i 7a i Bekendtgørelse af Lov om sommerhuse og campering fra Her står der, at der ikke må opføres bebyggelse til helårsbebyggelse uden miljøministerens tilladelse. Ordlyden i 7a bliver senere skærpet til den ordlyd med datoer, vi kender i dag, men først da loven ændres i I 1991 bliver selv samme ordlyd overført til Planlovens 40. Dette giver paragraffen større juridisk tyngde. Den beholder dog sin placering i Sommerhuslovens 7a. 40. En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. 56, stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbudet i stk. 1. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse. 41. En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år. Sommerhusbestemmelserne, som, de kommer til udtryk i Planlovens 40 og 41. Som det fremgår af Planloven 40 og Sommerhuslovens 7a må sommerhuse ikke benyttes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, undtagen til kortvarige ferieophold. 8

11 7 a. En beboelsesbygning i et sommerhusområde må ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Dog må overnatning i den nævnte periode ske i forbindelse med kortvarige ferieophold, weekends eller lignende. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at en beboelsesbygning i et sommerhusområde som nævnt i stk. 1 må anvendes til overnatning fra 1. oktober til 31. marts ud over kortvarige ferieophold m.v. Sommerhusbestemmelserne i Sommerhuslovens 7a. Domstolsafgørelser har fastlagt, at kortvarige ferieophold refererer til weekender og officielle ferier så som jule- og påskeferie. Nærmere bestemt ender disse domstolsafgørelser med en maksimal benyttelse af sommerhuse på mellem 32 og 40 uger. Dette gælder alle typer af sommerhuse, også huse til udlejning, herunder udlejning af luksussommerhuse. De egentlige undtagelsesparagraffer, og den paragraf, der trækker i modsat retning findes i Planlovens 40 og 41. Her gælder, at kommunalbestyrelsen i henhold til 40 stk. 2 i særlige tilfælde kan give en dispensation til helårsbrug af et hus i et sommerhusområde. Det kan fx ske, hvis en sommerhusejer har en særlig erhvervsmæssig tilknytning til et område, eller sygdom ifølge lægeanbefaling kan lindres ved ophold i kystområder. Som en generel undtagelsesparagraf tildeler 41 pensionister, der ejer en bolig i et sommerhusområde, en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år. Pensionistreglen kom til i Reglen gælder alle pensionister, dvs. alle personer over 65 samt personer over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn. Pensionisters ret til at benytte et sommerhus hele året er personlig og bortfalder ved fraflytning og dødsfald. I 2004 blev den almindelige aldersgrænse sænket fra 67 til 65 år. Ved samme lejlighed foreslog Dansk Folkeparti, at grænsen på 8 år blev nedsat til 3 år. Denne ekstra lempelse blev dog ikke vedtaget af Folketinget, da den kunne underminere Danmarks særregel i forhold til EU, hvorefter kun danskere må eje sommerhuse i Danmark. I perioden fra 1993 til 1998 steg antallet af ulovligt helårsbeboede sommerhuse med over 100 %, og folketinget vedtog den såkaldte Stoplov (1998). Stoploven blev udmøntet i Lov om ændring af lov om planlægning, hvorefter der blev føjet en 51a til Planloven. Denne bestemmer, at kommunalbestyrelsen skal give enhver borger, der er registeret eller ulovligt flytter ind og beder om folkeregisteradresse i et sommerhus, påbud om inden 14 dage at fraflytte sommerhuset og dokumentere, at fraflytning er sket. Loven giver samtidig kommunen et påbud om ved 14-dages fristens udløb at politianmelde borgeren, om nødvendigt at pålægge borgeren daglige tvangsbøder. Allerede året efter modificeret 51a. Dette sker med den såkaldte Afviklingslov (1999) populært kaldet amnestiloven. Nu gives der hjemmel til, at beboere af helårsbeboede sommerhuse kan søge om dispensation til at benytte huset hele året, dog maksimalt til 2009, altså 10 år frem. Endelig fastlægges i en særlig bekendtgørelse (nr. 119 af 21. februar 2000), et sæt regler for, hvordan kommunalbestyrelsen over for Skov- og Naturstyrelsen skal indberette, hvordan den varetager reglerne om ulovlig helårsbeboelse af sommerhusområder. Da sommerhuse jf. sommerhuslovgivningen primært er tænkt anvendt i sommerhalvåret, har der ikke været stillet krav i bygningsreglementet om isolering af sommerhuse. Først da en mere intensiv udnyttelse af sommerhuse vinder udbredelse, indføres der regler om isolering af sommerhuse. Dette skete med Bygningsreglement for småhuse i 1998, hvor det for første gang fastslås, at nye sommerhuse skal isoleres for varmetab. Kravene stilles i form af maksimale varmetab gennem ydervægge, tag og vinduer mv. Eksempelvis opereres der med en U-værdi for ydervægge på 0,40 W/m² C og en U-værdi for vinduer på 2,9 W/m² C. Til sammenligning er værdierne 0,20 og 1,80 W/m² C for helårshuse. En accept af, at varmetabet må være op til 9

12 dobbelt så stort for sommerhuse, hænger naturligvis sammen med, at sommerhuse ikke er tænkt som helårsboliger. For både helårshuse og sommerhuse skærpes reglerne i 2005 med udsendelse af tillæg 9. Herefter er forskellen mellem de isoleringskrav, der stilles til helårshuse og de isoleringskrav, der stilles til sommerhuse mindre udtalt. Se Tabel 1. Tabel 1. U-værdier i henhold til bygningsreglement 1998, det såkaldte småhusreglement, hvor der for første gang optræder regler for sommerhuses isolering. Småhusreglement 1998 Småhusreglement 1998 efter tillæg 9 fra 2005 W/m² C Sommerhuse Helårshuse Sommerhuse Helårshuse U-værdi ydervægge 0,40 0,20 0,30 0,20 U-værdi tag 0,25 0,15 0,20 0,15 U-værdi gulv 0,30 0,20 0,20 0,15 U-værdi vinduer 2,90 1,80 2,30 1,50 Gældende regler findes i tillæg 9 til småhusreglementet. Fra 2006 træder et nyt EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (2002) i kraft. Bestemmelserne heri har ført til en skærpelse af det danske bygningsreglement (tillæg 12), idet varmetabsberegning er afløst af energirammeberegning. Dette betyder at krav om maksimale varmetab afløses af krav om maksimal energiforsyning, således at alle former for energitilførsel, herunder brug af elektricitet til opvarmning, ventilation, køling og fremstilling af varmt brugsvand skal regnes med ved beregning af energirammen for nybyggeri. Sommerhuse er ikke omfattet af EU-direktivets krav om en maksimal energiramme for nybyggeri. Til gengæld er sommerhuse omfattet af en ny energimærkningsordning, som også er et resultat af EU-direktivet. Dette betyder i praksis, at sommerhuse ved salg skal have et energimærke. De nærmere bestemmelser herfor foreligger ikke, herunder om energimærket for sommerhuse på lige fod med energimærket for boliger skal være baseret på en energirammebetragtning, jf. beregningsmåden i bygningsreglementet. Kommer energirammebetragtningen også til at gælde sommerhuse, vil det betyde, at tilførsel af energi skal omregnes til primære energikilder, hvilket i praksis betyder, at el skal ganges med 2,5 i forhold til fx olie og naturgas. Sammenfattende kan det fastslås, at Planlov og Sommerhuslov forhindrer helårsbosætning i sommerhusområder og dermed kraftigt begrænser brugen af el i sommerhuse. Der eksisterer dog et konstant pres for at anvende sommerhuse hele året, hvilket har ført til at flere sommerhuse anvendes som helårshuse, lovligt såvel som ulovligt. Planlovens 41 tillader pensionister og andre at bo hele året i sommerhuse. Omvendt søger en skærpet lovgivning søger at begrænse den ulovlige brug. Helt uafhængig af anvendelsen forsøger byggelovgivningen på sin side at begrænse elforbruget i nye sommerhuse, ligesom en kommende energimærkningsordning skal gøre købere af sommerhuse opmærksomme på husenes energimæssige standard, og gennem en tilhørende energiplan gøre den kommende ejer opmærksom på oplagte energisparemuligheder for ad den vej at reducere elforbruget. Brugsintensitet 10 Brugsintensiteten veksler meget fra sommerhustype til sommerhustype. På den ene side anvendes en række sommerhuse som bolig hele året, det være sig lovligt eller ulovligt. På den anden side vides det, at mange familiesommerhuse kun benyttes et begrænset antal uger om året. Herimellem be-

13 finder sig sommerhuse, som udlejes eller i øvrigt anvendes mere eller mindre intensivt. Alt i alt kan landets sommerhuse deles op i fire hovedkategorier alt efter anvendelse og brugsintensitet: A. huse, der anvendes permanent hele året B. huse, der anvendes permanent i sommerhalvåret C. huse, der primært anvendes til udlejning og D. huse, der kun anvendes i perioder i sommerhalvåret og i få weekender uden for sæsonen, dvs. mere traditionelt brug. Huse, der anvendes permanent hele året (A) Fra kommunernes indberetninger til Skov- og Naturstyrelsen ved vi ganske nøje, hvor mange sommerhuse, der anvendes permanent hele året, dvs. til helårsbeboelse. Samtidig ved vi, takket være det sæt regler der er udfærdiget for kommunernes indberetninger, hvordan fordelingen er mellem de forskellige kategorier af helårsbeboede sommerhuse. Af indberetningerne fremgår, at der er sket et fald fra i 2000 til i 2002, hvorefter der igen er sket en stigning til i Se Figur 2. Antal afviklingsloven pensionistsommerhuse m. dispensation ulovligt beboede sommerhuse Figur 2. Helårsbeboede sommerhuse (kilde: Skov- og Naturstyrelsen, jf. årlige indberetninger fra sommerhuskommuner). Den sidste stigning skyldes, at faldet blandt de sommerhuse, der i 2000 fik amnesti i henhold til Afviklingsloven, opvejes af stigningen af antal sommerhuse, der bebos af pensionister. Der er registreret knap 500 ulovligt beboede sommerhuse i Boomet i antal sommerhuse, der anvendes hele året fandt sted i 1990'erne. Efter stoploven og afviklingsloven har tallet ligget stabilt, når bortses fra en lille stigning frem mod Se Figur 3. En gennemsnitlig dansk husstand bruger godt kwh pr. år til el og opvarmning, et parcelhus hen imod kwh pr. år. Et sommerhus vil typisk have et mindre areal at opvarme, og færre elapparater, og der vil som oftest være installeret brændeovn. Et kvalificeret bud på elforbruget i et sommerhus, der anvendes hele året, ligger på godt det halve, dvs kwh pr. år. 11

14 Antal Figur 3. Udviklingen i antallet af helårsbeboede sommerhuse siden (Kilde Statistikbanken, BOL1). Bemærk at Statistikbankens boligstatistik kun når op på helårsbeboede sommerhuse i 2000 mod næsten ifølge kommunernes indberetninger. Huse, der anvendes permanent i sommerhalvåret (B) Vender vi os dernæst mod den kategori af sommerhuse, der anvendes permanent i sommerhalvåret (kategori B), vedrører det dels husstande, der konsekvent flytter adresse i sommerhalvåret, dels husstande, der en meget stor del af sommeren bor i sommerhus og pendler til og fra mellem bolig og arbejdsplads, uden dog at skifte permanent adresse. Der foreligger ingen statistiske opgørelser over denne kategori af sommerhuse. Statistik fra Post Danmark over antallet af midlertidige adresseflytninger tyder imidlertid på, at antallet af husstande, der tager permanent ophold i sommerhuset i sommerhalvåret ligger over Et lignende antal skønnes at bebo sommerhus om sommeren uden at melde adresseforandring. Elforbruget i sommerhuse, der anvendes permanent om sommeren skønnes umiddelbart at have el elforbrug på omkring det halve af et almindeligt parcelhus, hvor el ikke anvendes til opvarmning. Dertil kommer dog, at den mest udbredte metode til fremstilling af varmt vand i et sommerhus er brug af elvandvarmer. Et kvalificeret skøn siger derfor 4000 kwh pr. år for denne kategori af sommerhuse. Huse, der primært anvendes til udlejning (C) Ifølge Danmarks Statistik udlejes sommerhuse i et omfang, der svarer til overnatningsuger om året. Statistikken dækker over sommerhuse udlejet gennem bureauer. Tallet er gået lidt op og ned gennem årene, men lå i 2004 på uger. Med et gennemsnit på 25 udlejningsuger om året kan dette udlejningsbehov dækkes af sommerhuse. Se Figur 4. Udlejningsuger x Figur 4. Omfanget af udlejning gennem bureauer. (kilde: Statistikbanken TUR7). 12

15 I udlejningsbranchen skelner man mellem fire slags udlejningssommerhuse: Poolsommerhuse, spasommerhuse, saunasommerhuse og traditionelle sommerhuse. Navnene refererer til husenes udstyr og grad af komfort, hvor poolsommerhuset er det mest veludrustede, og det traditionelle sommerhus er det mindst veludrustede. Elforbrugsmålinger udført på en række sommerhuse udlejet gennem Dansommer og gennemført af rådgivningsfirmaet Ellehauge & Kildemoes giver nøgletal for de enkelte kategorier af udlejningssommerhuse. Se Tabel 2. Tabel 2. Middetal for elforbrug i sommerhuse, der udlejes intensivt samt skøn over antal huse i de enkelte kategorier. Kilde: Ellehauge & Kildemoes (2006). Middel elforbrug Antal huse Poolsommerhuse kwh/år 1200 Spasommerhuse kwh/år 600 Saunasommerhuse kwh/år 600 Traditionelle sommerhuse kwh/år 4000 Som det fremgår af Tabel 2, er der stor forskel på det målte elforbrug. Dette hænger både sammen med forskellig brugsintensitet og forskellig udrustning med elforbrugende apparater. Dertil kommer, at de fleste poolsommerhuse er kommet til efter Der har med andre ord fundet et boom sted i opførelsen af luksussommerhuse med pool, der i øvrigt samtidig er udrustet med spa og sauna. Denne udvikling er ikke fortsat, tværtimod. I stedet har opførelsen af poolsommerhuse stabiliseret sig på 30 nye huse om året, et niveau, som branchen forventer, vil ligge fast i en årrække. Antal poolsommerhuse opført akkumuleret Figur 5. Mængden af opførte sommerhuse fordelt på femårsintervaller samt bestanden akkumuleret. Ifølge branchen er udlejningsintensiteten omvendt proportional med den tekniske udrustning. Det betyder at luksussommerhuse med pool lejes ud en større del af året end fx sommerhuse med kun sauna. Igen ifølge branchen er der knap 1200 poolsommerhuse på markedet, lidt flere luksussommerhuse, måske 1300 uden pool men med spa og sauna. Endelig skønnes der at være ca mere traditionelle sommerhuse, der udlejes intensivt, om end mindre intensivt end poolsommerhuse. De resterende sommerhuse op til de huse, som kan udledes af udlejningsstatistikken, er med andre ord almindelige huse brugt til mere ekstensiv udlejning. Disse skønnes at have et elforbrug på måske 2000 kwh pr. år. Huse, der anvendes traditionelt (D) Den største kategori af sommerhuse er den, hvor det enkelte hus anvendes som decideret sommerhus; dette være sig i form af almindeligt familiesommerhus, eller lidt mere intensivt i form af fællessommerhus for flere familier, herunder den familie, der kaldes en flere-generationsfamilie. For disse to kategorier af sommerhuse skønnes elforbruget at ligge på samme niveau eller lavere end forbruget i traditionelle udlejningssommerhuse dvs. henholdsvis 1500 og 2000 kwh pr. år. 13

16 Kolonihavehuse (E) Her ved vi kun fra Elværkernes statistik, at der leveres elektricitet til i alt fritidshuse. Samtidig fortæller Danmarks statistik, er der er opført i alt sommerhuse. Det giver en forskel på , som i hovedsagen må henregnes til kategorien kolonihavehuse. Et skøn siger at elforbruget i et kolonihavehus må ligge lavere end forbruget i et familiesommerhus. Et kvalificeret skøn lyder på 500 kwh pr. år. Sommerhusmatrice Hvis de eksisterende kategorier af sommerhuse indføres i en skema, og der til hver kategori anføres et skønnet elforbrug, opstår der en elforbrugsmatrice for sommerhuse. Underopdeles de enkelte hovedkategorier af sommerhuse som vist i Tabel 3, opstår der i alt 12 sommerhuskategorier samt en kategori for diverse kolonihavehuse. Fra elværkernes statistik ved vi, at det samlede forbrug, som disse 13 kategorier af fritidshuse forbruger ligger tæt på 700 GWh. I 2004 var det på 682 GWh. Tabel 3. Sommerhusmatrice med 13 kategorier sommer- og fritidshuse. Antal Skønnet Elforbrug Skønnet kwh/år I alt A. 1. Ulovligt helårsbrug Frit-lejde-sommerhuse Pensionistsommerhuse Sommerhuse m. helårsdispensation B. 5. Sommerboliger C. 6. Pendlerboliger 7. Poolsommerhuse til intensiv udlejning Luksussommerhuse til intensiv udlejning Alm. sommerhuse til intensiv udlejning Sommerhuse m. almindelig udlejning D. 11. Fællessommerhuse Familiesommerhuse uden udlejning E. 13. Kolonihavehuse o.l Antal fritidshuse i alt Samlet leverance af elektricitet i GWh I tabellen er indført det antal huse inden for de sommerhuskategorier, hvor antallet er kendt, ligesom det skønnede elforbrug for de enkelte sommerhuskategorier er indført. I de efterfølgende kapitler vil matricen blive forsøgt udfyldt og afstemt og fremskrevet til år Matricen ovenfor, vil gå igen i de følgende kapitler, hvor opgaven, der er stillet, i princippet gå ud på at fordele elforbruget på de 13 kategorier, ikke blot med udgangspunkt i et kendt forbrug i 2004, men også med udgangspunkt i en fremskrivning af forbruget til En vigtig brik i udfyldningen af matricen er kendskab til de fysiske egenskaber, herunder varmeisolering, der knytter sig til den blanding af sommerhuse, der indgår i de enkelte kategorier af matricen, men også det brugsmønster simpelt eller luksuspræget, der kendetegner gruppen. (Se videre i kapitel 2). En anden vigtig brik er den faktiske brugsintensitet, der knytter sig til den enkelte sommerhuskategori. For de helårsanvendte er det ligetil. Omvendt med de sommerhuskategorier, hvor sommerhuset kun anvendes en del af året, må et skøn til. (se videre i kapitel 3). 14

17 2. Sommerhusmodeller Ikke to sommerhuse er ens. Ikke desto mindre lader de fleste danske sommerhuse sig gruppere inden for en række sommerhustyper. Det er sådanne sommerhustyper, der danner grundlag for opstilling af 11 referencemodeller. Disse modeller danner rygraden i det modelleringsarbejde, som i det efterfølgende gør det muligt at foretage en fremskrivning af elforbruget fordelt på sommerhustyper, jf. sommerhusmatrice (Tabel 3), men også gør det muligt at foretage konsekvensberegninger af forskellige udviklingstendenser. Referencemodeller for sommerhuse I det følgende beskrives de sommerhusmodeller, som benyttes til modellering af energiforbruget i typiske danske sommerhuse. Først beskrives de referencemodeller som benyttes til simulering af energiforbruget for sommerhuse i dag. Dernæst bliver der foretaget en egentlig beregning af elforbruget i 11 referencemodeller. Endelig foretages der en videre simulering og beregninger, hvor besparelsespotentialet ved installering af en række simple tekniske energispareløsninger opgøres. Typesommerhuse og størrelse Sommerhuse er iflg. sommerhusfabrikanten Kalmar Huse A/S, der har været på markedet siden midten af 70 erne, blevet bygget større og større i tidens løb. I midten af 60 erne, i forbindelse med det økonomiske opsving, steg antallet af nye sommerhuse markant og gennemsnitsstørrelsen lå på omkring 50 m 2. I løbet af 70 erne og 80 erne steg gennemsnitsstørrelsen til 60 m 2 for nye sommerhuse og i 90 erne lå den typisk på mellem 60 og 70 m 2. Dog faldt antallet af nybyggede sommerhuse i løbet af 70 erne i forbindelse med den økonomiske krise, som det kan ses på nedenstående Figur 6, jf. oplysninger fra Danmarks Statistik: antal x Figur 6. Antal m 2 sommerhuse efter opførelsesår. Før akkumuleret antal x

18 For at kunne opbygge modeller, der er af en repræsentativ størrelse og samtidigt minimere antallet af forsøgsparametre, er det valgt at simulere på et mindre og et stort sommerhus. Eftersom Kalmar Huse som nævnt har været på markedet i mange år, er det valgt at anvende deres planer som grundlag for opbygningen af de to størrelser sommerhuse. Som eksempel på det mindre sommerhus er anvendt målene for et Rømø sommerhus (Type 66/57) fra Kalmar A/S, der er på 57 m 2. Huset har været i produktion siden midten af 70 erne og er samtidig et af firmaets mest solgte. Figur 7. Rømø sommerhuset på 57 m 2 som er anvendt i simuleringerne. Facader og oversigtsplan. Som basis for opbygning af det større sommerhus (der også kan være et luksus sommerhus) er anvendt målene for samme firmas Blåvandhus-sommerhus på 106 m 2, der er det største i udbuddet. I enkelte af modellerne tilføjes en swimmingpool. I så fald vil denne typisk være indbygget i et anneks til hovedbygningen. Dette design er valgt i BSim modellen, som det fremgår af nedenstående skærmbillede fra BSim

19 Figur 8. Blåvandhus sommerhuset på 106 m 2 er anvendt i simuleringerne. Figur 9. Blåvandhus sommerhus med tilbygget swimmingpool på ca. 156 m² skærmbillede fra BSim2002. Anneks et med swimmingpool er på ca. 50 m 2 og er udstyret med vinduer til begge sider. 17

20 Alder, isolering og konstruktion Ligesom størrelsen har ændret sig på sommerhusene siden 60 erne, har også isoleringsstandarden ændret sig. Frem til midten af 70 erne isolerede man primært for at undgå for stort varmetab. Oliekrisen i midten af 70 erne havde en stor indflydelse på isoleringsstandarden, men stadig var der frem til midten af 90 erne ikke de store krav til isolering af sommerhuse. Først med bygningsreglementet af 1995 begyndte man at stille seriøse krav til sommerhusenes isoleringsevne. For at dække de tre perioder, er det derfor valgt at regne med tre forskellige isoleringsstandarder. Isoleringstykkelserne for de enkelte bygningsdele nævnt i nedenstående Tabel 4 er fremkommet ved interview med medarbejdere i Kalmar Huse A/S samt studier af bygningsreglementet fra Tabel 4. Isoleringstykkelser i sommerhuse, jf. bygningsreglement 95 samt oplysninger fra Kalmar Huse A/S. Bygningsdel Dårlig isoleringsstandard Fra før midten af 70 erne Middel isoleringsstandard Fra midten af 70 erne til midten af 90 erne God isoleringsstandard Fra midten af 90 erne til i dag Tag 50 mm 100 mm 200 mm Ydervægge 0 mm 100 mm 150 mm Gulv 50 mm 75 mm 100 mm Nedenstående tabel viser konstruktionsopbygning af de enkelte bygningsdele, der er anvendt i modellerne samt U-værdien. Den lette konstruktion af tag og ydervægge er meget typisk for sommerhuse. Læg mærke til, at der under den dårlige isoleringsstandard er regnet med en massiv bjælkeydervæg med en gennemsnitstykkelse på 15 cm. Tabel 5. Konstruktion og U-værdi af bygningsdele i modeller. *I ældre sommerhuse er der regnet med en massiv bjælkevæg med en tykkelse på gns. 15 cm. Bygningsdel Tag Ydervægge Gulv Konstruktion beskrevet indefra Brædder, isolering, asfalttag Brædder, isolering, brædder* Gulvbrædder, isolering, cement Dårlig isoleringsstandard Fra før midten af 70 erne U-værdi [W/m 2 K] Middel isoleringsstandard Fra midten af 70 erne til midten af 90 erne God isoleringsstandard Fra midten af 90 erne til i dag 0,6 0,34 0,18 0,8 0,36 0,24 0,68 0,47 0,28 For vinduer regnes der med enkeltglasrude i det dårligt isolerede sommerhus. Det middelisolerede sommerhus antages at have koblede rammer eller termoruder, mens vinduerne i det nyere sommerhus antages at have lavenergiruder med lavemissionsbelægning og gasfyldning. 18

Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe. Klaus Ellehauge

Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe. Klaus Ellehauge Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe Klaus Ellehauge Energiforbrug i sommerhuse Varmepumper og solvarme i sommerhuse Økonomi af VE anlæg i udlejningssommerhuse Kombinationen af solvarme

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger 1. udgave, 2008 90 80 70 60 50 40 30 20 Dagslys i rum og bygninger Dagslys i rum og bygninger Kjeld Johnsen Jens Christoffersen SBi-anvisning 219 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Sommerhuse En kilde til elbesparelser

Sommerhuse En kilde til elbesparelser SBi 2008:09 Sommerhuse En kilde til elbesparelser Sommerhuse En kilde til elbesparelser Ole Michael Jensen Niels-Ulrik Kofoed Klaus Ellehauge Peter Weldingh SBi 2008:09 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-01919-0088 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 7. april 2006 Ejendommens BBR nr.: 261 020580 001 Byggeår: 1965 Anvendelse: Sommerhus Ejendommens adresse:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hi 051 Esthersvej 34 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. oktober 2012 Til den 19. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Røse Vej 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-398218 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 21 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984088-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hertug Valdemars vej 1A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006185 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

1 Konklusion MEMO. Der er foretaget en vurdering af campinghytters og mobilehomes energiforbrug ved udlejning i vintersæsonen.

1 Konklusion MEMO. Der er foretaget en vurdering af campinghytters og mobilehomes energiforbrug ved udlejning i vintersæsonen. MEMO TITEL DATO 28. februar 2013 Energiforbrug i campinghytter og mobilehomes i vintersæsonen - en vurdering v1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1 BR15 Bygningsreglement 2015 Udsendes primo august Ikrafttræden 1. januar 2016 02-07-2015 1 BR15 Agenda Den byggepolitiske agenda Hvordan er BR15 kommet til verden? Primære ændringer i BR15 Lavenergiklasse

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvej 10 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-017592 Energikonsulent: Leif Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sneslev Sognevej 15 4100 Ringsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. marts 2014 Til den 10. marts 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen. Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy.

ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen. Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy. ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy.dk ELMODEL-bolig Kort om IT Energy Introduktion hvad er ELMODEL-bolig?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere