Strategi Del 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015. Del 2"

Transkript

1 Strategi 2015 Del 2

2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne At øge den borgerstyrede åbningstid i værestederne. Borgere rådgiver borgere At tilbyde de sindslidende borgere eller deres pårørende mulighed for at søge uforpligtende vejledning og rådgivning fra andre borgere, der har erfaringer med sindslidelse og ønsker at dele ud af denne. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Der etableres et center-dialogforum i 2011, hvor borgere, pårørende og ansatte i SCS sammen løbende sætter fokus på og forholder sig til idéudvikling, aktuelle temaer, samarbejde, arrangementer mm. Borgerne inspireres og støttes løbende til i øget grad at holde værestederne åbent uden personalets direkte tilstedeværelse. Værestedernes borgerstyrede åbningstider øges med 5 % hvert år frem til udgangen af Opbygge og vedligeholde en gruppe af borgere med lyst til at bistå andre sindslidende borgere med vejledning og råd om det at have en sindslidelse i løbet af Etablere samarbejde med PsykInfo omkring en åben rådgivning af borgere til borgere og borgere til pårørende senest med udgangen af

3 Mentorkorps At kunne tilbyde centerets borgere mulighed for at få en mentor tilknyttet. Mentoren kan være en person, der enten selv har haft erfaringer med at leve med en sindslidelse eller en person fra lokalområdet med ressourcer, lyst og energi i overskud. I 2011 og 2012 laves oplysnings- og værgekampagner med henblik på at finde og motivere mentorer. Der opbygges to mentorkorps: Ét af borgere, som er kommet sig og ytret ønske om at yde en indsats for andre psykisk udfordrede borgere. Ét med ressourcestærke borgere underfor SCS fra lokalområdet. De to korps er opbygget og uddannet inden Inden 2015 har SCS en borgerstyret mentoruddannelse for interne og eksterne mentorkandidater. Synlighed og Tydelighed Mål Psykiatridag At øge den almene befolknings kendskab til og forståelse for de sindslidende borgeres udfordringer og livssituation. At øge kendskabet til de muligheder der findes for støtte og behandling af sindslidende. At styrke samarbejdet med behandlingspsykiatrien samt de frivillige organisationer. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Der arbejdes for at afholde en psykiatridag i tråd med handicapdagen inden udgangen af Dagen afholdes i samarbejde med behandlings- og distriktspsykiatrien samt relevante frivillige organisationer. 15

4 PR-strategi At oplyse om det at leve med en sindslidelse eller være pårørende til en sindslidende. At øge socialpsykiatriens synlighed i det lokale mediebillede. At nedbryde fordomme og tabuer omkring sindslidelse og mindske stigmatisering af sindslidende medborgere. Hjemmeside v.2.0 At videreudvikle SCS's hjemmeside, så vi i højere grad bliver i stand til at komme i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere. Nedsætte en PR-gruppe med en repræsentant fra CHS, Sind, Bedre Psykiatri, PsykInfo samt personale og borgere fra SCS, som har til opgave at udarbejde en medie- og PR strategi. Etablere et løbende samarbejde med de lokale medier fx Søndagsavisen, Radio Solskin, Korsørposten, TV2-Øst o.lign. mhp. at motivere til at fortælle de gode, afstigmatiserende historier. Der etableres senest i slutningen af 2011 en netværksgruppe, der arbejder på at udvikle en foredragsvirksomhed, hvor borgere får mulighed for at få støtte til at fortælle deres historie. Opstart af udfærdigelse af pjecer i 2011, der enkelt beskriver relevante tilbud i SCS. Disse omdeles på offentlige steder i Slagelse Kommune fx på psykiatrisk afdeling/sygehus, lægehus, biblioteker mv. Sendes evt. også til andre kommuner og samarbejdspartnere. Køre årlige oplysningskampagner med skole- og virksomhedsbesøg, annoncer i lokalaviser, happenings og stande på lokale messer. Kampagnerne skal oplyse om, hvem vi er, og hvad vi kan i SCS. For eksempel om vores faglige ståsted, pædagogisk tilgang, vores vifte af tilbud, de borgerstyrede borgermøder, mentorordninger, pårørende samarbejde, hvordan det er at være ansat i SCS og/eller det, der er aktuelt for målgruppen. Nedsætte en arbejdsgruppe i starten af 2011 med deltagelse af medarbejdere og borgere, der undersøger mulige typer af interaktive platforme. Det kan fx være: Debatforum med mulighed for at stille spørgsmål og sætte aktuelle emner til debat. 16

5 At invitere borgere, pårørende og samarbejdspartnere ind i et åbent og innovativt fællesskab til udvikling af hjemmesiden og evt. andre kommunikative platforme. At arbejde for at tilbyde mulighed for, at borgerne via internettet kan skabe fællesskaber til gensidig udvikling, erfaringsdeling og støtte. Brevkasse, hvor man kan få gode råd og høre andres erfaringer om mere personlige emner. SCS-book, hvor borgere og medarbejdere kan oprette en personlig profil med deres kompetencer og interesser. Chat. Landsindsatsen for Skizofreni At udbrede viden om skizofreni og dens indflydelse på borgere, der er diagnosticeret med skizofreni. Mindske stigmatisering og dæmonisering af skizofrene. Lægge hus/rum til PsykiatriFondens oplysningskampagne om skizofreni inden 2013, hvor vi bl.a. involverer politikere, borgere, erhvervslivet og de lokale medier i en oplysningsog afstigmatiseringskampagne. Fleksibilitet i vores tilbudsvifte Mål telefonlinje At yde telefonisk støtte til sindslidende borgere, der har det svært i aftenog nattetimer for herved at forebygge og minimere akutte indlæggelser. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Invitere Distrikt Slagelse til et samarbejde om etablering en telefonlinje i aften- og nattimerne for sindslidende borgere i Slagelse Kommune med tilknytning til den psykiatriske skadestue i Distrikt Slagelse inden udgangen af Afsøge muligheder i centeret i 2011 for at forankre en sådan telefonlinje i et af vores tilbud. 17

6 Netværksdannelse At sindslidende borgere får opbygget og styrket netværket omkring dem. At sindslidende borgere i højere grad lærer af hinanden og inspirerer hinanden end tidligere. Fleksible arbejdstider At tilgodese borgernes forskelligartede behov for støtte uden for den ordinære arbejdstid. For eksempel er der en del borgere, der går i skole, har arbejde o. lign., som ikke kan modtage støtte mellem kl Psykiatrirådgivere på værestederne At øge psykiatrirådgivernes tilgængelighed for borgerne. Dokumentation At skabe tydelighed om effekten af SCS's indsats for borgernes recovery proces. At styrke det målrettede arbejde, der støtter borgeren i mestring af eget liv. Der er etableret mindst 6 netværksgrupper, som dels kræver visitation jf. SEL 85 og dels er åbne, uvisiterede SEL 104 netværksgrupper inden udgangen af Nedsætte repræsentative arbejdsgrupper, der udarbejder oplæg til fleksibel arbejdsindsats på SEL 85, 99 og evt. 104-området inden udgangen af I løbet af 2012 at afklare med relevante faglige organisationer omkring øget fleksibilitet i organisering og arbejdstid på de nævnte opgaveområder. Opstart af fleksible arbejdstider og -former på tværs af centret i Invitere psykiatrirådgiverne til dialog og samarbejde om, at sindslidende borgere gives mulighed for rådgivning og vejledning af psykiatrirådgiverne i værestederne i definerede tidsrum i Indgå aftale med psykiatrirådgiverne om opstart af løbende aftalt tilstedeværelse i værestederne for rådgivning og vejledning i Nedsætte en arbejdsgruppe i løbet af 2011, bestående af borgere og ansatte, der afklarer og definerer, hvordan effekten af centrets indsats individuelt og fælles bedst måles. At opstarte systematiseret statistisk registrering af effekten af centerets indsats ved starten af

7 Kompetenceprofiler At højne centerets bevidsthed om, hvilke medarbejderkompetencer der er nødvendige/optimale for at støtte borgerne i deres arbejde mod at komme sig. At tydeliggøre, hvilke kompetencer SCS's forskellige medarbejdere besidder. Udarbejde en kortlægning af de kompetencer, der bedst understøtter borgernes recovery-processer i samarbejde med borgerne i Udarbejde en kompetenceudviklingsplan for centeret i Specialisering Mål Arbejdsmarkedscenter At opstarte et arbejdsmarkedscenter, der formidler jobs til sindslidende borgere. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Senest i 3. kvartal 2011 oprettes en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere og borgere samt repræsentanter fra Jobcenteret, der undersøger mulige jobsteder og -typer. Det kan være jobs oprettet internt i SCS, i Slagelse kommune, i en social virksomhed, i frivillige organisationer eller i private erhvervsvirksomheder. I samarbejde med Jobcenteret arbejde for at oprette et netværk af virksomheder, der er velvilligt indstillet overfor at beskæftige sindslidende borgere. Virksomhedernes medarbejdere tilbydes en indføring i, hvad det vil sige at være sindslidende, hvordan de kan støtte dem bedst evt. ved at uddanne interne mentorer eller jobcoaches. 19

8 Arbejdsmodning i værestedsregi At etablere arbejdstilbud organiseret som støttet beskæftigelse i sociale virksomheder eller via jobcoach som job med løntilskud i værestedsregi. Dobbeltdiagnoser At kunne tilbyde mere støttekrævende borgere med dobbeltdiagnoser (sindslidelse og misbrug) et relevant botilbud i Slagelse Kommune. Borgere med udtalt døgnstøttebehov At kunne yde støtte til Slagelseborgere med udtalt døgnstøttebehov. Opsøgende indsats for udsatte borgere At øge indsatsen i forhold til særligt udsatte borgere. Der etableres i 2011 en række netværksgrupper i værestederne, hvoraf minimum én gruppe handler målrettet om modning til arbejdsmarkedet. Vi holder øjnene åbne for muligheder for at starte en eller flere sociale virksomheder, evt. i samarbejde med andre kommunale sektorer, via eksterne puljemidler el. andet. Etablere mindst 5 almene men rummelige boliger v. Østergården til borgere med dobbeltdiagnoser inden midten af Disse pladser tilbydes også til andre kommuner i regionen. Botilbudene i SCS omstilles fra starten af 2011 til at kunne modtage sindslidende Slagelse-borgere med udtalt døgnstøttebehov - også de, der er anbragt i andre kommuner - således, at Slagelse Kommunes udgifter til køb af tilbud i andre kommuner nedbringes med de (jf. udviklingsaftalen) forventede 33 %. Etablere et tværfagligt forum med deltagelse af Misbrugscenteret, Toften og SCS i Formålet er at højne kvaliteten i samarbejdet om den opsøgende indsats for hjemløse borgere. Senest ved udgangen af 1. kvartal 2011 påbegynder Team 99 en ugentlig opsøgende indsats med en suppevogn i forhold til hjemløse i Slagelse Kommune mhp. at etablere kontakt og relation til disse udsatte borgere. 20

9 'Skæve' boliger At fremme boligforhold for de sindslidende borgere, der med deres adfærd adskiller sig fra normalitet. Integration At øge den opsøgende indsats for borgere med anden etnisk baggrund. Der har været afholdt informations- og dialogmøder med boligforeninger og udlejere i Slagelse Kommune. Formålet er at øge såvel naboers som ansatte i boligforeningers viden om de 'skæve' borgeres behov og øge viden om, hvordan de kan tage aktive skridt til at bistå denne gruppe borgeres muligheder for at blive i deres bolig. I 2011 sammen med boligselskaberne og nogle af de skæve borgere at undersøge mulighederne for at etablere boligformer, som borgerne og boligselskaberne finder attraktive. Beskrive et projekt, som kan føre til at disse boliger bliver tilpasset og evt. etableret. Team 99 skaber i 2011 et skønsmæssigt overblik over, hvor stort behovet for socialpsykiatrisk indsats er i forhold til borgere med anden etnisk herkomst. Det kan fx gøres ved at være opsøgende og tilstede på lokaliteter, hvor personer med anden etnisk herkomst færdes, fx i Nordbyen i Slagelse, Motalavej i Korsør, i forskellige dagtilbud, Oasen, på Jobcentret og Sprogskolen. Etablere samarbejde med beboerenhed på Parkvej, Skælskør, som har kontakt til målgruppen. Lave netværksgrupper for borgere med anden etnisk baggrund i 2012, som køres i fællesskab af en borger med anden etnisk herkomst og en medarbejder. Iværksætte kompetenceudviklende tiltag i 2012, der styrker de ansattes kompetencer i forhold til at arbejde med borgere af anden etnisk herkomst. 21

10 Indtægtsdækket virksomhed At tilbyde og sælge vores viden og erfaringer til andre aktører.. både i Slagelse Kommune, i andre kommuner og evt. i private virksomheder. At øge vores økonomiske råderum, ved indtægtsdækket virksomhed i form af kursus-/uddannelsestilbud. Afsøge muligheder for salg af faglig viden og pædagogiske koncepter i Samarbejdsdynamo Mål Frivillige organisationer At øge samarbejdet med frivillige organisationer med tilknytning til Slagelse Kommune. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Være initiativtager til at oprette et kontaktudvalg med deltagelse af repræsentanter fra SCS og de frivillige organisationer. Kontaktudvalget afsøger løbende muligheder for at understøtte hinandens arbejde. Afholdelse af fælles arrangementer for borgere til knyttet SCS og øvrige borgere i Slagelse Kommune inden udgangen af De frivillige organisationer afholder i højere grad deres arrangementer i værestederne og benytter SCS's andre lokaliteter til deres aktiviteter. De frivillige organisationer annoncerer på SCS's hjemmeside løbende. 22

11 Samarbejdsfladen med de frivillige organisationer er styrket og er med til at give borgere, herunder pårørende, et større kendskab til det socialpsykiatriske arbejde i kommunen og til de konkrete socialpsykiatriske tilbud i SCS. Psykiatrisygehus i Slagelse Styrke og udvikle samarbejdet med Region Sjælland ift. etableringen af det nye Psykiatrisygehus. I 2011 og 2012 at tage initiativ til at udvikle samarbejdsflader med Regionens psykiatri og herigennem styrke kendskabet mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri yderligere. Løbende undersøge muligheder for at designe meningsfulde udviklingsprojekter sammen med behandlingspsykiatrien, evt. med eksterne finansiering. 23

12 Lokale mål og initiativer Borgerstøtte Væresteder Lov om Social Service 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Kommunens tre væresteder tilbyder muligheden for, at borgere med psykiske udfordringer kan mødes og danne netværk med ligesindede i et trygt og inspirerende miljø. Borgeren kan ligeledes få kontakt, støtte og vejledning af en fagligt rustet medarbejder. Centerets ansatte arbejder for, at borgerne i så høj grad som muligt integreres i værestedernes drift og udvikling og skaber således mulighed for, at borgerne kan komme sig i et meningsfuldt, udviklende fællesskab. 24

13 Indsatsområde Borgerinddragelse Mål At oprette en foredragsvirksomhed, hvor borgere fortæller om det at have en sindslidelse, til skoler, gymnasium, sygeplejeskolen m.fl. Oplyse om sindslidelser og det at leve med en sindslidelse samt at være pårørende. At øge borgerens, de pårørendes og netværkets viden om og mulighed for at mestre sindslidelsen. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Ultimo 2011 oprettes en netværksgruppe, hvor borgere støtter hinanden i at tage ud og fortælle om deres liv med en sindslidelse. Ved udgangen af 2012 er der afholdt 3 foredrag. Tilbyde psykoeducation for borgere og deres pårørende og netværk. Det kan enten være som kursusrække eller målrettet enkelte borgere/pårørende. Inden udgangen af 2013 har vi etableret den første kursusrække. At borgerne deltager som ligestillede parter i driften af værestedet. At øge medejerskab og ansvarsfølelse samt en større tro på egne muligheder for at komme sig og større. Udvide omfanget af borgeråbent fra Kontakte frivillige organisationer med henblik på et samarbejde om værestedet. Medio Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte At øge borgernes integration i lokalsamfundet. At øge muligheden for at tilgodese de behov, borgene kan have, for støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, aftenskole, mv. udenfor normal arbejdstid. At medarbejderne oplever øget frihed i arbejdstilrettelæggelsen. Øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdstider i værestederne inden udgangen af

14 Indsatsområde Specialisering Mål I øget grad at tilbyde borgere med anden etnisk herkomst støtte i forhold til deres sindslidelser. At bidrage til styrkelsen af borgernes sociale kompetencer og opbygge flere større borgernetværk. At skabe samtale- og netværksgrupper for borgere/pårørende udenfor værestederne for de borgere, der ikke benytter værestederne. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Etablere netværksgrupper for borgere med anden etnisk herkomst inden udgangen af Ansætte personale med anden etnisk herkomst inden udgang af Etablere åbne, uvisiterede netværks- og selvhjælpsgrupper i værestedet fx: ADL, kost og motion, oplæring i arbejdsfunktioner og kreative gruppe inden udgang af Oprette uvisiterede netværksgrupper uden for værestederne. Opstart af 1. gruppe i Indsatsområde Samarbejdsdynamo Øge kendskab til SCS og danne netværk med frivillige organisationer. At drage gensidigt nytte af den vores viden om det socialpsykiatriske arbejdsfelt. Øge borgernes netværk i lokalsamfundet. Oprette et frivilligt korps i SCS af ressourcestærke sindslidende borgere, der ønsker at være med til evt. at støtte andre SCS-borgere og understøtte driften af værestederne. 26

15 Borgerstøtte - Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialpædagogisk støtte fra SCS har til hensigt at hjælpe sindslidende borgere i egen bolig til at fungere bedre i hverdagen, øge livskvalitet og på sigt blive selvhjulpen og leve et tilfredsstillende meningsfuldt liv ved egen kraft. Det er et tilbud, hvor borgeren visiteret får relevant støtte i sin proces med at komme sig og hjælp til at udvide egne handlemuligheder. Denne støtte kan foregå i grupper med andre borgere med tilsvarende behov og/eller i en individuel kontakt med en medarbejder, afhængig af støttebehovets karakter. I begge tilfælde er fokus, at borgeren i samspil med medarbejderen og/eller andre borgere udvikler sine ressourcer og opbygger et netværk. Borgeren kan f.eks. få støtte til selv at klare hverdagens praktiske gøremål, bryde eventuel isolation og til at opbygge/styrke netværk, ligesom borgeren kan få støttende, motiverende samtaler og f.eks. hjælp til at forstå og håndtere offentlige dokumenter og/eller bistand ved møder med offentlige instanser. 27

16 Indsatsområde Borgerinddragelse Mål At sindslidende borgere med overskud i højere grad støtter andre sindslidende borgere, dvs. borger til borger støtte. At øge graden af selvstyring hos borgerne. At borgerne bruger flere af deres kompetencer, hvilket er selvforstærkende og antageligt medfører større livskvalitet og selvværd. Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed At skabe synlighed og øge omverdens viden om borgerstøtte-områdets tilbud i Slagelse Kommune. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Opstarte relevante projekter og støtteforanstaltninger fx: 'Blæksprutter'- handyman opgaver 'Støttende ører'- samtaler Telefonkæde Motionskorps Samkørsel 3 opstartsprojekter gennemført inden udgang af PR netværksgruppe med deltagelse fra alle tilbud i borgerstøtte. Halvdelen af gruppen består af borgere i Indsatsområde Specialisering At nå ud til borgere af anden etnisk herkomst med behov for socialpsykiatrisk støtte. Ansætte personale i borgerstøtte-området med anden etnisk erfaring, som samarbejder med det opsøgende team. 2 etniske medarbejdere er ansat inden Lave netværksgrupper for borgere med anden etnisk baggrund, som køres i fællesskab af en borger med anden etnisk herkomst og en medarbejder. Opstartes i

17 At borgernes sagsbehandling i Jobcenteret bliver mere helhedsorienteret og kontinuerlig bidrage til, at der er forståelse for, hvordan det er at have en psykisk lidelse. At flere borgere kommer i job. At øge muligheden for at danne netværk mellem borgerne med psykiske lidelser. Invitere Jobcenteret til dialog om et evt. samarbejde vedr. øget viden omkring psykiatri hos sagsbehandlerne i Jobcenteret. Forventet opstart i Visiterede netværksgrupper. Uddannelse af tovholdere i feb/mar internt i SCS. Opstart af 1 netværksgruppe april Indsatsområde Samarbejdsdynamo At styrke samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere med henblik på at øge deres forståelse af det at være sindslidende. At styrke samarbejdet med pårørende. At give mulighed for at øge forståelsen for det at have en sindslidelse og at være pårørende. At bidrage til afstigmatisering af sindslidende. I 2011 opstartes en borger-/medarbejdergruppe som er opsøgende på, hvilken måde vi kan målrette den information og det materiale, der skal formidles. Invitere til foredrag/kurser/debat/workshops: Nærmeste samarbejdspartnere i behandlingspsykiatrien. Relevante samarbejdspartnere internt i Slagelse Kommune, fx Myndighedsafdelingen, Pensionsafdelingen, B & U, Jobcenteret, Misbrugscenteret Praktiserende læger. Starte en uforpligtende pårørendesalon med foredragsrække og debatforum. Starter senest i

18 At fastholde og styrke det gode samarbejde blandt de involverede professionelle. At sikre sammenhæng i den ydelse, som borgeren modtager. At øge vidensdeling om medicin og borgeren. Styrke samarbejdet og koblingen med behandlingspsykiatrien (fx C1, distriktspsykiatrien og psykiatere) og involvere kommunens psykiatrirådgivere (Myndighed) yderligere i dette samarbejde. Fast kvartalsmøde etableret medio

19 Ungeindsatsen - Café R Café R (tidligere kaldet Efterværn) er et tilbud for unge med sindslidende og psykosociale problemstillinger i alderen år. I Café R ydes der - ligesom for de mere modne borgere - støtte efter Servicelovens 85, 99 og 104, men teamet har i særlig grad ungdomskulturen medtænkt i indsatsen. Den unge borger er et andet sted i livet end den modne borger. Værdierne hos de unge er anderledes, der også ofte er debuterende i forhold til de psykiske udfordringer. Samtidig er både sproget og tempoet ofte anderledes i ungdomskulturen. Disse forhold kræver en indsats, der er tilpasset de unge, og derfor tilbyder SCS en særskilt ungeindsats. I støtteindsatsen har Café R med mindst mulig indgriben - fokus på at støtte og vejlede de unge til at mestre livet og indgå i sociale fællesskaber på trods af deres psykiske udfordringer. Café R har et åbent uvisiteret cafétilbud med udgangspunkt i netværksskabende aktiviteter, der fungerer som en afgørende platform for både den opsøgende og løbende støtteindsats. Café R yder ligeledes netværksstyrkende støtte til unge i centerets netværksboliger for unge. 31

20 Indsatsområde - Borgerinddragelse Mål Oprette foredragsvirksomhed, hvor borgere fortæller om det at have en sindslidelse - til skoler, gymnasium, sygeplejeskolen mm.. Oplysning om sindslidelser, om det at leve med en sindslidelse og om at være pårørende. At øge borgerens, de pårørendes og netværkets viden om og mulighed for at mestre sindslidelsen. At borgerne deltager som ligestillede parter i driften af værestedet. At øge medejerskab og ansvarsfølelse samt en større tro på egne muligheder for at komme sig. At skabe samtale- og netværksgrupper for borgere/pårørende udenfor værestederne. At understøtte borger til borger - støtte. At øge graden af selvstyring. At borgerne bruger flere af deres kompetencer, hvilket medfører større livskvalitet og selvværd. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Ultimo 2011 oprettes en netværksgruppe, hvor borgere støtter hinanden i at tage ud og fortælle om deres liv med en sindslidelse er der afholdt 3 foredrag. Tilbyde psykoeducation for borgere og deres pårørende og netværk. Det kan enten være som kursusrække eller målrettet enkelte borgere/pårørende. Inden udgangen af 2013 har vi etableret den første kursusrække. Udvide omfanget af borgeråbent fra Kontakte frivillige organisationer med henblik på et samarbejde om værestedet. medio Oprette uvisiterede netværksgrupper. Opstart af 1. gruppe i Opstarte relevante projekter og støtteforanstaltninger fx: 'Blæksprutter' - handyman opgaver 'Støttende ører' samtaler Telefonkæde/ Samkørsel Motionskorps 3 opstartsprojekter gennemført inden udgang af

21 Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed At højne kvaliteten i ydelsen og arbejde for, at den samlede indsats overfor borgeren bliver mere respektfuld og virksom. At øge forståelsen hos kommunale samarbejdspartnere af, hvad det vil sige at have en sindslidelse og, hvordan man møder mennesker med en sindslidelse. Tage ud og fortælle eksterne samarbejdspartnere, hvordan vi tænker om opgaven og handler. At øge forståelsen og accepten af den arbejdsopgave, som der løses vis det opsøgende arbejde ( 99). Og således gøre det mere tydeligt for vores samarbejdspartnere, hvad det opsøgende arbejde ( 99) i Café R går ud på, og hvordan det virker. At det opsøgende arbejde ( 99) arbejdet bliver en integreret del af SCS's samlede indsats. Der er flere borgere og nye samarbejdspartnere, der henvender sig til os. At tydeliggøre overfor vores samarbejdspartnere, i hvilke situationer det er relevant at henvise en borger til 99 støtte således, at de rigtige borgere bliver henvist. Udarbejde skriftligt materiale, der kan understøtte, samarbejdspartnernes beslutning om at kontakte team

22 At arbejdet med uvisiterede borgere bliver en naturlig del af SCS. At skabe synlighed og øge omverdens viden om socialpsykiatrien og dens tilbud i Slagelse Kommune. At skabe synlighed og være tydelig om, hvad det vil sige at være ung og sindslidende ift. relevante kommunale samarbejdsparter.. Generelt at sætte fokus på det at være ung og sindslidende. Besøge socialfaglige uddannelsessteder og fortælle om 99 arbejdet og måden, vi griber arbejdet an. Udarbejde tilbudskatalog, der giver overblik over Café R s tilbud. Etablere en PR-netværksgruppe med deltagelse fra alle tilbud i borgerstøtte. Halvdelen af gruppen består af borgere i At have 100 % flere unge i vores værested/café ved udgangen af Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte At øge borgernes integration i lokalsamfundet. At øge muligheden for at tilgodese de behov, borgerne kan have for støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, aftenskole, mv. udenfor normal arbejdstid. At medarbejderne oplever større frihed i arbejdstilrettelæggelsen. Øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdstider. Indsatsområde - Specialisering At skabe netværk unge imellem. Oprette netværksboliger for visiterede unge. 15 netværksboliger i 3 klynger a 5 boliger besat med udgangen af

23 At nå ud til borgere af anden etnisk herkomst med behov for socialpsykiatrisk støtte. At tilbyde borgere med anden etnisk herkomst støtte ift. deres sindslidelse. At bidrage til styrkelsen af de sociale kompetencer og opbygge et større netværk. At borgernes sagsbehandling i Jobcenteret bliver mere helhedsorienteret. Herunder kontinuerligt at bidrage til en større forståelse for, hvad det vil sige at være sindslidende. At flere borgere kommer i job. At øge muligheden for at danne netværk i mellem borgerne med specifikke lidelser. At sælge den viden, vi har opbygget, til andre kommuner enten via kurser eller konsulenter. At udvikle medarbejdernes kompetencer i at yde en socialpsykiatrisk indsats for borgere med anden etnisk baggrund. Etablere netværksgrupper for borgere med anden etnisk herkomst inden udgangen af Ansætte personale med anden etnisk erfaring inden udgang af Etablere netværks- og selvhjælpsgrupper, der arbejder med fx: ADL, kost og motion, oplæring i arbejdsfunktioner, kreative projekter mm. inden udgangen af I samarbejde med Jobcentret at etablere et sagsbehandlerteam, der har speciel viden indenfor psykiatri, som betjener borgerstøttes borgere på en af borgerstøttens tilbud. Opstart i Etablere visiterede netværksgrupper. Uddannelse af tovholdere i feb/mar internt i SCS. Opstart af én netværksgruppe april Lave tilbudskatalog ultimo Deltage på Videnscenter for Socialpsykiatris kursusrække: Kultur og kontakt. Være opsøgende og nysgerrige om andre kulturer ved enhver kontakt. Ansætte medarbejdere med andre etniske erfaringer. 35

24 At afdække, hvilke behov der er for støtte til borgere med anden etnisk herkomst og deres omfang. Registrering af borgere pågår. Indsatsområde - Samarbejdsdynamo Øge kendskab til SCS og danne netværk med frivillige organisationer. At drage gensidig nytte af vores viden om det socialpsykiatriske arbejdsfelt. Øge borgernes netværk i lokalsamfundet. Oprette eget frivilligt korps af ressourcestærke borgere, der kan være med til at støtte SCS's borgerne og understøtte driften af værestederne. At styrke samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere med henblik på at øge deres forståelse af det at være sindslidende. I 2011 opstartes en borger/medarbejder gruppe, som er opsøgende på, hvilken måde vi kan målrette den information og det materiale, der skal formidles. Invitere til foredrag/kurser/debat/workshops: Nærmeste samarbejdspartnere i behandlingspsykiatrien. B & U, Jobcenteret, Misbrugscenteret og praktiserende læger. 36

25 At styrke samarbejdet med pårørende. At give mulighed for at øge forståelsen for det at have en sindslidelse samt det at være pårørende. At bidrage til en afstigmatisering af, hvad det vil sige at være sindslidende. At fastholde og styrke det gode samarbejde blandt de involverede professionelle. At sikre sammenhæng i den ydelse, som borgeren modtager. At øge vidensdeling om medicin og borgeren. At fortælle med stolthed om det, vi laver i SCS. - Om det, der giver god energi både hos borgere og hos personale. Vi har noget på hjertet i forhold til socialpsykiatri. Og vi mener, det er vigtigt, at andre borgere og personale inden for området får mulighed for at få indblik i, hvad vi har på hjerte. Start en uforpligtende pårørendesalon med foredragsrække og debatforum. Starter senest i Samarbejde med behandlingspsykiatrien (C1, distriktspsykiatrien og psykiater, psykiatrirådgiver). Fast kvartalsmøde etableret medio Borgere/personale tager rundt til samarbejdspartnere og holder foredrag - dels i Slagelse Kommune dels i det ganske land. Fra 2013 bliver vi inviteret og har pres på kalenderen. Invitere andre kommuner på besøg hos SCS og fortælle om: "Hvordan gør vi her i Slagelse?". 37

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave - 2015 Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere