Strategi Del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015. Del 2"

Transkript

1 Strategi 2015 Del 2

2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne At øge den borgerstyrede åbningstid i værestederne. Borgere rådgiver borgere At tilbyde de sindslidende borgere eller deres pårørende mulighed for at søge uforpligtende vejledning og rådgivning fra andre borgere, der har erfaringer med sindslidelse og ønsker at dele ud af denne. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Der etableres et center-dialogforum i 2011, hvor borgere, pårørende og ansatte i SCS sammen løbende sætter fokus på og forholder sig til idéudvikling, aktuelle temaer, samarbejde, arrangementer mm. Borgerne inspireres og støttes løbende til i øget grad at holde værestederne åbent uden personalets direkte tilstedeværelse. Værestedernes borgerstyrede åbningstider øges med 5 % hvert år frem til udgangen af Opbygge og vedligeholde en gruppe af borgere med lyst til at bistå andre sindslidende borgere med vejledning og råd om det at have en sindslidelse i løbet af Etablere samarbejde med PsykInfo omkring en åben rådgivning af borgere til borgere og borgere til pårørende senest med udgangen af

3 Mentorkorps At kunne tilbyde centerets borgere mulighed for at få en mentor tilknyttet. Mentoren kan være en person, der enten selv har haft erfaringer med at leve med en sindslidelse eller en person fra lokalområdet med ressourcer, lyst og energi i overskud. I 2011 og 2012 laves oplysnings- og værgekampagner med henblik på at finde og motivere mentorer. Der opbygges to mentorkorps: Ét af borgere, som er kommet sig og ytret ønske om at yde en indsats for andre psykisk udfordrede borgere. Ét med ressourcestærke borgere underfor SCS fra lokalområdet. De to korps er opbygget og uddannet inden Inden 2015 har SCS en borgerstyret mentoruddannelse for interne og eksterne mentorkandidater. Synlighed og Tydelighed Mål Psykiatridag At øge den almene befolknings kendskab til og forståelse for de sindslidende borgeres udfordringer og livssituation. At øge kendskabet til de muligheder der findes for støtte og behandling af sindslidende. At styrke samarbejdet med behandlingspsykiatrien samt de frivillige organisationer. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Der arbejdes for at afholde en psykiatridag i tråd med handicapdagen inden udgangen af Dagen afholdes i samarbejde med behandlings- og distriktspsykiatrien samt relevante frivillige organisationer. 15

4 PR-strategi At oplyse om det at leve med en sindslidelse eller være pårørende til en sindslidende. At øge socialpsykiatriens synlighed i det lokale mediebillede. At nedbryde fordomme og tabuer omkring sindslidelse og mindske stigmatisering af sindslidende medborgere. Hjemmeside v.2.0 At videreudvikle SCS's hjemmeside, så vi i højere grad bliver i stand til at komme i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere. Nedsætte en PR-gruppe med en repræsentant fra CHS, Sind, Bedre Psykiatri, PsykInfo samt personale og borgere fra SCS, som har til opgave at udarbejde en medie- og PR strategi. Etablere et løbende samarbejde med de lokale medier fx Søndagsavisen, Radio Solskin, Korsørposten, TV2-Øst o.lign. mhp. at motivere til at fortælle de gode, afstigmatiserende historier. Der etableres senest i slutningen af 2011 en netværksgruppe, der arbejder på at udvikle en foredragsvirksomhed, hvor borgere får mulighed for at få støtte til at fortælle deres historie. Opstart af udfærdigelse af pjecer i 2011, der enkelt beskriver relevante tilbud i SCS. Disse omdeles på offentlige steder i Slagelse Kommune fx på psykiatrisk afdeling/sygehus, lægehus, biblioteker mv. Sendes evt. også til andre kommuner og samarbejdspartnere. Køre årlige oplysningskampagner med skole- og virksomhedsbesøg, annoncer i lokalaviser, happenings og stande på lokale messer. Kampagnerne skal oplyse om, hvem vi er, og hvad vi kan i SCS. For eksempel om vores faglige ståsted, pædagogisk tilgang, vores vifte af tilbud, de borgerstyrede borgermøder, mentorordninger, pårørende samarbejde, hvordan det er at være ansat i SCS og/eller det, der er aktuelt for målgruppen. Nedsætte en arbejdsgruppe i starten af 2011 med deltagelse af medarbejdere og borgere, der undersøger mulige typer af interaktive platforme. Det kan fx være: Debatforum med mulighed for at stille spørgsmål og sætte aktuelle emner til debat. 16

5 At invitere borgere, pårørende og samarbejdspartnere ind i et åbent og innovativt fællesskab til udvikling af hjemmesiden og evt. andre kommunikative platforme. At arbejde for at tilbyde mulighed for, at borgerne via internettet kan skabe fællesskaber til gensidig udvikling, erfaringsdeling og støtte. Brevkasse, hvor man kan få gode råd og høre andres erfaringer om mere personlige emner. SCS-book, hvor borgere og medarbejdere kan oprette en personlig profil med deres kompetencer og interesser. Chat. Landsindsatsen for Skizofreni At udbrede viden om skizofreni og dens indflydelse på borgere, der er diagnosticeret med skizofreni. Mindske stigmatisering og dæmonisering af skizofrene. Lægge hus/rum til PsykiatriFondens oplysningskampagne om skizofreni inden 2013, hvor vi bl.a. involverer politikere, borgere, erhvervslivet og de lokale medier i en oplysningsog afstigmatiseringskampagne. Fleksibilitet i vores tilbudsvifte Mål telefonlinje At yde telefonisk støtte til sindslidende borgere, der har det svært i aftenog nattetimer for herved at forebygge og minimere akutte indlæggelser. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Invitere Distrikt Slagelse til et samarbejde om etablering en telefonlinje i aften- og nattimerne for sindslidende borgere i Slagelse Kommune med tilknytning til den psykiatriske skadestue i Distrikt Slagelse inden udgangen af Afsøge muligheder i centeret i 2011 for at forankre en sådan telefonlinje i et af vores tilbud. 17

6 Netværksdannelse At sindslidende borgere får opbygget og styrket netværket omkring dem. At sindslidende borgere i højere grad lærer af hinanden og inspirerer hinanden end tidligere. Fleksible arbejdstider At tilgodese borgernes forskelligartede behov for støtte uden for den ordinære arbejdstid. For eksempel er der en del borgere, der går i skole, har arbejde o. lign., som ikke kan modtage støtte mellem kl Psykiatrirådgivere på værestederne At øge psykiatrirådgivernes tilgængelighed for borgerne. Dokumentation At skabe tydelighed om effekten af SCS's indsats for borgernes recovery proces. At styrke det målrettede arbejde, der støtter borgeren i mestring af eget liv. Der er etableret mindst 6 netværksgrupper, som dels kræver visitation jf. SEL 85 og dels er åbne, uvisiterede SEL 104 netværksgrupper inden udgangen af Nedsætte repræsentative arbejdsgrupper, der udarbejder oplæg til fleksibel arbejdsindsats på SEL 85, 99 og evt. 104-området inden udgangen af I løbet af 2012 at afklare med relevante faglige organisationer omkring øget fleksibilitet i organisering og arbejdstid på de nævnte opgaveområder. Opstart af fleksible arbejdstider og -former på tværs af centret i Invitere psykiatrirådgiverne til dialog og samarbejde om, at sindslidende borgere gives mulighed for rådgivning og vejledning af psykiatrirådgiverne i værestederne i definerede tidsrum i Indgå aftale med psykiatrirådgiverne om opstart af løbende aftalt tilstedeværelse i værestederne for rådgivning og vejledning i Nedsætte en arbejdsgruppe i løbet af 2011, bestående af borgere og ansatte, der afklarer og definerer, hvordan effekten af centrets indsats individuelt og fælles bedst måles. At opstarte systematiseret statistisk registrering af effekten af centerets indsats ved starten af

7 Kompetenceprofiler At højne centerets bevidsthed om, hvilke medarbejderkompetencer der er nødvendige/optimale for at støtte borgerne i deres arbejde mod at komme sig. At tydeliggøre, hvilke kompetencer SCS's forskellige medarbejdere besidder. Udarbejde en kortlægning af de kompetencer, der bedst understøtter borgernes recovery-processer i samarbejde med borgerne i Udarbejde en kompetenceudviklingsplan for centeret i Specialisering Mål Arbejdsmarkedscenter At opstarte et arbejdsmarkedscenter, der formidler jobs til sindslidende borgere. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Senest i 3. kvartal 2011 oprettes en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere og borgere samt repræsentanter fra Jobcenteret, der undersøger mulige jobsteder og -typer. Det kan være jobs oprettet internt i SCS, i Slagelse kommune, i en social virksomhed, i frivillige organisationer eller i private erhvervsvirksomheder. I samarbejde med Jobcenteret arbejde for at oprette et netværk af virksomheder, der er velvilligt indstillet overfor at beskæftige sindslidende borgere. Virksomhedernes medarbejdere tilbydes en indføring i, hvad det vil sige at være sindslidende, hvordan de kan støtte dem bedst evt. ved at uddanne interne mentorer eller jobcoaches. 19

8 Arbejdsmodning i værestedsregi At etablere arbejdstilbud organiseret som støttet beskæftigelse i sociale virksomheder eller via jobcoach som job med løntilskud i værestedsregi. Dobbeltdiagnoser At kunne tilbyde mere støttekrævende borgere med dobbeltdiagnoser (sindslidelse og misbrug) et relevant botilbud i Slagelse Kommune. Borgere med udtalt døgnstøttebehov At kunne yde støtte til Slagelseborgere med udtalt døgnstøttebehov. Opsøgende indsats for udsatte borgere At øge indsatsen i forhold til særligt udsatte borgere. Der etableres i 2011 en række netværksgrupper i værestederne, hvoraf minimum én gruppe handler målrettet om modning til arbejdsmarkedet. Vi holder øjnene åbne for muligheder for at starte en eller flere sociale virksomheder, evt. i samarbejde med andre kommunale sektorer, via eksterne puljemidler el. andet. Etablere mindst 5 almene men rummelige boliger v. Østergården til borgere med dobbeltdiagnoser inden midten af Disse pladser tilbydes også til andre kommuner i regionen. Botilbudene i SCS omstilles fra starten af 2011 til at kunne modtage sindslidende Slagelse-borgere med udtalt døgnstøttebehov - også de, der er anbragt i andre kommuner - således, at Slagelse Kommunes udgifter til køb af tilbud i andre kommuner nedbringes med de (jf. udviklingsaftalen) forventede 33 %. Etablere et tværfagligt forum med deltagelse af Misbrugscenteret, Toften og SCS i Formålet er at højne kvaliteten i samarbejdet om den opsøgende indsats for hjemløse borgere. Senest ved udgangen af 1. kvartal 2011 påbegynder Team 99 en ugentlig opsøgende indsats med en suppevogn i forhold til hjemløse i Slagelse Kommune mhp. at etablere kontakt og relation til disse udsatte borgere. 20

9 'Skæve' boliger At fremme boligforhold for de sindslidende borgere, der med deres adfærd adskiller sig fra normalitet. Integration At øge den opsøgende indsats for borgere med anden etnisk baggrund. Der har været afholdt informations- og dialogmøder med boligforeninger og udlejere i Slagelse Kommune. Formålet er at øge såvel naboers som ansatte i boligforeningers viden om de 'skæve' borgeres behov og øge viden om, hvordan de kan tage aktive skridt til at bistå denne gruppe borgeres muligheder for at blive i deres bolig. I 2011 sammen med boligselskaberne og nogle af de skæve borgere at undersøge mulighederne for at etablere boligformer, som borgerne og boligselskaberne finder attraktive. Beskrive et projekt, som kan føre til at disse boliger bliver tilpasset og evt. etableret. Team 99 skaber i 2011 et skønsmæssigt overblik over, hvor stort behovet for socialpsykiatrisk indsats er i forhold til borgere med anden etnisk herkomst. Det kan fx gøres ved at være opsøgende og tilstede på lokaliteter, hvor personer med anden etnisk herkomst færdes, fx i Nordbyen i Slagelse, Motalavej i Korsør, i forskellige dagtilbud, Oasen, på Jobcentret og Sprogskolen. Etablere samarbejde med beboerenhed på Parkvej, Skælskør, som har kontakt til målgruppen. Lave netværksgrupper for borgere med anden etnisk baggrund i 2012, som køres i fællesskab af en borger med anden etnisk herkomst og en medarbejder. Iværksætte kompetenceudviklende tiltag i 2012, der styrker de ansattes kompetencer i forhold til at arbejde med borgere af anden etnisk herkomst. 21

10 Indtægtsdækket virksomhed At tilbyde og sælge vores viden og erfaringer til andre aktører.. både i Slagelse Kommune, i andre kommuner og evt. i private virksomheder. At øge vores økonomiske råderum, ved indtægtsdækket virksomhed i form af kursus-/uddannelsestilbud. Afsøge muligheder for salg af faglig viden og pædagogiske koncepter i Samarbejdsdynamo Mål Frivillige organisationer At øge samarbejdet med frivillige organisationer med tilknytning til Slagelse Kommune. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Være initiativtager til at oprette et kontaktudvalg med deltagelse af repræsentanter fra SCS og de frivillige organisationer. Kontaktudvalget afsøger løbende muligheder for at understøtte hinandens arbejde. Afholdelse af fælles arrangementer for borgere til knyttet SCS og øvrige borgere i Slagelse Kommune inden udgangen af De frivillige organisationer afholder i højere grad deres arrangementer i værestederne og benytter SCS's andre lokaliteter til deres aktiviteter. De frivillige organisationer annoncerer på SCS's hjemmeside løbende. 22

11 Samarbejdsfladen med de frivillige organisationer er styrket og er med til at give borgere, herunder pårørende, et større kendskab til det socialpsykiatriske arbejde i kommunen og til de konkrete socialpsykiatriske tilbud i SCS. Psykiatrisygehus i Slagelse Styrke og udvikle samarbejdet med Region Sjælland ift. etableringen af det nye Psykiatrisygehus. I 2011 og 2012 at tage initiativ til at udvikle samarbejdsflader med Regionens psykiatri og herigennem styrke kendskabet mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri yderligere. Løbende undersøge muligheder for at designe meningsfulde udviklingsprojekter sammen med behandlingspsykiatrien, evt. med eksterne finansiering. 23

12 Lokale mål og initiativer Borgerstøtte Væresteder Lov om Social Service 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Kommunens tre væresteder tilbyder muligheden for, at borgere med psykiske udfordringer kan mødes og danne netværk med ligesindede i et trygt og inspirerende miljø. Borgeren kan ligeledes få kontakt, støtte og vejledning af en fagligt rustet medarbejder. Centerets ansatte arbejder for, at borgerne i så høj grad som muligt integreres i værestedernes drift og udvikling og skaber således mulighed for, at borgerne kan komme sig i et meningsfuldt, udviklende fællesskab. 24

13 Indsatsområde Borgerinddragelse Mål At oprette en foredragsvirksomhed, hvor borgere fortæller om det at have en sindslidelse, til skoler, gymnasium, sygeplejeskolen m.fl. Oplyse om sindslidelser og det at leve med en sindslidelse samt at være pårørende. At øge borgerens, de pårørendes og netværkets viden om og mulighed for at mestre sindslidelsen. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Ultimo 2011 oprettes en netværksgruppe, hvor borgere støtter hinanden i at tage ud og fortælle om deres liv med en sindslidelse. Ved udgangen af 2012 er der afholdt 3 foredrag. Tilbyde psykoeducation for borgere og deres pårørende og netværk. Det kan enten være som kursusrække eller målrettet enkelte borgere/pårørende. Inden udgangen af 2013 har vi etableret den første kursusrække. At borgerne deltager som ligestillede parter i driften af værestedet. At øge medejerskab og ansvarsfølelse samt en større tro på egne muligheder for at komme sig og større. Udvide omfanget af borgeråbent fra Kontakte frivillige organisationer med henblik på et samarbejde om værestedet. Medio Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte At øge borgernes integration i lokalsamfundet. At øge muligheden for at tilgodese de behov, borgene kan have, for støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, aftenskole, mv. udenfor normal arbejdstid. At medarbejderne oplever øget frihed i arbejdstilrettelæggelsen. Øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdstider i værestederne inden udgangen af

14 Indsatsområde Specialisering Mål I øget grad at tilbyde borgere med anden etnisk herkomst støtte i forhold til deres sindslidelser. At bidrage til styrkelsen af borgernes sociale kompetencer og opbygge flere større borgernetværk. At skabe samtale- og netværksgrupper for borgere/pårørende udenfor værestederne for de borgere, der ikke benytter værestederne. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Etablere netværksgrupper for borgere med anden etnisk herkomst inden udgangen af Ansætte personale med anden etnisk herkomst inden udgang af Etablere åbne, uvisiterede netværks- og selvhjælpsgrupper i værestedet fx: ADL, kost og motion, oplæring i arbejdsfunktioner og kreative gruppe inden udgang af Oprette uvisiterede netværksgrupper uden for værestederne. Opstart af 1. gruppe i Indsatsområde Samarbejdsdynamo Øge kendskab til SCS og danne netværk med frivillige organisationer. At drage gensidigt nytte af den vores viden om det socialpsykiatriske arbejdsfelt. Øge borgernes netværk i lokalsamfundet. Oprette et frivilligt korps i SCS af ressourcestærke sindslidende borgere, der ønsker at være med til evt. at støtte andre SCS-borgere og understøtte driften af værestederne. 26

15 Borgerstøtte - Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialpædagogisk støtte fra SCS har til hensigt at hjælpe sindslidende borgere i egen bolig til at fungere bedre i hverdagen, øge livskvalitet og på sigt blive selvhjulpen og leve et tilfredsstillende meningsfuldt liv ved egen kraft. Det er et tilbud, hvor borgeren visiteret får relevant støtte i sin proces med at komme sig og hjælp til at udvide egne handlemuligheder. Denne støtte kan foregå i grupper med andre borgere med tilsvarende behov og/eller i en individuel kontakt med en medarbejder, afhængig af støttebehovets karakter. I begge tilfælde er fokus, at borgeren i samspil med medarbejderen og/eller andre borgere udvikler sine ressourcer og opbygger et netværk. Borgeren kan f.eks. få støtte til selv at klare hverdagens praktiske gøremål, bryde eventuel isolation og til at opbygge/styrke netværk, ligesom borgeren kan få støttende, motiverende samtaler og f.eks. hjælp til at forstå og håndtere offentlige dokumenter og/eller bistand ved møder med offentlige instanser. 27

16 Indsatsområde Borgerinddragelse Mål At sindslidende borgere med overskud i højere grad støtter andre sindslidende borgere, dvs. borger til borger støtte. At øge graden af selvstyring hos borgerne. At borgerne bruger flere af deres kompetencer, hvilket er selvforstærkende og antageligt medfører større livskvalitet og selvværd. Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed At skabe synlighed og øge omverdens viden om borgerstøtte-områdets tilbud i Slagelse Kommune. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Opstarte relevante projekter og støtteforanstaltninger fx: 'Blæksprutter'- handyman opgaver 'Støttende ører'- samtaler Telefonkæde Motionskorps Samkørsel 3 opstartsprojekter gennemført inden udgang af PR netværksgruppe med deltagelse fra alle tilbud i borgerstøtte. Halvdelen af gruppen består af borgere i Indsatsområde Specialisering At nå ud til borgere af anden etnisk herkomst med behov for socialpsykiatrisk støtte. Ansætte personale i borgerstøtte-området med anden etnisk erfaring, som samarbejder med det opsøgende team. 2 etniske medarbejdere er ansat inden Lave netværksgrupper for borgere med anden etnisk baggrund, som køres i fællesskab af en borger med anden etnisk herkomst og en medarbejder. Opstartes i

17 At borgernes sagsbehandling i Jobcenteret bliver mere helhedsorienteret og kontinuerlig bidrage til, at der er forståelse for, hvordan det er at have en psykisk lidelse. At flere borgere kommer i job. At øge muligheden for at danne netværk mellem borgerne med psykiske lidelser. Invitere Jobcenteret til dialog om et evt. samarbejde vedr. øget viden omkring psykiatri hos sagsbehandlerne i Jobcenteret. Forventet opstart i Visiterede netværksgrupper. Uddannelse af tovholdere i feb/mar internt i SCS. Opstart af 1 netværksgruppe april Indsatsområde Samarbejdsdynamo At styrke samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere med henblik på at øge deres forståelse af det at være sindslidende. At styrke samarbejdet med pårørende. At give mulighed for at øge forståelsen for det at have en sindslidelse og at være pårørende. At bidrage til afstigmatisering af sindslidende. I 2011 opstartes en borger-/medarbejdergruppe som er opsøgende på, hvilken måde vi kan målrette den information og det materiale, der skal formidles. Invitere til foredrag/kurser/debat/workshops: Nærmeste samarbejdspartnere i behandlingspsykiatrien. Relevante samarbejdspartnere internt i Slagelse Kommune, fx Myndighedsafdelingen, Pensionsafdelingen, B & U, Jobcenteret, Misbrugscenteret Praktiserende læger. Starte en uforpligtende pårørendesalon med foredragsrække og debatforum. Starter senest i

18 At fastholde og styrke det gode samarbejde blandt de involverede professionelle. At sikre sammenhæng i den ydelse, som borgeren modtager. At øge vidensdeling om medicin og borgeren. Styrke samarbejdet og koblingen med behandlingspsykiatrien (fx C1, distriktspsykiatrien og psykiatere) og involvere kommunens psykiatrirådgivere (Myndighed) yderligere i dette samarbejde. Fast kvartalsmøde etableret medio

19 Ungeindsatsen - Café R Café R (tidligere kaldet Efterværn) er et tilbud for unge med sindslidende og psykosociale problemstillinger i alderen år. I Café R ydes der - ligesom for de mere modne borgere - støtte efter Servicelovens 85, 99 og 104, men teamet har i særlig grad ungdomskulturen medtænkt i indsatsen. Den unge borger er et andet sted i livet end den modne borger. Værdierne hos de unge er anderledes, der også ofte er debuterende i forhold til de psykiske udfordringer. Samtidig er både sproget og tempoet ofte anderledes i ungdomskulturen. Disse forhold kræver en indsats, der er tilpasset de unge, og derfor tilbyder SCS en særskilt ungeindsats. I støtteindsatsen har Café R med mindst mulig indgriben - fokus på at støtte og vejlede de unge til at mestre livet og indgå i sociale fællesskaber på trods af deres psykiske udfordringer. Café R har et åbent uvisiteret cafétilbud med udgangspunkt i netværksskabende aktiviteter, der fungerer som en afgørende platform for både den opsøgende og løbende støtteindsats. Café R yder ligeledes netværksstyrkende støtte til unge i centerets netværksboliger for unge. 31

20 Indsatsområde - Borgerinddragelse Mål Oprette foredragsvirksomhed, hvor borgere fortæller om det at have en sindslidelse - til skoler, gymnasium, sygeplejeskolen mm.. Oplysning om sindslidelser, om det at leve med en sindslidelse og om at være pårørende. At øge borgerens, de pårørendes og netværkets viden om og mulighed for at mestre sindslidelsen. At borgerne deltager som ligestillede parter i driften af værestedet. At øge medejerskab og ansvarsfølelse samt en større tro på egne muligheder for at komme sig. At skabe samtale- og netværksgrupper for borgere/pårørende udenfor værestederne. At understøtte borger til borger - støtte. At øge graden af selvstyring. At borgerne bruger flere af deres kompetencer, hvilket medfører større livskvalitet og selvværd. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Ultimo 2011 oprettes en netværksgruppe, hvor borgere støtter hinanden i at tage ud og fortælle om deres liv med en sindslidelse er der afholdt 3 foredrag. Tilbyde psykoeducation for borgere og deres pårørende og netværk. Det kan enten være som kursusrække eller målrettet enkelte borgere/pårørende. Inden udgangen af 2013 har vi etableret den første kursusrække. Udvide omfanget af borgeråbent fra Kontakte frivillige organisationer med henblik på et samarbejde om værestedet. medio Oprette uvisiterede netværksgrupper. Opstart af 1. gruppe i Opstarte relevante projekter og støtteforanstaltninger fx: 'Blæksprutter' - handyman opgaver 'Støttende ører' samtaler Telefonkæde/ Samkørsel Motionskorps 3 opstartsprojekter gennemført inden udgang af

21 Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed At højne kvaliteten i ydelsen og arbejde for, at den samlede indsats overfor borgeren bliver mere respektfuld og virksom. At øge forståelsen hos kommunale samarbejdspartnere af, hvad det vil sige at have en sindslidelse og, hvordan man møder mennesker med en sindslidelse. Tage ud og fortælle eksterne samarbejdspartnere, hvordan vi tænker om opgaven og handler. At øge forståelsen og accepten af den arbejdsopgave, som der løses vis det opsøgende arbejde ( 99). Og således gøre det mere tydeligt for vores samarbejdspartnere, hvad det opsøgende arbejde ( 99) i Café R går ud på, og hvordan det virker. At det opsøgende arbejde ( 99) arbejdet bliver en integreret del af SCS's samlede indsats. Der er flere borgere og nye samarbejdspartnere, der henvender sig til os. At tydeliggøre overfor vores samarbejdspartnere, i hvilke situationer det er relevant at henvise en borger til 99 støtte således, at de rigtige borgere bliver henvist. Udarbejde skriftligt materiale, der kan understøtte, samarbejdspartnernes beslutning om at kontakte team

22 At arbejdet med uvisiterede borgere bliver en naturlig del af SCS. At skabe synlighed og øge omverdens viden om socialpsykiatrien og dens tilbud i Slagelse Kommune. At skabe synlighed og være tydelig om, hvad det vil sige at være ung og sindslidende ift. relevante kommunale samarbejdsparter.. Generelt at sætte fokus på det at være ung og sindslidende. Besøge socialfaglige uddannelsessteder og fortælle om 99 arbejdet og måden, vi griber arbejdet an. Udarbejde tilbudskatalog, der giver overblik over Café R s tilbud. Etablere en PR-netværksgruppe med deltagelse fra alle tilbud i borgerstøtte. Halvdelen af gruppen består af borgere i At have 100 % flere unge i vores værested/café ved udgangen af Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte At øge borgernes integration i lokalsamfundet. At øge muligheden for at tilgodese de behov, borgerne kan have for støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, aftenskole, mv. udenfor normal arbejdstid. At medarbejderne oplever større frihed i arbejdstilrettelæggelsen. Øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdstider. Indsatsområde - Specialisering At skabe netværk unge imellem. Oprette netværksboliger for visiterede unge. 15 netværksboliger i 3 klynger a 5 boliger besat med udgangen af

23 At nå ud til borgere af anden etnisk herkomst med behov for socialpsykiatrisk støtte. At tilbyde borgere med anden etnisk herkomst støtte ift. deres sindslidelse. At bidrage til styrkelsen af de sociale kompetencer og opbygge et større netværk. At borgernes sagsbehandling i Jobcenteret bliver mere helhedsorienteret. Herunder kontinuerligt at bidrage til en større forståelse for, hvad det vil sige at være sindslidende. At flere borgere kommer i job. At øge muligheden for at danne netværk i mellem borgerne med specifikke lidelser. At sælge den viden, vi har opbygget, til andre kommuner enten via kurser eller konsulenter. At udvikle medarbejdernes kompetencer i at yde en socialpsykiatrisk indsats for borgere med anden etnisk baggrund. Etablere netværksgrupper for borgere med anden etnisk herkomst inden udgangen af Ansætte personale med anden etnisk erfaring inden udgang af Etablere netværks- og selvhjælpsgrupper, der arbejder med fx: ADL, kost og motion, oplæring i arbejdsfunktioner, kreative projekter mm. inden udgangen af I samarbejde med Jobcentret at etablere et sagsbehandlerteam, der har speciel viden indenfor psykiatri, som betjener borgerstøttes borgere på en af borgerstøttens tilbud. Opstart i Etablere visiterede netværksgrupper. Uddannelse af tovholdere i feb/mar internt i SCS. Opstart af én netværksgruppe april Lave tilbudskatalog ultimo Deltage på Videnscenter for Socialpsykiatris kursusrække: Kultur og kontakt. Være opsøgende og nysgerrige om andre kulturer ved enhver kontakt. Ansætte medarbejdere med andre etniske erfaringer. 35

24 At afdække, hvilke behov der er for støtte til borgere med anden etnisk herkomst og deres omfang. Registrering af borgere pågår. Indsatsområde - Samarbejdsdynamo Øge kendskab til SCS og danne netværk med frivillige organisationer. At drage gensidig nytte af vores viden om det socialpsykiatriske arbejdsfelt. Øge borgernes netværk i lokalsamfundet. Oprette eget frivilligt korps af ressourcestærke borgere, der kan være med til at støtte SCS's borgerne og understøtte driften af værestederne. At styrke samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere med henblik på at øge deres forståelse af det at være sindslidende. I 2011 opstartes en borger/medarbejder gruppe, som er opsøgende på, hvilken måde vi kan målrette den information og det materiale, der skal formidles. Invitere til foredrag/kurser/debat/workshops: Nærmeste samarbejdspartnere i behandlingspsykiatrien. B & U, Jobcenteret, Misbrugscenteret og praktiserende læger. 36

25 At styrke samarbejdet med pårørende. At give mulighed for at øge forståelsen for det at have en sindslidelse samt det at være pårørende. At bidrage til en afstigmatisering af, hvad det vil sige at være sindslidende. At fastholde og styrke det gode samarbejde blandt de involverede professionelle. At sikre sammenhæng i den ydelse, som borgeren modtager. At øge vidensdeling om medicin og borgeren. At fortælle med stolthed om det, vi laver i SCS. - Om det, der giver god energi både hos borgere og hos personale. Vi har noget på hjertet i forhold til socialpsykiatri. Og vi mener, det er vigtigt, at andre borgere og personale inden for området får mulighed for at få indblik i, hvad vi har på hjerte. Start en uforpligtende pårørendesalon med foredragsrække og debatforum. Starter senest i Samarbejde med behandlingspsykiatrien (C1, distriktspsykiatrien og psykiater, psykiatrirådgiver). Fast kvartalsmøde etableret medio Borgere/personale tager rundt til samarbejdspartnere og holder foredrag - dels i Slagelse Kommune dels i det ganske land. Fra 2013 bliver vi inviteret og har pres på kalenderen. Invitere andre kommuner på besøg hos SCS og fortælle om: "Hvordan gør vi her i Slagelse?". 37

Oktober Center for Handicap, Socialpsykiatri & Misbrug. >>> Sindslidendepolitik

Oktober Center for Handicap, Socialpsykiatri & Misbrug. >>> Sindslidendepolitik Oktober 2010 Center for Handicap, Socialpsykiatri & Misbrug >>> Sindslidendepolitik Politik og Udviklingsplan for Slagelse Kommunes Socialpsykiatriske indsats 2010-2014 >>> Forord Det er med glæde, at

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 05-11-2015 Hvilke indsatser og indhold skal der være i bydelen, så tilbuddene i højere grad

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Socialpsykiatrien i Slagelse Kommune

Socialpsykiatrien i Slagelse Kommune Socialpsykiatrien i Slagelse Kommune Præsentation af de socialpsykiatriske tilbud, indsatser og værdier v./ Eddie Göttsch, Centerleder 26. september 2012 Hvad har jeg på programmet? 1. Hvad er socialpsykiatri?

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bostøtten Kompas. Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bostøtten Kompas. Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Tilbuddet er rettet til mennesker med dobbeltdiagnose (sindslidelser og et stof-/medicin- og/eller alkoholmisbrug) i alderen 18-65

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere