Strategi Del 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015. Del 2"

Transkript

1 Strategi 2015 Del 2

2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne At øge den borgerstyrede åbningstid i værestederne. Borgere rådgiver borgere At tilbyde de sindslidende borgere eller deres pårørende mulighed for at søge uforpligtende vejledning og rådgivning fra andre borgere, der har erfaringer med sindslidelse og ønsker at dele ud af denne. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Der etableres et center-dialogforum i 2011, hvor borgere, pårørende og ansatte i SCS sammen løbende sætter fokus på og forholder sig til idéudvikling, aktuelle temaer, samarbejde, arrangementer mm. Borgerne inspireres og støttes løbende til i øget grad at holde værestederne åbent uden personalets direkte tilstedeværelse. Værestedernes borgerstyrede åbningstider øges med 5 % hvert år frem til udgangen af Opbygge og vedligeholde en gruppe af borgere med lyst til at bistå andre sindslidende borgere med vejledning og råd om det at have en sindslidelse i løbet af Etablere samarbejde med PsykInfo omkring en åben rådgivning af borgere til borgere og borgere til pårørende senest med udgangen af

3 Mentorkorps At kunne tilbyde centerets borgere mulighed for at få en mentor tilknyttet. Mentoren kan være en person, der enten selv har haft erfaringer med at leve med en sindslidelse eller en person fra lokalområdet med ressourcer, lyst og energi i overskud. I 2011 og 2012 laves oplysnings- og værgekampagner med henblik på at finde og motivere mentorer. Der opbygges to mentorkorps: Ét af borgere, som er kommet sig og ytret ønske om at yde en indsats for andre psykisk udfordrede borgere. Ét med ressourcestærke borgere underfor SCS fra lokalområdet. De to korps er opbygget og uddannet inden Inden 2015 har SCS en borgerstyret mentoruddannelse for interne og eksterne mentorkandidater. Synlighed og Tydelighed Mål Psykiatridag At øge den almene befolknings kendskab til og forståelse for de sindslidende borgeres udfordringer og livssituation. At øge kendskabet til de muligheder der findes for støtte og behandling af sindslidende. At styrke samarbejdet med behandlingspsykiatrien samt de frivillige organisationer. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Der arbejdes for at afholde en psykiatridag i tråd med handicapdagen inden udgangen af Dagen afholdes i samarbejde med behandlings- og distriktspsykiatrien samt relevante frivillige organisationer. 15

4 PR-strategi At oplyse om det at leve med en sindslidelse eller være pårørende til en sindslidende. At øge socialpsykiatriens synlighed i det lokale mediebillede. At nedbryde fordomme og tabuer omkring sindslidelse og mindske stigmatisering af sindslidende medborgere. Hjemmeside v.2.0 At videreudvikle SCS's hjemmeside, så vi i højere grad bliver i stand til at komme i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere. Nedsætte en PR-gruppe med en repræsentant fra CHS, Sind, Bedre Psykiatri, PsykInfo samt personale og borgere fra SCS, som har til opgave at udarbejde en medie- og PR strategi. Etablere et løbende samarbejde med de lokale medier fx Søndagsavisen, Radio Solskin, Korsørposten, TV2-Øst o.lign. mhp. at motivere til at fortælle de gode, afstigmatiserende historier. Der etableres senest i slutningen af 2011 en netværksgruppe, der arbejder på at udvikle en foredragsvirksomhed, hvor borgere får mulighed for at få støtte til at fortælle deres historie. Opstart af udfærdigelse af pjecer i 2011, der enkelt beskriver relevante tilbud i SCS. Disse omdeles på offentlige steder i Slagelse Kommune fx på psykiatrisk afdeling/sygehus, lægehus, biblioteker mv. Sendes evt. også til andre kommuner og samarbejdspartnere. Køre årlige oplysningskampagner med skole- og virksomhedsbesøg, annoncer i lokalaviser, happenings og stande på lokale messer. Kampagnerne skal oplyse om, hvem vi er, og hvad vi kan i SCS. For eksempel om vores faglige ståsted, pædagogisk tilgang, vores vifte af tilbud, de borgerstyrede borgermøder, mentorordninger, pårørende samarbejde, hvordan det er at være ansat i SCS og/eller det, der er aktuelt for målgruppen. Nedsætte en arbejdsgruppe i starten af 2011 med deltagelse af medarbejdere og borgere, der undersøger mulige typer af interaktive platforme. Det kan fx være: Debatforum med mulighed for at stille spørgsmål og sætte aktuelle emner til debat. 16

5 At invitere borgere, pårørende og samarbejdspartnere ind i et åbent og innovativt fællesskab til udvikling af hjemmesiden og evt. andre kommunikative platforme. At arbejde for at tilbyde mulighed for, at borgerne via internettet kan skabe fællesskaber til gensidig udvikling, erfaringsdeling og støtte. Brevkasse, hvor man kan få gode råd og høre andres erfaringer om mere personlige emner. SCS-book, hvor borgere og medarbejdere kan oprette en personlig profil med deres kompetencer og interesser. Chat. Landsindsatsen for Skizofreni At udbrede viden om skizofreni og dens indflydelse på borgere, der er diagnosticeret med skizofreni. Mindske stigmatisering og dæmonisering af skizofrene. Lægge hus/rum til PsykiatriFondens oplysningskampagne om skizofreni inden 2013, hvor vi bl.a. involverer politikere, borgere, erhvervslivet og de lokale medier i en oplysningsog afstigmatiseringskampagne. Fleksibilitet i vores tilbudsvifte Mål telefonlinje At yde telefonisk støtte til sindslidende borgere, der har det svært i aftenog nattetimer for herved at forebygge og minimere akutte indlæggelser. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Invitere Distrikt Slagelse til et samarbejde om etablering en telefonlinje i aften- og nattimerne for sindslidende borgere i Slagelse Kommune med tilknytning til den psykiatriske skadestue i Distrikt Slagelse inden udgangen af Afsøge muligheder i centeret i 2011 for at forankre en sådan telefonlinje i et af vores tilbud. 17

6 Netværksdannelse At sindslidende borgere får opbygget og styrket netværket omkring dem. At sindslidende borgere i højere grad lærer af hinanden og inspirerer hinanden end tidligere. Fleksible arbejdstider At tilgodese borgernes forskelligartede behov for støtte uden for den ordinære arbejdstid. For eksempel er der en del borgere, der går i skole, har arbejde o. lign., som ikke kan modtage støtte mellem kl Psykiatrirådgivere på værestederne At øge psykiatrirådgivernes tilgængelighed for borgerne. Dokumentation At skabe tydelighed om effekten af SCS's indsats for borgernes recovery proces. At styrke det målrettede arbejde, der støtter borgeren i mestring af eget liv. Der er etableret mindst 6 netværksgrupper, som dels kræver visitation jf. SEL 85 og dels er åbne, uvisiterede SEL 104 netværksgrupper inden udgangen af Nedsætte repræsentative arbejdsgrupper, der udarbejder oplæg til fleksibel arbejdsindsats på SEL 85, 99 og evt. 104-området inden udgangen af I løbet af 2012 at afklare med relevante faglige organisationer omkring øget fleksibilitet i organisering og arbejdstid på de nævnte opgaveområder. Opstart af fleksible arbejdstider og -former på tværs af centret i Invitere psykiatrirådgiverne til dialog og samarbejde om, at sindslidende borgere gives mulighed for rådgivning og vejledning af psykiatrirådgiverne i værestederne i definerede tidsrum i Indgå aftale med psykiatrirådgiverne om opstart af løbende aftalt tilstedeværelse i værestederne for rådgivning og vejledning i Nedsætte en arbejdsgruppe i løbet af 2011, bestående af borgere og ansatte, der afklarer og definerer, hvordan effekten af centrets indsats individuelt og fælles bedst måles. At opstarte systematiseret statistisk registrering af effekten af centerets indsats ved starten af

7 Kompetenceprofiler At højne centerets bevidsthed om, hvilke medarbejderkompetencer der er nødvendige/optimale for at støtte borgerne i deres arbejde mod at komme sig. At tydeliggøre, hvilke kompetencer SCS's forskellige medarbejdere besidder. Udarbejde en kortlægning af de kompetencer, der bedst understøtter borgernes recovery-processer i samarbejde med borgerne i Udarbejde en kompetenceudviklingsplan for centeret i Specialisering Mål Arbejdsmarkedscenter At opstarte et arbejdsmarkedscenter, der formidler jobs til sindslidende borgere. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Senest i 3. kvartal 2011 oprettes en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere og borgere samt repræsentanter fra Jobcenteret, der undersøger mulige jobsteder og -typer. Det kan være jobs oprettet internt i SCS, i Slagelse kommune, i en social virksomhed, i frivillige organisationer eller i private erhvervsvirksomheder. I samarbejde med Jobcenteret arbejde for at oprette et netværk af virksomheder, der er velvilligt indstillet overfor at beskæftige sindslidende borgere. Virksomhedernes medarbejdere tilbydes en indføring i, hvad det vil sige at være sindslidende, hvordan de kan støtte dem bedst evt. ved at uddanne interne mentorer eller jobcoaches. 19

8 Arbejdsmodning i værestedsregi At etablere arbejdstilbud organiseret som støttet beskæftigelse i sociale virksomheder eller via jobcoach som job med løntilskud i værestedsregi. Dobbeltdiagnoser At kunne tilbyde mere støttekrævende borgere med dobbeltdiagnoser (sindslidelse og misbrug) et relevant botilbud i Slagelse Kommune. Borgere med udtalt døgnstøttebehov At kunne yde støtte til Slagelseborgere med udtalt døgnstøttebehov. Opsøgende indsats for udsatte borgere At øge indsatsen i forhold til særligt udsatte borgere. Der etableres i 2011 en række netværksgrupper i værestederne, hvoraf minimum én gruppe handler målrettet om modning til arbejdsmarkedet. Vi holder øjnene åbne for muligheder for at starte en eller flere sociale virksomheder, evt. i samarbejde med andre kommunale sektorer, via eksterne puljemidler el. andet. Etablere mindst 5 almene men rummelige boliger v. Østergården til borgere med dobbeltdiagnoser inden midten af Disse pladser tilbydes også til andre kommuner i regionen. Botilbudene i SCS omstilles fra starten af 2011 til at kunne modtage sindslidende Slagelse-borgere med udtalt døgnstøttebehov - også de, der er anbragt i andre kommuner - således, at Slagelse Kommunes udgifter til køb af tilbud i andre kommuner nedbringes med de (jf. udviklingsaftalen) forventede 33 %. Etablere et tværfagligt forum med deltagelse af Misbrugscenteret, Toften og SCS i Formålet er at højne kvaliteten i samarbejdet om den opsøgende indsats for hjemløse borgere. Senest ved udgangen af 1. kvartal 2011 påbegynder Team 99 en ugentlig opsøgende indsats med en suppevogn i forhold til hjemløse i Slagelse Kommune mhp. at etablere kontakt og relation til disse udsatte borgere. 20

9 'Skæve' boliger At fremme boligforhold for de sindslidende borgere, der med deres adfærd adskiller sig fra normalitet. Integration At øge den opsøgende indsats for borgere med anden etnisk baggrund. Der har været afholdt informations- og dialogmøder med boligforeninger og udlejere i Slagelse Kommune. Formålet er at øge såvel naboers som ansatte i boligforeningers viden om de 'skæve' borgeres behov og øge viden om, hvordan de kan tage aktive skridt til at bistå denne gruppe borgeres muligheder for at blive i deres bolig. I 2011 sammen med boligselskaberne og nogle af de skæve borgere at undersøge mulighederne for at etablere boligformer, som borgerne og boligselskaberne finder attraktive. Beskrive et projekt, som kan føre til at disse boliger bliver tilpasset og evt. etableret. Team 99 skaber i 2011 et skønsmæssigt overblik over, hvor stort behovet for socialpsykiatrisk indsats er i forhold til borgere med anden etnisk herkomst. Det kan fx gøres ved at være opsøgende og tilstede på lokaliteter, hvor personer med anden etnisk herkomst færdes, fx i Nordbyen i Slagelse, Motalavej i Korsør, i forskellige dagtilbud, Oasen, på Jobcentret og Sprogskolen. Etablere samarbejde med beboerenhed på Parkvej, Skælskør, som har kontakt til målgruppen. Lave netværksgrupper for borgere med anden etnisk baggrund i 2012, som køres i fællesskab af en borger med anden etnisk herkomst og en medarbejder. Iværksætte kompetenceudviklende tiltag i 2012, der styrker de ansattes kompetencer i forhold til at arbejde med borgere af anden etnisk herkomst. 21

10 Indtægtsdækket virksomhed At tilbyde og sælge vores viden og erfaringer til andre aktører.. både i Slagelse Kommune, i andre kommuner og evt. i private virksomheder. At øge vores økonomiske råderum, ved indtægtsdækket virksomhed i form af kursus-/uddannelsestilbud. Afsøge muligheder for salg af faglig viden og pædagogiske koncepter i Samarbejdsdynamo Mål Frivillige organisationer At øge samarbejdet med frivillige organisationer med tilknytning til Slagelse Kommune. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Være initiativtager til at oprette et kontaktudvalg med deltagelse af repræsentanter fra SCS og de frivillige organisationer. Kontaktudvalget afsøger løbende muligheder for at understøtte hinandens arbejde. Afholdelse af fælles arrangementer for borgere til knyttet SCS og øvrige borgere i Slagelse Kommune inden udgangen af De frivillige organisationer afholder i højere grad deres arrangementer i værestederne og benytter SCS's andre lokaliteter til deres aktiviteter. De frivillige organisationer annoncerer på SCS's hjemmeside løbende. 22

11 Samarbejdsfladen med de frivillige organisationer er styrket og er med til at give borgere, herunder pårørende, et større kendskab til det socialpsykiatriske arbejde i kommunen og til de konkrete socialpsykiatriske tilbud i SCS. Psykiatrisygehus i Slagelse Styrke og udvikle samarbejdet med Region Sjælland ift. etableringen af det nye Psykiatrisygehus. I 2011 og 2012 at tage initiativ til at udvikle samarbejdsflader med Regionens psykiatri og herigennem styrke kendskabet mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri yderligere. Løbende undersøge muligheder for at designe meningsfulde udviklingsprojekter sammen med behandlingspsykiatrien, evt. med eksterne finansiering. 23

12 Lokale mål og initiativer Borgerstøtte Væresteder Lov om Social Service 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Kommunens tre væresteder tilbyder muligheden for, at borgere med psykiske udfordringer kan mødes og danne netværk med ligesindede i et trygt og inspirerende miljø. Borgeren kan ligeledes få kontakt, støtte og vejledning af en fagligt rustet medarbejder. Centerets ansatte arbejder for, at borgerne i så høj grad som muligt integreres i værestedernes drift og udvikling og skaber således mulighed for, at borgerne kan komme sig i et meningsfuldt, udviklende fællesskab. 24

13 Indsatsområde Borgerinddragelse Mål At oprette en foredragsvirksomhed, hvor borgere fortæller om det at have en sindslidelse, til skoler, gymnasium, sygeplejeskolen m.fl. Oplyse om sindslidelser og det at leve med en sindslidelse samt at være pårørende. At øge borgerens, de pårørendes og netværkets viden om og mulighed for at mestre sindslidelsen. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Ultimo 2011 oprettes en netværksgruppe, hvor borgere støtter hinanden i at tage ud og fortælle om deres liv med en sindslidelse. Ved udgangen af 2012 er der afholdt 3 foredrag. Tilbyde psykoeducation for borgere og deres pårørende og netværk. Det kan enten være som kursusrække eller målrettet enkelte borgere/pårørende. Inden udgangen af 2013 har vi etableret den første kursusrække. At borgerne deltager som ligestillede parter i driften af værestedet. At øge medejerskab og ansvarsfølelse samt en større tro på egne muligheder for at komme sig og større. Udvide omfanget af borgeråbent fra Kontakte frivillige organisationer med henblik på et samarbejde om værestedet. Medio Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte At øge borgernes integration i lokalsamfundet. At øge muligheden for at tilgodese de behov, borgene kan have, for støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, aftenskole, mv. udenfor normal arbejdstid. At medarbejderne oplever øget frihed i arbejdstilrettelæggelsen. Øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdstider i værestederne inden udgangen af

14 Indsatsområde Specialisering Mål I øget grad at tilbyde borgere med anden etnisk herkomst støtte i forhold til deres sindslidelser. At bidrage til styrkelsen af borgernes sociale kompetencer og opbygge flere større borgernetværk. At skabe samtale- og netværksgrupper for borgere/pårørende udenfor værestederne for de borgere, der ikke benytter værestederne. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Etablere netværksgrupper for borgere med anden etnisk herkomst inden udgangen af Ansætte personale med anden etnisk herkomst inden udgang af Etablere åbne, uvisiterede netværks- og selvhjælpsgrupper i værestedet fx: ADL, kost og motion, oplæring i arbejdsfunktioner og kreative gruppe inden udgang af Oprette uvisiterede netværksgrupper uden for værestederne. Opstart af 1. gruppe i Indsatsområde Samarbejdsdynamo Øge kendskab til SCS og danne netværk med frivillige organisationer. At drage gensidigt nytte af den vores viden om det socialpsykiatriske arbejdsfelt. Øge borgernes netværk i lokalsamfundet. Oprette et frivilligt korps i SCS af ressourcestærke sindslidende borgere, der ønsker at være med til evt. at støtte andre SCS-borgere og understøtte driften af værestederne. 26

15 Borgerstøtte - Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialpædagogisk støtte fra SCS har til hensigt at hjælpe sindslidende borgere i egen bolig til at fungere bedre i hverdagen, øge livskvalitet og på sigt blive selvhjulpen og leve et tilfredsstillende meningsfuldt liv ved egen kraft. Det er et tilbud, hvor borgeren visiteret får relevant støtte i sin proces med at komme sig og hjælp til at udvide egne handlemuligheder. Denne støtte kan foregå i grupper med andre borgere med tilsvarende behov og/eller i en individuel kontakt med en medarbejder, afhængig af støttebehovets karakter. I begge tilfælde er fokus, at borgeren i samspil med medarbejderen og/eller andre borgere udvikler sine ressourcer og opbygger et netværk. Borgeren kan f.eks. få støtte til selv at klare hverdagens praktiske gøremål, bryde eventuel isolation og til at opbygge/styrke netværk, ligesom borgeren kan få støttende, motiverende samtaler og f.eks. hjælp til at forstå og håndtere offentlige dokumenter og/eller bistand ved møder med offentlige instanser. 27

16 Indsatsområde Borgerinddragelse Mål At sindslidende borgere med overskud i højere grad støtter andre sindslidende borgere, dvs. borger til borger støtte. At øge graden af selvstyring hos borgerne. At borgerne bruger flere af deres kompetencer, hvilket er selvforstærkende og antageligt medfører større livskvalitet og selvværd. Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed At skabe synlighed og øge omverdens viden om borgerstøtte-områdets tilbud i Slagelse Kommune. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Opstarte relevante projekter og støtteforanstaltninger fx: 'Blæksprutter'- handyman opgaver 'Støttende ører'- samtaler Telefonkæde Motionskorps Samkørsel 3 opstartsprojekter gennemført inden udgang af PR netværksgruppe med deltagelse fra alle tilbud i borgerstøtte. Halvdelen af gruppen består af borgere i Indsatsområde Specialisering At nå ud til borgere af anden etnisk herkomst med behov for socialpsykiatrisk støtte. Ansætte personale i borgerstøtte-området med anden etnisk erfaring, som samarbejder med det opsøgende team. 2 etniske medarbejdere er ansat inden Lave netværksgrupper for borgere med anden etnisk baggrund, som køres i fællesskab af en borger med anden etnisk herkomst og en medarbejder. Opstartes i

17 At borgernes sagsbehandling i Jobcenteret bliver mere helhedsorienteret og kontinuerlig bidrage til, at der er forståelse for, hvordan det er at have en psykisk lidelse. At flere borgere kommer i job. At øge muligheden for at danne netværk mellem borgerne med psykiske lidelser. Invitere Jobcenteret til dialog om et evt. samarbejde vedr. øget viden omkring psykiatri hos sagsbehandlerne i Jobcenteret. Forventet opstart i Visiterede netværksgrupper. Uddannelse af tovholdere i feb/mar internt i SCS. Opstart af 1 netværksgruppe april Indsatsområde Samarbejdsdynamo At styrke samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere med henblik på at øge deres forståelse af det at være sindslidende. At styrke samarbejdet med pårørende. At give mulighed for at øge forståelsen for det at have en sindslidelse og at være pårørende. At bidrage til afstigmatisering af sindslidende. I 2011 opstartes en borger-/medarbejdergruppe som er opsøgende på, hvilken måde vi kan målrette den information og det materiale, der skal formidles. Invitere til foredrag/kurser/debat/workshops: Nærmeste samarbejdspartnere i behandlingspsykiatrien. Relevante samarbejdspartnere internt i Slagelse Kommune, fx Myndighedsafdelingen, Pensionsafdelingen, B & U, Jobcenteret, Misbrugscenteret Praktiserende læger. Starte en uforpligtende pårørendesalon med foredragsrække og debatforum. Starter senest i

18 At fastholde og styrke det gode samarbejde blandt de involverede professionelle. At sikre sammenhæng i den ydelse, som borgeren modtager. At øge vidensdeling om medicin og borgeren. Styrke samarbejdet og koblingen med behandlingspsykiatrien (fx C1, distriktspsykiatrien og psykiatere) og involvere kommunens psykiatrirådgivere (Myndighed) yderligere i dette samarbejde. Fast kvartalsmøde etableret medio

19 Ungeindsatsen - Café R Café R (tidligere kaldet Efterværn) er et tilbud for unge med sindslidende og psykosociale problemstillinger i alderen år. I Café R ydes der - ligesom for de mere modne borgere - støtte efter Servicelovens 85, 99 og 104, men teamet har i særlig grad ungdomskulturen medtænkt i indsatsen. Den unge borger er et andet sted i livet end den modne borger. Værdierne hos de unge er anderledes, der også ofte er debuterende i forhold til de psykiske udfordringer. Samtidig er både sproget og tempoet ofte anderledes i ungdomskulturen. Disse forhold kræver en indsats, der er tilpasset de unge, og derfor tilbyder SCS en særskilt ungeindsats. I støtteindsatsen har Café R med mindst mulig indgriben - fokus på at støtte og vejlede de unge til at mestre livet og indgå i sociale fællesskaber på trods af deres psykiske udfordringer. Café R har et åbent uvisiteret cafétilbud med udgangspunkt i netværksskabende aktiviteter, der fungerer som en afgørende platform for både den opsøgende og løbende støtteindsats. Café R yder ligeledes netværksstyrkende støtte til unge i centerets netværksboliger for unge. 31

20 Indsatsområde - Borgerinddragelse Mål Oprette foredragsvirksomhed, hvor borgere fortæller om det at have en sindslidelse - til skoler, gymnasium, sygeplejeskolen mm.. Oplysning om sindslidelser, om det at leve med en sindslidelse og om at være pårørende. At øge borgerens, de pårørendes og netværkets viden om og mulighed for at mestre sindslidelsen. At borgerne deltager som ligestillede parter i driften af værestedet. At øge medejerskab og ansvarsfølelse samt en større tro på egne muligheder for at komme sig. At skabe samtale- og netværksgrupper for borgere/pårørende udenfor værestederne. At understøtte borger til borger - støtte. At øge graden af selvstyring. At borgerne bruger flere af deres kompetencer, hvilket medfører større livskvalitet og selvværd. Målet forventes opnået ved følgende initiativer: Ultimo 2011 oprettes en netværksgruppe, hvor borgere støtter hinanden i at tage ud og fortælle om deres liv med en sindslidelse er der afholdt 3 foredrag. Tilbyde psykoeducation for borgere og deres pårørende og netværk. Det kan enten være som kursusrække eller målrettet enkelte borgere/pårørende. Inden udgangen af 2013 har vi etableret den første kursusrække. Udvide omfanget af borgeråbent fra Kontakte frivillige organisationer med henblik på et samarbejde om værestedet. medio Oprette uvisiterede netværksgrupper. Opstart af 1. gruppe i Opstarte relevante projekter og støtteforanstaltninger fx: 'Blæksprutter' - handyman opgaver 'Støttende ører' samtaler Telefonkæde/ Samkørsel Motionskorps 3 opstartsprojekter gennemført inden udgang af

21 Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed At højne kvaliteten i ydelsen og arbejde for, at den samlede indsats overfor borgeren bliver mere respektfuld og virksom. At øge forståelsen hos kommunale samarbejdspartnere af, hvad det vil sige at have en sindslidelse og, hvordan man møder mennesker med en sindslidelse. Tage ud og fortælle eksterne samarbejdspartnere, hvordan vi tænker om opgaven og handler. At øge forståelsen og accepten af den arbejdsopgave, som der løses vis det opsøgende arbejde ( 99). Og således gøre det mere tydeligt for vores samarbejdspartnere, hvad det opsøgende arbejde ( 99) i Café R går ud på, og hvordan det virker. At det opsøgende arbejde ( 99) arbejdet bliver en integreret del af SCS's samlede indsats. Der er flere borgere og nye samarbejdspartnere, der henvender sig til os. At tydeliggøre overfor vores samarbejdspartnere, i hvilke situationer det er relevant at henvise en borger til 99 støtte således, at de rigtige borgere bliver henvist. Udarbejde skriftligt materiale, der kan understøtte, samarbejdspartnernes beslutning om at kontakte team

22 At arbejdet med uvisiterede borgere bliver en naturlig del af SCS. At skabe synlighed og øge omverdens viden om socialpsykiatrien og dens tilbud i Slagelse Kommune. At skabe synlighed og være tydelig om, hvad det vil sige at være ung og sindslidende ift. relevante kommunale samarbejdsparter.. Generelt at sætte fokus på det at være ung og sindslidende. Besøge socialfaglige uddannelsessteder og fortælle om 99 arbejdet og måden, vi griber arbejdet an. Udarbejde tilbudskatalog, der giver overblik over Café R s tilbud. Etablere en PR-netværksgruppe med deltagelse fra alle tilbud i borgerstøtte. Halvdelen af gruppen består af borgere i At have 100 % flere unge i vores værested/café ved udgangen af Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte At øge borgernes integration i lokalsamfundet. At øge muligheden for at tilgodese de behov, borgerne kan have for støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, aftenskole, mv. udenfor normal arbejdstid. At medarbejderne oplever større frihed i arbejdstilrettelæggelsen. Øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdstider. Indsatsområde - Specialisering At skabe netværk unge imellem. Oprette netværksboliger for visiterede unge. 15 netværksboliger i 3 klynger a 5 boliger besat med udgangen af

23 At nå ud til borgere af anden etnisk herkomst med behov for socialpsykiatrisk støtte. At tilbyde borgere med anden etnisk herkomst støtte ift. deres sindslidelse. At bidrage til styrkelsen af de sociale kompetencer og opbygge et større netværk. At borgernes sagsbehandling i Jobcenteret bliver mere helhedsorienteret. Herunder kontinuerligt at bidrage til en større forståelse for, hvad det vil sige at være sindslidende. At flere borgere kommer i job. At øge muligheden for at danne netværk i mellem borgerne med specifikke lidelser. At sælge den viden, vi har opbygget, til andre kommuner enten via kurser eller konsulenter. At udvikle medarbejdernes kompetencer i at yde en socialpsykiatrisk indsats for borgere med anden etnisk baggrund. Etablere netværksgrupper for borgere med anden etnisk herkomst inden udgangen af Ansætte personale med anden etnisk erfaring inden udgang af Etablere netværks- og selvhjælpsgrupper, der arbejder med fx: ADL, kost og motion, oplæring i arbejdsfunktioner, kreative projekter mm. inden udgangen af I samarbejde med Jobcentret at etablere et sagsbehandlerteam, der har speciel viden indenfor psykiatri, som betjener borgerstøttes borgere på en af borgerstøttens tilbud. Opstart i Etablere visiterede netværksgrupper. Uddannelse af tovholdere i feb/mar internt i SCS. Opstart af én netværksgruppe april Lave tilbudskatalog ultimo Deltage på Videnscenter for Socialpsykiatris kursusrække: Kultur og kontakt. Være opsøgende og nysgerrige om andre kulturer ved enhver kontakt. Ansætte medarbejdere med andre etniske erfaringer. 35

24 At afdække, hvilke behov der er for støtte til borgere med anden etnisk herkomst og deres omfang. Registrering af borgere pågår. Indsatsområde - Samarbejdsdynamo Øge kendskab til SCS og danne netværk med frivillige organisationer. At drage gensidig nytte af vores viden om det socialpsykiatriske arbejdsfelt. Øge borgernes netværk i lokalsamfundet. Oprette eget frivilligt korps af ressourcestærke borgere, der kan være med til at støtte SCS's borgerne og understøtte driften af værestederne. At styrke samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere med henblik på at øge deres forståelse af det at være sindslidende. I 2011 opstartes en borger/medarbejder gruppe, som er opsøgende på, hvilken måde vi kan målrette den information og det materiale, der skal formidles. Invitere til foredrag/kurser/debat/workshops: Nærmeste samarbejdspartnere i behandlingspsykiatrien. B & U, Jobcenteret, Misbrugscenteret og praktiserende læger. 36

25 At styrke samarbejdet med pårørende. At give mulighed for at øge forståelsen for det at have en sindslidelse samt det at være pårørende. At bidrage til en afstigmatisering af, hvad det vil sige at være sindslidende. At fastholde og styrke det gode samarbejde blandt de involverede professionelle. At sikre sammenhæng i den ydelse, som borgeren modtager. At øge vidensdeling om medicin og borgeren. At fortælle med stolthed om det, vi laver i SCS. - Om det, der giver god energi både hos borgere og hos personale. Vi har noget på hjertet i forhold til socialpsykiatri. Og vi mener, det er vigtigt, at andre borgere og personale inden for området får mulighed for at få indblik i, hvad vi har på hjerte. Start en uforpligtende pårørendesalon med foredragsrække og debatforum. Starter senest i Samarbejde med behandlingspsykiatrien (C1, distriktspsykiatrien og psykiater, psykiatrirådgiver). Fast kvartalsmøde etableret medio Borgere/personale tager rundt til samarbejdspartnere og holder foredrag - dels i Slagelse Kommune dels i det ganske land. Fra 2013 bliver vi inviteret og har pres på kalenderen. Invitere andre kommuner på besøg hos SCS og fortælle om: "Hvordan gør vi her i Slagelse?". 37

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem efter Lov om Social Service 85 Socialpsykiatrisk Center Herning FEB 2014 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. side 3 2. Værdigrundlag for støtte

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Tendenser og metoder i socialpsykiatrien

Tendenser og metoder i socialpsykiatrien Tendenser og metoder i socialpsykiatrien Social- og Psykiatriafdelingen Vejle kommune Center for Dagtilbud Et ud af tre centre i Social- og Psykiatriafdelingen i Vejle kommune 79 klubtilbud 85 støtte til

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere