Medielæringsstrategi 0-18 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medielæringsstrategi 0-18 år"

Transkript

1 Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud

2 Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der sammen med lokale kommunale initiativer skal forbedre grundlaget for at anvende digitale værktøjer og muligheder i såvel dagtilbud som i folkeskole: støtte til indkøb af digitale lærermidler adgang til velfungerende it i undervisningen styrket viden om it-baseret didaktik og udvikling, som indeholder forskning, demonstrationsskoler og digitale læringsmål Det samlede initiativ handler om at styrke viden om it-baseret didaktik; og skal bidrage til, at elever, lærere og forældre får et mere klart billede af hvad eleverne skal lære og mestre vha. digitale hjælpemidler. Der skal være klare mål for, hvordan brugen af it og digitale lærermidler bidrager til børn og unges læring, og der skal løbende følges op på disse mål, lige som forskning skal understøtte den daglige praksis og give viden til, hvordan pædagoger og lærere effektivt kan tilrettelægge og understøtte læring og undervisning ved hjælp af digitale lærermidler og de digitalt baserede undervisningsforløb. Der er derfor taget initiativ til at udarbejde en medielæringsstrategi i Egedal Kommune. Hensigten med medielæringsstrategien er at sikre børn og unge i dagtilbud og folkeskole møder et læringsmiljø, der kan sikre at digitale lærermidler bidrager til at børn og unges læring. Medielæringsstrategien tager sit udgangspunkt i den almene børnepolitik i Egedal Kommune, med denne medielæringsstrategi for dagtilbud og folkeskoler i Egedal Kommune sættes kursen for et sammenhængende arbejde med medier for kommunens børn og unge. Medielæringsstrategien vil have særlige snitflader til de øvrige politikker i Egedal Kommune, der vedrører børn og unge som for eksempel handicappolitik, læsepolitik osv. 1

3 Den samlede medielæringsstrategi for dagtilbud og folkeskole, tager sit afsæt i, at det samfund vi alle lever i ikke længere er statisk og genkendeligt, men er omskifteligt og hyperkomplekst, og at vores børn og unge skal møde de udfordringer og forandringer, der er i en globaliseret verden, på bedst mulig måde. Medielæringsstrategien skal bruges på den lokale daginstitution i den lokale folkeskole til at koordinere daglig praksis, og være med til at binde dagtilbud og folkeskoleområdet endnu tættere sammen, så der ydes en sammenhængende indsats, og at børn og unge, får den bedst mulige og mest meningsfulde læring inden for de givne rammer og med en glidende overgang fra dagtilbud til folkeskole. Strategien er gældende fra ultimo 2012, og revision vil finde sted efter drøftelse og beslutning i Familieudvalg og Skoleudvalg. Medielæringsstrategien i dagtilbud og folkeskole skal sikre, at mobile enheder 1 indtænkes til: Understøtte sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole Understøtte læring hos børn og unge Understøtte inklusion og undervisningsdifferentiering Understøtte mobile læringsmiljøer Understøtte bog og multimodalitet 2 i læreplanstemaer og fag Understøtte barnets opvækst i det lokale miljø og til en international verden Indsatsområder i Egedal Kommune Medielæringsstrategien skal understøtte de faglige læringsmål og indsatsområder i Egedal kommunes dagtilbud og folkeskoler Science Inklusion Læreplan Fælles mål for fag Læsning Matematik og naturfag Idræt og sundhed Sociale kompetencer Overgangen til ungdomsuddannelserne 1 En mobil enhed er en enhed der understøtter mobil læring. I dagtilbud og folkeskole er der tale om en tablet, hvor brugerfladen er ændret fra en grafisk brugerflade, der kræver både tastatur og mus til en taktil brugerflade, hvor brugeren trykker på ikoner. 2 Multimodalitet handler om hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer og understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier. 2

4 Fremtidens digitale kompetencer Den stigende digitalisering og de nye kommunikationsformer er faktiske aktører, der forandrer vilkårene i vores samfund. Det gør sig også gældende for barnets læring i dagtilbud og folkeskole. Fleksibilitet og tilpasning af færdigheder til omverdenens krav bliver en forudsætning for at skabe udvikling og succes for såvel den enkelte som for vores fælles samfund. Det er nødvendigt, at vores børn kan navigere i en digital verden, hvor kvalifikationskravene konstant ændrer sig. Det bliver en fælles opgave for dagtilbud og folkeskole at sikre, at børn udvikler: Kompetencen til at oversætte store mængder data fra abstrakte koncepter og at forstå databaseret meningsskabelse Kompetencen til kritisk at vurdere og se på indhold, der udnytter de nye medie former Kompetencen til at producere, skabe engagement og udvise nærvær som en del at et virtuelt team. 3 På den baggrund har Egedal Kommune udarbejdet en medielæringsstrategi, hvor samarbejdet og sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole bliver central i arbejdet omkring børns læring og kompetencer. Ved at binde de to faglige områder endnu tættere sammen og ved også at inddrage børnenes fritidsbaserede erfaringer, lægger denne medielæringsstrategi op til, at dagtilbuddet og folkeskolen videreudvikler den læring, som børnene allerede har tilegnet sig hjemmefra. Forandring kræver ledelse Fra Egedal Kommunes side forventes det, at der i dagtilbud og folkeskole arbejdes digitalt med udgangspunkt i herværende medielæringsstrategi. Dagtilbud og folkeskole opleves forskelligt, men for begge gælder det, at ledelsen i hver enkelt afdeling skal sikre at de formelle rammer og målsætninger prioriteres. Ledelsen spiller en central rolle i forhold til, hvordan medielæring praktiseres lokalt og er på mange måder en forudsætning for succes, og at der arbejdes med en tydelig lokal forankring. Områdeledelsen og skoleledelsen skal sikre, at medielæringsstrategien indtænkes i institutionens og skolens relevante organer, funktioner, planlægning og mødeaktivitet. Medielæring skal være et tema i arbejdet med: Distriktsmøder mellem dagtilbud og folkeskole 4 3 Future work skills 2020: Vores oversættelse (Bilag 2) 4 Ny mødekonstruktion for ledelse på dagtilbud og folkeskole, med fokus på dialog og sammenhæng 3

5 Tilsynsrapport og kvalitetsrapport Personalemøde og pædagogisk rådsmøde Medarbejderudviklingssamtale og teamsamtale Den pædagogiske handleplan og årsplan Samtaleark og elevplan Mål for ledelsen på dagtilbud og folkeskole: Ledelsen tager ansvar for implementeringen af medielæringsstrategien. Ledelsen er tydelig overfor medarbejderne i sine forventninger til den gode medielæring. Ledelsen sikrer, at personalet besidder pædagogiske og didaktiske kompetencer i brug af mobile enheder Mobile enheder Samfundet er i dag præget af en øjeblikkelig og mobil tilgang til viden. Gennem anvendelse af netop mobile enheder med berøringsfølsom skærm, som eksempelvis smartphones og tablets er tilgangen til viden tilstede, når som helst og hvor som helst. Dagtilbud og folkeskole er en spejling af det øvrige samfund, og derfor skal medielæring i Egedal Kommune være koncentreret omkring mobil tilgang til læring. De mobile enheder ændrer på læringsmiljøet i dagtilbud og folkeskole og skaber nye anderledes og udviklende tilgange til den hidtidige traditionelle læring. Mobile enheder minimerer den tekniske barriere således, at pædagogikken og didaktikken kommer i fokus. Mobile enheder skaber en mangfoldighed af muligheder for læring, produktion og formidling (multimodale tilgang). Forældrene bliver gennem dialogen og videndeling på nettet modtagere af den digitale produktion og formidling, som børn i dagtilbud og folkeskole er medskaber og producenter af. Det er med til at sikre et ejerskab for forældrene, at de gennem brugerdrevne digitale produktioner oplever en større deltagelse og indsigt i deres børns liv. 4

6 Læring under forandring I dagens videnssamfund skabes viden gennem netværksbaserede interaktioner. 5 Det betyder, at medielæringsstrategien skal fokusere på, at børnene i dagtilbud og folkeskole, med personalet som rammesætter, får øget indflydelse på deres egne læreprocesser. Dagtilbud og folkeskole skal i højere grad inddrage børnenes erfaringer fra hjem og fritidslivet, ellers risikerer man, at de kompetencer børnene netop har tilegnet sig i hjemmet og i fritidslivet gennem deres eksperimenter og lege, ikke bliver inddraget og optimalt udnyttet i dagtilbud og folkeskole. Mobile enheder og brugerinddragende pædagogik og didaktik i dagtilbud og folkeskole medvirker til, at børnenes fritidsbaserede omgang med medier, aktivt kommer til at indgå i tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag. 6 Mobile enheder er baseret på mobilitet, tilgængelighed og brugerinddragelse. Det øger muligheden for den almene inkluderende tilgang, at børn gennem den mobile enhed får flere og ligeværdige udtryksformer. Dermed ændrer teknologien fundamentalt på læringens metoder og vilkår og skaber nye muligheder for opgaveløsning, der ikke var mulig før. Mobile enheder skaber en udvikling fra at erstatte bestemte læringsredskaber, til at redefinere selve læringen. 7 Personale Personalet skal kunne tilgå informationer og viden uden at være bundet op på fastlagte tidsforløb, eller på bestemte lokationer, men i stedet arbejde med en mobil projektorienteret tilgang til læring og undervisning. Mål for personalet: Personalet skal besidde kompetencer i forhold til at integrere mobile enheder i læring og undervisning: Personalet skal besidde faglige kompetencer, herunder viden indenfor læreplanstemaer og fagmål. Personalet skal besidde pædagogiske kompetencer i viden om processer og metoder til læring i forhold til den kognitive og sociale udvikling. Personalet skal besidde teknologiske kompetencer i brug af digitale medier og mobile enheder. 8 Personalet skal altid tage udgangspunkt i det enkelte barn. 5 Andreas Schleicher: OECD Education Directorate 6 Fælles mål: It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 7 SAMR modellen (Bilag 3) 8 TPACK model - Teknisk, Pædagogisk og Faglig kompetence (Bilag 4) 5

7 Sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole Med medielæringsstrategien for dagtilbud og folkeskole skabes en ny forudsætning i børns udvikling. Børn møder til skolestart med 3 til 4 års medieerfaring fra dagtilbud og fritid. Folkeskolen bygger videre på den medieerfaring det enkelte barn bringer med sig, for at sikre den enkelte elevs udvikling og uddannelsesparathed. Ledelsen i dagtilbud og folkeskole skal igangsætte initiativer, med udgangspunkt i målene fra Fælles mål: It og mediekompetencer i folkeskolen, der har til formål at styrke børns: Informationssøgning og indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde 9 Mål for dagtilbud og folkeskole Etablering af distriktsmøder, hvor der aftales hvilket læringsmateriale, der vurderes bedst for sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole. 10 Børnene skal arbejde med mobile enheder. Børnene introduceres tidligt til begreber som naturvidenskab, sproglige kompetencer og matematisk forståelse. Dagtilbud - Barnet som medskaber De mobile enheders enkle og intuitive brugerflade skaber helt nye muligheder for læring i dagtilbud. Gennem brugerinddraget pædagogik skal personalet arbejde med at børn bliver medskaber af egne digitale produktioner og dokumentation. De mobile enheder skal understøtte børns mulighed for at udtrykke sig individuelt og i samarbejde med andre børn. Mål for dagtilbud Personalet skal sikre, at barnet tilegner sig digitale kompetencer i forhold til læreplanstemaerne. 9 Med udgangspunkt i børns brug af medier, inddrages de fire temaer fra Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen. Faghæfte Tre eksempler på apps: Book Creator, imovie, Puppet Pals. De tre valgte apps er eksempler, der understøtter sammenhængen mellem barnet som medskaber på dagtilbud og eleven som producent i folkeskolen. 6

8 Personalet skal støtte barnets færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar. Personalet skal sikre, at barnet bliver medskaber af digitale produktioner, der understøtter dokumentationskravet. Personalet skal tage udgangspunkt i det enkelte barn. Folkeskolen - Eleven som producent Med de mobile enheder, kan eleverne redigere, producere og dele viden og informationer ved ganske få klik - der kommer et flow i undervisningen, hvor eleverne får mere tid til at arbejde med vidensindsamling og vidensformidling. De mobile enheder kan øge det enkelte barns muligheder for at udtrykke sig. Mål for folkeskole Personalet skal sikre, at eleven tilegner sig digitale kompetencer i forhold til Fælles Mål for fagene. Personalet skal støtte elevens færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar. Personalet skal sikre, at eleven bliver producent og formidler af digitale produktioner. Personalet skal tage udgangspunkt i den enkelte elev. Afslutning De personlige mobile enheder understøtter børns udvikling af de kompetencer samfundet i dag efterspørger og den giver mulighed for at læring kan finde sted, hvor som helst og når som helst. Medielæringsstrategien skal skabe en sammenhæng mellem børns fritidsliv, dagtilbud og folkeskole. Medielæring skal anskues pædagogisk og sikres en fremtrædende position i børn og unges faglige og sociale udvikling. Da de mobile enheder er nemme at bruge for børn og personale, gives der mulighed for at flytte fokus fra teknik til pædagogik og dermed skabe mulighed for at barnet i dagtilbud og folkeskole bliver medskaber af den digitale læring, hvilket er med til at skabe en øget motivation i læringskonteksten. De mobile enheder giver mulighed for at flytte ressourcer fra teknik til pædagogik og didaktik og vil kunne benyttes uden for skoletid til brugergenereret viden og lektier. Ledelse er af afgørende betydning i implementeringen af medielæringsstrategien og ledelsen på dagtilbud og folkeskole skal etablere en inspirerende og innovativ ramme for medielæringsstrategien 7

9 Center for Skole og Dagtilbud Der skal etableres en struktur med distriktsmøder, der sikrer sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole. Der iværksættes en kompetenceudviklingsplan for ledelse i dagtilbud og folkeskole, der sikrer de fornødne kompetencer til at implementere medielæringsstrategien. Der etableres en let tilgængelig platform for videndeling for personalet på dagtilbud og folkeskole. Ledelse i dagtilbud og folkeskole Ledere fra dagtilbud og folkeskole mødes omkring det lokale samarbejde i distrikterne. Herunder udfærdigelse og udveksling af undervisnings- og læringsmateriale, der fokuserer på sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole. Folkeskolerne starter med at inddrage mobile enheder i indskolingen, da denne tilgang bedst sikrer den læringsmæssige overgang fra dagtilbud til folkeskole. Der iværksættes en kompetenceudviklingsplan for personale i dagtilbud og folkeskole, der sikrer de fornødne kompetencer til at implementere medielæringsstrategien. Personale i dagtilbud og folkeskole Personalet skal arbejde målrettet med mobile enheder i dagtilbud og folkeskole. Personalet skal udgangspunkt det enkelte barn. Personalet inkluderer nye kommunikations og præsentationsformer i det daglige arbejde. Personalet skal sikre at børn og unge tilegner sig kompetencer, således de kan begå sig i en omskiftelig og globaliseret verden. Personalet skal arbejde med læring og undervisning i procesorienterede forløb. Teknik Det trådløse netværk i dagtilbud og folkeskole skal imødekomme en fremadrettet itinfrastruktur, hvor personale og børn har mulighed for at være online hele tiden. Der arbejdes mod, at det pædagogiske personale på dagtilbud og i skole har en personlig mobil device til rådighed. 8

10 Bilag 1 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Central implementeringsplan Der udarbejdes en plan for implementering af medielæringsstrategien CSD udarbejder plan for implementering af medielæringsstrategien efterår 2012 Indkøbsstrategi for 1:1 model udarbejdes Kompetenceudviklingsp lan for ledelse og personale Hvem: CSD evaluerer plan for implementering i samarbejde med ledelse på dagtilbud og folkeskole Forår 2013 og herefter årlige evalueringer Værktøjskasse med dokumenter Liste med Apps med eksempler på produktion, træning, undervisningsmateriale Offentliggøres på hjemmeside Dagtilbud og folkeskole beskriver arbejdet med medielæringsstrategien i tilsynsrapport og kvalitetsrapport 9

11 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Lokal Implementering Dagtilbud og folkeskole Ledelsen er garant for af medielæringsstrategi arbejder målrettet med at der igangsættes og indsatsområderne i følges op på medielæringsstrategien medielæringsstrategien Offentliggøres på hjemmeside Hvem: Center for Skole og Dagtilbud. 3 måneder efter vedtagelse af medielæringsstrategi CSD følger op på medielæringsstrategi og handleplan for implementering er offentliggjort på den enkelte institutions hjemmeside. Overgangssamtalen mellem dagtilbud og folkeskole Medieunderstøttet I forbindelse med læring skal være en del overgangen skal der af overgangssamtalen være et selvstændigt mellem daginstitution punkt omhandlende og folkeskole. medieunderstøttet læring. Hvem: Dagtilbudsledelse og skoleledelse Efter overgangssamtalen Dagtilbudsledelse og skoleledelse gennemgår referater fra overgangsamtalen på distriktsmødet. Struktur for barnets digitale fortælling mellem dagtilbud og folkeskole Der udarbejdes en handleplan for barnets digitale fortælling. CSD tager initiativ til i samarbejde med ledelse for dagtilbud og folkeskole at udvikle model(ler) for barnets digitale fortælling (Efterår 2012) Offentliggøres på hjemmeside Hvem: CSD i samarbejde Dagtilbudsledelse og skoleledelse Efterår 2013 Fælles møde for daglige leder, SFO ledere og skoleledere 10

12 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Etablering af distriktsmødestruktur At skabe et formelt samarbejde mellem daginstitution og skole med fokus på medielæring med fast dagsorden. 2 gange om året mødes ledelsen fra dagtilbud og folkeskole i distriktet til dialog om den fremadrettede medielæring. Hvem: Dagtilbudsledelse og skoleledelse efter første distriktsmøde Dagtilbudsledelse og skoleledelse gennemgår referater fra distriktsmøde. Ledelse i dagtilbud og folkeskole Medielæringsstrategien sættes på dagsorden på relevante møder hvori der sikres personaleindflydelse Arbejdskulturen på den Hvem: enkelte institution og skole tillader at der holdes fast i og følges op på beslutninger truffet i forbindelse med implementering af medielæringsstrategien Center for Skole og Dagtilbud, Skole-, område- og institutionsledere. Løbende Der følges op på dagsordner og referater fra relevante møder. Ledelse kompetenceudvikling Lederne varetager Lederne gennemgår opgaven med at kompetenceudvikling i implementere forhold til medielæringsstrategien medielæringsstrategien Hvem: Center for Skole og Dagtilbud. Når plan for kompetenceudvikling er udarbejdet og godkendt. CSD sikre at der er progression i plan for kompetenceudvikling 11

13 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Medieansvarlig leder Der udpeges på en medieansvarlige leder i alle dagtilbud og folkeskoler Den medieansvarlige Hvem: leder i dagtilbud og folkeskole har ansvar for implementering af medielæringsstrategien Skole- og institutionsledelse 1 måned efter vedtagelse af mediestrategi. CSD følger op på om navn på medieansvarlig leder er oplyst. Ledelsesmæssige styringsværktøjer Der udarbejdes en Det fremgår af beskrivelse for arbejdet gruppens/klassens med planlægning, hvordan medielæringsstrategien medielæring indtænkes på gruppe og klasse niveau som læringsunderstøttende redskab Hvem: Skole- og institutionsledere. Fremadrettet efter vedtagelse af medielæringsstrategi Ledelse i dagtilbud og folkeskole følger op på gruppen og klassens planlægning Personalets kompetenceudvikling Medielæringsstrategien indtænkes i kompetenceudviklingsp lanen for personalet Som en del af de årlige MUS-samtaler Hvem: Ledelse i dagtilbud og folkeskole Ved mussamtaler Ledelse i dagtilbud og folkeskole analyserer behov 12

14 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Medievejledere Der udarbejdes en struktur for medievejledere i dagtilbud og skole, der sikrer at personalet kan modtage pædagogisk og didaktisk medievejledning Der udpeges medievejledere i dagtilbud og folkeskole Hvem: Ledelse i dagtilbud og folkeskole. Ved vedtagelse af medielæringsstrategi CSD skal modtage en liste, fra dagtilbud og folkeskole, over medievejledernes fagområde 13

15 Bilag 2 Future Work Skills 2020 Fremtidens kompetencer i følge Future Work Skills 2020: Amerikansk tænketank 14

16 Bilag 3 SAMR: Model for medieimplementering SAMR modellen viser gennem fire niveauer, hvilken rolle medier spiller i en konkret læringssituation. Hovedpointen er, at først når der arbejdes med modifikations- eller redefinitionstrinet realiseres potentialet i anvendelsen af medier i læringen. 15

17 Bilag 4 TPACK: Mediekompetencemodel for det pædagogiske personale TPACK modellen identificerer tre kernekompetenceområder, der er nødvendige for at medier kan integreres i undervisningen. De tre kerneområder er teknologisk kompetence, pædagogisk kompetence og fagkompetence. Modellen viser det komplekse sammenspil mellem de tre områder og hvordan de griber ind i hinanden, når der arbejdes med integration af medier i læringen. Udfordringen er at balancere kompetenceudviklingen, således at den enkelte pædagog/lærer bliver fortrolig indenfor alle tre områder. 16

18 Center for Skole og Dagtilbud Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der sammen med lokale kommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år.

Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år. Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år. Med udgangspunkt i den stigende digitalisering og de nye kommunikationsformer,

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Skolepolitik for Samsø Kommune

Skolepolitik for Samsø Kommune Skolepolitik for Samsø Kommune Indholdsfortegnelse Forord Indledning Værdigrundlag Seks skolepolitiske temaer Opfølgning på resultater Forord Enhver skolepolitik bærer præg af den tid, hvori den er skrevet.

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Kristoffer Lange, kontorchef Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Effekt af digitale - Pædagogiske og tidsmæssige effekter kan bidrage til at understøtte

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere