Medielæringsstrategi 0-18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medielæringsstrategi 0-18 år"

Transkript

1 Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud

2 Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der sammen med lokale kommunale initiativer skal forbedre grundlaget for at anvende digitale værktøjer og muligheder i såvel dagtilbud som i folkeskole: støtte til indkøb af digitale lærermidler adgang til velfungerende it i undervisningen styrket viden om it-baseret didaktik og udvikling, som indeholder forskning, demonstrationsskoler og digitale læringsmål Det samlede initiativ handler om at styrke viden om it-baseret didaktik; og skal bidrage til, at elever, lærere og forældre får et mere klart billede af hvad eleverne skal lære og mestre vha. digitale hjælpemidler. Der skal være klare mål for, hvordan brugen af it og digitale lærermidler bidrager til børn og unges læring, og der skal løbende følges op på disse mål, lige som forskning skal understøtte den daglige praksis og give viden til, hvordan pædagoger og lærere effektivt kan tilrettelægge og understøtte læring og undervisning ved hjælp af digitale lærermidler og de digitalt baserede undervisningsforløb. Der er derfor taget initiativ til at udarbejde en medielæringsstrategi i Egedal Kommune. Hensigten med medielæringsstrategien er at sikre børn og unge i dagtilbud og folkeskole møder et læringsmiljø, der kan sikre at digitale lærermidler bidrager til at børn og unges læring. Medielæringsstrategien tager sit udgangspunkt i den almene børnepolitik i Egedal Kommune, med denne medielæringsstrategi for dagtilbud og folkeskoler i Egedal Kommune sættes kursen for et sammenhængende arbejde med medier for kommunens børn og unge. Medielæringsstrategien vil have særlige snitflader til de øvrige politikker i Egedal Kommune, der vedrører børn og unge som for eksempel handicappolitik, læsepolitik osv. 1

3 Den samlede medielæringsstrategi for dagtilbud og folkeskole, tager sit afsæt i, at det samfund vi alle lever i ikke længere er statisk og genkendeligt, men er omskifteligt og hyperkomplekst, og at vores børn og unge skal møde de udfordringer og forandringer, der er i en globaliseret verden, på bedst mulig måde. Medielæringsstrategien skal bruges på den lokale daginstitution i den lokale folkeskole til at koordinere daglig praksis, og være med til at binde dagtilbud og folkeskoleområdet endnu tættere sammen, så der ydes en sammenhængende indsats, og at børn og unge, får den bedst mulige og mest meningsfulde læring inden for de givne rammer og med en glidende overgang fra dagtilbud til folkeskole. Strategien er gældende fra ultimo 2012, og revision vil finde sted efter drøftelse og beslutning i Familieudvalg og Skoleudvalg. Medielæringsstrategien i dagtilbud og folkeskole skal sikre, at mobile enheder 1 indtænkes til: Understøtte sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole Understøtte læring hos børn og unge Understøtte inklusion og undervisningsdifferentiering Understøtte mobile læringsmiljøer Understøtte bog og multimodalitet 2 i læreplanstemaer og fag Understøtte barnets opvækst i det lokale miljø og til en international verden Indsatsområder i Egedal Kommune Medielæringsstrategien skal understøtte de faglige læringsmål og indsatsområder i Egedal kommunes dagtilbud og folkeskoler Science Inklusion Læreplan Fælles mål for fag Læsning Matematik og naturfag Idræt og sundhed Sociale kompetencer Overgangen til ungdomsuddannelserne 1 En mobil enhed er en enhed der understøtter mobil læring. I dagtilbud og folkeskole er der tale om en tablet, hvor brugerfladen er ændret fra en grafisk brugerflade, der kræver både tastatur og mus til en taktil brugerflade, hvor brugeren trykker på ikoner. 2 Multimodalitet handler om hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer og understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier. 2

4 Fremtidens digitale kompetencer Den stigende digitalisering og de nye kommunikationsformer er faktiske aktører, der forandrer vilkårene i vores samfund. Det gør sig også gældende for barnets læring i dagtilbud og folkeskole. Fleksibilitet og tilpasning af færdigheder til omverdenens krav bliver en forudsætning for at skabe udvikling og succes for såvel den enkelte som for vores fælles samfund. Det er nødvendigt, at vores børn kan navigere i en digital verden, hvor kvalifikationskravene konstant ændrer sig. Det bliver en fælles opgave for dagtilbud og folkeskole at sikre, at børn udvikler: Kompetencen til at oversætte store mængder data fra abstrakte koncepter og at forstå databaseret meningsskabelse Kompetencen til kritisk at vurdere og se på indhold, der udnytter de nye medie former Kompetencen til at producere, skabe engagement og udvise nærvær som en del at et virtuelt team. 3 På den baggrund har Egedal Kommune udarbejdet en medielæringsstrategi, hvor samarbejdet og sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole bliver central i arbejdet omkring børns læring og kompetencer. Ved at binde de to faglige områder endnu tættere sammen og ved også at inddrage børnenes fritidsbaserede erfaringer, lægger denne medielæringsstrategi op til, at dagtilbuddet og folkeskolen videreudvikler den læring, som børnene allerede har tilegnet sig hjemmefra. Forandring kræver ledelse Fra Egedal Kommunes side forventes det, at der i dagtilbud og folkeskole arbejdes digitalt med udgangspunkt i herværende medielæringsstrategi. Dagtilbud og folkeskole opleves forskelligt, men for begge gælder det, at ledelsen i hver enkelt afdeling skal sikre at de formelle rammer og målsætninger prioriteres. Ledelsen spiller en central rolle i forhold til, hvordan medielæring praktiseres lokalt og er på mange måder en forudsætning for succes, og at der arbejdes med en tydelig lokal forankring. Områdeledelsen og skoleledelsen skal sikre, at medielæringsstrategien indtænkes i institutionens og skolens relevante organer, funktioner, planlægning og mødeaktivitet. Medielæring skal være et tema i arbejdet med: Distriktsmøder mellem dagtilbud og folkeskole 4 3 Future work skills 2020: Vores oversættelse (Bilag 2) 4 Ny mødekonstruktion for ledelse på dagtilbud og folkeskole, med fokus på dialog og sammenhæng 3

5 Tilsynsrapport og kvalitetsrapport Personalemøde og pædagogisk rådsmøde Medarbejderudviklingssamtale og teamsamtale Den pædagogiske handleplan og årsplan Samtaleark og elevplan Mål for ledelsen på dagtilbud og folkeskole: Ledelsen tager ansvar for implementeringen af medielæringsstrategien. Ledelsen er tydelig overfor medarbejderne i sine forventninger til den gode medielæring. Ledelsen sikrer, at personalet besidder pædagogiske og didaktiske kompetencer i brug af mobile enheder Mobile enheder Samfundet er i dag præget af en øjeblikkelig og mobil tilgang til viden. Gennem anvendelse af netop mobile enheder med berøringsfølsom skærm, som eksempelvis smartphones og tablets er tilgangen til viden tilstede, når som helst og hvor som helst. Dagtilbud og folkeskole er en spejling af det øvrige samfund, og derfor skal medielæring i Egedal Kommune være koncentreret omkring mobil tilgang til læring. De mobile enheder ændrer på læringsmiljøet i dagtilbud og folkeskole og skaber nye anderledes og udviklende tilgange til den hidtidige traditionelle læring. Mobile enheder minimerer den tekniske barriere således, at pædagogikken og didaktikken kommer i fokus. Mobile enheder skaber en mangfoldighed af muligheder for læring, produktion og formidling (multimodale tilgang). Forældrene bliver gennem dialogen og videndeling på nettet modtagere af den digitale produktion og formidling, som børn i dagtilbud og folkeskole er medskaber og producenter af. Det er med til at sikre et ejerskab for forældrene, at de gennem brugerdrevne digitale produktioner oplever en større deltagelse og indsigt i deres børns liv. 4

6 Læring under forandring I dagens videnssamfund skabes viden gennem netværksbaserede interaktioner. 5 Det betyder, at medielæringsstrategien skal fokusere på, at børnene i dagtilbud og folkeskole, med personalet som rammesætter, får øget indflydelse på deres egne læreprocesser. Dagtilbud og folkeskole skal i højere grad inddrage børnenes erfaringer fra hjem og fritidslivet, ellers risikerer man, at de kompetencer børnene netop har tilegnet sig i hjemmet og i fritidslivet gennem deres eksperimenter og lege, ikke bliver inddraget og optimalt udnyttet i dagtilbud og folkeskole. Mobile enheder og brugerinddragende pædagogik og didaktik i dagtilbud og folkeskole medvirker til, at børnenes fritidsbaserede omgang med medier, aktivt kommer til at indgå i tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag. 6 Mobile enheder er baseret på mobilitet, tilgængelighed og brugerinddragelse. Det øger muligheden for den almene inkluderende tilgang, at børn gennem den mobile enhed får flere og ligeværdige udtryksformer. Dermed ændrer teknologien fundamentalt på læringens metoder og vilkår og skaber nye muligheder for opgaveløsning, der ikke var mulig før. Mobile enheder skaber en udvikling fra at erstatte bestemte læringsredskaber, til at redefinere selve læringen. 7 Personale Personalet skal kunne tilgå informationer og viden uden at være bundet op på fastlagte tidsforløb, eller på bestemte lokationer, men i stedet arbejde med en mobil projektorienteret tilgang til læring og undervisning. Mål for personalet: Personalet skal besidde kompetencer i forhold til at integrere mobile enheder i læring og undervisning: Personalet skal besidde faglige kompetencer, herunder viden indenfor læreplanstemaer og fagmål. Personalet skal besidde pædagogiske kompetencer i viden om processer og metoder til læring i forhold til den kognitive og sociale udvikling. Personalet skal besidde teknologiske kompetencer i brug af digitale medier og mobile enheder. 8 Personalet skal altid tage udgangspunkt i det enkelte barn. 5 Andreas Schleicher: OECD Education Directorate 6 Fælles mål: It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 7 SAMR modellen (Bilag 3) 8 TPACK model - Teknisk, Pædagogisk og Faglig kompetence (Bilag 4) 5

7 Sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole Med medielæringsstrategien for dagtilbud og folkeskole skabes en ny forudsætning i børns udvikling. Børn møder til skolestart med 3 til 4 års medieerfaring fra dagtilbud og fritid. Folkeskolen bygger videre på den medieerfaring det enkelte barn bringer med sig, for at sikre den enkelte elevs udvikling og uddannelsesparathed. Ledelsen i dagtilbud og folkeskole skal igangsætte initiativer, med udgangspunkt i målene fra Fælles mål: It og mediekompetencer i folkeskolen, der har til formål at styrke børns: Informationssøgning og indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde 9 Mål for dagtilbud og folkeskole Etablering af distriktsmøder, hvor der aftales hvilket læringsmateriale, der vurderes bedst for sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole. 10 Børnene skal arbejde med mobile enheder. Børnene introduceres tidligt til begreber som naturvidenskab, sproglige kompetencer og matematisk forståelse. Dagtilbud - Barnet som medskaber De mobile enheders enkle og intuitive brugerflade skaber helt nye muligheder for læring i dagtilbud. Gennem brugerinddraget pædagogik skal personalet arbejde med at børn bliver medskaber af egne digitale produktioner og dokumentation. De mobile enheder skal understøtte børns mulighed for at udtrykke sig individuelt og i samarbejde med andre børn. Mål for dagtilbud Personalet skal sikre, at barnet tilegner sig digitale kompetencer i forhold til læreplanstemaerne. 9 Med udgangspunkt i børns brug af medier, inddrages de fire temaer fra Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen. Faghæfte Tre eksempler på apps: Book Creator, imovie, Puppet Pals. De tre valgte apps er eksempler, der understøtter sammenhængen mellem barnet som medskaber på dagtilbud og eleven som producent i folkeskolen. 6

8 Personalet skal støtte barnets færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar. Personalet skal sikre, at barnet bliver medskaber af digitale produktioner, der understøtter dokumentationskravet. Personalet skal tage udgangspunkt i det enkelte barn. Folkeskolen - Eleven som producent Med de mobile enheder, kan eleverne redigere, producere og dele viden og informationer ved ganske få klik - der kommer et flow i undervisningen, hvor eleverne får mere tid til at arbejde med vidensindsamling og vidensformidling. De mobile enheder kan øge det enkelte barns muligheder for at udtrykke sig. Mål for folkeskole Personalet skal sikre, at eleven tilegner sig digitale kompetencer i forhold til Fælles Mål for fagene. Personalet skal støtte elevens færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar. Personalet skal sikre, at eleven bliver producent og formidler af digitale produktioner. Personalet skal tage udgangspunkt i den enkelte elev. Afslutning De personlige mobile enheder understøtter børns udvikling af de kompetencer samfundet i dag efterspørger og den giver mulighed for at læring kan finde sted, hvor som helst og når som helst. Medielæringsstrategien skal skabe en sammenhæng mellem børns fritidsliv, dagtilbud og folkeskole. Medielæring skal anskues pædagogisk og sikres en fremtrædende position i børn og unges faglige og sociale udvikling. Da de mobile enheder er nemme at bruge for børn og personale, gives der mulighed for at flytte fokus fra teknik til pædagogik og dermed skabe mulighed for at barnet i dagtilbud og folkeskole bliver medskaber af den digitale læring, hvilket er med til at skabe en øget motivation i læringskonteksten. De mobile enheder giver mulighed for at flytte ressourcer fra teknik til pædagogik og didaktik og vil kunne benyttes uden for skoletid til brugergenereret viden og lektier. Ledelse er af afgørende betydning i implementeringen af medielæringsstrategien og ledelsen på dagtilbud og folkeskole skal etablere en inspirerende og innovativ ramme for medielæringsstrategien 7

9 Center for Skole og Dagtilbud Der skal etableres en struktur med distriktsmøder, der sikrer sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole. Der iværksættes en kompetenceudviklingsplan for ledelse i dagtilbud og folkeskole, der sikrer de fornødne kompetencer til at implementere medielæringsstrategien. Der etableres en let tilgængelig platform for videndeling for personalet på dagtilbud og folkeskole. Ledelse i dagtilbud og folkeskole Ledere fra dagtilbud og folkeskole mødes omkring det lokale samarbejde i distrikterne. Herunder udfærdigelse og udveksling af undervisnings- og læringsmateriale, der fokuserer på sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole. Folkeskolerne starter med at inddrage mobile enheder i indskolingen, da denne tilgang bedst sikrer den læringsmæssige overgang fra dagtilbud til folkeskole. Der iværksættes en kompetenceudviklingsplan for personale i dagtilbud og folkeskole, der sikrer de fornødne kompetencer til at implementere medielæringsstrategien. Personale i dagtilbud og folkeskole Personalet skal arbejde målrettet med mobile enheder i dagtilbud og folkeskole. Personalet skal udgangspunkt det enkelte barn. Personalet inkluderer nye kommunikations og præsentationsformer i det daglige arbejde. Personalet skal sikre at børn og unge tilegner sig kompetencer, således de kan begå sig i en omskiftelig og globaliseret verden. Personalet skal arbejde med læring og undervisning i procesorienterede forløb. Teknik Det trådløse netværk i dagtilbud og folkeskole skal imødekomme en fremadrettet itinfrastruktur, hvor personale og børn har mulighed for at være online hele tiden. Der arbejdes mod, at det pædagogiske personale på dagtilbud og i skole har en personlig mobil device til rådighed. 8

10 Bilag 1 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Central implementeringsplan Der udarbejdes en plan for implementering af medielæringsstrategien CSD udarbejder plan for implementering af medielæringsstrategien efterår 2012 Indkøbsstrategi for 1:1 model udarbejdes Kompetenceudviklingsp lan for ledelse og personale Hvem: CSD evaluerer plan for implementering i samarbejde med ledelse på dagtilbud og folkeskole Forår 2013 og herefter årlige evalueringer Værktøjskasse med dokumenter Liste med Apps med eksempler på produktion, træning, undervisningsmateriale Offentliggøres på hjemmeside Dagtilbud og folkeskole beskriver arbejdet med medielæringsstrategien i tilsynsrapport og kvalitetsrapport 9

11 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Lokal Implementering Dagtilbud og folkeskole Ledelsen er garant for af medielæringsstrategi arbejder målrettet med at der igangsættes og indsatsområderne i følges op på medielæringsstrategien medielæringsstrategien Offentliggøres på hjemmeside Hvem: Center for Skole og Dagtilbud. 3 måneder efter vedtagelse af medielæringsstrategi CSD følger op på medielæringsstrategi og handleplan for implementering er offentliggjort på den enkelte institutions hjemmeside. Overgangssamtalen mellem dagtilbud og folkeskole Medieunderstøttet I forbindelse med læring skal være en del overgangen skal der af overgangssamtalen være et selvstændigt mellem daginstitution punkt omhandlende og folkeskole. medieunderstøttet læring. Hvem: Dagtilbudsledelse og skoleledelse Efter overgangssamtalen Dagtilbudsledelse og skoleledelse gennemgår referater fra overgangsamtalen på distriktsmødet. Struktur for barnets digitale fortælling mellem dagtilbud og folkeskole Der udarbejdes en handleplan for barnets digitale fortælling. CSD tager initiativ til i samarbejde med ledelse for dagtilbud og folkeskole at udvikle model(ler) for barnets digitale fortælling (Efterår 2012) Offentliggøres på hjemmeside Hvem: CSD i samarbejde Dagtilbudsledelse og skoleledelse Efterår 2013 Fælles møde for daglige leder, SFO ledere og skoleledere 10

12 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Etablering af distriktsmødestruktur At skabe et formelt samarbejde mellem daginstitution og skole med fokus på medielæring med fast dagsorden. 2 gange om året mødes ledelsen fra dagtilbud og folkeskole i distriktet til dialog om den fremadrettede medielæring. Hvem: Dagtilbudsledelse og skoleledelse efter første distriktsmøde Dagtilbudsledelse og skoleledelse gennemgår referater fra distriktsmøde. Ledelse i dagtilbud og folkeskole Medielæringsstrategien sættes på dagsorden på relevante møder hvori der sikres personaleindflydelse Arbejdskulturen på den Hvem: enkelte institution og skole tillader at der holdes fast i og følges op på beslutninger truffet i forbindelse med implementering af medielæringsstrategien Center for Skole og Dagtilbud, Skole-, område- og institutionsledere. Løbende Der følges op på dagsordner og referater fra relevante møder. Ledelse kompetenceudvikling Lederne varetager Lederne gennemgår opgaven med at kompetenceudvikling i implementere forhold til medielæringsstrategien medielæringsstrategien Hvem: Center for Skole og Dagtilbud. Når plan for kompetenceudvikling er udarbejdet og godkendt. CSD sikre at der er progression i plan for kompetenceudvikling 11

13 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Medieansvarlig leder Der udpeges på en medieansvarlige leder i alle dagtilbud og folkeskoler Den medieansvarlige Hvem: leder i dagtilbud og folkeskole har ansvar for implementering af medielæringsstrategien Skole- og institutionsledelse 1 måned efter vedtagelse af mediestrategi. CSD følger op på om navn på medieansvarlig leder er oplyst. Ledelsesmæssige styringsværktøjer Der udarbejdes en Det fremgår af beskrivelse for arbejdet gruppens/klassens med planlægning, hvordan medielæringsstrategien medielæring indtænkes på gruppe og klasse niveau som læringsunderstøttende redskab Hvem: Skole- og institutionsledere. Fremadrettet efter vedtagelse af medielæringsstrategi Ledelse i dagtilbud og folkeskole følger op på gruppen og klassens planlægning Personalets kompetenceudvikling Medielæringsstrategien indtænkes i kompetenceudviklingsp lanen for personalet Som en del af de årlige MUS-samtaler Hvem: Ledelse i dagtilbud og folkeskole Ved mussamtaler Ledelse i dagtilbud og folkeskole analyserer behov 12

14 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Medievejledere Der udarbejdes en struktur for medievejledere i dagtilbud og skole, der sikrer at personalet kan modtage pædagogisk og didaktisk medievejledning Der udpeges medievejledere i dagtilbud og folkeskole Hvem: Ledelse i dagtilbud og folkeskole. Ved vedtagelse af medielæringsstrategi CSD skal modtage en liste, fra dagtilbud og folkeskole, over medievejledernes fagområde 13

15 Bilag 2 Future Work Skills 2020 Fremtidens kompetencer i følge Future Work Skills 2020: Amerikansk tænketank 14

16 Bilag 3 SAMR: Model for medieimplementering SAMR modellen viser gennem fire niveauer, hvilken rolle medier spiller i en konkret læringssituation. Hovedpointen er, at først når der arbejdes med modifikations- eller redefinitionstrinet realiseres potentialet i anvendelsen af medier i læringen. 15

17 Bilag 4 TPACK: Mediekompetencemodel for det pædagogiske personale TPACK modellen identificerer tre kernekompetenceområder, der er nødvendige for at medier kan integreres i undervisningen. De tre kerneområder er teknologisk kompetence, pædagogisk kompetence og fagkompetence. Modellen viser det komplekse sammenspil mellem de tre områder og hvordan de griber ind i hinanden, når der arbejdes med integration af medier i læringen. Udfordringen er at balancere kompetenceudviklingen, således at den enkelte pædagog/lærer bliver fortrolig indenfor alle tre områder. 16

18 Center for Skole og Dagtilbud Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere