Medielæringsstrategi 0-18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medielæringsstrategi 0-18 år"

Transkript

1 Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud

2 Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der sammen med lokale kommunale initiativer skal forbedre grundlaget for at anvende digitale værktøjer og muligheder i såvel dagtilbud som i folkeskole: støtte til indkøb af digitale lærermidler adgang til velfungerende it i undervisningen styrket viden om it-baseret didaktik og udvikling, som indeholder forskning, demonstrationsskoler og digitale læringsmål Det samlede initiativ handler om at styrke viden om it-baseret didaktik; og skal bidrage til, at elever, lærere og forældre får et mere klart billede af hvad eleverne skal lære og mestre vha. digitale hjælpemidler. Der skal være klare mål for, hvordan brugen af it og digitale lærermidler bidrager til børn og unges læring, og der skal løbende følges op på disse mål, lige som forskning skal understøtte den daglige praksis og give viden til, hvordan pædagoger og lærere effektivt kan tilrettelægge og understøtte læring og undervisning ved hjælp af digitale lærermidler og de digitalt baserede undervisningsforløb. Der er derfor taget initiativ til at udarbejde en medielæringsstrategi i Egedal Kommune. Hensigten med medielæringsstrategien er at sikre børn og unge i dagtilbud og folkeskole møder et læringsmiljø, der kan sikre at digitale lærermidler bidrager til at børn og unges læring. Medielæringsstrategien tager sit udgangspunkt i den almene børnepolitik i Egedal Kommune, med denne medielæringsstrategi for dagtilbud og folkeskoler i Egedal Kommune sættes kursen for et sammenhængende arbejde med medier for kommunens børn og unge. Medielæringsstrategien vil have særlige snitflader til de øvrige politikker i Egedal Kommune, der vedrører børn og unge som for eksempel handicappolitik, læsepolitik osv. 1

3 Den samlede medielæringsstrategi for dagtilbud og folkeskole, tager sit afsæt i, at det samfund vi alle lever i ikke længere er statisk og genkendeligt, men er omskifteligt og hyperkomplekst, og at vores børn og unge skal møde de udfordringer og forandringer, der er i en globaliseret verden, på bedst mulig måde. Medielæringsstrategien skal bruges på den lokale daginstitution i den lokale folkeskole til at koordinere daglig praksis, og være med til at binde dagtilbud og folkeskoleområdet endnu tættere sammen, så der ydes en sammenhængende indsats, og at børn og unge, får den bedst mulige og mest meningsfulde læring inden for de givne rammer og med en glidende overgang fra dagtilbud til folkeskole. Strategien er gældende fra ultimo 2012, og revision vil finde sted efter drøftelse og beslutning i Familieudvalg og Skoleudvalg. Medielæringsstrategien i dagtilbud og folkeskole skal sikre, at mobile enheder 1 indtænkes til: Understøtte sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole Understøtte læring hos børn og unge Understøtte inklusion og undervisningsdifferentiering Understøtte mobile læringsmiljøer Understøtte bog og multimodalitet 2 i læreplanstemaer og fag Understøtte barnets opvækst i det lokale miljø og til en international verden Indsatsområder i Egedal Kommune Medielæringsstrategien skal understøtte de faglige læringsmål og indsatsområder i Egedal kommunes dagtilbud og folkeskoler Science Inklusion Læreplan Fælles mål for fag Læsning Matematik og naturfag Idræt og sundhed Sociale kompetencer Overgangen til ungdomsuddannelserne 1 En mobil enhed er en enhed der understøtter mobil læring. I dagtilbud og folkeskole er der tale om en tablet, hvor brugerfladen er ændret fra en grafisk brugerflade, der kræver både tastatur og mus til en taktil brugerflade, hvor brugeren trykker på ikoner. 2 Multimodalitet handler om hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer og understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier. 2

4 Fremtidens digitale kompetencer Den stigende digitalisering og de nye kommunikationsformer er faktiske aktører, der forandrer vilkårene i vores samfund. Det gør sig også gældende for barnets læring i dagtilbud og folkeskole. Fleksibilitet og tilpasning af færdigheder til omverdenens krav bliver en forudsætning for at skabe udvikling og succes for såvel den enkelte som for vores fælles samfund. Det er nødvendigt, at vores børn kan navigere i en digital verden, hvor kvalifikationskravene konstant ændrer sig. Det bliver en fælles opgave for dagtilbud og folkeskole at sikre, at børn udvikler: Kompetencen til at oversætte store mængder data fra abstrakte koncepter og at forstå databaseret meningsskabelse Kompetencen til kritisk at vurdere og se på indhold, der udnytter de nye medie former Kompetencen til at producere, skabe engagement og udvise nærvær som en del at et virtuelt team. 3 På den baggrund har Egedal Kommune udarbejdet en medielæringsstrategi, hvor samarbejdet og sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole bliver central i arbejdet omkring børns læring og kompetencer. Ved at binde de to faglige områder endnu tættere sammen og ved også at inddrage børnenes fritidsbaserede erfaringer, lægger denne medielæringsstrategi op til, at dagtilbuddet og folkeskolen videreudvikler den læring, som børnene allerede har tilegnet sig hjemmefra. Forandring kræver ledelse Fra Egedal Kommunes side forventes det, at der i dagtilbud og folkeskole arbejdes digitalt med udgangspunkt i herværende medielæringsstrategi. Dagtilbud og folkeskole opleves forskelligt, men for begge gælder det, at ledelsen i hver enkelt afdeling skal sikre at de formelle rammer og målsætninger prioriteres. Ledelsen spiller en central rolle i forhold til, hvordan medielæring praktiseres lokalt og er på mange måder en forudsætning for succes, og at der arbejdes med en tydelig lokal forankring. Områdeledelsen og skoleledelsen skal sikre, at medielæringsstrategien indtænkes i institutionens og skolens relevante organer, funktioner, planlægning og mødeaktivitet. Medielæring skal være et tema i arbejdet med: Distriktsmøder mellem dagtilbud og folkeskole 4 3 Future work skills 2020: Vores oversættelse (Bilag 2) 4 Ny mødekonstruktion for ledelse på dagtilbud og folkeskole, med fokus på dialog og sammenhæng 3

5 Tilsynsrapport og kvalitetsrapport Personalemøde og pædagogisk rådsmøde Medarbejderudviklingssamtale og teamsamtale Den pædagogiske handleplan og årsplan Samtaleark og elevplan Mål for ledelsen på dagtilbud og folkeskole: Ledelsen tager ansvar for implementeringen af medielæringsstrategien. Ledelsen er tydelig overfor medarbejderne i sine forventninger til den gode medielæring. Ledelsen sikrer, at personalet besidder pædagogiske og didaktiske kompetencer i brug af mobile enheder Mobile enheder Samfundet er i dag præget af en øjeblikkelig og mobil tilgang til viden. Gennem anvendelse af netop mobile enheder med berøringsfølsom skærm, som eksempelvis smartphones og tablets er tilgangen til viden tilstede, når som helst og hvor som helst. Dagtilbud og folkeskole er en spejling af det øvrige samfund, og derfor skal medielæring i Egedal Kommune være koncentreret omkring mobil tilgang til læring. De mobile enheder ændrer på læringsmiljøet i dagtilbud og folkeskole og skaber nye anderledes og udviklende tilgange til den hidtidige traditionelle læring. Mobile enheder minimerer den tekniske barriere således, at pædagogikken og didaktikken kommer i fokus. Mobile enheder skaber en mangfoldighed af muligheder for læring, produktion og formidling (multimodale tilgang). Forældrene bliver gennem dialogen og videndeling på nettet modtagere af den digitale produktion og formidling, som børn i dagtilbud og folkeskole er medskaber og producenter af. Det er med til at sikre et ejerskab for forældrene, at de gennem brugerdrevne digitale produktioner oplever en større deltagelse og indsigt i deres børns liv. 4

6 Læring under forandring I dagens videnssamfund skabes viden gennem netværksbaserede interaktioner. 5 Det betyder, at medielæringsstrategien skal fokusere på, at børnene i dagtilbud og folkeskole, med personalet som rammesætter, får øget indflydelse på deres egne læreprocesser. Dagtilbud og folkeskole skal i højere grad inddrage børnenes erfaringer fra hjem og fritidslivet, ellers risikerer man, at de kompetencer børnene netop har tilegnet sig i hjemmet og i fritidslivet gennem deres eksperimenter og lege, ikke bliver inddraget og optimalt udnyttet i dagtilbud og folkeskole. Mobile enheder og brugerinddragende pædagogik og didaktik i dagtilbud og folkeskole medvirker til, at børnenes fritidsbaserede omgang med medier, aktivt kommer til at indgå i tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag. 6 Mobile enheder er baseret på mobilitet, tilgængelighed og brugerinddragelse. Det øger muligheden for den almene inkluderende tilgang, at børn gennem den mobile enhed får flere og ligeværdige udtryksformer. Dermed ændrer teknologien fundamentalt på læringens metoder og vilkår og skaber nye muligheder for opgaveløsning, der ikke var mulig før. Mobile enheder skaber en udvikling fra at erstatte bestemte læringsredskaber, til at redefinere selve læringen. 7 Personale Personalet skal kunne tilgå informationer og viden uden at være bundet op på fastlagte tidsforløb, eller på bestemte lokationer, men i stedet arbejde med en mobil projektorienteret tilgang til læring og undervisning. Mål for personalet: Personalet skal besidde kompetencer i forhold til at integrere mobile enheder i læring og undervisning: Personalet skal besidde faglige kompetencer, herunder viden indenfor læreplanstemaer og fagmål. Personalet skal besidde pædagogiske kompetencer i viden om processer og metoder til læring i forhold til den kognitive og sociale udvikling. Personalet skal besidde teknologiske kompetencer i brug af digitale medier og mobile enheder. 8 Personalet skal altid tage udgangspunkt i det enkelte barn. 5 Andreas Schleicher: OECD Education Directorate 6 Fælles mål: It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 7 SAMR modellen (Bilag 3) 8 TPACK model - Teknisk, Pædagogisk og Faglig kompetence (Bilag 4) 5

7 Sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole Med medielæringsstrategien for dagtilbud og folkeskole skabes en ny forudsætning i børns udvikling. Børn møder til skolestart med 3 til 4 års medieerfaring fra dagtilbud og fritid. Folkeskolen bygger videre på den medieerfaring det enkelte barn bringer med sig, for at sikre den enkelte elevs udvikling og uddannelsesparathed. Ledelsen i dagtilbud og folkeskole skal igangsætte initiativer, med udgangspunkt i målene fra Fælles mål: It og mediekompetencer i folkeskolen, der har til formål at styrke børns: Informationssøgning og indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde 9 Mål for dagtilbud og folkeskole Etablering af distriktsmøder, hvor der aftales hvilket læringsmateriale, der vurderes bedst for sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole. 10 Børnene skal arbejde med mobile enheder. Børnene introduceres tidligt til begreber som naturvidenskab, sproglige kompetencer og matematisk forståelse. Dagtilbud - Barnet som medskaber De mobile enheders enkle og intuitive brugerflade skaber helt nye muligheder for læring i dagtilbud. Gennem brugerinddraget pædagogik skal personalet arbejde med at børn bliver medskaber af egne digitale produktioner og dokumentation. De mobile enheder skal understøtte børns mulighed for at udtrykke sig individuelt og i samarbejde med andre børn. Mål for dagtilbud Personalet skal sikre, at barnet tilegner sig digitale kompetencer i forhold til læreplanstemaerne. 9 Med udgangspunkt i børns brug af medier, inddrages de fire temaer fra Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen. Faghæfte Tre eksempler på apps: Book Creator, imovie, Puppet Pals. De tre valgte apps er eksempler, der understøtter sammenhængen mellem barnet som medskaber på dagtilbud og eleven som producent i folkeskolen. 6

8 Personalet skal støtte barnets færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar. Personalet skal sikre, at barnet bliver medskaber af digitale produktioner, der understøtter dokumentationskravet. Personalet skal tage udgangspunkt i det enkelte barn. Folkeskolen - Eleven som producent Med de mobile enheder, kan eleverne redigere, producere og dele viden og informationer ved ganske få klik - der kommer et flow i undervisningen, hvor eleverne får mere tid til at arbejde med vidensindsamling og vidensformidling. De mobile enheder kan øge det enkelte barns muligheder for at udtrykke sig. Mål for folkeskole Personalet skal sikre, at eleven tilegner sig digitale kompetencer i forhold til Fælles Mål for fagene. Personalet skal støtte elevens færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar. Personalet skal sikre, at eleven bliver producent og formidler af digitale produktioner. Personalet skal tage udgangspunkt i den enkelte elev. Afslutning De personlige mobile enheder understøtter børns udvikling af de kompetencer samfundet i dag efterspørger og den giver mulighed for at læring kan finde sted, hvor som helst og når som helst. Medielæringsstrategien skal skabe en sammenhæng mellem børns fritidsliv, dagtilbud og folkeskole. Medielæring skal anskues pædagogisk og sikres en fremtrædende position i børn og unges faglige og sociale udvikling. Da de mobile enheder er nemme at bruge for børn og personale, gives der mulighed for at flytte fokus fra teknik til pædagogik og dermed skabe mulighed for at barnet i dagtilbud og folkeskole bliver medskaber af den digitale læring, hvilket er med til at skabe en øget motivation i læringskonteksten. De mobile enheder giver mulighed for at flytte ressourcer fra teknik til pædagogik og didaktik og vil kunne benyttes uden for skoletid til brugergenereret viden og lektier. Ledelse er af afgørende betydning i implementeringen af medielæringsstrategien og ledelsen på dagtilbud og folkeskole skal etablere en inspirerende og innovativ ramme for medielæringsstrategien 7

9 Center for Skole og Dagtilbud Der skal etableres en struktur med distriktsmøder, der sikrer sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole. Der iværksættes en kompetenceudviklingsplan for ledelse i dagtilbud og folkeskole, der sikrer de fornødne kompetencer til at implementere medielæringsstrategien. Der etableres en let tilgængelig platform for videndeling for personalet på dagtilbud og folkeskole. Ledelse i dagtilbud og folkeskole Ledere fra dagtilbud og folkeskole mødes omkring det lokale samarbejde i distrikterne. Herunder udfærdigelse og udveksling af undervisnings- og læringsmateriale, der fokuserer på sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole. Folkeskolerne starter med at inddrage mobile enheder i indskolingen, da denne tilgang bedst sikrer den læringsmæssige overgang fra dagtilbud til folkeskole. Der iværksættes en kompetenceudviklingsplan for personale i dagtilbud og folkeskole, der sikrer de fornødne kompetencer til at implementere medielæringsstrategien. Personale i dagtilbud og folkeskole Personalet skal arbejde målrettet med mobile enheder i dagtilbud og folkeskole. Personalet skal udgangspunkt det enkelte barn. Personalet inkluderer nye kommunikations og præsentationsformer i det daglige arbejde. Personalet skal sikre at børn og unge tilegner sig kompetencer, således de kan begå sig i en omskiftelig og globaliseret verden. Personalet skal arbejde med læring og undervisning i procesorienterede forløb. Teknik Det trådløse netværk i dagtilbud og folkeskole skal imødekomme en fremadrettet itinfrastruktur, hvor personale og børn har mulighed for at være online hele tiden. Der arbejdes mod, at det pædagogiske personale på dagtilbud og i skole har en personlig mobil device til rådighed. 8

10 Bilag 1 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Central implementeringsplan Der udarbejdes en plan for implementering af medielæringsstrategien CSD udarbejder plan for implementering af medielæringsstrategien efterår 2012 Indkøbsstrategi for 1:1 model udarbejdes Kompetenceudviklingsp lan for ledelse og personale Hvem: CSD evaluerer plan for implementering i samarbejde med ledelse på dagtilbud og folkeskole Forår 2013 og herefter årlige evalueringer Værktøjskasse med dokumenter Liste med Apps med eksempler på produktion, træning, undervisningsmateriale Offentliggøres på hjemmeside Dagtilbud og folkeskole beskriver arbejdet med medielæringsstrategien i tilsynsrapport og kvalitetsrapport 9

11 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Lokal Implementering Dagtilbud og folkeskole Ledelsen er garant for af medielæringsstrategi arbejder målrettet med at der igangsættes og indsatsområderne i følges op på medielæringsstrategien medielæringsstrategien Offentliggøres på hjemmeside Hvem: Center for Skole og Dagtilbud. 3 måneder efter vedtagelse af medielæringsstrategi CSD følger op på medielæringsstrategi og handleplan for implementering er offentliggjort på den enkelte institutions hjemmeside. Overgangssamtalen mellem dagtilbud og folkeskole Medieunderstøttet I forbindelse med læring skal være en del overgangen skal der af overgangssamtalen være et selvstændigt mellem daginstitution punkt omhandlende og folkeskole. medieunderstøttet læring. Hvem: Dagtilbudsledelse og skoleledelse Efter overgangssamtalen Dagtilbudsledelse og skoleledelse gennemgår referater fra overgangsamtalen på distriktsmødet. Struktur for barnets digitale fortælling mellem dagtilbud og folkeskole Der udarbejdes en handleplan for barnets digitale fortælling. CSD tager initiativ til i samarbejde med ledelse for dagtilbud og folkeskole at udvikle model(ler) for barnets digitale fortælling (Efterår 2012) Offentliggøres på hjemmeside Hvem: CSD i samarbejde Dagtilbudsledelse og skoleledelse Efterår 2013 Fælles møde for daglige leder, SFO ledere og skoleledere 10

12 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Etablering af distriktsmødestruktur At skabe et formelt samarbejde mellem daginstitution og skole med fokus på medielæring med fast dagsorden. 2 gange om året mødes ledelsen fra dagtilbud og folkeskole i distriktet til dialog om den fremadrettede medielæring. Hvem: Dagtilbudsledelse og skoleledelse efter første distriktsmøde Dagtilbudsledelse og skoleledelse gennemgår referater fra distriktsmøde. Ledelse i dagtilbud og folkeskole Medielæringsstrategien sættes på dagsorden på relevante møder hvori der sikres personaleindflydelse Arbejdskulturen på den Hvem: enkelte institution og skole tillader at der holdes fast i og følges op på beslutninger truffet i forbindelse med implementering af medielæringsstrategien Center for Skole og Dagtilbud, Skole-, område- og institutionsledere. Løbende Der følges op på dagsordner og referater fra relevante møder. Ledelse kompetenceudvikling Lederne varetager Lederne gennemgår opgaven med at kompetenceudvikling i implementere forhold til medielæringsstrategien medielæringsstrategien Hvem: Center for Skole og Dagtilbud. Når plan for kompetenceudvikling er udarbejdet og godkendt. CSD sikre at der er progression i plan for kompetenceudvikling 11

13 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Medieansvarlig leder Der udpeges på en medieansvarlige leder i alle dagtilbud og folkeskoler Den medieansvarlige Hvem: leder i dagtilbud og folkeskole har ansvar for implementering af medielæringsstrategien Skole- og institutionsledelse 1 måned efter vedtagelse af mediestrategi. CSD følger op på om navn på medieansvarlig leder er oplyst. Ledelsesmæssige styringsværktøjer Der udarbejdes en Det fremgår af beskrivelse for arbejdet gruppens/klassens med planlægning, hvordan medielæringsstrategien medielæring indtænkes på gruppe og klasse niveau som læringsunderstøttende redskab Hvem: Skole- og institutionsledere. Fremadrettet efter vedtagelse af medielæringsstrategi Ledelse i dagtilbud og folkeskole følger op på gruppen og klassens planlægning Personalets kompetenceudvikling Medielæringsstrategien indtænkes i kompetenceudviklingsp lanen for personalet Som en del af de årlige MUS-samtaler Hvem: Ledelse i dagtilbud og folkeskole Ved mussamtaler Ledelse i dagtilbud og folkeskole analyserer behov 12

14 S (Status/sammenhæ ng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Medievejledere Der udarbejdes en struktur for medievejledere i dagtilbud og skole, der sikrer at personalet kan modtage pædagogisk og didaktisk medievejledning Der udpeges medievejledere i dagtilbud og folkeskole Hvem: Ledelse i dagtilbud og folkeskole. Ved vedtagelse af medielæringsstrategi CSD skal modtage en liste, fra dagtilbud og folkeskole, over medievejledernes fagområde 13

15 Bilag 2 Future Work Skills 2020 Fremtidens kompetencer i følge Future Work Skills 2020: Amerikansk tænketank 14

16 Bilag 3 SAMR: Model for medieimplementering SAMR modellen viser gennem fire niveauer, hvilken rolle medier spiller i en konkret læringssituation. Hovedpointen er, at først når der arbejdes med modifikations- eller redefinitionstrinet realiseres potentialet i anvendelsen af medier i læringen. 15

17 Bilag 4 TPACK: Mediekompetencemodel for det pædagogiske personale TPACK modellen identificerer tre kernekompetenceområder, der er nødvendige for at medier kan integreres i undervisningen. De tre kerneområder er teknologisk kompetence, pædagogisk kompetence og fagkompetence. Modellen viser det komplekse sammenspil mellem de tre områder og hvordan de griber ind i hinanden, når der arbejdes med integration af medier i læringen. Udfordringen er at balancere kompetenceudviklingen, således at den enkelte pædagog/lærer bliver fortrolig indenfor alle tre områder. 16

18 Center for Skole og Dagtilbud Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet

Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet Fagcenter Skole & Daginstitution Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet Det digitale læringsprojekt at udvikle tilgangen til læring, undervisning og samarbejde ved implementering af den vedtagne

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013 Lidt om mig Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek John Klesner januar 2013 29 år lærer Pæd konsulent Master It-rådgivningsgruppe KL-infrastruktur Månedens lærer i Tyskland maj 2009 På vej

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune

Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune Vision FOR fremtiden. Denne strategis vision tager sit udgangspunkt i, at vi lever i et hyperkomplekst samfund, hvor man ved, at

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept 170 IT I PRAKSIS DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept Kommunaldirektørerne ser de største barrierer i eksterne

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Digital daginstitution

Digital daginstitution Digital daginstitution Børne- og ungdomsforvaltningen København kommune Pædagogisk IT / Fagligt center Sadedin Jepsen 1 IT i institutionen Der har været stor efterspørgsel fra mange institutioner Institutionerne

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere