Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om."

Transkript

1 Planstrategi 2013

2 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder og sammenhænge - hvilket betyder, at der foretages en total revision af kommuneplanen. Planstrategien har til formål at sikre en sammenhæng med vores Vision Skive - vi gør det, udmøntningen af denne gennem bl.a. RENT LIV, Energibyen Skive og den kommende kommuneplan Strategien er byrådets bud på, hvad der i særlig grad skal satses på i de kommende år. Den udstikker retningslinjerne for udviklingen af Skive Kommune og danner dermed grundlag for den kommende kommuneplanlægning. Strategien har sit udgangspunkt i en respekt for den mangfoldighed vores kommune rummer. Vi skal respektere de forskelligheder, vi har i kommunen med én stor by, Skive, og et stort landdistrikt. Den sunde balance mellem by og land skal opretholdes, og det skal, uanset hvor man bor og arbejder i vores kommune, fortsat være trygt, attraktivt og inspirerende at være her. Borgerne kan med planstrategien få indsigt i de 7 indsatsområder, byrådet har sat særligt fokus på og de forskellige handlinger, man agter at sætte i værk. Indsatsområderne behandles under følgende overskrifter: Skive by 2020 Skive - et godt sted at leve og bo Campus Nye arbejdspladser Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Et landskab i forandring Med valget af de 7 indsatsområder har byrådet lagt en balance, som på samme tid styrker en udvikling af Skive by med alle dens bykvaliteter og potentialer og de store landområder med de mange udfordringer og muligheder. I Skive by skal der snarest findes en ny anvendelse af de store arealer Danish Crown har efterladt. Der skal findes fremtidssikrede løsninger på såvel de overordnede som interne trafikproblemer, vi har i byen. Hvordan kommer vi videre med omdannelsen af det store område langs åen? Hvordan sikrer vi ungdomsuddannelserne endnu bedre vilkår - i et Campus? Hvordan sikres erhvervslivet udviklingsmuligheder i en krisetid? Hvor skal fremtidens butikker ligge? Hvor skal boligudviklingen foregå? Osv. Mange spørgsmål trænger sig på. De skal analyseres og vurderes, og der skal findes sammenhængende løsninger, der sikrer byen en god udvikling til glæde for dens indbyggere. I landområdet er udfordringerne anderledes. Det gode liv i landsbyerne, store som små, skal bevares. Der skal findes løsninger, så den offentlige service fordeles ligeligt til alles tilfredshed. Mulighederne for fortsat vækst, hvor den måtte komme til at foregå, skal være til stede. Der skal laves lokale strategier for handlinger, der kan sikre de enkelte områder den udvikling, de ønsker. I det åbne land er der fundet plads til fremtidens store vindmøller - næste udfordring bliver biogasanlæg og store landbrugsbygninger. Landbrugserhvervet skal fortsat være i vækst, og samtidig vil der skulle findes nye veje til en koordineret og reguleret forandring i landskabet, hvor også naturinteresserne, de rekreative interesser og mulighederne for en øget tilpasset bosætning tilgodeses. Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. I den tid den nye kommune har fungeret er der allerede blevet udarbejdet mange planer, - i såvel by som på land. Byrådet har ved offentliggørelsen af sine planforslag altid med glæde konstateret en levende interesse blandt kommunens borgere for at debattere de mange planspørgsmål. Det er byrådets håb, at mange aktive og engagerede også i den kommende tid vil give bidrag til, hvordan vi fremtidssikrer udviklingen i Skive Kommune. Strategien er byrådets fokus, - men hvad siger borgerne? Flemming Eskildsen Borgmester

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Vision 4 Tendenser og udfordringer 5 Indsatsområder - Skive by Skive - et godt sted at leve og bo 8 - Campus 10 - Nye arbejdspladser 12 - Oplevelsesriget ved Limfjorden 14 - Landsbyer i udvikling 16 - Et landskab i forandring 18 Hidtidig planlægning 20 Frem mod en ny kommuneplan Inden det nuværende byråd takker af ved udgangen af 2013, skal det vedtage en ny samlet kommuneplan for Skive Kommune. Kommuneplanen er byrådets vigtigste værktøj til at sikre en ønsket udvikling. Det er her byrådet - efter en grundig offentlig debat - samler trådene, og fastlægger, hvordan udviklingen skal ske indenfor en lang række områder, f.eks. veje og trafik, byudvikling, byomdannelse, boligområder, detailhandel, erhvervsområder, energiforsyning, landskabsforhold og turisme. Byrådet har valgt at fastholde fokus på de 5 indsatsområder fra den første planstrategi i samt at sætte fokus på 2 nye indsatsområder: Nye arbejdspladser samt det åbne land, som kommunerne med amternes nedlæggelse har overtaget som et helt nyt arbejdsområde. Forud for udarbejdelsen af et forslag til den nye kommuneplan skal byrådet offentliggøre en strategi for sin kommuneplanlægning en planstrategi. Planstrategien indeholder byrådets politiske strategi for de kommende års udvikling. Den indeholder tillige oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanerne, og tager bl.a. udgangspunkt i en vurdering af de seneste års udvikling. Byrådet skal tage initiativ til at fremkalde en offentlig debat forud for udarbejdelsen af et forslag til ny kommuneplan. Offentliggørelsen af den planstrategi, du nu sidder med i hånden, skal derfor samtidig tjene til at indkalde ideer og forslag til den kommende kommuneplanlægning. Har du kommentarer, idéer og forslag til planlægningen af de kommende års udvikling, skal de sendes til eller til mailadresssen Skive Kommune Afdeling for Udvikling og Strategisk Planlægning Rådhuspladsen Skive Alle bidrag vil blive besvaret og indgå i den videre planlægning, og skal være os i hænde senest den 22. april Planstrategien kan også ses på webadressen som indeholder nyttige links om kommunale planforhold. 3

4 Vision Egnens kendetegn RENT LIV! er overskriften for Byrådets brand for Skiveegnens udvikling. Brandet blev vedtaget af Byrådet i Overskriften beskriver kort og præcist egnens kendetegn og er et fantastisk fundament, som vi er blevet enige om at gå efter: Skive - det er RENT LIV. Fra RENT LIV kan følgende citeres: Vi har noget særligt her på Skiveegnen. Vi har det aktive liv, fjorden, de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. De fire elementer som hver for sig udgør en styrke, og som tilsammen danner grundlaget for RENT LIV. Brandet udpeger 4 elementer, som åbner mange fortolkningsmuligheder for den enkelte: Livet Fjorden Maden Energien Sammen må vi sætte ord på og finde de fortællinger som er bærende for Skiveegnen - finde det fællesskab, der har kraften til at drive udvikling og som kan rumme det individuelle og unikke, som arbejdet med Energibyen Skive allerede er et godt eksempel på. Strategiens indhold Planstrategien har sit udgangspunkt i Visionen. Men hvor visionen kan defineres som et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år, er Strategien en beskrivelse af, hvordan målene kan realiseres. Strategien er på én gang både overordnet og langsigtet og konkret og handlingsorienteret. Planstrategien retter sig hovedsageligt mod forhold, som er af mere eller mindre direkte fysisk karakter, men inddrager også andre forhold. Under nedennævnte overskrifter sætter strategien således fokus på 7 indsatsområder, der i de kommende år vil have en særlig bevågenhed: Skive by 2020 Skive et godt sted at leve og bo Campus Nye arbejdspladser Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Et landskab i forandring Indsatserne understøtter hinanden og skal ses i en indbyrdes sammenhæng, men også i sammenhæng med de politikker der er vedtaget - eller er på vej - på de enkelte områder. På de næste sider behandles de 7 indsatsområder ud fra følgende spørgsmål: Hvor står vi? - Status Hvor vil vi hen? - Visioner og målsætninger Derfor vil vi? - Beslutning om konkrete handlinger og organiseringen af deres gennemførelse. Planstrategien viderefører i alle hovedtræk tankerne fra den gældende planstrategi fra 2009, hvor der var fokus på 5 indsatsområder: Skive by 2020 Skive et godt sted at leve og bo Campus Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Disse er alle godt på vej - men ikke afsluttede. Så der vil fortsat være fokus på disse i de næste 3-4 år. Strategien er således suppleret med 2 nye indsatsområder, som skal have en øget bevågenhed de kommende år: Nye arbejdspladser Et landskab i forandring Til gengæld er de tidligere tværgående fokusområder - energi og sundhed udgået af strategien. De var primært tiltænkt den kommunale administration - men var for uforpligtende, og bør i stedet for indarbejdes i de kommunale virksomhedsplaner. Som noget nyt er de enkelte indsatsområder suppleret med nogle umiddelbare økonomiske overvejelser, som kan understøtte, at de planlagte tiltag bliver til konkrete handlinger. 4

5 Tendenser og udfordringer Ved indgangen til 2013 kunne et kort signalement af Skive Kommune dækkes af nedenstående overskrifter. Rækkefølgen af signalementets enkelte elementer er ikke vægtet, men er blot en kort og skematisk oplistning af situationen, som den opleves her og nu, hvor den aktuelle internationale krise fortsat sætter sit præg på udviklingen i hvert eneste hjørne af det danske samfund. Signalementet danner rammen for de vilkår, byrådet har som udgangspunkt for at skabe udvikling i kommunen. Udvælgelse af signalementet kunne tage udgangspunkt i flere og andre forhold, og være dækket af andre overskrifter, men det er byrådets opfattelse, at de væsentligste forhold og tendenser, som vil få indflydelse på den kommende kommuneplanlægning, er omfattet af listen. I et forsøg på at gøre signalementet lettere tilgængeligt er der valgt at gruppere overskrifterne under nedenstående 4 kategorier. Umiddelbart vurderet er der fortsat mange styrker og muligheder, hvilket giver et godt udgangspunkt for ved en målrettet indsats at skabe udvikling og vækst i kommunen. Byrådet har valgt at møde de mange udfordringer, som udspringer af skemaet, ved en samlet indsats på flere områder. Dette fremgår af de næste siders beskrivelse af indsatsområdernes indhold, hvor fokus er sat på styrker og muligheder. Styrker Kommunen er samlet set i en positiv udvikling Indenfor pendlerafstand til Viborg, Holstebro, Herning og Århus Relativt billige grunde og huse Smukt beliggende kommune og smukt udsmykket bymidte i Skive by Store landskabsværdier ved bl.a. Limfjorden, Flydersø m.v. God erhvervsstruktur med tradition for iværksætteri Et stærkt foreningsliv og et godt kulturliv på land og i by Solid arbejdsstyrke relativ lav arbejdsløshed Mange unge - der tager en ungdomsuddannelse God kommunal økonomi Gode rekreative anlæg stier, havne, o.lign. Muligheder Smuk centerby med ikke udnyttet potentiale ved Skive Å Basis for at tilgodese naturen, de rekreative interesser og øget bosætning Potentiale for øget detailhandelsudvikling Modernisering af landbrugsbedrifter Mange uddannelsesinstitutioner samlet geografisk Basis for øget turisme Oplevelsesriget ved Limfjorden Levende landsbyer Stor indpendling til Skive by Øget samarbejde med nabokommuner på en række felter, f.eks. ved kultur, erhverv, uddannelse og den overordnede trafik Svagheder Indkomstniveau under landsgennemsnittet Uddannelsesniveau under landsgennemsnittet Underskud af arbejdspladser Fortsat på vej fra industri- til videnssamfund Samfundsudviklingen rykker mod Østjylland Renommé som udkantsområde Dårlige trafikale forhold i og omkring Skive by Flere områder i såvel Skive by som i de mindre bysamfund kan fremtræde en smule mistrøstige Et meget stort antal indpendlere som burde være tiltrukket af at bosætte sig i kommunen Trusler Dalende befolkningstal Færre unge årige Mere monotont landskab domineret af landbrugsdrift Flere store dyrehold med mulige lugtgener til følge Egnsforskelle land/by nord/syd Dårlig adgang til det overordnede vejnet Konkurrence fra andre egnscentre Vanskeligt at tiltrække højtuddannede Færre erhvervsaktive Fortsat afdæmpning af verdensøkonomien 5

6 Skive by 2020 Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vi vil gøre byens rum og arkitektur mere spændende, skabe mere liv i bybilledet og gode forhold for de handlende. Vi vil gøre byen mere attraktiv for potentielle til flyttere via fremadrettede tiltag, hvor synligheden af herligheds værdierne ved fjord og å spiller en central rolle. Vi vil skabe et endnu stærkere handelsliv og en levende by fuld af puls og oplevelse Skive by er i udvikling Skive by skal frem mod år 2020 være lokomotivet for hele egnens udvikling. Et attrak tivt kommu necenter i fortsat vækst vil være en forudsæt ning for Skiveegnens fremtid. Frem mod år 2020 skal det sikres, at udvik lingen og omdannelsen af byen går hånd i hånd, så Skive by bliver et endnu bedre sted at leve og bo har flere fremtidssikrede arbejdspladser er stedet, hvor endnu flere lægger deres handel rummer et varieret og aktivt kulturliv danner ramme om sunde menneskers liv har samlet ungdomsuddannelserne i et velfungerende Campus er byen, som medvirker til en forsvarlig global klima- og energiudvikling i højere grad udnytter sin beliggenhed ved Limfjorden Skive by skal henvende sig til alle aldersgrupper. Dels som boligby, men også som en by fyldt med attraktio ner og aktivitet. Byen med de mange indkøbsmuligheder og et handelsliv i ud vikling. Byen med det rige kulturliv. Byen hvor man kan parkere sin bil og trygt vandre på kryds og tværs i smukke omgivelser ad stier, passager og trafikre gulerede gader. Byen skal rumme oplevel ser på mange niveauer. Forskønnelsen af midtbyen skal fort sætte, så byen fortsat kan fremtræde som le vende, smuk og harmonisk. Der skal etableres et hyggeligt bymiljø, der vil virke tiltrækkende for et større opland samt for turister. Skive skal være byen, hvor de unge uddanner sig på et Campus i området mellem Gymna siet og Kulturcenter Lim fjord, og også byen hvor mange af fremtidens mere videnba serede ar bejdspladser etablerer sig i et pul serende midtbyområde. Byforskønnelse Bykernen er igennem de seneste år blevet forskønnet. Således har gågadesystemet undergået et ansigtsløft, og gader og pladser er tilført udsmykning. En del af bykernens boliger trænger til sanering I Søndergadeområdet, arealet mellem banegården og Posthustorvet samt Skive Kirkegård og Sdr. Boulevard, pågår frem til 2013 en såkaldt områdefornyelse. Flere boligbyggegrunde i Skive by Der vil fremover være behov for udlæg af nye boligbyggegrunde i Skive. Pr. 1. juli 2012 har kommunen 37 parcelhusgrunde til salg mens yderligere 6 er reserveret. Hertil kommer en større privat udstykning i Vinde. 6

7 Og endelig skal byen på en naturlig måde vokse sammen med sit havneområde. Frem mod år 2020 skal der sikres en større vari ation i udbuddet af boliger i byen. I midtbyen skal der opføres flere attraktive boliger, små som store, høje som lave, eje og leje. Boligerne skal henvende sig til alle og ikke mindst de aktive seniorer, som ønsker at nyde en tilværelse nær bymidten med alle dens attraktioner, men som samtidig også stiller store krav til boligens standard og nærmiljøets kvalitet. De trafikale forhold i og omkring Skive by skal forbedres, og gader skal ombygges. Særligt fokus vil blive lagt på at gøre omfartsvejen sydvest om Skive til et tillokkende alternativ for den store mængde (tung) trafik, som i dag vælger at køre igennem bymidten. Omkring Skive Å skal den planlagte omdannelse af arealerne og aktiviteterne igangsættes og suppleres med planer for de store arealer, Danish Crown efterlader omkring Brårupgade. Der skal fortsat være mulighed for traditionelle industriområder, men frem tidens arbejdspladser vil formentlig have mindre behov for at lokali sere sig i sådanne områder, idet de vil være mere vidensbaserede og knytte sig til f.eks IT og elektronik- og energibranchen. Erhvervsudviklingen vil udmøntes i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Frem mod år 2020 vil parcelhusudbygnin gen i Skive i første omgang foregå i de allerede ud lagte parcelhusområder. Der vil i løbet af årene blive behov for udlæg af nye områder i omegnen af Skive. I de nye bolig områder vil det nære rekre ative element være vigtigt. Områderne skal opleves som oaser med en egen identitet, men også med nærhed til de andre byfunktioner bl.a. via et udbygget stinet. Med udgangspunkt i ønsket om at bidrage til landets klimapolitik vil de nye bydele blive indrettet med særlig fokus på kommunens klima- og energimål. Gennemkørende trafik Alt for meget uvedkommende trafik strømmer i dag igennem byen, og biler kører dagligt i gennem krydset ved Østertorv. Trafikmængden ventes at stige med 1,5 % hvert år fremover. Økonomi Byrådet har etableret Bydelspuljen - pt. med et årligt budget på 0,5 mio. kr., som er målrettet udviklings- og mindre anlægsprojekter, der understøtter udvikling i Skives bydele. Større projekter skal dog fortsat optages direkte på de årlige budgetter. Herudover skal der arbejdes mere målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Vi vil derfor: Fortsætte den igangværende omdannelse og forskønnelse af bymidten bl.a. via områdefornyelse i den vestlige del af bykernen Udarbejde en helhedsplan for det store område ved slagteriet og tænke en løsning sammen med planerne for å-området Sikre et fortsat varieret tilbud af boliger i Skive by Udarbejde planer for omdannelsen af de kommunalt ejede arealer langs Skive Å Udarbejde en ny plan for Skive som handelsby - herunder Skive Midtby (Midtbyplanen) Implementere trafikplanen for Skive by, så en større mængde af gennemfartstrafikken ledes ud på omfartsvejen Arbejde for en forskønnelse af byens indfaldsveje Supplere trafikplanlægningen med retningslinjer, der sikrer tilstrækkeligt med p-pladser i midtbyen Arbejde på at hægte by og havn bedre sammen Realisere konkrete projekter, der understøtter Skive Kommune, som landets første Energiby 7

8 Skive - et godt sted at leve og bo Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vi vil have spændende boliger og attraktive boligområder til gavn for nuværende såvel som nye borgere. Tilflyttere vil blive taget godt imod og have nemt ved at falde til. Målet er umiddelbart at stabilisere befolkningstallet på ca og i år 2020 er målet, at indbyggertallet er i Skive Kommune. De seneste år har befolkningstallet ligget nogenlunde konstant; men de seneste befolkningsfremskrivninger viser dog, at såfremt der ikke gøres en aktiv indsats, vil kommunens samlede folketal årligt dale med omkring 100 frem til år Tallene dækker over en udvikling med tilbagegang i de mindste bysamfund i de nordlige og vestlige dele af kommunen samt på landet generelt, mens tallet for Skive by og omegn er stabilt. Skive Kommune har imidlertid et stort potentiale for at skabe en øget bosætning i hele kommunen. De landskabelige kvaliteter er åbenlyse, nærheden til Limfjorden, de smukke og varierede landskaber, de hyggelige landsbyer, de mange naturperler, de gode muligheder for rekreation, billige byggegrunde samt en spændende købstad fyldt med attraktioner og muligheder. Der skal derfor fortsat arbejdes på at skabe attraktive steder at bo overalt i kommunen, dvs. både i Skives bymidte, i omegnen af bymidten, i forstæderne, i landsbyerne og på landet. Strategien for en øget bosætning vil følge 2 spor: 1. Den igangværende udvikling og omdannelse af Skive by til et spændende sted at bo skal fortsættes og raffineres 2. Mulighederne for at skabe attraktiv bosætning i landsbyerne og landområderne skal opprioriteres, når de mange interesser (ofte modstridende) i det åbne land skal afklares. Det er et overordnet mål for udviklingen af Skive by, at udbud og efterspørgsel af den rette type boliger Befolkningsprognose for Skive Kommune indbyggere 1. januar i år 2020 iflg. Danmarks Statistik bor i Skive By Netto udpendling i 2011 Der er beskæftiget i Skive Kommune. Heraf bor i andre kommuner. I Skive Kommune bor der der er i arbejde. Heraf arbejder de i andre kommuner. Der er et udpendlingsoverskud på 824. Tendenser på boligmarkedet i Danmark Der sker en flytning fra land til by. Flere borgere har mere end en bolig og bruger således bolig nummer to til bl.a. weekendture, besøg nær børnene og ture til hovedstaden. 8

9 og byggemuligheder følges ad. Der skal således altid være et varieret og tilstrækkeligt udbud af leje- og ejerboliger til de, der måtte efterspørge disse. Det være sig de helt unge der lige er flyttet hjemmefra, de unge der stifter familie, men også den stadig større gruppe, der i den anden ende af tilværelsen ønsker at afhænde parcelhuset og rykke længere ind i byen, - ind til oplevelserne, indkøbsmulighederne og de kulturelle tilbud i gåafstand. Med den igangværende omdannelse af bymidten og udvikling af områderne omkring Skive Å og slagterigrunden er der gode muligheder til stede, for at målet kan nås. Der vil ligeledes blive arbejdet videre på at afsøge og vurdere mulighederne for at etablere velbeliggende boliger med fjordudsigt i Skiveområdet, bl.a. ved evt. at inddrage arealer bag randbebyggelsen langs Viborgvej. Den fremtidige parcelhusudvikling vil i de kommende år komme til at foregå i Glattrup, Dommerby, Nr. Søby, Højslev og i Vindeområdet. På lidt længere sigt vil der blive udarbejdet plangrundlag for udlæg af nye boligarealer i Hvidbjerg, nord for Resen samt i området øst for Fjordbjergager. I landdistrikterne rummer de gældende planer (enkelte byer undtaget) gode muligheder for en fortsat boligudbygning i alle by- og landsbysamfund. Generelt har byggeaktiviteten ikke været stor de seneste år, og folketallet er samlet set også faldet. Ønsket er imidlertid at fastholde gode vilkår for den store andel af kommunens befolkning, der bor på landet, og der skal fortsat være god adgang til privat og offentlig service. Med udgangspunkt i lokale projekter i Glyngøre, Rødding og på Fur tyder meget på, at målrettet markedsføring af den enkelte landsbys særlige kvaliteter vil kunne fremme en ønsket udvikling. Der vil derfor også i den kommende tid blive gennemført projekter for i samarbejde med indbyggerne at få fastlagt byernes profil samt få udarbejdet strategier for en markedsføring af byerne. For det åbne land skal der optages bestemmelser for en lang række forhold i den nye kommuneplan. Mange interesser knytter sig til planlægningen af det åbne land, og opgaven bliver bl.a. at få naturbeskyttelseshensynet til at gå hånd i hånd med fremtidens landbrugsproduktion, den rekreative anvendelse af især kystområderne, turismen og en vis bosætning. Når de mange hensyn skal vejes op mod hinanden, vil de mange oplagte muligheder for at skabe attraktiv og reguleret bosætning i det åbne land blive vejet tungt. Økonomi Større projekter skal optages direkte på de årlige budgetter. En række anlægsprojekter vil være finansieret via byggemodningen. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Vi vil derfor: Udnytte Skive by s naturlige potentiale som fjordby Skabe rammerne for et varieret udbud af ejer- og lejerboliger Skabe rammerne for etablering af nye boliger i den kommende bydel øst for åen og på slagterigrunden Sikre at der til enhver tid kan tilbydes byggemodnede grunde til boligformål flere steder i og omkring Skive by, samt tillige i en række af landsbyerne Fortsætte med at anvende byfornyelsesloven i de centrale dele af Skive by - fremadrettet i den vestlige bykerne Arbejde for, at der udlægges nye byggegrunde i Roslev og Rønbjerg samt et mindre antal på havnen i Glyngøre Udarbejde en helhedsplan for området nord og nordvest for Petuniavej med henblik på boligudvikling, samt i den sammenhæng genoverveje en nordligere forlægning af Furvej Støtte de mindre bysamfund i udarbejdelse af profilerings- og markedsføringsmateriale Udarbejde plangrundlag for et tilpasset boligbyggeri på udvalgte steder i det åbne land Fortsætte med også at anvende områdefornyelsen i landsbyerne Arbejde videre med en strategi for renovering/sanering af misligeholdte ejendomme i landsbyerne og på landet 9

10 Campus Skive Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Et uddannelsesmiljø med liv. Skive-egnen skal være et attraktivt sted at studere. Der skal skabes et miljø, som de studerende finder attraktivt og udviklende. Miljøet skal strække sig ud over den enkelte uddannelsesinstitution. Campus Skive skal derfor udvikles til at udgøre en ny, pulserende og mangfoldig bydel, hvor de unge trives, og virksomheder rykker til for at trække på ny viden og innovation. Ved en aktiv og strategisk byomdannelse skal Campus-området skabe oplevelsen af sammenhæng og en klar identitet med fokus på uddannelse, ungdomsmiljø, kultur- og fritidstilbud og fysisk aktivitet. Ved en målrettet fysisk planlægning skal der skabes samlingssteder på tværs af skoler og muligheder for fysisk udfoldelse. Gennem den fysiske planlægning skal der således sikres optimale fysiske rammer for uddannelsesinstitutionerne, og de mange idrætsfaciliteter, der allerede findes i området, skal integreres i helheden. Trafikken skal planlægges, I Skive ligger en række uddannelsesinstitutioner, sports- og kulturfaciliteter i umiddelbar nærhed af hinanden. Indenfor området mellem gymnasiet og Kulturcenter Limfjord er samtlige af byens ungdomsuddannelser placeret foruden 10. klasses tilbud, folkeskole, børnehaver og vuggestuer. Denne unikke mulighed skal udnyttes til at skabe Campus Skive - et kraftcenter hvor der sikres: et sammenhængende, fremtidssikret uddannelsesmiljø et attraktivt ungdomsmiljø med rum for aktiviteter og samvær sammenhængende byudvikling med fokus på uddannelse, udfoldelse og udvikling gode muligheder for sund livsstil rammer for styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, jobcenter og de unge Målet er at hæve det generelle uddannelsesniveau på Skiveegnen og gerne til et niveau over landsgennemsnittet. Skive skal fastholdes og udvikles som en attraktiv uddannelsesby. Visionen for Campus Skive Der er primo 2012 vedtaget en vision for Campus Skive, som er at skabe et styrket og profileret uddannelsesmiljø, som imødekommer kommunens fremtidige, demografiske udfordringer. Rammerne for denne styrkelse af Skive Kommunes uddannelsesprofil og tilbud skal skabes i et tæt samarbejde mellem skolerne, kommunen og erhvervslivet under navnet Campus Skive. Mål for ungdomsuddannelse Regeringen har sat som mål, at 95% af en årgang får en ungdomsuddannelse, og 50% kommer på en videregående uddannelse. Skive Byråd har samme målsætning. I Skive er 85 % af de 18-årige for tiden i gang med en ungdomsuddannelse. 24 % af de årige i Skive er ikke i gang med en uddannelse. 10

11 så de bløde trafikanters sikkerhed prioriteres, og adgangen til bymidten skal forbedres. Der skal tænkes bevægelse, aktivitet og kultur ind i Campusområdet. Kommunen vil arbejde for at fremme det indholdsmæssige samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, og mellem de unge og erhvervslivet. Der skal skabes gode rammer for samarbejde. Virksomhedernes konkurrenceevne vil forbedres, fordi de får bedre adgang til dygtige, kreative studerende og til et moderne videns- og læringsmiljø. Økonomi Byrådet har etableret en RENT LIV pulje med et årligt budget på ca. 2,0 mio. kr. Puljen er bl.a. tiltænkt projekter, som kan understøtte opbygningen af Campus Skive. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Vi vil derfor: Implementere visionen i samarbejde med Uddannelses-Rådet i Skive (URiS), de enkelte uddannelsesinstitutioner, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET), erhvervslivet og borgerne Udarbejde en bydelsplan for en omstrukturering af Campusområdet, som sikrer sammenhæng, overskuelighed og identitet Arbejde for at de mange idrætsfaciliteter i Campusområdet i øget grad integreres som en naturlig del af de unge studerendes hverdag Tage initiativ til en styrkelse af samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne Profilere og markedsføre Skives gode uddannelsesmuligheder Inddrage området i trafikplanlægningen, og skabe sikrere forbindelser til bymidten 9 B Uddannelsesinstitutioner: 1 Skive Tekniske Skole 2 Skive Handelsskole 3 Skive Gymnasium & HF 4 Social og Sundhedsskolen 5 Uddannelsescenter Hilltop 6 Erhvervsakademi Dania 7 Ti eren 8 Mercantec - chaufføruddannelse 9 Læreruddannelsen i Skive Samarbejde med andre kommuner og Region Midtjylland om at tiltrække nye uddannelser til Skive Kommune Styrke aktiviteterne ved Kulturcenter Limfjord Omdefinere erhvervsområdets fremtidige status A Sports- og kulturaktiviteter: A Kulturcenter Limfjord (haller, badeland, biograf og kongres) B SIK klublokaler 11

12 Nye arbejdspladser Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vækst i de etablerede virksomheder En fokuseret indsats på kerneområder, hvor vi er så gode, at det gør en forskel for virksomhederne på egnen. Dette gælder Skiveegnens største virksomheder og stærke brancher som værktøjsmageri, jern og metal, træ og grafisk industri samt fødevarer. Skive Kommune vil overordnet skabe vækst og udvikling i erhvervslivet. På trods af krisen og det pt. faldende antal arbejdspladser er målet, at der skabes nye arbejdspladser, så der i 2020 er arbejdspladser i Skive Kommune - svarende til niveauet i Skiveegnen er karakteriseret ved mange relativt traditionelle industriarbejdspladser inden for brancherne træ, jern, metal og elektronik. Disse er fortsat kernen i erhvervslivet på egnen. Der vil blive arbejdet målrettet for at fastholde, servicere og udvikle disse arbejdspladser, som gennem generationer har matchet arbejdskraften på egnen. Men tiderne er i forandring. Nutidens efterindustrielle samfund stiller både nye krav - og giver nye muligheder. Der skal derfor arbejdes aktivt med at skabe nye arbejdspladser, som kan være med til at give Skiveegnen en mere differentieret erhvervsstruktur. Dette arbejde vil tage udgangspunkt i egnens styrkepositioner - herunder de elementer, der er sat fokus på i RENT LIV. Bl.a. skal der arbejdes med at omsætte kommunens satsning på energi- og klimaområdet til nye arbejdspladser. Der vil med dette udgangspunkt blive udarbejdet en ny erhvervspolitik for perioden , som skal omsætte tankerne til konkrete handlinger. Tilsvarende med kommunens satsning på turismeog oplevelsesområdet, som pt. tager udgangspunkt i den gældende turisme og oplevelsespolitik Skive Kommune vil fremadrettet spille en større og mere aktiv rolle i erhvervsudviklingen - i et tæt samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Den mere traditionelle erhvervsservice vil fortsat være forankret ved Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Arbejdspladser Der er i alt arbejdspladser i Skive Kommune i Jf. Region Midtjylland har Skive Kommune 456 arbejdspladser pr indbyggere, mens Region Midtjylland i gennemsnit har 483 og hele landet har i gennemsnit 480 arbejdspladser pr indbyggere. Visualisering af Green Lab projektet, Kaastrup. 12

13 Vi vil derfor: Samarbejde og partnerskaber er nøgleord i en moderne erhvervsudvikling. To meget væsentlige samarbejdspartnere er Region Midtjylland og Vækstforum, som har udtrykt deres vision gennem Erhvervsudviklingsstrategi , der udmøntes gennem 2-årige handlingsplaner. Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi I den regionale erhvervsudviklingsstrategi er det besluttet at investere i gode rammebetingelser på de områder, der har betydning for virksomhedernes evne til at begå sig i den globale konkurrence. Disse indsatsområder er: Innovation og forretningsudvikling Iværksætteri Uddannelse og kompetenceudvikling Digitalisering Disse 4 indsatsområder er generelle i den forstand, at de betragtes som generelle drivere for virksomhedernes globale konkurrencedygtighed uafhængig af marked og branche. Derudover er der identificeret fire særlige indsatsområder som omdrejningspunkt for fremtidig midtjysk vækst og velfærd: Energi og miljø Fødevarer Velfærdsinnovation Turisme Dette er 4 områder der tager udgangspunkt i eksisterende styrker i regionen, og som vurderes at ville spille en fremtidig rolle for regionens erhvervsliv. Da den fremtidige erhvervsudvikling på egnen, vil have fokus på implementering via projekter og ekstern finansiering, er det vigtigt, at der tages hensyn til disse 8 indsatsområder, da de danner rammerne for Region Midtjyllands og Vækstforums projektpuljer. Skive Kommune deltager pt. i et EU projekt med titlen MORE, med henblik på at udarbejde en international strategi, der sikrer kommunen en bedre udnyttelse af de mange internationale muligheder - herunder muligheder for ekstern medfinansiering. Skive Kommune har ambition om at opbygge et center ved Kåstrup, der udvikler, anvender og demonstrerer grønne gasser: GreenLab Skive. Økonomi Byrådet har etableret en vækstpulje foreløbig i med et samlet budget på 7,0 mio. kr. Vækstpuljen er afsat med det formål, at den kan bidrage til at stimulere en fremtidig erhvervsudvikling, som primært baserer sig på egnens kernekompetencer inden for turisme- og erhvervsområdet. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Her er der specielt fokus på de regionale projektpuljemidler. Udarbejde en ny erhvervspolitik for perioden i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Arbejde målrettet for at sikre gode vilkår for at opretholde og udvikle de mange eksisterende industriarbejdspladser Inspirere til og tage initiativer der kan være med at skabe en mere differentieret erhvervstruktur Sætte projekter igang for at omsætte den kommunale satsning på energi- og klimaområdet til nye lokale arbejdspladser Sætte projekter igang for at omsætte den kommunale satsning på turismeog oplevelsesområdet til nye lokale arbejdspladser Udbygge samarbejdet med Vækstforum og Region Midtjylland Aktivt anvende de internationale muligheder, som MORE-projektet giver mulighed for Tage initiativt til etablering af Green- Lab Skive - et fuldskalaanlæg til opgradering af biogas ved Kåstrup 13

14 Oplevelsesriget ved Limfjorden Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vi vil skabe attraktioner og oplevelser som perler på en snor i relation til Limfjorden og kulturhistorien på egnen Oplevelsesklynger og synergi imellem disse Samspil mellem Nykøbing, Glyngøre og Fur med projekter over vand Glyngøre med autenticitet, fiskeri, sejlerliv Spøttrup med kulturhistorie, levendegørelse, autenticitet og sundhed Fur med geologi, historie, sejlerliv, afslapning og ferie Skive med shopping, byliv (caféer etc.), kulturoplevelser (festival, teater osv.) Skiveegnen skal opleves! Skive Kommune vil skabe vækst i turisterhvervet gennem en fokuseret indsats på fire udvalgte oplevelsesklynger, hvor de stærke og energiske baner vejen. De fire oplevelsesklynger er: Spøttrup oplevelsesklynge Glyngøre oplevelsesklynge Fur oplevelsesklynge Skive by oplevelsesklynge Dertil kommer den oplevelsesklynge, som kan opstå mellem Glyngøre, Fur og Nykøbing Mors. Denne oplevelsesklynge kan udvikles i tæt samarbejde med Morsø Kommune. Andre oplevelsesklynger såvel inden for Skive Kommunes grænser som tværkommunale og tværregionale oplevelsesklynger kan komme på tale, men disse forudsætter samarbejder, lokal energi og markedsmæssigt potentiale i forhold til synergier og temaer. Nye oplevelsesklynger kunne f.eks. være Nordfjends med udgangspunkt i Virksund og Lundø samt lokalparken Flynder Sø - Sdr. Lem Vig. De overordnede politiske mål er: At skabe indtægtsfokuseret oplevelsesudvikling baseret på en tanke om, at turisme og oplevelser er en investering, der skal kunne betale sig for kommunen og aktørerne. At skabe målrettet oplevelsesudvikling i de udpegede oplevelsesklynger. Der skal skabes flere aktiviteter, større fokus på oplevelsesudvikling, øget tiltrækningskraft, øget omsætning, flere arbejdspladser og øget intern og ekstern investeringskraft i oplevelsesklyngerne. At udnytte de geografiske og tematiske synergier, der er mellem oplevelsesklyngerne for på den måde at give et samlet større oplevelsesudbud til gæsterne samt de lokale beboere i Skive Kommune og de nærliggende kommuner. At arbejde systematisk og målrettet med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af turisme basisprodukter i hele kommunen og i de enkelte oplevelsesklynger. Turismen i Skive Ifølge VisitDenmarks turismeøkonomiske beregninger for Skive Kommune i 2008 var der et samlet turismerelateret forbrug på 436 millioner kroner. Heri skal især bemærkes, at festivalgæster og turister i egne feriehuse er markante poster i regnskabet. Skive Kommune har i perioden haft en markant højere samlet vækst end på landsplan. I perioden var der en positiv udvikling på 11,2 %. I 2009 var der registrerede kommercielle overnatninger i kommunen. Turisme på Fur Fur er en af egnens stærkeste turisttattraktioner med anslået ca årlige besøgende. Tallet har de seneste år været stigende. 14

15 Vi vil derfor: Arbejdspladser i turismen Turismen i Skive Kommune skaber 446 årsværk, hvilket ikke er ensbetydende med 446 jobs - men formentlig flere. Mange har bibeskæftigelse inden for turisme. 446 årsværk udgør ifølge VisitDenmark knap 2 % af Skive Kommunes beskæftigede. Det er værd at bemærke, at turismeomsætningen i Skive Kommune afstedkommer beskæftigelse i andre beskæftigelsesgrupper end den turismespecifikke gruppe med 210 årsværk, nemlig inden for detailhandel med 101 årsværk og andre brancher med 109 årsværk. Turismen har således stor betydning for beskæftigelsen ud over den direkte turismerelaterede beskæftigelse. Antallet af overnatninger skal øges - for derigennem at skabe grundlag for flere arbejdspladser indenfor erhvervet. Fra naturens hånd er kommunen begunstiget af at være omgivet af Limfjorden mod nord, øst og vest. Det unikke kystlandskab med seks smukke havne rummer - sammen med en rig kulturhistorie - et stort potentiale for Skive Kommune i en udviklingssammenhæng. Et særligt indsatsområde er styrkelse af den kystrelaterede turisme. Som perler på en snor skal de nuværende attraktioner - på land og i by - kombineres med nye. De gode erfaringer med at formidle natur-, landskabs- og kulturværdierne på Fur, skal bredes ud og anvendes på kommunens mange øvrige attraktioner. Med et turisterhverv i udvikling vil der opstå nye arbejdspladser. På Fur genererer udviklingen af turismen hele tiden nye arbejdspladser. Og potentialet er stort ikke kun på Fur, men i hele Limfjordslandet. Turisme- og oplevelsespolitik Der er ultimo 2010 vedtaget en turisme- og oplevelsespolitik for Skive Kommune. Målet for politikken er at skabe hensigtsmæssige og effektive rammer for udviklingen af turismen og oplevelsesøkonomien i Skive Kommune Økonomi Indsatsområdet er bl.a. støttet via Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters daglige virke. Der er herudover ikke afsat særskilte økonomiske midler på området. Dog kan eksisterende kommunale puljer også anvendes på dette område. Større projekter skal optages direkte på de årlige budgetter. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Implementere turisme- og oplevelsespolitikken for Skive Kommune i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og borgerne Arbejde målrettet for at understøtte opbygningen af de 5 udpegede oplevelsesklynger Planlægge for en kapacitetsudvidelse af overnatningsfaciliteterne Opbygge Ålbæk Ferieby i tilknytning til Limfjords Camping og Vandland Sætte fokus på forlængelse af turistsæsonen Styrke muligheden for en fortsat udvikling af havnene i samarbejde med turisterhvervet og borgerne Etablere Salling Aqua Park ved Glyngøre Havn - indeholdende Salling Dykkerpark, udvidelse af lystbådehavnen samt etablering af Salling Maritimcenter Udbygge stinettet og faciliteterne så der skabes bedre mulighed for cykel-, vandre- og rideturisme Sætte fokus på mulighederne for oplevelse i forbindelse med de mange kulturmiljøer, der eksisterer i landskabet, i byerne og langs Limfjordskysten 15

16 Landsbyer i udvikling Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vi vil styrke en udvikling af Skiveegnen, så balancen mellem by og land bevares. Landsbyerne skal være i stadig udvikling, så de kan forblive velfungerende leve- og bo steder, hvor befolkningstallet kan fast holdes eller øges. Dette skal ske med udgangspunkt i de enkelte landsbyers forskellige styrker og særkender. For at fastholde og udvikle landsbyerne som velfungerende leve- og bosteder, skal der sættes ind på fire centrale områder: Attraktivt landsbymiljø for bosætning Adgang til offentlig og privat service Skabelse af nye arbejdspladser Udbygning af et varieret kultur- og fritidsliv Disse fire områder er både selvstændige og forbundne forstået således at konkrete handlinger inden for et område også har betydning på de andre områder. Landsbyernes overordnede udfordring er at fastholde en balanceret befolknings udvikling samt en varieret befolkningssammensætning. Hvis dette skal lykkes, skal der ske en løbende fornyelse af boligmassen i alle landsbyer i form af sanering, renovering og nybyggeri. Der skal være tilgængelige byggemodnede grunde i alle landsbysamfund, ligesom byfornyelsesmulighederne skal anvendes aktivt til sanering, renovering og forskønnelse. Kvaliteten af de eksisterende landsby- og kulturmiljøer er en vigtig faktor i den fortsatte udvikling af landområderne. Der skal ske en boligudbygning, der er tilpasset det enkelte landsbymiljø og landskabet. I arbejdet med udvikling i lands byerne skal der fokuseres offensivt på innovation og nytænkning. Der skal være en øget opmærksomhed på landsbyernes funktions- og udviklings muligheder i forbindelse med tilrette læg gelsen og tilpasningen af den offentlige service. Der skal være en velfungerende offentlig service på de kommunale kerneområder børnepasning, skole og ældrepleje. Fokus på den kommunale service skal have en sådan kraft, at den kan være med til at trække og udvikle den private service specielt detailhandlen. De traditionelle arbejdspladser i landbruget og industrien skal fastholdes som en væsentlig del af beskæftigelsen. Attraktivt landsbymiljø for bosætning Skabelse af nye arbejdspladser Adgang til offentlig og privat service Udbygning af et varieret kultur- og fritidsliv Fire områder, der påvirker hinanden. Der skal fokuseres på områderne for at fastholde og udvikle landsbyerne som velfungerende levesteder. 16

17 Definition af landsbyer I Skive Kommune defineres alle bysamfund uden for Skive by som en landsby. I følge Danmarks Statistik, der definerer en landsby, som en sted med over 200 indbyggere, har Skive Kommune 19 landsbyer - fordelt: * indbyggere: 7 landsbyer * indbyggere: 6 landsbyer * over indbyggere: 6 landsbyer Ca. 60 % af kommunens befolkning bor udenfor Skive by. Der skal skabes en øget værditilvækst i de eksisterende erhverv, f.eks. nye kvali tetsprodukter indenfor fødevarer og turisme. Herudover skal der skabes nye arbejds pladser med afsæt i landsbyernes stedbundne faktorer samt nye mere viden- og oplevelsesbaserede arbejdspladser. Der skal generelt skabes en mere differentieret erhvervsudvikling på landet - bl.a. med fokus på livsstilsiværksættere, så landsbyerne bliver mindre sårbare over for strukturændringer. For at landsbyerne kan forblive velfunge rende leveog bosteder, skal der ikke kun være noget at leve af; der skal også være noget at leve for. Der skal skabes rammer for foreningslivet, kulturlivet og fritidslivet, så det er muligt for borgerne at tage aktivt del i deres nære omgivelser, i skabelsen af deres egen hverdag. Borgernes engagement og aktive deltagelse er en forudsætning for landsbyernes udvikling og en vigtig og værdifuld ressource. Landsby- og landdistriktspolitik Der er primo 2009 vedtaget en landsby- og landdistriktspolitik for Skive Komune. Målet for politikken er at sætte øget fokus på udvikling og understøtte gennemførelsen af en række borgerprojekter i landsbyer. Økonomi Byrådet har etableret et såkaldt 17 stk. 4 udvalg - Landsbyudvalget. Udvalget har pt. et årligt budget på 3,0 mio. kr., som er målrettet udviklings- og anlægsprojekter, der understøtter landsbyernes udvikling. Større projekter skal dog fortsat optages direkte på de årlige budgetter. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne pulje. Vi vil derfor: Implementere landsby- og landdistriktspolitikken for Skive Kommune i samarbejde med borgere Lave en lokal udviklingsplan for den enkelte landsby i samarbejde med de respektive indbyggere Skabe mulighed for opførelse af boliger i landsbyerne Arbejde aktivt med mulighederne for byfornyelse og områdefornyelse i landsbyerne - fremadrettet i f.eks. Breum og Hald Sikre at der i de kommunale planer, politikker og beslutninger tages stilling til konsekvenserne for de enkelte landsbysamfund Arbejde for at synliggøre og understøtte det handelsliv, der i øvrigt findes i landsbyer og landdistrikter Understøtte virksomheder som tager udgangspunkt i stedbundne tiltag f.eks. gårdbutikker, virksomheder med fokus på oplevelsesturisme og natur og landskab Understøtte udvikling af nye erhverv i samspillet mellem kulturhistorie og landskab Synliggøre mulighederne for at benytte tiloversblevne landbrugsbygninger til nye former for erhverv 17

18 Et landskab i forandring Fra kommunens vision Skive - vi gør det : DIAPLAN Skive Kommune deltager i et projekt under Københavns Universitet med fokus på dialogbaseret planlægning. Det betyder, at planlægningen sker fra bunden (bottom-up) i dialog med lodsejere, borgere, lokale foreninger, kommunale embedsmænd og eksterne videnspersoner. Målet er at sikre såvel en solid lokal forankring som et kvalificeret fagligt grundlag for udarbejdelsen af de kommende planer og de efterfølgende projekter. Store dele af landområdet er i dag mere end nogensinde præget af landbrugsdrift med store dyrehold. Kommunerne er med amternes nedlæggelse i 2007 blevet overdraget planlægningen for det åbne landskab og hovedparten af de gældende bestemmelser i regionplanen blev i første omgang overført direkte til Skives kommuneplan i I Regionplanen var der særskilt fokus på de enkelte interesseområder. Byrådet vil i den kommende planlægning have mere fokus på helheder. De mange interesser i det åbne land skal ses i en sammenhæng, og evt. kommende interessekonflikter vil finde en løsning, hvor de landskabelige -, rekreative og bosætningsmæssige muligheder, der også knytter sig til Limfjordslandet, vil blive tilgodeset i højere grad end hidtil. Der er til støtte for den kommunale planlægning blevet udarbejdet landskabsanalyser til klarlægning af de enkelte områders muligheder og potentialer. Landskabet er og har til alle tider været i forandring. Også i dag ser vi væsentlige forandringer - f.eks. springer mange af vores karakteristiske ådale mere i krat, da afgræsningen i landbruget de seneste år har været vigende. Når nu forandringen i landskabet sker, er det byrådets holdning, at kommunen mere aktivt skal tage del i disse forandringsprocesser. Da problemstillingen er kompleks gennemføres i første omgang et større pilotprojekt i den sydlige del af kommunen under titlen: Lokalpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig. Målet er - gennem delprojekter - at arbejde med landskabets forandring gennem en dialogbaseret planlægning, samt at bruge landskabet som potentiale og løftestang for udviklingen i området. Staten har særskilt sat fokus på landbrugets udvikling gennem tre handlinger. Kommunerne skal i den kommende planlægning forholde sig til placering af særlig store landbrugsbygninger og større biogasanlæg samt udpegning af særlig værdifuld landbrugsjord. Det unikke limfjordslandskab skal profileres. Oplevelsen af at befinde sig i Skive Kommune tæt ved Limfjorden skal styrkes, bl.a. ved en fortsat udbygning af adgangsforholdene til naturen og kystlandskabet og tilgængeligheden til fjorden. Dette vil kommunen gennemføre i tæt samarbejde med berørte lodsejere. Udbygningen skal omfatte både vandre-, cykel- og ridestier, 18

19 Afgrænsning af pilotprojekt Lokalpark, Flyndersø - Sdr. Lem Vig samt overnatningsfaciliteter i alle afskygninger fra shelters til nye hoteller. Samlet set vil styrkelsen af landskabet ved Limfjorden være en styrkelse af hele kommunen. Specielt er der pt. fokus på det unikke limfjordslandskab på Fur, hvor Skive Kommune i samarbejde med Morsø Kommune arbejder på at få de unikke molerklinter - Hanklint og Knudeklint optaget på Unesco s verdensarvsliste. I forlængelse heraf skal der også sættes fokus på kommunens mange kulturmiljøer. Det være sig landskaber, landsbyer, kirker og særlige bygninger. Fur - Knude Klint Det er målet, at foretage en revurdering af samtlige udpegninger, så udpegningsgrundlaget bliver tydeligere, og dermed får en større relevans og gennemslagskraft i den daglige administration. Ligesom nye udpegninger kan komme til. Økonomi Større projekter skal optages direkte på de årlige budgetter. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Vi vil derfor: Bearbejde de retninsglinier vi har overtaget fra amterne, så fokus bliver flyttet fra et regionalt til et kommunalt perspektiv Fokusere mere på helheder, så konflikter varetages og løses i et samspil mellem interesser såsom produktion, landskab, natur, bosætning, rekreativ anvendelse m.v. Arbejde målrettet på en planlægning af områder i det åbne land, hvor natur, rekreation og bosætning prioriteres højt Arbejde for at molerklinterne på Fur optages på Unesco s verdensarvsliste Arbejde med etableringen af Lokalpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig Arbejde for en fortsat sanering/udskiftning af vindmøllerne i kommunen, så der generelt bliver færre møller med større effekt Sætte øget fokus på kommunens mange kulturmiljøer, så de bliver et større aktiv Forbedre adgangsmulighederne til naturen, landskabet og kysten Etablering af en stiforbindelse rundt langs hele Limfjordskysten 19

20 Hidtidig planlægning Den seneste planstrategi blev vedtaget medio Der har med udgangspunkt i denne været fokuseret på 5 indsatsområder: Skive by 2020 Skive et godt sted at leve og bo Campus Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Der har inden for de enkelte indsatsområder været arbejdet med følgende: Skive by 2020 Der er i første omgang sat fokus på at Skive by ikke længere kun skal udvikles ved en udbygning i udkanten af byen - men at der nu skal ske en egentlig byomdannelse - i første omgang med fokus på arealerne ved Skive Å og Slagterigrunden. Der er foretaget en række indledende overvejelser og drøftelser - som synliggøres i offentlig høring i Målet er at skabe en helt ny bydel med alle de funktioner en sådan måtte have. Det bærende element vil blive boliger. Der er igangsat et stort renoverings- og anlægsarbejde i Søndergadeområdet, der bl.a. giver nye muligheder på Shellgrunden. Områdefornyelsen afsluttes i og i forlængelse heraf anlægges en intelligent trafikterminal ved Skive Banegård. Der er primo 2012 udarbejdet en ny trafikplan for Skive by, hvor et af hovedmålene er at reducere den gennemkørende trafik. Der er angivet en række konkrete projekter, som skal/kan gennemføres over tid, således at trafikafviklingen forbedres - navnligt i det centrale i Skive. Der er etableret en ny centralt beliggende Rådhusbygning, som er et +energihus, og dermed understøtter Skive Kommunes store satsning på energi, som bl.a. er anerkendt gennem udpegning af kommunen til landets første energikommune. Herudover er der på privat basis sket en fortætning af byen gennem en række mindre projekter - huludfyldning, som primært har tilført byen mange nye, centralt beliggende lejligheder. Endelig er der opført 2 nye dagligvarebutikker i City Vest, hvilket får området til at fremstå mere færdigt. Skive - et godt sted at leve og bo Fokus har navnlig været på at skabe rammerne for et varieret udbud af ejer- og lejerboliger - og er primært udmøntet gennem Kommuneplan Der har dog som bekendt siden 2008 været en kraftig opbremsning i økonomien, hvilket også har påvirket salget af boliggrunde i Skive Kommune. Intentionen om salg af ca. 100 boliggrunde om året er således ikke realiseret. Dog er der i Skive by realiseret en række private huludfyldnings- og renoveringsprojekter, som har tilført den prismæssigt højere ende af lejemarkedet en række nye lejligheder (herunder enkelte ejerlejligheder) - tæt på bymidten. I Kommuneplan er der udlagt et større byomdannelsesområde med udgangspunkt i Skive Å og Slagterigrunden. Målet er, at området over tid bliver en ny selvstændig bydel, hvor boligdelen vil være det bærende element. Boligudbygningen i Skive Kommune står således på fire ben: Skabelse af en ny bydel - via byomdannelse - tæt ved centrum Bedre udnyttelse af byrummet gennem huludfyldnings- og renoveringsprojekter 20

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Klima 38 Hidtidig planlægning 40 Miljøvurdering 43

Klima 38 Hidtidig planlægning 40 Miljøvurdering 43 Indholdsfortegnelse Planstrategi 2015 4 Introduktion 5 Indledning 6 Hvad er en planstrategi? 7 Borgerinddragelse i planlægningen 8 Tendenser 10 Udfordringer 11 Potentialer 14 Udviklingstemaer 17 Erhverv

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Konservative i Skive

Konservative i Skive Konservative i Skive Valgoplæg til kommunevalget d. 17. nov. 2009. Nye arbejdspladser flere skatteborgere. Iværksætterhus i Skive by. Planerne om et iværksætterhus/væksthus i Skive by skal realiseres hurtigst

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere