Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om."

Transkript

1 Planstrategi 2013

2 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder og sammenhænge - hvilket betyder, at der foretages en total revision af kommuneplanen. Planstrategien har til formål at sikre en sammenhæng med vores Vision Skive - vi gør det, udmøntningen af denne gennem bl.a. RENT LIV, Energibyen Skive og den kommende kommuneplan Strategien er byrådets bud på, hvad der i særlig grad skal satses på i de kommende år. Den udstikker retningslinjerne for udviklingen af Skive Kommune og danner dermed grundlag for den kommende kommuneplanlægning. Strategien har sit udgangspunkt i en respekt for den mangfoldighed vores kommune rummer. Vi skal respektere de forskelligheder, vi har i kommunen med én stor by, Skive, og et stort landdistrikt. Den sunde balance mellem by og land skal opretholdes, og det skal, uanset hvor man bor og arbejder i vores kommune, fortsat være trygt, attraktivt og inspirerende at være her. Borgerne kan med planstrategien få indsigt i de 7 indsatsområder, byrådet har sat særligt fokus på og de forskellige handlinger, man agter at sætte i værk. Indsatsområderne behandles under følgende overskrifter: Skive by 2020 Skive - et godt sted at leve og bo Campus Nye arbejdspladser Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Et landskab i forandring Med valget af de 7 indsatsområder har byrådet lagt en balance, som på samme tid styrker en udvikling af Skive by med alle dens bykvaliteter og potentialer og de store landområder med de mange udfordringer og muligheder. I Skive by skal der snarest findes en ny anvendelse af de store arealer Danish Crown har efterladt. Der skal findes fremtidssikrede løsninger på såvel de overordnede som interne trafikproblemer, vi har i byen. Hvordan kommer vi videre med omdannelsen af det store område langs åen? Hvordan sikrer vi ungdomsuddannelserne endnu bedre vilkår - i et Campus? Hvordan sikres erhvervslivet udviklingsmuligheder i en krisetid? Hvor skal fremtidens butikker ligge? Hvor skal boligudviklingen foregå? Osv. Mange spørgsmål trænger sig på. De skal analyseres og vurderes, og der skal findes sammenhængende løsninger, der sikrer byen en god udvikling til glæde for dens indbyggere. I landområdet er udfordringerne anderledes. Det gode liv i landsbyerne, store som små, skal bevares. Der skal findes løsninger, så den offentlige service fordeles ligeligt til alles tilfredshed. Mulighederne for fortsat vækst, hvor den måtte komme til at foregå, skal være til stede. Der skal laves lokale strategier for handlinger, der kan sikre de enkelte områder den udvikling, de ønsker. I det åbne land er der fundet plads til fremtidens store vindmøller - næste udfordring bliver biogasanlæg og store landbrugsbygninger. Landbrugserhvervet skal fortsat være i vækst, og samtidig vil der skulle findes nye veje til en koordineret og reguleret forandring i landskabet, hvor også naturinteresserne, de rekreative interesser og mulighederne for en øget tilpasset bosætning tilgodeses. Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. I den tid den nye kommune har fungeret er der allerede blevet udarbejdet mange planer, - i såvel by som på land. Byrådet har ved offentliggørelsen af sine planforslag altid med glæde konstateret en levende interesse blandt kommunens borgere for at debattere de mange planspørgsmål. Det er byrådets håb, at mange aktive og engagerede også i den kommende tid vil give bidrag til, hvordan vi fremtidssikrer udviklingen i Skive Kommune. Strategien er byrådets fokus, - men hvad siger borgerne? Flemming Eskildsen Borgmester

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Vision 4 Tendenser og udfordringer 5 Indsatsområder - Skive by Skive - et godt sted at leve og bo 8 - Campus 10 - Nye arbejdspladser 12 - Oplevelsesriget ved Limfjorden 14 - Landsbyer i udvikling 16 - Et landskab i forandring 18 Hidtidig planlægning 20 Frem mod en ny kommuneplan Inden det nuværende byråd takker af ved udgangen af 2013, skal det vedtage en ny samlet kommuneplan for Skive Kommune. Kommuneplanen er byrådets vigtigste værktøj til at sikre en ønsket udvikling. Det er her byrådet - efter en grundig offentlig debat - samler trådene, og fastlægger, hvordan udviklingen skal ske indenfor en lang række områder, f.eks. veje og trafik, byudvikling, byomdannelse, boligområder, detailhandel, erhvervsområder, energiforsyning, landskabsforhold og turisme. Byrådet har valgt at fastholde fokus på de 5 indsatsområder fra den første planstrategi i samt at sætte fokus på 2 nye indsatsområder: Nye arbejdspladser samt det åbne land, som kommunerne med amternes nedlæggelse har overtaget som et helt nyt arbejdsområde. Forud for udarbejdelsen af et forslag til den nye kommuneplan skal byrådet offentliggøre en strategi for sin kommuneplanlægning en planstrategi. Planstrategien indeholder byrådets politiske strategi for de kommende års udvikling. Den indeholder tillige oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanerne, og tager bl.a. udgangspunkt i en vurdering af de seneste års udvikling. Byrådet skal tage initiativ til at fremkalde en offentlig debat forud for udarbejdelsen af et forslag til ny kommuneplan. Offentliggørelsen af den planstrategi, du nu sidder med i hånden, skal derfor samtidig tjene til at indkalde ideer og forslag til den kommende kommuneplanlægning. Har du kommentarer, idéer og forslag til planlægningen af de kommende års udvikling, skal de sendes til eller til mailadresssen Skive Kommune Afdeling for Udvikling og Strategisk Planlægning Rådhuspladsen Skive Alle bidrag vil blive besvaret og indgå i den videre planlægning, og skal være os i hænde senest den 22. april Planstrategien kan også ses på webadressen som indeholder nyttige links om kommunale planforhold. 3

4 Vision Egnens kendetegn RENT LIV! er overskriften for Byrådets brand for Skiveegnens udvikling. Brandet blev vedtaget af Byrådet i Overskriften beskriver kort og præcist egnens kendetegn og er et fantastisk fundament, som vi er blevet enige om at gå efter: Skive - det er RENT LIV. Fra RENT LIV kan følgende citeres: Vi har noget særligt her på Skiveegnen. Vi har det aktive liv, fjorden, de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. De fire elementer som hver for sig udgør en styrke, og som tilsammen danner grundlaget for RENT LIV. Brandet udpeger 4 elementer, som åbner mange fortolkningsmuligheder for den enkelte: Livet Fjorden Maden Energien Sammen må vi sætte ord på og finde de fortællinger som er bærende for Skiveegnen - finde det fællesskab, der har kraften til at drive udvikling og som kan rumme det individuelle og unikke, som arbejdet med Energibyen Skive allerede er et godt eksempel på. Strategiens indhold Planstrategien har sit udgangspunkt i Visionen. Men hvor visionen kan defineres som et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år, er Strategien en beskrivelse af, hvordan målene kan realiseres. Strategien er på én gang både overordnet og langsigtet og konkret og handlingsorienteret. Planstrategien retter sig hovedsageligt mod forhold, som er af mere eller mindre direkte fysisk karakter, men inddrager også andre forhold. Under nedennævnte overskrifter sætter strategien således fokus på 7 indsatsområder, der i de kommende år vil have en særlig bevågenhed: Skive by 2020 Skive et godt sted at leve og bo Campus Nye arbejdspladser Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Et landskab i forandring Indsatserne understøtter hinanden og skal ses i en indbyrdes sammenhæng, men også i sammenhæng med de politikker der er vedtaget - eller er på vej - på de enkelte områder. På de næste sider behandles de 7 indsatsområder ud fra følgende spørgsmål: Hvor står vi? - Status Hvor vil vi hen? - Visioner og målsætninger Derfor vil vi? - Beslutning om konkrete handlinger og organiseringen af deres gennemførelse. Planstrategien viderefører i alle hovedtræk tankerne fra den gældende planstrategi fra 2009, hvor der var fokus på 5 indsatsområder: Skive by 2020 Skive et godt sted at leve og bo Campus Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Disse er alle godt på vej - men ikke afsluttede. Så der vil fortsat være fokus på disse i de næste 3-4 år. Strategien er således suppleret med 2 nye indsatsområder, som skal have en øget bevågenhed de kommende år: Nye arbejdspladser Et landskab i forandring Til gengæld er de tidligere tværgående fokusområder - energi og sundhed udgået af strategien. De var primært tiltænkt den kommunale administration - men var for uforpligtende, og bør i stedet for indarbejdes i de kommunale virksomhedsplaner. Som noget nyt er de enkelte indsatsområder suppleret med nogle umiddelbare økonomiske overvejelser, som kan understøtte, at de planlagte tiltag bliver til konkrete handlinger. 4

5 Tendenser og udfordringer Ved indgangen til 2013 kunne et kort signalement af Skive Kommune dækkes af nedenstående overskrifter. Rækkefølgen af signalementets enkelte elementer er ikke vægtet, men er blot en kort og skematisk oplistning af situationen, som den opleves her og nu, hvor den aktuelle internationale krise fortsat sætter sit præg på udviklingen i hvert eneste hjørne af det danske samfund. Signalementet danner rammen for de vilkår, byrådet har som udgangspunkt for at skabe udvikling i kommunen. Udvælgelse af signalementet kunne tage udgangspunkt i flere og andre forhold, og være dækket af andre overskrifter, men det er byrådets opfattelse, at de væsentligste forhold og tendenser, som vil få indflydelse på den kommende kommuneplanlægning, er omfattet af listen. I et forsøg på at gøre signalementet lettere tilgængeligt er der valgt at gruppere overskrifterne under nedenstående 4 kategorier. Umiddelbart vurderet er der fortsat mange styrker og muligheder, hvilket giver et godt udgangspunkt for ved en målrettet indsats at skabe udvikling og vækst i kommunen. Byrådet har valgt at møde de mange udfordringer, som udspringer af skemaet, ved en samlet indsats på flere områder. Dette fremgår af de næste siders beskrivelse af indsatsområdernes indhold, hvor fokus er sat på styrker og muligheder. Styrker Kommunen er samlet set i en positiv udvikling Indenfor pendlerafstand til Viborg, Holstebro, Herning og Århus Relativt billige grunde og huse Smukt beliggende kommune og smukt udsmykket bymidte i Skive by Store landskabsværdier ved bl.a. Limfjorden, Flydersø m.v. God erhvervsstruktur med tradition for iværksætteri Et stærkt foreningsliv og et godt kulturliv på land og i by Solid arbejdsstyrke relativ lav arbejdsløshed Mange unge - der tager en ungdomsuddannelse God kommunal økonomi Gode rekreative anlæg stier, havne, o.lign. Muligheder Smuk centerby med ikke udnyttet potentiale ved Skive Å Basis for at tilgodese naturen, de rekreative interesser og øget bosætning Potentiale for øget detailhandelsudvikling Modernisering af landbrugsbedrifter Mange uddannelsesinstitutioner samlet geografisk Basis for øget turisme Oplevelsesriget ved Limfjorden Levende landsbyer Stor indpendling til Skive by Øget samarbejde med nabokommuner på en række felter, f.eks. ved kultur, erhverv, uddannelse og den overordnede trafik Svagheder Indkomstniveau under landsgennemsnittet Uddannelsesniveau under landsgennemsnittet Underskud af arbejdspladser Fortsat på vej fra industri- til videnssamfund Samfundsudviklingen rykker mod Østjylland Renommé som udkantsområde Dårlige trafikale forhold i og omkring Skive by Flere områder i såvel Skive by som i de mindre bysamfund kan fremtræde en smule mistrøstige Et meget stort antal indpendlere som burde være tiltrukket af at bosætte sig i kommunen Trusler Dalende befolkningstal Færre unge årige Mere monotont landskab domineret af landbrugsdrift Flere store dyrehold med mulige lugtgener til følge Egnsforskelle land/by nord/syd Dårlig adgang til det overordnede vejnet Konkurrence fra andre egnscentre Vanskeligt at tiltrække højtuddannede Færre erhvervsaktive Fortsat afdæmpning af verdensøkonomien 5

6 Skive by 2020 Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vi vil gøre byens rum og arkitektur mere spændende, skabe mere liv i bybilledet og gode forhold for de handlende. Vi vil gøre byen mere attraktiv for potentielle til flyttere via fremadrettede tiltag, hvor synligheden af herligheds værdierne ved fjord og å spiller en central rolle. Vi vil skabe et endnu stærkere handelsliv og en levende by fuld af puls og oplevelse Skive by er i udvikling Skive by skal frem mod år 2020 være lokomotivet for hele egnens udvikling. Et attrak tivt kommu necenter i fortsat vækst vil være en forudsæt ning for Skiveegnens fremtid. Frem mod år 2020 skal det sikres, at udvik lingen og omdannelsen af byen går hånd i hånd, så Skive by bliver et endnu bedre sted at leve og bo har flere fremtidssikrede arbejdspladser er stedet, hvor endnu flere lægger deres handel rummer et varieret og aktivt kulturliv danner ramme om sunde menneskers liv har samlet ungdomsuddannelserne i et velfungerende Campus er byen, som medvirker til en forsvarlig global klima- og energiudvikling i højere grad udnytter sin beliggenhed ved Limfjorden Skive by skal henvende sig til alle aldersgrupper. Dels som boligby, men også som en by fyldt med attraktio ner og aktivitet. Byen med de mange indkøbsmuligheder og et handelsliv i ud vikling. Byen med det rige kulturliv. Byen hvor man kan parkere sin bil og trygt vandre på kryds og tværs i smukke omgivelser ad stier, passager og trafikre gulerede gader. Byen skal rumme oplevel ser på mange niveauer. Forskønnelsen af midtbyen skal fort sætte, så byen fortsat kan fremtræde som le vende, smuk og harmonisk. Der skal etableres et hyggeligt bymiljø, der vil virke tiltrækkende for et større opland samt for turister. Skive skal være byen, hvor de unge uddanner sig på et Campus i området mellem Gymna siet og Kulturcenter Lim fjord, og også byen hvor mange af fremtidens mere videnba serede ar bejdspladser etablerer sig i et pul serende midtbyområde. Byforskønnelse Bykernen er igennem de seneste år blevet forskønnet. Således har gågadesystemet undergået et ansigtsløft, og gader og pladser er tilført udsmykning. En del af bykernens boliger trænger til sanering I Søndergadeområdet, arealet mellem banegården og Posthustorvet samt Skive Kirkegård og Sdr. Boulevard, pågår frem til 2013 en såkaldt områdefornyelse. Flere boligbyggegrunde i Skive by Der vil fremover være behov for udlæg af nye boligbyggegrunde i Skive. Pr. 1. juli 2012 har kommunen 37 parcelhusgrunde til salg mens yderligere 6 er reserveret. Hertil kommer en større privat udstykning i Vinde. 6

7 Og endelig skal byen på en naturlig måde vokse sammen med sit havneområde. Frem mod år 2020 skal der sikres en større vari ation i udbuddet af boliger i byen. I midtbyen skal der opføres flere attraktive boliger, små som store, høje som lave, eje og leje. Boligerne skal henvende sig til alle og ikke mindst de aktive seniorer, som ønsker at nyde en tilværelse nær bymidten med alle dens attraktioner, men som samtidig også stiller store krav til boligens standard og nærmiljøets kvalitet. De trafikale forhold i og omkring Skive by skal forbedres, og gader skal ombygges. Særligt fokus vil blive lagt på at gøre omfartsvejen sydvest om Skive til et tillokkende alternativ for den store mængde (tung) trafik, som i dag vælger at køre igennem bymidten. Omkring Skive Å skal den planlagte omdannelse af arealerne og aktiviteterne igangsættes og suppleres med planer for de store arealer, Danish Crown efterlader omkring Brårupgade. Der skal fortsat være mulighed for traditionelle industriområder, men frem tidens arbejdspladser vil formentlig have mindre behov for at lokali sere sig i sådanne områder, idet de vil være mere vidensbaserede og knytte sig til f.eks IT og elektronik- og energibranchen. Erhvervsudviklingen vil udmøntes i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Frem mod år 2020 vil parcelhusudbygnin gen i Skive i første omgang foregå i de allerede ud lagte parcelhusområder. Der vil i løbet af årene blive behov for udlæg af nye områder i omegnen af Skive. I de nye bolig områder vil det nære rekre ative element være vigtigt. Områderne skal opleves som oaser med en egen identitet, men også med nærhed til de andre byfunktioner bl.a. via et udbygget stinet. Med udgangspunkt i ønsket om at bidrage til landets klimapolitik vil de nye bydele blive indrettet med særlig fokus på kommunens klima- og energimål. Gennemkørende trafik Alt for meget uvedkommende trafik strømmer i dag igennem byen, og biler kører dagligt i gennem krydset ved Østertorv. Trafikmængden ventes at stige med 1,5 % hvert år fremover. Økonomi Byrådet har etableret Bydelspuljen - pt. med et årligt budget på 0,5 mio. kr., som er målrettet udviklings- og mindre anlægsprojekter, der understøtter udvikling i Skives bydele. Større projekter skal dog fortsat optages direkte på de årlige budgetter. Herudover skal der arbejdes mere målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Vi vil derfor: Fortsætte den igangværende omdannelse og forskønnelse af bymidten bl.a. via områdefornyelse i den vestlige del af bykernen Udarbejde en helhedsplan for det store område ved slagteriet og tænke en løsning sammen med planerne for å-området Sikre et fortsat varieret tilbud af boliger i Skive by Udarbejde planer for omdannelsen af de kommunalt ejede arealer langs Skive Å Udarbejde en ny plan for Skive som handelsby - herunder Skive Midtby (Midtbyplanen) Implementere trafikplanen for Skive by, så en større mængde af gennemfartstrafikken ledes ud på omfartsvejen Arbejde for en forskønnelse af byens indfaldsveje Supplere trafikplanlægningen med retningslinjer, der sikrer tilstrækkeligt med p-pladser i midtbyen Arbejde på at hægte by og havn bedre sammen Realisere konkrete projekter, der understøtter Skive Kommune, som landets første Energiby 7

8 Skive - et godt sted at leve og bo Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vi vil have spændende boliger og attraktive boligområder til gavn for nuværende såvel som nye borgere. Tilflyttere vil blive taget godt imod og have nemt ved at falde til. Målet er umiddelbart at stabilisere befolkningstallet på ca og i år 2020 er målet, at indbyggertallet er i Skive Kommune. De seneste år har befolkningstallet ligget nogenlunde konstant; men de seneste befolkningsfremskrivninger viser dog, at såfremt der ikke gøres en aktiv indsats, vil kommunens samlede folketal årligt dale med omkring 100 frem til år Tallene dækker over en udvikling med tilbagegang i de mindste bysamfund i de nordlige og vestlige dele af kommunen samt på landet generelt, mens tallet for Skive by og omegn er stabilt. Skive Kommune har imidlertid et stort potentiale for at skabe en øget bosætning i hele kommunen. De landskabelige kvaliteter er åbenlyse, nærheden til Limfjorden, de smukke og varierede landskaber, de hyggelige landsbyer, de mange naturperler, de gode muligheder for rekreation, billige byggegrunde samt en spændende købstad fyldt med attraktioner og muligheder. Der skal derfor fortsat arbejdes på at skabe attraktive steder at bo overalt i kommunen, dvs. både i Skives bymidte, i omegnen af bymidten, i forstæderne, i landsbyerne og på landet. Strategien for en øget bosætning vil følge 2 spor: 1. Den igangværende udvikling og omdannelse af Skive by til et spændende sted at bo skal fortsættes og raffineres 2. Mulighederne for at skabe attraktiv bosætning i landsbyerne og landområderne skal opprioriteres, når de mange interesser (ofte modstridende) i det åbne land skal afklares. Det er et overordnet mål for udviklingen af Skive by, at udbud og efterspørgsel af den rette type boliger Befolkningsprognose for Skive Kommune indbyggere 1. januar i år 2020 iflg. Danmarks Statistik bor i Skive By Netto udpendling i 2011 Der er beskæftiget i Skive Kommune. Heraf bor i andre kommuner. I Skive Kommune bor der der er i arbejde. Heraf arbejder de i andre kommuner. Der er et udpendlingsoverskud på 824. Tendenser på boligmarkedet i Danmark Der sker en flytning fra land til by. Flere borgere har mere end en bolig og bruger således bolig nummer to til bl.a. weekendture, besøg nær børnene og ture til hovedstaden. 8

9 og byggemuligheder følges ad. Der skal således altid være et varieret og tilstrækkeligt udbud af leje- og ejerboliger til de, der måtte efterspørge disse. Det være sig de helt unge der lige er flyttet hjemmefra, de unge der stifter familie, men også den stadig større gruppe, der i den anden ende af tilværelsen ønsker at afhænde parcelhuset og rykke længere ind i byen, - ind til oplevelserne, indkøbsmulighederne og de kulturelle tilbud i gåafstand. Med den igangværende omdannelse af bymidten og udvikling af områderne omkring Skive Å og slagterigrunden er der gode muligheder til stede, for at målet kan nås. Der vil ligeledes blive arbejdet videre på at afsøge og vurdere mulighederne for at etablere velbeliggende boliger med fjordudsigt i Skiveområdet, bl.a. ved evt. at inddrage arealer bag randbebyggelsen langs Viborgvej. Den fremtidige parcelhusudvikling vil i de kommende år komme til at foregå i Glattrup, Dommerby, Nr. Søby, Højslev og i Vindeområdet. På lidt længere sigt vil der blive udarbejdet plangrundlag for udlæg af nye boligarealer i Hvidbjerg, nord for Resen samt i området øst for Fjordbjergager. I landdistrikterne rummer de gældende planer (enkelte byer undtaget) gode muligheder for en fortsat boligudbygning i alle by- og landsbysamfund. Generelt har byggeaktiviteten ikke været stor de seneste år, og folketallet er samlet set også faldet. Ønsket er imidlertid at fastholde gode vilkår for den store andel af kommunens befolkning, der bor på landet, og der skal fortsat være god adgang til privat og offentlig service. Med udgangspunkt i lokale projekter i Glyngøre, Rødding og på Fur tyder meget på, at målrettet markedsføring af den enkelte landsbys særlige kvaliteter vil kunne fremme en ønsket udvikling. Der vil derfor også i den kommende tid blive gennemført projekter for i samarbejde med indbyggerne at få fastlagt byernes profil samt få udarbejdet strategier for en markedsføring af byerne. For det åbne land skal der optages bestemmelser for en lang række forhold i den nye kommuneplan. Mange interesser knytter sig til planlægningen af det åbne land, og opgaven bliver bl.a. at få naturbeskyttelseshensynet til at gå hånd i hånd med fremtidens landbrugsproduktion, den rekreative anvendelse af især kystområderne, turismen og en vis bosætning. Når de mange hensyn skal vejes op mod hinanden, vil de mange oplagte muligheder for at skabe attraktiv og reguleret bosætning i det åbne land blive vejet tungt. Økonomi Større projekter skal optages direkte på de årlige budgetter. En række anlægsprojekter vil være finansieret via byggemodningen. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Vi vil derfor: Udnytte Skive by s naturlige potentiale som fjordby Skabe rammerne for et varieret udbud af ejer- og lejerboliger Skabe rammerne for etablering af nye boliger i den kommende bydel øst for åen og på slagterigrunden Sikre at der til enhver tid kan tilbydes byggemodnede grunde til boligformål flere steder i og omkring Skive by, samt tillige i en række af landsbyerne Fortsætte med at anvende byfornyelsesloven i de centrale dele af Skive by - fremadrettet i den vestlige bykerne Arbejde for, at der udlægges nye byggegrunde i Roslev og Rønbjerg samt et mindre antal på havnen i Glyngøre Udarbejde en helhedsplan for området nord og nordvest for Petuniavej med henblik på boligudvikling, samt i den sammenhæng genoverveje en nordligere forlægning af Furvej Støtte de mindre bysamfund i udarbejdelse af profilerings- og markedsføringsmateriale Udarbejde plangrundlag for et tilpasset boligbyggeri på udvalgte steder i det åbne land Fortsætte med også at anvende områdefornyelsen i landsbyerne Arbejde videre med en strategi for renovering/sanering af misligeholdte ejendomme i landsbyerne og på landet 9

10 Campus Skive Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Et uddannelsesmiljø med liv. Skive-egnen skal være et attraktivt sted at studere. Der skal skabes et miljø, som de studerende finder attraktivt og udviklende. Miljøet skal strække sig ud over den enkelte uddannelsesinstitution. Campus Skive skal derfor udvikles til at udgøre en ny, pulserende og mangfoldig bydel, hvor de unge trives, og virksomheder rykker til for at trække på ny viden og innovation. Ved en aktiv og strategisk byomdannelse skal Campus-området skabe oplevelsen af sammenhæng og en klar identitet med fokus på uddannelse, ungdomsmiljø, kultur- og fritidstilbud og fysisk aktivitet. Ved en målrettet fysisk planlægning skal der skabes samlingssteder på tværs af skoler og muligheder for fysisk udfoldelse. Gennem den fysiske planlægning skal der således sikres optimale fysiske rammer for uddannelsesinstitutionerne, og de mange idrætsfaciliteter, der allerede findes i området, skal integreres i helheden. Trafikken skal planlægges, I Skive ligger en række uddannelsesinstitutioner, sports- og kulturfaciliteter i umiddelbar nærhed af hinanden. Indenfor området mellem gymnasiet og Kulturcenter Limfjord er samtlige af byens ungdomsuddannelser placeret foruden 10. klasses tilbud, folkeskole, børnehaver og vuggestuer. Denne unikke mulighed skal udnyttes til at skabe Campus Skive - et kraftcenter hvor der sikres: et sammenhængende, fremtidssikret uddannelsesmiljø et attraktivt ungdomsmiljø med rum for aktiviteter og samvær sammenhængende byudvikling med fokus på uddannelse, udfoldelse og udvikling gode muligheder for sund livsstil rammer for styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, jobcenter og de unge Målet er at hæve det generelle uddannelsesniveau på Skiveegnen og gerne til et niveau over landsgennemsnittet. Skive skal fastholdes og udvikles som en attraktiv uddannelsesby. Visionen for Campus Skive Der er primo 2012 vedtaget en vision for Campus Skive, som er at skabe et styrket og profileret uddannelsesmiljø, som imødekommer kommunens fremtidige, demografiske udfordringer. Rammerne for denne styrkelse af Skive Kommunes uddannelsesprofil og tilbud skal skabes i et tæt samarbejde mellem skolerne, kommunen og erhvervslivet under navnet Campus Skive. Mål for ungdomsuddannelse Regeringen har sat som mål, at 95% af en årgang får en ungdomsuddannelse, og 50% kommer på en videregående uddannelse. Skive Byråd har samme målsætning. I Skive er 85 % af de 18-årige for tiden i gang med en ungdomsuddannelse. 24 % af de årige i Skive er ikke i gang med en uddannelse. 10

11 så de bløde trafikanters sikkerhed prioriteres, og adgangen til bymidten skal forbedres. Der skal tænkes bevægelse, aktivitet og kultur ind i Campusområdet. Kommunen vil arbejde for at fremme det indholdsmæssige samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, og mellem de unge og erhvervslivet. Der skal skabes gode rammer for samarbejde. Virksomhedernes konkurrenceevne vil forbedres, fordi de får bedre adgang til dygtige, kreative studerende og til et moderne videns- og læringsmiljø. Økonomi Byrådet har etableret en RENT LIV pulje med et årligt budget på ca. 2,0 mio. kr. Puljen er bl.a. tiltænkt projekter, som kan understøtte opbygningen af Campus Skive. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Vi vil derfor: Implementere visionen i samarbejde med Uddannelses-Rådet i Skive (URiS), de enkelte uddannelsesinstitutioner, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET), erhvervslivet og borgerne Udarbejde en bydelsplan for en omstrukturering af Campusområdet, som sikrer sammenhæng, overskuelighed og identitet Arbejde for at de mange idrætsfaciliteter i Campusområdet i øget grad integreres som en naturlig del af de unge studerendes hverdag Tage initiativ til en styrkelse af samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne Profilere og markedsføre Skives gode uddannelsesmuligheder Inddrage området i trafikplanlægningen, og skabe sikrere forbindelser til bymidten 9 B Uddannelsesinstitutioner: 1 Skive Tekniske Skole 2 Skive Handelsskole 3 Skive Gymnasium & HF 4 Social og Sundhedsskolen 5 Uddannelsescenter Hilltop 6 Erhvervsakademi Dania 7 Ti eren 8 Mercantec - chaufføruddannelse 9 Læreruddannelsen i Skive Samarbejde med andre kommuner og Region Midtjylland om at tiltrække nye uddannelser til Skive Kommune Styrke aktiviteterne ved Kulturcenter Limfjord Omdefinere erhvervsområdets fremtidige status A Sports- og kulturaktiviteter: A Kulturcenter Limfjord (haller, badeland, biograf og kongres) B SIK klublokaler 11

12 Nye arbejdspladser Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vækst i de etablerede virksomheder En fokuseret indsats på kerneområder, hvor vi er så gode, at det gør en forskel for virksomhederne på egnen. Dette gælder Skiveegnens største virksomheder og stærke brancher som værktøjsmageri, jern og metal, træ og grafisk industri samt fødevarer. Skive Kommune vil overordnet skabe vækst og udvikling i erhvervslivet. På trods af krisen og det pt. faldende antal arbejdspladser er målet, at der skabes nye arbejdspladser, så der i 2020 er arbejdspladser i Skive Kommune - svarende til niveauet i Skiveegnen er karakteriseret ved mange relativt traditionelle industriarbejdspladser inden for brancherne træ, jern, metal og elektronik. Disse er fortsat kernen i erhvervslivet på egnen. Der vil blive arbejdet målrettet for at fastholde, servicere og udvikle disse arbejdspladser, som gennem generationer har matchet arbejdskraften på egnen. Men tiderne er i forandring. Nutidens efterindustrielle samfund stiller både nye krav - og giver nye muligheder. Der skal derfor arbejdes aktivt med at skabe nye arbejdspladser, som kan være med til at give Skiveegnen en mere differentieret erhvervsstruktur. Dette arbejde vil tage udgangspunkt i egnens styrkepositioner - herunder de elementer, der er sat fokus på i RENT LIV. Bl.a. skal der arbejdes med at omsætte kommunens satsning på energi- og klimaområdet til nye arbejdspladser. Der vil med dette udgangspunkt blive udarbejdet en ny erhvervspolitik for perioden , som skal omsætte tankerne til konkrete handlinger. Tilsvarende med kommunens satsning på turismeog oplevelsesområdet, som pt. tager udgangspunkt i den gældende turisme og oplevelsespolitik Skive Kommune vil fremadrettet spille en større og mere aktiv rolle i erhvervsudviklingen - i et tæt samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Den mere traditionelle erhvervsservice vil fortsat være forankret ved Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Arbejdspladser Der er i alt arbejdspladser i Skive Kommune i Jf. Region Midtjylland har Skive Kommune 456 arbejdspladser pr indbyggere, mens Region Midtjylland i gennemsnit har 483 og hele landet har i gennemsnit 480 arbejdspladser pr indbyggere. Visualisering af Green Lab projektet, Kaastrup. 12

13 Vi vil derfor: Samarbejde og partnerskaber er nøgleord i en moderne erhvervsudvikling. To meget væsentlige samarbejdspartnere er Region Midtjylland og Vækstforum, som har udtrykt deres vision gennem Erhvervsudviklingsstrategi , der udmøntes gennem 2-årige handlingsplaner. Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi I den regionale erhvervsudviklingsstrategi er det besluttet at investere i gode rammebetingelser på de områder, der har betydning for virksomhedernes evne til at begå sig i den globale konkurrence. Disse indsatsområder er: Innovation og forretningsudvikling Iværksætteri Uddannelse og kompetenceudvikling Digitalisering Disse 4 indsatsområder er generelle i den forstand, at de betragtes som generelle drivere for virksomhedernes globale konkurrencedygtighed uafhængig af marked og branche. Derudover er der identificeret fire særlige indsatsområder som omdrejningspunkt for fremtidig midtjysk vækst og velfærd: Energi og miljø Fødevarer Velfærdsinnovation Turisme Dette er 4 områder der tager udgangspunkt i eksisterende styrker i regionen, og som vurderes at ville spille en fremtidig rolle for regionens erhvervsliv. Da den fremtidige erhvervsudvikling på egnen, vil have fokus på implementering via projekter og ekstern finansiering, er det vigtigt, at der tages hensyn til disse 8 indsatsområder, da de danner rammerne for Region Midtjyllands og Vækstforums projektpuljer. Skive Kommune deltager pt. i et EU projekt med titlen MORE, med henblik på at udarbejde en international strategi, der sikrer kommunen en bedre udnyttelse af de mange internationale muligheder - herunder muligheder for ekstern medfinansiering. Skive Kommune har ambition om at opbygge et center ved Kåstrup, der udvikler, anvender og demonstrerer grønne gasser: GreenLab Skive. Økonomi Byrådet har etableret en vækstpulje foreløbig i med et samlet budget på 7,0 mio. kr. Vækstpuljen er afsat med det formål, at den kan bidrage til at stimulere en fremtidig erhvervsudvikling, som primært baserer sig på egnens kernekompetencer inden for turisme- og erhvervsområdet. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Her er der specielt fokus på de regionale projektpuljemidler. Udarbejde en ny erhvervspolitik for perioden i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Arbejde målrettet for at sikre gode vilkår for at opretholde og udvikle de mange eksisterende industriarbejdspladser Inspirere til og tage initiativer der kan være med at skabe en mere differentieret erhvervstruktur Sætte projekter igang for at omsætte den kommunale satsning på energi- og klimaområdet til nye lokale arbejdspladser Sætte projekter igang for at omsætte den kommunale satsning på turismeog oplevelsesområdet til nye lokale arbejdspladser Udbygge samarbejdet med Vækstforum og Region Midtjylland Aktivt anvende de internationale muligheder, som MORE-projektet giver mulighed for Tage initiativt til etablering af Green- Lab Skive - et fuldskalaanlæg til opgradering af biogas ved Kåstrup 13

14 Oplevelsesriget ved Limfjorden Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vi vil skabe attraktioner og oplevelser som perler på en snor i relation til Limfjorden og kulturhistorien på egnen Oplevelsesklynger og synergi imellem disse Samspil mellem Nykøbing, Glyngøre og Fur med projekter over vand Glyngøre med autenticitet, fiskeri, sejlerliv Spøttrup med kulturhistorie, levendegørelse, autenticitet og sundhed Fur med geologi, historie, sejlerliv, afslapning og ferie Skive med shopping, byliv (caféer etc.), kulturoplevelser (festival, teater osv.) Skiveegnen skal opleves! Skive Kommune vil skabe vækst i turisterhvervet gennem en fokuseret indsats på fire udvalgte oplevelsesklynger, hvor de stærke og energiske baner vejen. De fire oplevelsesklynger er: Spøttrup oplevelsesklynge Glyngøre oplevelsesklynge Fur oplevelsesklynge Skive by oplevelsesklynge Dertil kommer den oplevelsesklynge, som kan opstå mellem Glyngøre, Fur og Nykøbing Mors. Denne oplevelsesklynge kan udvikles i tæt samarbejde med Morsø Kommune. Andre oplevelsesklynger såvel inden for Skive Kommunes grænser som tværkommunale og tværregionale oplevelsesklynger kan komme på tale, men disse forudsætter samarbejder, lokal energi og markedsmæssigt potentiale i forhold til synergier og temaer. Nye oplevelsesklynger kunne f.eks. være Nordfjends med udgangspunkt i Virksund og Lundø samt lokalparken Flynder Sø - Sdr. Lem Vig. De overordnede politiske mål er: At skabe indtægtsfokuseret oplevelsesudvikling baseret på en tanke om, at turisme og oplevelser er en investering, der skal kunne betale sig for kommunen og aktørerne. At skabe målrettet oplevelsesudvikling i de udpegede oplevelsesklynger. Der skal skabes flere aktiviteter, større fokus på oplevelsesudvikling, øget tiltrækningskraft, øget omsætning, flere arbejdspladser og øget intern og ekstern investeringskraft i oplevelsesklyngerne. At udnytte de geografiske og tematiske synergier, der er mellem oplevelsesklyngerne for på den måde at give et samlet større oplevelsesudbud til gæsterne samt de lokale beboere i Skive Kommune og de nærliggende kommuner. At arbejde systematisk og målrettet med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af turisme basisprodukter i hele kommunen og i de enkelte oplevelsesklynger. Turismen i Skive Ifølge VisitDenmarks turismeøkonomiske beregninger for Skive Kommune i 2008 var der et samlet turismerelateret forbrug på 436 millioner kroner. Heri skal især bemærkes, at festivalgæster og turister i egne feriehuse er markante poster i regnskabet. Skive Kommune har i perioden haft en markant højere samlet vækst end på landsplan. I perioden var der en positiv udvikling på 11,2 %. I 2009 var der registrerede kommercielle overnatninger i kommunen. Turisme på Fur Fur er en af egnens stærkeste turisttattraktioner med anslået ca årlige besøgende. Tallet har de seneste år været stigende. 14

15 Vi vil derfor: Arbejdspladser i turismen Turismen i Skive Kommune skaber 446 årsværk, hvilket ikke er ensbetydende med 446 jobs - men formentlig flere. Mange har bibeskæftigelse inden for turisme. 446 årsværk udgør ifølge VisitDenmark knap 2 % af Skive Kommunes beskæftigede. Det er værd at bemærke, at turismeomsætningen i Skive Kommune afstedkommer beskæftigelse i andre beskæftigelsesgrupper end den turismespecifikke gruppe med 210 årsværk, nemlig inden for detailhandel med 101 årsværk og andre brancher med 109 årsværk. Turismen har således stor betydning for beskæftigelsen ud over den direkte turismerelaterede beskæftigelse. Antallet af overnatninger skal øges - for derigennem at skabe grundlag for flere arbejdspladser indenfor erhvervet. Fra naturens hånd er kommunen begunstiget af at være omgivet af Limfjorden mod nord, øst og vest. Det unikke kystlandskab med seks smukke havne rummer - sammen med en rig kulturhistorie - et stort potentiale for Skive Kommune i en udviklingssammenhæng. Et særligt indsatsområde er styrkelse af den kystrelaterede turisme. Som perler på en snor skal de nuværende attraktioner - på land og i by - kombineres med nye. De gode erfaringer med at formidle natur-, landskabs- og kulturværdierne på Fur, skal bredes ud og anvendes på kommunens mange øvrige attraktioner. Med et turisterhverv i udvikling vil der opstå nye arbejdspladser. På Fur genererer udviklingen af turismen hele tiden nye arbejdspladser. Og potentialet er stort ikke kun på Fur, men i hele Limfjordslandet. Turisme- og oplevelsespolitik Der er ultimo 2010 vedtaget en turisme- og oplevelsespolitik for Skive Kommune. Målet for politikken er at skabe hensigtsmæssige og effektive rammer for udviklingen af turismen og oplevelsesøkonomien i Skive Kommune Økonomi Indsatsområdet er bl.a. støttet via Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters daglige virke. Der er herudover ikke afsat særskilte økonomiske midler på området. Dog kan eksisterende kommunale puljer også anvendes på dette område. Større projekter skal optages direkte på de årlige budgetter. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Implementere turisme- og oplevelsespolitikken for Skive Kommune i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og borgerne Arbejde målrettet for at understøtte opbygningen af de 5 udpegede oplevelsesklynger Planlægge for en kapacitetsudvidelse af overnatningsfaciliteterne Opbygge Ålbæk Ferieby i tilknytning til Limfjords Camping og Vandland Sætte fokus på forlængelse af turistsæsonen Styrke muligheden for en fortsat udvikling af havnene i samarbejde med turisterhvervet og borgerne Etablere Salling Aqua Park ved Glyngøre Havn - indeholdende Salling Dykkerpark, udvidelse af lystbådehavnen samt etablering af Salling Maritimcenter Udbygge stinettet og faciliteterne så der skabes bedre mulighed for cykel-, vandre- og rideturisme Sætte fokus på mulighederne for oplevelse i forbindelse med de mange kulturmiljøer, der eksisterer i landskabet, i byerne og langs Limfjordskysten 15

16 Landsbyer i udvikling Fra kommunens vision Skive - vi gør det : Vi vil styrke en udvikling af Skiveegnen, så balancen mellem by og land bevares. Landsbyerne skal være i stadig udvikling, så de kan forblive velfungerende leve- og bo steder, hvor befolkningstallet kan fast holdes eller øges. Dette skal ske med udgangspunkt i de enkelte landsbyers forskellige styrker og særkender. For at fastholde og udvikle landsbyerne som velfungerende leve- og bosteder, skal der sættes ind på fire centrale områder: Attraktivt landsbymiljø for bosætning Adgang til offentlig og privat service Skabelse af nye arbejdspladser Udbygning af et varieret kultur- og fritidsliv Disse fire områder er både selvstændige og forbundne forstået således at konkrete handlinger inden for et område også har betydning på de andre områder. Landsbyernes overordnede udfordring er at fastholde en balanceret befolknings udvikling samt en varieret befolkningssammensætning. Hvis dette skal lykkes, skal der ske en løbende fornyelse af boligmassen i alle landsbyer i form af sanering, renovering og nybyggeri. Der skal være tilgængelige byggemodnede grunde i alle landsbysamfund, ligesom byfornyelsesmulighederne skal anvendes aktivt til sanering, renovering og forskønnelse. Kvaliteten af de eksisterende landsby- og kulturmiljøer er en vigtig faktor i den fortsatte udvikling af landområderne. Der skal ske en boligudbygning, der er tilpasset det enkelte landsbymiljø og landskabet. I arbejdet med udvikling i lands byerne skal der fokuseres offensivt på innovation og nytænkning. Der skal være en øget opmærksomhed på landsbyernes funktions- og udviklings muligheder i forbindelse med tilrette læg gelsen og tilpasningen af den offentlige service. Der skal være en velfungerende offentlig service på de kommunale kerneområder børnepasning, skole og ældrepleje. Fokus på den kommunale service skal have en sådan kraft, at den kan være med til at trække og udvikle den private service specielt detailhandlen. De traditionelle arbejdspladser i landbruget og industrien skal fastholdes som en væsentlig del af beskæftigelsen. Attraktivt landsbymiljø for bosætning Skabelse af nye arbejdspladser Adgang til offentlig og privat service Udbygning af et varieret kultur- og fritidsliv Fire områder, der påvirker hinanden. Der skal fokuseres på områderne for at fastholde og udvikle landsbyerne som velfungerende levesteder. 16

17 Definition af landsbyer I Skive Kommune defineres alle bysamfund uden for Skive by som en landsby. I følge Danmarks Statistik, der definerer en landsby, som en sted med over 200 indbyggere, har Skive Kommune 19 landsbyer - fordelt: * indbyggere: 7 landsbyer * indbyggere: 6 landsbyer * over indbyggere: 6 landsbyer Ca. 60 % af kommunens befolkning bor udenfor Skive by. Der skal skabes en øget værditilvækst i de eksisterende erhverv, f.eks. nye kvali tetsprodukter indenfor fødevarer og turisme. Herudover skal der skabes nye arbejds pladser med afsæt i landsbyernes stedbundne faktorer samt nye mere viden- og oplevelsesbaserede arbejdspladser. Der skal generelt skabes en mere differentieret erhvervsudvikling på landet - bl.a. med fokus på livsstilsiværksættere, så landsbyerne bliver mindre sårbare over for strukturændringer. For at landsbyerne kan forblive velfunge rende leveog bosteder, skal der ikke kun være noget at leve af; der skal også være noget at leve for. Der skal skabes rammer for foreningslivet, kulturlivet og fritidslivet, så det er muligt for borgerne at tage aktivt del i deres nære omgivelser, i skabelsen af deres egen hverdag. Borgernes engagement og aktive deltagelse er en forudsætning for landsbyernes udvikling og en vigtig og værdifuld ressource. Landsby- og landdistriktspolitik Der er primo 2009 vedtaget en landsby- og landdistriktspolitik for Skive Komune. Målet for politikken er at sætte øget fokus på udvikling og understøtte gennemførelsen af en række borgerprojekter i landsbyer. Økonomi Byrådet har etableret et såkaldt 17 stk. 4 udvalg - Landsbyudvalget. Udvalget har pt. et årligt budget på 3,0 mio. kr., som er målrettet udviklings- og anlægsprojekter, der understøtter landsbyernes udvikling. Større projekter skal dog fortsat optages direkte på de årlige budgetter. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne pulje. Vi vil derfor: Implementere landsby- og landdistriktspolitikken for Skive Kommune i samarbejde med borgere Lave en lokal udviklingsplan for den enkelte landsby i samarbejde med de respektive indbyggere Skabe mulighed for opførelse af boliger i landsbyerne Arbejde aktivt med mulighederne for byfornyelse og områdefornyelse i landsbyerne - fremadrettet i f.eks. Breum og Hald Sikre at der i de kommunale planer, politikker og beslutninger tages stilling til konsekvenserne for de enkelte landsbysamfund Arbejde for at synliggøre og understøtte det handelsliv, der i øvrigt findes i landsbyer og landdistrikter Understøtte virksomheder som tager udgangspunkt i stedbundne tiltag f.eks. gårdbutikker, virksomheder med fokus på oplevelsesturisme og natur og landskab Understøtte udvikling af nye erhverv i samspillet mellem kulturhistorie og landskab Synliggøre mulighederne for at benytte tiloversblevne landbrugsbygninger til nye former for erhverv 17

18 Et landskab i forandring Fra kommunens vision Skive - vi gør det : DIAPLAN Skive Kommune deltager i et projekt under Københavns Universitet med fokus på dialogbaseret planlægning. Det betyder, at planlægningen sker fra bunden (bottom-up) i dialog med lodsejere, borgere, lokale foreninger, kommunale embedsmænd og eksterne videnspersoner. Målet er at sikre såvel en solid lokal forankring som et kvalificeret fagligt grundlag for udarbejdelsen af de kommende planer og de efterfølgende projekter. Store dele af landområdet er i dag mere end nogensinde præget af landbrugsdrift med store dyrehold. Kommunerne er med amternes nedlæggelse i 2007 blevet overdraget planlægningen for det åbne landskab og hovedparten af de gældende bestemmelser i regionplanen blev i første omgang overført direkte til Skives kommuneplan i I Regionplanen var der særskilt fokus på de enkelte interesseområder. Byrådet vil i den kommende planlægning have mere fokus på helheder. De mange interesser i det åbne land skal ses i en sammenhæng, og evt. kommende interessekonflikter vil finde en løsning, hvor de landskabelige -, rekreative og bosætningsmæssige muligheder, der også knytter sig til Limfjordslandet, vil blive tilgodeset i højere grad end hidtil. Der er til støtte for den kommunale planlægning blevet udarbejdet landskabsanalyser til klarlægning af de enkelte områders muligheder og potentialer. Landskabet er og har til alle tider været i forandring. Også i dag ser vi væsentlige forandringer - f.eks. springer mange af vores karakteristiske ådale mere i krat, da afgræsningen i landbruget de seneste år har været vigende. Når nu forandringen i landskabet sker, er det byrådets holdning, at kommunen mere aktivt skal tage del i disse forandringsprocesser. Da problemstillingen er kompleks gennemføres i første omgang et større pilotprojekt i den sydlige del af kommunen under titlen: Lokalpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig. Målet er - gennem delprojekter - at arbejde med landskabets forandring gennem en dialogbaseret planlægning, samt at bruge landskabet som potentiale og løftestang for udviklingen i området. Staten har særskilt sat fokus på landbrugets udvikling gennem tre handlinger. Kommunerne skal i den kommende planlægning forholde sig til placering af særlig store landbrugsbygninger og større biogasanlæg samt udpegning af særlig værdifuld landbrugsjord. Det unikke limfjordslandskab skal profileres. Oplevelsen af at befinde sig i Skive Kommune tæt ved Limfjorden skal styrkes, bl.a. ved en fortsat udbygning af adgangsforholdene til naturen og kystlandskabet og tilgængeligheden til fjorden. Dette vil kommunen gennemføre i tæt samarbejde med berørte lodsejere. Udbygningen skal omfatte både vandre-, cykel- og ridestier, 18

19 Afgrænsning af pilotprojekt Lokalpark, Flyndersø - Sdr. Lem Vig samt overnatningsfaciliteter i alle afskygninger fra shelters til nye hoteller. Samlet set vil styrkelsen af landskabet ved Limfjorden være en styrkelse af hele kommunen. Specielt er der pt. fokus på det unikke limfjordslandskab på Fur, hvor Skive Kommune i samarbejde med Morsø Kommune arbejder på at få de unikke molerklinter - Hanklint og Knudeklint optaget på Unesco s verdensarvsliste. I forlængelse heraf skal der også sættes fokus på kommunens mange kulturmiljøer. Det være sig landskaber, landsbyer, kirker og særlige bygninger. Fur - Knude Klint Det er målet, at foretage en revurdering af samtlige udpegninger, så udpegningsgrundlaget bliver tydeligere, og dermed får en større relevans og gennemslagskraft i den daglige administration. Ligesom nye udpegninger kan komme til. Økonomi Større projekter skal optages direkte på de årlige budgetter. Herudover arbejdes der målrettet med fundraising fra eksterne puljer. Vi vil derfor: Bearbejde de retninsglinier vi har overtaget fra amterne, så fokus bliver flyttet fra et regionalt til et kommunalt perspektiv Fokusere mere på helheder, så konflikter varetages og løses i et samspil mellem interesser såsom produktion, landskab, natur, bosætning, rekreativ anvendelse m.v. Arbejde målrettet på en planlægning af områder i det åbne land, hvor natur, rekreation og bosætning prioriteres højt Arbejde for at molerklinterne på Fur optages på Unesco s verdensarvsliste Arbejde med etableringen af Lokalpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig Arbejde for en fortsat sanering/udskiftning af vindmøllerne i kommunen, så der generelt bliver færre møller med større effekt Sætte øget fokus på kommunens mange kulturmiljøer, så de bliver et større aktiv Forbedre adgangsmulighederne til naturen, landskabet og kysten Etablering af en stiforbindelse rundt langs hele Limfjordskysten 19

20 Hidtidig planlægning Den seneste planstrategi blev vedtaget medio Der har med udgangspunkt i denne været fokuseret på 5 indsatsområder: Skive by 2020 Skive et godt sted at leve og bo Campus Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Der har inden for de enkelte indsatsområder været arbejdet med følgende: Skive by 2020 Der er i første omgang sat fokus på at Skive by ikke længere kun skal udvikles ved en udbygning i udkanten af byen - men at der nu skal ske en egentlig byomdannelse - i første omgang med fokus på arealerne ved Skive Å og Slagterigrunden. Der er foretaget en række indledende overvejelser og drøftelser - som synliggøres i offentlig høring i Målet er at skabe en helt ny bydel med alle de funktioner en sådan måtte have. Det bærende element vil blive boliger. Der er igangsat et stort renoverings- og anlægsarbejde i Søndergadeområdet, der bl.a. giver nye muligheder på Shellgrunden. Områdefornyelsen afsluttes i og i forlængelse heraf anlægges en intelligent trafikterminal ved Skive Banegård. Der er primo 2012 udarbejdet en ny trafikplan for Skive by, hvor et af hovedmålene er at reducere den gennemkørende trafik. Der er angivet en række konkrete projekter, som skal/kan gennemføres over tid, således at trafikafviklingen forbedres - navnligt i det centrale i Skive. Der er etableret en ny centralt beliggende Rådhusbygning, som er et +energihus, og dermed understøtter Skive Kommunes store satsning på energi, som bl.a. er anerkendt gennem udpegning af kommunen til landets første energikommune. Herudover er der på privat basis sket en fortætning af byen gennem en række mindre projekter - huludfyldning, som primært har tilført byen mange nye, centralt beliggende lejligheder. Endelig er der opført 2 nye dagligvarebutikker i City Vest, hvilket får området til at fremstå mere færdigt. Skive - et godt sted at leve og bo Fokus har navnlig været på at skabe rammerne for et varieret udbud af ejer- og lejerboliger - og er primært udmøntet gennem Kommuneplan Der har dog som bekendt siden 2008 været en kraftig opbremsning i økonomien, hvilket også har påvirket salget af boliggrunde i Skive Kommune. Intentionen om salg af ca. 100 boliggrunde om året er således ikke realiseret. Dog er der i Skive by realiseret en række private huludfyldnings- og renoveringsprojekter, som har tilført den prismæssigt højere ende af lejemarkedet en række nye lejligheder (herunder enkelte ejerlejligheder) - tæt på bymidten. I Kommuneplan er der udlagt et større byomdannelsesområde med udgangspunkt i Skive Å og Slagterigrunden. Målet er, at området over tid bliver en ny selvstændig bydel, hvor boligdelen vil være det bærende element. Boligudbygningen i Skive Kommune står således på fire ben: Skabelse af en ny bydel - via byomdannelse - tæt ved centrum Bedre udnyttelse af byrummet gennem huludfyldnings- og renoveringsprojekter 20

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere