for Friluftsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Friluftsrådet 2013-2020"

Transkript

1 for Friluftsrådet

2 Strategi for Friluftsrådet En strategi frem mod Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv 8. Uddannelse og formidling 9. Landskab og natur 10. Den videre vej frem 2 strategi for friluftsrådet

3 1. En strategi frem mod 2020 Strategien er redskabet, der fokuserer resurserne på at imødekomme de nye krav, behov og udfordringer, Friluftsrådet står overfor. Samfundets udvikling stiller nye krav og skaber nye behov, som Friluftsrådet hele tiden skal være på omgangshøjde med. Da Friluftsrådet for godt to år siden tog hul på processen med at formulere en strategi, var det med ønsket om at udvikle et handlekraftigt redskab til at imødekomme disse udfordringer. Det er udfordringer, der handler om at udvikle friluftslivet, så det bliver en integreret del af flere menneskers aktivitet og moderne hverdagsliv - og samtidig sikre, at der overhovedet findes en natur, der er værd at opleve og dyrke friluftsliv i. Det er udfordringer, der handler om at prioritere befolkningens rekreative muligheder i et lille land og skabe muligheder for, og plads til, et aktivt friluftsliv. Det er udfordringen med at give de kommende generationer naturoplevelser og viden om naturen, så de ønsker at værne om den. Endelig er det også udfordringen med at synliggøre og italesætte friluftslivet som en vigtig del af løsningen på nogle af de udfordringer, som samfundet som helhed står overfor: klimaforandringer, folkesundhed og fremmedgjorthed overfor naturen. Alle disse nye krav, behov og udfordringer er debatteret, overvejet og endevendt i processen med at formulere strategien. Resultatet er et effektivt redskab til at fokusere og prioritere resurserne og skabe gennemsigtige arbejdsprocesser. Tak til alle, der har bidraget undervejs i processen, og som lader sig involvere i arbejdet med at give strategien liv og mening de kommende år. Friluftsrådets bestyrelse, april 2013 forord 3

4 Visionen er det fyrtårn, der lyser forude, og som kursen altid kan sættes efter. 4 strategi for friluftsrådet vision

5 2. Vision Visionen er det fyrtårn, der lyser forude, og som kursen altid kan sættes efter. Det er Friluftsrådets ambition, at alle mennesker uanset alder, bopæl og samfundsgruppe - har gode muligheder for at dyrke friluftsliv i en rig natur, der byder på spændende oplevelser. Den ambition stiller Friluftsrådet overfor en række udfordringer, blandt andet at skabe rammer for børn og unges friluftsliv, udvikle friluftslivet i byerne og forbedre mulighederne for at færdes og opholde sig i naturen. Naturen er og bliver nemlig grundlaget for friluftslivet. En natur der er rig på arter og landskabelig variation, skaber de bedste forudsætninger for oplevelser og friluftsliv. Udfordringen er her at skabe bedre vilkår for naturen og plads til både flora, fauna og friluftsliv. Friluftslivets samspil med naturen kræver et langsigtet og bæredygtigt perspektiv på brugen af landskabet og naturen. Friluftsrådet har som mål at formidle natur og naturoplevelser, og at danne og uddanne befolkningen i natur, miljø og bæredygtig adfærd. Derfor lyder Friluftsrådets vision: Friluftsliv for alle i en rig natur, på et bæredygtigt grundlag. Visionen er det fyrtårn, der lyser forude, og som altid kan bruges som pejlemærke for at lægge kursen. Visionen identificerer tre strategiske fokusområder, der er centrale for Friluftsrådet: friluftsliv, uddannelse og formidling samt natur og landskab. De udfordringer og opgaver, der ligger på vejen mod at gøre visionen til virkelighed, er omsat til konkrete mål for Friluftsrådets arbejde de kommende år. På denne måde er visionen det overordnede mål, som alle Friluftsrådets aktiviteter bidrager til at opfylde. vision 5

6 6 strategi for friluftsrådet mission

7 Friluftsrådets mission formulerer de handlinger, der gør visionen til virkelighed. 3. Mission Friluftsrådets mission formulerer de handlinger, der gør visionen til virkelighed. Missionen rummer de handlinger, som Friluftsrådet ser som nødvendige skridt på vejen mod at realisere visionen. Således er missionen overskrifterne på de opgaver, Friluftsrådet er sat i verden for at løse. Missionen tydeliggør hele det felt, som Friluftsrådet arbejder i og for, som et bindeled mellem den overordnede vision og de konkrete mål. Friluftsrådet udvikler, udbreder og understøtter friluftsliv. Friluftsrådet synliggør friluftslivets betydning for folkesundhed, social integration og samfundsøkonomi. Friluftsrådet arbejder for mere og bedre natur i Danmark. Friluftsrådet udvikler og fremmer initiativer, der skaber bedre naturoplevelser og kvalificerer befolkningens forståelse for natur og miljø. Friluftsrådet arbejder som paraplyorganisation gennem velfungerede samarbejdsrelationer med medlemsorganisationerne og andre interessenter for at finde samfundsansvarlige løsninger og fremme en bæredygtig udvikling. Friluftsrådet skaber og påvirker nationale og internationale trends, som bidrager til at realisere Friluftsrådets vision. mission 7

8 8 strategi for friluftsrådet VÆRDIER Friluftsrådets værdier markerer det fælles ståsted, der skaber sammenhæng, retning og identitet.

9 4. værdier Friluftsrådets værdier markerer det fælles ståsted, der skaber sammenhæng, retning og identitet. Med afsæt i Friluftsrådets særegne position som paraplyorganisation udgør værdierne et fælles udgangspunkt for medlemsorganisationer, bestyrelse, kredse og medarbejdere. De sætter standarden for relationer indadtil og udadtil og medvirker til at skabe enighed om, hvilken vej Friluftsrådet går for at opfylde målene. Friluftsrådets fire grundlæggende værdier fungerer som pejlemærker i beslutninger, prioriteringer og i det daglige arbejde på både kort og lang sigt. Værdierne skaber således en helhed på tværs af arbejdet med at opfylde målene, og markerer Friluftsrådets identitet, ved at binde organisationens historiske og kulturelle rødder sammen med det behov, Friluftsrådet nu og i fremtiden står overfor at imødekomme. Friluftsrådet arbejder demokratisk for gennem dialog og samarbejde at tage nationalt og globalt ansvar for udvikling af fælles bæredygtige løsninger. Friluftsrådet er ledende i en dynamisk udvikling af et mangfoldigt friluftsliv og formidling/undervisning om natur og miljø. Friluftsrådet arbejder troværdigt for at nå langsigtede og holdbare løsninger. Der er krav om høj kvalitet i projekter og politiske indspil. Friluftsrådet fremmer frivilligt engagement for at styrke bredden i friluftslivet og sikre en folkelig forankring af friluftslivets udvikling. VÆRDIER 9

10 10 strategi for friluftsrådet STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

11 Visionen identificerer tre helt centrale kerneområder i Friluftsrådets arbejde. 5. Strategiske fokusområder Visionen identificerer tre helt centrale kerneområder i Friluftsrådets arbejde. Friluftslivet, en rig natur og det bæredygtige grundlag er udgangspunktet for det strategiske fokus i de konkrete mål. Friluftsliv Der skal skabes synlige, attraktive tilbud og rammer, som dækker befolkningens behov for sunde, rekreative oplevelser ude. Uddannelse og formidling Der skal skabes tilbud om viden, færdigheder og oplevelser i uddannelsessystemet, folkeoplysningen og friluftslivet indenfor natur, miljø og folkesundhed. Landskab og natur Der skal skabes en rigere natur med større oplevelsesmuligheder. Natur, rekreation og produktion skal integreres bedre i landskabet. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 11

12 12 strategi for friluftsrådet ORGANISATIONSMÅL OG UDVIKLINGSMÅL De strategiske fokusområder udmøntes i en række overordnede målsætninger, for hvert af de tre fokusområder.

13 6. Organisationsmål og udviklingsmål De strategiske fokusområder udmøntes i en række overordnede målsætninger, for hvert af de tre fokusområder. I alt 22 organisationsmål prioriterer arbejdet frem mod 2020 og udfolder det, Friluftsrådet vil opnå indenfor de tre strategiske fokusområder. Organisationsmålene suppleres af udviklingsmål, der konkretiserer arbejdsindsatsen og fokuserer resurserne på de arbejdsopgaver, Friluftsrådet prioriterer. Udviklingsmålene er også et redskab til at følge, hvordan arbejdet skrider frem, og vurdere om, målene er nået. Udviklingsmålene er således konkrete og målbare skridt på vejen mod at opfylde organisationsmålene, missionen og i sidste ende den overordnede vision. ORGANISATIONSMÅL OG UDVIKLINGSMÅL 13

14 Friluftsliv Der skal skabes synlige, attraktive tilbud og rammer, som dækker befolkningens behov for sunde, rekreative oplevelser ude. 14 strategi for friluftsrådet friluftsliv

15 Organisationsmål og udviklingsmål for friluftsliv Friluftspolitik Friluftsrådet vil medvirke til, at der udvikles en selvstændig friluftspolitik både nationalt og lokalt. 1. I 2013 har Friluftsrådet medvirket til, at Folketinget har vedtaget en national friluftspolitik. 2. Senest i 2014 har Friluftsrådet kvalificeret vidensgrundlaget for en kommunal friluftspolitik m.h.p., at en sådan drøftes i alle Grønne Råd. 3. Senest i 2014 har Friluftsrådet medvirket til, at alle Naturstyrelsens brugerråd har planlagt implementering af en selvstændig friluftspolitik. 4. I 2016 har Friluftsrådet medvirket til, at staten stiller krav om, at kommuneplanerne indeholder friluftsliv som et selvstændigt område. Adgang Friluftsrådet vil sikre og formidle retten til færdsel og ophold i naturen og arbejde mod forringelser. 1. Friluftsrådet har senest i 2014 fornyet forhandlingsgrundlaget for adgang til naturen gennem en revision af Adgangspolitisk Handlingsplan, herunder en holdning til brugerbetaling. 2. Friluftsrådet har medvirket til, at befolkningen i 2017 oplever, at mulighederne for færdsel og ophold i naturen er forbedret. Faciliteter Friluftsrådet vil støtte udvikling og etablering af faciliteter, der tilgodeser befolkningens - herunder medlemsorganisationernes - behov samt hensynet til naturen. 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet kortlagt eksisterende friluftsfaciliteter og afdækket behovet for nye, m.h.p. at styrke strategisk planlægning af friluftsfaciliteter i Danmark. 2. Senest i 2014 har Friluftsrådet medvirket til, at der udvikles mindst 10 nye former for friluftsfaciliteter, herunder en øget multifunktionel anvendelse af eksisterende faciliteter. 3. I 2020 har Friluftsrådet medvirket til at øge befolkningens brug af eksisterende friluftsfaciliteter med 20%. 16 strategi for friluftsrådet friluftsliv

16 Byfriluftsliv Friluftsrådet vil formulere en konkret politik for byfriluftsliv. 1. Senest 2014 har Friluftsrådet udarbejdet et forslag til politik og handlingsplan for Friluftsrådet og medlemsorganisationerne. Dokumentation Friluftsrådet vil sætte fokus på friluftslivets betydning for natur og mennesker. 1. Senest i 2015 har Friluftsrådet sammen med relevante partnere tilvejebragt øget viden om friluftslivets effekt på natur og landskab samt sociale og økonomiske forhold. 2. I 2016 har Friluftsrådet etableret videncentre om friluftsliv og friluftsfaciliteter, eventuelt i strategisk samarbejde med andre. Organisationsudvikling Friluftsrådet vil styrke involveringen af nye frivillige i Friluftsrådets og medlemsorganisationernes aktiviteter. 1. I 2015 har Friluftsrådet støttet medlemsorganisationerne i udvikling af en frivilligpolitik. 2. Senest i 2016 Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationerne udfærdiget en model for frivilligprojekter. 3. Friluftsrådets decentrale organisation er senest i 2017 åben for deltagelse fra andre end medlemsorganisationernes repræsentanter. 4. I 2018 har Friluftsrådet udviklet et tilbud til medlemsorganisationerne om at indgå i netværk om organisationsudvikling. Friluftsliv i Europa Friluftsrådet vil bidrage til at udvikle friluftslivet i Norden og Europa gennem samarbejde med søsterorganisationer. 1. I samarbejde med mindst to andre europæiske lande og organisationen Europarc, gennemfører Friluftsrådet senest i 2014 et projekt med fokus på frivillighed og borgerinddragelse i forhold til natur og friluftsliv i naturparker. 2. Friluftsrådet har senest i 2014 taget initiativ til et fælles nordisk friluftsår sammen med søsterorganisationerne i Norge og Sverige. 3. Friluftsrådet har senest i 2016 sammen med Foundation for Environmental Education bidraget til, at naturformidlingsaktiviteter for børn i førskolealderen er implementeret i 10 forskellige lande. friluftsliv 17

17

18 Uddannelse og formidling 18 strategi for friluftsrådet uddannelse og formidling

19 Organisationsmål og udviklingsmål for UDDANNELSE OG FORMIDLING Konflikter Friluftsrådet vil reducere omfanget af konflikter i naturen. 1. Friluftsrådet har senest i 2014 undersøgt omfang og karakter af konflikter relateret til friluftsliv i den danske natur. 2. Senest i 2014 har Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationerne, lanceret landsdækkende adfærdskampagner og lokalt medvirket til at reducere omfanget af brugerkonflikter og nedslidning i naturen. 3. Friluftsrådet har i 2015 udviklet og afprøvet et forvaltningsredskab til forebyggelse af konflikter i naturen. 4. Friluftsrådet har i 2016 sammen med lodsejerne initieret et projekt, der fokuserer på problemer med forstyrrelser og affald samt at øge den gensidige forståelse mellem ejere og friluftsbrugere. Miljø og bæredygtighed Friluftsrådet vil medvirke til at medlemsorganisationerne og Friluftsrådet udvikler sig bæredygtigt. 1. Senest i 2014 tilstræbes bæredygtighed i alle projekter og aktiviteter, der er igangsat og/eller støttet af Friluftsrådet. 2. Friluftsrådets sekretariatet og kredse har senest i 2015 formuleret en strategi, der sikrer en bæredygtig udvikling. 3. Friluftsrådet har i 2018 understøttet, at mindst 25% af Friluftsrådets medlemsorganisationer har udarbejdet og implementeret en strategi for bæredygtig udvikling. Folkesundhed Friluftsrådet vil sikre at friluftsliv er et integreret element i sundhedspolitikken. 1. Senest i 2015 har Friluftsrådet taget initiativ til at øge integrationen af friluftsliv og folkesundhed. 2. Friluftsrådet har senest i 2015 taget initiativ til tre projekter, der understøtter, at samfundets udsatte befolkningsgrupper får gode muligheder for udeliv og friluftsaktiviteter. 3. I 2016 har Friluftsrådet medvirket til, at min. 75 % af landets kommuner har integreret friluftsliv i deres sundheds- og forebyggelsespolitikker. 4. Friluftsrådet har i 2017 etableret samarbejde med udvalgte handicaporganisationer og institutioner, om at introducere friluftsliv i hverdagslivet. Internationalt Friluftsrådet vil bidrage til at fremme bæredygtig udvikling globalt gennem kvalificering af uddannelsesindsatser (i 3. verdens lande). 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet bidraget til at introducere principperne i DANIDAs civilsamfundsstrategi i et programsamarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i det østlige og sydlige Afrika. 2. I 2016 har Friluftsrådet medvirket til, at 100 europæiske Grønt Flag skoler i mindst tre lande samarbejder om undervisning om bæredygtig udvikling. 3. Senest i 2016 har Friluftsrådet udarbejdet undervisningsmaterialer til danske skoler, om bæredygtig udvikling i en afrikansk kontekst. 4 I 2016 har Friluftsrådet medvirket til, at Foundation for Environmental Education har evalueret Eco-Schools programmets læringsmæssige værdier.

20 Nye målgrupper Friluftsrådet vil udvikle tilbud til nye målgrupper. 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet, i samarbejde med andre organisationer, udarbejdet 10 relevante, integrationsfremmende friluftstilbud til nydanskere. 2. Friluftsrådet har i 2016 indgået i samarbejdsrelationer, der sigter mod at tilbyde friluftsliv til ældre. 3. Friluftsrådet har i 2016 medvirket til, at flere af landets børnefamilier og bedsteforældre bruger natur og friluftsliv som en ramme for samvær i familien. 4. Friluftsrådet har i 2016 medvirket til at flere socialt udfordrede mennesker benytter naturen og oplever friluftsliv som en rekreativ mulighed i dagligdagen. 5. I 2018 har Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationerne udviklet et koncept for firma-friluftsliv, der implementeres i 100 virksomheder som medarbejdergode, -pleje og -udvikling. Naturvejledning Friluftsrådet vil styrke naturvejledning over hele landet og involvere naturvejlederne i løsningen af samfundsmæssige udfordringer. 1. Senest i 2015 har Friluftsrådet tilbudt alle naturvejledere kompetenceudvikling og rustet dem til at indgå i tværgående opgaveløsninger i lokalsamfundene. 2. I 2016 har Friluftsrådet sikret, at naturvejlederuddannelsen inddrager samfundsmæssige udfordringer 3. I 2016 har Friluftsrådet udbygget naturvejledningens kapacitet og fokus, så 20 % af befolkningen benytter den. 4. I 2017 har Friluftsrådet styrket indsatsen for formidling af kulturmiljø. Børn og unge Friluftsrådet vil gøre en særlig indsats for at børn og unge udvikler en aktiv og sund livsstil. 1. Senest i 2015 har Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationer m.fl. afdækket muligheden for at styrke friluftsliv i folkeskolernes formelle grundlag og udviklet modeller for praksis. 2. I 2015 har Friluftsrådet medvirket til, at 50 % flere børn i 0-6 års alderen deltager i natur- og friluftsaktiviteter gennem daginstitutioner og pasningstilbud. 3. Senest i 2016 har Friluftsrådet udviklet et koncept for friluftsfaciliteter, der understøtter børns friluftsliv i byerne. 4. I 2016 har Friluftsrådet sammen med medlemsorganisationerne medvirket til, at børn og unge opfatter friluftsliv som en attraktiv fritidsaktivitet. Undervisning Friluftsrådet vil medvirke til at natur, miljø og bæredygtighed er integreret i undervisningen i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet arbejdet for integration af natur, miljø og bæredygtighed i uddannelsespolitikken på lokalt og nationalt niveau. 2. I 2016 fungerer Friluftsrådet som nationalt videnscenter for integration af natur, miljø og bæredygtighed i undervisningen. 3. I 2020 har Friluftsrådet sikret, at alle dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark arbejder med mindst et af Friluftsrådets undervisningstilbud inden for natur, miljø og bæredygtighed. uddannelse og formidling 21

21 Der skal skabes tilbud om viden, færdigheder og oplevelser i uddannelsessystemet, folkeoplysningen og friluftslivet indenfor natur, miljø og folkesundhed.

22 Landskab og natur Der skal skabes en rigere natur med større oplevelsesmuligheder. Natur, rekreation og produktion skal integreres bedre i landskabet. 22 strategi for friluftsrådet landskab og natur

23 Organisationsmål og udviklingsmål for LANDSKAB OG NATUR Naturareal Friluftsrådet vil medvirke til, at det samlede danske naturareal øges med 15 %. 1. Senest i 2014 har Friluftsrådet påbegyndt en indsats for at øge naturandelen på produktionsarealer i form af trædesten for biodiversitet, nicher eller omlægning til natur. 2. I 2015 har Friluftsrådet udarbejdet en model for befolkningens aktive deltagelse i skovrejsning. 3. I 2016 har Friluftsrådet etableret 20 naturparker gennem mærkningsordningen Danske naturparker. 4. Senest i 2018 har Friluftsrådet medvirket til at øge naturarealerne i byerne, f.eks. gennem indsatsen for klimatilpasning. Naturkvalitet Friluftsrådet vil medvirke til at øge naturkvaliteten i Danmark, bl.a. gennem øget biodiversitet. 1. Senest i 2016 har Friluftsrådet medvirket til at øge naturkvaliteten i danske nationalparker markant. 2. I 2016 har min. 100 skoler forbedret biodiversiteten lokalt via Grønt Flag Grøn Skole. 3. I 2017 har Friluftsrådet medvirket til at kvalificere grønne by-arealer mht. biodiversitet. 4. Senest i 2018 har Friluftsrådet sammen med landbrugets organisationer udviklet en model for, hvordan produktionsinteresser og hensynet til øget naturkvalitet kan integreres. Frivilligt engagement Friluftsrådet vil sammen med medlemsorganisationerne, femdoble antallet af frivillige i friluftsliv og udvikling og pleje af naturområder og faciliteter. 1. I 2015 har Friluftsrådet udviklet en model for, hvordan virksomheder kan bidrage til naturpleje. 2. I 2016 har Friluftsrådet medvirket til at gennemføre 10 demonstrationsprojekter, der afprøver ideen om brugerstyrede natur- og friluftsområder. 3. I 2016 har Friluftsrådet gennemført pilotprojekter med fokus på nye måder at organisere frivillige i arbejdet for styrkelse af kulturmiljøet. 4. Senest i 2018 har Friluftsrådet medvirket til at etablere et frivilligprogram i alle danske naturparker og nationalparker. 5. I 2019 har Friluftsrådet medvirket til, at halvdelen af Danmarks kommuner aktivt inddrager frivillige i kommunens arbejde med natur og friluftsliv. 24 strategi for friluftsrådet landskab og natur

24 Økonomisk fundament Friluftsrådet vil medvirke til, at der oprettes en national fond med det formål at eje og forvalte danske natur- og kulturmiljøer. 1. I 2015 har Friluftsrådet sammen med udvalgte aktører formuleret rammebetingelser (fundats m.m.) samt en etableringsplan for en national naturfond, der kan eje og forvalte arealer til natur og friluftsliv. Lovgivning Friluftsrådet vil tage initiativ til at myndighederne samordner lovene på naturområdet. 1. Senest i 2013 har Friluftsrådet anvist modeller for samordning af lovene på naturområdet. Planlægning Friluftsrådet vil medvirke til at udvikle en ny model for planlægning af et fremtidigt landskab, hvor friluftsliv, natur og produktion integreres. 1. Friluftsrådet har senest i 2014 konkretiseret begrebet multifunktionalitet i forhold til friluftsliv og andre arealinteresser. 2. Senest i 2016 har Friluftsrådet medvirket til at demonstrere værdien af multifunktionelle landskaber. 3. Friluftsrådet har i 2019 medvirket til at udvikle nye lokale planprocesser og samarbejdsrelationer mellem kommunernes forvaltninger og lokalsamfund. 4. Friluftsrådet har i 2019 bidraget til et nyt lovgrundlag for planlægning, som i højere grad tager højde for multifunktionalitet. Internationalt Friluftsrådet vil bidrage til at kvalificere vidensgrundlaget for dansk og international landskabsog naturforvaltning gennem international erfaringsudveksling og samarbejde. 1. I 2014 har Friluftsrådet kvalificeret dansk naturforvaltning gennem engagement i internationale netværk inden for landskabs- og naturforvaltning (IUCN, Europarc, Nordisk netværk for Naturparker). 2. Senest i 2016 har Friluftsrådet udviklet og iværksat et internationalt projektsamarbejde omkring rekreativ udnyttelse af naturarealer (f.eks. Natura-2000 områder). landskab og natur 25

25

26 Den videre vej frem Strategien for Friluftsrådets arbejde er resultatet af en lang proces, der har involveret medlemsorganisationer, kredsbestyrelser i Friluftsrådets lokale kredse, samarbejdspartnere og mange andre interessenter. Alle har de givet deres konstruktive indspil til, hvordan Friluftsrådet skal udvikle sig i de kommende år. Udfordringer og prioriteringer er diskuteret, løsninger er udviklet, ord og formuleringer er debatteret, overvejet og endevendt. Og alligevel er det sidste punktum ikke sat i strategien. For Friluftsrådets strategi er og skal være et dynamisk værktøj, der tilpasses den virkelighed, den skal fungere i. Og det er i de kommende år, hvor vision og værdier udfoldes i beslutninger og ideudvikling, at strategien for alvor står sin prøve som styringsredskab. Organisationsmålene revideres hvert tredje år, det sker således i Udviklingsmålene er udgangspunkt for den årlige planlægning og vil naturligt indgå i bestyrelsens fremlæggelse af planer og budgetter på Friluftsrådets generalforsamling. Således medvirker strategien til at skabe gennemsigtighed i arbejdet, og den gør det muligt at følge fremdriften og evaluere indsatsen ud fra de mål, der skal opfyldes. Friluftsrådets bestyrelse glæder sig til at tage fat på arbejdet med at nå målene. De er ambitiøse, og der er mange af dem. Men vi vil hellere sætte niveauet højt og arbejde hårdt for at nå det, end at sidde tilbage og sige: vi kunne have nået mere og gjort en større eller bedre indsats for naturen og for befolkningens friluftsliv. Strategi, mål og handleplaner kan følges på God arbejdslyst! 26 strategi for friluftsrådet den videre vej frem

27 Udgivet af Friluftsrådets bestyrelse, april 2013 Grafisk tilrettelæggelse: Meyer og Bukdahl a/s Foto: Forside, side 10-11, 26: Adam Grønne. Side 18-19: Geir Haukursson. Side 6: Dott Ovesen. Side 27: Casper Lindemann. Side 3, 13: Thomas Retsloff. Side 2, 9, 22-23: Thorkild Jensen. Side 5, 7, 8, 14-15, bagside: Colourbox.com.

28 Scandiagade 13 DK-2450 København SV Tel

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere