Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K"

Transkript

1 Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal København K Tlf Fax Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af sociale ydelser Statsrevisorerne har i brev af 20. februar 2014 bedt mig om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne nr. 10/2013 om fejludbetalinger af sociale ydelser giver anledning til. Dato: 29. april 2014 Sagsnr Rigsrevisionens beretning vedrører et meget vigtigt indsatsområde både i forhold til samfundsøkonomien og for den enkelte borger. Som Statsrevisorerne peger på, er der en samfundsøkonomisk gevinst og en gevinst i forhold til borgernes retssikkerhed ved at forebygge fejludbetalinger af sociale ydelser - frem for et ensidigt fokus på efterfølgende kontrol. Netop forebyggelse af fejludbetalinger er derfor også en vigtig dagsorden for regeringen. Som det fremgår af Rigsrevisionens beretning, har regeringen haft et aktivt tværoffentligt strategisk samarbejde og taget en lang række initiativer, som netop sigter på at reducere fejludbetalinger både som følge af borgerfejl, myndighedsfejl og snyd. Forebyggelsen af fejludbetalinger har således været et tema, der er blevet arbejdet meget med de seneste år Arbejdet med området har foregået inden for nogle skiftende rammevilkår. Fx har den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ( ) haft væsentlig indflydelse på arbejdet med kontrolindsatsen, hvor en række initiativer medfører grundlæggende forbedringer i vilkår og muligheder for arbejdet med at gennemføre løbende kontrol og forebygge fejludbetalinger. Her kan fx nævnes arbejdet med bedre grunddata, indførelsen af obligatoriske selvbetjeningsløsninger og indførelse af eindkomst som grundlag for automatisk indtægtsregulering af forskellige ydelser. En del af formålet med disse initiativer er at sikre, at der er færre fejl i ydelsesadministrationen, at det bliver lettere at opdage indkomstændringer, således at ydelsen kan tilpasses hurtigere, at gøre sagsbehandlingen mere uafhængig af, om borgeren forstår reglerne om indtægtsregulering og husker at opfylde deres oplysningspligt. Sideløbende er hele administrationen af de fleste sociale ydelser (fx folkepension, førtidspension, boligstøtte og børnetilskud) blevet omlagt og centraliseret ved oprettelsen af Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen fokuserer i beretningen udelukkende på kommunernes behandling af sager om sociale ydelser, og ta-

2 ger dermed ikke stilling til, hvordan centraliseringen af sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark og herunder Udbetaling Danmarks helhedsorienterede kontrolstrategi vil påvirke indsatsen for at forebygge fejludbetalinger. Selve centraliseringen af administration i Udbetaling Danmark og styrkelsen af kontrolindsatsen et udtryk for et bevidst strategisk valg som ikke alene handler om at realisere effektiviseringsgevinster - men også om at skabe grundlaget for en mere ensartet sagsbehandling og korrekte udbetalinger. I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har regeringen gennemført omfattende analyser, der har peget på områder, hvor det med en effektiv indsats er muligt at sætte ind for at minimere alle typer af fejludbetalinger. I forbindelse med analyserne har regeringen nedsat en arbejdsgruppe om Effektiv Sagsbehandling og Kontrol (det såkaldte ESK-samarbejde), hvor ministerierne sammen med KL og Udbetaling Danmark er i gang med at gennemføre en række initiativer, der skal minimere fejludbetalinger af sociale ydelser både i forbindelse med modtagelse af ansøgninger, den løbende sagsbehandling og efterfølgende kontrol. Jeg er således helt enig i den retning og de fokusområder, som Rigsrevisionen fremhæver og det er helt i overensstemmelse med den kurs, regeringen allerede har sat. Efter min opfattelse er der allerede taget en lang række initiativer, og der er planlagt yderligere indsatser, som fokuserer på, hvordan vi bedst tilrettelægger indsatsen mod fejludbetalinger, hvordan vi forebygger fejl hos borgere og myndigheder, og hvordan myndighederne kommunikerer med borgerne. Dette fremgår af min redegørelse nedenfor. Jeg mener derfor, at Rigsrevisionens konklusioner udgør et godt grundlag for at fortsætte med de allerede planlagte initiativer. Vedrørende Rigsrevisionens beretning Jeg hæfter mig ved, at Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger hertil fokuserer særligt på følgende områder, som ikke findes tilfredsstillende: at Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrations og Sociale Forhold ikke har haft en strategi eller mål for indsatsen mod fejludbetalinger af sociale ydelser at kommunernes indsats mod fejludbetalinger i mindre grad har været rettet mod at forebygge fejl hos borgerne at myndighedernes kommunikation med borgerne i flere tilfælde er præget af så svært sprog og dårlig opsætning af breve og skemaer, at borgerne ikke forstår deres ret og pligt, når de er modtagere af sociale ydelser Nedenfor kommenteres de enkelte forhold særskilt. 2

3 Vedrørende strategi eller mål for indsatsen mod fejludbetalinger af sociale ydelser Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke har haft en strategi eller mål for indsatsen mod fejludbetalinger af sociale ydelser. Jeg er enig i, at det er relevant at have en strategi for den tværministerielle indsats mod fejludbetalinger men jeg mener også, at de initiativer, der er gennemført, har et sammenhængende strategisk sigte, og at disse indsatser kan udgøre grundlaget for en fremadrettet strategisk ramme for at imødegå fejludbetalinger. Jeg vil i den sammenhæng fremhæve to initiativer etableringen af Udbetaling Danmark og det tværoffentlige samarbejde og Effektiv Sagsbehandling og Kontrol. Hovedparten af de sociale ydelser, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, er blevet overført til Udbetaling Danmark, hvorved både administration og kontrol er blevet centraliseret. Med Udbetaling Danmark er der etableret en helt ny model for kontrolarbejdet herunder i samarbejde med kommunerne og Udbetaling Danmark har formuleret en helhedsorienteret kontrolstrategi, som fokuserer på alle aspekter af kontrol ikke kun socialt snyd. Udbetaling Danmark har formuleret en helhedsorienteret kontrolstrategi, hvor det fremgår, at deres mål er at sikre korrekt udbetaling på et korrekt grundlag. Den helhedsorienterede kontrol i Udbetaling Danmark skal bidrage til den fællesoffentlige indsats for bedre kontrol. Med dette menes, at Udbetaling Danmark vil minimere: Fejl hos Udbetaling Danmark (forårsaget af Udbetaling Danmark, fx fejltolkning af en regel) Fejl hos borger (forårsaget af misforståelser eller utilsigtede fejl hos borgerne) Tilbagebetalingssager (ved svig enten med forsæt eller på grund af grov uagtsomhed) Det er min opfattelse, at etableringen af Udbetaling Danmark udgør en central del af indsatsen for at etablere en tilfredsstillende ramme for at mindske fejludbetalinger af sociale ydelser. Det tværoffentlige samarbejde Effektiv Sagsbehandling og Kontrol (ESK) har baggrund i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor Deloitte i 2012 gennemførte en analyse af mulighederne for systematisk digital screening for socialt snyd og fejludbetalinger. Analysen omfattede en opgørelse af kommunernes daværende indsats i relation til sagsbehandling og kontrol på de sociale ydelsesområder, herunder en 3

4 analyse af det økonomiske potentiale ved at optimere indsatsen. Endvidere omfattede analysen identifikation af nye løsninger til optimering af sagsbehandling og kontrol, eksempelvis ved hjælp af digital screening, samkøring af data, optimering af grundregistre og ændringer i lovgivning. Analysen viste, at kommunernes praksis var præget af manglende systematik, manuelle sagsgange og manglende kommunikation mellem kommunens afdelinger, og at der ville kunne hentes omfattende besparelser alene hvis alle kommuner gjorde, som de bedste kommuner gjorde på daværende tidspunkt. På baggrund af Deloitte rapporten fra 2012 blev det tværministerielle arbejde, med deltagelse af Udbetaling Danmark og KL, i ESK iværksat. ESKsamarbejdet har fokus på, hvordan man gennem forenklinger af regler og automatisering (digitalisering) kan forbedre indsatsen mod socialt bedrageri og undgå fejludbetalinger. Bedre kontrolforudsætninger og det forhold, at ydelsesadministrationen skal foregå på et mere digitalt grundlag, vil gøre det muligt at minimere fejludbetalinger. Som led i arbejdet udarbejdede Deloitte en ny rapport, Effektiv Sagsbehandling og Kontrol, som blev offentliggjort i december Analysen konkluderer, at sagsbehandlingen bør automatiseres, så den gøres uafhængig af menneskelige fejl, både fra myndighedernes og borgernes side. Systemerne skal hjælpe sagsbehandlere og borgere til ikke at begå fejl, så borgerne får den ydelse, de har krav på, hverken mere eller mindre. Rapporten indeholder 6 anbefalinger, som er ved at blive gennemført i regi af eller med reference til ESKsamarbejdet. Anbefalingerne er beskrevet nedenfor. Automatisering af sagsbehandlingen (eindkomst) Anbefalingen omfatter muligheden for at anvende oplysninger fra eindkomst og andre relevante registre direkte i sagsbehandlingen. Formålet med initiativet er at opnå større kvalitet og effektivitet ved at automatisere dele af sagsbehandlingen og herved mindske antallet af sagsbehandlingsfejl og frigøre administrative ressourcer. Regeringen har den 26. marts 2014 fremsat et lovforslag, der skal sikre automatisering af sagsbehandlingen på pensions- og boligstøtteområdet ved hjælp af eindkomst og andre relevante registeroplysninger. Der arbejdes på tilsvarende modeller for automatisering af sagsbehandlingen på andre ydelsesområder. Lovforslaget om anvendelse af eindkomst ift. pension og boligstøtte betyder, at oplysningerne i eindkomst og forskudsopgørelsen bruges til at sikre en løbende korrekt udbetaling af social pension og boligstøtte. Dette følges op af en årlig efterregulering, så borgere, der har fået for meget, skal betale penge tilbage, mens borgere, der har fået for lidt, får en efterbetaling. Ændringerne vil bidrage til, at alle kan regne med at få præcis den ydelse, de har ret til hverken mere eller mindre. 4

5 Samtidig fjernes borgerens oplysningspligt ift. disse oplysninger, og derved reduceres antallet af borgerfejl. Borgerne vil ligesom i dag modtage en afgørelse om alle omregninger af ydelsen. Ved alle omregninger, som nedsætter ydelsen, vil modtageren blive hørt over de registrerede ændringer i indkomsten, før afgørelse om nedsættelse kan træffes. Effektivisering af kontrolindsatsen Anbefalingen omfatter en mere effektiv udsøgning af kontrolsager, herunder mulighed for en fællesoffentlig systemunderstøttelse af en central udsøgning og risikoscoring. Formålet med initiativet er at fokusere sagsbehandlings- og kontrolarbejdet ved at fokusere de manuelle sagsbehandlingsressourcer på de sager, hvor der er høj risiko for snyd og fejl. Dette skal gøres ved at anvende registre, bl.a. i forbindelse med samkøring, for at identificere de sager, hvor der er størst risiko for fejl og snyd og bruge mindre tid på de sager, der fx alene baseres på en udokumenteret anonym anmeldelse. For at følge op på analysens anbefalinger er regeringen og KL i Kommuneøkonomiaftalen for 2014 blevet enige om en forstærket kontrolindsats mod fejludbetalinger og komplekse snydsager. Der er på den baggrund igangsat en undersøgelse, som skal udpege konkrete løsninger på, hvordan kontrolindsatsen kan organiseres effektivt. Analysearbejdet er forankret i regi af ESK-samarbejdet og forventes afsluttet i foråret Bedre underretning om ændringer i borgerens forhold (advis) Anbefalingen omhandler implementering af en mere effektiv opsætning og behandling af digitale underretninger (adviser). Kommunerne og Udbetaling Danmark modtager løbende adviser, når der sker ændringer i borgernes forhold, der kan have betydning for ydelsens størrelse, fx hvis borgeren ændrer adresse, eller hvis indkomsten ændrer sig. Analyserne har vist, at kommunernes daværende praksis var varierende, at der i mange tilfælde ikke blev fulgt op på adviser, og at borgernes ydelse ikke blev justeret rettidigt. Formålet med initiativet er at sikre, at løbende ændringer i borgernes forhold håndteres hurtigt, effektivt og korrekt, så borgerne så vidt muligt kun får udbetalt den ydelse, de er berettiget til. Deloitte konkluderer i analysen Effektiv Sagsbehandling og Kontrol, at Udbetaling Danmark er nået langt med at håndtere digitale adviser i den løbende sagsbehandling og har etableret forudsætningerne for at kunne realisere en effektiv praksis inden for en relativ kort tidshorisont, da systemer og arbejdsgange er til stede. Dermed forventes en betydelig reduktion i antallet af fejludbetalinger på Udbetaling Danmarks område allerede fra På de kommunale ydelsesområder forventes et længere implementeringsforløb, idet kommunerne har varierende praksis for opsætning og anvendelse af adviser i egne systemer. KL og kommunerne har igangsat målrettede tiltag med 5

6 henblik på at sikre forbedret advisopsætning samt udvikling af et fælles koncept for effektiv behandling af adviser. Bedre bopæls- og ægteskabsdata Formålet med anbefalingen er at reducere mulighederne for, at borgerne gennem urigtige oplysninger i CPR uberettiget kan modtage sociale ydelser. Løsningen skal først og fremmest fokusere på at sikre bedre kontrol af flytninger. Deloittes gennemgang af kommunale tilbagebetalingssager fra 2011 viste, at forkert registrering i CPR er en fremtrædende årsag til, at kommunerne fremsatte tilbagebetalingskrav over for borgere, der uretmæssigt havde modtaget sociale ydelser. En forkert registrering i CPR kan fx være i tilfælde, hvor ydelsesmodtagerens samlever flytter sin adresse til et såkaldt fædrehotel. Til at håndtere flytninger anvender kommunerne en selvbetjeningsløsning kaldet eflyt, der har enkelte funktioner (såkaldte stopfunktioner), hvor det er muligt at udtage sager, der vækker undring, til manuel kontrol af eventuelt forsøg på snyd. Deloittes analyse viser, at kommunerne har opsat de enkelte stopfunktionaliteter meget forskelligt, hvorfor det varierer på tværs af kommuner, i hvilket omfang sager udtages til manuel kontrol. KL og kommunerne arbejder derfor med sikring af mere effektiv validering af bopælsoplysninger, herunder at forbedre stopkriterier i selvbetjeningsløsningen eflyt og en forbedret praksis for håndtering af sager til manuel kontrol. Mere aktuelle formueoplysninger Formueoplysninger indgår som et væsentligt kriterium i forbindelse med tildeling af nogle sociale ydelser, fx den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og kontanthjælp. De udbetalende myndigheder har en begrænset digital adgang til at undersøge borgerens formueforhold. SKAT modtager oplysninger om borgerens indestående i pengeinstitutter i forbindelse med pengeinstitutternes årlige indberetning til SKAT. De udbetalende myndigheder har desuden mulighed for manuelt at bede borgeren om kontoudtog. Manuel indhentning af disse oplysninger er dog både tids- og ressourcekrævende. Anbefalingen omfatter mulighed for bedre adgang til aktuelle formueoplysninger i forbindelse med ansøgning, løbende sagsbehandling og kontrol. Formålet med initiativet er at reducere mulighederne for, at borgerne uberettiget modtager sociale ydelser, fx fordi myndighederne ikke har adgang til aktuelle formueoplysninger. Ved at have adgang til aktuelle registerbaserede oplysninger kan man reducere borgerens oplysningspligt og derved reducere fejludbetalinger særligt som følge af borgerfejl og socialt snyd. Der er igangsat en analyse af forudsætningerne for tilvejebringelse af mere aktuelle og detaljerede formuedata til brug for forebyggelse af fejludbetalinger 6

7 samt snyd med ydelser. Analysearbejdet er forankret i SKAT og forventes at blive afsluttet i foråret Effektmåling Anbefalingen skal sikre, at der løbende kan følges op på effekten af den igangsatte indsats, herunder realiseringen af potentialerne ved at reducere antallet af fejludbetalinger og styrke indsatsen mod socialt snyd. Det foreslås, at der implementeres en fælles model for opsamling af tilstrækkelige og valide data om resultaterne og indsatsen på kort sigt. For at følge op på analysens anbefalinger er regeringen og KL i Kommuneøkonomiaftalen for 2014 blevet enige om at følge op på indsats og effekt, herunder realisering af det afledte økonomiske potentiale. Indikatorer hertil vil blive fastsat i fællesskab. Det er min forventning, at de igangsatte og planlagte initiativer udgør et godt grundlag for en strategisk ramme for en fælles indsats mod fejludbetalinger, som involverer de relevante aktører ministerier, KL og Udbetaling Danmark. Vedrørende kommunernes indsats i at forebygge fejl hos borgerne Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at kommunernes indsats mod fejludbetalinger i mindre grad har været rettet mod at forebygge fejl hos borgerne. Jeg er enig i, at indsatsen skal fokusere på alle fejlkilder og herunder på at forebygge fejl hos borgerne. I forhold til hovedparten af de ydelsesområder, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, er ansvaret for administrationen som tidligere nævnt overført til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har formuleret en helhedsorienteret kontrolstrategi, hvor målet er at sikre korrekt udbetaling på et korrekt grundlag. Med den helhedsorienterede kontrolstrategi vil Udbetaling Danmark minimere alle typer af fejludbetalinger og herunder fejl hos borgerne. Udbetaling Danmark vil minimere fejludbetalinger ved at sætte ind allerede fra vejledningssituationen i forbindelse med tilkendelsen af en ydelse og løbende i ydelsesperioden. Særligt over for borgerfejl vil Udbetaling Danmark: Give brugervendt vejledning om ydelserne på nettet med udgangspunkt i borgernes situation Være opmærksom på afhjælpning af særligt komplicerede områder Lave selvbetjeningsløsninger med indbygget validering Løbende regulere ydelser på baggrund af adviser og henvendelser Håndtere henvendelser om mistanker Samarbejde om oplysning med andre myndigheder (særligt kommunerne) ved ændringer i borgernes forhold 7

8 Desuden er det min opfattelse, at de initiativer, der er omtalt ovenfor under beskrivelsen af ESK-samarbejdet, også tager fat i alle typer fejl myndighedsfejl, borgerfejl og egentligt snyd. Det er særligt relevant at fremhæve det fremsatte lovforslag om automatisering af sagsbehandlingen af pension og boligstøtte, som betyder, at borgerens oplysningspligt ift. indkomstoplysninger fjernes, hvilket reducerer risikoen for, at misforståelser eller forglemmelser hos borgeren kan føre til fejludbetalinger. Desuden medfører lovforslaget, at man reducerer risikoen for myndighedsfejl, da reguleringen af ydelserne sker mere automatisk end efter gældende regler. Vi vil fortsætte arbejdet med at forebygge borgerfejl og myndighedsfejl dels via indsatsen hos Udbetaling Danmark, dels via de igangsatte initiativer i ESKsamarbejdet og via det myndighedssamarbejde, der er i den tværministerielle arbejdsgruppe under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vedrørende myndighedernes kommunikation med borgerne Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at myndighedernes kommunikation med borgerne i flere tilfælde er præget af så svært sprog og dårlig opsætning af breve og skemaer, at borgerne ikke forstår deres ret og pligt, når de er modtagere af sociale ydelser. Jeg er enig med Statsrevisorerne i, at god skriftlig kommunikation med borgerne bliver stadig vigtigere på grund af den stigende digitalisering af kommunikationen mellem borgere og myndigheder. Det er de udbetalende myndigheders ansvar at tilrettelægge sagsbehandlingen, og udforme vejledning, skriftlige kommunikation m.v. sådan, at borgerne forstår det. Samtidig skal myndigheden sikre, at sagsbehandlingen foregår juridisk korrekt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fører tilsyn med Udbetaling Danmark og har allerede gjort opmærksom på indholdet i Rigsrevisionens beretning herunder at Udbetaling Danmark skal have fokus på at give borgerne en korrekt og forståelig vejledning, samt at den skriftlige kommunikation skal være forståelig og juridisk korrekt. Ministeriet vil gennem tilsynet fortsat have fokus på dette emne. Jeg har sendt en kopi af denne redegørelse til Rigsrevisor. Med venlig hilsen Manu Sareen 8

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

fejludbetalinger af sociale ydelser

fejludbetalinger af sociale ydelser Punkt 6. Fejludbetalinger af sociale ydelser. 2014-19434. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At fejludbetalinger af sociale ydelser kan skyldes

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013 Beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser 10/2013 Beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser Februar 2014 BERETNING OM FEJLUDBETALINGER AF SOCIALE YDELSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 3 II. Indledning...

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Oplæg på SAS-Institute formiddagsseminar November 2016 AGENDA 1. Digitaliseringsstrategiens bidrag til datadreven og risikobaseret kontrol 2. Kontrolsamarbejdet

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet:

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling 1. halvår 2014 Generelt på området Socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser haft stor bevågenhed i de seneste år. Det gælder særligt,

Læs mere

13/2014. Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

13/2014. Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark 13/2014 Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark 13/2014 Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol VELKOMMEN Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol Marie Madsen Annie Bekke Kjær Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening Agenda Morgenmad, velkommen og dagens

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2014 om

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 207 Offentligt 2. f ebruar 2017 J.nr. 2017-7 Forretning & Udv ikling LF Samrådsspørgsmål V-Y - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015

Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015 Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015 Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Borgerservice 22. februar 2016 Klik her for at angive tekst. Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2013 Indhold: 1. Sagsoverblik. 2. Økonomisk opgørelser over kontrolgruppens arbejde. 3. Udbetaling Danmark. 4. Ankestyrelsens vurdering af sager som omhandler samliv. 5. Målrettede

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

DUKH. Den komplekse lovgivning ven eller fjende af retssikkerheden? 15 marts DUKH 15 marts

DUKH. Den komplekse lovgivning ven eller fjende af retssikkerheden? 15 marts DUKH 15 marts DUKH Den komplekse lovgivning ven eller fjende af retssikkerheden? 15 marts 2016 DUKH 15 marts 2016 1 Giver mere lovgivning og mere kompleks lovgivning mere eller mindre retssikkerhed for borgeren? Hvilke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ KL s vejledning om registrering af kontrolsager Social Kontrol Side 2 af 7 Skal sager, vi henlægger, medtages i registreringen? I skal medtage de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere