Bosætningsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætningsstrategi 2011-2013"

Transkript

1 Bosætningsstrategi

2 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne... 7 Pejlemærke 4: Differentieret udbud af boliger... 8 Pejlemærke 5: Horsens Kommune for børnefamilier Pejlemærke 6: Bybranding og byudvikling Pejlemærke 7: Horsens som uddannelsesby Pejlemærke 8: Infrastruktur

3 Forord Vækst i bosætning skaber udvikling og dynamik både i vores byer og landsbysamfund. Horsens Kommune er en vækstkommune. Danmarks Statistik har udnævnt Horsens Kommune som Danmarks hurtigst voksende kommune, når der skønnes på prognoserne frem til Vækst i bosætning skaber dynamik i lokalsamfundet. Det gælder både i forhold til erhvervslivet og detailhandlen. Men det gælder også i de enkelte lokalområder, som får tilført nyt liv og ressourcer, som kan være med til at bære udviklingen af aktiviteter, foreningsliv mv. frem. Vækst i bosætning er således ikke et mål i sig selv, men en væsentlig forudsætning for dynamik og velfærd. Samtidig står Danmark i de kommende år over for en markant demografisk udvikling, som betyder, at der vil være kamp om arbejdskraften, og det vil blive en udfordring at sikre tilstrækkeligt personale til en lang række af de kommunale kerneopgaver som ældrepleje, børnepasning mv. Horsens Kommune har siden årtusindeskiftet oplevet en stor vækst i antallet af indbyggere, særligt fra 2005 og frem. Den finansielle og økonomiske krise har imidlertid givet vanskeligere vilkår for vækst, om end der er spæde tegn på, at udviklingen igen er ved at vende. Der er stigende grundsalg, flere ansøgninger om byggetilladelser, ligesom antallet af indbyggere fortsat er stigende. Det er imidlertid ambitionen fortsat at vokse mere end de kommuner, som vi normalt sammenligner os med. Samtidig er det ambitionen at sikre det fornødne indtægtsgrundlag for en moderne velfærdskommune, og det betyder, at Horsens Kommune fortsat skal være attraktiv for alle, og særligt for erhvervsaktive og studerende. På den baggrund har Horsens Byråd besluttet, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi for Horsens Kommune, som beskriver en række pejlemærker og indsatsområder for, hvordan der inden for rammen af kommunens vision kan skabes fortsat vækst i bosætning. Bosætningsstrategiens fokus er det korte og mellemlange sigte. Strategien skal ses i sammenhæng med Horsens Kommunes erhvervsstrategi, som har fokus på den erhvervsmæssige vækst. Vækst i bosætning og vækst i erhverv har en tæt sammenhæng, og har stor dynamisk afsmitning på hinanden. Bosætningsstrategien er blevet til i en bred proces på tværs af kommune, erhvervsliv, ejendomsog finansieringssektor. 14. december

4 Fakta om tilflyttere Som baggrundsmateriale for bosætningsstrategien er der blevet lavet en tilflytteranalyse blandt alle de, som flyttede til Horsens Kommune i Analysen viser i hovedtræk: Tilflytterne til Horsens Kommune kommer hovedsagelig fra Østjylland, særligt fra Århus og Hedensted Kommune eller fra udlandet. Horsens Kommune er særligt attraktiv som bosætningskommune for børnefamilier. Børn under 18 år udgjorde i % af alle indenlandske tilflyttere. Børnefamilierne kommer fra omegnskommunerne i Østjylland, især fra Århus Kommune. Horsens Kommune tiltrækker også mange studerende både fra Danmark og udlandet. Tilflytterne har i høj grad en tilknytning til Horsens Kommune. 79 % har familie eller venner i kommunen, og 48 % har tidligere boet i kommunen. Meget tyder på, at netværk og relationer til byen har stor betydning for tilflytningen. Tilflytterne foretrækker først og fremmest Horsens Kommune pga. strukturelle forhold; geografisk beliggenhed, nærhed til arbejde og uddannelse samt boligpriser. Dernæst på grund af en række kvalitative forhold: liv i bymidten, mulighederne for natur- og kulturoplevelser samt indkøbsmuligheder. Altså forhold som i høj grad kan påvirkes. 89 % af tilflytterne er tilfredse med at være flyttet til Horsens Kommune, og 39 % af tilflytterne forventer at blive boende i mere end 10 år. Tilflytterne oplever i særlig grad at have fået indfriet deres forventninger til at flytte til Horsens Kommune, når det gælder udbuddet af indkøbsmuligheder, mulighederne for kulturelle oplevelser, oplevelser i naturen og livet i Horsens bymidte Forskellige grupper af tilflyttere har forskellige holdninger, værdier og oplevelser: Tilflytterne fra Århus vælger Horsens Kommune på grund af huspriser og geografisk beliggenhed, og er godt tilfredse med at bo i kommunen. Hedenstedgenserne elsker Horsens Kommune mest af alle grupper, og forventer at blive boende i rigtig mange år. De studerende er tilfredse med at bo i byen, men flertallet regner med at flytte igen efter endt uddannelse. De aktive seniorer er over 60 år, og finder Horsens Kommune meget attraktiv særligt på grund af indkøbsmuligheder samt mulighederne for natur- og kulturoplevelser. De hjemvendte har netværk i form af venner og familie i Horsens Kommune, som trækker dem tilbage til kommunen. De internationale borgere er typisk unge mennesker mellem 20 og 29 år, som kommer til Horsens Kommune for at uddanne sig eller arbejde, og som forventer at blive nogle år. 3

5 Pejlemærke 1: Markedsføring Der skal udarbejdes et samlet koncept for markedsføring i , som koordinerer markedsføringsaktiviteterne samt sikrer en linie i kommunikation, grafisk udtryk og budskaber. Tilflytterkampagne Der skal i foråret 2011 planlægges og gennemføres en tilflytterkampagne, som bygger på Horsens Kommunes kultur- og oplevelsesbrand, og som formidler den mangfoldighed af forskellige bymiljøer og mindre lokalsamfund, som kommunen rummer. Derudover skal de attraktive boligpriser også indgå markedsføringen. Differentieret markedsføring Et differentieret udbud af boliggrunde og boliger kræver en differentieret markedsføring, som formidler det nye boligområdes identitet, muligheder og kvaliteter på en sammenhængende måde. Derfor skal der i tillæg til den generelle tilflytterkampagne ske et mere differentieret salg af nyudlagte boligområder og på sigt også af de områder, hvor der kommer til at ske byfortætning. Markedsføringen skal hænge tæt sammen med udviklingen af kvartersidentiteter. Tilflytterhjemmeside Der skal være én profileret indgang for tilflyttere til Horsens Kommune. Derfor skal der være én hjemmeside, som samler al information, som tilflyttere i alle faser af beslutningsprocessen har brug for at vide noget om, og som giver tilflytterne mulighed for at danne sig et billede af kommunen og mulighederne både i tekst, billeder og stemninger. Tilflytterhjemmesiden skal forsøges etableret i et samarbejde på tværs af kommune, boligmarked, finansiering, detailhandel mv. Alternativ markedsføring Der gøres forsøg med brug af nye sociale medier som f.eks. facebook som del af markedsføringen af Horsens Kommune som bosætningskommune. De nye sociale medier anvendes af en bred målgruppe. Det estimeres f.eks. at facebook bruges af 2,2 mio. danskere, hvoraf ca. 30 % er aktive brugere. Facebook bliver først og fremmest brugt socialt, og derfor skal der også tænkes en social vinkel ind i en evt. facebook-markedsføring af Horsens Kommune som bosætningskommune. Det kan f.eks. være netværksskabelse mellem tilflyttere. Der bør være sammenhæng til tilflytterhjemmesiden. Informationsmateriale om Horsens Kommune Der skal udarbejdes brochuremateriale, som fra et tilflytterperspektiv beskriver Horsens Kommune generelt, og som særligt beskriver Horsens Kommune for børnefamilier (tilbudene til børn og unge) og Horsens Kommune som oplevelsesby i mange farver (kultur, natur, vand). Brochurematerialet tænkes anvendt ved kommunens grundsalg, ved udlevering hos ejendomsmæglere etc. Markedsplads for borgere og tilflyttere Der gøres forsøg med at skabe opbakning til et samarbejde om udviklingen en event - en slags markedsplads - for alle relevante aktører i kommunen. Målgruppen er nuværende borgere og potentielle tilflyttere. Tanken er, at der under overskriften Det er godt at bo i Horsens Kommune kan skabes en markedsplads for såvel aktører på boligmarkedet, den finansielle sektor, byggebranchen, gør-det-selv-branchen mv, som for uddannelsessektoren og kulturen. Det kunne være som en bred vifte af stande kombineret med underholdning. Markedspladsen skal være nytænkende og demonstrere, hvad lokalsamfundet har at byde på. Vores samarbejdspartnere vurderer, at der pt. ikke er finansielt overskud til at afvikle en decideret byggeudstilling i

6 Åbent hus i Horsens Kommune Det skal forsøges at etablere et samarbejde om afholdelse af åbent hus i hele Horsens Kommune én weekend, hvor ledige huse og ejerlejligheder på tværs af ejendomsmæglerkæder er med. Samme weekend søges planlagt forskellige aktiviteter, som kan støtte op om åbent hus eventen. Det kunne evt. være sammen med markedspladsen, besigtigelse af nyt almennyttigt boligbyggeri, musik i byen eller andet. Markedsføringsplan for almene boliger I løbet af 2012 står næsten 600 almennyttige boliger klar. Det skaber mulighed for at tilflytning og cirkulation i eksisterende boligområder kan gå hånd i hånd. Der skal i samarbejde med boligforeningerne udarbejdes en markedsføringsplan for de nye almene boliger i Videndeling Horsens Kommune har indsamlet meget viden om tilflytning generelt, og om hvad der betyder noget, når det gælder tilflytning til Horsens Kommune. Den viden udgør et godt strategisk grundlag for aktørerne på boligmarkedet i lokalsamfundet. Horsens Kommune vil stille den viden til rådighed for vores samarbejdspartnere på to årlige gå-hjem-møder målrettet ejendomsmæglere, banker, kreditforeninger mv. Dertil planlægges en ambassadør-tour, hvor der sker en drøftelse og idéudveksling med netværk, foreninger mv., som ønsker at medvirke til at løfte bosætningsstrategien. Tilflytteranalyse Horsens Kommune har udviklet et internetbaseret koncept for måling af tilflytteres baggrund, oplevelser og tilfredshed. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, så viden, forandringer og tendenser i flyttemønstre spottes, og indgår i den fortsatte udvikling af Horsens Kommune som et godt sted at bo. 5

7 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune Det er en stor beslutning at flytte til en ny kommune. Derfor skal tilflyttere bydes velkommen i Horsens Kommune. Det skal ske gennem et velkomstarrangement, og ved at tilflyttere har let adgang til den information, som de har brug for, for at få en god start på en ny tilværelse i kommunen. Velkomstbrev Alle tilflyttere skal bydes velkommen med et brev fra kommunen, som indeholder information om de vigtigste ting, man har brug for at vide som tilflytter. Brevet skal endvidere indeholde information om, hvordan man hurtigt og let kan betjene sig selv på nettet (f.eks. melde flytning). Velkomstpakke Tilflyttere kan i dag få udleveret en velkomstpakke i informationen på rådhuset, som indeholder skriftlig information om kommunen, telefonbog mv. Der skal ske en produktudvikling af velkomstpakken. Derudover skal det undersøges, om velkomstpakken kan udvikles yderligere i samarbejde med eksterne. Velkomstarrangementet produktudvikles Horsens Kommune afholder tre gange om året et tilflytterarrangement, som byder nye tilflyttere velkommen, og hvor forskellige dele af kommunen vises frem. Der skal ske en produktudvikling af velkomstarrangementet, så det i højere grad tilpasses målgrupper (f.eks. børnefamilier, studerende, internationale studerende etc). Invitation ind i hjertet af Horsens Kommune Horsens Kommune er oplevelser kultur, sport, koncerter og meget mere. Alle tilflyttere skal have mulighed for at blive inviteret med i Horsens Kommunes fællesskab omkring netop dette. Det undersøges om, der kan etableres et samarbejde med forskellige aktører, som har en gensidig interesse heri. Derudover kan der f.eks. indgå lodtrækninger om f.eks. billetter til Rock i Lunden. Indsatsområdet skal ses i sammenhæng med velkomstpakken og velkomstbrevet. Internationale tilflyttere En stor del af tilflytterne til Horsens Kommune kommer fra andre lande, primært Europa. De kommer til Horsens Kommune for at studere eller arbejde. Der er oprettet en hjemmeside, hvor internationale borgere kan finde de oplysninger, som de har brug for som tilflyttere (http://www.welcome2hh.dk). Derudover er der i regi af Projekt Welcome udarbejdet brochuremateriale på engelsk, tysk og polsk. 6

8 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne Den tilflytteranalyse, som Horsens Kommune har gennemført viser, at relationer er altafgørende for, hvor man vælger at bosætte sig. 79 % af tilflytterne til Horsens Kommune har familie eller venner i kommunen, og i 48 % af husstandene som flytter til kommunen, har mindst et medlem af husstanden boet i kommunen før. Derfor skal en væsentlig del af bosætningsstrategien fokusere på relationerne. Markedsføring i forhold til pendlere En stor gruppe af mennesker, som har en relationer til Horsens Kommune, er de ca pendlere, som hver dag transporterer sig til kommunen for at arbejde. Dertil kommer de studerende, som bor uden for kommunen. Der kan være mange grunde til, at man vælger at pendle fra en kommune til en anden for at arbejde. En af grundene kan være, at man ikke kender nok til, hvordan ens arbejdskommune er som bosætningskommune eller nok så afgørende, at ens familie ikke gør. Det foreslås, at der i samarbejde med VIA eller andre laves et eller flere events i forhold til pendlere f.eks. ved indfaldsvejene om morgenen eller ved banegården, hvor der på en hyggelig og humoristisk måde gøres opmærksom på Horsens Kommune som bosætningskommune. Skiltning/bannere ved indfaldsvejene kan også bruges som markedsføring/kampagne i forhold til pendlerne. Dertil planlægges som forsøg et gå-hjem-møde, hvor målgruppen af pendlere og deres familier kan høre om Horsens Kommune som bosætningskommune. Derudover eksperimenteres med andre events/arrangementer i forhold til målgruppen. Fastholde studerende efter endt uddannelse En anden stor gruppe af mennesker, som har relationer til kommunen, er de mange studerende, som kommer hertil for at tage deres uddannelse. Tilflytteranalysen viser, at rigtig mange af dem, planlægger at flytte efter endt uddannelse. En måde at skabe yderligere tilknytning til kommunen er ved at sikre gode muligheder for praktikophold og studiejobs i løbet af deres studietid. Det vil indgå som tema i kommunens erhvervsstrategi, som skal revideres i løbet af foråret Vis-din-by-til-en-ny-koncept udvikles I samarbejde med f.eks. ejendomsmæglere eller andre aktører på boligmarkedet forsøges udviklet et koncept: Vis-din-by-til-en-ny, hvor tilflyttere som har købt et hus eller lejlighed i Horsens Kommune peger på venner, som de gerne vil lokke til at flytte til kommunen også, som bliver inviteret til en kundeaften, hvor man kan få blik for, hvad Horsens Kommune har at byde på. Ansatte som ambassadører Ansatte i Horsens Kommune er vigtige ambassadører for potentielle tilflyttere. Derfor skal ansatte også have mulighed for at kende de visioner og målsætninger, der arbejdes med for hele tiden at udvikle Horsens Kommune som et rigtig godt sted at bo både for dem, som allerede bor i kommunen, og for dem som flytter til. Det er også vigtigt, at ansatte kender byens historie, og den udvikling som kommunen har gennemgået særligt de seneste år udviklingen fra fængselsby til oplevelsesby. Konkret skal de ske ved, at der fire gange årligt afholdes et arrangement for nyansatte, hvor ovennævnte indgår som et væsentligt element. 7

9 Pejlemærke 4: Differentieret udbud af boliger Horsens Kommune vil arbejde for et mere differentieret udbud af boliger og boliggrunde i kommunen, som matcher forskellige målgruppers behov. Der skal ske en styrkelse af de særlige kendetegn ved de enkelte områder, og der skal arbejdes på at øge adgangen til naturherlighederne. Differentieret udbud af boliggrunde Forskelligheden i udbuddet af boliggrunde i Horsens Kommune geografisk, attraktions-, størrelses- og anvendelsesmæssigt skal øges, for ved et større og mere forskelligartet udbud bedre at kunne fastholde og tiltrække borgere. Ved siden af det holdes der fast i parcelhuset, som der har været stor succes med de foregående 10 år. Horsens Kommune vil arbejde aktivt for at tilvejebringe særligt attraktive områder, tætte villaområder, naturudstykninger, flere jordbrugsparceller i udvalgte landsbyer og områder til eksperimenterende boformer. Der skal i lokalplaner for nye udstykninger i højere grad styres efter struktur end efter udformning af det enkelte hus, - dvs. bebyggelsens opkobling på ny og eksisterende beplantning eller naturværdier, husets omfang og beliggenhed på grunden, vejrummets udformning m.v. Dette igangsættes umiddelbart i lokalplanlægningen og øges fremadrettet i kommuneplanlægningen. Der skal laves en kort overordnet beskrivelse af de udlagte byområder, der beskriver deres kvaliteter og muligheder samt anviser målsætninger og en fremadrettet strategi. Differentieret udbud af boliger Horsens Kommune skal kunne tilbyde en bredere vifte af boligmuligheder generelt og særligt i enkeltområderne for at kunne fastholde og tiltrække borgere, skabe cirkulation i den eksisterende boligmasse, herunder parcelhuse, og i højere grad gøre det muligt at leve i det samme lokalområde i forskellige livsfaser- og situationer. Kapacitetsudbygningen af almene boliger er et skridt i denne retning. Horsens Kommune vil aktivt understøtte udviklingen ved opstilling af målsætninger for de enkelte bydele, planlægning af nye områder, omdannelse og fornyelse af eksisterende områder samt ved salg af storparceller til øremærkede formål. Kvartersidentiteter Identiteten i kvartererne i Horsens og Brædstrup samt i mellembyer og landsbyer skal i højere grad styrkes eller etableres. Dette vil højne attraktionsværdien, underbygge den stedlige profil og derigennem eksisterende og kommende indbyggeres tilhørsforhold til og stolthed over lokalområdet. Horsens Kommune vil ved nyudstykning eller omdannelse og fornyelse af eksisterende kvarterer arbejde nytænkende og uden forud fastlagte standarter. Det enkelte område skal således gives et særligt udtryk gennem beplantning, bebyggelsesstruktur eller udseende, aktivitets- og anvendelsesmuligheder, vejprofiler, valg af byudstyr mm. Dette igangsættes umiddelbart ved nye udstykninger og løbende eksempelvis i midtby- og havneplanen, ved omdannelse og fornyelse. Der skal laves en kort overordnet beskrivelse af byens øvrige eksisterende kvarterer og udlagte byområder, der afgrænser dem og beskriver deres karakteristika, kvaliteter og muligheder samt anviser målsætninger og en fremadrettet strategi. Adgang til natur Naturherlighederne i Horsens Kommune og tilgængeligheden til dem skal forbedres, udbygges og kobles sammen også med eksisterende og nye byområder. Derved øges såvel kommunens som enkeltområdernes attraktionsværdi og befolkningens generelle sundhedstilstand. Horsens Kommune vil tillægge adgang til by- og bolignær natur stor vægt ved planlægning og udførelse af nye udstykninger og ved omdannelse og fornyelse af eksisterende byområder. Samtidig skal der udarbejdes en grøn plan for hele kommunen samt en stiplan, der fastlægger målsætninger og indsatsområder. 8

10 Adgang til vand Horsens fjord, Nørre strand, Mossø, Bygholm sø og Gudenåen skal som de væsentligste vandelementer i Kommunen aktiveres i behørig samklang med de tilstedeværende beskyttelsesinteresser. Horsens Kommune vil inddrage vandelementet i den grønne strukturplan og arbejde for, at vandet og de tilstødende arealer kan bruges rekreativt, at der kan etableres en kanalby på Horsens havn, en badeanstalt i fjorden samt anlagte bynære strande. 9

11 Pejlemærke 5: Horsens Kommune for børnefamilier Horsens Kommune er meget attraktiv for børnefamilier. Omtrent 19 % af alle tilflyttere er børn og unge under 19 år. For børnefamilier betyder tilbudene til børn og unge meget i deres valg af bosætningskommune, og særligt det indtryk man har af tilbudene, og hvad man eventuelt har hørt fra andre. Der skal skabes gode muligheder for, at tilflyttere kan danne sig et retvisende billede af kommunens tilbud til børnefamilier. Besøg i den lokale daginstitution eller skole Servicetilbudene til børn betyder meget i beslutningsprocessen, når børnefamilierne skal beslutte sig for, hvor de skal bosætte sig. Derfor skal det være et tilbud til alle tilflyttere og borgere i Horsens Kommune, som flytter internt, at der kan aftales besøg på den lokale daginstitution eller skole, som kan blive aktuel for den enkelte børnefamilie. Tilbuddet herom kan både formidles via tilflytterhjemmesiden, den lokale ejendomsmægler og ved kommunens grundsalg. Udbygning af vuggestuekapacitet Der skal ske en fortsat udvidelse af vuggestuekapaciteten for at sikre, at der er et bredt tilbud på småbørnsområdet. Mange tilflyttere efterspørger vuggestuepladser, og det er for mange tilflyttere væsentligt for valget af ny bosætningskommune. Pasningsgaranti Tilflyttere er garanteret pasning af deres børn senest en måned efter, kommunen har modtaget ansøgning om optagelse. Pasningsgarantien søges opfyldt inden for det skoledistrikt, hvor barnet senere skal gå i skole. På 3-5 års området opfyldes denne del af pasningsgarantien fuldt ud. På 0-3 års området opfyldes pasningsgarantien inden for skoledistriktet eller tilstødende skoledistrikt. Det er et grundlæggende udgangspunkt, at der tilstræbes den størst mulige imødekommenhed overfor forældrenes ønsker, hvorfor ønsket om en bestemt plads så vidt muligt vil blive imødekommet. Markedsføring af skoletilbud Horsens Kommune har et ret enestående skoletilbud, hvor der satses kraftigt på faglighed i folkeskolen. Det betyder konkret, at der undervises flere timer i indskolingen, og eleverne har en daglig 6 timers skolegang. På alle skoler er der uddannet læsevejledere, og effekten heraf kan for langt de fleste skolers vedkommende aflæses direkte i skolernes læseresultater. Basale færdigheder i eksempelvis naturfag har ligeledes meget stor opmærksomhed ganske som børnenes kompetencer i forhold til innovation, kreativitet og samarbejde er et fokusområde. Dokumentation af kvalitet og tilfredshed Alle skoler og dagtilbud har informative og aktive hjemmesider samt portaler til forældresamarbejde gennem hhv. forældreintra og børneintra, som sikrer en kontinuerlig information og dialog mellem forældre og det enkelte barns tilbud. Dette er en væsentlig forudsætning for forventningsafstemningen mellem forældrene og de tilbud, som deres børn benytter. Skoler og dagtilbud arbejder systematisk med dokumentation af kvalitet og resultater bl.a. gennem folkeskolernes arbejde med kvalitetsrapporten og dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. Som supplement hertil gennemføres systematisk standardiserede brugertilfredshedsmålinger på dagtilbuds- og skoleområdet. Det skal tilføre et brugerperspektiv på arbejdet med kvalitet og kompetencer i tilbuddene. 10

12 Kulturtilbud til børnefamilier Horsens kommunes kunstskoler har et bredt tilbud til børnefamilier indenfor musik, teater, dans eller billedkunst. Derudover byder kommunens kulturinstitutioner, festivaler og lokale foreninger på mange gode oplevelser og en bred vifte af fritidsaktiviteter for børn og børnefamilier. Det rige kultur- og fritidsliv med masser af tilbud til børnene er med til at gøre Horsens Kommune til et attraktivt og spændende sted at bo for børnefamilier. Dette skal indgå i markedsføringen af Horsens Kommune som bosætningskommune. 11

13 Pejlemærke 6: Bybranding og byudvikling Bosætningsstrategien skal bygge på det brand, som Horsens Kommune har arbejdet systematisk på at udvikle de seneste 10 år. Samtidig skal bosætningsstrategien ses i sammenhæng med den store forandring, som midtbyen og havnen i Horsens vil gennemgå i de kommende år. Byrådet har vedtaget de overordnede og langsigtede sigtepunkter for omdannelsen gennem helhedsplanen for midtbyen og masterplanen for havnen. Øget bosætning indgår som delelement i begge planer. Imagemålinger Der foretages årligt imagemålinger blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 18 år bosiddende uden for Horsens Kommune, som bliver spurgt Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når jeg siger Horsens?. Image-undersøgelsen er lavet hvert år siden år 1998 for at få konkret viden om virkningen af arbejdet med at ændre danskernes opfattelse af Horsens altså forbedre kommunens image og skabe et brand, der medvirker til at skabe vækst. Koncerter og koncertoplevelser Der arbejdes fortsat på at tiltrække og arrangere koncerter, såvel store koncerter som mere nicheprægede specialoplevelser inden for musik og show. Der skal fortsat udvikles på totalkonceptet, hvor koncertgæster oplever en hel by, der fester, informerer og servicerer. Denne Horsens-specialitet er der senest gjort rigtig gode erfaringer med ved de store koncerter med AC/DC og U2 i sommeren 2010, og det har givet utrolig stor og positiv respons hos både koncertgæster og anmeldere. Liv i midtbyen og på havnen Tilflytteranalysen viser, at en levende midtby spiller ind på tilflytteres valg af bosætningskommune. Det gælder for alle målgrupper, men spiller i særlig grad en rolle for de unge tilflyttere. Byrådet ønsker at understøtte såvel ungdomslivet som børne- og voksenlivet i byen og på havnen, og har derfor i forbindelse med budgetaftalen for 2011 afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til kulturaktiviteter, som giver byliv. Byfortætning Det er afgørende for udviklingen af en attraktiv og levende midtby, at der kommer til at bo flere mennesker i centrum af Horsens. Det skal ske gennem byfortætning, der indgår som et væsentligt princip i både helhedsplanen for midtbyen og masterplanen for havnen. Det ligger som forudsætning i helhedsplanen, at midtbyen skal trække sin forholdsmæssige andel af væksten. Der er udpeget en række byggemuligheder, hvor der kan ske udvikling af nye boliger. Hertil kommer en almindelig fortætning og fornyelse i den eksisterende bystruktur. Detailhandel Der skal arbejdes for at fremme et stærkt og varieret butiksudbud, som kan være med til at skabe liv i både Horsens bymidte og i de mindre bysamfund. Gode indkøbsmuligheder og et levende butiksmiljø er med til at forstærke indtrykket af et dynamisk og bæredygtigt lokalsamfund. Der skal gøres en særlig indsats for at tiltrække alle typer af detailhandel, og i relation til bosætningsstrategien måske i særlig grad udvalgsvarebutikker. Det skal ske i et stærkt samarbejde mellem Horsens Kommune, City Horsens og andre relevante aktører. Endelig skal Horsens midtby bindes bedre sammen på tværs af Niels Gyldings Gade, og der skal i kraft af midtbyplanen arbejdes for at gøre flere områder af Horsens midtby til gågade eller sivegade med mere rolig trafik. 12

14 Pejlemærke 7: Horsens som uddannelsesby Horsens har de seneste år udviklet sig til at være en betydende uddannelsesby med en international profil og en ganske imponerende vækst i antallet af studerende. Mange studerende vælger at flytte til kommunen, når de påbegynder deres uddannelse, men der er også en relativ stor andel, som vælger pendle. Ungdomsboliger Der er de seneste år foregået en stor udbygning af ungdomsboliger, primært i relation til VIA Campus Horsens. Pt. meldes der ikke om behov for at udvide kapaciteten, men når der igen bliver behov for yderligere boliger til unge, indledes en dialog med boligforeningerne om omdannelse af små, centralt beliggende lejligheder, der opfattes som utidssvarende for erhvervsaktive, til ungdomsboliger. Markedsføringskampagne Der skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne gennemføres en markedsføringskampagne, som sætter spot på Horsens Kommune som attraktiv uddannelses- og studieby. Kampagnen koordineres af PR-gruppen og gennemføres i Flere uddannelser til byen Der skal i samarbejde med de øvrige aktører på uddannelsesområdet arbejdes målrettet for at tiltrække flere uddannelser til byen. Studentermiljø et netværkscentrum Der har i regi af Horsens Uddannelses Råd (HUR) været nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt mulighederne for etableringen af et attraktivt studentermiljø. Det skal ske både gennem fælles arrangementer for uddannelsesstederne, som f.eks. den fælles innovationsuge, fælles uddannelsesdage og sociale arrangementer på tværs. Der arbejdes dertil på - via sociale medier - at få skabt en sammenhængskraft på tværs af uddannelsesstederne i Horsens Kommune - et slags et virtuelt netværkscentrum. Internationale studerende VIA Campus Horsens kører i øjeblikket et projekt, som er støttet af EU og Region Midt, som har som mål at hjælpe internationale studerende til at skabe professionelle netværk i Danmark. Det kan ske både gennem studiejobs og praktikophold. Derudover har projektet som mål at øge danske virksomheders bevidsthed om, at internationale studerende kan tilføre stor værdi for virksomhederne. Både i kraft af deres kendskab til evt. eksportmarkeder, sprog og deres generelle kompetencer. 13

15 Pejlemærke 8: Infrastruktur Geografisk beliggenhed er den faktor, som bliver tillagt størst betydning for flest tilflyttere, når de skal vurdere forskellige til forholds betydning for valget af Horsens Kommune som deres nye bosætningskommune. Den geografiske beliggenhed er givet, og i Horsens Kommunes tilfælde er det særdeles gunstigt. Det er vigtigt, at der arbejdes for at udnytte den fordel gennem sikring af gode forbindelser og adgangsforhold. Motorvej E45 Der er stor vækst i det østjyske bybånd, og det har betydet en øget trafikbelastning gennem de seneste år på den Østjyske motorvej E45. Den utilstrækkelige kapacitet betyder dog gener både i forbindelse med person- og varetransport. Derfor vil Horsens Kommune, der hvor det er muligt, arbejde for en udvidelse af motorvejen til 6 spor. Derudover skal der arbejdes for en ny motorvejstilkørsel ved Hatting. Kollektiv trafik Den kollektive trafik skal løbende styrkes ved en række initiativer bl.a. opførelse af en ny trafikterminal på banegården. Trafikterminalen vil skabe gode muligheder for forbindelse mellem bus og tog samt bil og tog, fordi der i tilknytning til den nye terminal, vil blive anlagt mange nye p- pladser, som vil kunne anvendes bl.a. af personer, som skal videre med kollektiv trafik. For en by som Horsens er det afgørende, at positionen (med bl.a. lyntogs-stop) på togforbindelsen mellem Århus og København fastholdes, så kommunen effektivt er koblet på Danmarks to største byer. Der vil fortsat, der hvor det er muligt, arbejdes for at fastholde den centrale position på tognettet. Kapaciteten på jernbanestrækningen Århus-Fredericia er i øjeblikket udnyttet til det maksimale. Horsens Kommune vil arbejde for, at kapaciteten bliver udbygget på en måde, der både tilgodeser forbindelser til andre landsdele og internt i landsdelen. Bycykler Bycykler nævnes fra rigtig mange sider særligt de unge studerende som et bud på, hvad der skal til for skabe en tættere sammenhæng mellem VIA Campus Horsens og midtbyen, ligesom det bliver nævnt som bud på, hvad der skal til for at skabe forbindelse mellem bydele. Det skal undersøges, om der kan skabes et fornuftigt beslutningsgrundlag for bycykler i Horsens. Udgangspunktet er en løsning, som ikke kræver kommunal finansiering. Bilfri gågader Søndergade i Horsens normaliseres i videst muligt omfang som gågade. Det samme gælder øvrige gågader i bymidten. Målet er, at gaderne gøres bilfri fra butiksåbningstiden til tidlig morgen. Der optages de nødvendige forhandlinger med henblik på at hindre unødvendig bilkørsel. Trafik- og p-plan Der foregår konstant en vurdering af trafik og parkeringsforhold. Særligt udviklingen af Horsens midtby, hvor der er et mål om vækst i bosætning, skal følges tæt. Det indgår derfor som vigtigt element i midtbyplanen, at der skal udarbejdes en trafik- og parkeringsplan. 14

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere