VisitAalborg - App en oplevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisitAalborg - App en oplevelse"

Transkript

1 VisitAalborg - App en oplevelse Når de besøgende skal opleve Aalborg, er det VisitAalborg, som byder dem velkommen til byen. Organisationen informerer omkring mulige oplevelser, som udbydes af deres samarbejdspartnere. Den gode oplevelse fremmes ikke blot af informationer på de besøgendes præmisser, men VisitAalborg skal opfordre dem til at gå på opdagelse dette, med henblik på at skabe en mindeværdig oplevelse for den enkelte. En oplevelse er et subjektivt fænomen, hvilket ikke kun kræver en opfordring fra VisitAalborg, men også en skræddersyet løsning, der kan tilpasses det enkelte individ. Netop denne problemstilling behandles i denne rapport. Introduktion VisitAalborg er hovedorganisationen for turismen i Aalborg, der beskæftiger sig med at styrke samt vedligeholde denne. Som grobund for dette, har organisationen udviklet et strategisk fundament, hvorunder VisitAalborgs vision og mission indgår. I 2012 er VisitAalborg Danmarks ubestridt førende Destination Management Organisation (web 1). Deres vision er med til at danne de overordnede rammer for det ønskede billede af organisationens fremtidige position. Med begrebet Destination Management Organisation menes der, hvordan VisitAalborg i højere grad kan skabe værdi for Aalborgs besøgende, samarbejdspartnere og ligeledes dem selv. Denne værdiskabelse tager afsæt i organisationens mission. VisitAalborg skaber: Øget værdi for partnere på markedet, positive og mindeværdige oplevelser for turisterne, de besøgende og de lokale borgere og en sund og bæredygtig virksomhed (web 1). Visionen og missionen, er med til at udgøre organisationen VisitAalborg som helhed. Denne helhed opnås blandt andet gennem et samarbejde med en lang række samarbejdspartnere i Aalborg (bilag 1), hvilket muliggør en større sammenhængskraft på turistmarkedet. (web 1) For, at VisitAalborg kan opnå deres målsætninger, må de naturligvis også være handledygtige, hvilket de forsøger at være i deres fremtræden på sociale medier såsom Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. Det, at de som organisation forsøger at promovere sig selv på diverse sociale medier, må antages at tiltale unge målgrupper, da de er flittige brugere heraf (Bjørnstrup, 2012). Dette er dog ikke tilfældet med VisitAalborgs Facebookside, hvor statistikken over 1

2 aktiviteten viser, at den nuværende målgruppe befinder sig i alderen 25 til 34 (bilag 2). Ud fra dette anses det, at aktiviteten på siden foreløbigt har tiltalt en forholdsvis ældre målgruppe. VisitAalborg ønsker at vi udvikler en strategi med formålet om at skabe en bedre kontakt til en yngre målgruppe på deres Facebookside, med udgangspunkt i case 2, der er beskrevet herunder: Gruppen de unge som VisitAalborg har opstillet i casen ovenfor, anskuer vi som værende bred og udefinerbar. En definition af en præcis målgruppe kan effektivisere udformningen af et senere koncept i forhold til valg af kommunikation, medie og produktudvikling. I denne rapport vil det derfor være en nødvendighed eksplicit at få segmenteret målgruppen de unge. Peter Asboe-Hermansen, marketingschef for VisitAalborg, har udtalt følgende: Da vi oprettede en Facebookside, var der ikke udarbejdet nogen form for markedsføringsstrategi ( ). En undersøgelse har vist, at dette er en generel tendens blandt organisationer; at de begiver sig ud på sociale medier uden et klart defineret formål (Sannung, 2012). Denne manglende strategi på Facebook kan blive en udfordring for VisitAalborg i og med, at formålet og især budskaberne hele tiden ændres, når brugerne involverer sig aktivt. 2

3 For at tiltale en yngre målgruppe er vi af den overbevisning, at VisitAalborg bør udvikle et koncept, der efterstræber at remediere dét, at gå på opdagelse i Aalborg, til at være digitalt. Intentionen med dette er, at transcendere de unges lyst til at gå på opdagelse i byrummet. Men hvordan kunne et sådan digitalt medieprodukt tage form? Samt hvorfor, og hvad skulle tiltale de unge til at vælge at gå opdagelse gennem en organisation som VisitAalborg frem for på egen hånd? Ud fra ovenstående udfordringer og problemstillinger lyder den endelige problemformulering således: 3

4 Undersøgelsesmetode På baggrund af ovenstående problemstillinger, vil den videre undersøgelsesmetode tage udgangspunkt i en deduktiv fremgangsmåde. Der vil således være tale om en undersøgelse af problemstillingen ud fra eksisterende teori, hvor denne metode skal ses som en forundersøgelse for videre at kunne udvikle et produkt. Hertil vil det være muligt yderligere at undersøge det endelige produkt gennem en direkte kontakt til målgruppen. Således har denne noget konkret at forholde sig til, da det ofte er nemmere at udtale sig om noget, der ikke er tiltalende, frem for hypotetiske ønsker. En sådan effektmåling vil vi dog ikke beskæftige os med i denne sammenhæng grundet rapportens begrænsning. Rapportens problemstillinger bliver behandlet ud fra en social konstruktivistisk tilgang gennem det kritiske perspektiv. Denne tilgang defineres ved, at man ikke skal tage overfladen det naturlige for givet, men lede bagved efter de oprindelige/faktiske mekanismer og sammenhænge (Wenneberg 2002, s. 8). Indenfor denne form for social konstruktivisme, vil fænomener, som synes at skyldes naturlige eller fysiske årsager, i stedet afsløres som socialt bestemte. Her vil vores valg af målgruppe blive defineret ud fra naturlige og fysiske egenskaber som alder, livsfase, geografi, etc. Dette kan dog problematiseres ved, at ungdomskulturen i højere grad defineres ud fra kulturelle værdier, som er forankret i den sociale kontekst, hvor vi således vil få et større indblik i målgruppens præferencer som ikke kun udgøres af kvantitative data. Dog er det væsentligt at påpege, forskellen på, hvornår noget er socialt påvirket eller socialt skabt 1. Casens målgruppe kan defineres ud fra naturlige egenskaber, som påvirkes af det sociale aspekt. Dette kunne eksempelvis være deres aldersgruppe, som er en naturlig proces, men hvor særlige kulturelle værdier netop tillægges denne livsfase. Ydermere vil målgruppen også være under indflydelse af socialt skabte fænomener såsom samfundets individualisering, hvor den enkelte har mulighed for selv at vælge sin egen identitet. Endvidere kan sociale medier også defineres som et socialt skabt fænomen. 1 Når noget siges at være socialt skabt, betyder det, at det ikke forefindes i naturen uden en menneskelig indvirkning. At noget er påvirket af de sociale omstændigheder, fastslår modsat, at fænomenet stadig er at finde i en naturlig form, men samtidig er influeret af mennesker. Ved nærmere eftertanke, vil der således ikke være noget i vores virkelighed som ikke er påvirket af mennesket, eftersom alt vi kender til er påvirket af vores erfaringer, betragtning, sprog, etc. (Jacobsen, 2001, s. 2) 4

5 Når virkeligheden ikke længere fastholdes gennem det naturlige og fysiske i verden, flyder virkeligheden ud. Det kræver, at virkeligheden i stedet sættes fast ved at inddrage en teori vedrørende det sociale. Denne teori skal således være et nyt grundlag for at kunne forholde sig til virkeligheden. (Wenneberg, 2002) I rapporten har vi i den forbindelse valgt at inddrage en række teorier omhandlende segmentering ift. kultur og værdier, for derved at opnå en nærmere definition af målgruppen de unge. Pyramidens immaterielle niveau beskæftiger sig med teorier om individualisering og psykografiske elementer, der tilsammen skal bidrage til en segmentering af de unge. På samme niveau benyttes Jan H. Kietzmann et al. s Honeycomb-modellen til at skabe overblik over den valgte sociale platforms egenskaber. Efterfølgende beskrives det konkrete koncept på det materielle niveau, hvor designet udvikles med udgangspunkt i Jacob Nielsens 10 heuristikker. Disse teorier er med til at opfylde de enkelte faser i pyramiden, som tilsammen konstituerer meningen af det samlede koncept. Trods rapportens fokus på modtagerperpektivet mht. kommunikationsproduktet, er vi dog bevidste om, at det ikke blot er muligt at være modtagerorienteret i en kommunikationssituation. Derfor vil vi i det følgende også tage højde for afsenderperspektivet, som gerne skulle fremme et sammenhængende koncept, der er i overensstemmelse med VisitAalborgs værdier. Rapportens struktur vil derfor tage udgangspunkt i følgende model: 5

6 Ved at anvende Lerdahls model ønsker vi at sikre kohærens mellem vores produkts immaterielle og materielle abstraktionsniveau, således der ikke forekommer uoverensstemmelse mellem VisitAalborgs værdier og vores endelige produkt. Dette kan medføre et misvisende budskab og i værste fald en manglende effekt. Pyramidens første fase (intention) blev præsenteret i introduktionen omhandlende VisitAalborgs overordnede vision og mission. For, at et produkt skal virke troværdigt overfor modtageren, må produktet også være tro overfor afsenderens værdier. Dette ønsker vi at viderebringe til den bagvedliggende historie for vores produkt. Herved bevæger vi os ned i modellens anden fase (kontekstens udtryk), hvor vi igennem en segmentering af målgruppen, samt de anvendte teknologier i produktet, ønsker at belyse hvilke værdier vores produkt skal afspejle for at kunne indgå i den ønskede kontekst. Disse værdier vil videre blive inddraget i et overordnet koncept for vores produkt jf. pyramidens tredje fase (koncept), hvorved ønsket er at tiltrække målgruppens interesse ved konkret at inddrage elementer, som ifølge egne teoretiske undersøgelser kan tiltale de unges værdier. Ovenstående overvejelser skulle således komme til udtryk i et endeligt produkt, som til sidst i rapporten vil blive beskrevet i en detaljeret, håndgribelig form, og dermed opfylde modellens fjerde fase (produkt). Men trods modellens formål, om at sikre kohærens mellem det immaterielle og materielle niveau i et koncept, er det vigtigt, at de abstrakte tanker i det immaterielle niveau ikke bliver for uhåndgribelige. Herved vil det immaterielle niveau miste dets mening, og dermed sammenhængen til det konkrete, materielle niveau, som vil blive uforklarligt - modellen vil da miste al relevans for anvendelse. (Habermas, 1987) Dette problem ønsker vi at imødekomme ved løbende at definere konkrete værdier for både VisitAalborg og målgruppen, som videre skal udgøre faste holdepunkter for konceptet. De forudgående metodiske overvejelser kommer til udtryk gennem den videre analyse, hvor metoderne anvendes løbende og pyramiden skal ses som den overordnede struktur for rapporten. 6

7 Målgruppen på sociale medier I anden fase af The Pyramid Model defineres kontekstens udtryk, hvilket omfatter målgruppen de unge, samt de valgte teknologier som udgør produktets platform. I den forbindelse er det nødvendigt at tage højde for den foregående fase (intention), således at produktets kontekst ikke modstrider VisitAalborgs værdier. Her vil målgruppen overordnet være fastsat af rekvirenten selv, hvor der dog vil forelægge en yderligere segmentering af denne. Endvidere vil valget af teknologiske platforme bero på målgruppens præferencer og de teknologiske egenskaber, med forbehold for lovmæssige retningslinjer, som vil kunne skade VisitAalborgs troværdighed. Målgruppens værdier, som i det følgende udledes, vil blive inddraget i konceptets udvikling, for at tiltale segmentet. De unge? Hvad vil det sige, at være en del af de unge? Gennem en socialkonstruktivistisk tilgang, anser vi, at virkeligheden konstrueres af den sociale kontekst, hvorved vi alle er med til at skabe den verden, vi befinder os i. I den forbindelse ser vi problematikken i at kunne definere målgruppen. For hvad og hvem karakteriserer de unge? Er ungdommen skabt af andres (måske ældres) fordomme overfor den yngre generation, eller er det virksomhederne, der gennem deres markedsføring fastsætter de unges ideal? I dette afsnit vil vi, ved hjælp af teorier og segmenteringskriterier forsøge at definere denne uhåndgribelige gruppe yderligere. Dertil vil målgruppen være defineret af kvantitative data, men vil ifølge den socialkonstruktivistiske tilgang også være underlagt fælles kulturelle værdier. Vi har valgt at karakterisere de unge som målgruppe i det nedenstående, hvor denne definition bygger på efterfølgende teoretisk belæg: 7

8 Louise Byg Kongsholm, konsulent for Pej-gruppen, definerer målgruppen år, ud fra en livsfase kaldet identitet (Kongsholm, 2007). I denne fase flytter mange hjemmefra, hvilket medfører ændringer i økonomien. Som det fremgår i statistikken over personlige indkomster fra Danmarks Statistik (bilag 3), har unge i aldersgruppen år betydeligt færre penge 2 end de øvrige aldersgrupper. Ydermere har målgruppen andre udgifter end tidligere såsom husleje, madforbrug etc., hvilket også minimerer omkostninger til shopping, caféture, koncerter og andre sociale arrangementer som målgruppen i høj grad opsøger i denne livsfase (Kongsholm, 2007). VisitAalborg skal imødekomme dette ved at tage hensyn til målgruppens økonomiske situation i form af prisvalg og tilbud. Ifølge statistikken befolkningens brug af internet er over 75 % af målgruppen oprettet på Facebook (Bjørnstrup, 2012, s.15), hvilket er højt sammenlignet med aldersgruppen over 39 år, hvoraf under 50 % er registreret. Grundet dette, finder vi det relevant netop at fokusere på den valgte aldersvariabel på platformen. De kvantitative data kan give et konkret og generaliserende billede af målgruppen. Men som Thomas Ziehe påpeger, er ungdommen ikke en fast størrelse, men i stedet et konstant foranderligt konstrueret begreb (Ziehe, 1989), hvilket betyder, at målgruppen også defineres af kvalitative værdier. Trods det, at ungdomsbegrebet og kultur er svært at definere, har Henrik Friis Madsen, adjunkt i statskundskab, forsøgt sig med netop dette. I dag handler det om at finde sin egen personlige stil ved at samle forskellige indtryk fra forskellige kulturer (Madsen, 2008), hvilket stemmer overens med individualisering (Illeris et al, 2009) - et begreb, som er en del af det senmoderne samfund. Individet er i centrum, og har i højere grad mulighed for at forme deres egen identitet (ibid, 2009). Det frie valg hos individet, medfører, at det er uundgåeligt ikke at reflektere over egne valg og konsekvenserne for den omkringliggende verden. Denne refleksivitet er ifølge Anthony Giddens (Andersen & Kaspersen, 2005) opstået i takt med udviklingen af massekommunikationens muligheder. Det er den konstante mulighed for at lagre information, der giver mulighed for refleksion. I forbindelse med opblomstringen af refleksiviteten, mener Giddens, at individet ligeledes er blevet mere kritiske overfor traditioner og normer, hvorfor disse to elementer ikke længere er afgørende for dennes identitet. Giddens påpeger; Vi er, hvad vi gør os selv til (ibid, 2 Årlig indkomst på ca kr. (bilag 3) 8

9 2005, s. 441), som stemmer overens med den socialkonstruktivistiske tankegang, hvor individet selv konstruerer sin virkelighed gennem sociale rammer. Ifølge individualiseringen skaber det enkelte individ sin egen unikke identitet ud fra de valg, denne træffer, hvorfor den unge ikke kan sættes i én bestemt kategori. Dog kræver det en yderligere segmentering af målgruppen, for at gøre denne mere håndgribelig. Hertil har vi valgt nedenstående model, der er opdelt i to akser indeholdende; ekstrovert, introvert, jeg-orientering og gruppeorientering, hvilket giver en yderligere opdeling af fire kvadranter. De fire kvadranter stimulans, velvære, dominans og sikkerhed beskriver forskellige adfærdsstile for det enkelte individ. Det er hertil vigtigt at påpege, at individet ikke er stagneret i én adfærdsstil, som er i overensstemmelse med individualiseringen, men at individet kan tilhøre alle fire kvadranter alt efter den sociale kontekst. Hans Jürgen Eysenck, professor i psykologi, beskriver den ekstroverte type som værende impulsiv, udadvendt, selvværdsbetonet og motiveret for sanselig nydelse. Denne kan let blive understimuleret, som betyder at denne ofte opsøger aktivitet, spænding og social omgængelighed (Eysenck, 1967 & 1985), hvilket jf. modellen kan være gruppeorientering i form af en stræben efter velvære såsom omsorg for fællesskabet (Keyes, 1998), eller stræben efter stimulans som jeg- 9

10 orienteret i form af selvudvikling og vitalitet (Ryan & Deci, 2000). Hertil ville det med henblik på VisitAalborgs koncept antagelsesvist være udbytterigt, hvis denne gruppe kunne præsenteres for oplevelser som ekstremsport, sportsaktiviteter o.l. i fællesskab eller ene for at opnå stimuli og velvære. Derimod er den introverte type modsætningen hertil, da dennes overstimulation motiverer til afstresning og harmoniske oplevelser (Eysenck, 1967 & 1985). Dette kan ses i forbindelse med gruppeorientering som ønsket om sikkerhed, såsom at skabe sig et bredt og fortroligt netværk eksempelvis gennem sociale medier. Dette kunne også være ønsket om, at beherske en given situation i den jeg-orienterede del, som f.eks. en tur til et wellness-center, hvor den unge selv er i kontrol (dominans) over hvilken behandling denne skal gennemgå. Det er derfor nødvendigt, at konceptet tager højde for både den ekstroverte og introverte type, for at tiltale hele målgruppen. Dette kan eventuelt muliggøres gennem et fokus på det frie valg, således at produktet kan tilpasses af individet selv ud fra egne aktuelle ønsker. På trods af individualiseringsbegrebet, der eksisterer i målgruppen, har disse stadig et behov for at høre til et sted og blive anerkendt for det de gør, og dem de er (Kongsholm, 2007). Dette kan opnås i brugen af sociale medier, hvilket vi mener VisitAalborg kan drage fordel af. Sociale medier Det er blevet en generel tendens, at danskerne anvender de sociale medier 3, hvor 54 % i 2011 var repræsenteret på et eller flere af disse (web 2). Malene Charlotte Larsen (web 3), forsker i unges brug af sociale medier, mener, at målgruppen iscenesætter sig selv og hinanden, hvor disse er såkaldte medkonstruktører af hinandens profiler. Dette forekommer, da disse ikke kun ser vigtigheden i, hvad de selv skriver på deres egen profil, men derimod også hvad andre skriver herpå. De sociale medier, eksempelvis Facebook, er således et socialt påvirket fænomen, hvor brugerne af disse skaber deres virkelighed i samspil med hinanden. Honeycomb-modellen (Kietzmann et al., 2011) kan hjælpe til forståelsen af de funktioner og egenskaber de sociale medier indebærer. Modellen er bygget op af syv byggesten: identitet, 3 Definition: Sociale medier understøtter dialog, fællesskab og samarbejde. Hertil bruges webbaserede og mobile teknologier til at gøre kommunikation til interaktiv dialog. Det vil sige, at tusindvis af mennesker kan bruge disse medier samtidigt, og de kan bidrage aktivt med indhold og kommentere hinandens indhold etc. Kilde: 10

11 samtale, deling, tilstedeværelse, relationer, omdømme og grupper. Disse har hver især en egenskab, der kan udnyttes individuelt, eller i sammenhæng, for derved at forstå meningen med brugen af det valgte sociale medie. Byggestenene udelukker ikke hinanden, men alle skal ikke nødvendigvis være til stede. Ud fra Kietzmann et al. s (2011) undersøgelse betones Facebook således: Ifølge modellen, som ovenstående skitserer Facebooks generelle brug, er dette sociale medies primære egenskab, at brugerne kan vedligeholde personlige relationer baseret på forhold fra den virkelige verden. Eksempelvis kan dette muliggøres ved et check-in på forskellige lokationer, eller dele aktiviteter, såsom at benytte sig af tilbud fra diverse butikker, hvorved netværket kan følge den enkelte i dennes dagligdag. Sekundært drages brugerne bl.a. af den konstante tilstedeværelse, som Facebook giver mulighed for. Denne gør samtidig, at brugerne har mulighed for at skrive med hinanden på tværs af tid og rum. Endvidere anvender brugerne Facebook til at selviscenesætte sig, samt skabe en identitet og derved et omdømme i deres netværk. (Kietzmann et al., 2011) 11

12 Udover at vedligeholde personlige relationer, er Facebook sidenhen blevet et sted, der anvendes til bl.a. markedsføring for organisationer. Derfor har vi yderligere delt modellen op i forskellige kontraster ud fra de egenskaber, vi finder vigtige for VisitAalborgs brug af Facebook til viral markedsføring. Deling er markeret med en mørk kontrast, da vi vurderer denne som den primære egenskab Facebook besidder til brug af markedsføring. Det er nødvendigt, at målgruppen deler VisitAalborgs budskab for at skabe opmærksomhed omkring dem som organisation. De grå, sekundære egenskaber er grupper, hvor VisitAalborg på nuværende tidspunkt allerede har oprettet en Facebookside, hvor målgruppen indgår i et fællesskab. Her er det vigtigt, at VisitAalborg fremmer tilstedeværelsen for fortsat at vedligeholde kontakten med målgruppen. Derudover er omdømme vigtigt, da et godt omdømme skaber troværdig hos målgruppen, hvilket kan være med til at give dem lyst til at dele budskabet med deres netværk. Netop det at dele med sit netværk, kan med fordel anvendes af organistationer, for derved at få videreført deres budskab til mange på kort tid. Dette kaldes viral markedsføring, hvor der opnås en vis troværdighed af budskabet, idet brugerne anbefaler dette til andre i deres netværk (web 4). Hertil 12

13 nævner Mads Holmen, Business Manager ved GoViral, at god viral markedsføring handler om at skabe social værdi for brugeren. Der skal således tages højde for at skabe samtale, sammenhold og fælles referencepunkter i det virale produkt. Dette kan eksempelvis gøres gennem: Solid humor Sex Kendte mennesker eller andet momentumskabende ikon Twist eller overraskelse Noget, der forbløffer os videnskab, billeder, natur og dyr, musik etc. Noget, der tillader os at vise vores tilhørsforhold og udtrykke, hvem vi er Dybde (web 5) VisitAalborg bør dog gøre op med sig selv, hvorvidt de er klar til denne form for markedsføring, hvor de mister kontrollen. Brugerne kan igennem viral markedsføring ytre deres mening om produktet eller VisitAalborg, hvad end det er positivt eller negativt, og dermed styre hvilken retning budskabet skal gå (web 6). Endvidere bør organisationer, der markedsfører sig på sider som Facebook, følge de retningslinjer, som er påskrevet markedsføring på siden (web 7). Ifølge Facebooks reglement er det bl.a. ikke lovligt at udlodde præmier mod at brugerne synes godt om deres side. Dog findes der ikke de samme restriktioner, ved anvendelse af en applikation 4 i forhold til Facebook (web 7). Igennem en applikation kan VisitAalborg selv designe dennes udseende, og dermed ikke være begrænset af Facebooks standarddesign. Vi har derfor valgt at udarbejde en applikation, som produktet for vores koncept, hvor denne skal understøttes af Facebook, som et online, socialt medie. Dette valg beror på den måde, hvorpå de to teknologier supplerer hinanden. Applikationen udgør et samlet system, hvor der skabes et overblik over Aalborgs oplevelsesmuligheder. Vi mener, at det er vigtigt at kunne dele disse oplevelser med venner og bekendte, som gennem vores koncept muliggøres på Facebook. Målgruppen er således ikke begrænset af kun at dele oplevelsen med de tilstedeværende, men også med netværket på Facebook. Dette skulle gerne tiltale målgruppen, som er præget af individualisering, det frie valg og et socialt netværk. 4 Definition: En applikation er et stykke software, der via internettet hentes ned på f.eks. en smartphone. Den kan indeholde alt fra børstjenester, spil, bykort etc. Den benytter typisk telefonens eksisterende egenskaber og tilføjer dermed merværdi til telefonen. Kilde: 13

14 Konceptbeskrivelse Vi har i de foregående undersøgelser behandlet The Pyramid Model s immaterielle niveau omhandlende intentionen og kontekstens udtryk. I den forbindelse er der fortaget en undersøgelse af målgruppen og den teknologiske platform. Disse immaterielle værdier, ønsker vi at viderebringe i det endelige koncepts budskab i form af et produkt. De følgende afsnit vil repræsentere det materielle niveau af pyramiden, hvor vi ønsker at skildre konceptet for målgruppen med en detaljeret og konkret beskrivelse. Hertil benyttes handlingsparametrene De fire P er (web 8) (bilag 4) som en metodisk proces, hvor disse bruges i et kommunikativt øjemed frem for et analyseværktøj. Trods parametrenes forsimplet og ofte kritiseret indhold, har vi alligevel valgt disse, da de udelukkende er med til at strukturere præsentationen af konceptet. Ud fra ovenstående overvejelser har vi udarbejdet følgende koncept for VisitAalborg: 14

15 Product Applikationen skal give målgruppen mulighed for at opleve Aalborg gennem en pakkeløsning indeholdene forskellige oplevelser i byen. Udviklingen af denne, skal ses som en remediering af det kulturelle fænomen; at gå på opdagelse i det offentlige rum efter nye oplevelser. Dette formål vil ikke alene kunne erstatte et behov, som målgruppen blot selv kan opfylde ved at gå på opdagelse uden applikationen. Det er dog ikke hensigten at remediere Aalborgs enkeltstående oplevelser i sig selv, men selve tilgangen til at gå på opdagelse. Nedenstående gennemgang vil omhandle applikationens anvendelse: 1. Applikationen downloades til brugerens smartphone for derefter at blive gemt på telefonen. 15

16 2. Ved at trykke på applikationen får brugeren adgang til de tre pakkeløsninger, som defineres ud fra prisniveau. Pakken sammensættes udfra brugerens egne ønsker og behov. 16

17 3. Pakken aktiveres via log-in på Facebook. 4. Efter log-in åbnes applikationens menu med funktionerne Oplevelse, Facebook, Tilbud og Information. 17

18 4a. Oplevelser: Pakkens oplevelser, som aktiveres gennem en digital billet 4b. Facebook: Adgang til VisitAalborgs Facebookside 18

19 4c. Tilbud: Tilbud på de enkelte oplevelsessteder 4d. Information (?): En service og hjælp til brugeren omkring applikationens brug 19

20 Designfunktion Designforslaget tager udgangspunkt i Jacob Nielsens 10 heuristikker for et brugervenligt design (web 9). Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at Nielsens heuristikker er udviklet til hjemmesider, men vi mener dog, at hans guidelines for et brugervenligt design ligeledes kan anvendes på en applikation, som en digital platform. Endvidere anvendes VisitAalborgs logo, samt organisationens generelle farvenuancer, for at tydeliggøre afsenderen i produktet, som ifølge marketingschef Peter Asboe-Hermansen var et klart ønske fra VisitAalborgs side. Disse overvejelser har medført følgende designfunktioner: Anvendelse af sprog og ikoner, som tiltaler målgruppens eget brug og forforståelse. Applikationens design benytter eksempelvis Slap af og Facebookikonet, som ud fra egen vurdering kan tiltale målgruppen. 20

21 Gennemgående symboler med tilhørende beskrivelser, som overskueliggør navigationen mellem de enkelte funktioner uden unødvendige informationer. Dette ses på applikationens design gennem eksempelvis pile og gentagelse af menu-funktionernes ikoner, som gør det nemt og hurtigt at navigere frem og tilbage i applikationen. Løbende feedback, hvor brugeren forklares, hvordan denne skal agere og hvad funktionen indebærer. Dette ses f.eks. når pakken deaktiveres efter brug. 21

22 Bekræftelse ved vigtige beslutninger, f.eks. købsaftaler, der videregives digitalt. Dette tager designet højde for i forbindelse med den digitale billet, som giver adgang til en oplevelse. Applikationen i forhold til målgruppen Konceptets valg af en pakkeløsning skal gøre det nemmere at overskue Aalborgs oplevelsesmuligheder, men samtidig ikke begrænse målgruppen i dennes endelig valg af oplevelser. Herved er designforslagets intention at tiltale målgruppen, hvor de ud fra et bestemt prisniveau frit kan vælge mellem forskellige oplevelser i Aalborg. Vi forsøger i den forbindelse at opstille et bredt sortiment af forskellige oplevelser, der kan sammensættes på adskillige måder, således at pakken mere eller mindre er skræddersyet af brugeren jf. individualiseringen, til brugeren jf. introvert/ekstrovert type. Det er nødvendigt, at VisitAalborgs udvalg af oplevelser henvender sig til både den introverte og ekstroverte type. Brugeren vil befinde sig på forskellige steder på den introverte/ekstroverte skala alt efter den sociale kontekst, hvilket kan have indflydelse på den enkeltes sammensætning af oplevelser. Derfor skal applikationen indeholde oplevelser lige fra action henvendt til den ekstroverte og rolige aktiviteter til den introverte. Herved vil applikationen henvende sig til de unge som en bred målgruppe med forskellige interesseområder, og måske endda give dem en oplevelse, de ellers ikke ville have fået uden applikationen. Konceptets holdbarhed over en længere periode er afhængig af, at applikationen løbende bliver opdateret, så målgruppens interesse fastholdes.. Endvidere skal applikationen understøttes af fordelagtige tilbud, som kun kan opnås gennem denne. 22

23 Price Med denne målgruppe og et koncept som dette, vil det være en fordel for VisitAalborg, at udbyde oplevelser til fordelagtige priser. Priserne på pakkerne, bør prissættes til 100 kr. for pakke 1, 200 kr. for pakke 2 og 400 kr. for pakke 3 jf. målgruppens økonomi. Konceptet tager udgangspunkt i, at brugerne får flere oplevelser ved at købe en pakkeløsning end blot ved at opleve Aalborg på egen hånd. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege overfor målgruppen, at de gennem produktet kan opnå tilbud. Disse er, for VisitAalborgs vedkommende, mulige at udbyde via aftaler med deres samarbejdspartnere. Gennem pakkeløsningerne er incitamentet, at de enkelte samarbejdspartnere i Aalborg opnår flere kunder samt reklame for deres virksomhed. Place Når et nyt koncept skal lanceres, er det væsentlig at overveje tidspunkt og sted. Da det, i VisitAalborgs tilfælde, er oplevelser der udbydes, kan det være en fordel at lancere konceptet om sommeren, da der er mulighed for flest udendørsaktiviteter. Selvom lanceringen sker på denne årstid, skal konceptet udbydes hele året rundt. I forhold til tilgængelighed og sted, vil applikationen kunne downloades af alle, med adgang til AppStore eller Playbutik, men kan dog kun benyttes i Aalborg by. Måden hvorpå eventuelle brugere kan blive opmærksomme på applikationen, er gennem medieplatforme som AppStore, VisitAalborgs hjemmeside samt på Facebook. Promotion For at promovere det udarbejdede produkt, er det en nødvendighed at finde ud af, hvilke medier der skal reklameres gennem. Vi har i særdeleshed valgt at reklamere for applikationen på Facebook da det er her målgruppen befinder sig. Målgruppen er kontinuerligt på Facebook, hvilket gør dette til et oplagt sted at fange dem. Samtidig er Facebook stedet, hvor brugerne kan dele oplevelser med hinanden, hvilket kan hjælpe VisitAalborg igennem viral markedsføring, til at få spredt deres budskab og produkt. Den primære reklamestrategi er at møde målgruppen, hvor de befinder sig, nemlig Facebook, hvor der yderligere skal markedsføres på VisitAalborgs hjemmeside. Som nævnt kan viral markedsføring skabe omfattende reklame for organisationer, hvorfor vi har valgt at inkorporere dette element i reklamestrategien. Applikationen vil være tilknyttet Facebook, hvorved 23

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg David Munis Zepernick, c.s.p. seniorkonsulent i Kraft & Partners, PR- og kommunikationsopgaver for bl.a. It-firmaerne CSC Nordic, Edlund og Netop Business Solutions Presse- og kommunikationsrådgiver for

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 uge 40 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 aktivitet Cross media Introduktion til forløbet Mål: cross media koncept,

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere