bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy"

Transkript

1 ordha bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009

2 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City and Port Development and the Danish government (the Ministry of Transport) owns 45 per cent. CPH City and Port is in charge of the development of the areas it owns in Ørestad and in the Copen hagen harbour district, and is also behind the operation of the port. CPH City and Port s activities must be carried out on an ordina ry business basis, for example through the sale of building rights. udviklingsselskabet by & havn i/s Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Kommune med 55 procent og af Den Danske Stat/Transportministeriet med 45 procent. By & Havn I/S skal forestå byudvikling af selskabets arealer i Ørestad og i Københavns Havn samt forestå havnedriften. By & Havn I/S virke skal ske på et for ret ningsmæssigt grundlag, blandt andet ved salg af byggeretter. nordhavnen In the legislation that forms the basis for the deve lopment of Nordhavnen it is stated that work to develop the Inner Nordhavn site can be initiated now in a first development stage that comprises at least 400,000 m 2 of new floorspace and preservation of existing buildings with a total floor area of 70,000 m 2. In stage two, which is scheduled to begin in 2018, a further 200,000 m 2 may be developed. Eventually the entire Nordhavnen can be developed to include build ings with a total floor area of three to four million square metres. It is very important for CPH City and Port that the project is divided into stages that permit and promote development on a sound business basis. nordhavnen Af lovgrundlaget for byudvikling af Nordhavnen fremgår, at udvikling af Indre Nordhavn kan igangsættes nu med en første fase, der omfatter mindst m 2 nyt byggeri samt bevaring af mindst m 2 eksisterende byggeri. I en fase 2, der tidsmæssigt starter i 2018, kan der udvikles yderligere m 2. På sigt kan der ske by udvikling af hele Nordhavnen med 3-4 mio m 2 byggeri. Det har stor betydning for By & Havn I/S, at der kan tilrettelægges en hensigtsmæssig fasedeling således, at udviklin gen kan gennemføres på et forretnings mæssigt grundlag. vnen development of nordhavnen The development of Nordhavnen is carried out by CPH City and Port Development in collaboration with the City of Copenhagen and a number of consultants byudvikling af nordhavnen Byudviklingen i Nordhavnen gennemføres af udviklingsselskabet By & Havn i samarbejde med Københavns Kommune og udvalgte rådgivere: COBE Sleth Modernism Polyform Rambøll COBE Sleth Modernism Polyform Rambøll

3 nordhavnen bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way URBANstrategy november 2009 introduction introduktion 2 from idea to strategy fra idé til strategi 3 nordhavnen nordhavnen the vision visionen the process processen the competition konkurrencen the winning entry vinderforslaget urban strategy udviklingsstrategi 20 six themes seks temaer islets and canals holme og kanaler identity and history identitet og kulturspor five minute city fem minutters by blue and green city blå og grøn by co2 friendly city co2 venlig by intelligent grid intelligent grid next steps videre forløb 44 Nordhavnen :

4 introduction introduktion I marts 2009 blev den åbne internationale konkurrence om Nordhavnen afgjort. Nordholmene Urban delta blev udpenordhavnen city district of the future nordhavnen fremtidens by i københavn Nordhavnen is probably the most extensive and most ambitious metropolis development project in Scandinavia in the years to come. With its location only four kilometres from the city centre of Copenhagen and its easy access to the city s infrastructure, Nordhavnen is likely to become a unique city district in Copenhagen. The new district will be developed over the next forty to fifty years. When fully developed, the site will feature buildings with a total floor area of up to four million square metres, providing living space for 40,000 inhabitants and workspace for another 40,000 inhabitants. Located on the Øresund coast, the district will offer direct access to the sea, as well as a multitude of recreational urban spaces and public facilities. Nordhavnen will be a district of small islets close to the waterfront and a a diverse, mixed city with room for everyone. As an urban development project, Nordhavnen spearheads efforts to improve climate conditions and show how cities can help reverse climate change without losing out on quality of life, welfare and democracy. Nordhavnen er formentlig det største og mest ambitiøse metropoludviklingsprojekt i Skandinavien i de kommende år. Med sin placering kun fire kilometer fra Københavns Centrum og den gode adgang til byens infrastruktur rummer Nordhavnen et fantastisk potentiale for at blive en enestående bydel i København. Den nye bydel skal udvikles og udbygges over de næste 40 til 50 år. Fuldt udbygget vil området rumme op til 4 millioner kvadratmeter bygningsareal, der vil huse beboere og arbejdspladser. Med Øresund lige udenfor døren bliver her direkte adgang til vandet, ligesom bydelen vil tilbyde et væld af rekreative byrum og offentlige funktioner. Nordhavnen bliver en by af holme i direkte tilknytning til vandet og en mangfoldig og blandet by med plads til alle. Som byudviklingsprojekt er Nordhavnen i front i bestræbelserne for et bedre klima på jorden og viser hvordan byerne kan medvirke til at vende klimaudviklingen uden at give køb på livskvalitet, velfærd og demokrati. An open international ideas competition for the layout of Nordhavnen was concluded in March The Nordholmene Urban Delta entry was selected as the winning entry, to form the basis for further work. At the same time, it was decided to appoint COBE, SLETH Modernism, Polyform and Rambøll consultants to assist in the development of Nordhavnen. In the summer of 2009, quality assurance of the design and the development strategies on which it is based was carried out in close collaboration between CPH City & Port Development, the consultants and the City of Copenhagen. In parallel, a number of public meetings, open house events and exhibitions were arranged to involve local residents. This booklet provides a general presentation of the project at its current stage and describes the six themes that constitute the core of the development strategy on the basis of which the exact pinciples to apply at the structural level will be determined, and on which the details of a specific development plan for the first stages of development in Indre Nordhavn will be based. get som vinder af konkurrencen og valgt til at danne grundlag for udvikling af Nordhavnen som ny integreret bydel. COBE, SLETH MODERNISM, Polyform og Rambøll blev samtidig tilknyttet som rådgivere på udviklingen af Nordhavnen. Hen over sommeren 2009 er der gennemført en kvalitetssikring af konkurrenceprojektet og de udviklingsstrategier, projektet bygger på. Dette arbejde er foregået i et tæt samarbejde mellem By & Havn, rådgiverne samt Københavns Kommune. Parallelt hermed er der afholdt en række høringer, åbent-hus-arrangementer og udstillinger for byens borgere. Denne publikation samler op på det hidtidige forløb med udvikling af Nordhavnen og først og fremmest - udfolder den de 6 temaer, der udgør kernen i den udviklingsstrategi, der vil være udgangspunktet for fastlæggelse af eksakte principper på strukturelt niveau samt detaljering af en konkret bebyggelsesplan for de første etaper i Indre Nordhavn. 2 Nordhavnen : 2009

5 nordhavnen : 2009 from idea to strategy fra ide til strategi sustainable city the copenhagen way bæredygtig by model københavn Nordhavnen :

6 idea TO strategy idé TIL strategi Foto: COWI nordhavnen : copenhagen nordhavnen : københavn Central location in the Øresund region Together with Malmö in southern Sweden, Copenhagen is the centre of the Øresund region. Because of its central location, Nordhavnen will attract residents, visitors and manpower from the entire region, for which reason the district should be seen in a regional perspective. Central placering i Øresundsregionen København udgør sammen med Malmø i Sydsverige centrum i Øresundsregionen. Med sin placering centralt i regionen vil Nordhavnen tiltrække beboere, besøgende og arbejdspladser fra hele regionen, og bydelen skal derfor ses i et regionalt perspektiv. A city district in Copenhagen The City of Copenhagen has about 500,000 inhabitants. This number is growing and is expected to increase by 45,000 by Nordhavnen is intended to accommodate a large proportion of these new inhabitants, give them a good place to live and provide them with workplaces, training, education and experiences. Copenhagen has seen positive trends in the past decade. The once industrial city has transformed into a city of knowledge. Nordhavnen is symbolic of this development, as it is a former harbour area that will become a centre for the knowledge and service trades of the future. En københavnsk bydel Københavns Kommune har ca indbyggere og oplever i disse år en fortsat befolkningstilvækst. Befolkningstallet forventes at stige med ca frem til Nordhavnen skal tage imod en stor del af disse nye Københavnere, give dem et godt sted at bo og skabe arbejdspladser, uddannelser og oplevelser til dem. København har oplevet en positiv udvikling det sidste årti. København har udviklet sig fra industriby til vidensby. Nordhavnen er et symbol på denne udvikling, da det nuværende havneområde skal huse fremtidens videns- og serviceerhverv. 4 Nordhavnen : 2009

7 N The Copenhagen Metro transports about 100,000 people each day. An increasing number of city residents cycle to work, but the number of cars crossing the city limit is also increasing, and in three years the number of roads with critical congestion has gone up by about 30%. Nordhavnen is intended to help turn this trend by giving high priority to public transport and cycling. Nordhavnen will later be connected to the Metro system with a new Metro line, and the area will feature optimal conditions for cyclists and pedestrians. Blue recreational space Almost all industrial areas along the harbour front are currently changing into mixed-functions areas. The harbour basin has become a blue recreational space at the heart of the city, and the harbour area has the potential to become the blue commons of Copenhagen, for the benefit of the city s residents and visitors. Now the turn has come to Nordhavnen to continue this development, with water as the all-pervading element that frames the public life in the district. København har en metro, der flytter omkring københavnere rundt hver dag. Flere og flere københavnere cykler til arbejde, men der kører også flere biler over bygrænsen og på 3 år er antallet af veje med kritisk trængsel steget med ca. 30%. Nordhavnen skal medvirke til at vende denne udvikling ved at prioritere kollektiv trafik og cyklisme højt. Nordhavnen skal i fremtiden kobles på metrosystemet via en ny metrolinie og samtidig skabe optimale forhold for cyklisterne og fodgængerne. Blåt frirum Hovedparten af industriarealerne langs Københavns havneløb overgår i disse år til blandede byfunktioner. Havneløbet er blevet et blåt frirum i hjertet af byen, og havnen har potentiale til at blive Københavns blå fælled til glæde og gavn for københavnerne og byens besøgende. Nu er turen kommet til Nordhavnen hvor denne udvikling fortsættes, idet vandet bliver et allestedsnærværende element, der danner rammen om byens offentlige liv. Nordhavnen :

8 idea TO strategy idé TIL strategi nordhavnen : copenhagen nordhavnen : københavn Water on three sides Nordhavnen has water on three sides; its fourth side borders on a regional road, a railway area and the Østerbro city district. Nordhavnen will be an integral part of Copenhagen and must therefore be connected with the rest of the city both physically and visually. Vand på tre sider Nordhavnen er på tre sider omgivet af vand. På den fjerde side grænser området op til en regional vej, jernbanen og Østerbro. Nordhavnen skal være en integreret del af København og skal derfor bindes sammen med byen fysisk og visuelt. Traces of history Nordhavnen was constructed on reclaimed land. Its history reflects the changing needs for space and transport and different building styles of a century. The first part of Nordhavnen dates back to the 1880s. About half of the area is currently used for harbour-related activities, whereas the rest is unused. Historiens spor Nordhavnen er dannet ved opfyldninger. Dens historie fortæller om erhvervshavnens skiftende areal- og transportmæssige behov og byggeskik gennem et århundrede. Det første område blev anlagt i 1880 erne. Ca. halvdelen af arealet benyttes i dag til havnerelaterede funktioner. Resten henligger ubenyttet. The history of Nordhavnen is the basis for the development of the new city district. The traces of history provide a great potential for creating a new city district with an identity all its own and will therefore be important in the development of the new district. Nordhavnens historie er fundamentet for udviklingen af den nye bydel. De historiske spor rummer store potentialer for skabelsen af en bydel med en særegen identitet og får derfor en aktiv rolle i udviklingen af den nye bydel. 6 Nordhavnen : 2009

9 nordhavnen o N, o E NORDHAVNEN urbanity and nature in central copenhagen NORDHAVNEN urbanitet og natur i det centrale København Blue and green district Nordhavnen has exceptional landscape qualities that provide potential for conversion into fantastic recreational facilities. The water in and around the harbour provides unique experiences in terms of the magnificent views of Øresund and the possibility of close contact with the water. This enormous potential must be used in the new district. The natural landscape at the northern end of the harbour is a large-scale landscape space characterised by open areas with self-grown shrubs. Owing to the lack of management, the landscape seems unfinished and in the making, but it is also a habitat containing a wide variety of flora and fauna. Blå og grøn bydel Nordhavnen har store landskabelige kvaliteter, som rummer potentiale til også at blive fantastiske rekreative kvaliteter. Vandet omkring og i havnen rummer enestående oplevelser både i de store kig ud over Øresund og i den nære kontakt med vandet. Dette enorme potentiale skal udnyttes i den nye bydel. Landskabet i den nordlige del af havnen er et stort landskabsrum præget af selvgroede, åbne kratbevoksede arealer. Uden styring fremstår landskabet ufærdigt og på vej, men er også et hjemsted for en varieret fauna og flora. Cultural heritage in the harbour Nordhavnen bears clear evidence of its origins as an industrial harbour with various small- and large-scale harbour environments. The area s structure is simple and rational, which is reflected in the traffic structure, the plots and the buildings, all of which are basically laid out and organised in a right-angled grid. This is a highly distinctive feature that helps give the area its special character. Havnens kulturarv Nordhavnen bærer præg af, at være et havneanlæg med dertil hørende havnemiljø i både stor og mindre skala. Strukturen i området er enkel og rationel hvilket både trafikstrukturen, matriklerne og bebyggelserne bærer præg af: De er stort set alle organiseret og placeret i en retvinklet orden. Dette er meget udpræget og medvirker til at give området en særlig karakter. Nordhavnen :

10 idea TO strategy idé TIL strategi the vision : the sustainable city of the future visionen : fremtidens bæredygtige by The sustainable city of the future To create the sustainable city of the future is the overall vision for Nordhavnen. Creating a sustainable city is not only a matter of environmental responsibility, but also of social diversity and the addition of value. Fremtidens bæredygtige by Den overordnede vision for Nordhavnen er, at den skal være fremtidens bæredygtige bydel i København. En bæredygtig by handler ikke kun om miljømæssig ansvarlighed, men også om værdiskabelse og social diversitet. An eco-friendly city Nordhavnen will boost Copenhagen s image as an environmental metropolis. Renewable energy and new types of energy, optimal use of resources, recycling of resources and sustainable transport will help make Nordhavnen a model for sustainable development and sustainable design. A vibrant city Nordhavnen should vibrate with life as a versatile urban area with a multitude of activities and a wide range of shops, cultural facilities and sports facilities. The urban spaces, the natural environment and not least the water should invite experiences, enthusiasm and activity for everyone. A city for everyone Nordhavnen should be open to everyone. That is why a wide variety of housing types will be built in the district, just as the various En miljøvenlig by Nordhavnen skal styrke Københavns identitet som miljø-metropol. Vedvarende energi og nye energiformer, optimal ressourceudnyttelse samt miljøvenlige transportformer skal være med til at sætte gøre Nordhavn til et foregangseksempel for bæredygtig byudvikling og miljørigtigt byggeri. En levende by Nordhavnen skal ånde af liv. Her skal være et alsidigt byliv med mangfoldige typer aktiviteter og et bredt udbud af butikker, kultur og idræt. Byrummene, naturen og ikke mindst vandet skal invitere til oplevelser, begejstring og udfoldelse for alle. En by for alle Der skal være plads til alle i Nordhavnen. Derfor skal der opføres varierede boligtyper, ligesom byens funktioner blandes og integreres. Nordhavnen a city for pedestrians sport and exercise future technology waterfronts diversity informal meeting energy saving city of knowledge place to cycle resource optimizing active urban life harbour life renewable city integration 8 Nordhavnen : 2009

11 An eco-friendly city En miljøvenlig by A city at the water En by ved vandet A vibrant city En levende by The sustainable city of the future fremtidens bæredygtige by A city for everyone En by for alle A city of sustainable mobility En by med grøn trafik A dynamic city En dynamisk by functions will be mixed and integrated. Nordhavnen will become an open and inviting city district, and dialogue with residents and other users is key in the development of the district. A city at the water Nordhavnen is Copenhagen s new interface with the water, and everyone should be given opportunity to enjoy it. Housing and public activities should be linked directly with the water, just as it should be possible to see and use the water everywhere in the district. Waterfronts, quays and coasts must therefore be open to the public. A dynamic city Nordhavnen is intended as a dynamic city district that features environments that are conducive to new initiatives. It will contain a wide variety of public institutions and shopping facilities and offer opportunities for new experiences. In this way, Nordhavnen will add to Copenhagen s position as an outstanding international city of knowledge. A city with sustainable mobility Nordhavnen will spearhead the adoption of new sustainable transport solutions. The natural choice for people should be to walk, cycle or use public transport, rather than travel by car. skal være en imødekommende by, hvorfor dialogen med borgere og brugere bliver et centralt aspekt i udviklingen af bydelen. En by ved vandet Nordhavnen er Københavns nye adgang til vandet og alle skal have muligheden for at nyde vandet. Boliger og udadvendte aktiviteter skal knyttes direkte til vandet, ligesom vandet skal kunne opleves og bruges overalt i byen. Havnefronter, kajarealer og kyststrækninger skal derfor være offentligt tilgængelige. En dynamisk by Nordhavnen skal være en dynamisk bydel, med miljøer der inviterer til nye initiativer. Her skal være et rigt udvalg af institutioner, indkøbsmuligheder og oplevelsestilbud, som danner grundlag for nye arbejdspladser og initiativer. Nordhavnen medvirker derved til at styrke København som markant international vidensby. En by med grøn trafik I Nordhavnen satses der på bæredygtige trafikale løsninger. Det naturlige valg skal være at benytte cyklen, den kollektive trafik eller at bevæge sig til fods, fremfor at tage bilen. Nordhavnen :

12 idea TO strategy idé TIL strategi the process processen In December 2005, the Danish government and the City of Copenhagen made an agreement on the principles that would govern urban development in Nordhavnen. This agreement was turned into an act of parliament that was adopted on 22 May Against this background, it was decided to organise an open international ideas competition on the sustainable city of the future. Public debate meetings and workshops formed the basis for the preparation of an ambitious competition brief. The vision set out on the preceding pages was a key element of the competition brief. The competition was launched in May 2008, and the results were announced in March In the summer of 2009, the winning entry and the development strategies on which it was based were reviewed, which means that the strategies to be used in the preparation of the detailed design and the relationship between them have been further specified. I december 2005 indgik den danske regering og Københavns Kommune en såkaldt principaftale om byudvikling i Nordhavn. Denne aftale blev gjort til lov og vedtaget af Folketinget den 22. maj På den baggrund blev det besluttet at udskrive en åben, international idékonkurrence om fremtidens bæredygtige by. Debatmøder og workshops med borgere og interessenter dannede grundlag for udarbejdelsen af et ambitiøst program for konkurrencen. Visionen omtalt på forrige side udgjorde et centralt element i konkurrenceprogrammet. Konkurrencen blev udskrevet i maj 2008 og afgjort i marts Hen over sommeren 2009 er der som nævnt gennemført en kvalitetssikring af konkurrenceprojektet og de udviklingsstrategier, projektet bygger på. De strategier og deres indbyrdes sammenhæng, som den detaljerede eksakte formgivning af Nordhavnen vil tage afsæt i er dermed blevet præciseret og skærpet. The UN Climate Summit, COP 15, in Copenhagen in December 2009 has always been considered an important milestone in the development of Nordhavnen. The Nordhavnen project will be presented at an exhibition of sustainable development organised by the City of Copenhagen and CPH City & Port Development. FN s klimatopmøde, COP 15, i København i december har fra start været en væsentlig milepæl i udviklingen af Nordhavnen, hvor Nordhavnsprojektet vil blive promoveret bl.a. ved en fælles udstilling om bæredygtig byudvikling mellem Københavns Kommune og By & Havn. In the coming months, the design, including the detailed development plan, will be further developed so that it can form the basis for the subsequent planning process. Involvement of residents and other stakeholders The development of Nordhavnen is based on a close dialogue with residents, future users of the area and other stakeholders to ensure that people in Copenhagen take joint ownership of the new sustainable city district. The dialogue was initiated at an early stage of the process, while the competition brief was being prepared. People in Copenhagen were invited to contribute their visions and ideas; this dialogue will continue throughout the planning process. Over de kommende måneder gennemarbejdes det samlede projekt, herunder den detaljerede bebyggelsesplan for Indre Nordhavn, til et niveau, så det kan danne grundlag for den efterfølgende planproces. Inddragelse af borgere og interessenter Udviklingen af Nordhavnen foregår i en tæt dialog med borgere, interessenter og fremtidige brugere af området. Dialogen blev indledt tidligt i processen i forbindelse med forberedelserne af konkurrenceprogrammet. Borgerne blev inviteret til at bidrage med deres visioner og ideer, og denne dialog vil fortsætte gennem hele planforløbet. 10 Nordhavnen : 2009

13 The competition brief The competition brief was prepared by CPH City and Port Development in collaboration with the City of Copenhagen and the Architects Association of Denmark (AA). Translation: Mette Aarslew, OVRZ Photos: Credits on the inside of the cover Graphic design: Tegnestuen Jens V. Nielsen Production: Vilhelm Jensen & Partnere Copies issued: cph city and port development, may 2008 articles A number of articles have been prepared as supplements to the competition brief. Some of these articles provide detailed information about special conditions in Nordhavnen These articles are included in the competition annexes and can be downloaded at: the jury report editor: architects association of denmark, aa competitions translation: mette aarslew, ovrz base map: stadskonduktørembedet, københavns kommune Graphic design and photos: tegnestuen Jens V. nielsen production: Vilhelm Jensen & partnere copies issued: cph city and port development, december 2008 Further information Further information on the international ideas competition available at information on the further development of the nordhavnen area available at urban strategy This publication was prepared by CPH City and Port Development in collaboration with CoBE, SlETH MoDErNISM, Polyform and rambøll. Translation: Mette Aarslew, ovrz Photos: CPH City and Port Development, City of Copenhagen, Jens V. Nielsen Graphic design: Tegnestuen Jens V. Nielsen Production: Vilhelm Jensen & Partners Copies issued: 2,000 cph city and port development, november 2009 further information Information on further urban development of the Nordhavnen area is available at konkurrenceprogrammet Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Udviklingsselskabet By & Havn I/S i samarbejde med Københavns Kommune og Akademisk Arkitektforening. Oversættelse: Mette Aarslew, OVRZ Fotos: Krediteringer på inderside af omslagsflap Grafisk tilrettelæggelse: Tegnestuen Jens V. Nielsen Produktion: Vilhelm Jensen & Partnere Oplag: udviklingsselskabet by & havn i/s, maj 2008 artikler Som supplement til konkurrenceprogrammet er der udarbejdet en række artikler. Blandt andet redegøres detaljeret for de særlige forhold, der gør sig gældende i Nordhavnen. Artiklerne findes i konkurrencens bilagsmateriale og kan downloades på: dommerbetænkningen redaktion: akademisk arkitektforening, aa konkurrencer oversættelse: mette aarslew, ovrz Grundkort: stadskonduktørembedet, københavns kommune Grafisk tilrettelæggelse og fotos: tegnestuen Jens V. nielsen produktion: Vilhelm Jensen & partnere oplag: udviklingsselskabet by & havn i/s, december 2008 mere information uddybende information om den internationale idékonkurrence kan ses på: information om den videre udvikling af nordhavnen kan ses på: udviklingsstrategi Publikationen er udarbejdet af By & Havn I/S i samarbejde med CoBE, SlETH MoDErNISM, Polyform og rambøll. oversættelse: Mette Aarslew, ovrz Fotos: By & Havn, Københavns Kommune, Jens V. Nielsen Grafisk tilrettelæggelse: Tegnestuen Jens V. Nielsen Produktion: Vilhelm Jensen & Partnere oplag: udviklingsselskabet by & havn i/s, november 2009 mere information Information om den videre udvikling af Nordhavnen kan ses på cph city and port development udviklingsselskabet by & havn i/s Nordre Toldbod 7 DK 1013 København K Tel cph city and port development udviklingsselskabet by & havn i/s nordre toldbod 7 dk 1013 københavn k tel cph city and port development udviklingsselskabet by & havn i/s Nordre Toldbod 7 DK 1013 København K Tel københavn 2008 way november 2009 november 2009 cph city and port development udviklingsselskabet by & havn i/s The City of Copenhagen owns 55 per cent of the CPH City and Port Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Development and the Danish government (the Ministry of Transport) owns 45 per cent. CPH City and Port is in charge of the deportministeriet med 45 procent. By & Havn I/S skal forestå Kommune med 55 procent og af Den Danske Stat/Transvelopment of the areas it owns in Ørestad and in the Copenhagen byudvikling af selskabets arealer i Ørestad og i Københavns harbour district, and is also behind the operation of the port. CPH Havn samt forestå havnedriften. By & Havn I/S virke skal ske City and Port s activities must be carried out on an ordinary business basis, for example through the sale of building rights. byggeretter. på et forretningsmæssigt grundlag, blandt andet ved salg af urban development of nordhavnen byudvikling af nordhavnen In the legislation that forms the basis for the development of Af lovgrundlaget for byudvikling af Nordhavnen fremgår, at Nordhavnen it is stated that work to develop the Inner Nordhavn udvikling af Indre Nordhavn kan igangsættes nu med en site can be initiated now in a first development stage that comprises at least 400,000 m 2 of new floorspace and preservation of samt bevaring af mindst m 2 eksisterende byggeri. første fase, der omfatter mindst m 2 nyt byggeri existing buildings with a total floor area of 70,000 m 2. I en fase 2, der tidsmæssigt starter i 2018, kan der udvikles In stage two, which is scheduled to begin in 2018, a further 200,000 yderligere m 2. På sigt kan der ske byudvikling af m 2 may be developed. Eventually the entire Nordhavnen can be hele Nordhavnen med 3-4 mio m 2 byggeri. Det har stor betydning for By & Havn I/S, at der kan tilrettelægges en hensigts- developed to include buildings with a total floor area of three to four million square metres. It is very important for CPH City and mæssig fasedeling således, at udviklingen kan gennemføres Port that the project is divided into stages that permit and promote development on a sound business på et forretningsmæssigt grundlag. basis. SiTe conditions A number of articles have been prepared as supplements to the competition brief. Some of these articles provide detailed information about special conditions in Nordhavnen. These articles are included in the competition annexes and can be downloaded at: cph city and port development the city of copenhagen owns 55 per cent of the cph city and port development and the danish government (the ministry of transport) owns 45 per cent. cph city and port is in charge of the development of the areas it owns in Ørestad and in the copenhagen harbour district, and is also behind the operation of the port. cph city and port s activities must be carried out on an ordinary business basis, for example through the sale of building rights. urban development of nordhavnen in the legislation that forms the basis for the development of nordhavnen it is stated that work to develop the inner nordhavn site can be initiated now in a first development stage that comprises at least 400,000 m 2 of new floorspace and preservation of existing buildings with a total floor area of 70,000 m 2. in stage two, which is scheduled to begin in 2018, a further 200,000 m 2 may be developed. eventually the entire nordhavnen can be developed to include buildings with a total floor area of three to four million square metres. it is very important for cph city and port that the project is divided into stages that permit and promote development på et forretningsmæssigt grundlag. on a sound business basis. should not be afraid to think the unthinkable Jerome Frost, design director keynote speaker at citizen workshop on sustainability location plan on The inside oversigtskort på indersiden forudsætninger Som supplement til konkurrenceprogrammet er der udarbejdet en række artikler. Blandt andet redegøres detaljeret for de særlige forhold, der gør sig gældende i Nordhavnen. Artiklerne findes i konkurrencens bilagsmateriale og kan downloades på: udviklingsselskabet by & havn i/s udviklingsselskabet by & Havn i/s er ejet af københavns kommune med 55 procent og af den danske stat/transportministeriet med 45 procent. by & Havn i/s skal forestå byudvikling af selskabets arealer i Ørestad og i københavns Havn samt forestå havnedriften. by & Havn i/s virke skal ske på et forretningsmæssigt grundlag, blandt andet ved salg af byggeretter. byudvikling af nordhavnen af lovgrundlaget for byudvikling af nordhavnen fremgår, at udvikling af indre nordhavn kan igangsættes nu med en første fase, der omfatter mindst m 2 nyt byggeri samt bevaring af mindst m 2 eksisterende byggeri. i en fase 2, der tidsmæssigt starter i 2018, kan der udvikles yderligere m 2. på sigt kan der ske byudvikling af hele nordhavnen med 3-4 mio m 2 byggeri. det har stor betydning for by & Havn i/s, at der kan tilrettelægges en hensigtsmæssig fasedeling således, at udviklingen kan gennemføres men man skal turde tænke det utænkelige Jerome Frost, design direktør oplægsholder på borgermøde om bæredygtighed cph city and port development udviklingsselskabet by & havn i/s The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City and Port Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Development and the Danish government (the Ministry of Transport) owns 45 per cent. CPH City and Port is in charge of the deportministeriet med 45 procent. By & Havn I/S skal forestå Kommune med 55 procent og af Den Danske Stat/Transvelopment of the areas it owns in Ørestad and in the Copen hagen byudvikling af selskabets arealer i Ørestad og i Københavns harbour district, and is also behind the operation of the port. CPH Havn samt forestå havnedriften. By & Havn I/S virke skal ske City and Port s activities must be carried out on an ordina ry business basis, for example through the sale of building rights. byggeretter. på et for ret ningsmæssigt grundlag, blandt andet ved salg af nordhavnen nordhavnen In the legislation that forms the basis for the deve lopment of Af lovgrundlaget for byudvikling af Nordhavnen fremgår, at Nordhavnen it is stated that work to develop the Inner Nordhavn udvikling af Indre Nordhavn kan igangsættes nu med en site can be initiated now in a first development stage that comprises at least 400,000 m 2 of new floorspace and preservation of samt bevaring af mindst m 2 eksisterende byggeri. første fase, der omfatter mindst m 2 nyt byggeri existing buildings with a total floor area of 70,000 m 2. I en fase 2, der tidsmæssigt starter i 2018, kan der udvikles In stage two, which is scheduled to begin in 2018, a further 200,000 yderligere m 2. På sigt kan der ske by udvikling af m 2 may be developed. Eventually the entire Nordhavnen can be hele Nordhavnen med 3-4 mio m 2 byggeri. Det har stor betydning for By & Havn I/S, at der kan tilrettelægges en hensigts- developed to include build ings with a total floor area of three to four million square metres. It is very important for CPH City and mæssig fasedeling således, at udviklin gen kan gennemføres Port that the project is divided into stages that permit and promote development on a sound business på et forretnings mæssigt grundlag. basis. development of nordhavnen The development of Nordhavnen is carried out by CPH City and Port Development in collaboration with the City of Copenhagen and a number of consultants CoBE SlETH MoDErNISM Polyform rambøll byudvikling af nordhavnen Byudviklingen i Nordhavnen gennemføres af udviklingsselskabet By & Havn i samarbejde med Københavns Kommune og udvalgte rådgivere: CoBE SlETH MoDErNISM Polyform rambøll Spring 2007 Forår 2007 Act on urban development of Nordhavnen Lov om byudvikling i Nordhavnen vedtages Autumn 2007 and onwards Fra efterår 2007 Regular consultation of citizens Løbende borgerinddragelse Spring 2008 Forår 2008 International ideas competition International idékonkurrence nordhavnen nordhavnen nordhavnen b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn Winter 2008 Vinter 2008 Assessment of entries, selection of three winning entries Bedømmelse, udpegning af tre førstepræmieprojekter nordhavnen nordhavnen nordhavnen jury report open international ideas competition copenhagen nordhavnen d o m m e r b e t æ n k n i n g å b e n international idékonkurrence you can t predict the future, no matter how hard you try. but you man kan ikke forudsige fremtiden, uanset hvor meget man prøver. Spring 2009 Forår 2009 Negotiations and selection of final winning entry Forhandlinger og udvælgelse af vinderprojekt Summer 2009 Sommer 2009 City of Copenhagen sustainability test Købehavns kommunes bæredygtighedstest Summer 2009 Sommer 2009 Detailing at structure plan level Konkretisering på strukturplanniveau Autumn 2009 Efterår 2009 Urban strategy Udviklingsstrategi nordhavnen nordhavnen nordhavnen bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen nordhavnen urbanstrategy Winter 2009 Vinter 2009 cop15 exhibition cop15 udstilling Municipal Plan supplement and local plan for Nordhavnen Kommuneplantillæg og lokalplan for Nordhavnen From 2011 Fra 2011 Realisation of project can start Realisering kan begynde Nordhavnen :

14 idea TO strategy idé TIL strategi international ideas competition 2008 international idékonkurrence entries from all over the world 180 forslag fra hele verden A total of 180 entries from all over the world were submitted to the Den åbne, internationale idékonkurrence om Nordhavnen fik competition. A jury comprising design professionals and represen- stor opmærksomhed og der blev indsendt 180 konkurrence- tatives of CPH City & Port Development and the City of Copenhagen forslag fra hele verden. En dommerkomite, bestående af en assessed the entries and selected three equal winners. The three række fagdommere samt repræsentanter for By & Havn og winning entrants were subsequently given two months to develop Københavns Kommune, bedømte forslagene og udpegede tre their entries further on the basis of the jury s assessment of them. forslag som ligestillede vindere. Efterfølgende fik forfatterne This work was carried out in consultation with a negotiation group bag de tre vindende forslag to måneder til at kvalificere deres set up and managed by CPH City & Port Development, a group which forslag med afsæt i dommerkomitéens vurdering af forsla- also included representatives of the City of Copenhagen and two gene. Kvalificeringen forløb i dialog med en forhandlings- design professionals nominated by the jury. The jury s remarks on gruppe nedsat og ledet af By & Havn og med deltagelse af the winning entry included the following paragraphs: Københavns Kommune og to fagdommere indstillet af dommerkomiteen. Dommerkomitéen skrev blandt andet om det vindende projekt: The Nordholmene Urban Delta entry stands out because it provides a visionary, compelling and well thought-out proposal for implementation of the vision for the development of Nordhavnen as a Forslaget Nordholmene Urban Delta udmærker sig ved at sustainable city district of the future, including environmental re- levere et visionært, overbevisende og gennemarbejdet bud på sponsibility, social diversity and added value... implementering af visionen om udvikling af Nordhavnen som first prize 70o n arkitektur / dahl & uhre arkitekter [tromsø] 5, ,5 B E T 6.2 6,5 Ø 2,5 E L 12 K U D 5 metro station, water research station, submarine observation post, diving and surf ing club 10 S 8,3 5,2 spatial concept rumligt koncept 4 5,3 littoral island S T U B B E sandy beach N coldbath 9 under water sculpture park cliffs, skerries rocky beach 5 12,5 sublittoral zone: the seabed is activated by artif icial reeves for seaweed, macro algae and sea tangle serves as breeding ground for f ish -diving attraction 6,2 6,5 5,8 cliffs, woods excentral park: archipelago of biodiversity 7,8 environment for marine diversity reproduction 4 shell farm strukturplan bebyggelsesplan preparatory landscape 10 10,2 eco hub - energy park: biogas ref inery - recycling of organic waste, gas turbine wetlands f lora and fauna watching Fiskerihavnen, existing willage excentral park: edge dynamics eco hub: visitors' centre 4 bay for sailing, kayaking, rowing, intermediate container harbour, future green pastures T structure plan development plan littoral island 3,5 sandy beach 2 Ø B E rainwater pond L kindergarden, community centre 6,7 I 3 E R excentral parkway D N Æ eco hub: green transitional f ield 6 B ØRE DEN AND dense urban programs metro station, commercial facilities city district shopping centre, off ices, underground parking mixed housing, local retail, workshops R STR indoor swimming hall 7 L K 2 ET ÆNG urban agriculture wetlands f lora and fauna watching PoD the spine: layered movements - open public programing A SOLV K strategi STRANDPROMENA strategy urban agriculture sport f ields marina PoD ØSTERLED urban agriculture school, public facility eco hub: water cleaning woods mixed housing, local retail, workshops SVANEVÆNG ET car tunnel MENADEN NGET STRAN DVÆN sandy beach, sport dense urban programs metro station, commercial facilities city district shopping centre, off ices, underground parking STRANDPRO STRANDVÆ future eco hub 8 11 kindergarden, community centre GET 3,6 the spine: layered movements - open public programing the pattern that connects streets, paths, squares house boat marina cruise quay excentral park way kindergarden, community centre 6 mixed housing, local retail, workshops 10 multi program mountain with indoor sport arena, sound barrier against cruise harbour metro station school, public facility future eco hub borgerinddragelse realisering sport f ields kindergarden, community centre woods the pattern that connects streets, paths, squares STRA T NGE NDVÆ dense urban programs metro station, commercial facilities city district shopping centre, off ices, underground parking 10 water sport arena, kayaking, rowing woods 7,8 allotment gardens PoD NDVÆ STRA swimming facilities mixed housing, local retail, workshops sport f ields, car tunnel school, public facility NGE T rain water canals eco hub: non organic waste recycling multi program mountain with indoor sport arena, sound barrier against cruise harbour KALK SGA RUP LAUT E GAD VNS RIHA NDE BRÆ rainwater pond house boat marina metro station day cruise quay DE involvement of citizens realisation allotment gardens excentral park: edge dynamics mixed housing, local retail, workshops DE VARDE RGG GBO DIN VOR GADE ADE TØRG LØGS ADE EGADE TØRG ØSTBAN LØGS EGADE FRIHAVNS ADE ADE NSG GET HAV VÆN FRI E NO RDR VED S HOVE NGET S HOVE DVEJ DVEJ NÆST VEDG ADE VEDG NÆST 4 EDAM TØGA ,2 TØGA DAMP FÆR DE DE TEINS ULEV ARDE S DAM FISKE N BILLE N ADE GERG STEE LIVJÆ ALLÉ S SIDE WILLE GADE GADE MOES GEVE J ØSTMOLEN AMERIKA PLADS KALKBRÆNDERIHAVN GADE NDBO NGET TEINS STRA ALLÉ E SGAD HOLS HOLS ØSTBANEGADE FISK GETS NVÆ LLÉ ROSE S SIDEA ALLÉ PRÆS 4,8 8 S GADE ADE PRÆS NVÆN NGET GETS NVÆN ROSE MUNK ØSTBANEGADE NGET JENS N NVÆ ROSE DVEJ GADE BERGS SPANG NVÆ ARDE ROSE ULEV NDBO VEJ S HOVE 6 STRA ERS NVÆ ROSE J GVE BOR ERS NGET ADE FRIHAVNSG VSGADE LINDENO KRIEG PET ROSE NVÆ 7 4,5 GADE VEJ DE SEGA 9 6 ØSTBANEGADE AVN ENS NET HEG WS VED ROSE 12 Nordhavnen : 2009 S PLADS DE SGA A.F.. DRE A.L VICTOR BORGES PLADS ODEN NORDRE EN EVARD FRIH AVN 8,3 6 VEJ GADE MARSTALS ARDSG DRE FRIH SVANEGRUND KALKBRÆN GADE MARSTALS NORDRE DRE 5,8 8,5 VEJ DBOUL STRAN NOR NDERI HOVGA GADE KALKBRÆ GADE MELCHIOR E ADE BS NOR 7,2 5 DERI DE GRENÅGAD T JAKO DE SGA 8,7 EN EVARD MARSTALS HOBROGA SANK KALKBRÆN VEJ GADE DERI RANDERSG ROTHESG KALKBRÆN SILKEBORG GAMMEL GAMMEL ADE GAMMEL T 3 f loating gardens GAMMEL VEJ E 9 marina house boat GADE GADE DBOUL STRAN GADE KRAUSEPARKEN DERI B 4 Nordhavnen station E HORSENS Ø 10 ØSTBAN ARDEN BOULEV STRAND VEJLEGAD EJ HJØRRING HJØRRING VIBORGGADE PLADS SILKEBORG GADE SILKEBORG KRAUSESV KRAUSESV EJ L 10 eco hub - recycling: second hand marked DE LANGELINIEKAJ ADE TØRG LØGS GADE VARDE SILKEBORGGADE GGADE GADE SILKEBORG ADE RANDERSG E BORGGAD SKANDER DE VIBORGGA DE E 6 HERNIN HOLBÆKGADE HALSSKOVGADE DE ÅRHUSGA VIBORGGA BOPA PLADS N kindergarden, community centre ÅRHUSGA DE ÅRHUSGA DE ÅRHUSGA O 9,5 EGADE ØSTBAN N VARDE VORDINGBORGGADE KORSØRGADE ÅRHUS PLADS R f loating gardens PFA ADE PAKHUSKAJ BOULE STRAND ASSENSGADE KORSØRGADE KOLDINGGADE K E KØB 9,5 NSGAD DE BROGA HOLSTE RING ADE INGG EGADE RTGA ERIHAV ELFA LEVA RDE N VORDINGBORGGADE VORDINGBORGGADE KORSØRGADE BOU SVENDBORGGADE FÅBORGGADE BOGENSEGADE MIDD RÆND STRANDBOULEVARDEN STRANDBOULEVARDEN AND ØSTBAN SÆBYGADE STR KALKB SVENDBORGGADE NYBORGGADE NYBORGGADE 9,5

15 [T]he entry is very thoroughly prepared and provides insightful responses to many of the wishes and requirements set out in the competition brief. The proposed structure plan gives rise to great expectation with respect to the creation of the good city. The area is used in such a way that buildings and green areas form a meaningful combination, and the great extraordinary potential of the Nordhavnen area is used in the finest of fashions. The city district is laid out as a relatively compact district with building heights that take the well-known Copenhagen skyline and the cultural heritage in the harbour into account: the low city with the characteristic towers. The entry forms a confident, creative basis for the further architectural design that will make Nordhavnen one of the most ambitious urban development projects in the twenty-first century. fremtidens bæredygtige by, herunder miljømæssig ansvarlighed, social diversitet og værdiskabelse. forslaget er meget gennemarbejdet og behandler mange af konkurrenceprogrammets spørgsmål indsigtsfuldt. Den foreslåede strukturplan giver på mange måder store forventninger om den gode by. Arealet er anvendt, så bebyggelse og grønne områder er kombineret på en særdeles meningsfuld måde, og Nordhavnens usædvanlige og store potentiale udnyttes på fineste vis. Byen udformes som en relativt kompakt by med bygningshøjder, der tager afsæt i den kendte københavnske byprofil og de bevaringsværdige kulturmiljøer i havnen, den lave by med karakterfulde tårne. Forslaget danner på en sikker og kreativ åben måde basis for den arkitektoniske viderebearbejdning, der skal gøre Nordhavnen til et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i det 21. århundrede. first prize polyform [københavn] first prize cobe, sleth, rambøll [københavn] first prizes førstepræmier Nordhavnen :

16 idea TO strategy idé TIL strategi the winning entry vinderforslaget Nordholmene Urban Delta Nordholmene: Urban Delta was selected as the best entry in the competition and thus forms the basis for the further design and planning of Nordhavnen. The ambition set out in the entry was to create a diverse city district that builds upon the special identity of the harbour. The scale and cultural traces of the harbour will be supplemented by a diversity of buildings, urban spaces and functions in the densely built city district. The overall structural concept of the scheme is to divide the area into a number of small islets separated by canals and basins. Each islet is an integral unit that serves as a local district. Water is brought to all parts of the Nordhavnen district by means of the canals and will thus have a very clear presence everywhere in the district. Environmentally, the aim of the project is to bring Nordhavnen to the forefront of sustainable development and encourage a sustainable life style. Some ways of achieving this aim are to combine renewable energy with a low consumption of energy and resources, to provide the densely built city district with a highly efficient public transport system and to work with shared utility systems. Nordholmene Urban Delta Nordholmene Urban Delta blev udpeget som det forslag, der skal danne grundlag for det videre arbejde med Nordhavnen. Projektets ambition er at skabe en mangfoldig bydel, der bygger videre på havnens særlige identitet. Havnens skala og kulturspor suppleres med den tætte bys mangfoldighed af bygninger, byrum og funktioner. Projektets overordnede strukturelle greb består i at opdele området i en række holme, der adskilles fra hinanden via kanaler og bassiner. Holmene er afsluttede enheder, der fungerer som lokale kvarterer. Via kanalerne ledes vandet ind i alle dele af området og bliver nærværende overalt i bydelen. På miljøområdet tilstræber projektet at gøre Nordhavnen førende inden for bæredygtig byudvikling og bæredygtig livsstil. Dette gøres blandt andet ved at kombinere vedvarende energi med et lavt energi- og ressourceforbrug, at forsyne den tætte by med et højeffektivt kollektivt transport system, samt at arbejde med fælles forsyningssystemer. 14 Nordhavnen : 2009

17 holme og kanaler holme og kanaler intrastrukturelt loop intrastrukturelt loop holme og kanaler holme og kanaler holme og kanaler holme og kanaler holme og kanaler holme og kanaler structure plan strukturplan Nordhavnen :

18 idea TO strategy idé TIL strategi the winning entry vinderforslaget 16 Nordhavnen : 2009

19 development plan bebyggelsesplan Nordhavnen :

20 idea TO strategy idé TIL strategi the winning entry vinderforslaget 18 Nordhavnen : 2009

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN

A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN Søndre Ringvej Havsteensvej P1 MUSICON IS A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN This creative epicenter is only 20 minutes from Copenhagen, and is

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere