Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014"

Transkript

1 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen Baggrund Kompetencer Rekrutteringsproces med tilhørende tidsplan Løn- og ansættelsesvilkår

2 2 Introduktion behøver ingen nærmere præsentation. Kommunen er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde, og der bliver passet godt på værdierne. Borgernes forventninger er store, og tilbyder service og ydelser af høj kvalitet, selvom skatten er lav. har længe haft fokus på at sikre en robust langsigtet økonomi og en effektiv drift, bl.a. baseret på en sikker udviklingsorientering. Man møder over en bred kam udfordringerne med en strategisk tilgang, herunder som frikommune. Ambitionsniveauet er højt. s hidtidige vicedirektør for Social & Sundhed er blevet direktør for direktørområdet i kommunen, og der rekrutteres derfor en ny vicedirektør til dette centrale velfærdsområde. Social & Sundhed drives og udvikles bl.a. efter visionen om den selvhjulpne borger med et vågent øje på opnåelsen af øget livskvalitet for den enkelte og samt lavere omkostninger for fællesskabet. Indsatsen handler om arbejdsmarked, borgere med handicap, pleje og omsorg for ældre, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Aktive borgere og velfærdsteknologi er centralt placeret i indsatsen. På kan du få uddybende informationer og viden om kommunen, dens historie, strategier samt politiske og administrative ledelse og medarbejdere. Læs også mere i Gentofte-Plan Jobbet Rammer og ansvar Med et indbyggertal på ca borgere og en forventet fortsat vækst frem mod er den tredje største kommune i Region Hovedstaden. Kommunen ledes overordnet af Kommunalbestyrelsen på 19 medlemmer, Økonomiudvalget og seks stående udvalg: Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget,

3 3 Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Borgmester er Hans Toft (C). Kommunens økonomi hviler på en grundlæggende god balance, der fastholder et højt serviceniveau og landets laveste beskatning. Kommunens serviceudgifter udgør ca. 3 mia. kr. De samlede udgifter andrager i 2014 godt 5,5 mia. kr., hvoraf reelt ca. 2 mia. kr. er udligning til andre kommuner. Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, der hvert år sammenfatter budget og kommuneplanstrategi/kommuneplan. Planen indeholder Kommunalbestyrelsens vision og strategi for kommunen, udmøntet i tværgående politikker, mål og økonomi. Det er karakteristisk for, at man altid bestræber sig på at møde borgere og brugere i øjenhøjde. Den kommunale forvaltning er administrativt forankret i en direktion, der ud over kommunaldirektøren består af fem direktører: Vicekommunaldirektør/teknisk direktør, direktør for Børn, Unge og Fritid, direktør for Social & Sundhed, økonomidirektør og kulturdirektør. Administrationen med tilhørende institutioner m.v. på decentralt niveau er opdelt i et antal klassiske ansvarsområder: Kommuneservice m.v. Teknik og Miljø, herunder Klima, Natur og Miljø Kultur og Bibliotek Social & Sundhed, hvor den vakante vicedirektørstilling hører til, og som er beskrevet nærmere nedenfor Børn, Unge og Fritid, herunder Dagtilbud og Skoler Tværgående funktioner (IT, Økonomi, Personale og Organisationsudvikling, Jura, Strategi og Udvikling)

4 4 lægger stor vægt på samarbejdskulturen mellem ledere og medarbejdere som afsættet for både den formelle organisationsstruktur og opgaveløsningen. Det er en høj prioritet at være en attraktiv og professionel arbejdsplads. råder over i alt ca fuldtidsstillinger, svarende til ca ansatte. Social & Sundhed betjener Socialudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, og er opdelt i følgende områder: Arbejdsmarked og overførselsindkomster Erhvervsfremme Borgere med handicap Pleje og omsorg for ældre Psykiatri Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Organiseringen er opdelt på seks centrale afdelinger med et stort decentralt institutionsniveau, jf. organisationsdiagrammet næste side. Direktørområdet samlede budget er på 1,8 mia. kr. netto. Den samlede bemanding omfatter godt 3200 ansatte, heraf ca. 220 på centralt niveau. Direktøren for Social & Sundhed refererer til kommunaldirektøren og har ansvaret for den overordnede ledelse af direktørområdet. Vicedirektøren refererer til direktøren, er stedfortræder for denne, deltager i den strategiske og driftsmæssige ledelse, og bidrager på alle felter til at kvalificere og udvikle ledelsesarbejdet. Implementering og strategiudvikling er nøgleindsatsfelter. Vicedirektøren medvirker til brobygningen mellem forvaltning og politisk niveau, herunder ved betjeningen af udvalgsformandskaberne for de to ovennævnte politiske udvalg, og er aktiv i den løbende dialog og besvarelse af spørgsmål o.l. Samspillet mellem direktør og vicedirektør er meget tæt, arbejdsdelingen dynamisk, og arbejdet udføres i tæt dialog med Social & Sundheds erfarne, dedikerede og veluddannede medarbejdere.

5 5 Organisationsdiagram for Social & Sundhed Socialdirektør Stab & Udvikling Vicedirektør Job & Ydelser Afdelingschef Jobcentret Pleje & Sundhed myndighed Afdelingschef Visitation Pleje- & Sundhed drift Afdelingschef Gentofte Plejeboliger og dagcentre Ydelsescenter Social & Handicap myndighed Afdelingschef Team handicap Socialpsykiatriskteam Team misbrug & psykiatri Team integration & bolig Modtagelsen Social- & Handicap drift Afdelingschef Hjemmevejlederteamet Gentofte Hjemmepleje Job & Ydelser Kvalitet & Udvikling Blindenetværket Selvejende tilbud: Rose Marie Hvide & Gule Hus Østerled Josephinehøj Birkegården Gentofte Hånd. Overførstergården BMV Tranehaven Blomsterhusene Selvejende plejeboliger Pleje & Sundhed Kvalitet & Udvikling JAC-Nord Pilekrogen Social & Handicap Kvalitet & Udvikling

6 6 Vicedirektøren har en række selvstændige områder med specifikt ansvar for en række væsentlige opgaver: Afdelingschef- og budgetansvar for afdelingen Stab & Udvikling1 Ansvar for udviklingsopgaver i Stab & Udvikling Medansvar for betjening af udvalgsformandskaberne for de to politiske udvalg Ansvar for enheden Forebyggelse og Sundhedsfremme (FOS) (en tværgående enhed med fokus på borgerrettet forebyggelse) herunder overordnet budgetansvar Ansvar for processen knyttet til Kommunens Sundhedspolitik (varetages konkret af FOS) Ansvar for implementering af forebyggelsespakkerne på Social & Sundheds område (koordineres af FOS) Budgetansvar for fælleskonti på konto 6 Ansvar for proces vedr. dagsordener til Socialudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokolfører for protokollen i Socialudvalget Protokolfører for protokollen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ansvarlig for velfærdsteknologiinitiativer herunder fire-kommune-samarbejdet (4 K) med Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe kommuner Budgetansvar for kommunal medfinansiering og finansiering Ansvar for betjening af sundhedsstyregruppen 1 Stab & Udvikling løser tværgående udviklingsopgaver og koordinerer Social & Sundheds indspil til kommunens strategi og budget. Stab & Udvikling er sekretariat for politiske udvalg fx Socialudvalget og betjening af blandt andet Seniorråd, Handicapråd og Integrationsråd. Afdelingen er sekretariat og forkontor for socialdirektøren og vicedirektøren og består af 13 medarbejdere.

7 7 Ansvar for at sikre, at der indhentes viden udefra om indsatser på Social & Sundheds områder der kan bidrage til udvikling af opgavevaretagelsen eksempelvis vedr. realiseringen af det nære sundhedsvæsen Ansvar for at bidrage til mediehåndtering Social & Sundhed har i fire udvalgte strategiske fokusområder med tilhørende prioriteringer i forhold til øget livskvalitet og lavere omkostninger : Rehabilitering, herunder træningsindsatsen Velfærdsteknologi, herunder digitalisering Det nære sundhedsvæsen, herunder tidlig og akutindsats samt forebyggelse Aktive medborgere, herunder samspillet med de frivillige organisationer Fokusområder På kortere sigt (6-9 måneder efter ansættelsen) står den nye vicedirektør med en række spændende fokusområder: Få Gentofte-værdierne samt Social & Sundhed, dens historie, vilkår, medarbejdere, kompetencer, ressourcer, opgaver, potentialer samt udfordringer ind under huden Opbygge tillidsbaserede relationer til direktør, lederkolleger, borgmester, udvalgsformænd/-medlemmer samt Social & Sundheds medarbejdere og tillidsrepræsentanter/med, både centralt og decentralt Indtage sin plads i Social & Sundheds ledergruppe som en bidragende og komplementær ressource med fokus på værdiskabelse, helhed og strategiudvikling Træde i karakter som den næsten nye direktørs nærmeste kollega, fortrolige samarbejdspartner og støtte bidrage til parløbet, herunder ved at afklare opgaveog arbejdsdeling for den første periode

8 8 Få skabt sikkert overblik over Social & Sundheds mange forskelligartede opgaver og projekter herunder opgaverne i Stab & Udvikling - som afsæt for at kunne bidrage aktivt til egne selvstændige ansvarsområder og opgaver, bl.a. i lyset af visionen om den selvhjulpne borger samt strategiske fokusområder, ikke mindst på sundhedsområdet Skabe kendskab til og gå ind i samspillet med Social & Sundheds samarbejdspartnere udenfor Rådhuset, f.eks. praktiserende læger, region/hospitaler, råd og nævn, frivillige m.fl. På det længere sigt (9-18 måneder efter ansættelsen) tiltrækker følgende fokusområder sig særlig opmærksomhed: Bidrage til at videreudvikle Social & Sundheds strategier, organisation og resultatskabelse, herunder kvalitet, produktivitet og trivsel, med god fornemmelse for ressourcer, kompetencer, potentialer, trends, og innovation Bidrage til optimeret prioritering og bedre koordinering af indsatsen, bl.a. af projektporteføljen Sætte yderligere fokus på at finde nye veje, bl.a. gennem tværgående samarbejder, øget digitalisering og bedre overgange Bidrage til synliggørelse af Social & Sundheds resultater både i og uden for Bidrage til at styrke den politiske betjening

9 9 Personen Baggrund Den nye vicedirektør i Social & Sundhed har en videregående uddannelse på kandidatniveau, samt ledererfaring mindst fra afdelingschefniveau e.l. i en kompleks, politisk styret organisation, gerne fra fagområder, relevante for vicedirektørstillingen. Professionalisme, ledelsesmæssig og faglig indsigt ledsages af personlig modenhed, format og kompetencer, der matcher s værdier. Kompetencer Det forventes derfor, at vicedirektøren besidder en række faglige og ledelsesmæssige kompetencer: Ledelsesmæssig og faglig indsigt og erfaring med henblik på at kunne understøtte og fremme politiske beslutninger og strategisk tænkning samt betjene det politiske niveau Vilje og evne til at anerkende krav og processer i en politisk ledet organisation, med forståelse for helhed, strategi, forløb og sammenhænge, både i ledelsesmæssigt og fagligt perspektiv Vilje og evne til at lede, give feedback til og coache både andre ledere og medarbejdere - få kompetencer og talent i spil, også uformelt og under pres Vilje og evne til med tydelighed at gå foran som en tydelig kommunikator og samlende rollemodel, optaget af at forandre for at forbedre Praktiserer en åben, tilgængelig, motiverende og uformel ledelsesstil, men er samtidig resultatsøgende og skaber klarhed om forventninger, beslutninger, mål og retning Kan dokumentere resultater, ikke mindst af strategisk klasse

10 10 Kan planlægge forløb og styre projekter og -porteføljer fra start til slut, herunder med indsigt i og erfaring med effektmåling og evaluering Et stærkt fokus på at stille skarpt, skære igennem, træffe beslutninger, handle og afslutte, samt ikke mindst implementere og konsekvent følge op Styringsmæssige færdigheder, herunder evne til overblik og prioritering samt dokumenterede erfaringer med økonomi- og ressourcestyring Indsigt i og gerne erfaring fra et eller flere af Social & Sundheds lovgivnings- og fagområder, og i hvert fald sikker forståelse og respekt for faglighed og tværfaglighed, kerneopgaver, strukturer, og tværgående samspil med fokus på borgere, interessenter, kvalitetssikring og udviklingsperspektiver Erfaring med aktivt samarbejde i MED-systemet Vilje og evne til at få stedfortræder-rollen til at fungere effektivt, bl.a. i kraft af at kunne være en naturlig nr. 2 Trænet i at være en interesseret, proaktiv inddragende, anerkendende og kommunikerende personaleleder, der skaber mening for bredt sammensatte medarbejdergrupper Indsigt i og erfaring med effektmåling og evaluering Gode færdigheder i intern og ekstern kommunikation, formidling og mediehåndtering i både skrift og tale Det forventes, at vicedirektøren besidder en række personfaglige kompetencer: Besidder naturlig autoritet, selvindsigt og sikker dømmekraft som afsæt for evnen til at være samlingspunkt Tager sikkert ansvar og tøver aldrig med at give sine bidrag reflekterer, ser muligheder og går positivt til udfordringer

11 11 Har overblik, proportionssans og strategisk forståelse med blik for detaljen, også bag om det umiddelbart synlige Udviklingsorienteret udsyn med sans for at tænke ud af boksen, uden at miste realismen Er robust, smittende rolig og med en høj stresstærskel samt stor arbejdskapacitet Har ambition, drive, gennemslagskraft og kan træde i karakter, men besidder også empati, rummelighed og tålmodighed i relationerne samt respekt for andre mennesker en samarbejdsprofil Er ordentlig, loyal, troværdig og sikker på sine værdier Er analytisk og struktureret Kan udfordre, give modspil og se flere perspektiver, både kritisk og konstruktivt Er opsøgende, tilgængelig, engageret, fleksibel og nysgerrig Har blik og evner for prioriteringer Brænder for sagen gerne uhøjtidelig og med smittende godt humør Rekrutteringsproces med tilhørende tidsplan Ansøgningsfristen er den 2. september 2014 kl ANSØGNING sendes på mail til Susanne Khalil mærket Ansøgning vicedirektør i emnefeltet. Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der udvælger ansøgere til 1. samtalerunde, der finder sted den 16. september 2014 i tidsrummet Bliver man indkaldt til denne samtale, får man besked den 10 september efter kl. 11. Ansættelsesudvalget udvælger et mindre antal kandidater fra dette felt til 2. samtalerunde, der finder sted den 24. september 2014 i

12 12 tidsrummet Såfremt man ønsker at komme i betragtning, må man påregne at kunne møde på disse to samtale-dage. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige, faglige og personligfaglige kompetencer og erfaringer, sammenholdt med job- og personprofilen. Konsulenten rådgiver udvalget og forestår interviewet under 1. samtalerunde, hvor der som hovedregel ikke være lejlighed for ansøgerne til at stille spørgsmål. Forløbet af 2. samtale afspejler dels resultatet af 1. runde, dels kandidatens profil, og designes endeligt mellem de to samtalerunder. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemfører konsulenten et dybdegående fokusinterview med hver af de efter 1. samtalerunde udvalgte kandidater. Fokusinterviewet kommer tæt på kandidatens ledelsessyn, personfaglige og ledelsesmæssige kompetencer samt erfaringer fra kandidatens tidligere jobs, herunder stærke sider og udviklingspunkter. Interviewet finder sted mellem 1. og 2. samtalerunde. Såfremt man ønsker at komme i betragtning til stillingen, må man ligeledes påregne at kunne møde ca. tre timer i løbet af denne periode. Mellem 1. og 2. samtalerunde indhenter konsulenten tre referencer på hver af de udvalgte kandidater: En leder, der har været kandidatens chef; en kollega på linje med kandidaten; en medarbejder. Referencepersoner bringes i forslag af kandidaten. Referencer tages kun efter aftale, er fortrolige og forelægges ikke kandidaterne og/eller ansættelsesudvalg. Konsulenten udarbejder et kort skriftligt referat til ansættelsesudvalgets fortrolige brug. Ansættelsesudvalget har efter 2. samtalerunde følgende grundlag for sin vurdering: Indtryk fra og resultater af 1. samtalerunde Indtryk fra og resultater af 2. samtalerunde Konsulentens skriftlige sammendrag af fokusinterviewet med evt. bemærkninger fra ansøgeren Et skriftligt referat af referencerne på kandidaten

13 13 Ansættelsesudvalget indstiller på dette grundlag til s ledelse, hvem der er den foretrukne kandidat til ansættelse i stillingen. Inden ansættelsen gennemføres en samtale med borgmester og kommunaldirektør. Den valgte forventes at starte i jobbet i den 1. november Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte direktør Thomas Bille ( / ) og rekrutteringskonsulent på opgaven, Søren Thorup ( ) for besvarelse af evt. spørgsmål i forbindelse med rekrutteringen. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker efter chefaftalen og på kontraktvilkår. Aflønningen er på kr. hvortil kommer 15% i kontrakttillæg og pension. Herudover kan der forhandles kvalifikationstillæg. Søren Thorup, thorups kontor, den 13. august 2014

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere