Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020"

Transkript

1 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen af velfærdsstaten. Der er samtidig en udbredt forventning om, at kvaliteten af sundheds- og velfærdsydelserne opretholdes eller forbedres. Det giver et stort behov for at effektivisere og reorganisere den offentlige sektor. Presset på de offentlige finanser er også baggrunden for reformdagsordenen for den offentlige sektor, der for tiden præger de politiske initiativer. Det gælder nationalt, hvor en række reformer søsættes på centrale velfærdsområder, som folkeskolen, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Men det gælder også lokalt og regionalt. Både kommuner og regioner er i en økonomisk situation, hvor de er tvunget til at finde nye løsninger i driften af de store serviceområder. Behovet for at levere bedre kvalitet, uden at det øger omkostningerne, vil i høj grad blive styrende for KORAs aktiviteter de kommende år. KORA skal i analyserne og forskningen på én gang understøtte kommunerne og regionerne i deres arbejde med at reformere opgaveløsninger og herunder indsamle og systematisere erfaringerne, både hvad angår effektivitet og kvalitet. Mission KORAs mission er lovbestemt i Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. Heraf fremgår det, at: 1. KORA skal fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. 2. KORA er et uafhængigt institut, der skal værne om videnskabsetikken. For at udføre missionen skal KORA beskæftige sig med de problemstillinger, der er relevante for leverandørerne af sundheds- og velfærdsydelser i den offentlige sektor. Mere konkret skal KORA udføre den overordnede mission ved at: levere anvendelsesorienteret og praksisnær viden til og om kommuner og regioner, producere analyser og forskning inden for velfærds- og sundhedsområdet med særligt fokus på de sektorer og opgaver, som kommuner og regioner beskæftiger sig med, etablere et vidensgrundlag, som bidrager til, at kommuner og regioner udvikler og implementerer de bedst mulige løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer, bistå og rådgive de offentlige beslutningstagere, så de træffer beslutninger omkring udviklingen i den offentlige sektor på et evidensbaseret grundlag, udfylde rollen som uafhængigt nationalt videns- og læringscenter i forhold til velfærds- og sundhedsopgaver i den offentlige sektor. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

2 For at levere anvendelsesorienteret og praksisnær viden til og om kommuner og regioner skal analyse og forskning i KORA være relevant, aktuel og have en høj faglig standard. Det indebærer bl.a., at KORA skal være på forkant med den samfundsøkonomiske udvikling. For at producere analyser og forskning inden for velfærds- og sundhedsområdet med særligt fokus på de sektorer og opgaver, som kommuner og regioner beskæftiger sig med, skal der i KORA være et stærkt sektorkendskab og en løbende dialog med centrale interessenter. For at etablere et vidensgrundlag, som bidrager til, at kommuner og regioner udvikler og implementerer de bedst mulige løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer, skal der i KORA være stærke faglige miljøer inden for både kvantitative og kvalitative metoder, og der skal være et stærkt fokus på implementering i alle faser af et projekt. For at bistå og rådgive de offentlige beslutningstagere, så de træffer beslutninger omkring udviklingen i den offentlige sektor på et evidensbaseret grundlag, skal der i KORA være et stærkt fokus på at måle og evaluere effekten af konkrete indsatser i den offentlige sektor. For at udfylde rollen som uafhængigt nationalt videns- og læringscenter i forhold til velfærds- og sundhedsopgaver i den offentlige sektor skal KORA være den foretrukne leverandør af analyse og forskning for mange forskellige aktører, og KORA skal have forskningsprojekter på et højt internationalt niveau, der fører til publikationer i anerkendte internationale tidsskrifter. Vision KORA skal være den førende institution i Danmark med hensyn til analyse og anvendelsesorienteret forskning omkring kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Med sin nuværende størrelse har KORA også volumen til at kunne placere sig i den position. KORA er en ny institution, der i de første år vil være præget af opstarten. Visionen vil derfor blive realiseret i etaper. I løbet af de tre første år skal KORA: anses som en leverandør til den offentlige sektor af analyser og forskning inden for sundhedsog velfærdsområderne, som ikke kan undværes, være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne, være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og implementering af de bedste løsninger til sikring af kvalitet og effektivitet i regioners og kommuners serviceudbud. Inden 2020 skal KORA: være den mest anerkendte leverandør til den offentlige sektor af analyser og forskning inden for sundheds- og velfærdsområdet, være den mest anerkendte kilde inden for den offentlige sektor til viden om de bedste løsninger til sikring af kvalitet og effektivitet i regioner og kommuner, være anerkendt for at have bidraget væsentligt til at finde nye og bedre løsninger til levering af serviceydelser i kommuner og regioner. 2

3 KORAs profil For at realisere visionen, er det vigtigt, at KORA får en klar profil, men også et dynamisk fokus, som løbende tilpasses de udfordringer, der opstår på velfærds- og sundhedsområdet. KORAs analyser og forskning skal baseres på: samfundsøkonomisk overblik, uafhængighed og forskningsetik, sektorkendskab og praksisnærhed, kvalitet, stort databeredskab, stor ekspertise i både kvantitative og kvalitative analyser, tværfaglighed, anvendelighed. Overblik Som en væsentlig baggrund for prioriteringen af analyse og forskning skal KORA være på forkant med den samfundsøkonomiske udvikling. Det gælder: Den overordnede samfundsøkonomske udvikling som et vilkår bag løsningen af de udfordringer, der ligger i kommuner og regioner. Udviklingen i borgernes levevilkår. Økonomiske og andre styringsmæssige udfordringer, der er væsentlige for kommuner og regioner. Specifikke udfordringer i de kommunale og regionale sektorer. Uafhængighed og forskningsetik KORA skal rådgive offentlige myndigheder samt formidle resultaterne af instituttets arbejde til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. For at sikre en høj troværdighed omkring denne formidling og rådgivning skal KORA være uafhængig og uvildig, og der skal værnes om forskningsetikken. Sektorkendskab Kommuner og regioner består af sektorer, der har mange fælles træk og udfordringer, men på andre områder er vidt forskellige. Analyse og forskning i KORA skal derfor bygge på et stærkt kendskab til de specifikke forhold i de enkelte sektorer. Det gælder: sundhed, herunder psykiatri børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse, økonomi og administration. Dette fokus på sektorerne skal sikre, at de problemstillinger, der analyseres, er relevante i forhold til de enkelte sektorers særlige vilkår og udfordringer. Men sektorerne spiller også tæt sammen og har mange fælles udfordringer, så det skal samtidig sikres, at KORAs viden generaliseres og bruges på tværs af sektorer, når det er relevant. 3

4 Kvalitet Analyser og forskning udarbejdet af KORA skal have en høj kvalitet. Det betyder, at projekterne skal være relevante, aktuelle og have en høj faglig standard. For at sikre dette, skal der i KORA være en portefølje af både korterevarende og længerevarende analyse- og forskningsprojekter, der gensidigt understøtter og inspirerer hinanden. Der skal være fokus på kvalitetssikring, både i forhold til relevans, den faglige standard samt formidling. KORA skal også have forskningsprojekter på et højt internationalt niveau. Disse projekter sikrer, at KORA altid er opdateret med de nyeste metodemæssige standarder, og de giver KORA troværdighed og legitimitet som videnscenter. De giver også mulighed for at KORA får en vigtig interaktion med universiteterne. Stor ekspertise og tværfaglighed KORA skal være karakteriseret ved stærke faglige miljøer inden for både kvantitative og kvalitative metoder, hvilket skal afspejles i KORAs portefølje af projekter. En væsentlig styrke ved de kvantitative metoder er, at de ofte kan give et forholdsvis klart svar på, om fx et tiltag eller en politik har en effekt, men ofte kan de kun i begrænset omfang give et svar på, hvorfor det er tilfældet. De kvalitative metoder kan til gengæld ofte give dybere og mere detaljeorienterede svar på, hvorfor et tiltag eller en politik har en effekt. Den faglige bredde i KORA skal sikre, at der kan anvendes kvantitative eller kvalitative metoder alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Tværfaglige projekter og projekter, hvor en kombination af kvalitative og kvantitative metoder anvendes inden for det samme projekts rammer, skal således være en af KORAs særlige styrker. Databeredskab KORA skal have et stort databeredskab i forhold til individdata, især til brug for effektanalyser. Det er desuden et centralt mål for KORA at levere data og talbaserede analyser, der giver overblik over udviklingen i kommuners og regioners økonomi, produktivitet og prioritering. KORA skal efterkomme behovet for systematiske nøgletal samt tværkommunale og -regionale sammenligninger via et databeredskab. Anvendelighed KORA skal være et videns- og læringscenter, der producerer viden, som kan bruges i praksis. Det kræver: Dialog med beslutningstagere og relevante aktører i ideudviklingsfasen. Det sikrer, at KORA igangsætter praksisrelevante projekter, som er målrettet modtagernes behov for ny viden. Løbende inddragelse af input fra aktørerne undervejs i projektarbejdet. Det sikrer, at slutproduktet bliver så aktuelt og anvendeligt som muligt. Resultaterne formidles i et sprog og en form, som henvender sig direkte til de målgrupper, der skal omsætte den nye viden til handling. Målrettet formidling er en forudsætning for, at KORAs viden reelt bruges til at udvikle og forbedre praksis. Faglige indfaldsvinkler KORAs særlige styrke og fokus skal især være at belyse problemstillingerne ud fra en eller flere af følgende indfaldsvinkler: Hvilke institutioner og indsatser, der er de mest omkostningseffektive i forhold til kvaliteten? Det er KORAs ambition, at der i langt flere tilfælde, end det har været gældende i Danmark hidtil, sættes økonomi på benchmarkinganalyser og effektmålinger, da disse analyser først bliver rigtig brugbare, når der svares på, hvor meget man får for pengene. 4

5 Hvorfor nogle institutioner og indsatser er mere effektive end andre og herudfra udpege gode eksempler. Målet er med udgangspunkt i KORAs tværfaglighed at komme med direkte handlingsanvisende resultater om, hvad der kan læres af de gode eksempler. Hvilke former for styring og ledelse, der fremmer effektiv drift og kvalitet? Kommuner og regioners ydelser er meget medarbejdertunge, og spørgsmålet er bl.a., hvad den bedste kombination af incitamenter, konkurrence, regulering/kontrol og normbaseret ledelse er i forhold til at opnå en optimal kombination af effektivitet og kvalitet? Hvilke rammer og organisationsformer kan især understøtte kvalitet og effektivitet? Effektiv opgavevaretagelse hænger sammen med organisering af den offentlige sektor, hvor ikke mindst betydningen af koordination på tværs af offentlige organisationer har fået stigende opmærksomhed i de senere år. Hvorvidt hensyn til kvalitet og effektivitet er i modstrid med andre vigtige målsætninger for den offentlige sektor, herunder bl.a. politisk styrbarhed, borgerinddragelse, retsikkerhed, brugerresponsivitet, transparens, forsyningssikkerhed og innovation. Hvordan nye og bedre løsninger implementeres, så de forankres og spredes bedst muligt. Hovedprioritet Der skal i KORA være en væsentlig viden omkring de fem sektorer: sundhed; børn og unge; socialområdet; arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration. Det betyder, at der skal være analyse- og forskningsprojekter i forhold til alle fem sektorer. De fem områder skal dog ikke nødvendigvis fylde lige meget i KORA, og bl.a. sundhedsområdet vil være et stort område. Særlige indsatsområder Udover en bred ekspertise inden for de fem sektorer er der områder, hvor der er et særligt behov for ny viden, og som skal være særlige indsatsområder i KORA. Det gælder kommuners og regioners produktivitet samt realisering af gevinster ved investeringer i nye sundheds- og velfærdsteknologier. Kommuner og regioners produktivitet Efter finanskrisen er der kommet stor fokus på den danske produktivitet i bred forstand, nærmere bestemt den relativt svage danske produktivitetsudvikling siden midten af 1990 erne, som har svækket den danske konkurrenceevne. Der er et betydeligt underskud af viden om den offentlige produktivitet sammenlignet med viden om produktiviteten i den private sektor. KORA skal derfor systematisk arbejde med produktivitetstemaet og skal placeres som en central vidensproducent for målgrupperne i stat, kommuner og regioner i mange år frem. Øget produktivitet er ikke den eneste vej til en bedre og mere effektiv offentlig sektor. En anden vej er at iværksætte, fastholde og udbygge de indsatser, som har den højeste kvalitet og bedste effekt i forhold til de givne politiske målsætninger (dvs. value for money ). De to veje til øget effektivitet supplerer hinanden, og KORA vil i høj grad også have fokus på kvaliteten og effekten af de kommunale og regionale serviceydelser. Realisering af gevinster ved investeringer i nye sundheds- og velfærdsteknologier I de kommende år er det planen, at der skal gennemføres ganske omfattende investeringer i ny teknologi på sundheds- og velfærdsområdet. Ambitionen er at lave egentlige teknologispring, der både skal hæve kvaliteten og den økonomiske effektivitet på udvalgte sektorer. Nye teknologier rummer utvivlsomt store potentialer for borgerinddragelse og for kvalitets- og produktivitetsforbedringer. Forventningen til effekterne af digitalisering er store: øget koordination 5

6 mellem enheder, bedre overblik over aktiviteter og ressourcer på ledelsesniveau, bedre match mellem borger og tilbud samt en sammenhængende indsats set fra et borgerperspektiv. Men teknologi fungerer i et komplekst samspil med sociale relationer. I lyset af de kommende års store investeringer er der derfor et stort behov for mere viden om muligheder og barrierer ved brug af ny teknologi, og herunder væsentlige organisatoriske og kulturelle faktorer i implementeringen. Det bliver et centralt indsatsområde for KORA i de kommende år. 6

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere