1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan It-understøttelse af fødeplanen Telemedicinsk sårbehandling 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8"

Transkript

1 Status Marts

2 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark Projekter Udbredelsesprojekter 1.1 MedCom s strukturerede standarder til sygehus-hjemmeplejekommunikation Samlet fremdrift Side MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan It-understøttelse af fødeplanen Telemedicinsk sårbehandling Videokonference Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og psykiatrisygehuset i RSD Korrespondance-kommunikation mellem kommunen og lægepraksis Elektronisk henvisning til forebyggelse 12 Pilotprojekter 2.1 Shared Care Platform Sociale institutioner og elektronisk kommunikation Koordineret ibrugtagning af FMK 15 Foranalyseprojekter 3.1 It-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale Rehabiliteringsnotat Samarbejde om borgernær teknologi 18 2

3 Baggrund It-strategi Med sundhedsaftalerne , de nye aftaleområder og grundaftalen om tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologier samt nye nationale it-strategier og initiativer, er der behov for en videreudvikling af den it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation, som blev vedtaget i fællesskab i Denne nye it-strategi skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelse af it og velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: de 22 kommuner, regionens sygehuse samt praksisområdet. Strategien skal på den ene side bygge videre på allerede opnåede resultater, og på den anden side skitsere indsatsområder og opstille handleplaner for videreudvikling i de kommende år til gavn for borgerne og sundhedsområdets aktører. 2. Vision om det sammenhængende behandlingsforløb gennem digitalt fællesskab Den fælles vision om sundhedssamarbejde skal understøttes af en fælles vision om itsamarbejde. Anvendelsen af tværsektoriel it og velfærdsteknologier skal således fortsat målrettet, effektivt og omkostningsbevidst, understøtte visionen om det sammenhængende behandlings- og plejeforløb og det digitale fællesskab ved at bidrage til at: Sikre at relevante data om borgeren/patienten er tilgængelige hos de rigtige parter på rette tid og sted på tværs af sektorer. Skabe kontinuitet og koordinering, så arbejdsgange kan optimeres. Understøtte kvaliteten i behandlingsforløbene. Styrke borgerens/patientens mulighed for at blive en aktiv part i behandlingen og at tage vare på egen sundhed og behandling (patient empowerment). Forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Skabe tryghed for borgeren i form af entydighed og sammenhæng i forløbet. 3. Principper og forudsætninger for det tværsektorielle it-samarbejde It-strategien bygger på nogle grundlæggende principper for det tværsektorielle it-samarbejde. Forskellige teknologier til forskellige behov Der er behov for forskellige typer af it-understøttelse af det sammenhængende patientforløb, som fx den meddelelsesbaserede kommunikation, opslagsløsninger, fælles it-platforme og telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger. Det er det faglige samarbejde, patientens behov og behovet og mulighederne for it-understøttelse, der er bestemmende for, hvilke it-løsninger og teknologier, der konkret tages i anvendelse. Endvidere skal lovgivning for videregivelse af personhenførbare data og helbredsoplysninger altid overholdes. Rette data til rette instans på rette tid Et grundprincip i elektronisk kommunikation og samarbejde er, at der i kraft af digitaliseringen skabes mulighed for, at relevante data kan sendes til rette instans hurtigt og let. Det digitale samarbejde bygger således på aftaler om behandlings- og plejesamarbejde parterne imellem. 3

4 Anvendelse af nationale it-standarder Alle aktører anvender som princip og hovedmålsætning nationale it-standarder og national itarkitektur. Der pågår et stadigt arbejde med at udvikle standarderne på nationalt niveau. De it-systemer, der anvendes i sundhedssektoren i regionen og i kommunerne anvendes også i resten af Danmark. Det er derfor vigtigt at få afstemt ønsker til nye funktioner med øvrige sygehuse, kommuner og lægepraksis, så der ikke skal udvikles specielle funktioner alene til brug i Syddanmark. 4. Handleplan For at fokusere den fælles it-indsats er samarbejdet organiseret i en række konkrete projekter. Projekterne har forskellig karakter afhængigt af om der er fuld enighed om, at alle relevante parter ønsker at deltage i en fælles implementering eller om det er projektområder, der måske er for præmature til egentlig udbredelse, men hvor der kan høstes erfaringer fra pilotimplementering til en evt. senere udbredelsesproces, eller der er behov for en nærmere for analyse og problemstilling. Projektkatalog Der er aftalt 14 projekter i aftaleperioden. I nedenstående skema er angivet, hvilke parter der deltager og et tidsmæssigt overblik. 4

5 1.1 Sygehus/hjemmeplejestandarder Dato: Marts 2014 Projektleder: Alis Helmer Hassing Formålet med udbredelsesprojektet er at udskifte anvendelsen af korrespondance-meddelelser med de strukturerede MedCom-standarder. Der skal stadig anvendes korrespondance-meddelelser til adhoc-kommunikation og til kvittering for Plejeforløbsplan. Følgende kommunikationsstrømme skal omlægges fra korrespondance-format til MedCom-standarder: Indlæggelsesrapport Plejeforløbsplan Udskrivningsrapport 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark It-staben, Region Syddanmark It-systemerne i den kommunale hjemmepleje og på sygehusene kan håndtere MedCom-standarderne teknisk og organisatorisk. Implementering af de nye strukturerede MedCom standarder på alle sygehuse og i de kommunale EOJsystemer. Undervisning i de nye strukturerede MedCom standarder. Dette sker i samarbejde med MedCom, det fælles itsekretariat og pilotgruppen for udbredelse af sygehushjemmeplejestandarderne. Løbende statistik over udbredelsen Alle de nye MedCom-standarder er godkendt Konverteringen af de nye MedCom-standarder er også testet og godkendt (udviklet for at sikre fremdrift i projektet). Pilottest er afviklet uge 9 & med positivt resultat. Det er en forudsætning, at alle kommuner i RSD har tilkøbt og implementeret de nye MedCom-standarder i deres EOJsystem, før de kan blive koblet op til at kunne sende og modtage de nye standarder. Pilottest er koordineret fra OUH: Afdeling J til de 2 pilotkommuner: Assens Kommune og Odense Kommune. SLB og SHS fortsætter med at sende korrespondancemeddelelser indtil COSMIC er fuldt udbredt. SLB og SHS kan modtage indlæggelsesrapporten i MedCom-standarden. Efter pilottesten planlægges fuld udbredelse på OUH og SVS, og alle kommuner kan overgår til de nye MedComstandarder i eget tempo. Tekniske og organisatoriske udfordringer i kommunerne og sygehusene. 1. Pilottest mellem OUH, Assens Kommune og Odense Kommune Fuld udbredelse på OUH og SVS fra Fuld udbredelse kommuner fra Fuld udbredelse sygehuse Afventer roadmap for COSMIC 5

6 1.2 Genoptræningsstandard Dato: Marts 2014 Projektleder: Alis Helmer Hassing At implementere MedComs strukturerede standard for elektronisk genoptræningsplan (DGOP) på sygehuse og i kommuner. 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Lægepraksis i Region Syddanmark It-staben, Region Syddanmark Forsendelse af genoptræningsplaner i den nye strukturerede MedCom-standard udrulles i takt med udrulningen af RSD-Comic version 2.2 til regionens sygehuse. Kommunerne har tilsvarende implementeret modtagelse af den strukturerede standard. Anskaffelse og implementering af DGOP-standarden på sygehuse og i kommunerne. Projektledermøder med information om de nye MedCom standarder Løbende statistik over udbredelsen DGOP er i drift i Sønderjylland. SVS pilottester DGOP i samarbejde med Esbjerg Kommune. Genoptræningsplanen sendes som korrespondance fra OUH og SLB. Da alle sygehuse ikke anvender DGOP afspejles dette i Kommunerne, hvor der ses en spredning i modtagelsen af DGOP. Færdiggørelse af pilot og udbredelse af drift for SVS. Planlægning af DGOP fra OUH. Tekniske udfordringer på SVS Alle midler i regionen er opbrugt og udviklingen af DGOP for OUH er usikker. DGOP var den oprindelige vedtagne standard. Der er stor sikkerhed omkring hvilke standarder der skal anvendes og MedCom afventer udmelding fra nationalt plan omkring videreudvikling af standarden. Afklaring forventes sommeren

7 1.3 It-understøttelse af fødeplanen Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller Det overordnede formål med udbredelsesprojektet er at understøtte sundhedsaftalerne og den regionale fødeplan med elektronisk kommunikation til gavn for det gode sammenhængende forløb. Den specifikke målsætning for projektet er at udbrede elektronisk fødselsanmeldelse og korrespondancemeddelelse. 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Følgegruppen for Fødeplanen Ved projektets afslutning har fødestederne og kommunerne taget it-systemer i anvendelse og anvender MedComstandarderne elektronisk fødselsanmeldelse og elektronisk korrespondance-meddelelse i forbindelse med svangre- og fødselsforløb Anskaffelse og adgang til it-systemer inkl. relevante kommunikationsstandarder på sygehusene og sundhedsplejen i kommunen MedCom-standarderne fødselsanmeldelse og korrespondance meddelelse implementeres i alle relevante itsystemer og kommunikationen testes. Den elektroniske kommunikation tages i anvendelse både teknisk og organisatorisk i alle 22 kommuner og på alle fødesteder i RSD. Løbende statistik over udbredelsen Den elektroniske fødselsanmeldelse sendes fra OUH (Odense og Svendborg) og Esbjerg Elektronisk fødselsanmeldelse fra SHS følger udrulning af Cosmic PAS og er derfor ikke i drift Fødselsanmeldelsen er MedCom-godkendt i Cosmic PAS og i de 2 kommunesystemer Novax og TMSund. Mapning af ny og gammel version af fødselsanmeldelse er i drift i regionen Regionen er i proces med nyt fødselsmodul til Cosmic. SLB i gang med organisatorisk implementering af fødselsanmeldelsen i Cosmic PAS og fælles pilot med Kolding og Vejle kommune Fejlretning i fødselsanmeldelse i Cosmic igang Brug af korrespondancen til yderligere understøttelse af samarbejdet i graviditeten, under fødslen og fra barsel er i gang. Projektet følger tidsplanen for udrulning af Cosmic PAS til fødestederne, hvilket betyder at tidsplanerne justeres undervejs og det betyder at ibrugtagning af fødselsanmeldelse forskydes. Statistik over udbredelse: 1. Anskaffelse af IT-systemer, MedCom standard inkl. godkendelse Januar Udvikling og tilretning af fødselsanmeldelse i it-systemerne Juni Udbredelse af fødselsanmeldelse og korrespondance til kommunerne December

8 1.4 Telemedicinsk sårvurdering Dato: Projektleder: Lisbeth Jørgensen, Tanja Jusslin At udvikle og udbrede den tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsmodel Telesår til også at omfatte andre patientgrupper eksempelvis patienter med liggesår og venøse bensår samt eventuelt stomi-patienter og patienter med operationssår. At udvide samarbejdet med flere relevante sygehusafdelinger og de sidste 2 kommuner, som ikke er med i det randomiserede kliniske studie. At undersøge om sårdatabasen kan anvendes som internt redskab på såvel sygehus som i kommunen, som internt redskab til eksempelvis det præoperative eller second opinion på sygehuset og til eksempelvis kvalitetsudvikling af egen sårbehandling i kommunen. Alle sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark Dansk Telemedicin A/S Projektledelsessekretariat på OUH At det randomiserede kliniske studie er gennemført At der er opstillet en plan for udbredelse både mht. flere patientgrupper, flere sygehusafdelinger og de sidste kommuner Det randomiserede kliniske studie gennemføres som planlagt og evalueres i 2013 Der gennemføres et udbud på sårdatabasen via SKI-aftale og der indgås en driftsaftale Med udgangspunkt i erfaringerne fra det randomiserede kliniske studie afprøves understøttelse af sårbehandling for andre patientgrupper som et samarbejde og aftale mellem de kommuner og de sygehusafdelinger, der ønsker at medvirke Pr. februar 2014 er afsluttet inklusion af patienter i det fælles forskningsprojekt vedr. patienter med diabetiske fodsår. Resultater forventes offentliggjort ultimo Opstart af det nationale udrulningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering, som løber fra MedCom er projektleder. Projektet afløser indeværende projekt og vil gribe ind i næste aftaleperiode. Den syddanske implementering af det nationale udrulningsprojekt er i pilotdrift hos alle parter. Målgruppen er patienter med komplekse sår. Der er gennemført uddannelse i sårbehandling og anvendelse af den telemedicinske kommunikations-platform (3 x 5- dages kurser + 4 x 1-dags kurser). Der er udarbejdet en samarbejdsaftale om den samlede tværsektorielle telemedicinske arbejdsgang Opfølgning på pilotdriften Sikring af overgang til drift teknisk, organisatorisk og økonomisk Implementering af integrationer mellem det centrale kommunikationsredskab i telemedicinsk sårvurdering og basis-itsystemer i kommuner og på sygehuse, når der foreligger national afklaring Der er mange afhængigheder mellem nationale tiltag i det nationale projekt og den syddanske implementering, som kan føre til forsinkelser Der følger ikke midler med fra det nationale projekt til den syddanske implementeringsindsats. Det er således en forudsætning, at sygehuse, region og kommuner allokerer de fornødne ressourcer både personalemæssigt og økonomisk Sårbehandling varetages af mange forskellige faggrupper og specialer, hvilket fordrer behov for opbakning og involvering af alle samt gennemsigtighed og klare aftaler om, hvem gør hvad hvornår Manglende integration mellem sårdatabasen og fagsystemer, hvilket medfører dobbeltarbejde og dermed manglende motivation. Etablering af integrationer er del af projektet. 1. Inklusion af patienter i forskningsprojektet er afsluttet Resultater af forskningsprojekt er offentliggjorte Alt relevant personale i kommuner og på sygehuse er uddannet

9 4. Telemedicinsk sårvurdering er impl. for de relevante patientgrupper Model for overgang til drift i Syddanmark er aftalt Integrationer mellem sårdatabase og basissystemer er udvikling og impl. (afhængig af nationale planer) Sådan går det med 1.5 Videokonference Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At understøtte den organisatoriske udbredelse af anvendelsen af det videokonferenceudstyr som forefindes i Region Syddanmark, herunder at: Understøtte videoudskrivningskonferencer mellem kommunerne og sygehusene Inspirere til flere anvendelsesmuligheder af videokonferenceudstyr i dagligdagen på sygehusene, i praksis og i kommunerne i regionen Sikre at det er nemt at komme i gang med videokonference Alle sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark Udskrivningskonferencer er en integreret del af Sam:Bosamarbejdet og understøtter det sammenhængende patientforløb. Det er hurtigt og let at etablere en udskrivningskonference På regionens sygehuse er etableret en fast rutine med demonstration af mulighederne omkring brugen af videokonference ifm. de obligatoriske introduktionskurser for nyansatte Projektkatalog over videokonferenceanvendelsesmuligheder 2 pjecer til brug for medarbejdere i kommuner og på sygehuse; Kom godt i gang med videokonference. Generel vejledning og Kom godt i gang med videokonference. Teknisk vejledning for de medarbejdere, som skal foretage opkobling, vedligeholdelse og support på videokonferencer. Minimum 5 temaarrangementer /workshops for såvel kommunale samt sygehus- medarbejdere, hvor muligheder demonstreres. Der er aktiviteter i gang med kommuner i regionen og de tilhørende sygehusenheder om etablering af udskrivningskonferencer: (Kolding, Fredericia, Vejen, Vejle, Fanø, Esbjerg, Varde, Ribe, Nyborg, Fåborg Midtfyn, Odense, Langeland, Ærø, Kerteminde kommuner). Assens, Nordfyns, Svendborg kommuner er under planlægning. Der tilbydes undervisning til sygehusene og flere relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner. Der arbejdes med at få koblet et par praktiserende læger på videokonference. Fortsat tiltag for at få flere sygehusafdelinger og flere kommuner til at anvende videoudskrivningskonferencer. Fortsat tiltag i praksis i forhold til primært videotolkning. Tiltag inden for undervisning og temamøder om videokonference. Samarbejde mellem sygehuse og kommunale institutioner for at forebygge sygehusindlæggelser. Igangsætning af videokonference mellem sociale psykiatriske bo-institutioner og specialister på OUH (p.t.: Egely og Børne- og Ungdomspsyk., OUH). At udstyret ikke er tilgængeligt der, hvor det skal bruges At personalet ikke tør bruge det eller ikke er uddannet nok At udstyret ikke virker, når det skal kobles til At internetopkoblingen ikke er tilstrækkelig 1. Projektkatalog over videokonference anvendelsesmuligheder udarbejdet Juni 2012 Juni pjecer Kom godt i gang generel vejledning, Teknisk vejledning udarbejdet Juni 2012 Juni

10 3. Gennemført 5 arrangementer hvor videokonference demonstreres Dec Dec 2013 Sådan går det med 1.6 Psykiatri og kommunerne Dato: Projektleder: Susanne Heinrich og Ditte Victoria Borggreen Formålet er at igangsætte en proces hen imod en digitalisering af den tværsektorielle kommunikation mellem de 22 kommuner og det psykiatriske sygehus i Region Syddanmark. Mulighederne for elektronisk informationsudveksling skal tages i brug i takt med, at de relevante kommunale fagsystemer udvikles til at kunne sende og modtage elektroniske meddelelser. Der skal på hele psykiatriområdet være fokus på den elektroniske kommunikationspraksis og udvikling inden for området, også set i relation til andre itinitiativer både lokalt, regionalt og nationalt. Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark 22 kommuner i Region Syddanmark Lægepraksis i Region Syddanmark Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark At MedCom standarderne er implementeret og taget i brug på det psykiatriske sygehus i Region Syddanmark og i de kommunale fagsystemer på psykiatriområdet i takt med at systemerne udvikles For at opfylde succeskriteriet, er det vigtigt, at der er ledelsesmæssig opbakning regionalt og kommunalt til projektgennemførelse Projektet følger planen. Rapporten På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse blev sendt i høring hos de 22 syddanske kommuner, PLO Syddanmark, det somatiske område og psykiatrien i Syddanmark. Der er indkommet høringssvar som er indarbejdet i rapporten. Rapporten sendes til godkendelse i DAK. Her anbefales det bl.a. at den kommunale og regionale psykiatri får en bredere repræsentation i den nuværende SamBo følgegruppe, samt omfattes af de nuværende samarbejdsaftaler i nødvendigt omfang og at organisering og arbejdet starter op i Ved godkendelse af rapporten forventes projektet afsluttet. Udbrede anvendelse af tidstro advisering ved indlæggelse og udskrivelse i psykiatrien. Sikre ensartet brug af korrespondancemeddelelse mellem psykiatri, kommunale hjemmesygepleje og praksis. Elektronisk sundhedskommunikation til andre kommunale fagområder end hjemmesygeplejen. Ibrugtagning af nye MedCom standarder Afdække tværsektoriel anvendelse af LÆ-blanketter. 1. Implementering af tidstro advisering på alle afdelinger Juni 2013 Juni Måling og opfølgning på tidstro advisering i kommunerne Sept.2013 Sept Analyse af behov for sundhedskommunikation til andre fagområder Dec Dec Anbefaling sendt i høring Feb Feb Projektet afsluttes April

11 1.7 Kommune/lægepraksis kommunikation Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At sikre, at alle 22 kommuners hjemmepleje, sundhedspleje og lægepraksis i Region Syddanmark anvender den elektroniske korrespondance-meddelelse. Desuden indføres genbestilling af lægeordineret medicin via elektronisk receptfornyelse. Derudover skal der arbejdes på at oprette og implementere elektronisk korrespondance-kommunikation mellem lægepraksis og andre afdelinger i kommunerne, hvor der er behov for det, fx på jobcentrene. Anvendelse af korrespondance-kommunikation til andre relevante afdelinger i kommunerne afprøves Stort set alle lægepraksis sender elektroniske korrespondancemeddelelser til de kommunale funktioner, der på nuværende tidspunkt kan modtage korrespondance-meddelelsen. Projektet er afsluttet som projekt. Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Alle lægepraksis i Region Syddanmark Praksisafdelingen, Region Syddanmark At alle 22 kommuners hjemmepleje, sundhedspleje og lægepraksis anvender den elektroniske korrespondancemeddelelse At genbestilling af lægeordineret medicin sker via elektronisk receptfornyelse Med udgangspunkt i PLO-overenskomstens rammeaftale om e-kommunikation mellem kommunen og kommunens praktiserende læge udarbejdes en skabelon for en samarbejdsaftale, der kan anvendes af den enkelte kommune til at præcisere det elektroniske samarbejde med lægepraksis Der kan afholdes informationsmøder mellem parterne, hvor aftaler om samarbejdet om elektronisk kommunikation indgås Behovet for samarbejdsaftale skal afklares. 11

12 1.8 Elektronisk henvisning til forebyggelse Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At implementere og udbrede anvendelsen af elektronisk kommunikation i forbindelse med henvisning til forebyggelsestilbud 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle kommuner i Region Syddanmark Alle lægepraksis i Region Syddanmark At alle lægepraksis og sygehuse henviser elektronisk til forebyggelsestilbud inden udgangen af 2012 At alle kommunale forebyggelsestilbud har implementeret fagsystem /alternativt arbejdsgang med anvendelse af REFHOST til modtagelse af elektroniske henvisninger At kommuner med fagsystem sender epikriser elektronisk inden udgangen af 2014 Afdækning af kommunernes muligheder for at modtage elektroniske henvisninger via MedCom standard REF01, herunder beskrivelse af hvilke systemer der anvendes i forebyggelsesenhederne Oversigt over planerne for implementering af MedCom standarderne henvisning, afsendelse af bookingsvar og epikrise i de relevante kommunale fagsystemer Aftale med de enkelte kommuner om deres håndtering af elektroniske henvisninger Statistisk over udbredelsen Information om forebyggelsestilbuddene skal være tilgængelige i VisInfoSyd / Sundhed.dk SOFT-søgning. Alle lægepraksis kan teknisk sende elektronisk henvisning (REF01) til forebyggelsestilbud. Alle 22 kommuner har information om deres forebyggelsestilbud på VisInfoSyd.dk/Sundhed.dk. 20 ud af de 22 kommuner kan modtage elektronisk henvisning til forebyggelse enten via deres fagsystem eller via Henvisningshotellet. To kommuner er på vej med at få implementeret i deres fagsystem. Kun få kommuner sender svar retur via epikrisestandarden. De fleste systemer har ikke implementeret denne standard endnu. Ingen kommunesystemer understøtter bookingsvar. Der er løbende kontakt til de kommuner, der mangler at komme på, samt til kommuner, hvor lægerne fortsat anvender korrespondancemeddelelse. At de kommunale forebyggelsestilbud ikke holdes opdateret. At kommuner uden fagsystem til at modtage henvisningen i ikke får fulgt op på SMS/ advis er At praksis henviser via korrespondancemeddelelse. Statistik over udbredelse: https://medcom.medware.dk/exports/kommunale-henvisingersyddanmark.pdf 1. Beskrivelse af kommunernes mulighed for at modtage elektronisk henvisning januar 2013 februar Oversigt over planerne for implementering af henvisning, bookingsvar og epikrise i de relevante kommunale fagsystemer er beskrevet marts 2013 maj Aftale med de enkelte kommuner om håndtering indgået marts 2013 maj Statistik over udbredelsen udarbejdet marts 2013 juni

13 2.1 Shared Care Platform Dato: Projektleder: Allan Nasser At få afprøvet it-understøttelse af fælles deling af data til understøttelse af behandlingen af patienter med en kronisk sygdom. At kunne inddrage patienter i deres egen behandling og at styrke deres muligheder for egenomsorg via udskrift af en Patientens Plan med målsætninger for patientens egen indsats, mulighed for at patienten kan læse sin egen journal, mulighed for at patienten kan monitorere sin egen sygdom via hjemmemåling samt mulighed for at patient og behandler kan kommunikere elektronisk indbyrdes. OUH Odense og OUH Svendborg 3 kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i RSD It staben Region Syddanmark IBM Danmark Syddansk Sundhedsinnovation Platformen skal håndtere de data, som klinikerne har behov for at dele og være så generisk, at den kan udbygges til understøttelse af andre patient-grupper. Anvendelsen kan udbredes til alle relevante parter. Platformen skal integreres i de fagsystemer, som anvendes hos de parter, der samarbejder om patienterne, dvs. i EPJ, i lægesystemer og i de kommunale sundhedssystemer Patienter skal let have adgang til egne data og understøttes i at tage del i egen behandling En platform til Shared Care på Hjerteområdet kan implementeres i Region Syddanmark i Der etableres en udviklings- og driftsorganisation for systemet Nye områder under udvikling er Svangreområdet, Den Ældre Medicinske Patient, Stress, Angst og Depression, Hjerneskadede børn og Unge, Kræftrehabilitering og Palliation samt Diabetes og KOL. Systemet er i drift på Kardiologisk ambulatorium, Svendborg Sygehus og pilotafprøves i 3 kommuner og 4 udvalgte lægepraksis. Integrationerne til Dialog, Cosmic og Sentinel er under udvikling og test, mens integrationerne til FMK og Hjemmemonitorerings-databasen stadig er på standby, Der er indgået aftaler om Drift, Vedligehold og Licens og en forvaltningsorganisation er under opbygning. Opskalering af Driften på Hjerteambulatoriet i Svendborg Successivt opstartes der pilotdrift hos praktiserende læger og kommuner omkring Svendborg Sygehus. Tilrettelæggelse af pilotafprøvninger omkring de øvrige Sygehusenheders Hjerteambulatorier. Færdiggørelse af udestående integrationer (Sentinel og Cosmic) Der igangsættes en proces, hvor integrationsmulighederne til de kommunale systemer skal afklares. Økonomien omkring den fremadrettede Drift og forvaltning skal godkendes. Der skal findes projektmidler til videreudvikling af platformen Afhængigheden af Cosmicleverancer har i høj grad og vil også fremadrettet udgøre en risiko for sygehusbrugernes tilfredshed med systemet. De elementer, som er taget ud af projektet, kan blive væsentligt dyrere at få lavet på T&M aftalen efter projektperioden. Udbredelsen kan medføre en lang række nye ændringsønsker, som der skal findes økonomi til. Integration til FMK er stadig usikker. 1. Afslutning af POC Marts 14 X 2. Opskalering i Svendborg April Opstart kommuner April Opstart almen praksis April Udbredelse og implementering på hjerteområdet Påbegynde konfiguration af nye sygdomsområder Successivt X 13

14 2.2 Sociale inst. og elektronisk kommunikation Dato: Marts 2014 Projektleder: Bente Veller Formålet med projektet er at vise, at MedComs standarder til elektronisk kommunikation kan anvendes af personalet på de sociale institutioner og understøtte samarbejdet mellem disse og de øvrige parter i sundhedssektoren, der allerede kommunikerer digitalt. De to socialpsykiatriske botilbud Holtegården og Syrenparken Udvalgte lægepraksis i Region Syddanmark Udvalgt apotek i Region Syddanmark Det sociale område i Region Syddanmark Interesserede institutioner og andre sundhedsfaglige parter At vise, at det kan lade sig gøre teknisk og organisatorisk at kommunikere elektronisk til og fra de sociale institutioner i Region Syddanmark Revidering og ajourføring af kortlægningen fra 2009 Afslutning af pilotafprøvning af elektronisk kommunikation på de 2 socialpsykiatriske botilbud Afholdelse af temamøde om mulighederne og interessen i at overføre resultater/erfaringer til andre botilbud med samme it-system Elektronisk kommunikation mellem det regionale socialpsykiatriske botilbud, Holtegården, almen praksis og apotek er i drift siden Juni MedCom-standarderne Receptfornyelse og Ambulant notat er udviklet, og MedCom godkendt i Bosted-systemet Samarbejdsaftale og undervisningsmateriale er udarbejdet og organisatorisk implementeret på Holtegården. Brugermanual mårettet socialområdets centre udarbejdet Projektet er efter aftale med Socialstaben afsluttet. Det blev aftalt ikke at opstarte nyt udbredelsesprojekt, da et udbud var under vejs. Den udviklede løsning driftes fremadrettet på Holtegården. 1. Udvikling af MedCom-standarder i Bosted-systemet OK 2. Status på pilotafprøvning OK 3. Pilotafprøvning og overgang til drift Juni 2013 Juni Projekt afsluttet Juli 2013 Juli

15 2.3 Koordineret ibrugtagning af FMK Dato: Marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen Det overordnede formål med FMK er, at nedbringe fejlmedicinering samt forbedre kvaliteten af medicinering af borgere/patienter. Det konkrete formål med projektet er at forsøge at sikre en samlet koordinering af anvendelsen af FMK på tværs af sektorer, herunder at sikre udbredelse af anvendelsen af FMK i den kommunale hjemmepleje og andre relevante kommunale enheder i en koordineret proces i takt med at de øvrige parter i sundhedssektoren tager FMK i anvendelse. En pilotafprøvning af FMK-online i perioden indtil FMK integreres i de kommunale fagsystemer for de kommuner, der vil deltage i en afprøvning, vil kunne give erfaringer med den tværsektorielle anvendelse af medicindata. Interesserede kommuner i Region Syddanmark Fælles It-sekretariat, Syddansk Sundhedsinnovation At der er igangsat pilotprojekter for FMK-online i kommunerne for afprøvning af mulighederne samt evaluering af anvendelsen primo 2013 At sikre udbredelse af FMK i kommunerne At FMK tages i anvendelse i en koordineret proces på tværs af sektorer i takt med at FMK integreres i fagsystemerne Beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for at relevante kommunale enheder kan tilgå oplysninger om aktuel medicin via FMK-online inden udgangen af 2012 Afprøvning af FMK-online i pilotkommuner og opsamling af erfaringer fra afprøvningen Tværsektoriel koordinering af ibrugtagningen af FMK, når de kommunale fagsystemer har integreret FMK, på baggrund af erfaringerne med FMK-online FMK er ved at blive taget i brug på regionens sygehuse. Der er nu lagt en plan for udrulning af FMK i kommunerne integreret i omsorgssystemerne. MedCom er projektansvarlige for udrulningen til kommuner. FMK er ved at blive pilottestet i 3 kommuner med hvert sit omsorgssystem. I RSD deltager Assens kommune med Avaleo caseflow.. Alle kommuner skal have taget FMK i brug inden medio I RSD har der været gennemført pilotprojekt med Fredericia og Kolding Kommune med ibrugtagning af FMK on-line (web-baseret løsning) for en afprøvning af muligheden I takt med at regionens sygehuse tager FMK i brug, vil der blive etableret lokale projekter med koordineret ibrugtagning af FMK, hvor der i særlig grad vil blive fokuseret på den organisatoriske implementering og kvalitetssikring. At udrulningen på sygehusene forsinkes yderligere At udrulningen til de praktiserende læger forsinkes yderligere At systemerne ikke har indbygget advisering ved forkert anvendelse af FMK (eks. Dobbelt ordinationer) At der ikke etableres de nødvendige aftaler for det tværsektorielle samarbejde på dette område. Statistik: 08&fullsize=orig Beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for anvendelse af FMK-online Dec Dec Evalueringsrapport fra pilotafprøvning af FMK-online i Fredericia Kom. Dec Feb Tværsektoriel koordineret ibrugtagning af FMK Medio

16 3.1 It-understøttelse af Sam:Bo-aftalen Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller, Alis Helmer Hassing At få afdækket behovene for it-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale. Revidering af Sam:Bo sker i Følgegruppen for Sam:Bo samt i arbejdsgruppen under følgegruppen til afdækning og beskrivelse af de mange forskellige typer af behandlingsforløb. Følgegruppen for Sam:Bo Arbejdsgruppe under følgegruppen til afdækning af behandlingsforløb Sygehus-hjemmeplejeprojektledergruppen At den reviderede Sam:Bo-aftale it-understøttes Den reviderede Sam:Bo-aftale er trådt i kraft pr. 1. maj Der er revideret i forløb over og under 48 timer. Der er udarbejdet et nyt skadestueforløb Der er undervist i de reviderede Sam:Bo-forløb både regionalt og gennem de lokale samordningsfora. Børne- og ungeområdet kortlægning er gennemført ved besøg på alle børneafdelinger og deres samarbejdspartnere i Syddanmark. Revision af de andre forløb ift. Sam:Bo-aftalen. Beskrivelse af børne- og ungeforløb Afdækning af behov og beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for it-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale 1. Undervisning i den reviderede Sam:Bo-aftale er gennemført Implementering af den reviderede Sam:Bo træder i kraft Opfølgning på undervisningsforløbet af underviserne Børne- ungeforløb kortlægning September

17 3.2 Rehabiliteringsnotat Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller At indgå i et nationalt udviklingsarbejde på området med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng med henblik på at få udviklet en kommunikationsstandard for rehabiliteringsdata hos MedCom Interesserede sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark MedCom At der er etableret en national arbejdsgruppe på området At rejse ønsket om at få udviklet en kommunikationsstandard for rehabiliteringsdata hos MedCom Afholdelse af møderække med deltagelse af MedCom og interesserede sygehuse, kommuner, regioner/ andre parter, der har behandlet samme problemstilling for sammen at informere om de resultater, der er skabt i de konkrete projekter. At der nationalt opnås enighed om standarder og fagligt indhold, så der er grundlag for at få udviklet de itsystemer, behandlerne benytter sig af Forberedelse af implementering af en evt. ny standard i relevante it-systemer Regionen har haft fælles erfamøde med Region Midtjylland, Odense Kommune og MedCom, hvor alle var enige om at det var en god ide at arbejde videre med at beskrive behovet. Regionen har i samarbejde med deltagerne fra mødet, udarbejdet et notat, som er sendt til MedComs styregruppe Positiv tilbagemelding fra puljen til forstærket indsats for hjerneskadede børn og unge til udvikling af IT-værktøjer Det overvejes om Shared Care Platformen kunne give endnu bedre funktionalitet og understøtte den tværsektorielle indsats endnu bedre end blot en enkelt MedCommeddelelse. Projektleder til udvikling af it-værktøjer til hjerneskadede børn og unge er ansat og i gang med planlægning Anvendelse af Shared Care Platformen afklares. Manglende national konsensus Der ikke udarbejdet milepæle. 17

18 3.3 Samarbejde om borgernær teknologi Dato: Behov for indhold i samarbejdsaftaler identificeres. Projektleder: Svend Holm Henriksen At afdække muligheder for samarbejde om borgernær teknologi på tværs af sektorerne. Herunder borgerens/patientens behov, tekniske muligheder, driftsmæssige forhold, økonomiske forhold og aftaler om samarbejde i øvrigt. Afdækningen kan tage udgangspunkt i konkrete scenarier. Interesserede sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark via praksisudvalget Medicoteknologisk afdeling, Region Syddanmark Mulighed for samarbejde om borgernær teknologi er undersøgt Samarbejdsscenarier er identificeret Evt. samarbejde afprøvet i konkret projekt En fælles styregruppe nedsættes med repræsentation fra alle parter En projektgruppe nedsættes med repræsentation bl.a. fra nogle af de parter, der har konkret erfaring med implementering af udstyr i borgerens/patientens hjem. Repræsentation fra borgere/patienter. Samarbejdsscenarier beskrives Borgerens/patientens behov afdækkes Erfaringer fra andre regioner og kommuner inddrages Muligt forsøgsprojekt identificeres Behov for tekniske standarder identificeres og søges adresseret Interesserede kommuner, sygehuse og/eller praksis inviteres til at afprøve fælles teknologi. Afprøvning af fælles teknologi teknisk og organisatorisk Der arbejdes med etablering af et OPI-projekt om den digitale landevej, hvis formål er at understøtte bæredygtige rammer og infrastruktur for telemedicin både teknisk og organisatorisk. OPI-aftalen skal resultere i en beskrivelse af et koncept, der har som fokus bl.a. at etablere en fælles telemedicinsk infrastruktur, som giver adgang til tværsektorielle services og samarbejde fx video, hjemmemonitorering. Endvidere skal beskrives et fælles servicecenter, som dels kan håndtere logistik ved etablering af udstyr hos borgeren og dels giver borgeren (og klinikeren) en enkelt adgang til hjælp og fejlhåndtering. Enighed om at igangsætte OPI-projektet. Der er endnu ikke udarbejdet milepæle 18

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere