1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan It-understøttelse af fødeplanen Telemedicinsk sårbehandling 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8"

Transkript

1 Status Marts

2 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark Projekter Udbredelsesprojekter 1.1 MedCom s strukturerede standarder til sygehus-hjemmeplejekommunikation Samlet fremdrift Side MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan It-understøttelse af fødeplanen Telemedicinsk sårbehandling Videokonference Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og psykiatrisygehuset i RSD Korrespondance-kommunikation mellem kommunen og lægepraksis Elektronisk henvisning til forebyggelse 12 Pilotprojekter 2.1 Shared Care Platform Sociale institutioner og elektronisk kommunikation Koordineret ibrugtagning af FMK 15 Foranalyseprojekter 3.1 It-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale Rehabiliteringsnotat Samarbejde om borgernær teknologi 18 2

3 Baggrund It-strategi Med sundhedsaftalerne , de nye aftaleområder og grundaftalen om tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologier samt nye nationale it-strategier og initiativer, er der behov for en videreudvikling af den it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation, som blev vedtaget i fællesskab i Denne nye it-strategi skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelse af it og velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: de 22 kommuner, regionens sygehuse samt praksisområdet. Strategien skal på den ene side bygge videre på allerede opnåede resultater, og på den anden side skitsere indsatsområder og opstille handleplaner for videreudvikling i de kommende år til gavn for borgerne og sundhedsområdets aktører. 2. Vision om det sammenhængende behandlingsforløb gennem digitalt fællesskab Den fælles vision om sundhedssamarbejde skal understøttes af en fælles vision om itsamarbejde. Anvendelsen af tværsektoriel it og velfærdsteknologier skal således fortsat målrettet, effektivt og omkostningsbevidst, understøtte visionen om det sammenhængende behandlings- og plejeforløb og det digitale fællesskab ved at bidrage til at: Sikre at relevante data om borgeren/patienten er tilgængelige hos de rigtige parter på rette tid og sted på tværs af sektorer. Skabe kontinuitet og koordinering, så arbejdsgange kan optimeres. Understøtte kvaliteten i behandlingsforløbene. Styrke borgerens/patientens mulighed for at blive en aktiv part i behandlingen og at tage vare på egen sundhed og behandling (patient empowerment). Forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Skabe tryghed for borgeren i form af entydighed og sammenhæng i forløbet. 3. Principper og forudsætninger for det tværsektorielle it-samarbejde It-strategien bygger på nogle grundlæggende principper for det tværsektorielle it-samarbejde. Forskellige teknologier til forskellige behov Der er behov for forskellige typer af it-understøttelse af det sammenhængende patientforløb, som fx den meddelelsesbaserede kommunikation, opslagsløsninger, fælles it-platforme og telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger. Det er det faglige samarbejde, patientens behov og behovet og mulighederne for it-understøttelse, der er bestemmende for, hvilke it-løsninger og teknologier, der konkret tages i anvendelse. Endvidere skal lovgivning for videregivelse af personhenførbare data og helbredsoplysninger altid overholdes. Rette data til rette instans på rette tid Et grundprincip i elektronisk kommunikation og samarbejde er, at der i kraft af digitaliseringen skabes mulighed for, at relevante data kan sendes til rette instans hurtigt og let. Det digitale samarbejde bygger således på aftaler om behandlings- og plejesamarbejde parterne imellem. 3

4 Anvendelse af nationale it-standarder Alle aktører anvender som princip og hovedmålsætning nationale it-standarder og national itarkitektur. Der pågår et stadigt arbejde med at udvikle standarderne på nationalt niveau. De it-systemer, der anvendes i sundhedssektoren i regionen og i kommunerne anvendes også i resten af Danmark. Det er derfor vigtigt at få afstemt ønsker til nye funktioner med øvrige sygehuse, kommuner og lægepraksis, så der ikke skal udvikles specielle funktioner alene til brug i Syddanmark. 4. Handleplan For at fokusere den fælles it-indsats er samarbejdet organiseret i en række konkrete projekter. Projekterne har forskellig karakter afhængigt af om der er fuld enighed om, at alle relevante parter ønsker at deltage i en fælles implementering eller om det er projektområder, der måske er for præmature til egentlig udbredelse, men hvor der kan høstes erfaringer fra pilotimplementering til en evt. senere udbredelsesproces, eller der er behov for en nærmere for analyse og problemstilling. Projektkatalog Der er aftalt 14 projekter i aftaleperioden. I nedenstående skema er angivet, hvilke parter der deltager og et tidsmæssigt overblik. 4

5 1.1 Sygehus/hjemmeplejestandarder Dato: Marts 2014 Projektleder: Alis Helmer Hassing Formålet med udbredelsesprojektet er at udskifte anvendelsen af korrespondance-meddelelser med de strukturerede MedCom-standarder. Der skal stadig anvendes korrespondance-meddelelser til adhoc-kommunikation og til kvittering for Plejeforløbsplan. Følgende kommunikationsstrømme skal omlægges fra korrespondance-format til MedCom-standarder: Indlæggelsesrapport Plejeforløbsplan Udskrivningsrapport 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark It-staben, Region Syddanmark It-systemerne i den kommunale hjemmepleje og på sygehusene kan håndtere MedCom-standarderne teknisk og organisatorisk. Implementering af de nye strukturerede MedCom standarder på alle sygehuse og i de kommunale EOJsystemer. Undervisning i de nye strukturerede MedCom standarder. Dette sker i samarbejde med MedCom, det fælles itsekretariat og pilotgruppen for udbredelse af sygehushjemmeplejestandarderne. Løbende statistik over udbredelsen Alle de nye MedCom-standarder er godkendt Konverteringen af de nye MedCom-standarder er også testet og godkendt (udviklet for at sikre fremdrift i projektet). Pilottest er afviklet uge 9 & med positivt resultat. Det er en forudsætning, at alle kommuner i RSD har tilkøbt og implementeret de nye MedCom-standarder i deres EOJsystem, før de kan blive koblet op til at kunne sende og modtage de nye standarder. Pilottest er koordineret fra OUH: Afdeling J til de 2 pilotkommuner: Assens Kommune og Odense Kommune. SLB og SHS fortsætter med at sende korrespondancemeddelelser indtil COSMIC er fuldt udbredt. SLB og SHS kan modtage indlæggelsesrapporten i MedCom-standarden. Efter pilottesten planlægges fuld udbredelse på OUH og SVS, og alle kommuner kan overgår til de nye MedComstandarder i eget tempo. Tekniske og organisatoriske udfordringer i kommunerne og sygehusene. 1. Pilottest mellem OUH, Assens Kommune og Odense Kommune Fuld udbredelse på OUH og SVS fra Fuld udbredelse kommuner fra Fuld udbredelse sygehuse Afventer roadmap for COSMIC 5

6 1.2 Genoptræningsstandard Dato: Marts 2014 Projektleder: Alis Helmer Hassing At implementere MedComs strukturerede standard for elektronisk genoptræningsplan (DGOP) på sygehuse og i kommuner. 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Lægepraksis i Region Syddanmark It-staben, Region Syddanmark Forsendelse af genoptræningsplaner i den nye strukturerede MedCom-standard udrulles i takt med udrulningen af RSD-Comic version 2.2 til regionens sygehuse. Kommunerne har tilsvarende implementeret modtagelse af den strukturerede standard. Anskaffelse og implementering af DGOP-standarden på sygehuse og i kommunerne. Projektledermøder med information om de nye MedCom standarder Løbende statistik over udbredelsen DGOP er i drift i Sønderjylland. SVS pilottester DGOP i samarbejde med Esbjerg Kommune. Genoptræningsplanen sendes som korrespondance fra OUH og SLB. Da alle sygehuse ikke anvender DGOP afspejles dette i Kommunerne, hvor der ses en spredning i modtagelsen af DGOP. Færdiggørelse af pilot og udbredelse af drift for SVS. Planlægning af DGOP fra OUH. Tekniske udfordringer på SVS Alle midler i regionen er opbrugt og udviklingen af DGOP for OUH er usikker. DGOP var den oprindelige vedtagne standard. Der er stor sikkerhed omkring hvilke standarder der skal anvendes og MedCom afventer udmelding fra nationalt plan omkring videreudvikling af standarden. Afklaring forventes sommeren

7 1.3 It-understøttelse af fødeplanen Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller Det overordnede formål med udbredelsesprojektet er at understøtte sundhedsaftalerne og den regionale fødeplan med elektronisk kommunikation til gavn for det gode sammenhængende forløb. Den specifikke målsætning for projektet er at udbrede elektronisk fødselsanmeldelse og korrespondancemeddelelse. 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Følgegruppen for Fødeplanen Ved projektets afslutning har fødestederne og kommunerne taget it-systemer i anvendelse og anvender MedComstandarderne elektronisk fødselsanmeldelse og elektronisk korrespondance-meddelelse i forbindelse med svangre- og fødselsforløb Anskaffelse og adgang til it-systemer inkl. relevante kommunikationsstandarder på sygehusene og sundhedsplejen i kommunen MedCom-standarderne fødselsanmeldelse og korrespondance meddelelse implementeres i alle relevante itsystemer og kommunikationen testes. Den elektroniske kommunikation tages i anvendelse både teknisk og organisatorisk i alle 22 kommuner og på alle fødesteder i RSD. Løbende statistik over udbredelsen Den elektroniske fødselsanmeldelse sendes fra OUH (Odense og Svendborg) og Esbjerg Elektronisk fødselsanmeldelse fra SHS følger udrulning af Cosmic PAS og er derfor ikke i drift Fødselsanmeldelsen er MedCom-godkendt i Cosmic PAS og i de 2 kommunesystemer Novax og TMSund. Mapning af ny og gammel version af fødselsanmeldelse er i drift i regionen Regionen er i proces med nyt fødselsmodul til Cosmic. SLB i gang med organisatorisk implementering af fødselsanmeldelsen i Cosmic PAS og fælles pilot med Kolding og Vejle kommune Fejlretning i fødselsanmeldelse i Cosmic igang Brug af korrespondancen til yderligere understøttelse af samarbejdet i graviditeten, under fødslen og fra barsel er i gang. Projektet følger tidsplanen for udrulning af Cosmic PAS til fødestederne, hvilket betyder at tidsplanerne justeres undervejs og det betyder at ibrugtagning af fødselsanmeldelse forskydes. Statistik over udbredelse: 1. Anskaffelse af IT-systemer, MedCom standard inkl. godkendelse Januar Udvikling og tilretning af fødselsanmeldelse i it-systemerne Juni Udbredelse af fødselsanmeldelse og korrespondance til kommunerne December

8 1.4 Telemedicinsk sårvurdering Dato: Projektleder: Lisbeth Jørgensen, Tanja Jusslin At udvikle og udbrede den tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsmodel Telesår til også at omfatte andre patientgrupper eksempelvis patienter med liggesår og venøse bensår samt eventuelt stomi-patienter og patienter med operationssår. At udvide samarbejdet med flere relevante sygehusafdelinger og de sidste 2 kommuner, som ikke er med i det randomiserede kliniske studie. At undersøge om sårdatabasen kan anvendes som internt redskab på såvel sygehus som i kommunen, som internt redskab til eksempelvis det præoperative eller second opinion på sygehuset og til eksempelvis kvalitetsudvikling af egen sårbehandling i kommunen. Alle sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark Dansk Telemedicin A/S Projektledelsessekretariat på OUH At det randomiserede kliniske studie er gennemført At der er opstillet en plan for udbredelse både mht. flere patientgrupper, flere sygehusafdelinger og de sidste kommuner Det randomiserede kliniske studie gennemføres som planlagt og evalueres i 2013 Der gennemføres et udbud på sårdatabasen via SKI-aftale og der indgås en driftsaftale Med udgangspunkt i erfaringerne fra det randomiserede kliniske studie afprøves understøttelse af sårbehandling for andre patientgrupper som et samarbejde og aftale mellem de kommuner og de sygehusafdelinger, der ønsker at medvirke Pr. februar 2014 er afsluttet inklusion af patienter i det fælles forskningsprojekt vedr. patienter med diabetiske fodsår. Resultater forventes offentliggjort ultimo Opstart af det nationale udrulningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering, som løber fra MedCom er projektleder. Projektet afløser indeværende projekt og vil gribe ind i næste aftaleperiode. Den syddanske implementering af det nationale udrulningsprojekt er i pilotdrift hos alle parter. Målgruppen er patienter med komplekse sår. Der er gennemført uddannelse i sårbehandling og anvendelse af den telemedicinske kommunikations-platform (3 x 5- dages kurser + 4 x 1-dags kurser). Der er udarbejdet en samarbejdsaftale om den samlede tværsektorielle telemedicinske arbejdsgang Opfølgning på pilotdriften Sikring af overgang til drift teknisk, organisatorisk og økonomisk Implementering af integrationer mellem det centrale kommunikationsredskab i telemedicinsk sårvurdering og basis-itsystemer i kommuner og på sygehuse, når der foreligger national afklaring Der er mange afhængigheder mellem nationale tiltag i det nationale projekt og den syddanske implementering, som kan føre til forsinkelser Der følger ikke midler med fra det nationale projekt til den syddanske implementeringsindsats. Det er således en forudsætning, at sygehuse, region og kommuner allokerer de fornødne ressourcer både personalemæssigt og økonomisk Sårbehandling varetages af mange forskellige faggrupper og specialer, hvilket fordrer behov for opbakning og involvering af alle samt gennemsigtighed og klare aftaler om, hvem gør hvad hvornår Manglende integration mellem sårdatabasen og fagsystemer, hvilket medfører dobbeltarbejde og dermed manglende motivation. Etablering af integrationer er del af projektet. 1. Inklusion af patienter i forskningsprojektet er afsluttet Resultater af forskningsprojekt er offentliggjorte Alt relevant personale i kommuner og på sygehuse er uddannet

9 4. Telemedicinsk sårvurdering er impl. for de relevante patientgrupper Model for overgang til drift i Syddanmark er aftalt Integrationer mellem sårdatabase og basissystemer er udvikling og impl. (afhængig af nationale planer) Sådan går det med 1.5 Videokonference Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At understøtte den organisatoriske udbredelse af anvendelsen af det videokonferenceudstyr som forefindes i Region Syddanmark, herunder at: Understøtte videoudskrivningskonferencer mellem kommunerne og sygehusene Inspirere til flere anvendelsesmuligheder af videokonferenceudstyr i dagligdagen på sygehusene, i praksis og i kommunerne i regionen Sikre at det er nemt at komme i gang med videokonference Alle sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark Udskrivningskonferencer er en integreret del af Sam:Bosamarbejdet og understøtter det sammenhængende patientforløb. Det er hurtigt og let at etablere en udskrivningskonference På regionens sygehuse er etableret en fast rutine med demonstration af mulighederne omkring brugen af videokonference ifm. de obligatoriske introduktionskurser for nyansatte Projektkatalog over videokonferenceanvendelsesmuligheder 2 pjecer til brug for medarbejdere i kommuner og på sygehuse; Kom godt i gang med videokonference. Generel vejledning og Kom godt i gang med videokonference. Teknisk vejledning for de medarbejdere, som skal foretage opkobling, vedligeholdelse og support på videokonferencer. Minimum 5 temaarrangementer /workshops for såvel kommunale samt sygehus- medarbejdere, hvor muligheder demonstreres. Der er aktiviteter i gang med kommuner i regionen og de tilhørende sygehusenheder om etablering af udskrivningskonferencer: (Kolding, Fredericia, Vejen, Vejle, Fanø, Esbjerg, Varde, Ribe, Nyborg, Fåborg Midtfyn, Odense, Langeland, Ærø, Kerteminde kommuner). Assens, Nordfyns, Svendborg kommuner er under planlægning. Der tilbydes undervisning til sygehusene og flere relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner. Der arbejdes med at få koblet et par praktiserende læger på videokonference. Fortsat tiltag for at få flere sygehusafdelinger og flere kommuner til at anvende videoudskrivningskonferencer. Fortsat tiltag i praksis i forhold til primært videotolkning. Tiltag inden for undervisning og temamøder om videokonference. Samarbejde mellem sygehuse og kommunale institutioner for at forebygge sygehusindlæggelser. Igangsætning af videokonference mellem sociale psykiatriske bo-institutioner og specialister på OUH (p.t.: Egely og Børne- og Ungdomspsyk., OUH). At udstyret ikke er tilgængeligt der, hvor det skal bruges At personalet ikke tør bruge det eller ikke er uddannet nok At udstyret ikke virker, når det skal kobles til At internetopkoblingen ikke er tilstrækkelig 1. Projektkatalog over videokonference anvendelsesmuligheder udarbejdet Juni 2012 Juni pjecer Kom godt i gang generel vejledning, Teknisk vejledning udarbejdet Juni 2012 Juni

10 3. Gennemført 5 arrangementer hvor videokonference demonstreres Dec Dec 2013 Sådan går det med 1.6 Psykiatri og kommunerne Dato: Projektleder: Susanne Heinrich og Ditte Victoria Borggreen Formålet er at igangsætte en proces hen imod en digitalisering af den tværsektorielle kommunikation mellem de 22 kommuner og det psykiatriske sygehus i Region Syddanmark. Mulighederne for elektronisk informationsudveksling skal tages i brug i takt med, at de relevante kommunale fagsystemer udvikles til at kunne sende og modtage elektroniske meddelelser. Der skal på hele psykiatriområdet være fokus på den elektroniske kommunikationspraksis og udvikling inden for området, også set i relation til andre itinitiativer både lokalt, regionalt og nationalt. Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark 22 kommuner i Region Syddanmark Lægepraksis i Region Syddanmark Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark At MedCom standarderne er implementeret og taget i brug på det psykiatriske sygehus i Region Syddanmark og i de kommunale fagsystemer på psykiatriområdet i takt med at systemerne udvikles For at opfylde succeskriteriet, er det vigtigt, at der er ledelsesmæssig opbakning regionalt og kommunalt til projektgennemførelse Projektet følger planen. Rapporten På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse blev sendt i høring hos de 22 syddanske kommuner, PLO Syddanmark, det somatiske område og psykiatrien i Syddanmark. Der er indkommet høringssvar som er indarbejdet i rapporten. Rapporten sendes til godkendelse i DAK. Her anbefales det bl.a. at den kommunale og regionale psykiatri får en bredere repræsentation i den nuværende SamBo følgegruppe, samt omfattes af de nuværende samarbejdsaftaler i nødvendigt omfang og at organisering og arbejdet starter op i Ved godkendelse af rapporten forventes projektet afsluttet. Udbrede anvendelse af tidstro advisering ved indlæggelse og udskrivelse i psykiatrien. Sikre ensartet brug af korrespondancemeddelelse mellem psykiatri, kommunale hjemmesygepleje og praksis. Elektronisk sundhedskommunikation til andre kommunale fagområder end hjemmesygeplejen. Ibrugtagning af nye MedCom standarder Afdække tværsektoriel anvendelse af LÆ-blanketter. 1. Implementering af tidstro advisering på alle afdelinger Juni 2013 Juni Måling og opfølgning på tidstro advisering i kommunerne Sept.2013 Sept Analyse af behov for sundhedskommunikation til andre fagområder Dec Dec Anbefaling sendt i høring Feb Feb Projektet afsluttes April

11 1.7 Kommune/lægepraksis kommunikation Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At sikre, at alle 22 kommuners hjemmepleje, sundhedspleje og lægepraksis i Region Syddanmark anvender den elektroniske korrespondance-meddelelse. Desuden indføres genbestilling af lægeordineret medicin via elektronisk receptfornyelse. Derudover skal der arbejdes på at oprette og implementere elektronisk korrespondance-kommunikation mellem lægepraksis og andre afdelinger i kommunerne, hvor der er behov for det, fx på jobcentrene. Anvendelse af korrespondance-kommunikation til andre relevante afdelinger i kommunerne afprøves Stort set alle lægepraksis sender elektroniske korrespondancemeddelelser til de kommunale funktioner, der på nuværende tidspunkt kan modtage korrespondance-meddelelsen. Projektet er afsluttet som projekt. Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Alle lægepraksis i Region Syddanmark Praksisafdelingen, Region Syddanmark At alle 22 kommuners hjemmepleje, sundhedspleje og lægepraksis anvender den elektroniske korrespondancemeddelelse At genbestilling af lægeordineret medicin sker via elektronisk receptfornyelse Med udgangspunkt i PLO-overenskomstens rammeaftale om e-kommunikation mellem kommunen og kommunens praktiserende læge udarbejdes en skabelon for en samarbejdsaftale, der kan anvendes af den enkelte kommune til at præcisere det elektroniske samarbejde med lægepraksis Der kan afholdes informationsmøder mellem parterne, hvor aftaler om samarbejdet om elektronisk kommunikation indgås Behovet for samarbejdsaftale skal afklares. 11

12 1.8 Elektronisk henvisning til forebyggelse Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At implementere og udbrede anvendelsen af elektronisk kommunikation i forbindelse med henvisning til forebyggelsestilbud 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle kommuner i Region Syddanmark Alle lægepraksis i Region Syddanmark At alle lægepraksis og sygehuse henviser elektronisk til forebyggelsestilbud inden udgangen af 2012 At alle kommunale forebyggelsestilbud har implementeret fagsystem /alternativt arbejdsgang med anvendelse af REFHOST til modtagelse af elektroniske henvisninger At kommuner med fagsystem sender epikriser elektronisk inden udgangen af 2014 Afdækning af kommunernes muligheder for at modtage elektroniske henvisninger via MedCom standard REF01, herunder beskrivelse af hvilke systemer der anvendes i forebyggelsesenhederne Oversigt over planerne for implementering af MedCom standarderne henvisning, afsendelse af bookingsvar og epikrise i de relevante kommunale fagsystemer Aftale med de enkelte kommuner om deres håndtering af elektroniske henvisninger Statistisk over udbredelsen Information om forebyggelsestilbuddene skal være tilgængelige i VisInfoSyd / Sundhed.dk SOFT-søgning. Alle lægepraksis kan teknisk sende elektronisk henvisning (REF01) til forebyggelsestilbud. Alle 22 kommuner har information om deres forebyggelsestilbud på VisInfoSyd.dk/Sundhed.dk. 20 ud af de 22 kommuner kan modtage elektronisk henvisning til forebyggelse enten via deres fagsystem eller via Henvisningshotellet. To kommuner er på vej med at få implementeret i deres fagsystem. Kun få kommuner sender svar retur via epikrisestandarden. De fleste systemer har ikke implementeret denne standard endnu. Ingen kommunesystemer understøtter bookingsvar. Der er løbende kontakt til de kommuner, der mangler at komme på, samt til kommuner, hvor lægerne fortsat anvender korrespondancemeddelelse. At de kommunale forebyggelsestilbud ikke holdes opdateret. At kommuner uden fagsystem til at modtage henvisningen i ikke får fulgt op på SMS/ advis er At praksis henviser via korrespondancemeddelelse. Statistik over udbredelse: 1. Beskrivelse af kommunernes mulighed for at modtage elektronisk henvisning januar 2013 februar Oversigt over planerne for implementering af henvisning, bookingsvar og epikrise i de relevante kommunale fagsystemer er beskrevet marts 2013 maj Aftale med de enkelte kommuner om håndtering indgået marts 2013 maj Statistik over udbredelsen udarbejdet marts 2013 juni

13 2.1 Shared Care Platform Dato: Projektleder: Allan Nasser At få afprøvet it-understøttelse af fælles deling af data til understøttelse af behandlingen af patienter med en kronisk sygdom. At kunne inddrage patienter i deres egen behandling og at styrke deres muligheder for egenomsorg via udskrift af en Patientens Plan med målsætninger for patientens egen indsats, mulighed for at patienten kan læse sin egen journal, mulighed for at patienten kan monitorere sin egen sygdom via hjemmemåling samt mulighed for at patient og behandler kan kommunikere elektronisk indbyrdes. OUH Odense og OUH Svendborg 3 kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i RSD It staben Region Syddanmark IBM Danmark Syddansk Sundhedsinnovation Platformen skal håndtere de data, som klinikerne har behov for at dele og være så generisk, at den kan udbygges til understøttelse af andre patient-grupper. Anvendelsen kan udbredes til alle relevante parter. Platformen skal integreres i de fagsystemer, som anvendes hos de parter, der samarbejder om patienterne, dvs. i EPJ, i lægesystemer og i de kommunale sundhedssystemer Patienter skal let have adgang til egne data og understøttes i at tage del i egen behandling En platform til Shared Care på Hjerteområdet kan implementeres i Region Syddanmark i Der etableres en udviklings- og driftsorganisation for systemet Nye områder under udvikling er Svangreområdet, Den Ældre Medicinske Patient, Stress, Angst og Depression, Hjerneskadede børn og Unge, Kræftrehabilitering og Palliation samt Diabetes og KOL. Systemet er i drift på Kardiologisk ambulatorium, Svendborg Sygehus og pilotafprøves i 3 kommuner og 4 udvalgte lægepraksis. Integrationerne til Dialog, Cosmic og Sentinel er under udvikling og test, mens integrationerne til FMK og Hjemmemonitorerings-databasen stadig er på standby, Der er indgået aftaler om Drift, Vedligehold og Licens og en forvaltningsorganisation er under opbygning. Opskalering af Driften på Hjerteambulatoriet i Svendborg Successivt opstartes der pilotdrift hos praktiserende læger og kommuner omkring Svendborg Sygehus. Tilrettelæggelse af pilotafprøvninger omkring de øvrige Sygehusenheders Hjerteambulatorier. Færdiggørelse af udestående integrationer (Sentinel og Cosmic) Der igangsættes en proces, hvor integrationsmulighederne til de kommunale systemer skal afklares. Økonomien omkring den fremadrettede Drift og forvaltning skal godkendes. Der skal findes projektmidler til videreudvikling af platformen Afhængigheden af Cosmicleverancer har i høj grad og vil også fremadrettet udgøre en risiko for sygehusbrugernes tilfredshed med systemet. De elementer, som er taget ud af projektet, kan blive væsentligt dyrere at få lavet på T&M aftalen efter projektperioden. Udbredelsen kan medføre en lang række nye ændringsønsker, som der skal findes økonomi til. Integration til FMK er stadig usikker. 1. Afslutning af POC Marts 14 X 2. Opskalering i Svendborg April Opstart kommuner April Opstart almen praksis April Udbredelse og implementering på hjerteområdet Påbegynde konfiguration af nye sygdomsområder Successivt X 13

14 2.2 Sociale inst. og elektronisk kommunikation Dato: Marts 2014 Projektleder: Bente Veller Formålet med projektet er at vise, at MedComs standarder til elektronisk kommunikation kan anvendes af personalet på de sociale institutioner og understøtte samarbejdet mellem disse og de øvrige parter i sundhedssektoren, der allerede kommunikerer digitalt. De to socialpsykiatriske botilbud Holtegården og Syrenparken Udvalgte lægepraksis i Region Syddanmark Udvalgt apotek i Region Syddanmark Det sociale område i Region Syddanmark Interesserede institutioner og andre sundhedsfaglige parter At vise, at det kan lade sig gøre teknisk og organisatorisk at kommunikere elektronisk til og fra de sociale institutioner i Region Syddanmark Revidering og ajourføring af kortlægningen fra 2009 Afslutning af pilotafprøvning af elektronisk kommunikation på de 2 socialpsykiatriske botilbud Afholdelse af temamøde om mulighederne og interessen i at overføre resultater/erfaringer til andre botilbud med samme it-system Elektronisk kommunikation mellem det regionale socialpsykiatriske botilbud, Holtegården, almen praksis og apotek er i drift siden Juni MedCom-standarderne Receptfornyelse og Ambulant notat er udviklet, og MedCom godkendt i Bosted-systemet Samarbejdsaftale og undervisningsmateriale er udarbejdet og organisatorisk implementeret på Holtegården. Brugermanual mårettet socialområdets centre udarbejdet Projektet er efter aftale med Socialstaben afsluttet. Det blev aftalt ikke at opstarte nyt udbredelsesprojekt, da et udbud var under vejs. Den udviklede løsning driftes fremadrettet på Holtegården. 1. Udvikling af MedCom-standarder i Bosted-systemet OK 2. Status på pilotafprøvning OK 3. Pilotafprøvning og overgang til drift Juni 2013 Juni Projekt afsluttet Juli 2013 Juli

15 2.3 Koordineret ibrugtagning af FMK Dato: Marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen Det overordnede formål med FMK er, at nedbringe fejlmedicinering samt forbedre kvaliteten af medicinering af borgere/patienter. Det konkrete formål med projektet er at forsøge at sikre en samlet koordinering af anvendelsen af FMK på tværs af sektorer, herunder at sikre udbredelse af anvendelsen af FMK i den kommunale hjemmepleje og andre relevante kommunale enheder i en koordineret proces i takt med at de øvrige parter i sundhedssektoren tager FMK i anvendelse. En pilotafprøvning af FMK-online i perioden indtil FMK integreres i de kommunale fagsystemer for de kommuner, der vil deltage i en afprøvning, vil kunne give erfaringer med den tværsektorielle anvendelse af medicindata. Interesserede kommuner i Region Syddanmark Fælles It-sekretariat, Syddansk Sundhedsinnovation At der er igangsat pilotprojekter for FMK-online i kommunerne for afprøvning af mulighederne samt evaluering af anvendelsen primo 2013 At sikre udbredelse af FMK i kommunerne At FMK tages i anvendelse i en koordineret proces på tværs af sektorer i takt med at FMK integreres i fagsystemerne Beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for at relevante kommunale enheder kan tilgå oplysninger om aktuel medicin via FMK-online inden udgangen af 2012 Afprøvning af FMK-online i pilotkommuner og opsamling af erfaringer fra afprøvningen Tværsektoriel koordinering af ibrugtagningen af FMK, når de kommunale fagsystemer har integreret FMK, på baggrund af erfaringerne med FMK-online FMK er ved at blive taget i brug på regionens sygehuse. Der er nu lagt en plan for udrulning af FMK i kommunerne integreret i omsorgssystemerne. MedCom er projektansvarlige for udrulningen til kommuner. FMK er ved at blive pilottestet i 3 kommuner med hvert sit omsorgssystem. I RSD deltager Assens kommune med Avaleo caseflow.. Alle kommuner skal have taget FMK i brug inden medio I RSD har der været gennemført pilotprojekt med Fredericia og Kolding Kommune med ibrugtagning af FMK on-line (web-baseret løsning) for en afprøvning af muligheden I takt med at regionens sygehuse tager FMK i brug, vil der blive etableret lokale projekter med koordineret ibrugtagning af FMK, hvor der i særlig grad vil blive fokuseret på den organisatoriske implementering og kvalitetssikring. At udrulningen på sygehusene forsinkes yderligere At udrulningen til de praktiserende læger forsinkes yderligere At systemerne ikke har indbygget advisering ved forkert anvendelse af FMK (eks. Dobbelt ordinationer) At der ikke etableres de nødvendige aftaler for det tværsektorielle samarbejde på dette område. Statistik: 08&fullsize=orig Beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for anvendelse af FMK-online Dec Dec Evalueringsrapport fra pilotafprøvning af FMK-online i Fredericia Kom. Dec Feb Tværsektoriel koordineret ibrugtagning af FMK Medio

16 3.1 It-understøttelse af Sam:Bo-aftalen Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller, Alis Helmer Hassing At få afdækket behovene for it-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale. Revidering af Sam:Bo sker i Følgegruppen for Sam:Bo samt i arbejdsgruppen under følgegruppen til afdækning og beskrivelse af de mange forskellige typer af behandlingsforløb. Følgegruppen for Sam:Bo Arbejdsgruppe under følgegruppen til afdækning af behandlingsforløb Sygehus-hjemmeplejeprojektledergruppen At den reviderede Sam:Bo-aftale it-understøttes Den reviderede Sam:Bo-aftale er trådt i kraft pr. 1. maj Der er revideret i forløb over og under 48 timer. Der er udarbejdet et nyt skadestueforløb Der er undervist i de reviderede Sam:Bo-forløb både regionalt og gennem de lokale samordningsfora. Børne- og ungeområdet kortlægning er gennemført ved besøg på alle børneafdelinger og deres samarbejdspartnere i Syddanmark. Revision af de andre forløb ift. Sam:Bo-aftalen. Beskrivelse af børne- og ungeforløb Afdækning af behov og beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for it-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale 1. Undervisning i den reviderede Sam:Bo-aftale er gennemført Implementering af den reviderede Sam:Bo træder i kraft Opfølgning på undervisningsforløbet af underviserne Børne- ungeforløb kortlægning September

17 3.2 Rehabiliteringsnotat Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller At indgå i et nationalt udviklingsarbejde på området med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng med henblik på at få udviklet en kommunikationsstandard for rehabiliteringsdata hos MedCom Interesserede sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark MedCom At der er etableret en national arbejdsgruppe på området At rejse ønsket om at få udviklet en kommunikationsstandard for rehabiliteringsdata hos MedCom Afholdelse af møderække med deltagelse af MedCom og interesserede sygehuse, kommuner, regioner/ andre parter, der har behandlet samme problemstilling for sammen at informere om de resultater, der er skabt i de konkrete projekter. At der nationalt opnås enighed om standarder og fagligt indhold, så der er grundlag for at få udviklet de itsystemer, behandlerne benytter sig af Forberedelse af implementering af en evt. ny standard i relevante it-systemer Regionen har haft fælles erfamøde med Region Midtjylland, Odense Kommune og MedCom, hvor alle var enige om at det var en god ide at arbejde videre med at beskrive behovet. Regionen har i samarbejde med deltagerne fra mødet, udarbejdet et notat, som er sendt til MedComs styregruppe Positiv tilbagemelding fra puljen til forstærket indsats for hjerneskadede børn og unge til udvikling af IT-værktøjer Det overvejes om Shared Care Platformen kunne give endnu bedre funktionalitet og understøtte den tværsektorielle indsats endnu bedre end blot en enkelt MedCommeddelelse. Projektleder til udvikling af it-værktøjer til hjerneskadede børn og unge er ansat og i gang med planlægning Anvendelse af Shared Care Platformen afklares. Manglende national konsensus Der ikke udarbejdet milepæle. 17

18 3.3 Samarbejde om borgernær teknologi Dato: Behov for indhold i samarbejdsaftaler identificeres. Projektleder: Svend Holm Henriksen At afdække muligheder for samarbejde om borgernær teknologi på tværs af sektorerne. Herunder borgerens/patientens behov, tekniske muligheder, driftsmæssige forhold, økonomiske forhold og aftaler om samarbejde i øvrigt. Afdækningen kan tage udgangspunkt i konkrete scenarier. Interesserede sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark via praksisudvalget Medicoteknologisk afdeling, Region Syddanmark Mulighed for samarbejde om borgernær teknologi er undersøgt Samarbejdsscenarier er identificeret Evt. samarbejde afprøvet i konkret projekt En fælles styregruppe nedsættes med repræsentation fra alle parter En projektgruppe nedsættes med repræsentation bl.a. fra nogle af de parter, der har konkret erfaring med implementering af udstyr i borgerens/patientens hjem. Repræsentation fra borgere/patienter. Samarbejdsscenarier beskrives Borgerens/patientens behov afdækkes Erfaringer fra andre regioner og kommuner inddrages Muligt forsøgsprojekt identificeres Behov for tekniske standarder identificeres og søges adresseret Interesserede kommuner, sygehuse og/eller praksis inviteres til at afprøve fælles teknologi. Afprøvning af fælles teknologi teknisk og organisatorisk Der arbejdes med etablering af et OPI-projekt om den digitale landevej, hvis formål er at understøtte bæredygtige rammer og infrastruktur for telemedicin både teknisk og organisatorisk. OPI-aftalen skal resultere i en beskrivelse af et koncept, der har som fokus bl.a. at etablere en fælles telemedicinsk infrastruktur, som giver adgang til tværsektorielle services og samarbejde fx video, hjemmemonitorering. Endvidere skal beskrives et fælles servicecenter, som dels kan håndtere logistik ved etablering af udstyr hos borgeren og dels giver borgeren (og klinikeren) en enkelt adgang til hjælp og fejlhåndtering. Enighed om at igangsætte OPI-projektet. Der er endnu ikke udarbejdet milepæle 18

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan It-understøttelse af fødeplanen Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan It-understøttelse af fødeplanen Telemedicinsk sårbehandling 8 1 April 2013 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehus, kommuner

Læs mere

1. Den tværsektorielle it-strategi... 4. Indledning... 4. Status på it-strategien fra 2007 for tværsektoriel sundhedskommunikation...

1. Den tværsektorielle it-strategi... 4. Indledning... 4. Status på it-strategien fra 2007 for tværsektoriel sundhedskommunikation... Indholdsfortegnelse 1. Den tværsektorielle it-strategi.... 4 Indledning... 4 Status på it-strategien fra 2007 for tværsektoriel sundhedskommunikation... 4 Vision om det sammenhængende behandlingsforløb

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi i Syddanmark

Implementeringsplan for tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi i Syddanmark Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 7. marts 2013 Udarbejdet af: Tove Lehrmann, Tanja Jusslin E-mail: Tove.Lehrmann@regionsyddanmark.dk Telefon: Notat Implementeringsplan for

Læs mere

Bilag 1. Status for Velfærdsteknologi og Telemedicin det digitale sundhedssamarbejde i Syddanmark

Bilag 1. Status for Velfærdsteknologi og Telemedicin det digitale sundhedssamarbejde i Syddanmark Bilag 1 Status for Velfærdsteknologi og Telemedicin det digitale sundhedssamarbejde i Syddanmark 2015-2018 Status for Velfærdsteknologi og Telemedicin - det digitale sundhedssamarbejde i Syddanmark til

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region

IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde September

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan.

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan. Afdeling: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Tove Charlotte Nielsen Journal nr.: 1.01.72./07/801 E-mail: Tove.C.Nielsen@regionsyddanmark.dk Dato: 21. juni 2007 Telefon: 76631321 Projektkommissorium for den

Læs mere

Det digitale sundhedssamarbejde i Region Syddanmark

Det digitale sundhedssamarbejde i Region Syddanmark Det digitale sundhedssamarbejde i Region Syddanmark It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2014 Syddansk Sundhedsinnovation

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

IT strategi for kommunesamarbejdet

IT strategi for kommunesamarbejdet Område: Udarbejdet af: Afdeling: E-mail: Journal nr.: 1.15.1.72-07/4629 Telefon: Dato: 7. august 2007 Statusnotat august 2007 IT strategi for kommunesamarbejdet Status på implementering af projekter i

Læs mere

MedComs indflytningsreception i Forskerparken, 13. september 2012

MedComs indflytningsreception i Forskerparken, 13. september 2012 MedComs indflytningsreception i Forskerparken, 13. september 2012 TAK FOR GAVERNE Flere billeder på Facebook MedCom8 koordineringsgruppe 4. oktober 2012, CSC Aarhus 10.15 11.30 11.45 12.45 14.45 Status

Læs mere

De godkendte initiativer vil blive indarbejdet i en samlet revideret handlingsplan for understøttelse af Sundhedsaftalen

De godkendte initiativer vil blive indarbejdet i en samlet revideret handlingsplan for understøttelse af Sundhedsaftalen Notat Nye initiativer på handlingsplan for it-understøttelsen af Sundhedsaftalen 2010 2014 Indledning Den eksisterende handlingsplan for it-understøttelsen af Sundhedsaftalen 2010 2014 rummer en række

Læs mere

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk MedCom8 (2012-2013) 1. Kronikerunderstøttelse 1.1. Fælles Kroniker Data 1.2. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014 Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel 10. April 2014 Begrebet Sundheds-IT Hvad mon det gavner med de sundhedsaftaler? SUNDHEDSAFTALER Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 010212/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation

Nyt om elektronisk kommunikation December Nyt om elektronisk kommunikation Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation mellem kommuner, sygehuse, praksis og apoteker. Afdelingen for Kommunesamarbejde

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb!

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! 1 Følgenotat SAM:BO Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! Baggrund I forbindelse med indgåelsen af Sundhedsaftalerne for 2011-14 er det besluttet at se på forløbene i SAMBO. Det

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Statusnotat juni 2008

IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Statusnotat juni 2008 IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation notat juni 2008 på implementering af projekter i it-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praksissektoren i Region

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Mandag, den 23. april 2007

Mandag, den 23. april 2007 Mandag, den 23. april 2007 IT-strategi for tværsektoriel kommunikation i Region Syddanmark mellem sygehuse, kommuner og almen Kick off læger møde for IT-strategi for Chefkonsulent tværsektoriel Tove Lehrmann

Læs mere

Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012

Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012 Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012 Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag... 3 Baggrund... 3 Forventet potentiale... 3 Mål... 4 Omfang... 4 Afgrænsning...

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Indsatsområde: Sundheds IT og digitale arbejdsgange.

Indsatsområde: Sundheds IT og digitale arbejdsgange. Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. Version 4: er tilrettet og

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Den 2. oktober Telemedicin og velfærdsteknologi

Den 2. oktober Telemedicin og velfærdsteknologi Den 2. oktober 2012 Telemedicin og velfærdsteknologi Agenda Hvad er velfærdsteknologi og telemedicin, og hvorfor fælles satsningsområde? Samarbejde om tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi Eksempler

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Statusnotat november 2008

IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Statusnotat november 2008 IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Statusnotat november 2008 Status på implementering af projekter i it-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praksissektoren

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering 21. juni 2015 OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen

Læs mere

KKR-digitaliseringsmøde

KKR-digitaliseringsmøde KKR-digitaliseringsmøde Onsdag den 1. marts 2017 KL & MedCom Agenda 10.00-10.30 Kommunal udstilling af sundhedsoplysninger til borgere og pårørende via Sundhedsjournal 2.0 i regi af Sundhed.dk v. Bente

Læs mere

Status DAP projekter. 20. december 2018

Status DAP projekter. 20. december 2018 Status DAP projekter 20. december 2018 2 Status Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse Aktiviteter nu og i næste periode A-data har sat nyansat projektleder (dog med titel som kundechef) på begge

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Projektleder Projektejer Styregruppeformand. Karen von Påhlman Skriv navnet her Skriv navnet her

Projektleder Projektejer Styregruppeformand. Karen von Påhlman Skriv navnet her Skriv navnet her PID Projektinitieringsdokument for Implementering af Telemedicinsk sårvurdering Projektleder Projektejer Styregruppeformand Karen von Påhlman Skriv navnet her Skriv navnet her Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015-2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

MedCom sygehus-kommune møde. Torsdag d. 27. april 2017 kl

MedCom sygehus-kommune møde. Torsdag d. 27. april 2017 kl MedCom sygehus-kommune møde Torsdag d. 27. april 2017 kl. 10.00 15.00 Velkomst Præsentationsrunde Meddelelser: Praktiske oplysninger, mødegodtgørelsesskema, dagens logistik Næste møde d. 9. november 2017

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

SAM:BO aftalen. Mandag d. 23. september v/projektleder Susanne Magaard, Klinisk IT Psykiatrien

SAM:BO aftalen. Mandag d. 23. september v/projektleder Susanne Magaard, Klinisk IT Psykiatrien Mandag d. 23. september 2019 SAM:BO aftalen - Det digitale samarbejde i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer i Region Syddanmark v/projektleder Susanne Magaard, Klinisk IT Psykiatrien Hvad er SAM:BO? En

Læs mere

3. Revideret kommissorium for MedComs styregruppe (orienteringspunkt)

3. Revideret kommissorium for MedComs styregruppe (orienteringspunkt) Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinært møde i styregruppen for MedCom9 Der indkaldes hermed som aftalt til ekstraordinært møde i styregruppen for MedCom9 torsdag 15. januar 2015 kl 10.00 til 12.00

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Grøn = vi er i mål Gul = vi er i gang, men ikke i mål Rød = vi er endnu ikke i gang (de røde indsatsområder er uddybet) Visionsindsats Succeskriterium Status

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Kortlægning af kommunikation mellem socialpsykiatriske tilbud og sundhedssektoren. UDKAST pr. 26. maj 2009

Kortlægning af kommunikation mellem socialpsykiatriske tilbud og sundhedssektoren. UDKAST pr. 26. maj 2009 Kortlægning af kommunikation mellem socialpsykiatriske tilbud og sundhedssektoren / Beslutningsgrundlag for igangsætning af pilotprojekter UDKAST pr. 26. maj 2009 1. Indledning og indstilling Indeværende

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1802054 Dok. nr.: 580916 Dato: 05-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet

Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet Understøttelse af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet Samlet projekt med mål på kort og lang sigt implementeret via flere tiltag = Program 2 Understøttelse af elektronisk kommunikation

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016 Mål i sundhedsplan Status på målopfyldelse: Seneste afrapportering Målopfyldelse 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere