1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan It-understøttelse af fødeplanen Telemedicinsk sårbehandling 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8"

Transkript

1 Status Marts

2 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark Projekter Udbredelsesprojekter 1.1 MedCom s strukturerede standarder til sygehus-hjemmeplejekommunikation Samlet fremdrift Side MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan It-understøttelse af fødeplanen Telemedicinsk sårbehandling Videokonference Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og psykiatrisygehuset i RSD Korrespondance-kommunikation mellem kommunen og lægepraksis Elektronisk henvisning til forebyggelse 12 Pilotprojekter 2.1 Shared Care Platform Sociale institutioner og elektronisk kommunikation Koordineret ibrugtagning af FMK 15 Foranalyseprojekter 3.1 It-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale Rehabiliteringsnotat Samarbejde om borgernær teknologi 18 2

3 Baggrund It-strategi Med sundhedsaftalerne , de nye aftaleområder og grundaftalen om tværsektoriel anvendelse af it, telemedicin og velfærdsteknologier samt nye nationale it-strategier og initiativer, er der behov for en videreudvikling af den it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation, som blev vedtaget i fællesskab i Denne nye it-strategi skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelse af it og velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: de 22 kommuner, regionens sygehuse samt praksisområdet. Strategien skal på den ene side bygge videre på allerede opnåede resultater, og på den anden side skitsere indsatsområder og opstille handleplaner for videreudvikling i de kommende år til gavn for borgerne og sundhedsområdets aktører. 2. Vision om det sammenhængende behandlingsforløb gennem digitalt fællesskab Den fælles vision om sundhedssamarbejde skal understøttes af en fælles vision om itsamarbejde. Anvendelsen af tværsektoriel it og velfærdsteknologier skal således fortsat målrettet, effektivt og omkostningsbevidst, understøtte visionen om det sammenhængende behandlings- og plejeforløb og det digitale fællesskab ved at bidrage til at: Sikre at relevante data om borgeren/patienten er tilgængelige hos de rigtige parter på rette tid og sted på tværs af sektorer. Skabe kontinuitet og koordinering, så arbejdsgange kan optimeres. Understøtte kvaliteten i behandlingsforløbene. Styrke borgerens/patientens mulighed for at blive en aktiv part i behandlingen og at tage vare på egen sundhed og behandling (patient empowerment). Forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Skabe tryghed for borgeren i form af entydighed og sammenhæng i forløbet. 3. Principper og forudsætninger for det tværsektorielle it-samarbejde It-strategien bygger på nogle grundlæggende principper for det tværsektorielle it-samarbejde. Forskellige teknologier til forskellige behov Der er behov for forskellige typer af it-understøttelse af det sammenhængende patientforløb, som fx den meddelelsesbaserede kommunikation, opslagsløsninger, fælles it-platforme og telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger. Det er det faglige samarbejde, patientens behov og behovet og mulighederne for it-understøttelse, der er bestemmende for, hvilke it-løsninger og teknologier, der konkret tages i anvendelse. Endvidere skal lovgivning for videregivelse af personhenførbare data og helbredsoplysninger altid overholdes. Rette data til rette instans på rette tid Et grundprincip i elektronisk kommunikation og samarbejde er, at der i kraft af digitaliseringen skabes mulighed for, at relevante data kan sendes til rette instans hurtigt og let. Det digitale samarbejde bygger således på aftaler om behandlings- og plejesamarbejde parterne imellem. 3

4 Anvendelse af nationale it-standarder Alle aktører anvender som princip og hovedmålsætning nationale it-standarder og national itarkitektur. Der pågår et stadigt arbejde med at udvikle standarderne på nationalt niveau. De it-systemer, der anvendes i sundhedssektoren i regionen og i kommunerne anvendes også i resten af Danmark. Det er derfor vigtigt at få afstemt ønsker til nye funktioner med øvrige sygehuse, kommuner og lægepraksis, så der ikke skal udvikles specielle funktioner alene til brug i Syddanmark. 4. Handleplan For at fokusere den fælles it-indsats er samarbejdet organiseret i en række konkrete projekter. Projekterne har forskellig karakter afhængigt af om der er fuld enighed om, at alle relevante parter ønsker at deltage i en fælles implementering eller om det er projektområder, der måske er for præmature til egentlig udbredelse, men hvor der kan høstes erfaringer fra pilotimplementering til en evt. senere udbredelsesproces, eller der er behov for en nærmere for analyse og problemstilling. Projektkatalog Der er aftalt 14 projekter i aftaleperioden. I nedenstående skema er angivet, hvilke parter der deltager og et tidsmæssigt overblik. 4

5 1.1 Sygehus/hjemmeplejestandarder Dato: Marts 2014 Projektleder: Alis Helmer Hassing Formålet med udbredelsesprojektet er at udskifte anvendelsen af korrespondance-meddelelser med de strukturerede MedCom-standarder. Der skal stadig anvendes korrespondance-meddelelser til adhoc-kommunikation og til kvittering for Plejeforløbsplan. Følgende kommunikationsstrømme skal omlægges fra korrespondance-format til MedCom-standarder: Indlæggelsesrapport Plejeforløbsplan Udskrivningsrapport 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark It-staben, Region Syddanmark It-systemerne i den kommunale hjemmepleje og på sygehusene kan håndtere MedCom-standarderne teknisk og organisatorisk. Implementering af de nye strukturerede MedCom standarder på alle sygehuse og i de kommunale EOJsystemer. Undervisning i de nye strukturerede MedCom standarder. Dette sker i samarbejde med MedCom, det fælles itsekretariat og pilotgruppen for udbredelse af sygehushjemmeplejestandarderne. Løbende statistik over udbredelsen Alle de nye MedCom-standarder er godkendt Konverteringen af de nye MedCom-standarder er også testet og godkendt (udviklet for at sikre fremdrift i projektet). Pilottest er afviklet uge 9 & med positivt resultat. Det er en forudsætning, at alle kommuner i RSD har tilkøbt og implementeret de nye MedCom-standarder i deres EOJsystem, før de kan blive koblet op til at kunne sende og modtage de nye standarder. Pilottest er koordineret fra OUH: Afdeling J til de 2 pilotkommuner: Assens Kommune og Odense Kommune. SLB og SHS fortsætter med at sende korrespondancemeddelelser indtil COSMIC er fuldt udbredt. SLB og SHS kan modtage indlæggelsesrapporten i MedCom-standarden. Efter pilottesten planlægges fuld udbredelse på OUH og SVS, og alle kommuner kan overgår til de nye MedComstandarder i eget tempo. Tekniske og organisatoriske udfordringer i kommunerne og sygehusene. 1. Pilottest mellem OUH, Assens Kommune og Odense Kommune Fuld udbredelse på OUH og SVS fra Fuld udbredelse kommuner fra Fuld udbredelse sygehuse Afventer roadmap for COSMIC 5

6 1.2 Genoptræningsstandard Dato: Marts 2014 Projektleder: Alis Helmer Hassing At implementere MedComs strukturerede standard for elektronisk genoptræningsplan (DGOP) på sygehuse og i kommuner. 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Lægepraksis i Region Syddanmark It-staben, Region Syddanmark Forsendelse af genoptræningsplaner i den nye strukturerede MedCom-standard udrulles i takt med udrulningen af RSD-Comic version 2.2 til regionens sygehuse. Kommunerne har tilsvarende implementeret modtagelse af den strukturerede standard. Anskaffelse og implementering af DGOP-standarden på sygehuse og i kommunerne. Projektledermøder med information om de nye MedCom standarder Løbende statistik over udbredelsen DGOP er i drift i Sønderjylland. SVS pilottester DGOP i samarbejde med Esbjerg Kommune. Genoptræningsplanen sendes som korrespondance fra OUH og SLB. Da alle sygehuse ikke anvender DGOP afspejles dette i Kommunerne, hvor der ses en spredning i modtagelsen af DGOP. Færdiggørelse af pilot og udbredelse af drift for SVS. Planlægning af DGOP fra OUH. Tekniske udfordringer på SVS Alle midler i regionen er opbrugt og udviklingen af DGOP for OUH er usikker. DGOP var den oprindelige vedtagne standard. Der er stor sikkerhed omkring hvilke standarder der skal anvendes og MedCom afventer udmelding fra nationalt plan omkring videreudvikling af standarden. Afklaring forventes sommeren

7 1.3 It-understøttelse af fødeplanen Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller Det overordnede formål med udbredelsesprojektet er at understøtte sundhedsaftalerne og den regionale fødeplan med elektronisk kommunikation til gavn for det gode sammenhængende forløb. Den specifikke målsætning for projektet er at udbrede elektronisk fødselsanmeldelse og korrespondancemeddelelse. 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Følgegruppen for Fødeplanen Ved projektets afslutning har fødestederne og kommunerne taget it-systemer i anvendelse og anvender MedComstandarderne elektronisk fødselsanmeldelse og elektronisk korrespondance-meddelelse i forbindelse med svangre- og fødselsforløb Anskaffelse og adgang til it-systemer inkl. relevante kommunikationsstandarder på sygehusene og sundhedsplejen i kommunen MedCom-standarderne fødselsanmeldelse og korrespondance meddelelse implementeres i alle relevante itsystemer og kommunikationen testes. Den elektroniske kommunikation tages i anvendelse både teknisk og organisatorisk i alle 22 kommuner og på alle fødesteder i RSD. Løbende statistik over udbredelsen Den elektroniske fødselsanmeldelse sendes fra OUH (Odense og Svendborg) og Esbjerg Elektronisk fødselsanmeldelse fra SHS følger udrulning af Cosmic PAS og er derfor ikke i drift Fødselsanmeldelsen er MedCom-godkendt i Cosmic PAS og i de 2 kommunesystemer Novax og TMSund. Mapning af ny og gammel version af fødselsanmeldelse er i drift i regionen Regionen er i proces med nyt fødselsmodul til Cosmic. SLB i gang med organisatorisk implementering af fødselsanmeldelsen i Cosmic PAS og fælles pilot med Kolding og Vejle kommune Fejlretning i fødselsanmeldelse i Cosmic igang Brug af korrespondancen til yderligere understøttelse af samarbejdet i graviditeten, under fødslen og fra barsel er i gang. Projektet følger tidsplanen for udrulning af Cosmic PAS til fødestederne, hvilket betyder at tidsplanerne justeres undervejs og det betyder at ibrugtagning af fødselsanmeldelse forskydes. Statistik over udbredelse: 1. Anskaffelse af IT-systemer, MedCom standard inkl. godkendelse Januar Udvikling og tilretning af fødselsanmeldelse i it-systemerne Juni Udbredelse af fødselsanmeldelse og korrespondance til kommunerne December

8 1.4 Telemedicinsk sårvurdering Dato: Projektleder: Lisbeth Jørgensen, Tanja Jusslin At udvikle og udbrede den tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsmodel Telesår til også at omfatte andre patientgrupper eksempelvis patienter med liggesår og venøse bensår samt eventuelt stomi-patienter og patienter med operationssår. At udvide samarbejdet med flere relevante sygehusafdelinger og de sidste 2 kommuner, som ikke er med i det randomiserede kliniske studie. At undersøge om sårdatabasen kan anvendes som internt redskab på såvel sygehus som i kommunen, som internt redskab til eksempelvis det præoperative eller second opinion på sygehuset og til eksempelvis kvalitetsudvikling af egen sårbehandling i kommunen. Alle sygehuse i Region Syddanmark Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark Dansk Telemedicin A/S Projektledelsessekretariat på OUH At det randomiserede kliniske studie er gennemført At der er opstillet en plan for udbredelse både mht. flere patientgrupper, flere sygehusafdelinger og de sidste kommuner Det randomiserede kliniske studie gennemføres som planlagt og evalueres i 2013 Der gennemføres et udbud på sårdatabasen via SKI-aftale og der indgås en driftsaftale Med udgangspunkt i erfaringerne fra det randomiserede kliniske studie afprøves understøttelse af sårbehandling for andre patientgrupper som et samarbejde og aftale mellem de kommuner og de sygehusafdelinger, der ønsker at medvirke Pr. februar 2014 er afsluttet inklusion af patienter i det fælles forskningsprojekt vedr. patienter med diabetiske fodsår. Resultater forventes offentliggjort ultimo Opstart af det nationale udrulningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering, som løber fra MedCom er projektleder. Projektet afløser indeværende projekt og vil gribe ind i næste aftaleperiode. Den syddanske implementering af det nationale udrulningsprojekt er i pilotdrift hos alle parter. Målgruppen er patienter med komplekse sår. Der er gennemført uddannelse i sårbehandling og anvendelse af den telemedicinske kommunikations-platform (3 x 5- dages kurser + 4 x 1-dags kurser). Der er udarbejdet en samarbejdsaftale om den samlede tværsektorielle telemedicinske arbejdsgang Opfølgning på pilotdriften Sikring af overgang til drift teknisk, organisatorisk og økonomisk Implementering af integrationer mellem det centrale kommunikationsredskab i telemedicinsk sårvurdering og basis-itsystemer i kommuner og på sygehuse, når der foreligger national afklaring Der er mange afhængigheder mellem nationale tiltag i det nationale projekt og den syddanske implementering, som kan føre til forsinkelser Der følger ikke midler med fra det nationale projekt til den syddanske implementeringsindsats. Det er således en forudsætning, at sygehuse, region og kommuner allokerer de fornødne ressourcer både personalemæssigt og økonomisk Sårbehandling varetages af mange forskellige faggrupper og specialer, hvilket fordrer behov for opbakning og involvering af alle samt gennemsigtighed og klare aftaler om, hvem gør hvad hvornår Manglende integration mellem sårdatabasen og fagsystemer, hvilket medfører dobbeltarbejde og dermed manglende motivation. Etablering af integrationer er del af projektet. 1. Inklusion af patienter i forskningsprojektet er afsluttet Resultater af forskningsprojekt er offentliggjorte Alt relevant personale i kommuner og på sygehuse er uddannet

9 4. Telemedicinsk sårvurdering er impl. for de relevante patientgrupper Model for overgang til drift i Syddanmark er aftalt Integrationer mellem sårdatabase og basissystemer er udvikling og impl. (afhængig af nationale planer) Sådan går det med 1.5 Videokonference Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At understøtte den organisatoriske udbredelse af anvendelsen af det videokonferenceudstyr som forefindes i Region Syddanmark, herunder at: Understøtte videoudskrivningskonferencer mellem kommunerne og sygehusene Inspirere til flere anvendelsesmuligheder af videokonferenceudstyr i dagligdagen på sygehusene, i praksis og i kommunerne i regionen Sikre at det er nemt at komme i gang med videokonference Alle sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark Udskrivningskonferencer er en integreret del af Sam:Bosamarbejdet og understøtter det sammenhængende patientforløb. Det er hurtigt og let at etablere en udskrivningskonference På regionens sygehuse er etableret en fast rutine med demonstration af mulighederne omkring brugen af videokonference ifm. de obligatoriske introduktionskurser for nyansatte Projektkatalog over videokonferenceanvendelsesmuligheder 2 pjecer til brug for medarbejdere i kommuner og på sygehuse; Kom godt i gang med videokonference. Generel vejledning og Kom godt i gang med videokonference. Teknisk vejledning for de medarbejdere, som skal foretage opkobling, vedligeholdelse og support på videokonferencer. Minimum 5 temaarrangementer /workshops for såvel kommunale samt sygehus- medarbejdere, hvor muligheder demonstreres. Der er aktiviteter i gang med kommuner i regionen og de tilhørende sygehusenheder om etablering af udskrivningskonferencer: (Kolding, Fredericia, Vejen, Vejle, Fanø, Esbjerg, Varde, Ribe, Nyborg, Fåborg Midtfyn, Odense, Langeland, Ærø, Kerteminde kommuner). Assens, Nordfyns, Svendborg kommuner er under planlægning. Der tilbydes undervisning til sygehusene og flere relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner. Der arbejdes med at få koblet et par praktiserende læger på videokonference. Fortsat tiltag for at få flere sygehusafdelinger og flere kommuner til at anvende videoudskrivningskonferencer. Fortsat tiltag i praksis i forhold til primært videotolkning. Tiltag inden for undervisning og temamøder om videokonference. Samarbejde mellem sygehuse og kommunale institutioner for at forebygge sygehusindlæggelser. Igangsætning af videokonference mellem sociale psykiatriske bo-institutioner og specialister på OUH (p.t.: Egely og Børne- og Ungdomspsyk., OUH). At udstyret ikke er tilgængeligt der, hvor det skal bruges At personalet ikke tør bruge det eller ikke er uddannet nok At udstyret ikke virker, når det skal kobles til At internetopkoblingen ikke er tilstrækkelig 1. Projektkatalog over videokonference anvendelsesmuligheder udarbejdet Juni 2012 Juni pjecer Kom godt i gang generel vejledning, Teknisk vejledning udarbejdet Juni 2012 Juni

10 3. Gennemført 5 arrangementer hvor videokonference demonstreres Dec Dec 2013 Sådan går det med 1.6 Psykiatri og kommunerne Dato: Projektleder: Susanne Heinrich og Ditte Victoria Borggreen Formålet er at igangsætte en proces hen imod en digitalisering af den tværsektorielle kommunikation mellem de 22 kommuner og det psykiatriske sygehus i Region Syddanmark. Mulighederne for elektronisk informationsudveksling skal tages i brug i takt med, at de relevante kommunale fagsystemer udvikles til at kunne sende og modtage elektroniske meddelelser. Der skal på hele psykiatriområdet være fokus på den elektroniske kommunikationspraksis og udvikling inden for området, også set i relation til andre itinitiativer både lokalt, regionalt og nationalt. Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark 22 kommuner i Region Syddanmark Lægepraksis i Region Syddanmark Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark At MedCom standarderne er implementeret og taget i brug på det psykiatriske sygehus i Region Syddanmark og i de kommunale fagsystemer på psykiatriområdet i takt med at systemerne udvikles For at opfylde succeskriteriet, er det vigtigt, at der er ledelsesmæssig opbakning regionalt og kommunalt til projektgennemførelse Projektet følger planen. Rapporten På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse blev sendt i høring hos de 22 syddanske kommuner, PLO Syddanmark, det somatiske område og psykiatrien i Syddanmark. Der er indkommet høringssvar som er indarbejdet i rapporten. Rapporten sendes til godkendelse i DAK. Her anbefales det bl.a. at den kommunale og regionale psykiatri får en bredere repræsentation i den nuværende SamBo følgegruppe, samt omfattes af de nuværende samarbejdsaftaler i nødvendigt omfang og at organisering og arbejdet starter op i Ved godkendelse af rapporten forventes projektet afsluttet. Udbrede anvendelse af tidstro advisering ved indlæggelse og udskrivelse i psykiatrien. Sikre ensartet brug af korrespondancemeddelelse mellem psykiatri, kommunale hjemmesygepleje og praksis. Elektronisk sundhedskommunikation til andre kommunale fagområder end hjemmesygeplejen. Ibrugtagning af nye MedCom standarder Afdække tværsektoriel anvendelse af LÆ-blanketter. 1. Implementering af tidstro advisering på alle afdelinger Juni 2013 Juni Måling og opfølgning på tidstro advisering i kommunerne Sept.2013 Sept Analyse af behov for sundhedskommunikation til andre fagområder Dec Dec Anbefaling sendt i høring Feb Feb Projektet afsluttes April

11 1.7 Kommune/lægepraksis kommunikation Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At sikre, at alle 22 kommuners hjemmepleje, sundhedspleje og lægepraksis i Region Syddanmark anvender den elektroniske korrespondance-meddelelse. Desuden indføres genbestilling af lægeordineret medicin via elektronisk receptfornyelse. Derudover skal der arbejdes på at oprette og implementere elektronisk korrespondance-kommunikation mellem lægepraksis og andre afdelinger i kommunerne, hvor der er behov for det, fx på jobcentrene. Anvendelse af korrespondance-kommunikation til andre relevante afdelinger i kommunerne afprøves Stort set alle lægepraksis sender elektroniske korrespondancemeddelelser til de kommunale funktioner, der på nuværende tidspunkt kan modtage korrespondance-meddelelsen. Projektet er afsluttet som projekt. Alle 22 kommuner i Region Syddanmark Alle lægepraksis i Region Syddanmark Praksisafdelingen, Region Syddanmark At alle 22 kommuners hjemmepleje, sundhedspleje og lægepraksis anvender den elektroniske korrespondancemeddelelse At genbestilling af lægeordineret medicin sker via elektronisk receptfornyelse Med udgangspunkt i PLO-overenskomstens rammeaftale om e-kommunikation mellem kommunen og kommunens praktiserende læge udarbejdes en skabelon for en samarbejdsaftale, der kan anvendes af den enkelte kommune til at præcisere det elektroniske samarbejde med lægepraksis Der kan afholdes informationsmøder mellem parterne, hvor aftaler om samarbejdet om elektronisk kommunikation indgås Behovet for samarbejdsaftale skal afklares. 11

12 1.8 Elektronisk henvisning til forebyggelse Dato: 10. marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen At implementere og udbrede anvendelsen af elektronisk kommunikation i forbindelse med henvisning til forebyggelsestilbud 4 sygehuse i Region Syddanmark Alle kommuner i Region Syddanmark Alle lægepraksis i Region Syddanmark At alle lægepraksis og sygehuse henviser elektronisk til forebyggelsestilbud inden udgangen af 2012 At alle kommunale forebyggelsestilbud har implementeret fagsystem /alternativt arbejdsgang med anvendelse af REFHOST til modtagelse af elektroniske henvisninger At kommuner med fagsystem sender epikriser elektronisk inden udgangen af 2014 Afdækning af kommunernes muligheder for at modtage elektroniske henvisninger via MedCom standard REF01, herunder beskrivelse af hvilke systemer der anvendes i forebyggelsesenhederne Oversigt over planerne for implementering af MedCom standarderne henvisning, afsendelse af bookingsvar og epikrise i de relevante kommunale fagsystemer Aftale med de enkelte kommuner om deres håndtering af elektroniske henvisninger Statistisk over udbredelsen Information om forebyggelsestilbuddene skal være tilgængelige i VisInfoSyd / Sundhed.dk SOFT-søgning. Alle lægepraksis kan teknisk sende elektronisk henvisning (REF01) til forebyggelsestilbud. Alle 22 kommuner har information om deres forebyggelsestilbud på VisInfoSyd.dk/Sundhed.dk. 20 ud af de 22 kommuner kan modtage elektronisk henvisning til forebyggelse enten via deres fagsystem eller via Henvisningshotellet. To kommuner er på vej med at få implementeret i deres fagsystem. Kun få kommuner sender svar retur via epikrisestandarden. De fleste systemer har ikke implementeret denne standard endnu. Ingen kommunesystemer understøtter bookingsvar. Der er løbende kontakt til de kommuner, der mangler at komme på, samt til kommuner, hvor lægerne fortsat anvender korrespondancemeddelelse. At de kommunale forebyggelsestilbud ikke holdes opdateret. At kommuner uden fagsystem til at modtage henvisningen i ikke får fulgt op på SMS/ advis er At praksis henviser via korrespondancemeddelelse. Statistik over udbredelse: https://medcom.medware.dk/exports/kommunale-henvisingersyddanmark.pdf 1. Beskrivelse af kommunernes mulighed for at modtage elektronisk henvisning januar 2013 februar Oversigt over planerne for implementering af henvisning, bookingsvar og epikrise i de relevante kommunale fagsystemer er beskrevet marts 2013 maj Aftale med de enkelte kommuner om håndtering indgået marts 2013 maj Statistik over udbredelsen udarbejdet marts 2013 juni

13 2.1 Shared Care Platform Dato: Projektleder: Allan Nasser At få afprøvet it-understøttelse af fælles deling af data til understøttelse af behandlingen af patienter med en kronisk sygdom. At kunne inddrage patienter i deres egen behandling og at styrke deres muligheder for egenomsorg via udskrift af en Patientens Plan med målsætninger for patientens egen indsats, mulighed for at patienten kan læse sin egen journal, mulighed for at patienten kan monitorere sin egen sygdom via hjemmemåling samt mulighed for at patient og behandler kan kommunikere elektronisk indbyrdes. OUH Odense og OUH Svendborg 3 kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i RSD It staben Region Syddanmark IBM Danmark Syddansk Sundhedsinnovation Platformen skal håndtere de data, som klinikerne har behov for at dele og være så generisk, at den kan udbygges til understøttelse af andre patient-grupper. Anvendelsen kan udbredes til alle relevante parter. Platformen skal integreres i de fagsystemer, som anvendes hos de parter, der samarbejder om patienterne, dvs. i EPJ, i lægesystemer og i de kommunale sundhedssystemer Patienter skal let have adgang til egne data og understøttes i at tage del i egen behandling En platform til Shared Care på Hjerteområdet kan implementeres i Region Syddanmark i Der etableres en udviklings- og driftsorganisation for systemet Nye områder under udvikling er Svangreområdet, Den Ældre Medicinske Patient, Stress, Angst og Depression, Hjerneskadede børn og Unge, Kræftrehabilitering og Palliation samt Diabetes og KOL. Systemet er i drift på Kardiologisk ambulatorium, Svendborg Sygehus og pilotafprøves i 3 kommuner og 4 udvalgte lægepraksis. Integrationerne til Dialog, Cosmic og Sentinel er under udvikling og test, mens integrationerne til FMK og Hjemmemonitorerings-databasen stadig er på standby, Der er indgået aftaler om Drift, Vedligehold og Licens og en forvaltningsorganisation er under opbygning. Opskalering af Driften på Hjerteambulatoriet i Svendborg Successivt opstartes der pilotdrift hos praktiserende læger og kommuner omkring Svendborg Sygehus. Tilrettelæggelse af pilotafprøvninger omkring de øvrige Sygehusenheders Hjerteambulatorier. Færdiggørelse af udestående integrationer (Sentinel og Cosmic) Der igangsættes en proces, hvor integrationsmulighederne til de kommunale systemer skal afklares. Økonomien omkring den fremadrettede Drift og forvaltning skal godkendes. Der skal findes projektmidler til videreudvikling af platformen Afhængigheden af Cosmicleverancer har i høj grad og vil også fremadrettet udgøre en risiko for sygehusbrugernes tilfredshed med systemet. De elementer, som er taget ud af projektet, kan blive væsentligt dyrere at få lavet på T&M aftalen efter projektperioden. Udbredelsen kan medføre en lang række nye ændringsønsker, som der skal findes økonomi til. Integration til FMK er stadig usikker. 1. Afslutning af POC Marts 14 X 2. Opskalering i Svendborg April Opstart kommuner April Opstart almen praksis April Udbredelse og implementering på hjerteområdet Påbegynde konfiguration af nye sygdomsområder Successivt X 13

14 2.2 Sociale inst. og elektronisk kommunikation Dato: Marts 2014 Projektleder: Bente Veller Formålet med projektet er at vise, at MedComs standarder til elektronisk kommunikation kan anvendes af personalet på de sociale institutioner og understøtte samarbejdet mellem disse og de øvrige parter i sundhedssektoren, der allerede kommunikerer digitalt. De to socialpsykiatriske botilbud Holtegården og Syrenparken Udvalgte lægepraksis i Region Syddanmark Udvalgt apotek i Region Syddanmark Det sociale område i Region Syddanmark Interesserede institutioner og andre sundhedsfaglige parter At vise, at det kan lade sig gøre teknisk og organisatorisk at kommunikere elektronisk til og fra de sociale institutioner i Region Syddanmark Revidering og ajourføring af kortlægningen fra 2009 Afslutning af pilotafprøvning af elektronisk kommunikation på de 2 socialpsykiatriske botilbud Afholdelse af temamøde om mulighederne og interessen i at overføre resultater/erfaringer til andre botilbud med samme it-system Elektronisk kommunikation mellem det regionale socialpsykiatriske botilbud, Holtegården, almen praksis og apotek er i drift siden Juni MedCom-standarderne Receptfornyelse og Ambulant notat er udviklet, og MedCom godkendt i Bosted-systemet Samarbejdsaftale og undervisningsmateriale er udarbejdet og organisatorisk implementeret på Holtegården. Brugermanual mårettet socialområdets centre udarbejdet Projektet er efter aftale med Socialstaben afsluttet. Det blev aftalt ikke at opstarte nyt udbredelsesprojekt, da et udbud var under vejs. Den udviklede løsning driftes fremadrettet på Holtegården. 1. Udvikling af MedCom-standarder i Bosted-systemet OK 2. Status på pilotafprøvning OK 3. Pilotafprøvning og overgang til drift Juni 2013 Juni Projekt afsluttet Juli 2013 Juli

15 2.3 Koordineret ibrugtagning af FMK Dato: Marts 2014 Projektleder: Tove Charlotte Nielsen Det overordnede formål med FMK er, at nedbringe fejlmedicinering samt forbedre kvaliteten af medicinering af borgere/patienter. Det konkrete formål med projektet er at forsøge at sikre en samlet koordinering af anvendelsen af FMK på tværs af sektorer, herunder at sikre udbredelse af anvendelsen af FMK i den kommunale hjemmepleje og andre relevante kommunale enheder i en koordineret proces i takt med at de øvrige parter i sundhedssektoren tager FMK i anvendelse. En pilotafprøvning af FMK-online i perioden indtil FMK integreres i de kommunale fagsystemer for de kommuner, der vil deltage i en afprøvning, vil kunne give erfaringer med den tværsektorielle anvendelse af medicindata. Interesserede kommuner i Region Syddanmark Fælles It-sekretariat, Syddansk Sundhedsinnovation At der er igangsat pilotprojekter for FMK-online i kommunerne for afprøvning af mulighederne samt evaluering af anvendelsen primo 2013 At sikre udbredelse af FMK i kommunerne At FMK tages i anvendelse i en koordineret proces på tværs af sektorer i takt med at FMK integreres i fagsystemerne Beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for at relevante kommunale enheder kan tilgå oplysninger om aktuel medicin via FMK-online inden udgangen af 2012 Afprøvning af FMK-online i pilotkommuner og opsamling af erfaringer fra afprøvningen Tværsektoriel koordinering af ibrugtagningen af FMK, når de kommunale fagsystemer har integreret FMK, på baggrund af erfaringerne med FMK-online FMK er ved at blive taget i brug på regionens sygehuse. Der er nu lagt en plan for udrulning af FMK i kommunerne integreret i omsorgssystemerne. MedCom er projektansvarlige for udrulningen til kommuner. FMK er ved at blive pilottestet i 3 kommuner med hvert sit omsorgssystem. I RSD deltager Assens kommune med Avaleo caseflow.. Alle kommuner skal have taget FMK i brug inden medio I RSD har der været gennemført pilotprojekt med Fredericia og Kolding Kommune med ibrugtagning af FMK on-line (web-baseret løsning) for en afprøvning af muligheden I takt med at regionens sygehuse tager FMK i brug, vil der blive etableret lokale projekter med koordineret ibrugtagning af FMK, hvor der i særlig grad vil blive fokuseret på den organisatoriske implementering og kvalitetssikring. At udrulningen på sygehusene forsinkes yderligere At udrulningen til de praktiserende læger forsinkes yderligere At systemerne ikke har indbygget advisering ved forkert anvendelse af FMK (eks. Dobbelt ordinationer) At der ikke etableres de nødvendige aftaler for det tværsektorielle samarbejde på dette område. Statistik: 08&fullsize=orig Beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for anvendelse af FMK-online Dec Dec Evalueringsrapport fra pilotafprøvning af FMK-online i Fredericia Kom. Dec Feb Tværsektoriel koordineret ibrugtagning af FMK Medio

16 3.1 It-understøttelse af Sam:Bo-aftalen Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller, Alis Helmer Hassing At få afdækket behovene for it-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale. Revidering af Sam:Bo sker i Følgegruppen for Sam:Bo samt i arbejdsgruppen under følgegruppen til afdækning og beskrivelse af de mange forskellige typer af behandlingsforløb. Følgegruppen for Sam:Bo Arbejdsgruppe under følgegruppen til afdækning af behandlingsforløb Sygehus-hjemmeplejeprojektledergruppen At den reviderede Sam:Bo-aftale it-understøttes Den reviderede Sam:Bo-aftale er trådt i kraft pr. 1. maj Der er revideret i forløb over og under 48 timer. Der er udarbejdet et nyt skadestueforløb Der er undervist i de reviderede Sam:Bo-forløb både regionalt og gennem de lokale samordningsfora. Børne- og ungeområdet kortlægning er gennemført ved besøg på alle børneafdelinger og deres samarbejdspartnere i Syddanmark. Revision af de andre forløb ift. Sam:Bo-aftalen. Beskrivelse af børne- og ungeforløb Afdækning af behov og beskrivelse af de tekniske og organisatoriske muligheder for it-understøttelse af den reviderede Sam:Bo-aftale 1. Undervisning i den reviderede Sam:Bo-aftale er gennemført Implementering af den reviderede Sam:Bo træder i kraft Opfølgning på undervisningsforløbet af underviserne Børne- ungeforløb kortlægning September

17 3.2 Rehabiliteringsnotat Dato: Februar 2014 Projektleder: Bente Veller At indgå i et nationalt udviklingsarbejde på området med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng med henblik på at få udviklet en kommunikationsstandard for rehabiliteringsdata hos MedCom Interesserede sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark MedCom At der er etableret en national arbejdsgruppe på området At rejse ønsket om at få udviklet en kommunikationsstandard for rehabiliteringsdata hos MedCom Afholdelse af møderække med deltagelse af MedCom og interesserede sygehuse, kommuner, regioner/ andre parter, der har behandlet samme problemstilling for sammen at informere om de resultater, der er skabt i de konkrete projekter. At der nationalt opnås enighed om standarder og fagligt indhold, så der er grundlag for at få udviklet de itsystemer, behandlerne benytter sig af Forberedelse af implementering af en evt. ny standard i relevante it-systemer Regionen har haft fælles erfamøde med Region Midtjylland, Odense Kommune og MedCom, hvor alle var enige om at det var en god ide at arbejde videre med at beskrive behovet. Regionen har i samarbejde med deltagerne fra mødet, udarbejdet et notat, som er sendt til MedComs styregruppe Positiv tilbagemelding fra puljen til forstærket indsats for hjerneskadede børn og unge til udvikling af IT-værktøjer Det overvejes om Shared Care Platformen kunne give endnu bedre funktionalitet og understøtte den tværsektorielle indsats endnu bedre end blot en enkelt MedCommeddelelse. Projektleder til udvikling af it-værktøjer til hjerneskadede børn og unge er ansat og i gang med planlægning Anvendelse af Shared Care Platformen afklares. Manglende national konsensus Der ikke udarbejdet milepæle. 17

18 3.3 Samarbejde om borgernær teknologi Dato: Behov for indhold i samarbejdsaftaler identificeres. Projektleder: Svend Holm Henriksen At afdække muligheder for samarbejde om borgernær teknologi på tværs af sektorerne. Herunder borgerens/patientens behov, tekniske muligheder, driftsmæssige forhold, økonomiske forhold og aftaler om samarbejde i øvrigt. Afdækningen kan tage udgangspunkt i konkrete scenarier. Interesserede sygehuse i Region Syddanmark Interesserede kommuner i Region Syddanmark Interesserede lægepraksis i Region Syddanmark via praksisudvalget Medicoteknologisk afdeling, Region Syddanmark Mulighed for samarbejde om borgernær teknologi er undersøgt Samarbejdsscenarier er identificeret Evt. samarbejde afprøvet i konkret projekt En fælles styregruppe nedsættes med repræsentation fra alle parter En projektgruppe nedsættes med repræsentation bl.a. fra nogle af de parter, der har konkret erfaring med implementering af udstyr i borgerens/patientens hjem. Repræsentation fra borgere/patienter. Samarbejdsscenarier beskrives Borgerens/patientens behov afdækkes Erfaringer fra andre regioner og kommuner inddrages Muligt forsøgsprojekt identificeres Behov for tekniske standarder identificeres og søges adresseret Interesserede kommuner, sygehuse og/eller praksis inviteres til at afprøve fælles teknologi. Afprøvning af fælles teknologi teknisk og organisatorisk Der arbejdes med etablering af et OPI-projekt om den digitale landevej, hvis formål er at understøtte bæredygtige rammer og infrastruktur for telemedicin både teknisk og organisatorisk. OPI-aftalen skal resultere i en beskrivelse af et koncept, der har som fokus bl.a. at etablere en fælles telemedicinsk infrastruktur, som giver adgang til tværsektorielle services og samarbejde fx video, hjemmemonitorering. Endvidere skal beskrives et fælles servicecenter, som dels kan håndtere logistik ved etablering af udstyr hos borgeren og dels giver borgeren (og klinikeren) en enkelt adgang til hjælp og fejlhåndtering. Enighed om at igangsætte OPI-projektet. Der er endnu ikke udarbejdet milepæle 18

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2012 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN KORT FORTALT TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark 1 Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 25. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 13-3940 Dato: 8. april 2014 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371 Notat

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 It-handlingsplan 24. oktober 2014 forklaring Tidsplan skrider Bagud OK Gennemført Samlede statusangivelser sættes efter laveste fællesnævner Alle skal være med på obligatoriske

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere