Handicapchef til Billund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicapchef til Billund Kommune"

Transkript

1 Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren i centrum og arbejder ud fra devisen at: Hjælp er godt, men at kunne selv er bedre, og hvor budskabet er at Sammen finder vi ud af det. Et fokus som er med til at sikre en helhedsorienteret og inddragende kultur og tilgang på området, til glæde for både medarbejdere og borgere. Lyder det som dig, så læs videre her. Vi ønsker en udviklingsorienteret strategisk tænkende fagchef, der kan tænke i helheder og skabe resultater i en politisk styret organisation. Du arbejder visionært og kreativt, kan lede og styre sikkert og når dine mål ved hjælp af dine medarbejdere og andre ressourcer, så din organisation får de bedst mulige resultater og når de fastsatte mål. Udgangspunktet for dit arbejde er Billund kommunes værdigrundlag Dialog, Udvikling og Respekt (DUR), samt kommunens vision om Sammen finder vi ud af det. Dette indebærer at vores tilgang til borgerne i Billund Kommune, har fokus på deres udvikling og muligheder. Inddragelse af borgeren, dennes netværk og andre interessenter er i fokus i opgaveløsningen. Dette med sigte på at skabe mest mulig værdi for borgeren, og sikre dennes selvstændighed og uafhængighed længst- og mest muligt. Området for Fysisk og Psykisk Handicappede driver bl.a. tilbud efter SEL 85, 103, 104, 107 og 108. Som Handicapchef i Billund kommune har du ansvaret for både myndighedsdelen og udførelsen af den borgerrettede service og indsats. Du har dermed mulighed for at skabe (økonomisk) rum til udvikling via en god planlægning og ressourcestyring. Det er derfor vigtigt at du kan få din organisation til at arbejde helhedsorienteret med udgangspunkt i borgernes behov. At kunne skabe resultater gennem andre, og mestring af den strategiske kommunikation, i forhold til forskellige aktører og faggrupper, er derfor væsentligt. I Billund kommune er vi af den overbevisning at en positiv grundholdning, medarbejdertrivsel og optimale præstationer går hånd i hånd. Vi tror på at positive mennesker har større arbejdsglæde og er med til at skabe en øget fællesskabsfølelse på tværs af faggrænser og forvaltninger. I social- og sundhedsforvaltningen lægger vi således vægt på: At du er god til at skabe positivitet Hvordan du bruger dine styrker At du i din interaktion, med andre mennesker, har fokus udviklingspotentialet. Hvilke strategier, du bruger, for at nå dine mål. I Social- og sundhedsforvaltningen arbejdes ud fra et holistisk udgangspunkt i tilgangen til både borgere og medarbejdere. Herudover ønsker vi en handicapchef der har overblik og trives i et krydspres fra både borgere, medarbejdere, kolleger og politikere. Du har dokumenteret ledelseserfaring, politisk tæft og kendskab til det socialfaglige område. Du er vedholdende, og er en afslutter. Det er blandt andet sådan, du sikrer den fortsatte udvikling af det specialiserede socialområde i Billund Kommune. Hvis du herudover har humor, glimt i øjet og en positiv og løsningsorienteret tilgang til hverdagens små bump på vejen, ser vi frem til at modtage en ansøgning, til stillingen som handicapchef, fra dig. Se hele jobbeskrivelsen på Ring til Social- og sundhedsdirektør Klaus Liestmann på for at høre mere om stillingen. Ansøgningsfrist mandag den 27. oktober 2014.

2 Jobbeskrivelse for Handicapchefen i Billund Kommune 22.september 2014 Indledning Billund Kommune søger en handicapchef pr Stillingen er i dag midlertidigt besat med en ekstern konsulent som led i en udviklingsproces og organisationsændring på området. Den nye handicapchef vil således skulle overtage en organisation midt i en omstillingsproces, og være med til at lande denne og implementere en ny struktur, på en god og sikker måde som tager hånd om både medarbejdere og borgere. Den nye organisationsstruktur forventes politisk godkendt i løbet af efteråret/vinteren 2014 med i kraft træden til januar Den endelige tegning af organisationen og sammenhænge mellem tilbudsvifte og organisationsstruktur er derfor ikke helt på plads endnu. Nedenfor er organisationen skitseret som den ser ud i dag. Handicapchef Myndigheds team Værkstedet Nymarksvej Sydtoften 381 Bo -Lindegården Cafe himmelblå Ungbo Daglig leder 85 området Lyngsø Støttecenter Vorbasse Organisationsplan Handicap-området Billund Kommune Bofællesskaber bof1, bof2, bof3

3 Billund Kommune Billund Kommune har ca indbyggere, og der er ca ansatte i den samlede kommunale organisation, heraf 149 medarbejdere på handicapområdet, svarende til 133 årsværk. Kommunen er en del af Trekantområdet et kommunesamarbejde, i fortsat udvikling, og har med udviklingsstrategien 5 veje til vækst sat en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune vil arbejde med at styrke kommunen læs mere herom på kommunens hjemmeside. Vi arbejder ud fra Kommunens værdigrundlag Dialog, Udvikling og Respekt (DUR) samt strategien Sammen finder vi ud af det. Sammen finder vi ud af det har fokus på at øge borgerinddragelsen og borgerens empowerment. Dette med henblik på at understøtte borgerens egen mestringsevne og selvstændighed. Visionen i Sammen finder vi ud af det er at skabe et grundlag for arbejdet med og for borgerne, hvor borgerens udvikling og muligheder er i fokus. Hvor alle indsatser og tilbud udføres og aftales i et samarbejde mellem kommunen, borgeren og dennes netværk samt evt. andre relevante interessenter omkring borgeren. Du kan få mere information om Sammen finder vi ud af det ved at henvende dig til kommunen. Social og Sundhed I Social- og sundhedsforvaltningen er vi optaget af det tværfaglige samarbejde, den holistiske tilgang og at skabe en helhedsorienteret indsats for borgeren på tværs af fagskel og søjler. Kommunen er i gang med at udvikle og implementere strategien Sammen finder vi ud af det, hvor fokus er på samarbejde på tværs af fag og forvaltninger og størst mulig borgerinddragelse med det sigte at gøre den enkelte så selvhjulpen og uafhængig som muligt. Tilgangen til borgeren bygger på den anerkendende pædagogik. Vi tager udgangspunkt i, den enkeltes ressourcer og styrker. Udgangspunktet, i mødet med borgeren, er således ligeværd, og borgerens ret til at være autoritet i eget liv. Pædagogikken og den metodiske tilgang på handicapområdet bygger på en professionel tilgang til borgeren samt interventioner baseret på den enkeltes muligheder og ressourcer. Dette for at sikre borgeren den størst mulige grad af medinddragelse og selvbestemmelse i eget liv. Der er fokus på at realisere ambitiøse visioner og nå målene. Derfor er vi ved at omstille organisationen på handicapområdet, så vi bliver i stand til at arbejde mere med udvikling og innovation målrettet de enkelte borgergrupper. Reorganiseringen af handicapområdets ledelsesstruktur er en del af denne udvikling. På baggrund af en gennemgang af opgaveløsningen og hidtidig organisering er vi ved at skabe en struktur, der understøtter udvikling og optimerer vores arbejdsmetoder, kompetence og prioriteringer. Organisation og ledelse Byrådet varetager den overordnede politiske ledelse af Billund Kommune, men har delegeret størstedelen af den politiske ledelse af Social- og sundhedsområdet i Billund Kommune til Social- og sundhedsudvalget og den politiske ledelse af det administrative område til Økonomiudvalget. Kommunens overordnede administrative ledelse varetages af direktionen. Fagdirektørerne er de øverst ansvarlige for kommunens 3 forvaltningsområder. Hvert forvaltningsområde er inddelt i et antal fagområder, der hver ledes af en fagchef. Fagcheferne indgår sammen med direktionen i kommunens strategiske lederforum. Lederne i Billund Kommune har udarbejdet et værdibaseret lederkodeks. Vi arbejder alle med udgangspunkt i værdierne dialog, udvikling og respekt. Lederne forventer af sig selv og hinanden at den enkelte leder udstråler arbejdsglæde, er nysgerrig, tror på sig selv, er fremsynet, fremmer forandring og er nærværende, loyal og ansvarlig. Billund Kommune implementerer ultimo 2014 et nyt lederudviklingsforløb med udgangspunkt i Leadership Pipeline modellen, der i de kommende år vil udgøre fundamentet for vores arbejde med lederudvikling. Vi vil arbejde med alle ledelsesniveauerne både på tværs af både forvaltninger og fagområder. Social- og sundhedsforvaltningens ledelse består af Social- og sundhedsdirektøren, Ældrechefen, Sundhedschefen, Arbejdsmarkedschefen, Chefen for Social Tilbud samt Handicapchefen, der tilsammen

4 udgør forvaltningens chefgruppe. Chefgruppen udgør en enhed, der koordinerer fagområdernes opgaveløsning og sætter dagsordenen for den fælles udvikling af forvaltningsområdet. Fagchefens opgaver Som fagchef har du et dobbelt lederskab. Det dobbelte lederskab indebærer, at du mestrer at arbejde både lodret og vandret i organisationen. Det er en grundlæggende præmis, at du helhjertet engagerer dig i både det det tværgående ledelsesarbejde og ledelsesarbejdet i din egen organisation. Det lodrette lederskab: Som fagchef varetager du den strategiske ledelse og styring af dit fagområde og er ansvarlig for driften af dette. Du er den drivende kraft i at sikre at opgaveløsningen sker med høj kvalitet og effektivitet. Du har et stærkt fokus på at udvikle både faglighed, personale, ressourceudnyttelse og teknologianvendelse gennem en løbende optimering af strukturer og processer i dit fagområde. Du er i stand til at få hele din organisation til at arbejde på at yde den bedst mulige service for borgerne, og du kan sætte dagsordenen for den strategiske udvikling af fagområdet. Det vandrette lederskab: Som fagchef har du ansvar for, at din organisation indgår i et velfungerende samarbejde med andre fagområder i og uden for forvaltningen - det kræver at du går forrest og som rollemodel viser vejen. I Billund Kommune vil vi være bedre til at samarbejde med borgerne og samarbejde med hinanden. Vi skal skabe en helhedsorienteret indsats uanset vores arbejdsfunktion. I dagligdagen skal fagchefen være en proaktiv og dagsordensættende kraft, der kan strukturere dette samarbejde. I chefgruppen forventes du at engagere dig og tage ansvar for at realisere de fælles mål. I det strategiske lederforum forventes du at være en deltagende og velforberedt chef, der har fokus på, at det tværgående samarbejde i kommunen lykkes. Fagchefens kompetencer Som fagchef søges en person som: Er driftsikker og med lyst til at skabe resultater. Kan skabe, og sikre, samarbejdet bredt på tværs af området og sikre gode relationer og positive holdninger i de enkelte institutioner og bredt på området. Har mod til at indgå i et tæt samarbejde med andre, og evner at kombinere hjerne og hjerte med faglighed, motivation og innovation. Har fokus på muligheder frem for begrænsninger, og kan motivere og engagere andre. Er vedholdende og struktureret og arbejder systematisk med at udvikle andres styrker og potentialer. Har indsigt i lovgivningen på området, og forstår at omsætte den i praksis. Har politisk indsigt og forståelse og evnen til at agere i krydspresset mellem det faglige og det politiske Evner at udvikle og kommunikere visioner og strategier, som skaber følgeskab og styrer opgaveløsningen Kan sikre en balanceret styring mellem faglighed, økonomi og politiske prioriteringer gennem strukturering og facilitering af strategiske processer Har lydhørhed og tilstrækkelig faglighed til at give sparring og coaching til egne ledere og medarbejdere. Evner at skabe en velfungerende organisation og etablere ledelsesgrupper, der arbejder i samme retning. Personprofil for handicapchefen Udover ovenstående generelle kompetencer ønsker vi også en chef med: Stærke organisatoriske kompetencer så du succesfuldt kan få hele din organisation til at arbejde helhedsorienteret med udgangspunkt i borgernes behov og serviceniveauet på området. Indsigt i lovgivning og faglige standarder på området og evne for at samarbejde i komplicerede personsager på tværs af eget og andre forvaltningsområder. Øje for at forstå og kommunikere med mange forskellige fagligheder, og formulere visioner og strategier, der skaber ejer- og følgeskab i den tværfaglige indsats på hele handicapområdet. En positiv tilgang og livsindstilling, humor og forståelse for at der er højt til loftet ind i mellem.

5 Et smittende engagement og begejstring samt en optimistisk og løsningsorienteret tilgang til de større og mindre bump der kan opstå hen ad vejen. Handicapchefens fagområde Handicapchefen administrerer et budget på godt 80 mio. kr. og er chef for såvel myndighedsdelen som de udførende områder. Handicapchefens strategiske fokusområder: Implementering af VUM på tværs af handicapområdet, og udvikling af myndighedsarbejdet med henblik på at forbedre sagsbehandlingen. Revisitering af borgere med et tilbud fra handicapområdet i Billund kommune. I første omgang kommunens egne botilbud. I fase 2 ligeledes 85 området og eksterne borgere. Implementering af ny struktur og organisering på området. Herunder sikre en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til borgeren på tværs af områdets forskellige tilbud. Sikring af et budget i balance gennem fleksibel brug af ressourcer og fokus på økonomistyringen. Anvende og udvikle nye evidensbaserede faglige metoder og indsatser og dokumentere effekt og resultater af disse. Rekrutteringsproces og ansættelsesvilkår Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af kommunaldirektøren, Social- og sundhedsdirektøren, chefen for Social Tilbud, den nuværende midlertidige handicapchef samt et antal medarbejderrepræsentanter Ansøgninger sendes via rekrutteringssystemet Ofir Ansøgningsfristen er mandag den 27. oktober 2014 kl Mandag d. 3. november udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Mandag den 10. november afholdes 1. samtale. De kandidater, der udvælges til 2. samtale, gennemfører mellem 1. og 2. samtale en personlighedstest, som danner udgangspunkt for 2. samtale. Fredag den 14. november gennemføres 2. samtale med inddragelse af testens resultater. Forinden 2. samtale vil der blive givet en tilbagemelding på testen. Herefter indhentes referencer. Handicapchefen ansættes i en fast stilling på overenskomstvilkår i henhold til Aftale om aflønning af chefer indgået mellem KL og en række faglige organisationer. Lønnen udgør ca kr. årligt ekskl. pension. Den nye handicapchef forventes at tiltræde den 1. januar 2015.

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere