Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2"

Transkript

1 CSR-rapport 2013

2 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering Tilfredshed Kvalitet Fedtreducerede måltider Økologi Godadgang.dk Sygefravær Sikkerhed Trivsel Forskelsbehandling Ligestilling Diversitet Medarbejdergoder Naboklager Kulturelle traditioner Vedligeholdelse Trafik El-forbrug Affald Genbrug Velgørenhed... 48

3 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 3 Om Tivolis CSR-rapport CSR 2013 er samfundsansvarsredegørelsen iht. ÅRL 99a. Denne rapport er Tivolis femte CSR-rapport, og den følger stort set samme opbygning som tidligere års rapporter. Det er vigtigt for os, at CSR-arbejdet er forankret i organisationen og i forretningen, og at den dertil knyttede rapport er enkel og overskuelig. CSR-arbejdets organisering CSR-arbejdet i Tivoli foregår decentralt i de afdelinger, som har ansvaret for hvert enkelt område. I Driftsafdelingen arbejdes der fx med nedbringelse af elforbruget, driftsstop og arbejdsulykker, mens HR har ansvaret for de løbende forbedringer af medarbejdertrivslen og så fremdeles. CSR-rapporten færdiggøres i Kommunikationsafdelingen i samarbejde med Business Intelligence, hvor to medarbejdere har ansvaret for dataindsamlingen og formidlingen af resultaterne. For at sikre forankring i hele organisationen på tværs af afdelingerne er der etableret en styregruppe, som består af økonomidirektøren, en medarbejder i Business Intelligence, den ansvarlige for miljø og arbejdsmiljø samt repræsentanten fra Kommunikationsafdelingen. CSR-året i sammenfatning Tivolis CSR-arbejde er forankret i det daglige arbejde, hvor projekterne udvikles og gennemføres. Dataindsamlingen til rapporten foregår løbende. Blandt succeserne i 2013 kan nævnes faldet i antallet af arbejdsulykker, som er fremkommet gennem et ihærdigt og vedvarende fokus på området fra Arbejdsmiljøorganisationen og de tilknyttede støttepersoner. Der er også sket et markant fald i driftsstop, hvilket løfter kvaliteten af Tivoli-besøget. På el-området fortsætter implementeringen af lavenergipærer, hvorfor vi kan se en lille nedgang i det samlede elforbrug på trods af et øget aktivitetsniveau. Genbrugsbægrene, som i 2012 viste et lidt dårligere trip-tal (tal for hvor mange gange et bæger genbruges), er tilbage på niveauet fra tidligere år. Sygefraværet blandt Tivolis medarbejdere er desværre steget en smule, men ligger dog fortsat under DI s gennemsnit. Det bliver et indsatsområde i 2014 at nedbringe sygefraværet. Der er ændret rapporteringsmetode på to punkter i denne CSR-rapport. På området Kulturhistorisk bevidsthed har der hidtil være rapporteret vedr. omkostninger til de såkaldte gratis glæder, altså underholdning i Tivoli, som er gratis efter entré. For at få mere konsistens i tallene fra år til år anvendes fremadrettet tallet fra årsregnskabets resultatopgørelse (noten vedr. segmentoplysninger) hvor hovedområdet Underholdnings samlede resultat er udspecificeret. I CSR-rapportens kommentarer vil der blive redegjort for detaljer i resultatet. I CSR-rapporten for 2013 bringes tillige tallet for gratis glæder, så det er muligt at sammenligne med 2012.

4 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 4 På området Velgørenhed er optællingen ændret fra ansøgninger om donationer til værdien af donationerne som varslet i CSR-rapporten Tivoli er også bevidst om at bidrage på anden vis, nemlig ved at fremme uddannelse og beskæftigelse. Tivoli har et stort antal elever og lærlinge som gennemfører den praktiske del af uddannelsen helt eller delvist i virksomheden. Desuden ydes hvert år assistance til hundredevis af studerende og skoleelever, som arbejder projektorienteret med Tivoli som emne. På beskæftigelsesområdet samarbejder Tivoli med Københavns Kommune, som kæmper med overledighed for ufaglærte og akademikere. Det betyder, at Tivoli prioriterer borgere fra Københavns Kommune til praktikophold, arbejdsprøvning mv. og at vi søger kandidater til ledige stillinger i Tivoli blandt de ledige i Københavns kommune. Der er ikke foretaget nogen ændringer i CSR-politikken i CSR-politik Tivoli vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende kulturinstitution og udbyder af underholdning og rekreative aktiviteter. Navnet brandet forpligter, og Tivoli ønsker på enhver måde at udvise en ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet. Det gælder over for Tivolis gæster og medarbejdere, i forhold til miljøet og til kulturarven. Tivolis CSR-politik er tredelt og forholder sig til: Gæster Medarbejdere Omverden. Gæster Gæsteservice Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for Havens gæster. Det er ikke en tilfældighed, at Tivoli kalder sine kunder for gæster; det pålægger nemlig et ansvar hos hver enkelt for godt værtskab. Dette indebærer at møde alle gæster med respekt og uden fordomme, og dermed skabe de bedste rammer for den gode oplevelse. Sikkerhed og tryghed er vigtige forudsætninger for en god oplevelse. Sikkerheden i forlystelserne kontrolleres både af faglærte medarbejdere og eksterne konsulenter. Tivoli har egen beredskabsafdeling (med fokus på forebyggelse af brand) og sygeplejerske med adgang til hjertestarter. Tivolis medarbejdere bliver uddannet i fysisk og psykisk førstehjælp. En tryg atmosfære skal være en del af enhver Tivoli-oplevelse.

5 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 5 Sundhed og helse Tivoli ønsker at give gæsterne mulighed for at træffe sunde valg under Tivoli-besøget og har derfor såvel økologiske produkter som fedtreducerede måltider i produktporteføljen. Tilgængelighed Tivoli ønsker at skabe den bedst mulige oplevelse for gæster med funktionsnedsættelse. Hensynet til bevarelsen af Tivolis kulturarv den ældre bygningsmasse, topografien og belægningerne skaber udfordringer på området. Disse søges imødekommet med opførelsen af lifte, ramper etc. I projekteringen af nye bygninger og forlystelser forsøges det så vidt muligt at integrere god tilgængelighed fra begyndelsen. Tivoli har tilsluttet sig ordningen godadgang.dk. Ligeledes har Tivoli indført en ledsageordning, så handicappede gæster kan medbringe en egen hjælper. Medarbejdere Arbejdsmiljø Tivoli ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Sikkerheden for gæster og medarbejdere har højeste prioritet. De geografiske rammer og bygningsmassens alder er stadige udfordringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, og Tivoli sætter fokus på løbende forbedringer både fra virksomhedens og hver enkelt medarbejders side. Der følges løbende op på området i Arbejdsmiljøorganisationen, SU og gennem den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Mangfoldighed Tivoli ønsker at være en rummelig arbejdsplads uden diskrimination. Medarbejdersammensætningen i Tivoli skal afspejle befolkningens sammensætning i samfundet generelt, da Tivolis gæster kommer fra alle dele af samfundet. Tivoli tilstræber diversitet på den måde, at kønsfordelingen og aldersfordelingen ikke skal have markant slagside, og vi ansætter gerne medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk. Tivoli vil dog altid vælge de mest kvalificerede medarbejdere og aldrig rekruttere specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet. Tivoli tilstræber at skabe fleksible arbejdsforhold og tilpasse arbejdsmængde og -situation, blandt andet igennem flexjobs og 56-jobs. Tivoli ønsker at deltage aktivt i uddannelsen af unge gennem at tilbyde praktikpladser inden for en række fag

6 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 6 Sundhed og helse Tivoli ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, men anerkender samtidig den enkelte medarbejders ret til at vælge sin egen livsstil. Tivoli administrerer diverse tilbud til medarbejderne af forebyggende og helbredende karakter. Omverden Naboskab Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for sine naboer. Tivoli var oprindeligt placeret i landlige omgivelser uden for København, men ligger i dag placeret midt i byen. Tivoli tilstræber at optræde ansvarligt i forhold til sine naboer, det være sig med hensyn til trafik, støj, renholdelse eller andre områder, som påvirker Tivolis naboer og andre, der færdes i Tivolis nærområde. Kulturhistorisk bevidsthed Tivoli ønsker at bevare sin position som Danmarks mest besøgte turistattraktion, som mødested for danskere i alle aldre og som nationalklenodie. Tivolis koncept og dets opretholdelse hviler på en balance mellem tradition og fornyelse. Det er hensigten at bevare og værne om Tivolis historie og kulturarv ved at vedligeholde den unikke del af den ældre bygningsmasse, bevare de parklignende omgivelser og holde fast i de traditioner, der er et særkende for Tivoli. Miljø Tivoli ønsker at begrænse sin negative miljøpåvirkning mest muligt og bidrage positivt, hvor det kan lade sig gøre. Der arbejdes systematisk med miljøledelse i hele Tivoli og gennem miljø- og klimapartnerskaber afsøges løbende muligheder for forbedringer på områder som energi, trafik, affald og kemikalier. I CSR-rapporten vises udviklingen på nøgleområderne. Velgørenhed Tivoli ønsker at skabe bedre vilkår for menneskers tryghed og udfoldelsesmuligheder. De formål, som Tivoli vælger at støtte, vedrører udsatte børn og deres familier; det være sig på grund af sygdom, økonomiske omstændigheder eller andre vanskelige omstændigheder.

7 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 7 Leverandørforhold Tivoli ønsker at tilskynde sine leverandører til ansvarlig adfærd. Ved valg af leverandør vil pris, service, kvalitet, leveringstid og leveringssikkerhed blive taget i betragtning sammen med: Leverandørens miljøpolitik i forbindelse med produktion og bortskaffelse Leverandørens arbejdsmiljøpolitik Leverandørens politik omhandlende etiske spørgsmål i forbindelse med børnearbejde, mindsteløn, socialt engagement i samfundet, menneskerettigheder osv. Ovennævnte punkter vedrører først og fremmest leverandørens aktiviteter, men kan forlænges til også at inkludere underleverandørers aktiviteter. Der henvises i øvrigt til Tivolis indkøbspolitik, herunder til Tivolis Code of Conduct. Korruption Tivolis ledelse tager afstand fra korruption og bestikkelse. For at undgå mistanke om korruption, er der nedfældet en gavepolitik, ligesom der i Tivolis indkøbspolitik er fastlagt regler for samhandel med personer, der står en nær, fx familie eller venner.

8 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 8 Driftsstop MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kvalitet. DRIFTSSTOP Driftsstop er den del af en forlystelses åbningsperiode, hvor forlystelsen ikke kører. Driftsstop opgøres i to kategorier, hvor teknisk stop definerer den del, der hidrører fra defekt på materiel eller styresystem. andet stop vedrører stop grundet eksterne faktorer så som vejrlig, strømudfald og lignende. UDREGNING Driftsstop på forlystelser i procent af samlet køretid viser et fald i såvel teknisk stop som andet. Faldet på teknisk stop skyldes investeringer og opgraderinger af de tekniske komponenter på forlystelserne samt det faktum, at vi er blevet endnu bedre til at udføre forebyggende vedligehold og tilstandsvurderinger af det tekniske udstyr. I teknisk stop er tillige indeholdt ca. en måneds 'nedetid' for Dragen, i forbindelse med at denne blev taget ud af drift. Faldet i kategorien andet skyldes øget opmærksomhed på bemanding og drift. Årets resultat for teknisk stop og andet vurderes således at være særdeles tilfredsstillende. Indsatsen for at sikre lave nedetider fortsætter i 2014 med et mål om at fastholde såvel teknisk stop som andet på niveauet for 2013.

9 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 9 Uddannelse MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kompetenceudvikling. UDDANNELSE Uddannelse dækker over det beløb, som er anvendt til kompetenceudvikling i forhold til præsterede arbejdstimer. UDREGNING Antal kroner brugt på uddannelse pr. præsteret arbejdstime. Udregnet efter ATP-metoden. Kvalitet i oplevelsen kræver veluddannede medarbejdere. Derfor anvendes målepunktet kompetenceudvikling som en indikator for, om Tivolis medarbejdere har de rigtige forudsætninger for at levere kvalitet til gæsterne. Tivolis mål er, at medarbejderne oplever, at de er ordentligt klædt på til de opgaver, som de skal løse i Haven viser et fald i uddannelseskroner per præsteret arbejdstime. Dette skyldes ikke en nedprioritering af området, som stadig vægtes højt. Udvikling og dygtiggørelse er således nævnt i Tivolis strategi for som en forudsætning for at leve op til målet om at være en god, attraktiv og professionel arbejdsplads.

10 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 10 Evaluering MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, evaluering. EVALUERING Enhver skriftlig henvendelse til Tivoli vedrørende ris eller ros registreres i et særligt sagsbehandlingssystem, hvorfra disse data er trukket. Kategoriseringen efter emner foretages af de medarbejdere, som håndterer de skriftlige henvendelser. UDREGNING Antal skriftlige henvendelser om ris og ros til Tivoli fordelt på udvalgte emner.

11 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 11 Det samlede antal skriftlige kommentarer fra gæsterne i 2013 var Set i forhold til et samlet besøgstal på 4,2 mio. gæster anses det for tilfredsstillende, at der ikke er flere klager vedr. gæsteservice. Som det ses ligger service og trængsel lidt højere i 2013 ift året før. Det var særligt Fredagsrock med Thomas Helmig, hvor Tivoli måtte lukke dørene, fordi Haven var fyldt, der førte til mange henvendelser. Driftsstop og Renhold ligger på niveau med året før. Til gengæld har vi modtaget færre henvendelser vedr. priser og markedsføring - dette skyldes, at vi i 2012 valgte at reducere antallet af ledsagere fra 5 til 4 på Guldkortet. Dette har gæsterne vænnet sig til i 2013, og vi modtager ikke klager vedr. dette længere. Antallet af mails med ros er meget højt lige som året før. Det skyldes, at vi pr. jan begyndte at registrere ros s modtaget på Nimb spisesteder og hotel. Målet er fortsat at levere så god kvalitet og service, at der ikke er grund til at klage. Der er fortsat fokus på at løse de situationer, som opstår, på stedet, så gæsten kan forlade Tivoli med et godt indtryk.

12 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 12 Tilfredshed MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, tilfredshed. TILFREDSHED Gæsternes tilfredshed med besøget, og om de finder Tivoli anbefalelsesværdig. Gæstetilfredsheden måles ud fra svarene i en analyse, hvor kategorien tilfredshed med besøget viser procentdelen af gæster, som har svaret tilfredsstillende eller meget tilfredsstilende på spørgsmålet: Hvordan er din samlede bedømmelse af besøget i Tivoli? Anbefaling viser, hvor stor en andel har svaret vil helt sikkert anbefale og vil sandsynligvis anbefale andre at besøge Tivoli. Målingerne foretages af et eksternt firma. UDREGNING Procentdel af gæsterne, som er tilfredse med besøget henholdsvis kan anbefale det.

13 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 13 Som udtryk for om Tivoli lever op til sin vision for gæsteoplevelsen, er valgt den samlede tilfredshed med Tivoli-besøget og anbefalingsgraden, som de fremgår af Tivolis exitanalyser, hvor gæsterne bliver interviewet på vej ud af Haven og med efterfølgende online spørgeskema. Sommer I sommersæsonen 2013 er det høje niveau for både tilfredshed og anbefalelsesgrad, som vi så i 2012, fastholdt. Halloween Den ekstra uges Halloween i Tivoli har sammen med udvidede udsmykning og videreudviklingen af Scary Halloween bidraget til en flot udvikling i den samlede tilfredshed, som dels er steget, dels i højere grad er flyttet til meget tilfredsstillende (11 procentpoint stigning). Det samme gør sig gældende for anbefalingsgraden, hvor gruppen, man kunne kalde Tivolis "ambassadører" (dem der helt sikkert vil anbefale), er steget med 9 procentpoint til i alt til 62 %. Jul Udviklingen fra Halloween fortsatte til Jul i Tivoli, hvor Tivolis gæster kvitterede for den øgede udsmykning i Haven. "Ambassadørerne" viste en stigning på 11 procentpoint og de meget tilfredse en stigning på 11 procentpoint.

14 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 14 Kvalitet MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kvalitet. KVALITET Vurdering af serviceniveau, rengøring og vedligeholdelse. Serviceniveau er defineret som den personlige service, som ydes af Tivolis medarbejdere på alle områder. Rengøring er defineret som den oplevede standard af rengøring, for eksempel på toiletter og på spisesteder. Vedligeholdelse er defineret som den oplevede standard af stier og haveanlæg. UDREGNING Gennemsnitlig vurdering for hele året. 100 er den højeste vurdering. Vurdering foretages af et eksternt firma via mystery shopping. Målet for mystery shopping i 2013 var et gennemsnit på 95. Der er fin fremgang på alle parametre i forhold til 2012 også på det vanskelige område rengøring. Her er det især en udfordring at følge med, når der er mange gæster, så set i lyset af fremgangen i besøgstallet på 4 % er resultatet på 95,39 særligt tilfredsstillende. De gode resultater kan tilskrives systematisk og rettidig opfølgning på de løbende resultater. For 2014 har Tivoli defineret en ambitiøs servicestrategi for at bringe den høje gæstetilfredshed op på næste niveau. Der er prioriteret flere ressourcer til serviceudvikling med øget gæstefokus. Vi tilpasser

15 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 15 Tivolis analyse set up og baserer serviceudviklingen på serviceværdikæden og CEM (Customer Experience Management) og arbejder systematisk med servicedesign, gæsterejsen og kvalitetsløft i alle kontaktpunkter. Mystery shopping vil fortsat være central i opfølgningen på dette arbejde.

16 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 16 Fedtreducerede måltider MÅLEPUNKT Gæster: Sundhed og helse, fedtreducerede måltider. FEDTREDUCEREDE MÅLTIDER Tilgængeligheden af fedtfattige produkter. Fedtfattige pommes frites indeholder max. 7 %. fedt efter stegning på grund af måden, som de tilberedes på. UDREGNING Antal kg solgte konventionelle pommes frites i forhold til kg fedtfattige pommes frites. Tivoli prioriterer at give gæsterne mulighed for at træffe sundere valg, når de vælger at spise i Tivoli. Derfor kan man i Burger House finde burgermenuer, som er sammensat under vejledning af Hjerteforeningen, så den samlede fedtprocent for måltidet kommer under 30. Der er også mere fiber i måltidet end i en konventionel burgermenu. Som et udtryk for ønsket om sunde valg til gæsterne rapporteres om salget af fedtfattige pommes frites. I 2013 har der været en næste ligelig fordeling imellem de fedtfattige og de konventionelle pomme frites, hvilket blandt andet skyldes, at de økologiske pommes frites, der udgør ca. halvdelen ( kg) af mængden af konventionelle pommes frites, ikke findes i en fedtfattig udgave. Fastfoodgæster, der vælger

17 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 17 at spise fish n chips eller økologiske hotdogs får således ikke fedtfattige pommes frites til måltidet. Der vil fortsat blive holdt øje med om der kommer økologiske, fedtfattige pommes frites på markedet. Målet for 2014 er at fastholde muligheden for at vælge sundere fødevarer i Tivoli. Tallet for solgte, konventionelle pommes frites i 2012 er rettet efter en kontrolgennemgang af salgstallene.

18 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 18 Økologi MÅLEPUNKT Gæster: Sundhed og helse, økologi. ØKOLOGI De økologiske hotdogs består udelukkende af økologiske produkter. UDREGNING Antal solgte økologiske henholdsvis konventionelle hotdogs. Det samlede salg af hotdogs er faldet markant, hvilket formodentlig skyldes, at der er flere valgmuligheder inden for billig, hurtig mad i Tivoli end tidligere. Salget af økologiske hotdogs er dog faldet forholdsvis mindre end salget af konventionelle hotdogs. En af grundene til faldet i salg af hotdogs er, at Tivoli efterhånden tilbyder mange alternativer, for eksempel fish n chips med bronzeøkologisk mærke, hvilket vil sige at % af produktet er økologisk. Det er målet fortsat at kunne tilbyde gæsterne økologiske fødevarer.

19 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 19 Godadgang.dk MÅLEPUNKT Gæster: Tilgængelighed, Godadgang.dk. GODADGANG.DK Tivoli er medlem af foreningen Tilgængelighed for Alle, der administrerer Mærkeordningen for Tilgængelighed. Mærkeordningen er en kvalitetsmærkeordning, der omfatter syv handicapkategorier med hvert deres behov for tilgængelighed. UDREGNING Antal tildelte henholdsvis mulige mærker. Tivoli har besluttet, at gennemgang med Godadgang.dk for tildeling af mærker for god adgang finder sted hver andet år. Næste gennemgang finder således sted i Arbejdet omkring at sikre god tilgængelighed i Tivoli har dog ikke ligget stille af den grund. Således er der etableret handicaptoilet på Nimb Bar n Grill samt niveaufri adgang for tv-studiet, der letter adgang for handicappede. I det ny område i Det muntre Hjørne er der niveaufri adgang til området og dets haveanlæg. For Koncertsalen og Glassalen er der aftalt retningslinjer for tegnsprogstolkning i forbindelse med egenproducerede forestillinger.

20 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 20 Målsætningen for 2014 er til stadighed at sikre god tilgængelighed i Tivoli samt udbygge det tværorganisatoriske samarbejde i forhold til de forskellige indsatsområder for de forskellige locationer i Tivoli.

21 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 21 Sygefravær MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, sygefravær. SYGEFRAVÆR Medarbejdernes fravær forårsaget af sygdom. UDREGNING Antal sygedage i gennemsnit for Tivolis medarbejdere sammenholdt med landsgennemsnittet, som er målt af DI. Tivolis sygefravær har i en årrække ligget lavere end DI's gennemsnit og gør det fortsat, men nu kun meget marginalt, idet Tivoli ligger på 3,07 og DIs gennemsnit er 3,1. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at sygefraværet i Tivoli er steget.

22 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 22 Årsagen skal findes i en del langtidssygemeldinger, hvoraf flere skyldes stress. Derfor har HR-afdelingen i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen sat fokus på Stress og Trivsel, blandt andet med en stressguide og uddannelse i emnet til arbejdsmiljøorganisationen. Undlader man at tage 56 fraværstimerne med udgør sygefraværsprocenten 3,02. Målet er at nedbringe sygefraværet til højest 2,6 %.

23 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 23 Sikkerhed MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, sikkerhed. SIKKERHED En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket i forbindelse med arbejdet pludseligt eller inden for fem dage. UDREGNING Antal arbejdsulykker med og uden fravær. Antallet af arbejdsulykker i 2013 faldt med 23 % fra 47 til 36. Halvdelen af ulykkerne var med fravær. Dermed er ulykkesfrekvensen faldet til 14,3 mod 16,7 i Det er på niveau med DI s senest oplyste gennemsnit. Forvridninger/forstuvninger, bløddelsskader og sårskader dominerer arbejdsulykkerne, som for hovedpartens vedkommende skyldes adfærdsmæssige forhold. Tivolis Arbejdsmiljøorganisation har arbejdet intenst med at udbrede sikkerhedsforståelsen i Tivoli. Arbejdet blev styrket gennem en øget inddragelse af en gruppe støttepersoner, der deltager i arbejdsmiljøkurserne og har fokus på arbejdsmiljøet i hverdagen i de enkelte arbejdssituationer. Blandt årets aktiviteter kan nævnes dialog med ledergruppen om ansvar og økonomi i forbindelse med

24 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 24 arbejdsmiljø og en kampagne på intranettet med daglige sikkerhedstips. Også i forbindelse med ansættelsessamtaler er der fokus på arbejdsmiljø. Lettere procedurer og en mere synlig arbejdsmiljøorganisationen var blandt årets mål. Der er nu etableret elektroniske blanketter til registrering af ulykker og nærved-ulykker, og antallet af arbejdsulykker kan følges på intranettet. Der er fortsat fokus på, at alle arbejdsulykker bliver registreret. I 2013 er der etableret et tættere samarbejde med Tivolis sygeplejevagt for at sikre, at vi også får registreret de helt små, såkaldte plasterskader. Registreringen af selv de mindste skader er vigtig, da det er forudsætningen for at kunne lave forebyggende arbejde. Målsætningen for 2014 er at have færre ulykker end i 2013 såvel samlet set som i antallet af ulykker med fravær. Derfor vil der blandt andet blive afholdt en række Sikkerhedsdage i løbet af året.

25 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 25 Trivsel MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, trivsel. TRIVSEL Medarbejdernes opfattelse af, om Tivoli er et godt sted at arbejde. UDREGNING Procentdel af samtlige medarbejdere, som har svaret næsten altid sandt og ofte sandt på spørgsmålet: Alt taget i betragtning synes jeg, at Tivoli er et rigtig godt sted at arbejde i den årlige trivselsundersøgelse. Den generelle trivsel i Tivoli er fortsat høj, og medarbejderne er glade for Tivoli som arbejdsplads. Det ses gennem de 94 % positive svar i årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse på nøglespørgsmålet, om Tivoli alt i alt er et godt sted at arbejde. Der arbejdes i de enkelte afdelinger på at fasteholde dette flotte resultat. Arbejdet foregår lokalt i afdelingerne, hvor der er lagt handlingsplaner for de mest kritiske områder. Alle er indstillet på at forbedre deres resultat og processen følges tæt af HR Udvikling og Tivolis chefgruppe. I 2013 har Tivoli ikke deltaget i konkurrencen om at blive en af Danmarks bedste arbejdspladser.

26 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 26 Målet for 2014 er at fastholde den høje tilfredshedsgrad på minimum 94 %.

27 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 27 Forskelsbehandling MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, forskelsbehandling. FORSKELSBEHANDLING Medarbejdernes oplevelse af ligebehandling. UDREGNING Procent af samtlige medarbejderne, som har svaret næsten altid sandt og ofte sandt på spørgsmålet i den årlige trivselsundersøgelse, om hvorvidt medarbejdere i Tivoli bliver behandlet retfærdigt uanset køn, etnisk oprindelse, seksuel orientering og nedsat arbejdsevne.

28 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 28 Tivoli tilstræber mangfoldighed i medarbejdergruppen, så den afspejler samfundet generelt. Som udtryk for, om det også er tilfældet, er der udvalgt en gruppe af fire spørgsmål i MTU, som fortæller om, hvorvidt der forskelsbehandles i Tivoli. Tivoli har i øvrigt underskrevet Københavns Kommunes Mangfoldighedscharter. Resultatet betragtes igen i år som mere end tilfredsstillende, da niveauet fra 2012 blevet hævet. Målet er at fastholde det høje niveau.

29 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 29 Ligestilling MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, ligestilling. LIGESTILLING Kønsfordelingen blandt Tivolis ansatte. UDREGNING Antal mandlige henholdsvis kvindelige ansatte. Optællingen omfatter fuldtidsansatte, deltidsansatte og sæsonansatte. Balancen mellem antallet af ansatte kvinder og mænd anses fortsat for at være passende. Der er ikke behov for at iværksætte særlige aktiviteter på området. Der er færre M/K medarbejdere ansat i Tivoli i 2013 end i Dette skyldes, at vi har ansat færre tilriggere end tidligere, ligeledes har vi ansat den samme person i flere forskellige sæsonbetonede stillinger. I første kvartal 2013 har vi ikke haft egenproduktioner af forestillinger i Koncertsalen og Glassalen, hvilket også har reduceret antallet af medarbejdere. Det underrepræsenterede køn

30 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 30 Tivoli ser det som en styrke at have begge køn stærkt repræsenteret på ledelsesniveau, og at dette bibringer merværdi til Selskabets forretning og udviklingen af denne. I Tivoli er der lige muligheder for mænd og kvinder, og det efterstræbes, at dette ligeledes afspejles i en balance i antallet af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Tivoli udarbejdede i 2013 en politik for det underrepræsenterede køn med henblik på at sikre en balance i antallet af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Der arbejdes således med en målsætning om, at hverken mænd eller kvinder i 2017 må være repræsenteret med mindre end 33 % i de øverste ledelseslag, det vil sige bestyrelse, direktion og chefgruppe. Der afrundes ved opgørelse af antallet af medlemmer af det ene henholdsvis det andet køn ned til nærmeste hele tal. Det samme gælder for måltallet, dvs. at et måltal på 33 % for en bestyrelse med fire generalforsamlingsvalgte medlemmer betyder, at der skal være mindst én af det ene og henholdsvis tre af det andet køn for at måltallet er opfyldt. Bestyrelse I bestyrelsen sidder fire generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf en er kvinde. Dermed er måltallet opfyldt. Direktion I direktionen sidder to medlemmer. Begge er mænd, hvorfor måltallet ikke er opfyldt. Chefgruppen I chefgruppen sad 2013 seks henholdsvis syv underdirektører, idet én fratrådte i maj Ud af de syv og senere seks underdirektører var tre kvinder, hvormed måltallet gennem hele perioden var opfyldt.

31 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 31 Diversitet MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, diversitet. DIVERSITET Aldersfordeling blandt Tivolis medarbejdere. UDREGNING Optælling omfatter fuldtidsansatte, deltidsansatte og sæsonansatte. Tallene før 2011 omfatter kun heltidsansatte. Bemærk at tallene før 2011 kun omfatter heltidsansatte, mens 2011 og frem omfatter alle ansatte.

32 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 32 Tivoli tilstræber, at der er en god aldersspredning blandt medarbejderne tallene viser en tilfredsstillende aldersspredning, når man tager højde for, at mange af jobbene er sæsonbetonede og ufaglærte, som typisk besættes af unge under uddannelse. Tivoli ønsker at holde fast på den givne aldersspredning af flere årsager, således at vi fortsat har en fornuftig aldersfordeling i Tivoli. Som virksomhed modtager vi gæster i alle aldre, derfor syntes vi også at det er vigtigt, at medarbejderstaben favner bredt. Det samlede antal medarbejdere er faldet en anelse, hvilket skyldes, at vi har genansat den samme medarbejder i flere forskellige stillinger.

33 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 33 Medarbejdergoder MÅLEPUNKT Medarbejder: Sundhed og helse, personalegoder. MEDARBEJDERGODER Aktiviteter, der vedrører medarbejdernes mulighed for at føre en sund livsstil. Dvs omkostninger til afvikling af DHL-stafet, fodboldturnering, helbredstjek, influenzavaccine mm. UDREGNING Indekstal for omkostninger til personalegoder med fokus på sundhed og helse. Tivoli har i 2013 fortsat haft fokus på sundhed. Ud over de faste traditioner som fodboldturnering og DHL stafet, har der været afholdt en udvidet sundhedsdag, hvor der både var helbredstjek, kostvejledning, smagsprøver på motionsformer, massage og fokus på den mentale sundhed. Arbejdsmiljøorganisationen har i en periode igangsat "morgengymnastik" for at styrke kroppen og forebygge skader. I kantinen er der kommet yderligere fokus på sund mad med vegetariske retter, fisk og et varieret udvalg af grøntsager.

34 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 34 På grund af manglende data fra tidligere år har vi været nødt til at fastsætte et nyt Index 100, som er udgifterne til personalegoder med fokus på sundhed i 2012.

35 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 35 Naboklager MÅLEPUNKT Omverden: Naboskab, naboklager. NABOKLAGER Skriftlige klager fra beboerne i de omkringliggende gader til Tivoli. UDREGNING Antal klager fra naboer. Tivoli ønsker at være en ansvarlig nabo, hvorfor naboklager over støj fra Tivoli er et målepunkt i CSRrapporten. Antallet af klager er faldet med en enkelt klage i 2013 i forhold til I lyset af det højere gæstetal i 2013 er det meget tilfredsstillende. Fire af de fem klager er over fyrværkeriet - som naboerne finder støjende sent på aftenen, hvor deres børn sover. I 2012 var klager fra naboerne især over støj fra Fredagsrock, hvilket der ikke er modtaget nogen henvendelser om i 2013.

36 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 36 Nabodialogmøderne, som blev indført i 2012, ser ud til at have den ønskede effekt, og det er målet at opretholde dialogen og et lavt niveau for naboklager.

37 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 37 Kulturelle traditioner MÅLEPUNKT Omverden: Kulturhistorisk bevidsthed, kulturelle traditioner. KULTURELLE TRADITIONER Det er en del af Tivoli-konceptet at have et stort program med kultur og underholdning, for eksempel Pantomime, Tivoli-Garden og Fredagsrock. UDREGNING Segmentrapportering for området Underholdning jf. Tivolis årsregnskab. NB resultatet er negativt. Der er i år valgt en ny metode til opgørelse af "gratis glæder", og samtidig er overskriften ændret til kulturelle traditioner. Den hidtidige metode er dog i år vist til sammenligning i grafen Gratis glæder. Den nye metode viser, i modsætning til den hidtidige, det totale resultat (bemærk, resultatet er negativt) for underholdningsområdet altså også aktiviteter, hvor der ligger indtægter. Hvor der tidligere udelukkende var medtaget aktiviteternes kunstneriske omkostninger, er administrative og produktionsrelaterede omkostninger for området Underholdning indeholdt i den nye metode.

38 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 38 I 2013 blev det totale resultat for underholdningsområdet minus 62,2 mio.kr. Resultatet består af indtægter på 17,7 mio.kr. og omkostninger på 79,9 mio.kr. Tallet svinger en del fra år til år, da der kan være stor forskel på både antallet af og økonomien i teaterproduktioner, betalingskoncerter og lignende. Det er hensigten at bevare et højt niveau af kulturelle traditioner i Tivoli i 2014.

39 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 39 Vedligeholdelse MÅLEPUNKT Omverden: Kulturhistorisk bevidsthed, bygninger og anlæg. VEDLIGEHOLDELSE Udgifter til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier i Tivoli. UDREGNING Omkostninger til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier. Tivolis bygninger og anlæg rummer en historie, der udgør en væsentlig del af forlystelseshavens charme og attraktionsværdi, og det er en historie, der fortsat skrives på, så de kommende generationer også kan finde glæde og adspredelse i Haven. Der investeres derfor et anseelige beløb hvert år i vedligeholdelsen og udviklingen af netop bygninger og anlæg. I 2013 var årets nyhed et større forlystelsesområde. Her medgår kun de dele af investeringen, som vedrører bygninger og anlæg og tallet er derfor lavere end tidligere år. Det er målet fortsat at have en høj standard for vedligeholdelsen af bygninger og anlæg.

40 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 40 Trafik MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, trafik. TRAFIK Opgørelsen omfatter den interne trafik i Tivoli med Tivolis egne køretøjer. UDREGNING Antal liter diesel henholdsvis biodiesel forbrugt i Tivoli. I 2012 skiftede Linie 8 drivmiddel fra biodiesel til strøm. Ud fra et miljø- og arbejdsmiljømæssigt syn, er der ingen tvivl om, at det er et godt tiltag, som reducerer støj-, lugt- og varmegener. Desværre har det vist sig svært at nå at oplade batterierne hurtigt nok til den megen kørsel i højsæsonen. Målet er at få nogle kraftigere batterier, men de er desværre ikke færdigudviklet endnu. Med hensyn til de ikke eldrevne køretøjer til renhold, renovation og drift i Haven, har det ikke været muligt at finde et mere miljøskånsomt brændstof, da de skal fungere døgnet rundet og på alle årstider. De kører derfor stadig på traditionel diesel viser et øget forbrug af diesel på 9 %. Det skyldes dels højere driftsaktivitet, blandt andet til lifte, dels at Tivolis oplagsplads i Tietgensgade er nedlagt (fordi

41 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 41 Københavns Kommune skulle bruge grunden til andet formål). Den nye oplagsplads ligger 1 km væk fra Tivolis matrikel. Modregnes dieselforbruget med disse aktiviteter ser vi derimod et fald på 8 % i dieselforbruget til vores køretøjer. Målsætningen for 2014 er at reducere forbruget af dieselolie ved optimering af brug af køretøjer samt registrering af forbrugstyper.

42 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 42 El-forbrug MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, elektricitet. EL-FORBRUG Målingen af el-forbruget omfatter Tivolis el-forbrug undtaget el-forbruget for de forretninger, som Tivoli bortforpagter. UDREGNING Megawatt forbrugt i Tivoli A/S for hele året.

43 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 43 El-forbruget er afhængigt af Tivolis aktiviteter hen over året. En del af disse er vanskelige at opgøre præcist, da Tivolis elmålere måler for flere forskellige aktiviteter. Men vi kan se, at det går den rigtige vej. Når vi sammenholder elforbruget i 2007 med forbruget i 2013 og modregner de nye aktiviteter, som er kommet til i den mellemliggende periode, er forbruget faldet 14,75 %. Indførelsen af lavenergipærer alene reducerer el-forbruget med kwh. Sammenlignet med 2012 er der et fald i el-forbruget i 2013 på 1 %. El-forbruget er opdelt i fire hovedkategorier: belysning, forlystelser, restauranter og andet. Et fald på kwh, svarende til 4 %, i kategorien belysning skyldes især den fortsatte implementering af LED-pærer. Faldet skal ses i sammenhæng med et højere aktivitetsniveau i 2013, hvor julebelysningen var øget og sæsonen udvidet med en dag (31. december). I 2013 tilførte vi mere end 9000 LED-pærer, men da en del af pærerne er sat op i løbet af året, har de ikke givet den fulde årlige besparelse. Reelt giver pærerne en reduktion i elforbruget på kwh på årsbasis. El-forbruget til forlystelser steg med 3 % i 2013 i forhold til 2012, hvilket ikke er overraskende, da der er kørt 1,2 mio. flere gæsteture. Det svarer til godt 10 % flere gæster i forlystelserne end året før. Årsagen til, at el-forbruget ikke er steget tilsvarende, skyldes bl.a. at der er kommet ny kompressor i Det gyldne Tårn, og at Dragen holdt stille under Halloween og Jul i Tivoli. Kategorien restauranter viser en stigning på 2 %. Med 4 % flere gæster i Haven og øget omsætning i forretningerne, en ny isbutik og etablering af 3 suiter på Nimb er det en beskeden stigning i forhold til de øgede aktiviteter. Det største procentuelle fald er i kategorien andet, der viser et fald på 8 %. I kategorien indgår blandt andet supplerende elvarme, som der har været mindre af. For kategorierne forlystelser, restauranter og andet gælder det, at der også indgår belysning i de mængder, der måles, da for eksempel Nimbs facadebelysning måles på samme måler som strøm til køkkener og indendørsbelysning. I 2014 vil der blive arbejdet med energibesparelser på forlystelserne. Desuden fortsætter implementeringen af LED-pærer. LED-pæren, der egner sig til facaderne på Nimb og Koncertsalen, er stadig ikke udviklet, så 2014 vil ikke fremvise et lige så stort fald i forhold til 2007 forbruget, som vi kunne se fra 2012 til 2013, hvor reduktionen var på 3 procentpoint (fra 11,71% til 14,75%). Målsætningen for 2014 er at reducere el-forbruget, så vi kan se et samlet fald på 15,75 % i forhold til 2007s aktivitetsniveau og dermed en reduktion på et procentpoint i forhold til 2013.

44 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 44 Affald MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, affald. AFFALD Opgørelsen omfatter gæsterelateret affald, som er de affaldsmængder, der primært produceres som følge af vores gæsters besøg. UDREGNING Ton af bortskaffet gæsterelateret affald i Tivoli pr. år fordelt på kompost, pap og papir, flasker, porcelæn, madaffald og dagrenovation. Gæstetallet i 2013 steg med 4 % mens den totale affaldsmængde er holdt sig på niveau med Der vil typisk være en direkte sammenhæng mellem de to tal, men flere års fokus på affaldshåndtering ser ud til at give resultater. Målet for 2014 er at fastholde det fokus og holde den totale affaldsmængde på niveau med eller under den procentuelle ændring af gæsteantallet.

45 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI % af den samlede mængde affald er dagrenovation og madaffald. Her viser 2013 en stigning på 2 % i dagrenovation, mens madaffald faldt med 7 %. Det ser ud til at spild fra restauranterne er faldet på grund af den øgede omsætning. Men selv om vi kontrollerer dagligt for korrekt sortering kan det ikke helt afvises, at noget madaffald kan være havnet i dagrenovationen. Flaskefraktionen er faldet med 7 %, især fordi restauranterne er blevet bedre til at frasortere flasker med pantmærke. Pap og papir udgør også i % af den samlede affaldsmængde. En stigning i papaffald udlignes af et fald i papir, hvilket bl.a. skyldes en større bevidsthed om papirforbrug på kontorer mv. Procentuelt er komposterbart affald steget mest, nemlig med 48 %, så den udgør 7 % af den samlede affaldsmængde mod 3,5 % i Det skyldes især flere græskar til Halloween og våde, tunge halmballer, men også kassabelt, særdeles vådt og tungt rullegræs. I løbet af 2013 er der arbejdet på et projekt, der skal optimere og lette affaldssortering i 2014, og det forventes, at det står klar til åbning af sommersæsonen 2014.

46 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 46 Genbrug MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, genbrug. GENBRUG Opgørelsen omfatter genbrugsbægre til alle former for drikkevarer, der serveres i Tivoli, og som må tages med ud i Haven. UDREGNING Triptal: Gennemsnitligt antal gange et bæger genbruges. Souvenireffekt: Pct. af bægre der forsvinder ud af Haven. I 2013 blev hvert genbrugsbæger brugt seks gange i gennemsnit, og ca. hver sjette bæger forsvandt ud af systemet. Dermed er det, vi betegner som souvenireffekten tilbage på niveauet fra 2011 efter en stigning i Udviklingen er selvsagt en fordel for miljøet: jo flere gange et bægere genbruges jo bedre. Omsætningen af bægre i Haven i 2013 adskilte sig markant fra 2012 ved, at over 1,1 mio. bægre blev vasket mod godt i Stigningen på 14 % er markant højere end det øgede gæstetal i 2013 på 4 %. Det øgede salg af drikkevarer tilskrives den varmere sommer og især salg under Fredagsrock.

47 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 47 I 2013 gav FORCE Technology en Livscyklusvurdering - screening (LCA-screening), hvor bægre i Tivolis genbrugsbægersystem blev sammenlignet dels med bioplastbægre af majs, der efter endt brug gik til termisk forgasning eller bioforgasning, dels med to forskellige typer engangsbægre af plast, der efter endt brug gik til forbrænding. LCA-screeningen viste, at Tivolis genbrugsbægersystem miljømæssigt er klart den bedste løsning sammenlignet med de fire bægertyper og den efterfølgende behandling af disse forudsat, at de fire bægertyper kun anvendes én gang, før de bliver bortskaffet som affald. Undersøgelsen viste, at selvom der nu er kommet bioplastbægre på markedet, kan Tivolis genbrugsbægersystem med plastbægre stadig klare sig rent miljømæssigt. Undersøgelsen er blevet til på baggrund af tal fra 2011, men da de ligger på niveau med tallene for 2013, kan vi stadig konkludere, at Tivolis genbrugsbægersystem er miljømæssigt bedre, end hvis vi anvendte de mest miljøskånsomme engangsbægre enten af bioplast eller almindelig plast. Et af målene for genbrug var at holde fokus på vand- og elforbruget i forbindelse med håndtering af bægrene viser et mindre fald på vandforbruget per bæger på godt 1 % i forhold til I 2013 har vaskeriet også har været brugt til andre formål end vask af Tivolis genbrugsbægre. Vandforbruget til disse opgaver er ikke udskilt fra det samlede årlige vandforbrug, så det faktiske fald i vandforbrug til vask per bæger er større. I 2014 vil andet vandforbrug blive skilt ud, så vi kan få det nøjagtige vandforbrug per bæger for Tivolis egen bægerhåndtering. Elforbruget per bæger for 2013 er uforandret i forhold 2012, dog med de samme forbehold som ovenfor for anden brug af vaskeriet. Målet i 2014 er at minimere såvel elforbrug som vandforbrug per bæger.

48 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 48 Velgørenhed MÅLEPUNKT Omverden: Velgørenhed. VELGØRENHED: Tivoli donerer hvert år et antal sponsorater, som er gratis ydelser i form af entrébilletter, Turpas, udlån af sale mm. UDREGNING Værdi af donationer (fribilletter, Turpas mm.) Tivoli donerer hvert år et stort antal billetter, Turpas og andet til udsatte børn. I 2013 indgik Tivoli en partnerskabsaftale med Dansk Røde Kors, ligesom der også er doneret billetter til Knæk Cancer-indsamlingen, Rynkebyløbet, Danmarks Indsamling og Børnehjælpsdagen. Som varslet i 2012 vil CSR-rapporten fremover vise værdien af donationer frem for antallet. Til sammenligning skal det dog oplyses, at antallet af donationer i 2013 var 461 mod 395 i Værdien af donationerne ligger i niveau med tidligere år, og det er hensigten at blive i dette niveau fremadrettet.

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 CSR-rapport 2014 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN

CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN CSR rapport 29 CSR-politik: Tivolis CSR-politik beskriver kortfattet de holdninger og værdier, som ligger til grund for driften af virksomheden. CSR-politikken er op i tre overordnede områder, nemlig interessentgrupperne

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Customer Experience Management i Tivoli

Customer Experience Management i Tivoli Customer Experience Management i Tivoli Interview med HR Chef Dorthe Dinesen og Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal, Tivoli Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Mangfoldighed og bundlinje Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Cranet HRM Konferencen 2012 Resultat! 3,7 %-point Kilde: Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity 3 ISS er mere end rengøring ISS er dansk -

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere