Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2"

Transkript

1 CSR-rapport 2013

2 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering Tilfredshed Kvalitet Fedtreducerede måltider Økologi Godadgang.dk Sygefravær Sikkerhed Trivsel Forskelsbehandling Ligestilling Diversitet Medarbejdergoder Naboklager Kulturelle traditioner Vedligeholdelse Trafik El-forbrug Affald Genbrug Velgørenhed... 48

3 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 3 Om Tivolis CSR-rapport CSR 2013 er samfundsansvarsredegørelsen iht. ÅRL 99a. Denne rapport er Tivolis femte CSR-rapport, og den følger stort set samme opbygning som tidligere års rapporter. Det er vigtigt for os, at CSR-arbejdet er forankret i organisationen og i forretningen, og at den dertil knyttede rapport er enkel og overskuelig. CSR-arbejdets organisering CSR-arbejdet i Tivoli foregår decentralt i de afdelinger, som har ansvaret for hvert enkelt område. I Driftsafdelingen arbejdes der fx med nedbringelse af elforbruget, driftsstop og arbejdsulykker, mens HR har ansvaret for de løbende forbedringer af medarbejdertrivslen og så fremdeles. CSR-rapporten færdiggøres i Kommunikationsafdelingen i samarbejde med Business Intelligence, hvor to medarbejdere har ansvaret for dataindsamlingen og formidlingen af resultaterne. For at sikre forankring i hele organisationen på tværs af afdelingerne er der etableret en styregruppe, som består af økonomidirektøren, en medarbejder i Business Intelligence, den ansvarlige for miljø og arbejdsmiljø samt repræsentanten fra Kommunikationsafdelingen. CSR-året i sammenfatning Tivolis CSR-arbejde er forankret i det daglige arbejde, hvor projekterne udvikles og gennemføres. Dataindsamlingen til rapporten foregår løbende. Blandt succeserne i 2013 kan nævnes faldet i antallet af arbejdsulykker, som er fremkommet gennem et ihærdigt og vedvarende fokus på området fra Arbejdsmiljøorganisationen og de tilknyttede støttepersoner. Der er også sket et markant fald i driftsstop, hvilket løfter kvaliteten af Tivoli-besøget. På el-området fortsætter implementeringen af lavenergipærer, hvorfor vi kan se en lille nedgang i det samlede elforbrug på trods af et øget aktivitetsniveau. Genbrugsbægrene, som i 2012 viste et lidt dårligere trip-tal (tal for hvor mange gange et bæger genbruges), er tilbage på niveauet fra tidligere år. Sygefraværet blandt Tivolis medarbejdere er desværre steget en smule, men ligger dog fortsat under DI s gennemsnit. Det bliver et indsatsområde i 2014 at nedbringe sygefraværet. Der er ændret rapporteringsmetode på to punkter i denne CSR-rapport. På området Kulturhistorisk bevidsthed har der hidtil være rapporteret vedr. omkostninger til de såkaldte gratis glæder, altså underholdning i Tivoli, som er gratis efter entré. For at få mere konsistens i tallene fra år til år anvendes fremadrettet tallet fra årsregnskabets resultatopgørelse (noten vedr. segmentoplysninger) hvor hovedområdet Underholdnings samlede resultat er udspecificeret. I CSR-rapportens kommentarer vil der blive redegjort for detaljer i resultatet. I CSR-rapporten for 2013 bringes tillige tallet for gratis glæder, så det er muligt at sammenligne med 2012.

4 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 4 På området Velgørenhed er optællingen ændret fra ansøgninger om donationer til værdien af donationerne som varslet i CSR-rapporten Tivoli er også bevidst om at bidrage på anden vis, nemlig ved at fremme uddannelse og beskæftigelse. Tivoli har et stort antal elever og lærlinge som gennemfører den praktiske del af uddannelsen helt eller delvist i virksomheden. Desuden ydes hvert år assistance til hundredevis af studerende og skoleelever, som arbejder projektorienteret med Tivoli som emne. På beskæftigelsesområdet samarbejder Tivoli med Københavns Kommune, som kæmper med overledighed for ufaglærte og akademikere. Det betyder, at Tivoli prioriterer borgere fra Københavns Kommune til praktikophold, arbejdsprøvning mv. og at vi søger kandidater til ledige stillinger i Tivoli blandt de ledige i Københavns kommune. Der er ikke foretaget nogen ændringer i CSR-politikken i CSR-politik Tivoli vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende kulturinstitution og udbyder af underholdning og rekreative aktiviteter. Navnet brandet forpligter, og Tivoli ønsker på enhver måde at udvise en ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet. Det gælder over for Tivolis gæster og medarbejdere, i forhold til miljøet og til kulturarven. Tivolis CSR-politik er tredelt og forholder sig til: Gæster Medarbejdere Omverden. Gæster Gæsteservice Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for Havens gæster. Det er ikke en tilfældighed, at Tivoli kalder sine kunder for gæster; det pålægger nemlig et ansvar hos hver enkelt for godt værtskab. Dette indebærer at møde alle gæster med respekt og uden fordomme, og dermed skabe de bedste rammer for den gode oplevelse. Sikkerhed og tryghed er vigtige forudsætninger for en god oplevelse. Sikkerheden i forlystelserne kontrolleres både af faglærte medarbejdere og eksterne konsulenter. Tivoli har egen beredskabsafdeling (med fokus på forebyggelse af brand) og sygeplejerske med adgang til hjertestarter. Tivolis medarbejdere bliver uddannet i fysisk og psykisk førstehjælp. En tryg atmosfære skal være en del af enhver Tivoli-oplevelse.

5 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 5 Sundhed og helse Tivoli ønsker at give gæsterne mulighed for at træffe sunde valg under Tivoli-besøget og har derfor såvel økologiske produkter som fedtreducerede måltider i produktporteføljen. Tilgængelighed Tivoli ønsker at skabe den bedst mulige oplevelse for gæster med funktionsnedsættelse. Hensynet til bevarelsen af Tivolis kulturarv den ældre bygningsmasse, topografien og belægningerne skaber udfordringer på området. Disse søges imødekommet med opførelsen af lifte, ramper etc. I projekteringen af nye bygninger og forlystelser forsøges det så vidt muligt at integrere god tilgængelighed fra begyndelsen. Tivoli har tilsluttet sig ordningen godadgang.dk. Ligeledes har Tivoli indført en ledsageordning, så handicappede gæster kan medbringe en egen hjælper. Medarbejdere Arbejdsmiljø Tivoli ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Sikkerheden for gæster og medarbejdere har højeste prioritet. De geografiske rammer og bygningsmassens alder er stadige udfordringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, og Tivoli sætter fokus på løbende forbedringer både fra virksomhedens og hver enkelt medarbejders side. Der følges løbende op på området i Arbejdsmiljøorganisationen, SU og gennem den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Mangfoldighed Tivoli ønsker at være en rummelig arbejdsplads uden diskrimination. Medarbejdersammensætningen i Tivoli skal afspejle befolkningens sammensætning i samfundet generelt, da Tivolis gæster kommer fra alle dele af samfundet. Tivoli tilstræber diversitet på den måde, at kønsfordelingen og aldersfordelingen ikke skal have markant slagside, og vi ansætter gerne medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk. Tivoli vil dog altid vælge de mest kvalificerede medarbejdere og aldrig rekruttere specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet. Tivoli tilstræber at skabe fleksible arbejdsforhold og tilpasse arbejdsmængde og -situation, blandt andet igennem flexjobs og 56-jobs. Tivoli ønsker at deltage aktivt i uddannelsen af unge gennem at tilbyde praktikpladser inden for en række fag

6 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 6 Sundhed og helse Tivoli ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, men anerkender samtidig den enkelte medarbejders ret til at vælge sin egen livsstil. Tivoli administrerer diverse tilbud til medarbejderne af forebyggende og helbredende karakter. Omverden Naboskab Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for sine naboer. Tivoli var oprindeligt placeret i landlige omgivelser uden for København, men ligger i dag placeret midt i byen. Tivoli tilstræber at optræde ansvarligt i forhold til sine naboer, det være sig med hensyn til trafik, støj, renholdelse eller andre områder, som påvirker Tivolis naboer og andre, der færdes i Tivolis nærområde. Kulturhistorisk bevidsthed Tivoli ønsker at bevare sin position som Danmarks mest besøgte turistattraktion, som mødested for danskere i alle aldre og som nationalklenodie. Tivolis koncept og dets opretholdelse hviler på en balance mellem tradition og fornyelse. Det er hensigten at bevare og værne om Tivolis historie og kulturarv ved at vedligeholde den unikke del af den ældre bygningsmasse, bevare de parklignende omgivelser og holde fast i de traditioner, der er et særkende for Tivoli. Miljø Tivoli ønsker at begrænse sin negative miljøpåvirkning mest muligt og bidrage positivt, hvor det kan lade sig gøre. Der arbejdes systematisk med miljøledelse i hele Tivoli og gennem miljø- og klimapartnerskaber afsøges løbende muligheder for forbedringer på områder som energi, trafik, affald og kemikalier. I CSR-rapporten vises udviklingen på nøgleområderne. Velgørenhed Tivoli ønsker at skabe bedre vilkår for menneskers tryghed og udfoldelsesmuligheder. De formål, som Tivoli vælger at støtte, vedrører udsatte børn og deres familier; det være sig på grund af sygdom, økonomiske omstændigheder eller andre vanskelige omstændigheder.

7 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 7 Leverandørforhold Tivoli ønsker at tilskynde sine leverandører til ansvarlig adfærd. Ved valg af leverandør vil pris, service, kvalitet, leveringstid og leveringssikkerhed blive taget i betragtning sammen med: Leverandørens miljøpolitik i forbindelse med produktion og bortskaffelse Leverandørens arbejdsmiljøpolitik Leverandørens politik omhandlende etiske spørgsmål i forbindelse med børnearbejde, mindsteløn, socialt engagement i samfundet, menneskerettigheder osv. Ovennævnte punkter vedrører først og fremmest leverandørens aktiviteter, men kan forlænges til også at inkludere underleverandørers aktiviteter. Der henvises i øvrigt til Tivolis indkøbspolitik, herunder til Tivolis Code of Conduct. Korruption Tivolis ledelse tager afstand fra korruption og bestikkelse. For at undgå mistanke om korruption, er der nedfældet en gavepolitik, ligesom der i Tivolis indkøbspolitik er fastlagt regler for samhandel med personer, der står en nær, fx familie eller venner.

8 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 8 Driftsstop MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kvalitet. DRIFTSSTOP Driftsstop er den del af en forlystelses åbningsperiode, hvor forlystelsen ikke kører. Driftsstop opgøres i to kategorier, hvor teknisk stop definerer den del, der hidrører fra defekt på materiel eller styresystem. andet stop vedrører stop grundet eksterne faktorer så som vejrlig, strømudfald og lignende. UDREGNING Driftsstop på forlystelser i procent af samlet køretid viser et fald i såvel teknisk stop som andet. Faldet på teknisk stop skyldes investeringer og opgraderinger af de tekniske komponenter på forlystelserne samt det faktum, at vi er blevet endnu bedre til at udføre forebyggende vedligehold og tilstandsvurderinger af det tekniske udstyr. I teknisk stop er tillige indeholdt ca. en måneds 'nedetid' for Dragen, i forbindelse med at denne blev taget ud af drift. Faldet i kategorien andet skyldes øget opmærksomhed på bemanding og drift. Årets resultat for teknisk stop og andet vurderes således at være særdeles tilfredsstillende. Indsatsen for at sikre lave nedetider fortsætter i 2014 med et mål om at fastholde såvel teknisk stop som andet på niveauet for 2013.

9 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 9 Uddannelse MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kompetenceudvikling. UDDANNELSE Uddannelse dækker over det beløb, som er anvendt til kompetenceudvikling i forhold til præsterede arbejdstimer. UDREGNING Antal kroner brugt på uddannelse pr. præsteret arbejdstime. Udregnet efter ATP-metoden. Kvalitet i oplevelsen kræver veluddannede medarbejdere. Derfor anvendes målepunktet kompetenceudvikling som en indikator for, om Tivolis medarbejdere har de rigtige forudsætninger for at levere kvalitet til gæsterne. Tivolis mål er, at medarbejderne oplever, at de er ordentligt klædt på til de opgaver, som de skal løse i Haven viser et fald i uddannelseskroner per præsteret arbejdstime. Dette skyldes ikke en nedprioritering af området, som stadig vægtes højt. Udvikling og dygtiggørelse er således nævnt i Tivolis strategi for som en forudsætning for at leve op til målet om at være en god, attraktiv og professionel arbejdsplads.

10 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 10 Evaluering MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, evaluering. EVALUERING Enhver skriftlig henvendelse til Tivoli vedrørende ris eller ros registreres i et særligt sagsbehandlingssystem, hvorfra disse data er trukket. Kategoriseringen efter emner foretages af de medarbejdere, som håndterer de skriftlige henvendelser. UDREGNING Antal skriftlige henvendelser om ris og ros til Tivoli fordelt på udvalgte emner.

11 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 11 Det samlede antal skriftlige kommentarer fra gæsterne i 2013 var Set i forhold til et samlet besøgstal på 4,2 mio. gæster anses det for tilfredsstillende, at der ikke er flere klager vedr. gæsteservice. Som det ses ligger service og trængsel lidt højere i 2013 ift året før. Det var særligt Fredagsrock med Thomas Helmig, hvor Tivoli måtte lukke dørene, fordi Haven var fyldt, der førte til mange henvendelser. Driftsstop og Renhold ligger på niveau med året før. Til gengæld har vi modtaget færre henvendelser vedr. priser og markedsføring - dette skyldes, at vi i 2012 valgte at reducere antallet af ledsagere fra 5 til 4 på Guldkortet. Dette har gæsterne vænnet sig til i 2013, og vi modtager ikke klager vedr. dette længere. Antallet af mails med ros er meget højt lige som året før. Det skyldes, at vi pr. jan begyndte at registrere ros s modtaget på Nimb spisesteder og hotel. Målet er fortsat at levere så god kvalitet og service, at der ikke er grund til at klage. Der er fortsat fokus på at løse de situationer, som opstår, på stedet, så gæsten kan forlade Tivoli med et godt indtryk.

12 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 12 Tilfredshed MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, tilfredshed. TILFREDSHED Gæsternes tilfredshed med besøget, og om de finder Tivoli anbefalelsesværdig. Gæstetilfredsheden måles ud fra svarene i en analyse, hvor kategorien tilfredshed med besøget viser procentdelen af gæster, som har svaret tilfredsstillende eller meget tilfredsstilende på spørgsmålet: Hvordan er din samlede bedømmelse af besøget i Tivoli? Anbefaling viser, hvor stor en andel har svaret vil helt sikkert anbefale og vil sandsynligvis anbefale andre at besøge Tivoli. Målingerne foretages af et eksternt firma. UDREGNING Procentdel af gæsterne, som er tilfredse med besøget henholdsvis kan anbefale det.

13 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 13 Som udtryk for om Tivoli lever op til sin vision for gæsteoplevelsen, er valgt den samlede tilfredshed med Tivoli-besøget og anbefalingsgraden, som de fremgår af Tivolis exitanalyser, hvor gæsterne bliver interviewet på vej ud af Haven og med efterfølgende online spørgeskema. Sommer I sommersæsonen 2013 er det høje niveau for både tilfredshed og anbefalelsesgrad, som vi så i 2012, fastholdt. Halloween Den ekstra uges Halloween i Tivoli har sammen med udvidede udsmykning og videreudviklingen af Scary Halloween bidraget til en flot udvikling i den samlede tilfredshed, som dels er steget, dels i højere grad er flyttet til meget tilfredsstillende (11 procentpoint stigning). Det samme gør sig gældende for anbefalingsgraden, hvor gruppen, man kunne kalde Tivolis "ambassadører" (dem der helt sikkert vil anbefale), er steget med 9 procentpoint til i alt til 62 %. Jul Udviklingen fra Halloween fortsatte til Jul i Tivoli, hvor Tivolis gæster kvitterede for den øgede udsmykning i Haven. "Ambassadørerne" viste en stigning på 11 procentpoint og de meget tilfredse en stigning på 11 procentpoint.

14 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 14 Kvalitet MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kvalitet. KVALITET Vurdering af serviceniveau, rengøring og vedligeholdelse. Serviceniveau er defineret som den personlige service, som ydes af Tivolis medarbejdere på alle områder. Rengøring er defineret som den oplevede standard af rengøring, for eksempel på toiletter og på spisesteder. Vedligeholdelse er defineret som den oplevede standard af stier og haveanlæg. UDREGNING Gennemsnitlig vurdering for hele året. 100 er den højeste vurdering. Vurdering foretages af et eksternt firma via mystery shopping. Målet for mystery shopping i 2013 var et gennemsnit på 95. Der er fin fremgang på alle parametre i forhold til 2012 også på det vanskelige område rengøring. Her er det især en udfordring at følge med, når der er mange gæster, så set i lyset af fremgangen i besøgstallet på 4 % er resultatet på 95,39 særligt tilfredsstillende. De gode resultater kan tilskrives systematisk og rettidig opfølgning på de løbende resultater. For 2014 har Tivoli defineret en ambitiøs servicestrategi for at bringe den høje gæstetilfredshed op på næste niveau. Der er prioriteret flere ressourcer til serviceudvikling med øget gæstefokus. Vi tilpasser

15 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 15 Tivolis analyse set up og baserer serviceudviklingen på serviceværdikæden og CEM (Customer Experience Management) og arbejder systematisk med servicedesign, gæsterejsen og kvalitetsløft i alle kontaktpunkter. Mystery shopping vil fortsat være central i opfølgningen på dette arbejde.

16 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 16 Fedtreducerede måltider MÅLEPUNKT Gæster: Sundhed og helse, fedtreducerede måltider. FEDTREDUCEREDE MÅLTIDER Tilgængeligheden af fedtfattige produkter. Fedtfattige pommes frites indeholder max. 7 %. fedt efter stegning på grund af måden, som de tilberedes på. UDREGNING Antal kg solgte konventionelle pommes frites i forhold til kg fedtfattige pommes frites. Tivoli prioriterer at give gæsterne mulighed for at træffe sundere valg, når de vælger at spise i Tivoli. Derfor kan man i Burger House finde burgermenuer, som er sammensat under vejledning af Hjerteforeningen, så den samlede fedtprocent for måltidet kommer under 30. Der er også mere fiber i måltidet end i en konventionel burgermenu. Som et udtryk for ønsket om sunde valg til gæsterne rapporteres om salget af fedtfattige pommes frites. I 2013 har der været en næste ligelig fordeling imellem de fedtfattige og de konventionelle pomme frites, hvilket blandt andet skyldes, at de økologiske pommes frites, der udgør ca. halvdelen ( kg) af mængden af konventionelle pommes frites, ikke findes i en fedtfattig udgave. Fastfoodgæster, der vælger

17 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 17 at spise fish n chips eller økologiske hotdogs får således ikke fedtfattige pommes frites til måltidet. Der vil fortsat blive holdt øje med om der kommer økologiske, fedtfattige pommes frites på markedet. Målet for 2014 er at fastholde muligheden for at vælge sundere fødevarer i Tivoli. Tallet for solgte, konventionelle pommes frites i 2012 er rettet efter en kontrolgennemgang af salgstallene.

18 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 18 Økologi MÅLEPUNKT Gæster: Sundhed og helse, økologi. ØKOLOGI De økologiske hotdogs består udelukkende af økologiske produkter. UDREGNING Antal solgte økologiske henholdsvis konventionelle hotdogs. Det samlede salg af hotdogs er faldet markant, hvilket formodentlig skyldes, at der er flere valgmuligheder inden for billig, hurtig mad i Tivoli end tidligere. Salget af økologiske hotdogs er dog faldet forholdsvis mindre end salget af konventionelle hotdogs. En af grundene til faldet i salg af hotdogs er, at Tivoli efterhånden tilbyder mange alternativer, for eksempel fish n chips med bronzeøkologisk mærke, hvilket vil sige at % af produktet er økologisk. Det er målet fortsat at kunne tilbyde gæsterne økologiske fødevarer.

19 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 19 Godadgang.dk MÅLEPUNKT Gæster: Tilgængelighed, Godadgang.dk. GODADGANG.DK Tivoli er medlem af foreningen Tilgængelighed for Alle, der administrerer Mærkeordningen for Tilgængelighed. Mærkeordningen er en kvalitetsmærkeordning, der omfatter syv handicapkategorier med hvert deres behov for tilgængelighed. UDREGNING Antal tildelte henholdsvis mulige mærker. Tivoli har besluttet, at gennemgang med Godadgang.dk for tildeling af mærker for god adgang finder sted hver andet år. Næste gennemgang finder således sted i Arbejdet omkring at sikre god tilgængelighed i Tivoli har dog ikke ligget stille af den grund. Således er der etableret handicaptoilet på Nimb Bar n Grill samt niveaufri adgang for tv-studiet, der letter adgang for handicappede. I det ny område i Det muntre Hjørne er der niveaufri adgang til området og dets haveanlæg. For Koncertsalen og Glassalen er der aftalt retningslinjer for tegnsprogstolkning i forbindelse med egenproducerede forestillinger.

20 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 20 Målsætningen for 2014 er til stadighed at sikre god tilgængelighed i Tivoli samt udbygge det tværorganisatoriske samarbejde i forhold til de forskellige indsatsområder for de forskellige locationer i Tivoli.

21 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 21 Sygefravær MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, sygefravær. SYGEFRAVÆR Medarbejdernes fravær forårsaget af sygdom. UDREGNING Antal sygedage i gennemsnit for Tivolis medarbejdere sammenholdt med landsgennemsnittet, som er målt af DI. Tivolis sygefravær har i en årrække ligget lavere end DI's gennemsnit og gør det fortsat, men nu kun meget marginalt, idet Tivoli ligger på 3,07 og DIs gennemsnit er 3,1. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at sygefraværet i Tivoli er steget.

22 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 22 Årsagen skal findes i en del langtidssygemeldinger, hvoraf flere skyldes stress. Derfor har HR-afdelingen i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen sat fokus på Stress og Trivsel, blandt andet med en stressguide og uddannelse i emnet til arbejdsmiljøorganisationen. Undlader man at tage 56 fraværstimerne med udgør sygefraværsprocenten 3,02. Målet er at nedbringe sygefraværet til højest 2,6 %.

23 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 23 Sikkerhed MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, sikkerhed. SIKKERHED En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket i forbindelse med arbejdet pludseligt eller inden for fem dage. UDREGNING Antal arbejdsulykker med og uden fravær. Antallet af arbejdsulykker i 2013 faldt med 23 % fra 47 til 36. Halvdelen af ulykkerne var med fravær. Dermed er ulykkesfrekvensen faldet til 14,3 mod 16,7 i Det er på niveau med DI s senest oplyste gennemsnit. Forvridninger/forstuvninger, bløddelsskader og sårskader dominerer arbejdsulykkerne, som for hovedpartens vedkommende skyldes adfærdsmæssige forhold. Tivolis Arbejdsmiljøorganisation har arbejdet intenst med at udbrede sikkerhedsforståelsen i Tivoli. Arbejdet blev styrket gennem en øget inddragelse af en gruppe støttepersoner, der deltager i arbejdsmiljøkurserne og har fokus på arbejdsmiljøet i hverdagen i de enkelte arbejdssituationer. Blandt årets aktiviteter kan nævnes dialog med ledergruppen om ansvar og økonomi i forbindelse med

24 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 24 arbejdsmiljø og en kampagne på intranettet med daglige sikkerhedstips. Også i forbindelse med ansættelsessamtaler er der fokus på arbejdsmiljø. Lettere procedurer og en mere synlig arbejdsmiljøorganisationen var blandt årets mål. Der er nu etableret elektroniske blanketter til registrering af ulykker og nærved-ulykker, og antallet af arbejdsulykker kan følges på intranettet. Der er fortsat fokus på, at alle arbejdsulykker bliver registreret. I 2013 er der etableret et tættere samarbejde med Tivolis sygeplejevagt for at sikre, at vi også får registreret de helt små, såkaldte plasterskader. Registreringen af selv de mindste skader er vigtig, da det er forudsætningen for at kunne lave forebyggende arbejde. Målsætningen for 2014 er at have færre ulykker end i 2013 såvel samlet set som i antallet af ulykker med fravær. Derfor vil der blandt andet blive afholdt en række Sikkerhedsdage i løbet af året.

25 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 25 Trivsel MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, trivsel. TRIVSEL Medarbejdernes opfattelse af, om Tivoli er et godt sted at arbejde. UDREGNING Procentdel af samtlige medarbejdere, som har svaret næsten altid sandt og ofte sandt på spørgsmålet: Alt taget i betragtning synes jeg, at Tivoli er et rigtig godt sted at arbejde i den årlige trivselsundersøgelse. Den generelle trivsel i Tivoli er fortsat høj, og medarbejderne er glade for Tivoli som arbejdsplads. Det ses gennem de 94 % positive svar i årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse på nøglespørgsmålet, om Tivoli alt i alt er et godt sted at arbejde. Der arbejdes i de enkelte afdelinger på at fasteholde dette flotte resultat. Arbejdet foregår lokalt i afdelingerne, hvor der er lagt handlingsplaner for de mest kritiske områder. Alle er indstillet på at forbedre deres resultat og processen følges tæt af HR Udvikling og Tivolis chefgruppe. I 2013 har Tivoli ikke deltaget i konkurrencen om at blive en af Danmarks bedste arbejdspladser.

26 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 26 Målet for 2014 er at fastholde den høje tilfredshedsgrad på minimum 94 %.

27 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 27 Forskelsbehandling MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, forskelsbehandling. FORSKELSBEHANDLING Medarbejdernes oplevelse af ligebehandling. UDREGNING Procent af samtlige medarbejderne, som har svaret næsten altid sandt og ofte sandt på spørgsmålet i den årlige trivselsundersøgelse, om hvorvidt medarbejdere i Tivoli bliver behandlet retfærdigt uanset køn, etnisk oprindelse, seksuel orientering og nedsat arbejdsevne.

28 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 28 Tivoli tilstræber mangfoldighed i medarbejdergruppen, så den afspejler samfundet generelt. Som udtryk for, om det også er tilfældet, er der udvalgt en gruppe af fire spørgsmål i MTU, som fortæller om, hvorvidt der forskelsbehandles i Tivoli. Tivoli har i øvrigt underskrevet Københavns Kommunes Mangfoldighedscharter. Resultatet betragtes igen i år som mere end tilfredsstillende, da niveauet fra 2012 blevet hævet. Målet er at fastholde det høje niveau.

29 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 29 Ligestilling MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, ligestilling. LIGESTILLING Kønsfordelingen blandt Tivolis ansatte. UDREGNING Antal mandlige henholdsvis kvindelige ansatte. Optællingen omfatter fuldtidsansatte, deltidsansatte og sæsonansatte. Balancen mellem antallet af ansatte kvinder og mænd anses fortsat for at være passende. Der er ikke behov for at iværksætte særlige aktiviteter på området. Der er færre M/K medarbejdere ansat i Tivoli i 2013 end i Dette skyldes, at vi har ansat færre tilriggere end tidligere, ligeledes har vi ansat den samme person i flere forskellige sæsonbetonede stillinger. I første kvartal 2013 har vi ikke haft egenproduktioner af forestillinger i Koncertsalen og Glassalen, hvilket også har reduceret antallet af medarbejdere. Det underrepræsenterede køn

30 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 30 Tivoli ser det som en styrke at have begge køn stærkt repræsenteret på ledelsesniveau, og at dette bibringer merværdi til Selskabets forretning og udviklingen af denne. I Tivoli er der lige muligheder for mænd og kvinder, og det efterstræbes, at dette ligeledes afspejles i en balance i antallet af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Tivoli udarbejdede i 2013 en politik for det underrepræsenterede køn med henblik på at sikre en balance i antallet af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Der arbejdes således med en målsætning om, at hverken mænd eller kvinder i 2017 må være repræsenteret med mindre end 33 % i de øverste ledelseslag, det vil sige bestyrelse, direktion og chefgruppe. Der afrundes ved opgørelse af antallet af medlemmer af det ene henholdsvis det andet køn ned til nærmeste hele tal. Det samme gælder for måltallet, dvs. at et måltal på 33 % for en bestyrelse med fire generalforsamlingsvalgte medlemmer betyder, at der skal være mindst én af det ene og henholdsvis tre af det andet køn for at måltallet er opfyldt. Bestyrelse I bestyrelsen sidder fire generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf en er kvinde. Dermed er måltallet opfyldt. Direktion I direktionen sidder to medlemmer. Begge er mænd, hvorfor måltallet ikke er opfyldt. Chefgruppen I chefgruppen sad 2013 seks henholdsvis syv underdirektører, idet én fratrådte i maj Ud af de syv og senere seks underdirektører var tre kvinder, hvormed måltallet gennem hele perioden var opfyldt.

31 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 31 Diversitet MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, diversitet. DIVERSITET Aldersfordeling blandt Tivolis medarbejdere. UDREGNING Optælling omfatter fuldtidsansatte, deltidsansatte og sæsonansatte. Tallene før 2011 omfatter kun heltidsansatte. Bemærk at tallene før 2011 kun omfatter heltidsansatte, mens 2011 og frem omfatter alle ansatte.

32 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 32 Tivoli tilstræber, at der er en god aldersspredning blandt medarbejderne tallene viser en tilfredsstillende aldersspredning, når man tager højde for, at mange af jobbene er sæsonbetonede og ufaglærte, som typisk besættes af unge under uddannelse. Tivoli ønsker at holde fast på den givne aldersspredning af flere årsager, således at vi fortsat har en fornuftig aldersfordeling i Tivoli. Som virksomhed modtager vi gæster i alle aldre, derfor syntes vi også at det er vigtigt, at medarbejderstaben favner bredt. Det samlede antal medarbejdere er faldet en anelse, hvilket skyldes, at vi har genansat den samme medarbejder i flere forskellige stillinger.

33 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 33 Medarbejdergoder MÅLEPUNKT Medarbejder: Sundhed og helse, personalegoder. MEDARBEJDERGODER Aktiviteter, der vedrører medarbejdernes mulighed for at føre en sund livsstil. Dvs omkostninger til afvikling af DHL-stafet, fodboldturnering, helbredstjek, influenzavaccine mm. UDREGNING Indekstal for omkostninger til personalegoder med fokus på sundhed og helse. Tivoli har i 2013 fortsat haft fokus på sundhed. Ud over de faste traditioner som fodboldturnering og DHL stafet, har der været afholdt en udvidet sundhedsdag, hvor der både var helbredstjek, kostvejledning, smagsprøver på motionsformer, massage og fokus på den mentale sundhed. Arbejdsmiljøorganisationen har i en periode igangsat "morgengymnastik" for at styrke kroppen og forebygge skader. I kantinen er der kommet yderligere fokus på sund mad med vegetariske retter, fisk og et varieret udvalg af grøntsager.

34 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 34 På grund af manglende data fra tidligere år har vi været nødt til at fastsætte et nyt Index 100, som er udgifterne til personalegoder med fokus på sundhed i 2012.

35 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 35 Naboklager MÅLEPUNKT Omverden: Naboskab, naboklager. NABOKLAGER Skriftlige klager fra beboerne i de omkringliggende gader til Tivoli. UDREGNING Antal klager fra naboer. Tivoli ønsker at være en ansvarlig nabo, hvorfor naboklager over støj fra Tivoli er et målepunkt i CSRrapporten. Antallet af klager er faldet med en enkelt klage i 2013 i forhold til I lyset af det højere gæstetal i 2013 er det meget tilfredsstillende. Fire af de fem klager er over fyrværkeriet - som naboerne finder støjende sent på aftenen, hvor deres børn sover. I 2012 var klager fra naboerne især over støj fra Fredagsrock, hvilket der ikke er modtaget nogen henvendelser om i 2013.

36 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 36 Nabodialogmøderne, som blev indført i 2012, ser ud til at have den ønskede effekt, og det er målet at opretholde dialogen og et lavt niveau for naboklager.

37 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 37 Kulturelle traditioner MÅLEPUNKT Omverden: Kulturhistorisk bevidsthed, kulturelle traditioner. KULTURELLE TRADITIONER Det er en del af Tivoli-konceptet at have et stort program med kultur og underholdning, for eksempel Pantomime, Tivoli-Garden og Fredagsrock. UDREGNING Segmentrapportering for området Underholdning jf. Tivolis årsregnskab. NB resultatet er negativt. Der er i år valgt en ny metode til opgørelse af "gratis glæder", og samtidig er overskriften ændret til kulturelle traditioner. Den hidtidige metode er dog i år vist til sammenligning i grafen Gratis glæder. Den nye metode viser, i modsætning til den hidtidige, det totale resultat (bemærk, resultatet er negativt) for underholdningsområdet altså også aktiviteter, hvor der ligger indtægter. Hvor der tidligere udelukkende var medtaget aktiviteternes kunstneriske omkostninger, er administrative og produktionsrelaterede omkostninger for området Underholdning indeholdt i den nye metode.

38 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 38 I 2013 blev det totale resultat for underholdningsområdet minus 62,2 mio.kr. Resultatet består af indtægter på 17,7 mio.kr. og omkostninger på 79,9 mio.kr. Tallet svinger en del fra år til år, da der kan være stor forskel på både antallet af og økonomien i teaterproduktioner, betalingskoncerter og lignende. Det er hensigten at bevare et højt niveau af kulturelle traditioner i Tivoli i 2014.

39 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 39 Vedligeholdelse MÅLEPUNKT Omverden: Kulturhistorisk bevidsthed, bygninger og anlæg. VEDLIGEHOLDELSE Udgifter til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier i Tivoli. UDREGNING Omkostninger til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier. Tivolis bygninger og anlæg rummer en historie, der udgør en væsentlig del af forlystelseshavens charme og attraktionsværdi, og det er en historie, der fortsat skrives på, så de kommende generationer også kan finde glæde og adspredelse i Haven. Der investeres derfor et anseelige beløb hvert år i vedligeholdelsen og udviklingen af netop bygninger og anlæg. I 2013 var årets nyhed et større forlystelsesområde. Her medgår kun de dele af investeringen, som vedrører bygninger og anlæg og tallet er derfor lavere end tidligere år. Det er målet fortsat at have en høj standard for vedligeholdelsen af bygninger og anlæg.

40 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 40 Trafik MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, trafik. TRAFIK Opgørelsen omfatter den interne trafik i Tivoli med Tivolis egne køretøjer. UDREGNING Antal liter diesel henholdsvis biodiesel forbrugt i Tivoli. I 2012 skiftede Linie 8 drivmiddel fra biodiesel til strøm. Ud fra et miljø- og arbejdsmiljømæssigt syn, er der ingen tvivl om, at det er et godt tiltag, som reducerer støj-, lugt- og varmegener. Desværre har det vist sig svært at nå at oplade batterierne hurtigt nok til den megen kørsel i højsæsonen. Målet er at få nogle kraftigere batterier, men de er desværre ikke færdigudviklet endnu. Med hensyn til de ikke eldrevne køretøjer til renhold, renovation og drift i Haven, har det ikke været muligt at finde et mere miljøskånsomt brændstof, da de skal fungere døgnet rundet og på alle årstider. De kører derfor stadig på traditionel diesel viser et øget forbrug af diesel på 9 %. Det skyldes dels højere driftsaktivitet, blandt andet til lifte, dels at Tivolis oplagsplads i Tietgensgade er nedlagt (fordi

41 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 41 Københavns Kommune skulle bruge grunden til andet formål). Den nye oplagsplads ligger 1 km væk fra Tivolis matrikel. Modregnes dieselforbruget med disse aktiviteter ser vi derimod et fald på 8 % i dieselforbruget til vores køretøjer. Målsætningen for 2014 er at reducere forbruget af dieselolie ved optimering af brug af køretøjer samt registrering af forbrugstyper.

42 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 42 El-forbrug MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, elektricitet. EL-FORBRUG Målingen af el-forbruget omfatter Tivolis el-forbrug undtaget el-forbruget for de forretninger, som Tivoli bortforpagter. UDREGNING Megawatt forbrugt i Tivoli A/S for hele året.

43 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 43 El-forbruget er afhængigt af Tivolis aktiviteter hen over året. En del af disse er vanskelige at opgøre præcist, da Tivolis elmålere måler for flere forskellige aktiviteter. Men vi kan se, at det går den rigtige vej. Når vi sammenholder elforbruget i 2007 med forbruget i 2013 og modregner de nye aktiviteter, som er kommet til i den mellemliggende periode, er forbruget faldet 14,75 %. Indførelsen af lavenergipærer alene reducerer el-forbruget med kwh. Sammenlignet med 2012 er der et fald i el-forbruget i 2013 på 1 %. El-forbruget er opdelt i fire hovedkategorier: belysning, forlystelser, restauranter og andet. Et fald på kwh, svarende til 4 %, i kategorien belysning skyldes især den fortsatte implementering af LED-pærer. Faldet skal ses i sammenhæng med et højere aktivitetsniveau i 2013, hvor julebelysningen var øget og sæsonen udvidet med en dag (31. december). I 2013 tilførte vi mere end 9000 LED-pærer, men da en del af pærerne er sat op i løbet af året, har de ikke givet den fulde årlige besparelse. Reelt giver pærerne en reduktion i elforbruget på kwh på årsbasis. El-forbruget til forlystelser steg med 3 % i 2013 i forhold til 2012, hvilket ikke er overraskende, da der er kørt 1,2 mio. flere gæsteture. Det svarer til godt 10 % flere gæster i forlystelserne end året før. Årsagen til, at el-forbruget ikke er steget tilsvarende, skyldes bl.a. at der er kommet ny kompressor i Det gyldne Tårn, og at Dragen holdt stille under Halloween og Jul i Tivoli. Kategorien restauranter viser en stigning på 2 %. Med 4 % flere gæster i Haven og øget omsætning i forretningerne, en ny isbutik og etablering af 3 suiter på Nimb er det en beskeden stigning i forhold til de øgede aktiviteter. Det største procentuelle fald er i kategorien andet, der viser et fald på 8 %. I kategorien indgår blandt andet supplerende elvarme, som der har været mindre af. For kategorierne forlystelser, restauranter og andet gælder det, at der også indgår belysning i de mængder, der måles, da for eksempel Nimbs facadebelysning måles på samme måler som strøm til køkkener og indendørsbelysning. I 2014 vil der blive arbejdet med energibesparelser på forlystelserne. Desuden fortsætter implementeringen af LED-pærer. LED-pæren, der egner sig til facaderne på Nimb og Koncertsalen, er stadig ikke udviklet, så 2014 vil ikke fremvise et lige så stort fald i forhold til 2007 forbruget, som vi kunne se fra 2012 til 2013, hvor reduktionen var på 3 procentpoint (fra 11,71% til 14,75%). Målsætningen for 2014 er at reducere el-forbruget, så vi kan se et samlet fald på 15,75 % i forhold til 2007s aktivitetsniveau og dermed en reduktion på et procentpoint i forhold til 2013.

44 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 44 Affald MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, affald. AFFALD Opgørelsen omfatter gæsterelateret affald, som er de affaldsmængder, der primært produceres som følge af vores gæsters besøg. UDREGNING Ton af bortskaffet gæsterelateret affald i Tivoli pr. år fordelt på kompost, pap og papir, flasker, porcelæn, madaffald og dagrenovation. Gæstetallet i 2013 steg med 4 % mens den totale affaldsmængde er holdt sig på niveau med Der vil typisk være en direkte sammenhæng mellem de to tal, men flere års fokus på affaldshåndtering ser ud til at give resultater. Målet for 2014 er at fastholde det fokus og holde den totale affaldsmængde på niveau med eller under den procentuelle ændring af gæsteantallet.

45 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI % af den samlede mængde affald er dagrenovation og madaffald. Her viser 2013 en stigning på 2 % i dagrenovation, mens madaffald faldt med 7 %. Det ser ud til at spild fra restauranterne er faldet på grund af den øgede omsætning. Men selv om vi kontrollerer dagligt for korrekt sortering kan det ikke helt afvises, at noget madaffald kan være havnet i dagrenovationen. Flaskefraktionen er faldet med 7 %, især fordi restauranterne er blevet bedre til at frasortere flasker med pantmærke. Pap og papir udgør også i % af den samlede affaldsmængde. En stigning i papaffald udlignes af et fald i papir, hvilket bl.a. skyldes en større bevidsthed om papirforbrug på kontorer mv. Procentuelt er komposterbart affald steget mest, nemlig med 48 %, så den udgør 7 % af den samlede affaldsmængde mod 3,5 % i Det skyldes især flere græskar til Halloween og våde, tunge halmballer, men også kassabelt, særdeles vådt og tungt rullegræs. I løbet af 2013 er der arbejdet på et projekt, der skal optimere og lette affaldssortering i 2014, og det forventes, at det står klar til åbning af sommersæsonen 2014.

46 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 46 Genbrug MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, genbrug. GENBRUG Opgørelsen omfatter genbrugsbægre til alle former for drikkevarer, der serveres i Tivoli, og som må tages med ud i Haven. UDREGNING Triptal: Gennemsnitligt antal gange et bæger genbruges. Souvenireffekt: Pct. af bægre der forsvinder ud af Haven. I 2013 blev hvert genbrugsbæger brugt seks gange i gennemsnit, og ca. hver sjette bæger forsvandt ud af systemet. Dermed er det, vi betegner som souvenireffekten tilbage på niveauet fra 2011 efter en stigning i Udviklingen er selvsagt en fordel for miljøet: jo flere gange et bægere genbruges jo bedre. Omsætningen af bægre i Haven i 2013 adskilte sig markant fra 2012 ved, at over 1,1 mio. bægre blev vasket mod godt i Stigningen på 14 % er markant højere end det øgede gæstetal i 2013 på 4 %. Det øgede salg af drikkevarer tilskrives den varmere sommer og især salg under Fredagsrock.

47 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 47 I 2013 gav FORCE Technology en Livscyklusvurdering - screening (LCA-screening), hvor bægre i Tivolis genbrugsbægersystem blev sammenlignet dels med bioplastbægre af majs, der efter endt brug gik til termisk forgasning eller bioforgasning, dels med to forskellige typer engangsbægre af plast, der efter endt brug gik til forbrænding. LCA-screeningen viste, at Tivolis genbrugsbægersystem miljømæssigt er klart den bedste løsning sammenlignet med de fire bægertyper og den efterfølgende behandling af disse forudsat, at de fire bægertyper kun anvendes én gang, før de bliver bortskaffet som affald. Undersøgelsen viste, at selvom der nu er kommet bioplastbægre på markedet, kan Tivolis genbrugsbægersystem med plastbægre stadig klare sig rent miljømæssigt. Undersøgelsen er blevet til på baggrund af tal fra 2011, men da de ligger på niveau med tallene for 2013, kan vi stadig konkludere, at Tivolis genbrugsbægersystem er miljømæssigt bedre, end hvis vi anvendte de mest miljøskånsomme engangsbægre enten af bioplast eller almindelig plast. Et af målene for genbrug var at holde fokus på vand- og elforbruget i forbindelse med håndtering af bægrene viser et mindre fald på vandforbruget per bæger på godt 1 % i forhold til I 2013 har vaskeriet også har været brugt til andre formål end vask af Tivolis genbrugsbægre. Vandforbruget til disse opgaver er ikke udskilt fra det samlede årlige vandforbrug, så det faktiske fald i vandforbrug til vask per bæger er større. I 2014 vil andet vandforbrug blive skilt ud, så vi kan få det nøjagtige vandforbrug per bæger for Tivolis egen bægerhåndtering. Elforbruget per bæger for 2013 er uforandret i forhold 2012, dog med de samme forbehold som ovenfor for anden brug af vaskeriet. Målet i 2014 er at minimere såvel elforbrug som vandforbrug per bæger.

48 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 48 Velgørenhed MÅLEPUNKT Omverden: Velgørenhed. VELGØRENHED: Tivoli donerer hvert år et antal sponsorater, som er gratis ydelser i form af entrébilletter, Turpas, udlån af sale mm. UDREGNING Værdi af donationer (fribilletter, Turpas mm.) Tivoli donerer hvert år et stort antal billetter, Turpas og andet til udsatte børn. I 2013 indgik Tivoli en partnerskabsaftale med Dansk Røde Kors, ligesom der også er doneret billetter til Knæk Cancer-indsamlingen, Rynkebyløbet, Danmarks Indsamling og Børnehjælpsdagen. Som varslet i 2012 vil CSR-rapporten fremover vise værdien af donationer frem for antallet. Til sammenligning skal det dog oplyses, at antallet af donationer i 2013 var 461 mod 395 i Værdien af donationerne ligger i niveau med tidligere år, og det er hensigten at blive i dette niveau fremadrettet.

Indhold. Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2 CSR-rapport 2015 Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 11 Tilfredshed... 13 Kvalitet... 15 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 CSR-rapport 2014 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN

CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN CSR rapport 29 CSR-politik: Tivolis CSR-politik beskriver kortfattet de holdninger og værdier, som ligger til grund for driften af virksomheden. CSR-politikken er op i tre overordnede områder, nemlig interessentgrupperne

Læs mere

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a CSR-rapport 2016 Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a Corporate Social Responsibility 2016 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Tivolis forretningsmodel... 3 CSR-arbejdets

Læs mere

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a CSR-rapport 2017 Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a Corporate Social Responsibility 2017 TIVOLI 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Gæster... 4 3. Medarbejdere... 6 4. Omverden...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

CSR og Målsætninger hos Privatbo

CSR og Målsætninger hos Privatbo CSR og Målsætninger hos Privatbo Historie Privatbo blev etableret i 1993 som et samarbejde mellem Frederiksberg Boligfond og 10 københavnske fonde PrivatBo ejes af Frederiksberg Boligfond og Københavnerfondene

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2017/ Dato: 13. februar Notat om Fleksibel arbejdstid. Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent

Notat. Sagsnr.: 2017/ Dato: 13. februar Notat om Fleksibel arbejdstid. Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent Notat Sagsnr.: 2017/0002228 Dato: 13. februar 2017 Titel: Notat om Fleksibel arbejdstid Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent Borgmester Steen Hasselriis har bedt administrationen i Halsnæs Kommune

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere