10 Gode råd om fastholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Gode råd om fastholdelse"

Transkript

1 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer videnscenteret har indsamlet siden Videnscenteret blev til med støtte fra Region Hovedstaden og seks gymnasier på den københavnske vestegn og i Tårnby. Siden har vi arbejdet målrettet med fastholdelsesinitiativer og frafaldsproblemstillinger. Pjecen indeholder ti råd, der kan hjælpe din uddannelsesinstitution i gang med en helhedsorienteret fastholdelsesindsats. Der tale om et idékatalog, der sætter skolen i stand til at komme i gang med en proces, der skaber grobund for generelle fastholdelsesinitiativer og et grundlag for at arbejde videre med de individuelle forhold, der altid er tilstede for en frafaldstruet elev. Der er meget ofte ikke et, men flere problemer i spil for de frafaldstruede elever, det er derfor afgørende, at man sætter ind på flere områder og har eleven med, når indsatsen tilrettelægges. VOFF har erfaret, at det er afgørende, at skolen er i stand til og villig til at se på sig selv og sine egne processer. En helhedsorienteret indsats kalder både på handling i relation til eleverne, men også i relation til skolemiljøet. En skole kommer langt med at etablere en inkluderende atmosfære og arbejde målrettet for, at alle elever føler sig velkomne. Det skaber tillid, og det skaber tilhørsforhold. Tilhørsforhold, der er afgørende, hvis en elev bliver frafaldstruet. Eleverne vil vide, at skolen er et sted, hvor de kan hente hjælp enten i form af gode venskaber og fællesskaber eller i form af lærere og vejledere, der kan dele ansvaret for de svære ting med dem. Oven på den grundlæggende gode omgangsform kan skolen have et udvalg af konkrete fastholdelsestiltag, der adresserer forskellige typer af faglige, sociale og personlige problemstillinger. Et fastholdelseskatalog så at sige. Underliggende det faste katalog, bør skolen have rum til de individuelle tiltag. Her er der tale om alt fra morgenvækning, afleveringsaftaler og fremmødekontrakt etc. Fastholdelsesarbejde kræver en kreativ og fordomsfri tilgang til de unge, og til hvad skolens opgave er; det kræver frem for alt, at man mener det alvorligt. Indsatsen bør ses som en del af skolens kerneydelse. God læselyst! Videnscenter om fastholdelse og frafald Side 1 af 13

2 10 Gode råd om fastholdelse 1. En helhedsorienteret indsats 2. Forankring på alle niveauer 3. Etabler fastholdelsesberedskab 4. Eleverne skal føle sig set og hørt hver dag 5. Personlig hjælp og opbakning 6. faglig hjælp og opbakning 7. Fokus på klasserumskultur og studievaner 8. Inddrag elevernes forældre 9. Arbejd med skolens fraværspolitik 10. Rum til individuelle indsatser Side 2 af 13

3 1. En helhedsorienteret indsats Fastholdelse er en helhedsorienteret opgave. Skolens indstilling skal være åben og rummelig, der skal være en anerkendende kultur, der opfanger elevernes signaler hvad angår deres personlige, familiære og faglige velbefindende. Skolen skal samtidig vise interesse i eleverne; den skal signalere we care. Både ledelsen og lærerkollegiet skal arbejde med denne åbne interesse til eleverne. Der er tale om en dynamisk kultur på skolen. Kom i gang: Denne helhedsorienterede og dynamiske tilgang kræver, at man diskuterer, hvilken tilgang man har på skolen allerede. At der bliver sat ord på den ledelses- og lærerkultur, der er. De fleste steder er der elementer af en helhedsorienteret tilgang til fastholdelse. Disse elementer skal gøres synlige for alle. En helhedsorienteret indsats betyder ikke, at skolen overtager elevernes ansvar for at gennemføre uddannelsen og finde sig til rette på skolen; det betyder, at skolen deler dette ansvar med eleverne. Den helhedsorienterede indsats har mange niveauer: den retter sig imod både elev-niveau og systemniveau. Der er flere trin i denne tilgang, og de præsenteres på de følgende sider. Faldgruber: Der er en fin grænse mellem oplevelsen af we care og en formynderisk tilgang, hvor eleverne kan føle sig overhørt eller overtrumfet. Det er skolens opgave at finde den balance, der er nødvendig for at kunne tildele eleverne en opmærksomhed, der fanger deres signaler - og som ikke virker anmassende. En anden fare er, at den åbne tilgang tager over og bliver så åben, at den eksisterende skolestruktur ikke længere er synlig. Der skal være et tydeligt fokus fra ledelsens side; fokus skal være på fastholdelse og på den dynamiske tilgang til fastholdelse og til elever. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke skal være rammer og regler, som eleverne skal følge. Eksempel: Når elever starter på deres ungdomsuddannelse bliver de opdelt i klasser eller hold. I vid udstrækning er det de almindelige sociale inddelingsmekanismer, der strukturerer elevernes første dage. Der er de stille, de frembrusende, de stærke og de svage elev-typer, og hierarkiet struktureres herefter. I praksis betyder det, at nogle elevers første møde med ungdomsuddannelsen er skræmmende og ufrugtbar. Særligt for elever der har tidligere frafald eller negative oplevelser med sig fra folkeskolen er dette en sårbar periode. Her vil skolens helhedsorienterede tilgang til eleverne og deres skolegang betyde, at skolen tager ansvaret for, at alle elever får en god start. Man kan f.eks. arbejde med klasserumskulturen, så alle får mulighed for at opleve starten som en positiv ting. En god start på skoletiden betyder, at der er mere overskud til at klare svære udfordringer, og at eleverne er mere trygge ved at bede om hjælp både fra hinanden og lærere. Et andet eksempel er, at ungdomsuddannelsen kan hjælpe elever, der føler sig forkert placeret til at vælge om. Skolen indgår i en proces, hvor eleven møder accept og bliver vejledt videre. Et respektfuldt omvalg giver bedre chancer for en god start i en ny ungdomsuddannelse. Side 3 af 13

4 2. Forankring på alle niveauer Den helhedsorienterede tilgang til elever og deres tid på uddannelsesinstitutionen skal forankres på alle niveauer i institutionen. Det er en ledelsesmæssig opgave at sørge for denne forankring. Ledelsen må se nærmere på, hvordan den understøtter fastholdelsesarbejdet på skolen. Fastholdelsesarbejdet skal forankres i ledelserne som et højtprioriteret fokusområde, og det skal tales om og løftes frem. På samme måde skal fastholdelse forankres i lærerkollegierne som en central del af underviseropgaven. Fastholdelse foregår hele tiden og er en del af skolens kerneydelse. Fastholdelse er kompetenceudvikling for lærere og institution. Fastholdelse og kompetenceudvikling kan tænkes sammen strategisk fra ledelsens side. Kom i gang: Forankringen starter i ledelsen. Ledelsen skal vedtage, at fastholdelse af elever er en central og højt prioriteret opgave. Ledelsen skal facilitere, at der sættes en forankringsproces i gang hos de ansatte. Alle på skolen skal være opmærksomme på fokus, alle skal inddrages i en proces, hvor fokus diskuteres og præciseres. Ikke alle kan være primære drivkræfter i processen, men alle skal kende til den og bakke op. Opbakningen vil i hverdagen give nogen at sparre og diskutere med, og det vil give en fælles følelse af, at alle bidrager og har et fælles projekt. Det er vigtigt at anerkende, at det for nogen vil være en svær omvæltning af det fokus, deres hidtidige arbejde har hvilet på. Det vigtigste i at komme i gang er, at dialogen startes op, og at ledelsen holder fast i det fokus, den har besluttet. Det er vigtigt for alle at erkende, at forandring tager tid. Faldgruber: Forankringen er en proces, der i nogle tilfælde skal etableres helt fra grunden. Forankring er svær, da det kræver ændret fokus for mange. Det kan derfor være tillokkende at lade skolens fastholdelsesindsats hvile hos ildsjælene. Faren ved det er, at de brænder ud. Og i sammenligning med en helhedsorienteret indsats, så bliver indsatsen i de tilfælde, hvor den hviler hos ildsjæle som regel fragmenteret. Den får derved ikke reel gennemslagskraft på skolen. Det, at fastholdelse formuleres som en indbygget del af kerneydelsen, gør at fokus fra den ekstraordinære indsats flyttes. Det er vigtigt for opbakningen, at lærerne ikke føler, at de hele tiden får pålagt ekstra opgaver. Eksempel: At komme i gang er det sværeste, men det er også spændende. Ledelsen må arbejde med et oplæg, der præsenteres for de ansatte. Det er en dialog, der skal startes. De ansattes erfaringer skal bringes frem i lyset. Der kan bruges oplægsholdere ude fra til at inspirere og sætte tanker og debatter i gang. Processen fra fragmenteret indsats til helhedsorienteret indsats er en uddannelsesproces - den kører både på fagligt og personligt niveau. Der vil være brug for efteruddannelse til konkrete opgaver og samtidig er det en organisationsudviklingsproces, hvor både ledelsens, lærernes og skolens hidtidige tilgang til opgaven vil blive udfordret. Det er ledelsens ansvar, at processen holdes i gang. Side 4 af 13

5 3. Etabler fastholdelsesberedskab Etableringen af et fastholdelsesberedskab bygger på, at skolen på baggrund af sit kendskab til sine elever og opland sætter fokus på, hvilke signaler der er vigtige for skolen at reagere på, hvis den skal forebygge frafald. Et beredskab skal møde eleverne der, hvor de er i deres faglige, sociale og personlige progression. Beredskabet er summen af den helhedsorienterede tilgang til fastholdelsesindsatsen og betyder, at skolen er opmærksom både på eleven, men også på sin egen tilgang til eleven. Skolen skal have et fast tilbud om støtteordninger af forskellig slags til alle elever, og den skal være klar med individuelle indsatser. Den helhedsorienterede tilgang sikrer, at skolerne kan være opmærksomme på mere end de synlige elevrelaterede problemer. Den sikrer, at skolen ligeledes er opmærksom på sine egne processer og tilgange til fastholdelsesindsatsen. Kom i gang: At klarlægge, hvilke elevtyper, elevgrupper og hvilket optageområde skolen har, giver overordnet klarhed over, hvilke typer af elever der går på skolen. Skolens ansatte får herigennem klarhed over, hvilke signaler de skal være opmærksomme på, og hvordan de skal håndtere dem. Ledelsen er ansvarlig for, at arbejdet med disse ting sættes i gang. Arbejdet med at etablere et fastholdelsesberedskab er en proces, der skal fokusere på mange niveauer af organisationen. Ledelsen kan fastlægge rammerne for, hvilke tiltag skolen skal have. Samtidig skal det personlige engagement hos lærerne bibeholdes. Lærerkollegiets erfaringer med elev- og problemtyper skal frem og italesættes og kan danne grundlag for fastholdelsesberedskabets indhold. Et fastholdelsesberedskab fokuserer på, at lærere har engagement og blik for de unge, og at de har det i rammer, der opfordrer til dette fokus. Skolens værdier skal understøtte fastholdelsesarbejdet på en måde, så ansatte kan spejle sig i dem. Værdierne, og måden hvorpå de forankres og udmøntes, skal løbende diskuteres. Faldgruber: At processen går i stå eks. pga. modstand fra lærere eller pga. manglende ledelsesfremdrift. Det tager tid før resultaterne af en forandringsproces kan måles. I visse tilfælde kan det virke som om, der er tilbageslag frem for fremgang i den første tid. Her det vigtigt ikke at give op, før organisationen har vænnet sig til den ny praksis, og fremgangen begynder at blive tydelig. Eksempel: Skolen skal have et fast katalog af fastholdelsestiltag, som er udviklet på baggrund af de elevtyper skolen har og de erfaringer, der er gjort på lærerkollegiet. Det kan f.eks. være mentorordning, lektiecafé, tilbud om psykologhjælp og introforløb med makkeskabsordninger etc. Udover grundpakken skal der også være de individuelle indsatser, som er rettet mod de elever, hvor de øvrige indsatser ikke slår til. Det faste katalog tager højde for den store kompleksitet, der er ved frafaldsproblematikken. Eleverne er vidt forskellige, og det er deres årsager til at falde fra også. Derfor skal fastholdelsesberedskabet favne bredt for at være effektivt. Side 5 af 13

6 4. Eleverne skal føle sig set og hørt hver dag Noget af det der har stor betydning for, om eleverne falder fra eller holder ved en ungdomsuddannelse er, om de føler, der bliver lagt mærke til dem. Bliver de hilst på om morgenen? Bliver der spurgt til, hvorfor de ikke var i skole i går? Skolen har som opgave at inkludere alle elever, og det er både skolens, lærernes og kammeraternes fælles opgave at skabe et miljø, hvor alle føler sig set og hørt hver dag. Skolen kan bl.a. ved hjælp af de foregående principper skabe rum til, at lærerne har tiden til eleverne og støtte en kultur, hvor man lægger mærke til hinanden og husker at spørge, hvordan de andre har det. Kom i gang: At eleverne føler sig set og hørt hver dag, er både en helt konkret opgave og en mere underforstået opgave. Det, at skolen arbejder med inkluderende tiltag både på ledelsesniveau, lærerniveau og klasse/elev-niveau, vil have lagt grunden ganske betydeligt for, at den følelse etableres hos eleverne. Skolen skal være det, der kan kaldes elevernes 3.-sted. Et sted hvor man har tillid til, at de andre vil en det godt, at der er hjælp at hente, og man ved, hvem man skal henvende sig til. Det kræver, at skolens kultur har en inkluderende tilgang til eleverne, at der arbejdes for og tages ansvar for, at alle føler denne tilknytning til stedet. Faldgruber: At kravet om at blive set og hørt fjerner fokus fra det egentlige, nemlig uddannelse. At skolen skal overtage forældreopgaver på alt for mange områder. At lærerne drukner i elevernes personlige historier og ikke kan rumme det personligt. Eksempel: Skolen skal også på dette område først og fremmest have en bevågenhed, der gør, at den opfanger tegnene på, at noget er galt. Er der nogen, der har det svært, skal der reageres. Elever, der begynder at undlade at aflevere skolearbejde, virker trykkede, stille eller anderledes end de plejer, skal kontaktes. Det kræver, at skolen opbygger en kultur, hvor man godt må spørge til hinandens velbefindende. At det er ok at sige, hvor var du i går, vi savnede dig i klassen. Makkerskabsordninger og mentorordninger er en struktureret måde at arbejde med dette emne på. Men det kan også være nok, at en lærer, der har et godt forhold til eleven, tager kontakt og spørger, hvad der er galt. Det afgørende er, at skolen har en politik om, at man tager affære. Lærerne skal vide, hvordan man henviser eleven til den rigtige hjælp. Det er afgørende at kunne tilbyde den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. Side 6 af 13

7 5. Personlig hjælp og opbakning Elever, der har det svært i deres liv, hvad enten det er af personlige, familiære, sociale eller faglige årsager, har brug for hjælp og opbakning fra deres skole. Personlige problemstillinger er alt fra sygdomme, psykiske lidelser, dødsfald, til mobning og kæresteproblemer. Det er derfor ikke muligt at sætte en formel op for, hvilken specifik indsats der hjælper alle unge. Det er heller ikke sikkert, at de ansatte på skolerne har kompetencer til at hjælpe de unge. De skal måske henvises videre til socialrådgivere, psykologer eller læger. Men skolen skal være aktiv i forhold til at opdage og støtte elever, der har det svært. Kom i gang: For at sikre den personlige hjælp og opbakning til elever, der oplever kritiske problemer i løbet af deres ungdomsuddannelse, kan skolen have et beredskab af mentorer, en tilknyttet psykolog eller socialrådgiver. Mentorerne skal kunne give eleverne taletid, lade dem fortælle, hvad der er svært og lade dem deltage i at etablere løsninger. En mentor skal hjælpe eleven til at mestre sin egen livssituation og hjælpe eleven til at se sine egne styrker og potentialer. Mentorkorpset bør bygge på principper om frivillighed. Desuden bør mentoren uddannes til sin opgave. Rollefordeling og grænser skal fra starten være klare, så både mentor og mentee ved, hvad de kan forvente af hinanden. For mentoren skal der være mulighed for kollegial sparring eller for at henvise elever med store personlige problemer videre til f.eks. læge, psykolog eller socialrådgiver, hvis det er nødvendigt. Skolen bør derfor søge at grundlægge et samarbejde med eks. kommuner. Faldgruber: De signaler der udløser, at en elev får en mentor kan til forveksling ligne helt konkrete problemer, der kan have en meget enkel løsning, eks. besvær med at møde til tiden. Det er vigtigt at kunne afklare tidligt i et mentorforløb, om eleven blot har brug for støtte til at komme op om morgenen eller om det er symptom på dybereliggende problemer. En faldgrube kan være, at mentor og mentee har meget forskellige forventninger til, hvad en mentorordning indebærer, eller at enten mentor eller mentee føler sig tvunget ind i mentorrelationen og den tillidsrelation, der er nødvendig, derfor ikke opstår. Eksempel: Mentoren bør være et tilbud, som eleven forstår nytten af og tager imod, fordi eleven erkender at have behov for hjælp og støtte. Det er vigtigt, at mentoren sparrer med eleven i samtalerne og i arbejdet med at komme videre. Mentoren skal have eleven på banen, så det ikke bliver et forhold, hvor mentoren ender med at have ansvaret for, at eleven kommer videre. Mentoren er en coach for eleven, der hjælper ham med at etablere mestring og ansvar for sit eget liv. Mentoren skal på en fordomsfri måde kunne stille spørgsmål til eleven som, hvad skal der til, for at du kommer op om morgenen? Og eleven skal selv være med til at formulere sit svar. Side 7 af 13

8 6. faglig hjælp og opbakning Hvis en elev har faglige problemer i et eller flere fag kan ungdomsuddannelsen blive til en uoverkommelig opgave, og eleven bliver derfor frafaldstruet. Det er af højeste vigtighed, at eleven får den rigtige hjælp tidligt, så der ikke når at opstå et stort fagligt efterslæb. Nogle elever skal blot have hjælp til at få de rigtige hjælpemidler, andre kommer til ungdomsuddannelsen med en uerkendt faglig problemstilling, og de skal først opdages. Faglige problemer kan forstærkes hos elever, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem og ikke kan hente hjælp hos forældrene. Kom i gang: Mange typer af faglige problemstillinger bunder i mangelfulde læsefærdigheder, hvad enten årsagen er ordblindhed, for lav læsehastighed eller et begrænset ordforråd (det førfaglige ordforråd eller gråzonesproget). Det er en virkningsfuld indsats at screene alle elever ved skolestart, både for læse/staveproblemer og for problemer i matematik. Uddannelsen kan derved tilbyde de elever med behov den rigtige hjælp fra start. Det kan være kurser i læsehastighed, læsestrategier, ansøgning om IT-rygsæk eller andet. Har eleven et decideret faglige efterslæb fra folkeskolen, er problemet ikke løst ved en screening, selvom eleverne får hjælp, fordi der måske ligger for mange år forud med en ringe indlæring. Eleverne vil derfor i nogle tilfælde have brug for hjælp løbende. I denne indledende proces er det desuden vigtigt, at skolerne er opmærksomme på, om eleven er startet på den rigtige ungdomsuddannelse eller skal vejledes til et andet tilbud. Man skal dog være opmærksom på, at omvalg i sig selv indebærer en frafaldsrisiko, og det er derfor yderst vigtigt, at omvalg som løsningsmodel bruges med varsomhed. Faldgruber: En faldgrube kan være, at elever føler sig udpegede/stigmatiserede, hvis de bliver pålagt ekstra læse/skrivekurser, skrivefængsel etc. Det kan gå ud over deres følelse af social anerkendelse blandt de andre elever. En anden faldgrube er, at skolerne går for langt i deres støtte af eleverne. Hvis der f.eks. ikke undervejs i et uddannelsesforløb er en progression i forhold til, at eleven lærer selv at administrere sin tid og opnår selvstændige studie- eller arbejdsmarkedskompetencer, kan dette blive et problem efter ungdomsuddannelsen. Eksempel: Man kan gøre brug af lærerbemandede lektiecafeer i de fag, som mange uddannelser oplever, er svære for eleverne samt (bemandede) skriveværksteder i relation til aflevering af større opgaver. Det kan også være elevbemandede lektieværksteder. Derudover er det vigtigt, at lærere generelt efteruddannes til at arbejde med deres egen tilgang til det sproglige og til at give lektier for. Mange faglige problemstillinger kan afhjælpes ved at lektien specificeres i forhold til, hvad den skal bruges til, at den gives mening og relation til elevens liv. Desuden kan skoler arbejde innovativt med it-løsninger i undervisningen, som inddrager formater, de unge kender fra deres fritid, og som tilbyder individuelle hjælpeværktøjer. En anden måde at arbejde med faglige problemstillinger på er, at arbejde med forskellige pædagogiske tilgange til læring og inkluderende undervisningsmetoder. Side 8 af 13

9 7. Fokus på klasserumskultur og studievaner Mange uddannelsessteder kender til det fænomen, at enkelte hold eller klasser fungerer dårligt. Hele undervisningsforløb kan saboteres ved, at eleverne kommer for sent til hver time, møder uforberedte og kommunikerer uden respekt for hinanden og lærerne. Det skaber et dårligt socialt klima og et dårligt lærings- og arbejdsmiljø. Det kan være svært at vende, hvis en klasse først har fået etableret en sådan klasserumskultur. Ved at arbejde målrettet med studievaner og klasserumskultur, kan skolerne imødegå denne type problemer og samtidig lette elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Kom i gang: For at skabe en god start på ungdomsuddannelsen kan ungdomsuddannelse og folkeskole samarbejde om at lave en god overgangsfase for eleverne. Samtidig er det vigtigt, at skolen tager ansvar for sammen med de unge at etablere en ordentlig omgangsform og tone samt hjælpe dem til at tilegne sig gode studievaner. Første skridt er at planlægge introduktionsforløb for nye elever, hvor skolen skaber nogle strukturer, der tager højde for, at de starter et nyt sted med en ny kultur og nye forventninger til, hvad de skal præstere i skolen. Skolen skal være med til at styre, at den kultur eleverne møder virker tryg og fremmende for læring. Faldgruber: Der går tid fra skemaet med tiltag, der skaber en god start. Det er skolens ansvar, at det ikke bliver et problem. Det kan være svært at vælge, hvad der skal fokuseres på i en opstartsfase, og nogle vil derfor vælge at vente til senere med at arbejde med klasserumskultur. Det kan betyde, at usikre elever når at falde fra, og at de dårlige strukturer allerede er etableret, før skolen begynder at arbejde med problemet. Tidsmæssigt kan det hurtigt blive mere krævende at få eleverne til at aflære dårlige vaner, end det er at lære dem gode vaner fra begyndelsen. Eksempel: Der er udviklet hele forløb for at arbejde med klasserumskultur og studievaner, som indeholder etablering af gode klassedynamikker, konflikthåndtering og konfliktløsning. Der arbejdes i disse forløb med dramatisering, cases, interviews og klasseregler, der laves af holdene selv. Forløbene er tilrettelagt som moduler og hjælper eleverne til at reflektere over deres eget bidrag til gode og dårlige situationer i klassen. Elever tager ofte mere aktivt ansvar for klasserumsmiljøet efter disse forløb. På samme måde kan der arbejdes struktureret med at etablere gode studievaner. Unge kan have svært ved at prioritere deres tid og arbejdsmetoder. Ved at gennemgå og eksemplificere vaner og metoder i opstarten af en ungdomsuddannelse kan de unge støttes til at opnå en god start på ungdomsuddannelsen. Man kan også bruge delelementer af forløbene til at sætte ind overfor konkrete problemer på et hold. Side 9 af 13

10 8. Inddrag elevernes forældre Mens det er naturligt for folkeskolen at samarbejde med forældrene, er det på mange ungdomsuddannelser særdeles begrænset, hvor meget kontakt der er mellem skole og hjem. Men opbakning og støtte fra forældrene er stadig vigtigt, når de unge starter på en ungdomsuddannelse. Særligt hvis de unge kommer fra uddannelsesfremmede hjem, hvor forældrene ikke er klar over, hvad ungdomsuddannelsen forventer af deres børn. Det kan i mange tilfælde være positivt at inddrage forældrene i et konstruktivt samarbejde. Forældrene skal føle sig velkomne på skolerne, og de skal kunne se nytten i at komme der. Har der først været et positivt møde, kan det være nemmere at indgå i en dialog, hvis der senere opstår problemer. Har eleverne et stort fravær, svært ved at administrere deres tid eller andre typer problemer, kan inddragelse af forældrene være en god idé. Kom i gang: Hvis der er tale om fraværsproblemer, viser meget forskning, at tidlig forældreinddragelse hjælper. Ofte aner forældrene ikke, at deres unge ikke er mødt op på uddannelsen. Det er vigtigt, at vise den unge, at man ikke tolererer fravær, og at det tages seriøst fra skolens side, bl.a. ved at inddrage forældrene. Andre typer af forældreinddragelse handler om at sikre opbakning til uddannelsen fra forældrenes side. Nogle forældre ved ikke, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse og er derfor dårlige til at bakke deres unge op og støtte dem, når uddannelsen er krævende. Man hjælper derfor sine elever ved at få forældrene inddraget på en positiv måde. Det kan både være gennem oplysende og sociale arrangementer. Man kan allerede på introaftener præsentere, hvad familiemæssig støtte og opbakning indebærer. En skole skal desuden forholde sig til sit optageområde i planlægningen af sit forældresamarbejde og tage højde for eksempelvis sproglige problemer og kulturelle forskelle i kontakten med familierne. Faldgruber: Når eleverne er over 18 år, så er det ikke tilladt for skolerne at oplyse forældrene om elevernes forhold, og derfor afholder man sig fra det. Det problem kan dog løses allerede fra skolestart ved, at man i introduktionsperioden oplyser eleverne om skolens indstilling til forældresamarbejde og beder dem underskrive tilladelse til at inddrage forældre efter de er fyldt 18 år. Eksempel: Det kan være grænseoverskridende for en skole at gå fra den almindelige praksis, hvor de unge selv skal tage ansvar for deres skole og liv, til at blive en aktivt forældreinddragende institution. Det kan skabe stor modstand blandt lærerne, og det kan være en god idé at tilrettelægge et pædagogisk arrangement om begrundelserne for at gøre det. En god måde at starte på er ved at lave et positivt forældrearrangement, hvor eleverne præsenterer noget, de har lavet eller lært på skolen. På en erhvervsskole kan det eks. være, at forældrene kan få efterset deres bil, på gymnasiet kan der laves en udstilling med videoer eller billeder. Side 10 af 13

11 Også her er det en ledelsesopgave at sætte processen i gang og etablere forståelse og samarbejde på lærerkollegiet. Side 11 af 13

12 9. Arbejd med skolens fraværspolitik Skolerne kan løse mange problemer ved at se på deres fraværsindsats og fraværspolitik. På mange ungdomsuddannelser har eleverne høje fraværsprocenter, og der kan være et utal af forskellige måder at forholde sig til det på. Et højt fravær kan være et symptom på andre problemstillinger indenfor helt forskellige områder: personlige og familierelaterede problemer, faglige problemer eller sociale problemer. Det er derfor meget vigtigt at lægge mærke til fravær og adressere det med det samme. Skolen skal bruge sit kendskab til eleven til at finde ind til årsagen. Hvis fravær blot er et udtryk for slendrian, er det ikke desto mindre et problem. For meget fravær på et hold giver opbrudte strukturer i undervisningen. Desuden smitter fravær, særligt hvis det forbliver uadresseret. Fravær hos den enkelte elev fører udover et fagligt efterslæb ofte andre ting med sig. Det kan betyde udelukkelse fra de sociale sammenhænge i klassen, fordi de andre elever opfatter eleven som useriøs. Det betyder ofte også et betragteligt efterslæb af afleveringer. Fravær, der får lov at fortsætte, fører meget ofte til et frafald fra ungdomsuddannelsen, enten fordi fraværet bliver så højt, at skolen må reagere, eller også ved at eleven bliver så uengageret, at han til sidst dropper helt ud. Kom i gang: en måde at starte med at mindske fravær på er, at skolens fraværspolitik ses efter og diskuteres igennem på ledelses- og lærerniveau. Der skal være en politik, som alle på skolen bakker op om og følger. Dvs. lærerne skal registrere fravær ensartet og følge de normer, skolen har. Politikken skal være synlig og almindeligt kendt på ungdomsuddannelsen. Ligesom man kan have en fraværspolitik, kan skoler arbejde med en fremmødepolitik. Politikken skal pege på, hvad skolen gør for at fremme fremmøde. På ledelsesniveau bør skolen reagere ensartet på fravær blandt eleverne. Det er vigtigt, at der på skolen er en opfattelse blandt eleverne af, at reglerne gælder for alle. Tidlig indsats er et nøgleord i forbindelse med fremmødepolitik. Pointen med fremmødepolitik er, at der etableres en positiv opmærksomhed på at være til undervisning frem for et negativt fokus på sanktioner og fravær. Faldgruber: At der mangler opbakning til, at skolens fraværspolitik følges. F.eks. ved at der registreres forskelligt blandt lærere, så den vedtagne gennemsigtighed af reglerne ikke kan etableres. Modstanden kan være på alle niveauer på en institution. Er det i ledelsen, er det lærernes opgave at holde fast i ønsket om en aktiv fraværsindsats, og er det i lærerkollegiet, er det et ledelsesansvar at gennemføre en forankring og holdningsændring. Eksempel: Skolen laver et nedskrevet regelsæt for, hvordan fravær håndteres. Det meldes ud til alle elever og lærere. Vigtigheden og betydningen af fravær italesættes. Der fastsættes en procedure for, hvem der kontakter elever med højt fravær. Inddragelse af forældre bør være en del af indsatsen om muligt. Der indgås en dialog med eleven og årsager til fraværet adresseres. Det er vigtigt at forstå konteksten for elevens fravær. Side 12 af 13

13 10. Rum til individuelle indsatser Når en skole har et frafaldsberedskab, der tager højde for de 9 temaer beskrevet på de tidligere sider, vil der stadig være elever, som ikke kan rummes og fastholdes. Hvis skolen vurderer, at dette skyldes, at eleven står i en ekstraordinær svær situation, så bør skolen også være indstillet på at handle ekstraordinært for at hjælpe. Her er der ingen formel på, hvad skolen skal gøre. Her må der tænkes utraditionelt og kreativt. Kom i gang: Det vigtigste er at tage højde for den menneskelige faktor, som betyder, at det kan være nødvendigt at gøre mere end skolen formelt set er forpligtet til. Det er et spørgsmål om at vurdere, hvornår den individuelle indsats er påkrævet og på sin plads. Måske betyder det, at skolen i enkelte tilfælde må gå på kompromis med f.eks. sin fraværspolitik. Der bør altid være rum til, at skolerne laver individuelle indsatser. Faldgruber: At der mangler forståelse blandt lærere og elever for de individuelle indsatser, der laves, fordi de i sagens natur ofte bryder med skolens øvrige politik. En anden faldgrube er, at de individuelle indsatser tager overhånd. Er det tilfældet, kan det være svært at gennemføre nogle af de mere strukturerede tilgange, der er på skolen. F.eks. i forhold til fraværspolitik, afleveringer, fremmøde regler etc. Eksempel: Nogle ungdomsuddannelser har enten så massive frafaldsproblemer eller en elevgruppe med så store problemer, at den individuelle indsats bliver reglen frem for undtagelsen. I sådanne tilfælde er der behov for et mere struktureret tilbud. F.eks. et væksthus eller en fuldtidsansat socialrådgiver/coach. For andre ungdomsuddannelser vil det ofte være en ledelsesrepræsentant eller studievejleder, der står for den individuelle indsats og hjælper den unge til at gennemføre sin uddannelse på trods af en svær krise. Der vil i disse situationer altid være tale om et skøn, hvor den ansvarlige på skolen må vurdere, hvad der er rigtigt at gøre. Hvis det er muligt, er det en god idé at inddrage andre kollegaer for at få gode råd og sparring. Et team, der arbejder sammen om individuelle løsninger, kan både dele byrden og samarbejde om de kreative idéer. Side 13 af 13

Videnscenter om fastholdelse og frafald

Videnscenter om fastholdelse og frafald Videnscenter om fastholdelse og frafald Videnscenter om fastholdelse og frafald - 10 gode råd om fastholdelse VOFF er støttet af Region Hovedstaden 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

At lære af eleverne. Af: Psykolog Martin Dahl og studievejleder Karin Dam Nielsen

At lære af eleverne. Af: Psykolog Martin Dahl og studievejleder Karin Dam Nielsen At lære af eleverne Screening og psykoedukation på et narrativt og systemisk grundlag. Samarbejde mellem lærere, psykolog og elever på en ungdomsuddannelse - Kold htx, Odense Af: Psykolog Martin Dahl og

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mentor for socialt udsatte. Tom Thinggaard Pedersen

Mentor for socialt udsatte. Tom Thinggaard Pedersen Mentor for socialt udsatte Tom Thinggaard Pedersen Indhold oplæg Kort om mig Mentorordningens historie i Danmark Baggrunden for bogens tilblivelse Bogens indhold Værktøjskassen Kort om mig! Grundfos A/S

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning i lærergruppen

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

Indsats: Forbedret klasserumskultur Hvad handler det om?

Indsats: Forbedret klasserumskultur Hvad handler det om? Indsats: Forbedret klasserumskultur Hvad handler det om? At skabe mere inkluderende og involverende rammer i klasserummet på skolens grundforløbshold. Iværksætte en indsats, der medvirker til at skabe

Læs mere

Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland?

Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland? Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland? Inspirationskatalog for arbejdet med fastholdelsesindsatsen Torben Pilegaard Jensen Helle Bendix Kleif Peter Ejbye-Ernst

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere