Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare"

Transkript

1 Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014

2 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at foretage en tidlig udpegning af ledige med risiko for langtidsledighed. Derudover skal guiden understøtte jobkonsulenter i en række samarbejdende a-kasser i at opnå et fælles sprog omkring den enkelte borgers behov og muligheder. Guiden er en del af projektet Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune, som bl.a. har til formål via screening at få iværksat en tidlig indsats over for ledige med risiko for langtidsledighed. Som led i projektet er der etableret en samarbejdsaftale mellem Jobcenter Struer og x udvalgte a-kasser: x,y,z. Screeningen er et blandt flere redskaber til at sikre et fælles sprog i samarbejdet mellem jobcenter og a-kasse omkring ledige med øget risiko for langtidsledighed. Projektet er medfinansieret af Beskæftigelsesregionen. Hvorfor en screeningsmodel? Eksisterende viden fra forsøg og analyser peger på, at jo tidligere der sættes ind over for ledige med risiko for langtidsledighed, jo større er muligheden for at afhjælpe de problemstillinger, der øger risikoen for langtidsledighed. Screening gør det muligt at iværksætte en tidlig og målrettet indsats for at forebygge langtidsledighed. Screeningen kan udføres på flere måder f.eks. med eller uden brug af pejlemærker. I dette projekt er valgt at screene efter pejlemærker. Pejlemærker er noget bestemt, som man kigger efter dvs. noget som indikerer en forøget risiko. Eksempler på pejlemærker kan være: Alder, herkomst, tidligere branche, kvalifikationer, snæver jobsøgning mv. Hvem skal screenes og hvornår? Målgruppen for screeningen er alle jobklare over 30 år, der kommer til jobsamtale i Jobcenter Struer. Screeningen kører som test i perioden fra 1. oktober 2014 til udgangen af 2014, hvor der løbende vil blive fulgt op på erfaringer og behov for evt. tilpasninger af screeningsværktøjet, så den endelige model for screening driftes fra 1. januar Hvordan skal screeningen gennemføres? Der er aftalt følgende principper og retningslinjer for screeningen: Screeningen af de ledige baseres på personlige samtaler I screeningen skal der altid vurderes på samtlige definerede pejlemærker Resultatet af screeningen skal afrapporteres i det udviklede screeningsskema (se bilag 1 samt vejledning nedenfor) De udfyldte screeningsskemaer lægges ind på sagen Ved Indtastningen konklusion om øget risiko for langtidsledighed skal screeningsskemaet sendes til den relevante a-kasse med ønske om fælles møde. Hvad indeholder guiden Guiden er tænkt som et støtteværktøj til vurdering af risiko for langtidsledighed. Guiden er ikke en manual, som skal følges fra A til Z. Den kan fungere som et opslagsværk, hvor man kan hente vejledning og støtte til at foretage den konkrete screening. 2

3 Guiden indeholder: En vejledning til at udfylde screeningsskemaet, hvor de enkelte dele af screeningsskemaet gennemgås (afsnit 2). En gennemgang af de pejlemærker, som bruges til at vurdere, om medlemmet er i risiko for langtidsledighed (afsnit 3). 2. Vejledning til udfyldelse af screeningsskemaet Sagsbehandlerens vurdering af den lediges risiko for langtidsledighed afrapporteres i et screeningsskema (se bilag 1). Skemaet tager afsæt i dokumenteret viden om hvilke kendetegn, der øger risikoen for, at nyledige bliver langtidsledige. Det kan handle om alder, kompetencer og tidligere branche, men det kan også handle om jobsøgningsadfærd og personlig fremtræden. Det anbefales, at du ved samtalen noterer ned i word-skemaet undervejs, og at du selv vælger rækkefølgen af pejlemærkerne i den konkrete samtale. Screeningsskemaet består af 4 dele: A: Grundlæggende oplysninger Indeholder dels oplysninger om borgeren, herunder cpr-nummer og uddannelsesniveau, og dels oplysninger om hvem der har udfyldt skemaet og på hvilket tidspunkt. B: Den lediges er i til at finde arbejde Der findes som nævnt dokumentation for, at en række kendetegn eller karakteristika øger risikoen for langtidsledighed. Der er i screeningsskemaet opstillet 10 pejlemærker: 1) Over 40 år 2) Ikke-vestlig baggrund 3) Kort eller ingen erhvervserfaring 4) Kommer fra konjunkturramt branche / snævre kompetencer 5) Har tidligere haft svært ved at finde arbejde / forsørgelseshistorik 6) Har lave jobforventninger 7) Begrænset jobsøgning 8) Snæver jobsøgning (fagligt eller geografisk) 9) Personlig fremtræden 10) Andre væsentlige er I screeningsskemaet skal du for hvert af de 10 pejlemærker vurdere borgerens i til at finde arbejde på en skala, der går fra Ingen til Meget stor. Vurderingen kan suppleres med en kort uddybende beskrivelse af en. I eksemplet nedenfor er vist eksempler på, hvordan man kan vurdere, om medlemmets branchetilhør udgør en. 3

4 Ingen Lille Nogen Stor Meget stor Eksempel I hvilket omfang vurderer du, at følgende er en i til personens chancer for at finde arbejde? Uddyb 1) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche x x x x x x Plejehjemsassistent - stabil beskæftigelse på social- og sundhedsområdet, og mange går på pension Pædagogmedhjælper i børnehave - faldende beskæftigelse på daginstitutionsområdet Næsten nyuddannet kontorassistent, har haft barselsvikariat i transportvirksomhed. Faldende beskæftigelse i transportbranchen, men gode muligheder for brancheskift. Bankansat - svagt faldende beskæftigelse i bankerne og lav jobomsætning i bankerne kan blive et problem Landbrugsassistent - stærkt faldende beskæftigelse pga. konkurrence fra østarbejdere, svært at bruge kompetencer i andre brancher Ufaglært på metalstøberi - faldende beskæftigelse i maskin- og metalindustri, men der er mulighed for skift til bl.a. andre industrier For nogle pejlemærker kan vurderingen med fordel ske forud for samtalen med den ledige, f.eks. alder, hvis medlemmet er under 40 år. Øvrige pejlemærker vurderes i forbindelse med samtalen med borgeren. Nogle pejlemærker kan du vurdere efter samtalen med medlemmet (f.eks. personlig fremtræden), mens andre vil kræve, at du spørger ind til pejlemærket under samtalen (f.eks. om jobsøgningen). Bemærk at det skal være din vurdering og ikke borgerens vurdering, der skal fremgå af skemaet, og vurderingen skal udelukkende være i til chancer for at finde arbejde. De enkelte pejlemærker beskrives nærmere i afsnit 3 nedenfor, og der gives en række bud på, hvordan du kan afdække og vurdere erne under det pågældende pejlemærke. C. Konklusion På baggrund af vurderingen af de forskellige pejlemærker skal du vurdere, om borgeren er i særlig risiko for at blive langtidsledig. Din vurdering kan basere sig på, at du ser større eller mindre er på flere pejlemærkerne, eller at du ser store er på få pejlemærker. I nogle tilfælde kan en meget stor på et enkelt pejlemærke være nok til at vurdere, at borgeren er i risikogruppen. Bemærk: Ved afkrydsning i JA skal screeningsskemaet sendes til relevant a-kasse med ønske om en fælles samtale omkring indhold i en jobplan og det efterfølgende forløb. 4

5 D: Uddybende vurdering af ledige med særlig risiko for at blive langtidsledig Denne del udfyldes kun, hvis du vurderer, at den ledige har særlig risiko for at blive langtidsledig. Her noterer du kort, hvad der efter din mening er udslagsgivende for, at medlemmet har særlig risiko for langtidsledighed. Bemærk: Ved afkrydsning i dette felt skal der gives besked til relevant a-kasse om ønsket om en fælles samtale. Det er jobcentret, der har initiativpligten i til samtalen. 3. Vurdering af er under de enkelte pejlemærker Nedenfor gennemgås og beskrives de enkelte pejlemærker under skemaets del B. De konkrete pejlemærker er udpeget på baggrund af en analyse af de faktiske bevægelser blandt nyledige. For hvert pejlemærke beskrives relevansen i til vurdering af risiko. Desuden gives bud på hjælpespørgsmål, som du kan bruge til at afdække og vurdere den lediges er på området. Bemærk: Det er tale om en bruttoliste af hjælpespørgsmål, som kan anvendes efter behov og skal tilpasses den konkrete samtale og den konkrete borger. Du behøver dermed ikke at bruge alle spørgsmål i samtalen med den enkelte. Du kan også vælge at stille andre spørgsmål afhængigt af den konkrete situation og din egen erfaring med, hvordan man bedst afdækker lediges er på de pågældende områder. 5

6 Pejlemærke 1: Over 40 år Risikoen for langtidsledighed stiger markant med alderen, blandt andet fordi man kan være mindre parat eller i stand til at omstille sig, eller fordi man mødes med aldersfordomme. Analyser viser, at ledige over 40 år har signifikant højere risiko for langtidsledighed end ledige under 40 år. Alder er en af de variable, der har den største selvstændige betydning for risikoen for at blive langtidsledig, uanset hvad der i øvrigt kendetegner den pågældende person. Det er dog stadig vigtigt at foretage en vurdering i til den konkrete ledige, selvom vedkommende er over 40 år. F.eks. vil en alt andet lige være mindre for en ledig på 41 år end for en ledig på 58 år. Og inden for nogle brancher er høj alder en større end inden for andre brancher. Hvordan vurderer du din evne til at påtage dig nye typer af arbejdsopgaver i dag sammenlignet med tidligere f.eks. da du var i 30 erne? Vurderer du selv, at din alder kan stille dig ringere end andre yngre kandidater til et givent job? Er der inden for den branche eller i den konkrete virksomhed, hvor du vil søge job, tegn på, at der oftest bliver ansat yngre medarbejdere frem for ældre medarbejdere? Er du tidligere inden for branchen - f.eks. ved en ansættelsessamtale - blevet mødt med fordomme i til din arbejdsintensitet eller omstillingsparathed på grund af din alder? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. hvordan du bedst kan besvare eventuelle spørgsmål fra en arbejdsgiver, der indirekte måtte referere til din alder, herunder f.eks. din omstillingsparathed, dit energiniveau mv.? 6

7 Pejlemærke 2: Ikke-vestlig baggrund Der er dokumentation for, at borgere af ikke-vestlig herkomst har større risiko for at blive langtidsledige. Det kan bl.a. skyldes, at der er uklarhed om hidtidige kompetencer, sprogproblemer, fordomme hos arbejdsgivere m.v. Det er vigtigt i den konkrete situation at tage stilling til, om ikkevestlig herkomst udgør en. F.eks. vil mange uddannede unge af ikke-vestlig herkomst have relativt få barrierer i til arbejdsmarkedet. Ud over at de har en uddannelse, er de typisk vokset op i landet og taler ofte flydende dansk. Der kan desuden være større integrationser i til nogle indvandrergrupper end andre indvandrergrupper. Vurderer du selv, at det, at du har baggrund i et ikke-vestligt land, vil være en ift. at få et job inden for den konkrete branche eller virksomhed, hvor du søger? Er du inden for branchen f.eks. ved en ansættelsessamtale - blevet mødt med fordomme i til dine kompetencer eller din måde at være på, fordi du har baggrund i et ikkevestligt land? Er det afgørende for dig, at du har tørklæde på til en konkret ansættelsessamtale eller i det daglige arbejde på en konkret virksomhed? Vurderer du, at det vil have en betydning for, om du vil blive ansat? Er der nogle af de erfaringer og kompetencer, som du eksempelvis har opnået via dine hidtidige jobs uden for Danmark, som du vurderer, er svære at få beskrevet klart? Vurderer du, at dine danskkompetencer pt. kan udgøre en hindring for at få et job inden for den konkrete branche eller virksomhed, hvor du søger job? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvordan du bedst kan besvare spørgsmål fra en arbejdsgiver om f.eks. din kulturelle baggrund, hidtidige kompetencer mv.? 7

8 Pejlemærke 3: Kort eller ingen erhvervserfaring Analyser viser, at ingen eller begrænset erhvervserfaring øger risikoen for langtidsledighed. Det kan bl.a. være udtryk for, at man som nyledig med erhvervserfaring har et veletableret netværk at trække på, og at man har tilegnet sig faglige og personlige kvalifikationer hos andre arbejdsgivere. Selvom manglende erhvervserfaring øger risikoen for langtidsledighed, kan en være forskellig fra person til person. F.eks. afhænger en af, om den ledige har efterspurgte kompetencer. Der kan også være forskelle på erhvervserfaringens betydning inden for forskellige brancher og fagområder. Vurderer du, at der inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger, oftest efterspørges erfarne medarbejdere? Vurderer du, at der oftest rekrutteres nye medarbejdere via arbejdsgivernes netværk inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger? Kender du nogle inden for den branche eller i den virksomhed, hvor du søger job? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvordan du bedst kan arbejde med at udvide dit netværk inden for den konkrete branche, hvor du søger job? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvordan du bedst kan præsentere de konkrete erfaringer og kompetencer, du har opnået, dels via din uddannelse og dels i den tid, du har gået ledig? 8

9 Pejlemærke 4: Kommer fra konjunkturramt branche med snævre kompetencer Analyser viser, at nyledige fra en række brancher har større risiko for at blive langtidsledige. Det øger selvstændigt risikoen, hvis man som nyledig senest har arbejdet inden for en konjunkturramt branche. Der skyldes bl.a., at konkurrencen om jobbene i konjunkturramte brancher er høj, og at der kan være gøgeungeeffekter (dvs. at personer med højere uddannelse fortrænger en lavere uddannet gruppe fra deres traditionelle felt). Der kan være forskel på, hvordan den enkelte branche påvirkes af konjunkturerne og sæsonudsving. Derudover kan der være forskelle i de nylediges muligheder for og vilje til at finde alternativ beskæftigelse uden for deres hidtidige brancheområde. Hvilke(n) branche(r) søger du pt. job indenfor? Hvordan vurderer du mulighederne for at få job inden for de(n) konkrete branche(r)? Hvilke øvrige brancher har du overvejet at søge indenfor? Og hvordan vurderer du mulighederne for at få job inden for de(n) konkrete branche(r)? Har du særlige erfaringer eller kompetencer, der vil kunne stille dig bedre end andre jobsøgere inden for de(t) konkrete område(r), hvor du søger job? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., at branchen pt. er påvirket af konjunkturerne og/eller sæsonudsving? 9

10 Pejlemærke 5: Har tidligere haft svært ved at finde arbejde / forsørgelseshistorik Ledighedshistorikken er en indikator for den lediges risiko for langtidsledighed. Analyser viser, at det statistisk set øger risikoen markant, hvis den nyledige har haft tidligere ledighedsperioder. Forklaringen kan bl.a. være, at den pågældende nyledige har fungeret som randarbejdskraft i virksomheder og ikke står stærkt i konkurrencen om job med andre nyledige. For nogle nyledige, der tidligere har været ledige, kan situationen have ændret sig siden den seneste ledighedsperiode. F.eks. kan de i mellemtiden have taget en uddannelse eller have oparbejdet en erhvervserfaring, der betyder, at risikoen for langtidsledighed er blevet væsentligt mindre. Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. at beskrive de kompetencer og erfaringer, som du har opnået siden dine tidligere ledighedsperioder? Vurderer du, at du i dag har flere kompetencer og erfaringer, som du kan bringe i spil over for en arbejdsgiver, sammenlignet med dine tidligere ledighedsperioder? Hvilker erfaringer har du fra de foregående ledighedsperioder ift. at tilrettelægge og målrette din jobsøgning, herunder ift. o at søge job i et bredt geografisk eller fagligt område o at fokusere på at udvikle og udvide dit netværk inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job mv. 10

11 Pejlemærke 6: Har lave jobforventninger Det er en indikator, om den nyledige har lave jobforventninger, da det kan afspejle jobbarrierer hos personen, manglende tro på job eller en snæver jobsøgning. Lave jobforventninger kan have en uheldig indflydelse på den nylediges søgeadfærd og dermed på risikoen for langtidsledighed. For nogle nyledige vil de lave jobforventninger aftage med tiden. Blandt andet i forbindelse samtaler i a-kassen og på jobcenteret er der gode muligheder for at påvirke den lediges jobforventninger. I sådanne situationer vil en være begrænset til starten af ledighedsforløbet. Vurderer du, at du inden for det næste par måneder vil kunne få et job? Hvis nej hvor lang tid tror du, der går? Hvilke potentialer har du ift. at få et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job? Er der særlige barrierer, der gør, at netop du med stor sandsynlighed ikke vil opnå et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvilke (andre) brancher der kunne være relevante for dig at søge job inden for? Hvor lang en transporttid vurderer du, at du ville kunne have i det daglige, for at din hverdag kan fungere? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. at udvide eller udvikle dit netværk, inden for de brancher, hvor du helst vil have et job? 11

12 Pejlemærke 7: Begrænset jobsøgning Jobchancerne øges af aktiv jobsøgning. Det øger derfor risikoen for langtidsledighed, hvis den nyledige har en begrænset jobsøgningsaktivitet. Samtidig kan det også være en, hvis den ledige er begrænset i sin jobsøgningsform, f.eks. kun sender skriftlige ansøgninger på opslåede job. I den aktuelle situation på arbejdsmarkedet synliggøres kun hvert sjette job på arbejdsmarkedet. I nogle brancher anvender man i højere grad andre rekrutteringskanaler som f.eks. uopfordrede ansøgninger og personligt fremmøde. Det er vigtigt at afdække, hvad den begrænsede jobsøgning skyldes. En begrænset jobsøgning kan skyldes manglende motivation, lave jobforventninger, resignation, forventning om at vende tilbage til samme job, begrænset mobilitet mv. Hvor mange job har du søgt, siden du blev ledig? Forventer du at søge flere eller færre job i den kommende tid? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. at tilrettelægge og målrette din jobsøgning? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. jobsøgningsformer, herunder skriftlige ansøgninger ift. opslåede job, uopfordrede ansøgninger, personligt fremmøde, netværksarrangementer mv. Hvilke forventninger har du til, hvornår du får et job? Hvilke potentialer har du ift. at få et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job? Er der særlige barrierer, der gør, at netop du med stor sandsynlighed ikke vil opnå et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvilke (andre) brancher der kunne være relevante for dig at søge job inden for? Hvor lang en transporttid vurderer du, at du ville kunne have i det daglige, for at din hverdag kan fungere? 12

13 Pejlemærke 8: Snæver jobsøgning (geografisk eller fagligt) Analyser viser, at manglende fleksibilitet i jobsøgningen er en væsentlig barriere for job. Hvis en ledig er for snæver i sin jobsøgning - fagligt og/eller geografisk - bliver antallet af jobmuligheder væsentligt begrænset. Det er vigtigt at afdække, hvor bred eller snæver den lediges jobsøgning er. Hvis den ledige både søger snævert med hensyn til kørselsafstand, branche og arbejdsopgaver kan det være et særligt stort problem. Endvidere er det vigtigt at afdække, om den lediges jobsøgning er blevet bredere eller vil blive bredere med tiden. I så fald kan snæver jobsøgning udgøre en mindre i til risikoen for langtidsledighed. Vurderer du, at der er nok job at søge inden for de de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job, og inden for det geografiske område, hvor du søger job? Hvilke potentialer har du ift. at få et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job? Er der særlige barrierer, der gør, at netop du med stor sandsynlighed ikke vil opnå et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvilke (andre) brancher der kunne være relevante for dig at søge job inden for? Hvor lang en transporttid vurderer du, at du ville kunne have i det daglige, for at din hverdag kan fungere? Søger du i dag job i andre eller flere brancher eller i et større geografisk område, end du gjorde, lige da du blev ledig? 13

14 Pejlemærke 9: Personlig fremtræden Uanset hvor velkvalificeret en person er til et job, kan personlige, personlig fremtræden spille en væsentlig rolle i de fleste ansættelsessituationer. Det kan bl.a. handle om overvægt, nervøsitet, aggressivitet, udseende, hygiejne mv. Forklaringen er, at mange arbejdsgivere har normer for hvad der skal til for at begå sig på arbejdspladsen, herunder chefer, kollegaer, eller overfor kunderne. I nogle tilfælde kan en problematisk personlig fremtræden skyldes usikkerhed i den konkrete situation, f.eks. at den ledige føler sig utryg i samtalen, eller at den ledige aktuelt er meget påvirket af sin ledighedssituation. Der skal derfor ske en individuel vurdering af, om den nylediges er på området er enkeltstående, eller om det er et mere permanent karaktertræk som også vil overføres til f.eks. en ansættelsessituation. Hvordan vurderer du, at din personlige fremtræden vil påvirke en arbejdsgiver i en konkret ansættelsessituation? Vurderer du, at dit udseende vil have en betydning for, om du bliver ansat? Vurderer du, at din væremåde vil have en betydning for, om du bliver ansat? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvordan du kan få din personlige fremtræden til at have den bedst mulige indvirkning på en arbejdsgiver i en ansættelsessituation, herunder f.eks. tøjle eller italesætte nervøsitet, overveje tøj til samtalen, italesætte ændret/forbedret livsstil mv.? 14

15 Pejlemærke 10: Andre væsentlige er Den ledige kan have er, der ligger ud over de ovenstående, og som kan have indflydelse på risikoen for langtidsledighed. Det kan f.eks. være: o Læse/skrive/regneproblemer o Dårlige eksamensresultater (særligt for nyledige) o Helbredsproblemer o Familieproblemer/børnesager o Økonomi og bolig o Misbrug o Handicap o Plettet straffeattest o Graviditet o Mv. Udfordringerne kan være af meget forskellig karakter, og omfanget af en given kan variere afhængigt af personens situation. Da erne kan have meget forskellig karakter, er der ikke formuleret hjælpespørgsmål hertil 15

16 Ingen Lille Nogen Stor Meget stor Screeningsværktøj: Lediges risiko for at blive langtidsledig A: Grundlæggende oplysninger (udfyldes for så vidt muligt før samtale) 1) CPR: - 2) Uddannelse (sæt ring):nyuddannet, faglært, ufaglært, videregående uddannelse 3) Dato: 4) Sagsbehandler: 5) Medlem af a-kasse: 6) Samtale: uger B: Den lediges er i til at finde arbejde (sæt kryds og uddyb eventuelt er) I hvilket omfang vurderer du, at følgende er en i til personens chancer for at finde arbejde? Evt. begrundelse i stikord 1) Over 40 år 2) Ikke-vestlig baggrund 3) Kort eller ingen erhvervserfaring 4) Kommer fra konjunkturramt branche 5) Har tidligere haft svært ved at finde arbejde 6) Har lave jobforventninger 7) Begrænset jobsøgning 8) Snæver jobsøgning (geografisk eller fagligt) 9) Personlig fremtræden 10) Andre væsentlige er: C: Konklusion Har pågældende efter din vurdering særlig risiko for at blive langtidsledig (sæt X): JA NEJ 16

17 Screeningsværktøj: Lediges risiko for at blive langtidsledig Side 2 D: Kort begrundelse for din vurdering (udfyldes, hvis der er risiko for lang ledighed) 1) Hvad er udslagsgivende for din vurdering af, at pågældende har særlig risiko for at blive langtidsledig? 17

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere

Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere Hvad er profilafklaringsværktøjet? Profilafklaringsværktøjet, som dagpengemodtagere møder i begyndelsen af deres ledighedsforløb, best af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Forebyggelse af langtidsledighed. Brug af screeningsmodel i projekt en indgang

Forebyggelse af langtidsledighed. Brug af screeningsmodel i projekt en indgang Forebyggelse af langtidsledighed Brug af screeningsmodel i projekt en indgang Jobcenter Silkeborg og 3F Silkeborg 1 Styrket samarbejde mellem Jobcenter Silkeborg og lokale A-kasser Performance Management

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs.

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs. Jobsøgnings skema Navn: Cpr. nr: Fra uge nr.: Til uge nr.: Dette Jobsøgnings skema skal bruges til, at dokumentere din jobsøgning. Du kan finde ledige job på www.jobnet.dk Du skal være aktivt jobsøgende

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ARBEJDSTID 10 ANSØGNINGSMETODE 11 ANSØGNINGSDATO

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring Forberedelsesskema Version: 1.0 Oprettet den 8. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR OG HVORDAN VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?... 3 1.2

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring Velkommen Du vil I det følgende blive præsenteret for en række spørgsmål, som har til formål at give jobcentret mere viden om borgerens progression i forhold til de opstillede mål og processuelle resultater

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Flere udsatte ledige i job. Michael Rosholm Aarhus Universitet & Væksthuset

Flere udsatte ledige i job. Michael Rosholm Aarhus Universitet & Væksthuset Flere udsatte ledige i job Michael Rosholm Aarhus Universitet & Væksthuset Baggrund Beskæftigelsen stiger, ledigheden er faldet markant Alligevel, i september 2016: 60.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute

Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute make connections share ideas be inspired Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute Hvem bliver langtidsledige? Hvad er sandsynligheden for at komme tilbage i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED Kristina Venø Chef for analyse og evaluering DAGSORDEN Kort om projektet Læringspunkter midtvejs i projektet Pointer om de lediges oplevelser og perspektiver

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BAGGRUND BAGGRUND FOR Meget beskedne jobeffekter ift. udsatte borgere Rigsrevisionens rapport (2010) Negativ effekt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET. Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET. Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BAGGRUND BAGGRUND FOR Meget beskedne jobeffekter ift. udsatte borgere Rigsrevisionens rapport (2010) Negativ effekt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer. SAS netværksmøde den 13. oktober 2016

Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer. SAS netværksmøde den 13. oktober 2016 Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer SAS netværksmøde den 13. oktober 2016 13. oktober2016 Disposition Introduktion og rammesætning Eksempel: Statistisk profilafklaringsmodel for uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden 25. juni 2013 - kl. 12:00 13.00 Hotel Scandic Afbud: Find Poulsen, Jens Svenningsen, Lars Juul Jørgensen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg

Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg Punkt 7. Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om analysen af højtuddannede ledige

Læs mere