Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare"

Transkript

1 Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014

2 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at foretage en tidlig udpegning af ledige med risiko for langtidsledighed. Derudover skal guiden understøtte jobkonsulenter i en række samarbejdende a-kasser i at opnå et fælles sprog omkring den enkelte borgers behov og muligheder. Guiden er en del af projektet Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune, som bl.a. har til formål via screening at få iværksat en tidlig indsats over for ledige med risiko for langtidsledighed. Som led i projektet er der etableret en samarbejdsaftale mellem Jobcenter Struer og x udvalgte a-kasser: x,y,z. Screeningen er et blandt flere redskaber til at sikre et fælles sprog i samarbejdet mellem jobcenter og a-kasse omkring ledige med øget risiko for langtidsledighed. Projektet er medfinansieret af Beskæftigelsesregionen. Hvorfor en screeningsmodel? Eksisterende viden fra forsøg og analyser peger på, at jo tidligere der sættes ind over for ledige med risiko for langtidsledighed, jo større er muligheden for at afhjælpe de problemstillinger, der øger risikoen for langtidsledighed. Screening gør det muligt at iværksætte en tidlig og målrettet indsats for at forebygge langtidsledighed. Screeningen kan udføres på flere måder f.eks. med eller uden brug af pejlemærker. I dette projekt er valgt at screene efter pejlemærker. Pejlemærker er noget bestemt, som man kigger efter dvs. noget som indikerer en forøget risiko. Eksempler på pejlemærker kan være: Alder, herkomst, tidligere branche, kvalifikationer, snæver jobsøgning mv. Hvem skal screenes og hvornår? Målgruppen for screeningen er alle jobklare over 30 år, der kommer til jobsamtale i Jobcenter Struer. Screeningen kører som test i perioden fra 1. oktober 2014 til udgangen af 2014, hvor der løbende vil blive fulgt op på erfaringer og behov for evt. tilpasninger af screeningsværktøjet, så den endelige model for screening driftes fra 1. januar Hvordan skal screeningen gennemføres? Der er aftalt følgende principper og retningslinjer for screeningen: Screeningen af de ledige baseres på personlige samtaler I screeningen skal der altid vurderes på samtlige definerede pejlemærker Resultatet af screeningen skal afrapporteres i det udviklede screeningsskema (se bilag 1 samt vejledning nedenfor) De udfyldte screeningsskemaer lægges ind på sagen Ved Indtastningen konklusion om øget risiko for langtidsledighed skal screeningsskemaet sendes til den relevante a-kasse med ønske om fælles møde. Hvad indeholder guiden Guiden er tænkt som et støtteværktøj til vurdering af risiko for langtidsledighed. Guiden er ikke en manual, som skal følges fra A til Z. Den kan fungere som et opslagsværk, hvor man kan hente vejledning og støtte til at foretage den konkrete screening. 2

3 Guiden indeholder: En vejledning til at udfylde screeningsskemaet, hvor de enkelte dele af screeningsskemaet gennemgås (afsnit 2). En gennemgang af de pejlemærker, som bruges til at vurdere, om medlemmet er i risiko for langtidsledighed (afsnit 3). 2. Vejledning til udfyldelse af screeningsskemaet Sagsbehandlerens vurdering af den lediges risiko for langtidsledighed afrapporteres i et screeningsskema (se bilag 1). Skemaet tager afsæt i dokumenteret viden om hvilke kendetegn, der øger risikoen for, at nyledige bliver langtidsledige. Det kan handle om alder, kompetencer og tidligere branche, men det kan også handle om jobsøgningsadfærd og personlig fremtræden. Det anbefales, at du ved samtalen noterer ned i word-skemaet undervejs, og at du selv vælger rækkefølgen af pejlemærkerne i den konkrete samtale. Screeningsskemaet består af 4 dele: A: Grundlæggende oplysninger Indeholder dels oplysninger om borgeren, herunder cpr-nummer og uddannelsesniveau, og dels oplysninger om hvem der har udfyldt skemaet og på hvilket tidspunkt. B: Den lediges er i til at finde arbejde Der findes som nævnt dokumentation for, at en række kendetegn eller karakteristika øger risikoen for langtidsledighed. Der er i screeningsskemaet opstillet 10 pejlemærker: 1) Over 40 år 2) Ikke-vestlig baggrund 3) Kort eller ingen erhvervserfaring 4) Kommer fra konjunkturramt branche / snævre kompetencer 5) Har tidligere haft svært ved at finde arbejde / forsørgelseshistorik 6) Har lave jobforventninger 7) Begrænset jobsøgning 8) Snæver jobsøgning (fagligt eller geografisk) 9) Personlig fremtræden 10) Andre væsentlige er I screeningsskemaet skal du for hvert af de 10 pejlemærker vurdere borgerens i til at finde arbejde på en skala, der går fra Ingen til Meget stor. Vurderingen kan suppleres med en kort uddybende beskrivelse af en. I eksemplet nedenfor er vist eksempler på, hvordan man kan vurdere, om medlemmets branchetilhør udgør en. 3

4 Ingen Lille Nogen Stor Meget stor Eksempel I hvilket omfang vurderer du, at følgende er en i til personens chancer for at finde arbejde? Uddyb 1) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche 4) Kommer fra konjunkturramt branche x x x x x x Plejehjemsassistent - stabil beskæftigelse på social- og sundhedsområdet, og mange går på pension Pædagogmedhjælper i børnehave - faldende beskæftigelse på daginstitutionsområdet Næsten nyuddannet kontorassistent, har haft barselsvikariat i transportvirksomhed. Faldende beskæftigelse i transportbranchen, men gode muligheder for brancheskift. Bankansat - svagt faldende beskæftigelse i bankerne og lav jobomsætning i bankerne kan blive et problem Landbrugsassistent - stærkt faldende beskæftigelse pga. konkurrence fra østarbejdere, svært at bruge kompetencer i andre brancher Ufaglært på metalstøberi - faldende beskæftigelse i maskin- og metalindustri, men der er mulighed for skift til bl.a. andre industrier For nogle pejlemærker kan vurderingen med fordel ske forud for samtalen med den ledige, f.eks. alder, hvis medlemmet er under 40 år. Øvrige pejlemærker vurderes i forbindelse med samtalen med borgeren. Nogle pejlemærker kan du vurdere efter samtalen med medlemmet (f.eks. personlig fremtræden), mens andre vil kræve, at du spørger ind til pejlemærket under samtalen (f.eks. om jobsøgningen). Bemærk at det skal være din vurdering og ikke borgerens vurdering, der skal fremgå af skemaet, og vurderingen skal udelukkende være i til chancer for at finde arbejde. De enkelte pejlemærker beskrives nærmere i afsnit 3 nedenfor, og der gives en række bud på, hvordan du kan afdække og vurdere erne under det pågældende pejlemærke. C. Konklusion På baggrund af vurderingen af de forskellige pejlemærker skal du vurdere, om borgeren er i særlig risiko for at blive langtidsledig. Din vurdering kan basere sig på, at du ser større eller mindre er på flere pejlemærkerne, eller at du ser store er på få pejlemærker. I nogle tilfælde kan en meget stor på et enkelt pejlemærke være nok til at vurdere, at borgeren er i risikogruppen. Bemærk: Ved afkrydsning i JA skal screeningsskemaet sendes til relevant a-kasse med ønske om en fælles samtale omkring indhold i en jobplan og det efterfølgende forløb. 4

5 D: Uddybende vurdering af ledige med særlig risiko for at blive langtidsledig Denne del udfyldes kun, hvis du vurderer, at den ledige har særlig risiko for at blive langtidsledig. Her noterer du kort, hvad der efter din mening er udslagsgivende for, at medlemmet har særlig risiko for langtidsledighed. Bemærk: Ved afkrydsning i dette felt skal der gives besked til relevant a-kasse om ønsket om en fælles samtale. Det er jobcentret, der har initiativpligten i til samtalen. 3. Vurdering af er under de enkelte pejlemærker Nedenfor gennemgås og beskrives de enkelte pejlemærker under skemaets del B. De konkrete pejlemærker er udpeget på baggrund af en analyse af de faktiske bevægelser blandt nyledige. For hvert pejlemærke beskrives relevansen i til vurdering af risiko. Desuden gives bud på hjælpespørgsmål, som du kan bruge til at afdække og vurdere den lediges er på området. Bemærk: Det er tale om en bruttoliste af hjælpespørgsmål, som kan anvendes efter behov og skal tilpasses den konkrete samtale og den konkrete borger. Du behøver dermed ikke at bruge alle spørgsmål i samtalen med den enkelte. Du kan også vælge at stille andre spørgsmål afhængigt af den konkrete situation og din egen erfaring med, hvordan man bedst afdækker lediges er på de pågældende områder. 5

6 Pejlemærke 1: Over 40 år Risikoen for langtidsledighed stiger markant med alderen, blandt andet fordi man kan være mindre parat eller i stand til at omstille sig, eller fordi man mødes med aldersfordomme. Analyser viser, at ledige over 40 år har signifikant højere risiko for langtidsledighed end ledige under 40 år. Alder er en af de variable, der har den største selvstændige betydning for risikoen for at blive langtidsledig, uanset hvad der i øvrigt kendetegner den pågældende person. Det er dog stadig vigtigt at foretage en vurdering i til den konkrete ledige, selvom vedkommende er over 40 år. F.eks. vil en alt andet lige være mindre for en ledig på 41 år end for en ledig på 58 år. Og inden for nogle brancher er høj alder en større end inden for andre brancher. Hvordan vurderer du din evne til at påtage dig nye typer af arbejdsopgaver i dag sammenlignet med tidligere f.eks. da du var i 30 erne? Vurderer du selv, at din alder kan stille dig ringere end andre yngre kandidater til et givent job? Er der inden for den branche eller i den konkrete virksomhed, hvor du vil søge job, tegn på, at der oftest bliver ansat yngre medarbejdere frem for ældre medarbejdere? Er du tidligere inden for branchen - f.eks. ved en ansættelsessamtale - blevet mødt med fordomme i til din arbejdsintensitet eller omstillingsparathed på grund af din alder? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. hvordan du bedst kan besvare eventuelle spørgsmål fra en arbejdsgiver, der indirekte måtte referere til din alder, herunder f.eks. din omstillingsparathed, dit energiniveau mv.? 6

7 Pejlemærke 2: Ikke-vestlig baggrund Der er dokumentation for, at borgere af ikke-vestlig herkomst har større risiko for at blive langtidsledige. Det kan bl.a. skyldes, at der er uklarhed om hidtidige kompetencer, sprogproblemer, fordomme hos arbejdsgivere m.v. Det er vigtigt i den konkrete situation at tage stilling til, om ikkevestlig herkomst udgør en. F.eks. vil mange uddannede unge af ikke-vestlig herkomst have relativt få barrierer i til arbejdsmarkedet. Ud over at de har en uddannelse, er de typisk vokset op i landet og taler ofte flydende dansk. Der kan desuden være større integrationser i til nogle indvandrergrupper end andre indvandrergrupper. Vurderer du selv, at det, at du har baggrund i et ikke-vestligt land, vil være en ift. at få et job inden for den konkrete branche eller virksomhed, hvor du søger? Er du inden for branchen f.eks. ved en ansættelsessamtale - blevet mødt med fordomme i til dine kompetencer eller din måde at være på, fordi du har baggrund i et ikkevestligt land? Er det afgørende for dig, at du har tørklæde på til en konkret ansættelsessamtale eller i det daglige arbejde på en konkret virksomhed? Vurderer du, at det vil have en betydning for, om du vil blive ansat? Er der nogle af de erfaringer og kompetencer, som du eksempelvis har opnået via dine hidtidige jobs uden for Danmark, som du vurderer, er svære at få beskrevet klart? Vurderer du, at dine danskkompetencer pt. kan udgøre en hindring for at få et job inden for den konkrete branche eller virksomhed, hvor du søger job? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvordan du bedst kan besvare spørgsmål fra en arbejdsgiver om f.eks. din kulturelle baggrund, hidtidige kompetencer mv.? 7

8 Pejlemærke 3: Kort eller ingen erhvervserfaring Analyser viser, at ingen eller begrænset erhvervserfaring øger risikoen for langtidsledighed. Det kan bl.a. være udtryk for, at man som nyledig med erhvervserfaring har et veletableret netværk at trække på, og at man har tilegnet sig faglige og personlige kvalifikationer hos andre arbejdsgivere. Selvom manglende erhvervserfaring øger risikoen for langtidsledighed, kan en være forskellig fra person til person. F.eks. afhænger en af, om den ledige har efterspurgte kompetencer. Der kan også være forskelle på erhvervserfaringens betydning inden for forskellige brancher og fagområder. Vurderer du, at der inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger, oftest efterspørges erfarne medarbejdere? Vurderer du, at der oftest rekrutteres nye medarbejdere via arbejdsgivernes netværk inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger? Kender du nogle inden for den branche eller i den virksomhed, hvor du søger job? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvordan du bedst kan arbejde med at udvide dit netværk inden for den konkrete branche, hvor du søger job? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvordan du bedst kan præsentere de konkrete erfaringer og kompetencer, du har opnået, dels via din uddannelse og dels i den tid, du har gået ledig? 8

9 Pejlemærke 4: Kommer fra konjunkturramt branche med snævre kompetencer Analyser viser, at nyledige fra en række brancher har større risiko for at blive langtidsledige. Det øger selvstændigt risikoen, hvis man som nyledig senest har arbejdet inden for en konjunkturramt branche. Der skyldes bl.a., at konkurrencen om jobbene i konjunkturramte brancher er høj, og at der kan være gøgeungeeffekter (dvs. at personer med højere uddannelse fortrænger en lavere uddannet gruppe fra deres traditionelle felt). Der kan være forskel på, hvordan den enkelte branche påvirkes af konjunkturerne og sæsonudsving. Derudover kan der være forskelle i de nylediges muligheder for og vilje til at finde alternativ beskæftigelse uden for deres hidtidige brancheområde. Hvilke(n) branche(r) søger du pt. job indenfor? Hvordan vurderer du mulighederne for at få job inden for de(n) konkrete branche(r)? Hvilke øvrige brancher har du overvejet at søge indenfor? Og hvordan vurderer du mulighederne for at få job inden for de(n) konkrete branche(r)? Har du særlige erfaringer eller kompetencer, der vil kunne stille dig bedre end andre jobsøgere inden for de(t) konkrete område(r), hvor du søger job? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., at branchen pt. er påvirket af konjunkturerne og/eller sæsonudsving? 9

10 Pejlemærke 5: Har tidligere haft svært ved at finde arbejde / forsørgelseshistorik Ledighedshistorikken er en indikator for den lediges risiko for langtidsledighed. Analyser viser, at det statistisk set øger risikoen markant, hvis den nyledige har haft tidligere ledighedsperioder. Forklaringen kan bl.a. være, at den pågældende nyledige har fungeret som randarbejdskraft i virksomheder og ikke står stærkt i konkurrencen om job med andre nyledige. For nogle nyledige, der tidligere har været ledige, kan situationen have ændret sig siden den seneste ledighedsperiode. F.eks. kan de i mellemtiden have taget en uddannelse eller have oparbejdet en erhvervserfaring, der betyder, at risikoen for langtidsledighed er blevet væsentligt mindre. Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. at beskrive de kompetencer og erfaringer, som du har opnået siden dine tidligere ledighedsperioder? Vurderer du, at du i dag har flere kompetencer og erfaringer, som du kan bringe i spil over for en arbejdsgiver, sammenlignet med dine tidligere ledighedsperioder? Hvilker erfaringer har du fra de foregående ledighedsperioder ift. at tilrettelægge og målrette din jobsøgning, herunder ift. o at søge job i et bredt geografisk eller fagligt område o at fokusere på at udvikle og udvide dit netværk inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job mv. 10

11 Pejlemærke 6: Har lave jobforventninger Det er en indikator, om den nyledige har lave jobforventninger, da det kan afspejle jobbarrierer hos personen, manglende tro på job eller en snæver jobsøgning. Lave jobforventninger kan have en uheldig indflydelse på den nylediges søgeadfærd og dermed på risikoen for langtidsledighed. For nogle nyledige vil de lave jobforventninger aftage med tiden. Blandt andet i forbindelse samtaler i a-kassen og på jobcenteret er der gode muligheder for at påvirke den lediges jobforventninger. I sådanne situationer vil en være begrænset til starten af ledighedsforløbet. Vurderer du, at du inden for det næste par måneder vil kunne få et job? Hvis nej hvor lang tid tror du, der går? Hvilke potentialer har du ift. at få et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job? Er der særlige barrierer, der gør, at netop du med stor sandsynlighed ikke vil opnå et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvilke (andre) brancher der kunne være relevante for dig at søge job inden for? Hvor lang en transporttid vurderer du, at du ville kunne have i det daglige, for at din hverdag kan fungere? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. at udvide eller udvikle dit netværk, inden for de brancher, hvor du helst vil have et job? 11

12 Pejlemærke 7: Begrænset jobsøgning Jobchancerne øges af aktiv jobsøgning. Det øger derfor risikoen for langtidsledighed, hvis den nyledige har en begrænset jobsøgningsaktivitet. Samtidig kan det også være en, hvis den ledige er begrænset i sin jobsøgningsform, f.eks. kun sender skriftlige ansøgninger på opslåede job. I den aktuelle situation på arbejdsmarkedet synliggøres kun hvert sjette job på arbejdsmarkedet. I nogle brancher anvender man i højere grad andre rekrutteringskanaler som f.eks. uopfordrede ansøgninger og personligt fremmøde. Det er vigtigt at afdække, hvad den begrænsede jobsøgning skyldes. En begrænset jobsøgning kan skyldes manglende motivation, lave jobforventninger, resignation, forventning om at vende tilbage til samme job, begrænset mobilitet mv. Hvor mange job har du søgt, siden du blev ledig? Forventer du at søge flere eller færre job i den kommende tid? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. at tilrettelægge og målrette din jobsøgning? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift. jobsøgningsformer, herunder skriftlige ansøgninger ift. opslåede job, uopfordrede ansøgninger, personligt fremmøde, netværksarrangementer mv. Hvilke forventninger har du til, hvornår du får et job? Hvilke potentialer har du ift. at få et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job? Er der særlige barrierer, der gør, at netop du med stor sandsynlighed ikke vil opnå et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvilke (andre) brancher der kunne være relevante for dig at søge job inden for? Hvor lang en transporttid vurderer du, at du ville kunne have i det daglige, for at din hverdag kan fungere? 12

13 Pejlemærke 8: Snæver jobsøgning (geografisk eller fagligt) Analyser viser, at manglende fleksibilitet i jobsøgningen er en væsentlig barriere for job. Hvis en ledig er for snæver i sin jobsøgning - fagligt og/eller geografisk - bliver antallet af jobmuligheder væsentligt begrænset. Det er vigtigt at afdække, hvor bred eller snæver den lediges jobsøgning er. Hvis den ledige både søger snævert med hensyn til kørselsafstand, branche og arbejdsopgaver kan det være et særligt stort problem. Endvidere er det vigtigt at afdække, om den lediges jobsøgning er blevet bredere eller vil blive bredere med tiden. I så fald kan snæver jobsøgning udgøre en mindre i til risikoen for langtidsledighed. Vurderer du, at der er nok job at søge inden for de de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job, og inden for det geografiske område, hvor du søger job? Hvilke potentialer har du ift. at få et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger job? Er der særlige barrierer, der gør, at netop du med stor sandsynlighed ikke vil opnå et job inden for de(n) konkrete branche(r), hvor du søger? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvilke (andre) brancher der kunne være relevante for dig at søge job inden for? Hvor lang en transporttid vurderer du, at du ville kunne have i det daglige, for at din hverdag kan fungere? Søger du i dag job i andre eller flere brancher eller i et større geografisk område, end du gjorde, lige da du blev ledig? 13

14 Pejlemærke 9: Personlig fremtræden Uanset hvor velkvalificeret en person er til et job, kan personlige, personlig fremtræden spille en væsentlig rolle i de fleste ansættelsessituationer. Det kan bl.a. handle om overvægt, nervøsitet, aggressivitet, udseende, hygiejne mv. Forklaringen er, at mange arbejdsgivere har normer for hvad der skal til for at begå sig på arbejdspladsen, herunder chefer, kollegaer, eller overfor kunderne. I nogle tilfælde kan en problematisk personlig fremtræden skyldes usikkerhed i den konkrete situation, f.eks. at den ledige føler sig utryg i samtalen, eller at den ledige aktuelt er meget påvirket af sin ledighedssituation. Der skal derfor ske en individuel vurdering af, om den nylediges er på området er enkeltstående, eller om det er et mere permanent karaktertræk som også vil overføres til f.eks. en ansættelsessituation. Hvordan vurderer du, at din personlige fremtræden vil påvirke en arbejdsgiver i en konkret ansættelsessituation? Vurderer du, at dit udseende vil have en betydning for, om du bliver ansat? Vurderer du, at din væremåde vil have en betydning for, om du bliver ansat? Hvilke overvejelser har du gjort dig ift., hvordan du kan få din personlige fremtræden til at have den bedst mulige indvirkning på en arbejdsgiver i en ansættelsessituation, herunder f.eks. tøjle eller italesætte nervøsitet, overveje tøj til samtalen, italesætte ændret/forbedret livsstil mv.? 14

15 Pejlemærke 10: Andre væsentlige er Den ledige kan have er, der ligger ud over de ovenstående, og som kan have indflydelse på risikoen for langtidsledighed. Det kan f.eks. være: o Læse/skrive/regneproblemer o Dårlige eksamensresultater (særligt for nyledige) o Helbredsproblemer o Familieproblemer/børnesager o Økonomi og bolig o Misbrug o Handicap o Plettet straffeattest o Graviditet o Mv. Udfordringerne kan være af meget forskellig karakter, og omfanget af en given kan variere afhængigt af personens situation. Da erne kan have meget forskellig karakter, er der ikke formuleret hjælpespørgsmål hertil 15

16 Ingen Lille Nogen Stor Meget stor Screeningsværktøj: Lediges risiko for at blive langtidsledig A: Grundlæggende oplysninger (udfyldes for så vidt muligt før samtale) 1) CPR: - 2) Uddannelse (sæt ring):nyuddannet, faglært, ufaglært, videregående uddannelse 3) Dato: 4) Sagsbehandler: 5) Medlem af a-kasse: 6) Samtale: uger B: Den lediges er i til at finde arbejde (sæt kryds og uddyb eventuelt er) I hvilket omfang vurderer du, at følgende er en i til personens chancer for at finde arbejde? Evt. begrundelse i stikord 1) Over 40 år 2) Ikke-vestlig baggrund 3) Kort eller ingen erhvervserfaring 4) Kommer fra konjunkturramt branche 5) Har tidligere haft svært ved at finde arbejde 6) Har lave jobforventninger 7) Begrænset jobsøgning 8) Snæver jobsøgning (geografisk eller fagligt) 9) Personlig fremtræden 10) Andre væsentlige er: C: Konklusion Har pågældende efter din vurdering særlig risiko for at blive langtidsledig (sæt X): JA NEJ 16

17 Screeningsværktøj: Lediges risiko for at blive langtidsledig Side 2 D: Kort begrundelse for din vurdering (udfyldes, hvis der er risiko for lang ledighed) 1) Hvad er udslagsgivende for din vurdering af, at pågældende har særlig risiko for at blive langtidsledig? 17

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs.

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs. Jobsøgnings skema Navn: Cpr. nr: Fra uge nr.: Til uge nr.: Dette Jobsøgnings skema skal bruges til, at dokumentere din jobsøgning. Du kan finde ledige job på www.jobnet.dk Du skal være aktivt jobsøgende

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute

Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute make connections share ideas be inspired Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute Hvem bliver langtidsledige? Hvad er sandsynligheden for at komme tilbage i

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Uddannelsesparathed og jobsigte blandt unge ledige i Syddanmark

Uddannelsesparathed og jobsigte blandt unge ledige i Syddanmark Uddannelsesparathed og jobsigte blandt unge ledige i Syddanmark En register- og spørgeskemaundersøgelse med fokus på den nye lovgivning på ungeområdet December 29 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med.

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med. Målgruppebeskrivelse I Beskæftigelsesregion Syddanmarks ungeanalyse nævnes fem målgrupper (figur 1) som kort beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i disse, har vi udvalgt de målgrupper, som vi synes det

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere